Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern"

Transkript

1 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF , 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering och skuldförvaltning 3. Hantering av ränterisker 4. Lån i utländsk valuta 5. Långsiktig kreditförsörjning 6. Likviditet och kassa 7. Placeringspolicy för likvida medel 8. Etiska och miljömässiga hänsyn 9. Godkända finansiella instrument 10. Delegationer och rutiner 11. Ansvar och befogenheter 12. Organisation 13. Rapportering 14. Borgen för bostadsbyggande 15. Övriga borgensåtaganden 16. Borgensrisk 17. Rapportering 1. Mål och riktlinjer Genomgripande förändringar har skett på det finansiella området under de senaste åren. Penning- och kapitalmarknaderna har utvecklats och internationaliserats och därigenom också blivit mera komplicerade. Samtidigt har också kraven ökat på mer effektiv penninghantering inom det kommunala området. Kommunkoncernens agerande på kreditmarknaden ska kännetecknas av god kännedom om marknadsförhållanden och de möjligheter och risker som är förknippade med finansverksamheten. Kommunkoncernens risktagande ska präglas av försiktighet både vad gäller enskilda affärer och det totala risktagandet. Kommunkoncernen ska ha en effektiv och affärsmässig penninghantering. Kommunkoncernen ska sträva efter bästa möjliga räntenetto inom verksamhetens ramar och med hänsyn tagen till bl.a. ränte- och kreditrisker som anges i denna policy.

2 2 (8) Denna finanspolicy innefattar riktlinjer för penninghanteringen och omfattar kommunen och kommunens bolag. Den organisatoriska uppbyggnaden för den finansiella verksamheten ska vara sådan att bästa möjliga resultat uppnås för kommunkoncernen. Därför ska kommunkoncernen ha en central finansfunktion som sköter de externa kommersiella kontakterna i finansfrågor. Denna centrala finansfunktion utgörs av förvaltningsstab/ekonomi. För delägda bolag kan annan finansfunktion avtalas. 2. Långfristig finansiering och skuldförvaltning All upplåning för kommunkoncernen ska i princip ske centralt för att ge största möjliga samordnings-, storleks- och säkerhetsfördelar. Undantag kan göras för delägda bolag genom avtal. Kommunfullmäktige fastställer ramen för årets långfristiga upplåningsbehov i samband med budgeten. I budgethandlingen ges ett perspektiv på kommunkoncernens lånebehov för totalt tre år. Kommunkoncernen ska sträva efter minsta möjliga räntekostnader inom ramen för angiven risknivå och med hänsyn tagen till denna policys riktlinjer för lånens löptid. Upphandling av lån ska ske med affärsmässighet och genom att dra nytta av de konkurrensfördelar kommunkoncernen i sin helhet har. Kommunkoncernen ska med beaktande av vad som sägs i denna policy bedriva en aktiv och affärsmässig förvaltning av den befintliga låneskulden. Lån med utländsk bank eller annan kreditgivare utanför Sverige får ej ske utan speciellt beslut i kommunstyrelsen. 3. Hantering av ränterisker Med ränterisk (risk att inte få bästa räntan) menas hur en lånestock påverkas av förändringar i ränteläget. Motsvarande gäller i fråga om placeringar med t ex fast ränta där värdet förändras till följd av höjningar eller sänkningar av allmänna ränteläget. Erfarenheten har visat att bedömningar av ränteutvecklingen har varit svåra att genomföra på ett tillförlitligt sätt. Därför bör kommunkoncernen sträva efter en fördelning av ränteriskerna genom att sprida räntebindningstiderna för lån och placeringar över tiden.

3 3 (8) Kommunkoncernens räntebindningsfördelning ska ha följande huvudinriktning: 1/3 av beloppen mindre än ett år 1/3 av beloppen mellan 1 och 3 år 1/3 av beloppen längre än 3 år I ovan nämnda belopp ingår nettot av lån och placeringar. Avvikelser från ovan nämnda tredjedelsfördelningar får göras med tio procentenheter uppåt och nedåt. För att minimera riskerna att hamna på extrema toppar vid ränteändring bör förfallen under respektive år spridas till olika tidpunkter under året. Detta ger också en jämnare likviditetspåfrestning under löpande år. För att göra hanteringen administrativt enkel, för att underlätta analyser och främst för att få bästa resultat vid varje upphandlingstillfälle bör en minsta lånestorlek på 10 miljoner kronor eftersträvas. 4. Lån i utländsk valuta Räntedifferensen mellan utländska valutor och svenska kronor gör att det ibland kan finnas goda skäl att överväga viss del av upplåningen i utländska valutor. Detta kan ske efter speciellt beslut i kommunstyrelsen. Lån i utländska valutor får uppgå till högst 15 % av den totala skulden. 5. Långsiktig kreditförsörjning Under årens lopp har tillgången på kapital varierat. Därför är det av största vikt att kommunkoncernen tillförsäkrar sig om en långsiktig kreditförsörjning. Kommunkoncernen ska därför sträva efter att den genomsnittliga kredittiden överstiger 5 år. 6. Likviditet och kassa Kommunkoncernen ska alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkter och avtalade kreditmöjligheter. För kommunkoncernen ska tillgänglig likviditet alltid uppgå till minst 20 miljoner kronor inklusive kreditlöften. Kommunkoncernen ska sträva efter ett likviditetssaldo på noll. Om minuslikviditet uppstår ska centrala finansfunktionen ta upp lån genom att använda avtalade krediter eller på annat sätt låna på högst ett år.

4 4 (8) Överskottslikviditet får placeras utanför svensk bank enligt placeringspolicy nedan. Placeringarna ska genomföras av centrala finansfunktionen. Kommunkoncernen ska agera affärsmässigt och utnyttja sina konkurrensfördelar såväl vid upphandling av lån och andra finansiella tjänster, som vid placeringar av likvida medel. Betalningshanteringen ska ske centralt i kommunkoncernen och genom att använda de på marknaden för kommunkoncernen mest gynnsamma betalningssystemen. Det innebär att kommun och bolag ska ha ett gemensamt s.k. koncernkonto i en (1) bank. Om betalningsflöden finns på mer än en bank ska detta kunna motiveras av effektivitetsskäl. Kommunkoncernen ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras och risken för kundförluster minimeras. Detta förutsätter bl.a. rationell hantering av såväl kund- som leverantörsfakturor. Kommunallagen föreskriver att upplåning för placering inte får ske (s.k. arbitrageverksamhet). Undantag får göras om planerad upplåning tidigareläggs av t ex marknadsskäl. Sådan upplåning får äga rum för samtidig placering av lånevalutan. Ekonomichefen i kommunen ansvarar för att likviditetsplanering löpande genomförs för att skapa underlag för effektiv hantering av underskotts- och överskottslikviditet. 7. Placeringspolicy för likvida medel Följande placeringsformer av likvida medel är tillåtna: Förutom inlåning i svensk bank, värdepapper utgivna av svenska staten helägt bolag till svenska staten fonder innehållande värdepapper som eljest också godkänns i denna policy svenska banker av svenska banker helägda dotterbolag svenska bostadsfinansieringsinstitut kommuner och landsting

5 5 (8) låntagare med garanti av svensk bank, svenska staten eller svensk kommun räntebärande värdepapper med rating K 1. Högst 6 månaders löptid För placering av pensionsmedel finns ett särskilt reglemente. 8. Etiska och miljömässiga hänsyn Av etiska skäl bör placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror. Likaså bör företag som ej aktivt bidrar till att minska de negativa effekter som deras verksamhet kan ha på miljön undvikas. 9. Godkända finansiella instrument För att kunna genomföra effektiv upplåning och skuldförvaltning bör möjlighet finnas att använda nedanstående finansiella instrument. Användande av dessa ska ske för att minimera kommunkoncernens finansiella kostnader och får endast brukas för att minska riskexponeringen för specifika lån eller placeringar. -ränteswap Ränteswap är ett avtal mellan två parter och innebär att parterna byter ränteflöden - rörlig ränta mot fast ränta eller vice versa - på ett avtalat belopp under en viss tid. -räntetak Ett räntetak (cap) innebär att låntagaren garanteras att låneräntan inte överstiger en avtalad nivå under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. Räntetak kan också kombineras med ett räntegolv (floor). En sådan kombination kallas räntekrage (collar). -räntetermin Ett terminskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer ska vara att skydda sig mot framtida ränteökningar på lån. -forward rate agreement (FRA) FRA, framtida ränteavtal, är ett avtal där två parter fastställer den ränta som ska gälla för en bestämd framtida löptid, t ex att i januari bestämma räntan för perioden juli-september.

6 6 (8) -valutatermin För att begränsa kommunkoncernens risktagande får terminssäkringar ske mellan dels en utländsk valuta och svenska kronor, dels mellan två utländska valutor. En valutatermin är ett avtal om framtida betalning till en på förhand avtalad valutakurs. 10. Delegationer och rutiner Följande delegationer och rutiner gäller finanshanteringen i kommunen. För de kommunala bolagen hänvisas till ägardirektiv och bolagsstyrelsedelegationer. 11. Ansvar och befogenheter Kommunfullmäktige beslutar om ramarna för upplåning i samband med budgetbehandlingen. Kommunstyrelsen beslutar om: nyupplåning i utländsk valuta Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om: upptagande av lån över 2 år inom av kommunfullmäktige fastställda budgetramar. finansiering genom leasing Ekonomichefen beslutar om: upptagande av lån under 2 år inom av kommunfullmäktige fastställda budgetramar upptagande av lån med högst 1 års löptid för att minska likviditetsunderskott uppsägning av befintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränte- och valutariskfördelning genomföra placeringar av likvida medel enligt beslutad placeringspolicy användande av kommunfullmäktige godkända finansiella instrument inom ramen för beslutad ränte- och valutariskfördelning.

7 7 (8) 12. Organisation För att öka säkerheten i affärstransaktioner med de motparter som kommunen gör affärer med ska det finnas en uppdelning mellan den som verkställer affären och den som kontrollerar/bokför transaktionen. Denna kontroll avser såväl avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument. Ekonomichefen verkställer beslut om lån och placering. För varje affär (lån och placering med bunden löptid) som genomförs ska separat beslutshandling upprättas. På denna ska framgå affärens art (lån eller placering), motpart, löptid, villkor, belopp, datum och nummerordning för varje affär i obruten nummerföljd. Kommunchefen respektive vd i bolag kontrollerar transaktionen genom att underteckna ett beslut angående finansiella transaktioner. Förvaltningsstaben/ekonomi utser en person inom enheten, som attesterar bokföringsunderlag från finansiella transaktioner och därefter registrerar i lånerutinen för kommunen, och i förekommande fall för bolagen. 13. Rapportering Varje tertial ska kommunkoncernens finansiella ställning rapporteras till kommunstyrelsen och vd i kommunens bolag. Denna rapport ska innehålla: likviditetsställning aktuell låneskuld under perioden upptagna lån och/eller gjorda placeringar kommunens riskexponering vad gäller räntor och ev valutor genomsnittlig löptid för lån ekonomichefens kommentarer till den finansiella ställningen etc.

8 8 (8) Borgenspolicy 14. Borgen för bostadsbyggande Borgen till byggnadskreditiv och investeringslån för bostäder i hyresrätt kan lämnas utan pant till av kommunen helägt bostadsbolag, efter beslut i kommunstyrelsen. I övrigt lämnas ingen kommunal borgen till bostadsproduktion. 15. Övriga borgensåtaganden Kommunen har en restriktiv inställning till borgen. Kommunens huvudprincip är att inte åta sig borgensansvar gentemot banker eller andra kreditgivare. Om det undantagsvis aktualiseras frågor om kommunala borgensåtaganden ska sådana ärenden tas upp till särskild prövning i kommunfullmäktige. 16. Borgensrisk Att ingå borgen innebär alltid en risk. Risken är att kommunen kan tvingas infria åtagandet. I beslutsunderlaget ska ingå en bedömning av den risk borgen medför för kommunen och hur stort inflytande ett sådant risktagande kan få för kommunens ekonomi. Kommunen ska alltid undersöka möjligheten att ta ut säkerheter i de fall gäldenären inte är ett helägt kommunalt bolag. Säkerhet kan bestå av pantbrev eller företagsinteckning. Om utrymme för säkerheter saknas ska kommunen upprätta ett avtal med gäldenären där kommunens rätt till fastigheten/borgensobjektet fastställs i händelse av konkurs. Alla borgensåtaganden med investeringsändamål ska innehålla krav på att gäldenären fullvärdeförsäkrar investeringen under hela åtagandetiden. Beviljad borgen bör tids- och beloppsbegränsas. 17. Rapportering Förutom i årsredovisningen redovisas under året ingångna och infriade borgensåtaganden i den tertialvisa finansrapporten.

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111.

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. Riktlinje 1997-01-01 Borgenspolicy för Norrköpings kommun Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET 2 (7) Några specifikt beslutade

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer