Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering"

Transkript

1 Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten skall utgöra en integrerad del av den centrala budgetberedningen. Likviditetsplanen skall vara rullande och omfatta tills vidare sex månader. När lämpligt datorstöd finns skall en förändring av planeringen övervägas. Uppföljning och revidering skall göras varje månad. Vid större avvikelse bör man omgående undersöka orsaken. Ansvaret för likviditetsplaneringen skall ligga på ekonomikontoret. Likviditetsreservens storlek Kommunens likviditetsreserv innefattar för närvarande även kassorna för kommunala stiftelser. Kommunen tar varje år genom budget och finansieringsbudget ställning till hur stor likviditetsreserven skall vara. Vid fastställande av önskad storlek på likviditetsreserven skall bl a hänsyn tas till kommunens val av finansieringssätt samt läget på kreditmarknaden. Betalningsströmmar Rutinerna skall vara så utformade att kommunen får in sina utestående fordringar så snabbt som möjligt och att utbetalningarna görs på rätt dag. Principen skall vara att betalning skall ske i nära anslutning till tjänstens utförande. Detta innebär bl a följande när det gäller inbetalningar. Statsbidrag - rekvisition skall göras så snabbt som möjligt - bevakning skall ske så att bidrag kommer in i rätt tid. - möjligheter att erhålla förskott skall beaktas Avgifter - i möjligaste mån skall debitering ske månadsvis och avse innevarande månad

2 - förfallodag bör sättas till någon av de sista vardagarna i månaden - enkla avgifts- och taxekonstruktioner skall eftersträvas. Hyror - bostadshyror skall betalas månadsvis i förskott utan anmaning - övriga hyror skall om möjligt debiteras månadsvis i förskott - arrenden debiteras enligt kontrakt. Ersättning från andra kommuner och landsting Betalning för externa arbeten - debitering skall om möjligt ske månadsvis så att förfallodag sammanfaller med debiteringsperiodens slut. - underlag för debitering skall lämnas till ekonomikontoret snarast möjligt efter arbetets slutförande. När det gäller utbetalningar: Fakturahantering - betalningsvillkor skall vara 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag - faktureringsavgifter eller liknande skall inte accepteras - i övrigt hänvisas till handbok för inköp och fakturahantering. Gällande avtal (ramavtal, entreprenadavtal m m) skall finnas hos förvaltningarnas inköpsansvariga personer. Underlag för debitering av hyror, arrenden och andra ersättningar skall lämnas till ekonomikontoret för bevakning. Kravrutin Påminnelse Inkassokrav Avstängningsorder för konsumtionsavgifter (va) sänds ut en vecka efter förfallodag sänd ut två veckor efter påminnelse. Om kravet avser vatten kan texten kompletteras med hot om avstängning eller reducering av vattenleveransen. sänds ut två veckor efter inkassokravet. Beslut om avstängning eller reducering av vattenleveransen fattas av ekonomichefen efter samråd med tekniska kontoret.

3 Ansökan om betalnings föreläggande insändes till tingsrätten två veckor efter inkassokravet Uppsägning av hyresgäst och beslutas av förvaltningskamreren på tekniska begäran om avhysning kontoret enligt delegationsordning. vid bristande hyresbetalning Lagsökning och övriga åtgärder enligt kravrutin Avgifter beslutas av ekonomichefen enligt delegationsordning. uttages i samband med indrivning av fordran, dels för de utlägg kommunen har (tingsrätt, kronofogde etc) dels för egna åtgärder enligt bestämmelser i Förordning om ersättning för inkassokostnader m m. Avgift skall uttagas vid avstängning och påkoppling av vatten. Avgiftens storlek fastställes i brukningstaxan för vatten och avlopp. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Om räntebelopp understiger 25 kronor sker ingen debitering, Beslut om undantag fattas av ekonomichefen. Ekonomichefen bemyndigas att i varje enskilt fall och efter särskild prövning samt i förekommande fall efter samråd med andra kontor medgiva gäldenär ytterligare uppskov eller delbetalning. Saldohantering Rutinerna skall vara så utformade att alla inflytande medel så snabbt som möjligt sätts på räntebärande konto eller genast används för utbetalningar. Detta innebär - Så få kontantkassor som möjligt. Avvägning måste ske mot fördelen av att betala beloppsmässigt små fakturor kontant. - Ekonomikontoret skall sträva efter att utjämna in- och utbetalningar per dag genom att anpassa utbetalningar efter inbetlningsmönstret. - Sättet att få inbetalningar och göra utbetalningar skall vara så utformade att antalet räntelösa dagar minimeras. - Ekonomikontoret skall förhandla med bankerna om villkor för avgifter och ränteberäkningar.

4 Placeringspolicy Likvida tillgångar skall placeras så att högsta möjliga avkastning uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts och likviditeten - tillgängligheten - bibehålls. Andra placeringar än på bankräkning medges endast om de är utgivna av förstklassiga låntagare. Jämförbara ur säkerhetssynpunkt med bankräkning är följande placeringsinstrument: - Statsskuldväxlar - Statsobligationer - Riksobligationer - Bankcertifikat - Kommuncertifikat - Företagscertifikat med bankgaranti - Finansbolagsreverser utgivna av bankägda finansbolag eller med bankgaranti - Kapitalmarknadsreverser - Placering i depå hos bank Placering i aktier, aktieoptioner eller ränteoptioner medges ej. Fördelning på olika placeringsalternativ vid olika tidpunkter beslutas av ekonomichefen. Avsteg från gällande policy beslutas av kommunstyrelsens presidium. Räntebindningstiden bestäms utifrån ränteförväntningar. Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommunens likviditetsprognos och kortfristiga lånemöjligheter samt möjligheterna att snabbt avveckla placeringen i marknaden. Internkontrollen genomförs via arbetsfördelningen så att olika befattningshavare sköter beslut om placering, bokföring av placering samt kontroll av avräkningsnoter och ränteberäkning. Ekonomichefen fastställer interna rutiner för placeringsverksamheten. Placeringspolicyn för regelbundet ses över. Finansieringspolicy Upplåning: Vid val av finansieringslösning för kommunen skall såväl den egna ekonomiska situationen som läget på kreditmarknaden beaktas. I de fall möjligheter finns att finansiera vissa investeringar med lån till vilka statliga räntebidrag är kopplade skall dessa möjligheter utnyttjas.

5 När kommunen har beslutat att ta upp lån bör tidpunkten för då lånet skall tas upp initieras av ekonomichefen. Vid upplåning skall kommunen begära in anbud från olika långivare. Anbuden skall innehålla uppgift om den effektiva årsräntan inklusive alla kostnader. Om leasing övervägs skall även här anbud begäras in med uppgift om totalkostnad uttryckt som effektiv årsränta. Utlåning: Vid utlåning bör räntan baseras på marknadsräntan, d v s vad kommunen själv får betala för sin egen upplåning. Utlåningsräntan bör vara diskontobaserad. Avräkning med kommunala stiftelser: På avräkningssaldo räknas ränta månadsvis varvid räntesatsen skall motsvara kommunens inlåningsränta i bank. Bankrelationer Kommunens betalningsströmmar bör koncentreras till en bank med beaktande av att högsta möjliga avkastning på likvida tillgångar skall eftersträvas. Placering och upplåning skall ske där bästa villkoren ges. Om kommunen av olika skäl väljer en annan policy bör merkostnaderna härför i möjligaste mån redovisas. Anbud på placeringsvillkor skall infordras från ortens banker med tidsintervall som kan anses erforderligt ur administrativ och ekonomisk synpunkt. Ekonomichefen antager anbud på upplåning efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens arbetsutskott antager anbud på placeringsvilllkor. Rapporter Ekonomikontoret rapporterar till kommunstyrelsen enligt följande: Finansiell rapport i februari, maj och augusti. Denna omfattar kommunens likviditet, placeringar och likviditetsplan. Likviditetsrapport i februari. Denna visar utfallet av likviditetsplaneringen för det gångna året. Fastställt av kommunstyrelsen den 5 april 1988, 123 Reviderat av kommunstyrelsen den 14 juni 1988, 224

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) Bilaga Aktieägarens förslag till ny ägaranvisning ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) 1 Bolagets verksamhet Bolaget ska: a) inom ramen för bolagsordningens ändamålsparagraf på kommersiella och

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer