Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld"

Transkript

1 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 19, Bestämmelser för kommunens medelsförvaltning och pensionsskuld Bakgrund I 1991 års kommunallag stadgar kapitel 8 rörande ekonomisk förvaltning följande om medelsförvaltning. -2 Kommunen och landstinget skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. -3 Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Kommunen bör förvalta sina medel så att de ger en god avkastning. Medlen bör enligt förarbetena till lagen emellertid inte riskeras genom placeringar, som är tveksamma eller svårbedömda från rättslig synpunkt eller som fordrar sådana specialkunskaper, som kommunen kan ha svårt att leva upp till. För en trygg och rimlig användning av de hjälpmedel som finns på finansmarknaden för att åstadkomma en framgångsrik förmögenhetsförvaltning är det naturligtvis nödvändigt att kommunen även utanför sin sakkunskap anlitar extern kompetens, när så erfordras. Denna policy tillämpar kommunen redan idag. I anslutning till 8 kap 3 i kommunallagen har riksdagen uttalat att fullmäktigeföreskrifter bl. a bör avse placering och upplåning av medel samt även sådana organisatoriska regleringar, som kan vara påkallade. Ekonomisk förvaltning i kommunen I det av kommunfullmäktige, , 134, antagna reglementet för kommunstyrelsen vad avser ekonomisk förvaltning, 31, framgår följande: - Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens (koncernens) hela medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. - Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.

2 I kommunstyrelsens delegationsplan, antagen , 179, är följande ärenden delegerade till chefen för ekonomi- och personalförvaltningen: - Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställer. - Medelsplacering - Konvertering och inlösen av lån. - Förvaltning av donationsfonder. Strategi för kommunens (koncernens) medelsförvaltning 1 Övergripande mål Kommunen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering som säkerställer kommunens krav på en tillfredsställande betalningsberedskap samt det mest optimala räntenettot med beaktande av bl a kredit- och ränterisk. Överensstämmer med kommunallagen 8 kap 2 rörande medelsförvaltning. 2 Likviditetsförvaltning Ekonomi- och personalförvaltningen inom kommunstyrelsen svarar för planering och förvaltning av kommunens likviditet. Målsättningen är, att under iakttagande av innehållet i denna policy samt sunt affärsomdöme, åstadkomma bästa möjliga avkastning på kommunens likviditet. Kommunen skall alltid ha en god betalningsberedskap. Likviditetsplanering är ett nödvändigt moment för en effektiv penninghantering. Den skall bestå av en finansieringsbudget för budgetåret och en likviditetsplan för planeringsperioden. Uppföljning skall ske fortlöpande. Förvaltningarna skall till ekonomi- och personalförvaltningen rapportera större avvikelse i penningflödet i förhållande till inlämnad likviditetsplan t ex vid ändring av betalplan för större investeringar, förändringar av statsbidrag m m. Kommunstyrelsen har, som tidigare påpekats, i sin delegationsplan, , 179, delegerat likviditetsförvaltningen till ekonomichefen. I kommunens budget finns finansieringsbudgeten intagen. Ekonomi- och personalförvaltningen gör vid varje årsskifte upp en likviditetsplan för kommunen i sitt arbete med likviditetsförvaltningen. 2

3 3 Betalningsströmmar In- och utbetalningsströmmarna skall hanteras så effektivt som möjligt i syfte att frigöra kapital. Antalet dagar i inbetalningskedjan skall minskas i möjligaste mån och antalet dagar i utbetalningskedjan ökas, dock ej så att kommunen åsamkas lagstadgade dröjsmålsräntor. Rutinerna skall vara så utformade att kommunens fordringar debiteras så snabbt som möjligt. Detta innebär följande när det gäller kommunens inbetalningar: Stats- och landstingsbidrag Avgifter och hyror Betalning för externa arbeten Allmänt Rekvisition skall göras så snabbt som möjligt av berörd förvaltning. Förvaltningen skall också bevaka att stats- och landstingsbidraget kommer in i rätt tid. Förskott skall sökas om detta är möjligt. Kopia av gjord rekvisition skall tillställas ekonomi- och personalförvaltningens kassaenhet. Debitering skall i möjligaste mån ske månadsvis i förskott. Förfallodagen bör infalla i anslutning till månadsskiftet. Enkla avgifter och taxekonstruktioner bör eftersträvas för att begränsa administrationskostnaderna. För arbeten som pågår under längre tid och är av större omfattning skall debitering ske á conto månadsvis i förskott. Andra arbeten skall faktureras omedelbart efter arbetets färdigställande. Om avgift, hyra eller betalning för faktura erläggs för sent skall kommunen debitera dröjsmålsränta samt eventuell påminnelseoch kravavgift enligt gällande lag. Vad gäller utbetalningar är det av största vikt att kommunen utnyttjar de kredittider som överenskommits och att betalning för kommunens skulder sker på förfallodagen. Följande gäller: Leverantörsfakturor Betalning sker per 30 dagar räknat från en dag före fakturans ankomstdag. Alla fakturor skall därför ankomststämplas. Kortare kreditöverenskommelser skall om möjligt undvikas. Faktureringsavgifter och liknande accepteras inte. Dröjsmålsräntor betalas i förekommande fall enligt räntelagen. Avvikande villkor skall om möjligt undvikas. Kommunen tillämpar i stort redan idag denna policy i fråga om betalningsströmmar. Fördelningspolitiska aspekter kan emellertid motverka enkla avgifter och taxekonstruktioner. Kommunstyrelsen har i beslut , 39, antagit kravpolicy. 3

4 4 Saldohantering Rutinerna skall vara så utformade att omsättningstillgångarna blir räntebärande i så stor utsträckning som möjligt. Alla inflytande medel skall samma dag användas för utbetalningar eller sättas in på räntebärande bankkonto eller annan räntebärande placering som är lämplig. Detta innebär att - kommunen skall ha en central medelshantering - antalet kontantkassor bör minimeras - alla in- och utbetalningar skall samordnas till ett centralkonto - förhandling om räntevillkor skall genomföras regelbundet. Kommunen tillämpar redan ovanstående policy rörande saldohantering. Dock med det undantag att man ej har någon central medelshantering för hela koncernen. 5 Finansiering Kommunens finansiering skall ske med beaktande av den lånevolymen som kommunfullmäktige beslutat om i budgeten, likviditetssituationen, penningmarknadsläget och investeringstakten. 5.1 Upplåning Den beslutade volymen kan upplånas genom - lån hos bank eller annat finansinstitut - utgivande av kort- eller långfristiga skuldbrev på penning- och kapitalmarknaden - utlandslån - statliga lån med räntebidrag. Upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande. Anbuden skall innehålla uppgift om den effektiva årsräntan inklusive alla kostnader. Kortfristig upplåning (löptid högst ett år) bör ske för att täcka tillfälliga likviditetsbrister eller i avvaktan på långfristig upplåning. De långfristiga lånen löper med en fast ränta under en bestämd tidsperiod. Därefter fastställs en ny räntesats för kommande tidsperiod, dvs lånet konverteras. Konverteringarna bör vara fördelade över tiden så att inte merparten av låneskulden skall konverteras samma år. Upptagande av lån inom den ram som kommunen fastställt samt upptagande av kortfristiga lån och konverteringar/omplaceringar handläggs av förvaltningschefen för ekonomi- och personalförvaltningen - ekonomichefen - i enlighet med av kommunstyrelsen antagen delegationsplan. 4

5 När kommunen har beslutat ta upp lån initieras tidpunkten för då lånet skall tas upp av ekonomichefen. Upptagande av lån av de kommunala aktiebolagen och stiftelserna skall alltid ske i samråd med kommunstyrelsens ekonomi- och personalförvaltning. Leasing eller avbetalningsfinansiering som alternativ till inköp av lös egendom skall endast ske i undantagsfall och där särskilda skäl föreligger. Dessa finansieringsformer skall alltid ske efter samråd med ekonomichefen eller inköpschefen. 5.2 Utlåning Vid utlåning från kommunen, skall räntan baseras på marknadsmässiga villkor, dvs lägst vad kommunen själv får betala för egen upplåning. Kommunen tillämpar redan ovanstående policy rörande finansiering med undantag av hantering vid leasing och avbetalningsfinansiering. 6 Placering av likvida medel Likvida medel bör placeras så att bästa möjliga avkastning uppnås med beaktande av en tillfredsställande säkerhet. Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommunens likviditetsplan, kortfristiga lånemöjligheter samt möjligheter att snabbt avveckla placeringar i marknaden. Möjligheten att lösa lån eller göra extra amorteringar skall alltid avvägas mot avkastningsnivån på eventuella placeringar. Medelsplacering får ske i/hos följande former/kredittagare: - Utlåning till svensk bank. - Svenska staten, statliga verk och bolag, landsting och kommuner samt bolag med borgen av landsting eller kommuner. - Certifikat och andra löpande skuldebrev av banken helägda bolag samt Caisse (Stadshypotek). - Företagscertifikat där företagets kreditvärdighet klassats i rating K1 av Nordisk Rating. - Depå hos bank eller annan fondkommissionär. - Utlåning i övriga fall skall ske mot garanti av svensk bank, svenskt försäkringsbolag, svenska staten eller mot säkerhet i statspapper. Kommunen tillämpar sedan flera år tillbaka denna policy vid placering av likvida medel. 5

6 7 Risk För att skydda placeringar och lån samt uppnå en väl avvägd räntestruktur med avseende på ränteförväntningar skall penninghanteringen ske med noga beaktande de risker som är förknippade med penninghantering. Visst risktagande är ofrånkomligt på finansmarknaden och måste också accepteras i kommunal verksamhet. Det finns olika typer av finansiella risker som är t ex likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och valutarisk. 7.1 Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken att andrahandsmarknaden för aktuellt värdepapper är sådant att värdepappret ej går eller är svårt att sälja vid önskvärda tidpunkter. 7.2 Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att en låntagare går i konkurs eller av annan anledning inte fullgöra sina betalningsförpliktelser mot kreditgivaren (kommunen). I syfte att begränsa kreditrisker får placering ske endast i värdepapper utgivna av kredittagare under punkt Ränterisk Med ränterisk (risk att inte få bästa ränta) menas hur en låneportfölj påverkas av en förändring av ränteläget. Motsvarande gäller i fråga om en placering där värdet sjunker till följd av en räntehöjning. Ränterisken beror främst på löp- och räntebindningstiden. Att bedöma ränteutvecklingen är svårt och att förutse de dagliga svängningarna är nästan omöjligt. Ett sätt att avläsa marknadens samlade förväntningarna på längre sikt är att jämföra de olika löptidernas räntor. Genom att systematiskt följa ränteläget och anpassa låne- och placeringsportföljens utseende kan man begränsa ränterisknivån. 7.4 Valutarisk Räntedifferensen mellan utländska och svenska räntor gör att det kan finnas skäl för upplåning i utländska valutor. Lån i utländsk valuta får aldrig överstiga 20 procent av koncernens totala upplåning. 7.5 Minska risker För att minska riskerna i den finansiella verksamheten har olika instrument tillkommit på marknaden. Två sådana instrument är terminer och optioner. Affärer med terminer och optioner sker bl a i räntor och valutor. 6

7 I en osäkrad utlandsupplåning finns alltid vissa riskmoment. Dessa risker måste kalkyleras och avvägas mot de räntevinster som kan uppstå. Vid upplåning i utländsk valuta skall termins- och optionsaffärer kunna användas i syfte att skydda kommunen mot framtida kursförändringar eller devalveringar under avtalets löptid. Omfattning får endast motsvara kommunens lånevolym i utländsk valuta. Kommunens strategi avseende risker överensstämmer redan idag med den föreslagna strategin. Dock har inte någon uttalad strategi tidigare funnits beträffande valutariskerna för lån i utländsk valuta. 8 Beslutsattest och redovisning Samtliga kvitton eller dylika handlingar från affärsmotpart, efter genomförd affär, skall lämnas till ekonomikontoret enligt följande: BANKEN KOMMUNEN Bank eller annan motpart Ekonomioch personal förvaltn Ekonomi- och personal förvaltn Affärstransaktion Avräkningsnota Intern nota För ökad säkerhet skall den skriftliga bekräftelsen (avräkningsnotan) från motparten, gå direkt till kassaenheten för bokföring och ej till den tjänsteman som gjort affären. Kontinuerligt skall en avstämning ske mellan redovisningen och uppgifter erhållna från banker och andra affärsmotparter samt från ekonomikontorets egna register. Avräkningsnoterna går redan idag till kommunkassören och ej till den tjänsteman som gjort affären. 9 Rapportering till kommunstyrelsen Med anledning av den aktiva finansförvaltning som eftersträvas och den delegering som därigenom krävs, skall en rapportering angående kommunens finansiella läge och aktiviteter kontinuerligt ske till kommunstyrelsen. 7

8 En gång per månad skall en rapport lämnas innehållande information om det övergripande finansiella läget. I rapporten skall bl a ingå uppgifter om upplånings- och placeringsvolymer. Kvartalsvis skall även lämnas rapport om det finansiella läget för den kommunala koncernen. Sedan tio år tillbaka erhåller kommunstyrelsen i samband med anslagsavräkningen månatliga uppgifter om upplåning och amorteringar samt volymen på kommunens likviditet. Strategi för den kommunala pensionsskulden Bakgrund Kommunen har idag en långfristig pensionsskuld för sina anställda och redan pensionerade som i 1992 års bokslut uppgick till 238 miljoner kronor. Pensionsskuldens årliga ökning för de aktivt anställda, exklusive pensionsskuldens förräntning, uppgår till omkring 10 miljoner kronor. Den långfristiga pensionsskulden täcks idag endast av kommunala anläggningstillgångar utan något direkt förräntningskrav. Med tanke på de för kommunen snabbt växande utgående pensionerna, 9,5 miljoner kronor 1993, bör den årliga pensionsskuldökningen få en mer försäkringsteknisk behandling som motsvaras av finansiella anläggningstillgångar. Som lämplig hantering och som tillgodoses av kommunallagens krav på god långsiktig avkastning och betryggande säkerhet är att tillämpa de av kommunfullmäktige , 151, antagna placeringsföreskrifterna för kommunens donationsfonder. Placeringsföreskrifterna har medgivits av Kammarkollegiet. Ekonomi- och personalförvaltningen kommer i hanteringen av medelsförvaltningen i likhet med donationsförvaltningen anlita extern kompetens. Placeringsföreskrifter för kommunens pensionsskuld Den årliga pensionsskuldökningen skall placeras med hänsyn till intresset av riskspridning och avkastning. Pensionsskulden kan placeras i: 1 Obligationer eller andra skuldförbindelser, som har utfärdats eller garanterats av staten eller av kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter. 2 Obligationer eller andra skuldförbindelser, som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa eller kreditaktiebolag, dock inte förslagsbevis. 3 Obligationer, som har utfärdats eller garanterats av svenska banker. 8

9 4 Obligationer, som utfärdats av svenska näringsföretag och som offentligen har utbjudits av svenska banker. 5 Andra skuldförbindelser med säkerhet i sådan panträtt i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastigheter i Sverige som ligger inom 75 procent av ett av kommunstyrelsen efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller tomträtten. 6 Fordringar hos riksbanken eller riksgäldskontoret. 7 Fordringar, som svenska banker, postgirot eller försäkringsföretag med svensk koncession svarar för. 8 Sådana aktier, förslagsvis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som är inregistrerade vid Sveriges fondbörs. 9 Andelar i aktiefonder som omfattas av aktiefondlagen (1974:931). 10 Andra svenska värdehandlingar, som med hänsyn till sin art och till den säkerhet som de erbjuder kan anses jämförliga med någon av de värdehandlingar som anges under Sådana värdepapper som anges i punkterna 8-10 får utgöra högst 60 procent av de placerade tillgångarna vid varje tillfälle. Slutlig avstämning skall ske mot bokfört värde varje bokslut. 12 Sådana värdepapper som anges i punkterna 8-10 och har samma utgivare får förvärvas till högst 10 procent beräknat på placerade tillgångars totala marknadsvärde vid förvärstillståndet. Rapport över placeringar skall ske till kommunstyrelsen vid varje halvårsskifte. 9

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden FINANSPOLICY Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden Kommunfullmäktige 1993-12-06, 200 Rev Kf 211/99, Rev Kf 2001-12-03

Läs mer

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sid 1 2. SYFTE 1 3. UTFORMNING 1 4. OMFATTNING 1 5. MÅL 1 6. RIKTLINJER 1 6.1. RISKHANTERING 1 6.1.2. DERIVAT - INSTRUMENT FÖR

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11 FINANSPOLICY 1 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Mål för finansverksamheten 3 1.3 Organisation av finansförvaltningen 4 1.3.1 Kommunen och de kommunala

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i

Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Finanspolicy och styrprinciper för finansförvaltningen i Grästorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Uppdatering... 4 1.2 Övergripande

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45. Finanspolicy. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-31, 45 Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Finanspolicy för Värnamo kommun Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 1 Mål och riktlinjer 1 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 FINANSREGLEMENTE 1 Allmänt 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan spekulativa inslag.

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Hässleholms kommun och dess bolag

Finanspolicy för Hässleholms kommun och dess bolag 1(1) Gäller från Diarienummer 2004-09-01 2004/368 049 Antagen: kommunstyrelsen 2004-08-04, 103 Finanspolicy för Hässleholms kommun och dess bolag Se bilaga FINANSPOLICY FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN OCH DESS

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19) 1(19) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2006-04-12, 42 med ändring Gäller från 2007-03-14,

Läs mer

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 8 1(11) RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26, 97 1 Inledning 1.1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjer i finansfrågor är att: fastställa

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18

Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18 Finanspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Risker... 2 1.3 Mål... 3 2. KONTROLL OCH

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Policy. Policy för finansverksamhet. Sida 1/45

Policy. Policy för finansverksamhet. Sida 1/45 Sida 1/45 Policy för finansverksamhet 1. Inledning 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Granskning av finansfunktionen

Granskning av finansfunktionen Revisionsrapport Granskning av finansfunktionen Lindesbergs kommun 2008-08-26 Leif Johansson 2008-08-26 Leif Johansson Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Uppdrag...5 2 Syfte och metod...5 3 Allmänt...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer