FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN"

Transkript

1 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sid 1 2. SYFTE 1 3. UTFORMNING 1 4. OMFATTNING 1 5. MÅL 1 6. RIKTLINJER RISKHANTERING DERIVAT - INSTRUMENT FÖR RISKHANTERING LIKVIDITETSPLANERING BETALNINGSSTRÖMMAR BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAV PLACERING AV LIKVIDA TILLGÅNGAR LIKVIDITETSRISKER KREDIT- OCH MOTPARTSRISKER VALUTARISKER RÄNTE- OCH KURSRISKER FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT UTLÅNING UPPLÅNING FINANSIERINGSRISKER RÄNTERISKER FÖRSÄKRINGSINSTURMENT FINANSIELL LEASING 3 7. BORGEN 3 8. KONCERSAMVERKAN Sid 4

3 9. ANSVAR OCH BEFOGENHETER ÄNDRING AV POLICYN BEHÖRIGHETER RAPPORTERING INTERN KONTROLL ÖVERGÅNGSREGLER TIDIGARE FÖRESKRIFTER UPPHÖR ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OMPRÖVNING AV POLICYN DEFINITIONER RISKER DERIVAT KRAVTERMER ÖVRIGA DEFINITIONER 7 BILAGA 1. RAMVÄRDEN FÖR BEGRÄNSNING AV 8 FINANSIELLA RISKER. BILAGA 2 HANTERINGSRISK 11 BILAGA 3. RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING TILL KS 12 BILAGA 4. BETALNINGSSTRÖMMAR 13 BILAGA 5. KRAVRUTINER 15 BILAGA 6. BEHÖRIGHETER I DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN INLEDNING Enligt kommunallagen (1991:900 kap 8 3) skall fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen i kommunen. I kommunallagen (1991:900 kap 8 2) sägs vidare om den finansiella verksamheten att kommunerna ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

4 Med god avkastning avses inte bara ränta på placerade medel utan också kostnaden för finansiering/upplåning. Det är alltså finansnettot som ligger till grund vid bedömning om avkastningen varit god. 2. SYFTE Syftet med policyn är att ange riktlinjer och regler för den finansiella verksamheten enligt kommunallagens intentioner. 3. UTFORMNING Policyn är uppdelad i 2 delar. Första delen behandlar övergripande riktlinjer. Andra delen är en bilagesamling som anger närmare preciseringar av de riktlinjer som ges i del OMFATTNING Policyn omfattar: - riskhantering - likviditetsplanering - betalningsströmmar - betalningsbevakning och krav - medelsförvaltning och placering - utlåning - finansiering/upplåning - borgen och garantier - koncernsamverkan - ansvar och befogenheter 5. MÅL Målet för den finansiella verksamheten är att med beaktande av kommunallagens krav på betryggande säkerhet uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunen. 6. RIKTLINJER 6.1. RISKHANTERING All finansiell verksamhet är förenad med risker av olika slag. Kommunen skall ha klara regler för hur risker skall hanteras. Kommunen skall hålla en låg riskprofil. Kommunallagens krav på både säkerhet och god avkastning tillåter därmed ej spekulativ verksamhet. I policyn behandlas ränterisk, valutarisk, kreditrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk och hanteringsrisk. Definition av risker finns under punkt DERIVAT - INSTRUMENT FÖR RISKBEGRÄNSNING På de finansiella marknaderna finns olika instrument - derivat - som kan användas för att begränsa vissa av de risker som nämns ovan vid placering eller upplåning. Derivat får ej användas fristående från underliggande lån eller placeringar. Godkända instrument och motparter anges i bilaga LIKVIDITETSPLANERING

5 Kommunen ska genom att planera likviditetsströmmarna sträva efter en god betalningsberedskap och låg likviditetsrisk. Ekonomikontorets finansavdelning ansvarar för kommunens likviditetsplanering. Samordning ska ske med kommunens dotterbolag inom ramen för koncernkontosystemet. Kommunen ska ha avtalade kreditlöften i händelse av likviditetsbrist. Ramvärde för likviditetsrisk i bilaga BETALNINGSSTRÖMMAR Rutiner skall utformas så att kommunen får in sina betalningar så snabbt som möjligt och att utbetalningar sker på rätt dag. Kommunens likvida medel skall vara räntebärande så länge som möjligt. Närmare riktlinjer i bilaga BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAV Kommunens kravverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Detta innebär att gäldenären inte får vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Ett led i kravverksamheten kan vara att tillgripa avstängning av tjänsten eller varan. Närmare riktlinjer i bilaga PLACERING AV LIKVIDA TILLGÅNGAR Placering av kommunens likviditet skall ske under sådana former att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Placering av kommunens likviditet får endast ske i ränterelaterade papper. Kommunstyrelsen får i särskilda fall besluta om placering i andra former. Vid all placering skall kredit-, ränte- och likviditetsrisk hållas på låg nivå. Löptiden samt möjligheten att avveckla placeringen före dess förfallodag skall bestämmas med hänsyn till föreliggande likviditetsprognos LIKVIDITERSRISKER Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering (avsnitt 6.2) och val av placeringsformer / värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras / säljas KREDIT- OCH MOTPARTSRISKER Tillåtna motparter och den maximala placeringen för dessa är reglerade i bilaga 1. Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker och av Finansinspektionen godkända fondkommissionärer samt av Kommuninvest i Sverige AB VALUTARISKER Kommunen skall inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast placering i Svensk valuta får förekomma RÄNTE- OCH KURSRISKER Ränte- och kursrisker begränsas genom iakttagande av följande restriktioner: - Placering i aktier, andelar eller strukturerade lån (t.ex. aktieindexlån) får inte ske. - Löptidsbegränsning enligt bilaga FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT

6 Finansförvaltningen kan ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna förekommande avtal, i syfte att minska och / eller sprida de med placeringen eventuellt förekommande riskerna. Godkända instrument och motparter anges i bilaga 1. Innan andra försäkringstyper får användas av finansförvaltningen skall kommunstyrelsen godkänna det. Sälj eller köpoptioner får ej utställas. Instrumenten får endast användas för att skydda en reell underliggande placering av motsvarande belopp. Motparten skall vara godkänd enligt bilaga UTLÅNING Beslut om utlåning fattas av kommunfullmäktige. Vid utlåning bör räntan baseras på aktuell marknadsränta om inte särskilda skäl motiverar annan räntesättning eller räntefrihet UPPLÅNING Vid finansiering skall sådana former väljas att lägsta möjliga finansieringskostnader erhålls med beaktande av låg risk. Upplåning får ske i svensk eller utländsk valuta. Vid upplåning i utländsk valuta ska valutarisken beaktas. Kommunens låneskuld i utländsk valuta får inte överstiga 25 % av den totala låneskulden. Kortfristig upplåning får ske via certifikatprogrammet samt mot revers och checkräkning. Löptiden för kortfristig upplåning skall bestämmas med hänsyn till likviditetsprognosen. I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av den långfristiga nyupplåningen som skall gälla för budgetåret. Vid upptagande av kredit hos svensk bank eller kreditmarknadsbolag ingående i svensk bankkoncern där krediten är villkorad av att kredittagaren lämnar ett efterställt lån till banken eller kreditmarknadsbolaget ( sk deposition), skall efterställt lån lämnas med det belopp som erfordras enligt vid var tid gällande regler i banken eller kreditmarknadsbolaget FINANSIERINGSRISKER För att begränsa risken för att kommunkoncernen inte kan erhålla likvida medel i rätt tid gäller begränsningar enligt bilaga RÄNTERISKER För att begränsa risken att en förändring av det allmänna ränteläget påverkar kommunens räntekostnad i en negativ riktning gäller riktlinjer i bilaga FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT För att begränsa och /eller sprida de med upplåningen eventuellt förekommande risker finns under bilaga 1 tillåtna försäkringsinstrument. Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande upplåning av motsvarande belopp och valuta. Motparten skall vara godkänd enligt bilaga FINANSIELL LEASING

7 Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy. 7. BORGEN Borgen kan ges till företag ingående i kommunkoncernen, övriga företag där vi är delägare i samt till föreningar. KS bemyndigas i resp. budget att bevilja borgen för föreningars investeringsobjekt. Generell borgen får ej lämnas. Kommunal borgen kan lämnas för lån till investeringar. Kommunal borgen tecknas enligt bilaga 6. Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är betryggande försäkrade. Därför ska alla borgensåtagande med investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att gäldenären skall hålla investeringen försäkrad under hela åtagandetiden. I vissa fall kan borgensåtagande förutsätta att andra typer av säkerhet lämnas eller att kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter. (t.ex. pantbrev i egendom). Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige fastställer därför årligen om en särskild avgift för borgensåtagandet skall utgå eller ej. 8. KONCERNSAMVERKAN Inom vissa områden i den finansiella verksamheten bedriver kommunen samarbete med sina dotterbolag. Kommunens och dotterbolagens likviditet är samordnade genom avtal om koncernkonto. I avtalen kan ingå en mindre kredit. Den gemensamma kortfristiga likviditeten förvaltas av kommunen. Varje bolag gottgöres resp belastas med ränta utifrån aktuell saldoavräkning i koncernkontosystemet. I koncernkontosystemet utnyttjas kvittning av in- och utbetalningar för respektive bolag vilket innebär att antalet räntelösa dagar minimeras. Kortfristig utlåning till helägda kommunala bolag får ske enligt riktlinjer i bilaga 1. Kommunen skall tillsammans med dotterbolagen fortlöpande undersöka möjligheter till utökat samarbete inom det finansiella området som syftar till att uppnå god avkastning och betryggande säkerhet. 9. ANSVAR OCH BEFOGENHETER 9.1. ÄNDRING AV POLICYN Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen vilket sker genom denna policy. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen och sitt reglemente ansvarig nämnd för handhavande av kommunens ekonomiska förvaltning. Till kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om ändringar i bilagedelen (bilaga 1-6). Vid beslut om ändringar skall vad som sägs nedan tillämpas. A) För begränsning av motpartsrisk/kreditrisk (bilaga 1) skall godkända kredittagare/motparter samt i förekommande fall beloppsgränser och löptider anges. B) För begränsning av ränterisk (bilaga 1) skall tidsintervaller för tillåten genomsnittlig räntebindningstid anges.

8 C) För begränsning av valutarisk (bilaga 1) skall tillåtna valutor anges. D) För begränsning av likviditets- och finansieringsrisk (bilaga 1) skall mål anges för likviditetsreserv och förfallostruktur. Vidare skall beloppsgränser för kortfristig upplåning anges BEHÖRIGHETER Behöriga befattningshavare är ansvariga för att verksamheten bedrivs enligt denna policy. Behöriga befattningar/personer att administrera den finansiella verksamheten anges i bilaga RAPPORTERING Placerings- och låneportföljens sammansättning samt den finansiella riskexponeringen skall månadsvis rapporteras till kommunstyrelsens ledningsutskott samt kvartalsvis till kommunstyrelsen. Ansvarig för detta är ekonomikontoret/finansavdelningen. Rapporteringen skall minst innehålla de uppgifter som framgår av bilaga INTERN KONTROLL Med intern kontroll avses i detta fall administration av löpande finansierings- respektive placeringsavslut inklusive handhavande av aktuell dokumentation, varvid kontrollfunktionen är viktig. Andra uppgifter är att upprätta och fortlöpande revidera förfallolistor, bokföra aktuella affärer och stämma av kommunens likvidkonton. För att åstadkomma god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att handläggar- respektive internkontrollfunktionen hålls åtskilda genom att organisationsmässigt tillhöra olika avdelningar. För Trollhättans kommun utför budget/redovisnings avdelningen internkontroll av finansiella transaktioner. Alla avier och avräkningsnotor avseende finansdispositioner skickas direkt till budget/redovisningsavdelningen och postöppnas först där. Banker och andra finansinstitut skall underrättas om att inga undantag från denna regel får förekomma. Alla affärsavslut / beslut skall omedelbart dokumenteras och överlämnas till budget/redovisningsavdelningen. vidare åläggs ansvarig tjänsteman vid internkontrollfunktionen en rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. Värdepapper skall förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär eller i eget säkert förvar ÖVERGÅNGSREGLER Tidigare föreskrifter upphör Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltning eller annat område som behandlas i denna policy upphävs Övergångsbestämmelser Beslut som avser borgensåtagande, upplåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet kvarstår

9 Om kommunens låne- eller placeringsportfölj behöver förändras till följd av denna policy, gäller att förändringen skall genomföras så snart det kan ske, dock senast sex månader efter beslutsdagen OMPRÖVNING AV POLICYN Policyn skall omprövas vid behov. Ansvarig för detta är ekonomikontoret/finansavdelningen. 10. DEFINITIONER RISKER RÄNTERISK Med ränterisk menas risken att en förändring i marknadsräntorna får stort genomslag på kommunens finansnetto. Detta kan hända om en stor del av kommunens nettolåneskuld skall räntekonverteras vid en tidpunkt när räntan är hög. Ramvärden för begränsning av ränterisk i bilaga 1. VALUTARISK Med valutarisk menas risken för växelkursförändringar mellan olika valutor. Ramvärden för begränsning av valutarisk i bilaga 1. KREDITRISK/MOTPARTSRISK Med kreditrisk/motpartsrisk avses risken att en kredittagare/motpart inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Bilaga 1. LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisk är risken att inte ha tillgång till likvida medel när betalningar ska göras. T.ex. svårighet att omsätta en finansiell tillgång/placering till likvida medel. Bilaga 1. HANTERINGSRISK Hanteringsrisk föreligger när administrationen kring den finansiella verksamheten inte är reglerad och kontrollerad. Rutiner skall utformas så att hanteringsrisken hålls på låg nivå. Bilaga DERIVAT Terminer - ett i förväg uppgjort pris på t.ex. en valuta. Affären är tvingande. Optioner - ett i förväg uppgjort pris på t.ex. en valuta. Köparen har möjligheten men inte skyldigheten att genomföra affären till avtalat pris. För detta betalar köparen en premie. Forward Rate - en standardiserad form av räntetermin där den underliggande Agreement (FRA) räntan är 3-månaders Stibor d.v.s. den ränta som bankerna använder när de lånar av varandra. Stibor fastställs varje bankdag klockan

10 Swapar - byte av betalningsströmmar. Vid en valutaswap byter man lånevaluta. Ett lån i utländsk valuta kan t.ex. göras om till ett lån som betalas med svenska kronor. Likadant kan man göra om ett lån med fast ränta till ett med rörlig ränta eller tvärtom. Caps (tak) - Genom att köpa en cap är det möjligt att skapa en övre räntegräns för ett lån med rörlig ränta. En köpt cap på t.ex. 6 % innebär att räntan aldrig blir högre. Floor (golv) - Ett floor är motsvarande undre räntegräns. Genom att köpa en cap och sälja ett floor skapas ett intervall inom vilket räntan kan variera. Det vanliga är att kombinera en cap och ett floor som har samma pris och på så sätt skapa ett ränteintervall till 0-kostnad KRAVTERMER Nedskrivning - Borttag av intäkt och tillgång i redovisningen görs när fordran bedöms vara osäker t ex när vi går vidare till kronofogdemyndighet. Avskrivning - Borttag av fordran som bedöms omöjlig att driva in ex vid konkurs. Försvinner för gott ur kravkedjan. Kreditering - Borttag eller rättelse (delkreditering) av felaktig faktura ÖVRIGA DEFINITIONER Långfristig upplåning - Kortfristig upplåning - upplåning med en löptid överstigande 1 år upplåning med en löptid understigande 1 år I vissa fall kan enligt FAR:s anvisningar ett kortfristigt lån redovisas som långt om syftet med upplåningen är långfristigt. Certifikatprogram - Kommuncertifikat är en standardiserad form av kortfristig upplåning. Kommunen har avtal med 3 banker inom en ram av 150 Mkr. Nettolåneskuld - räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar ECU - EU:s gemensamma valuta EURO - EMU:s gemensamma valuta NOK - norska kronor FIM - finska mark USD - amerikansk dollar JPY - japanska yen CHF - schweizer francs

11

12 Standard and Poor s A 1 Moody s Investor Service P 1 Nordisk Rating K 1

13 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Bilaga 1. BEGRÄNSNING LIKVIDITETSRISK Kommunen skall ha en likviditetsreserv enligt följande formel: Omsättningstillgångar + tillgängliga kreditlöften kortfristiga skulder > 1 BEGRÄNSNING FINANSIERINGSRISK Godkända långivare är endast kreditgivare som har erhållit lägst långfristigt betyg från något kreditvärderingsinstitut enligt nedan: KREDITVÄRDERINGSINSTITUT BETYG Standard and Poor s A- Moody s Investors Service A3 Beloppsgräns kortfristig upplåning: certifikatprogrammet 150 Mkr. + ytterligare 150 Mkr. inklusive utnyttjad checkkredit. Maximalt förfall under ett år får inte överstiga 2/3 av tillgängliga kreditlöften. Leasing skall jämställas med upplåning. Varje leasingaffär skall godkännas av ekonomikontoret.

14 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Bilaga 2. HANTERINGSRISK Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma personer som verkställt transaktionen. Minst 3 av kommunen anställda tjänstemän skall ha insyn i och kunskap om kommunens finansadministrativa system och rutiner. Alla transaktioner skall kontrasigneras. Organisationsschema BANK/KREDITINSTITUT avräkningsnota affär Budget/redovisningsavdelning en Internkontrolltjänst dokumentation EKONOMICHEF FINANSCHEF rapporterar avvikelser kontroll av genomförda affärer mot finanspolicyn vad avser: Godkänd låntagare/emittent Max löptid Beloppsgräns Betyg från kreditvärderingsinstitut. Finansiell rapport KOMMUNENS KASSAFUNKTION KSLU/KS

15 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 bokföring av dokumentation + avräkningsnota Bilaga 3. RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN Den periodiska rapporteringen ska ske månadsvis till kommunstyrelsens ledningsutskott samt kvartalsvis till kommunstyrelsen. Rapporteringen skall ha följande innehåll: aktuell likviditetssituation låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta utestående placerade medel med fördelning per placering och löptid placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning utestående valutaexponering uppföljning av räntenetto beslutad ej verkställd upplåning Ekonomi/finanschefen skall därtill lämna kommentar till de redovisade nyckeltalen och i övrigt redovisa annan väsentlig information om verksamheten.

16 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Bilaga 4. BETALNINGSSTRÖMMAR Rutiner ska utformas så att kommunen får in sina betalningar så snabbt som möjligt och att utbetalningar sker på rätt dag. FAKTURERING/INBETALNINGAR Vad som nedan sägs gäller i de fall lag inte föreskriver annat. Anvisningar angående kreditvärdighet samt organisationsnummer/personnummer gäller när kommunen beviljar kredit d.v.s. när kunden får betala via faktura. Innan kommunen godkänner försäljning av en vara eller tjänst överstigande kronor skall kundens kreditvärdighet kontrolleras. Gäller det nya kunder bör kontrollen göras även vid mindre belopp. Om kreditvärdigheten inte bedöms som god skall förskottsbetalning, bankgaranti eller andra garantier för betalning krävas. Vidare skall kontrolleras att kunden inte har tidigare förfallna skulder till kommunen. I de fall förfallna skulder finns skall inte ny leverans erbjudas innan de gamla skulderna är reglerade. Ekonomikontorets finansavdelning är behjälplig med ovanstående. Är köparen en juridisk person skall organisationsnummer alltid noteras i kommunens kundregister. Är köparen en fysisk person bör vid fakturering över kronor köparens personnummer noteras och i möjligaste mån vid mindre faktureringar. Vidare bör köparen underteckna ett beställningsunderlag/fakturaunderlag. Vid tvist om en faktura skall gäldenären uppmanas att på förfallodagen inbetala det belopp som parterna är överens om för att därefter nå en överenskommelse om resterande belopp. Statsbidrag och bidrag från myndigheter Avgifter Hyror Interkommunala ersättningar Ersättning för externa arbeten Rekvisition skall ske så snabbt som möjligt. Om det finns möjlighet skall förskott sökas. Bevakning ska ske så att bidrag kommer in i rätt tid. I möjligaste mån skall fakturering ske månadsvis så att sista förbrukningsdag och förfallodag sammanfaller. Enkla avgifts- och taxekonstruktioner skall eftersträvas för att begränsa kommunens administrationskostnader. I möjligaste mån ska fakturering ske med förfallodag kvartalsvis eller månadsvis i förskott. Fakturering skall ske omedelbart efter avstämningsdag. Fakturering ska ske snarast efter arbetets slutförande. Arbeten som pågår under längre tid eller är av större omfattning ska a-contodebiteras månadsvis. Respektive förvaltning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt ovanstående principer.

17 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Bilaga 4. UTBETALNINGAR Principen ska vara att utbetalningar sker vid rätt tidpunkt dvs på förfallodagen. I samband med att avtal, kontrakt etc upprättas bör om möjligt följande beaktas: - betalningsdatum bör vara 30 dagar räknat från fakturans ankomstdatum - faktureringsavgift eller liknande avgifter bör inte accepteras - betalning i förskott skall i möjligaste mån undvikas Respektive förvaltning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt ovanstående principer.

18 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Bilaga 5. KRAVRUTINER Åtgärd Tidsfrist 1. Betalningspåminnelse förfallodag + 6 dagar 2. Inkassokrav förfallodag + 20 dagar 3. Betalningsföreläggande förfallodag + 40 dagar 4. Verkställighet begränsad i samband med betalningsföreläggande eller senare efter bedömning av gäldenärens betalningsförmåga. 5. Verkställighet fullständig Om skulden inte är reglerad efter avslutad kravkedja kan avtstängning av tjänsten/varan bli aktuell. Kommunen fakturerar lagstadgade avgifter i kravhanteringen. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta (diskonto + 8 %) räknas från förfallodagen tills full betalning sker. Beslutanderätt Kravverksamheten bedrivs av ekonomikontorets/finansavdelning/kravsektion som äger rätt att besluta om ett ärendes handläggning. Vidare har kravsektionen ensamrätt på följande beslut: - anstånd med betalning. - upprättande av avbetalningsplan. - kreditering av dröjsmålsränta och kravavgifter. - nedskrivning av osäkra fordringar. Avskrivning av kapitalbelopp beslutas av respektive debiterande nämnd/förvaltning enligt delegationsordning. Bilaga 6. BEHÖRIGHETER I DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN. Alla finansiella avtal och transaktioner skall kontrasigneras.

19 30 november Bil 1 reviderad i kommunstyrelsen den 15 maj 2003, 150 Behörigheten avser: 1 Upptagande av lån inom av fullmäktige eller kommunstyrelse beslutad låneram samt undertecknande av lånehandlingar. 2 Uppsägning och refinansiering av lån och godkännande av ändrade lånevillkor. 3 Ingå avtal om: Ränte- och terminskontrakt Ränte- och valutaswappar Köp av ränte- och valutapapper Forward Rate Agreement Cap och floor 4 Placera likvida medel i svensk valuta. 5 Öppna konton i bank och giroinstitut samt teckna transaktions- och koncernkontoavtal med bank och giroinstitut. 6 Uttag från postgiro och bank samt uttag från av kommunen förvaltade donationsfonder. 7 Verkställa borgensteckning efter beslut i fullmäktige eller kommunstyrelsen. 8 Besluta om borgen samt verkställa borgensteckning inom av kommunfullmäktig beslutad borgensram. 9 Besluta om fortsatt borgen samt verkställa borgensteckning vid konvertering eller refinansiereing. 10 Avtala om interna villkor och krediter i koncernkontosystemen. 11 Tillfällig höjning av utlåningslimiter till helägda dotterbolag Behöriga befattningar: Behöriga personer: Ekonomichef Daniel Nilsson eller Kommundirektör Stig Fredriksson eller Finanschef x) Kent Isbrand x) För finanschef med den begränsning att behörigheten ej avser punkterna 5,7,8,9 och 11 Med kontrasignation av Budgetsekreterare Redovisningskamrer Ekonomisekreterare Kamrer Ekonomisekreterare Inköpschef Per-Arne Ekström eller Carina Claesson eller Elisabeth Carlstein eller Barbro Grönlund eller Martin Elfving eller Bernt Hedlund

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning; antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden:

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: 1 Syfte och omfattning n syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: Beslutanderätt, organisation och rapportering Koncernsamordning

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 1 FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) Befattningshavare med beslutsbefogenheter Ekonomichef: Ersättare: Administratör: Ersättare:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Uppdatering... 4 1.2 Övergripande

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag 1. Finansiella mål och riktlinjer 1.1 Finansiella riktlinjer Denna policy utgår från kommunfullmäktiges beslutade direktiv Riktlinjer för Karlskoga

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Styrprinciper för finansiell hantering

Styrprinciper för finansiell hantering Styrprinciper för finansiell hantering Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-04-29, KF 44 Diarienummer: 12/KS583 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Övergripande mål för finansiell

Läs mer

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 FINANSREGLEMENTE 1 Allmänt 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan spekulativa inslag.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige FINANSPOLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

POLICY FÖR DEN 042-3 EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

POLICY FÖR DEN 042-3 EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN POLICY FÖR DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Antagen av kommunfullmäktige 1994-04-26, 55. Denna policy gäller för kommunens nämnder och styrelser samt för av kommunen helägda/helkontrollerade företag, föreningar

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING...2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN...2 ORGANISATION AV MEDELSFÖRVALTNINGEN...2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45. Finanspolicy. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45 Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Finanspolicy för Värnamo kommun Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 1 Mål och riktlinjer 1 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen

Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02 1 (13) Kommunstyrelsens anvisningar till finanspolicy För Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen Beslutad av kommunstyrelsen 2010-03-02 HÄRNÖSANDS KOMMUN 2010-03-02

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden FINANSPOLICY Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden Kommunfullmäktige 1993-12-06, 200 Rev Kf 211/99, Rev Kf 2001-12-03

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer