Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag"

Transkript

1 Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag 1. Finansiella mål och riktlinjer 1.1 Finansiella riktlinjer Denna policy utgår från kommunfullmäktiges beslutade direktiv Riktlinjer för Karlskoga kommuns och dess bolags finansiella verksamhet. Syftet med policyn är att säkerställa att kommunens och dess bolags finansiella verksamhet bedrivs mot klara mål och under kontrollerade former. Policyn omfattar: Karlskoga kommun (nämnder/förvaltningar) samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla (exempelvis donationsfonder). Av Karlskoga kommun helägda aktiebolag samt av dessa helägda aktiebolag (nedan bolagen) 1.2 Finansiella mål Utifrån de ramar som den finansiella policyn ger är de prioriterade målsättningarna för Karlskoga kommuns och bolagens finansiella verksamhet att: Minimera de finansiella riskerna. Uppnå bästa möjliga långsiktiga räntenetto. Vid varje tidpunkt erhålla extern finansiering till lägsta möjliga kostnad. Utveckla och tillämpa rutiner som säkerställer en god intern kontroll. 2. Organisation och ansvarsfördelning 2.1 Finansiell samordning En finansiell samordning av Karlskoga kommun och bolagens finansiella verksamhet motiveras av stordriftsfördelar beträffande transaktionsvolymer, kompetens och IT-stöd samt av att de kommunala bolagen kan utnyttja Karlskoga kommuns kreditvärdighet. 2.2 Ansvarsfördelning Följande fördelning av ansvar och befogenheter skall gälla för Karlskoga kommuns och bolagens finansiella verksamhet: Kommunfullmäktige skall besluta om övergripande riktlinjer för en finansiell policy för kommunen och bolagen.

2 Kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges riktlinjer, upprätta och fastställa en finansiell policy för kommunen och bolagen. vid kommunstyrelsens ledningskontor, ansvarar enligt nedanstående avsnitt 2.3 och 2.4 Kommunens bolag skall följa reglerna i den finansiella policyn med beaktande av ägardirektiv och de avtal som träffats med kommunen genom ekonomiavdelningen. Kommunens förvaltningar skall följa reglerna i den finansiella policyn med beaktande av de avtal som träffats med ekonomiavdelningen. Utöver vad som ovan nämnts gäller ansvar och befogenheter, som erhållits genom separata delegationer eller annat beslut enligt bilaga Finansförvaltningen inom kommunstyrelsens ledningskontor handhar finansförvaltningen vars främsta uppgift är att: Bedriva internbankverksamhet för kommunen och bolagen Identifiera, mäta och kontrollera kommunens finansiella risker samt ansvara för att kommunen efterlever reglerna i den finansiella policyn. Identifiera och mäta bolagens finansiella risker samt övergripande kontrollera att bolagen efterlever reglerna i den finansiella policyn. Ansvara för utveckling och uppföljning av cash managementfrågor inom kommunen samt att vara rådgivande gentemot bolagen. Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av den finansiella policyn minst en gång per år. Bevaka och till kommunstyrelsen, förvaltningar och bolagen informera om utvecklingen inom det finansiella området. Bereda och lämna beslutsförslag för samtliga finansfrågor (inklusive borgen) som skall behandlas av kommunstyrelsen. 2.4 Internbanksverksamhet skall via sin internbanksverksamhet på ett affärsmässigt sätt: Administrera och samordna kommunens och bolagens samtliga betalningsströmmar genom koncern-/centralkonto i plusgiro och bank. Placera kommunens och bolagens likviditet så att högsta möjliga förräntning uppnås inom ramen för reglerna i denna policy. Genomföra upplåning och utlåning inom ramen för reglerna i denna policy å ett sätt som säkerställer att kommunen och bolagen vid varje tidpunkt har tillgång till finansiering till lägsta möjliga kostnad. Uppnå bästa möjliga villkor för finansiella tjänster.

3 Kommunen skall, genom ekonomiavdelningen, svara för kapitalmarknadsrelationer och i övrigt genomföra och vara avtalsslutande part vid samtliga kommun- och bolagsexterna finansiella avtal. Bland annat gäller detta öppnande av giro- och bankkonton, placeringar, upplåning och utlåning. Finansiell leasing, på sätt som definieras i Rådet för kommunal redovisning, RKR s, Rekommendation 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal, skall behandlas som lån, vilket innebär att ekonomiavdelningen skall träffa sådana avtal. Vidare gäller, att avtal om lagerfinansiering, kontraktsbelåning, avbetalning och sale- and leaseback inte får träffas. Den finansiella verksamheten mellan å ena sidan ekonomiavdelningen och å andra sidan förvaltningar och bolag skall regleras genom avtal med respektive part. För att effektivisera den finansiella verksamheten skall ekonomiavdelningen bedriva en aktiv internbanksverksamhet, vilket bland annat innebär att använda alla de finansiella instrument och de marknader som tillåts enligt denna policy. En aktiv internbanks-verksamhet omfattar dock inte finansiella positioner som självändamål. Detta innebär bland annat att arbitrage- och tradingverksamhet inte är tillåtna. Vad i ovanstående avsnitt 2.3 och 2.4 sägs om ekonomiavdelningens internbankverksamhet gentemot kommunens bolag gäller ej för Karlskoga Energi & Miljö AB och dess dotterbolag, ej heller för Karlskoga kommunhus AB.

4 3. Placering och likviditetsförvaltning 3.1 Inlåning och placering skall förvalta och samordna kommunens och bolagens likviditet så att högsta möjliga förräntning uppnås inom ramen för reglerna i denna policy. Detta gäller även medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla. Likvida medel, som på lång sikt inte behöver användas för betalningar, skall dock i första hand användas för återbetalning av lån. All inlåning och placering skall i huvudsak ske enligt matchningsprincipen. Detta innebär att medel för kommunens och bolagens räkning placeras på - i allt väsentligt - samma villkor som inlåningen, med avdrag för en internbanksmarginal. Internbanksmarginalen skall dels täcka ekonomiavdelningens kostnader, dels utgöra ersättning för kommunens kreditrisk. Dock gäller, att kommunen och varje enskilt bolag var för sig ansvarar för sina finansiella risker utöver kreditrisken och att dessa är tillåtna enligt finanspolicyn. 3.2 Betalningar i utländsk valuta Valutarisker uppstår vid finansiella transaktioner i annan valuta än i svenska kronor som skall valutaväxlas mot svenska kronor. Mot denna bakgrund skall inköp och försäljningar i utländsk valuta som överstiger 1 Mkr valutasäkras (enligt nedan 3.2.1) så snart transaktionen är beslutad. Valutasäkring behöver ej göras om det föreligger näraliggande, mötande och kvittningsbara transaktioner i samma valuta. Eventuella undantag från ovannämnda regel skall för varje enskild transaktion beslutas av kommunstyrelsen Godkända valutainstrument vid valutabetalningar Endast två instrument valutaterminer och valutaswappar är tillåtna att användas och enbart i syfte att begränsa en valutariskposition. Ytterligare två förutsättningar gäller för att instrumenten skall få användas. Dels skall en reell in- och utbetalning av motsvarande belopp och valuta föreligga, dels skall motparten i termins- eller swapaffären vara godkänd enligt bilaga Villkor för placering Likviditet som på kort sikt inte behövs för betalningar skall styras så att högsta möjliga förräntning uppnås med följande förutsättningar: Placering får endast ske i instrument, med de motparter och med de maximala återstående löptider som framgår av bilaga 3. Löptiden för placeringar skall anpassas till förväntade likviditetsflöden.

5 Placering i aktier och andelar får ej ske. Aktier och andelar som innehas utan att vara organisatoriskt betingade skall avyttras snarast möjligt, dock senast två månader från anskaffningstidpunkten. Placering i utländsk valuta får ej ske. Värdepapper skall förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär eller i eget säkert förvar. Placering av likvida medel på sätt som avviker från ovannämnda regler får endast ske efter beslut av kommunstyrelsen för varje enskild placering Godkända ränteinstrument vid placering Endast två instrument ränteterminer och ränteswappar är tillåtna att användas i samband med placeringar och endast i syfte att minska ränterisken. Godkända motparter vis swap- och terminsaffärer framgår av bilaga Finansiering och skuldförvaltning 4.1 Upp- och utlåning s finansförvaltning skall vid varje tidpunkt tillförsäkra kommunen och bolagen tillgång till finansiering. Kreditavtal får dock enbart träffas med kreditgivare, som efter kontroll kan anses långsiktigt tillförlitlig. All utlåning skall i huvudsak ske enligt matchningsprincipen. Detta innebär att lånen refinansieras på - i allt väsentligt - samma villkor som utlåningen, med tillägg för en internbanksmarginal. Internbanksmarginalen skall dels täcka ekonomiavdelningens kostnader, dels utgöra ersättning för kommunens kreditrisk. Dock gäller att kommunen och varje enskilt bolag var för sig ansvarar för sina finansiella risker och att dessa är tillåtna enligt finanspolicyn. 4.2 Kortfristig upplåning Kortfristig upplåning i bolagen i form av kredit på koncern- eller centralkonto förutsätter att den av bolaget utnyttjade krediten ryms inom kommunfullmäktiges beslutade kortfristiga lånelimit för respektive bolag.

6 4.3 Långfristig upplåning Fullmäktiges beslut om kommunens budget och hur stor del av denna som skall lånefinansieras utgör ramen för ekonomiavdelningens upplåning för kommunens eget behov. Långfristig upplåning för bolagens räkning verkställs under förutsättning att upplåningen ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade låneramen för bolagens behov och att ekonomiavdelningens finansförvaltning kan godkänna bolagets låneansökan. Om ekonomiavdelningen, efter genomfördkreditbedömning, avslår bolagets låneansökan skall ansökan prövas av kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut. I innevarande års budget bör också kommunfullmäktige ange villkor och belopp som möjliggör för ekonomiavdelningen att inom den kommunala kompetensen uppta lån vid goda affärslägen och placera medlen till dess behov föreligger. Upplåning av detta slag förutsätter dock alltid att den ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade låneramen och att det finns ett klart definierat framtida lånebehov. För utlåning till annan än kommunen och bolagen erfordras beslut av kommunfullmäktige i varje enskilt ärende. skall vid sådan låneansökan bereda ärendet och lämna beslutsförslag till kommunstyrelsen. 4.4 Finansieringsrisk vid upplåning Finansieringsrisk innebär att kommunen och bolagen inte kan erhålla likvida medel i tid. För att begränsa denna risk gäller följande regler (i de två första punkterna för kommunen och bolagen var för sig): Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån får ej understiga 2,5 år. Samtliga lån måste dock kunna återbetalas inom 7 år, utankostnader i form av ränteskillnadsersättning eller liknande. Med beaktande av föregående punkt får högst 25% av lånestocken förfalla till betalning inom varje rullande 12-månadersperiod. skall tillförsäkra kommunen och bolagen likvida medel så att en god betalningsberedskap kan upprätthållas. Med god betalningsberedskap menas att ha likvida medel eller tillgängliga garanterade kreditutrymmen, tillsammans uppgående till minst 100 Mkr.

7 4.5 Valutarisker Valutarisker uppstår vid finansiella transaktioner i annan valuta än i svenska kronor som skall valutaväxlas mot svenska kronor. Kommunen och bolagen skall inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Alla valutarisker som uppstår skall i initialtransaktionen valutasäkras med godkända valutainstrument enligt nedanstående avsnitt Eventuella undantag från ovannämnda regel skall för varje enskild transaktion beslutas av kommunstyrelsen Godkända valutainstrument vid upplåning Endast två instrument valutaterminer och valutaswappar är tillåtna att användas och enbart i syfte att begränsa en valutarisk. Ytterligare två förutsättningar gäller för att instrumenten skall få användas. Dels skall reell upplåning av motsvarande belopp och valuta föreligga, dels skall motparten i termins- eller swapaffären vara godkänd enligt bilaga Ränterisker vid upplåning Med ränterisk vid upplåning avses risken för att en förändring av ränteläget ökar kommunens långsiktiga räntekostnader. Av ovanstående avsnitt 1.2 framgår de prioriterade målsättningarna för kommunens och bolagens finansiella verksamhet. Av dessa mål vilka delvis kan vara motstridiga varandra bör målet att minimera de finansiella riskerna prioriteras högst, vilket bland annat innebär att åtgärder måste vidtas för att minska räntekostnadernas variation över tiden. Detta kan dock innebära något högre långsiktiga räntekostnader. Mot denna bakgrund skall kommunen och bolagen, beräknat var för sig, anpassa sina respektive låneportföljer enligt följande räntebindningsregler: Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara minst 2 år och högst 3 år. Med beaktande av ovan skall minst 10% och högst 30% av lånestocken räntejusteras varje rullande 12-månadersperiod Räntebindningstiden för enskilda lån får ej överstiga 7 år. Räntebidningstiden för lån med statliga räntebidrag skall så långt möjligt anpassas till tidpunkterna för justering av subventionsräntan Godkända ränteinstrument vid upplåning Endast tre ränteinstrument ränteterminer, ränteswappar och ränteoptioner eller en kombination därav är tillåtna att användas i samband med upplåning, dock enbart i syfte att minska ränterisken

8 genom justering av den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen. Två förutsättningar gäller för att instrumenten skall få användas. Dels skall en reell upplåning av motsvarande belopp föreligga, dels skall motparten i termins-, swap- eller optionsaffären vara godkänd enligt bilaga Kontroll och uppföljning 5.1 Intern kontroll För att skapa säkerhet och god kontroll i finansverksamheten skall personella resurser avsättas och IT-stöd användas för att administrera, kontrollera och följa upp den finansiella verksamheten. Vidare skall ekonomiavdelningen utarbeta en finansmanual som bland annat skall innehålla beskrivningar av finansförvaltningens organisation, affärsflöden, utbetalnings- och attestinstruktioner, befattningsbeskrivningar, rapporter, avstämningsrutiner och regler för dokumentation. 5.2 Handlingar och underskrifter Samtliga finansiella transaktioner såväl interna som externa skall registreras i ekonomiavdelningens finanssystem. Underlag för registreringarna skall utgöras av handling som erhålls eller upprättas vid finansiell transaktion. Handlingen skall innehålla avtalsvillkor och de uppgifter som i övrigt erfordras för att kunna inarbetas i finans och ekonomisystem. Om skriftligt avtal upprättas skall detta undertecknas av representanter för ekonomiavdelningen enligt bilaga 1 samt av behörig representant för motparten. Upprättade och erhållna handlingar skall arkiveras på ett betryggande sätt, skyddade mot såväl stöld som brand och i övrigt enligt lag. 5.3 Kontroll och redovisning av ekonomiavdelningen inom kommunstyrelsens ledningskontor svarar för kontroll och redovisning av samtliga externa och interna finansiella transaktioner. Mot denna bakgrund skall dels upprättade, dels erhållna handlingar från finansiell motpart översändas till ekonomiavdelningen för kontroll och redovisning. skall bland annat kontrollera att de transaktioner som registreras i finanssystemet överensstämmer med uppgifter från upprättade handlingar eller handlingar från finansiell motpart, Kontrollen skall bland annat omfatta avstämning mot kvitton, avtal, kontoutdrag, avräkningsnotor och liknande. Vid misstanke om oegentligheter skall ansvariga vid ekonomiavdelningen omedelbart rapportera iakttagelserna till kommunstyrelsen. skall även svara för att korrekt konterade och attesterade redovisningsunderlag upprättas för samtliga finansiella transaktioner.

9 5.4 Uppföljning av den finansiella verksamheten Mot bakgrund av ekonomiavdelningens övergripande ansvar för kommunens och bolagens samlade finansverksamhet och att reglerna i den finansiella policyn efterlevs skall ekonomiavdelningen löpande följa upp och analysera: Likviditetsflöden och eventuella placeringsbehov Upplåningsbehov och struktur på kort och lång sikt Genomsnittlig avkastning på likvida medel och placeringar Genomsnittlig ränta i låneportföljen Finansiella risker i placerings- och låneportföljer i förhållande till finanspolicyns regler. 6. Rapportering 6.1 Rapporter till kommunstyrelsen Mot bakgrund av stora transaktionsvolymer, en aktiv finansförvaltning och en hög grad av delegering erfordras en kontinuerlig återrapportering. En finansiell rapport skall därför lämnas en gång per månad till kommunstyrelsen och innehålla: En allmän information om ränte- och valutaläget samt finansiella nyheter och anan information som kan vara av vikt för att bedöma kommunens och bolagens finansiella verksamhet och utveckling. Likviditet och outnyttjade lånelimiter. Placeringsportföljens sammansättning Låneportföljens sammansättning. Planerad upplåning och outnyttjad del av upplåningsramar. 6.2 Rapporter till förvaltningar och bolag skall månadsvis till förvaltningar och bolag lämna en rapport med bland annat följande innehåll: Likviditet och outnyttjade lånelimiter Placeringsportföljens sammansättning och riskprofil. Låneportföljens sammansättning och riskprofil. 6.3 Rapporter från förvaltningar och bolag

10 Mot bakgrund av den rapport som skall lämnas till kommunstyrelsen och ekonomiavdelningens övergripande ansvar för den finansiella verksamheten och de finansiella riskerna skall förvaltningar och bolag lämna en rapport med bland annat följande innehåll: Förväntat likviditetsflöde Eventuella placeringsbehov (bolagen) Planerade investeringar Upplåningsbehov

11 Bilaga 1 Delegation med mera Enligt beslut i Karlskoga kommuns kommunstyrelse, med stöd av delegation från kommunfullmäktige, gäller följande delegation: 1. Beslut avseende inlåning, likviditetsförvaltning och placering av Karlskoga kommun, delegeras till kommunens ekonomi- och budgetchefer att i förening verkställa nämnda beslut. Vid förfall för någon eller båda av dem delegeras motsvarande beslutsrätt till kommunens redovisningschef och/eller kommunens kanslichef. 2. Beslut avseende upplåning, skuldförvaltning och utlåning, av Karlskoga kommun genom dess ekonomiavdelning, inom av kommunfullmäktige beviljade låneramar, delegeras till kommunens ekonomi- och budgetchefer att i förening verkställa nämnda beslut. Vid förfall för någon eller båda av dem delegeras motsvarande beslutsrätt till kommunens redovisningschef och/eller kommunens kanslichef. 3. Beslut avseende finansiella transaktioner med terminer, swappar och optioner, delegeras till kommunens ekonomi- och budgetchefer att i förening verkställa nämnda beslut. Vid förfall för någon eller båda av dem delegeras motsvarande beslutsrätt till kommunens redovisningschef och/eller kommunens kanslichef. 4. Handlingar som upprättas vid inlåning, likviditetsförvaltning och placering skall undertecknas av kommunens ekonomi- och budgetchefer i förening. Vid förfall för någon eller båda av dem delegeras motsvarande rätt till kommunens redovisningschef och/eller kommunens kanslichef. 5. Handlingar som upprättas vid upplåning, skuldförvaltning och utlåning skall undertecknas av kommunens ekonomi- och budgetchefer i förening. Vid förfall för någon eller båda av dem i förening med kommundirektören och/eller kommunens kanslichef. 6. Handlingar som upprättas vid finansiella transaktioner med terminer, swappar och optioner skall undertecknas av kommunens ekonomi- och budgetchefer i förening. Vid förfall för någon eller båda av dem i förening med kommundirektören och/eller kommunens kanslichef.

12 Bilaga 2 Godkända motparter Nedanstående svenska banker och kreditinstitut samt av dessa helägda dotteraktiebolag är godkända som motpart vid swap-, termins- och optionstransaktioner under förutsättning att motparten uppfyller de minimikrav som ställs i punkterna A C nedan: Swedbank AB (publ) Kommuninvest i Sverige AB (publ) Nordea Bank AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svenska Handelsbanken AB (publ) A. Vid löptider upp till ett år skall motparten endera ha Prime-1 (kortfristig rating) eller A1 (långfristig rating) av Moody s Investor Service alternativt A-1 (kortfristig rating) eller A (långfristig rating) av Standard 6 Poor s. B. Vid löptider över ett år skall motparten ha Aa3 (långfristig rating) av Moody s Investor Service alternativt AA (långfristig rating) av Standard & Poor s C. Motpart är godkänd oavsett rating om denna omfattas av 3 i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

13 Bilaga 3 Tillåtna placeringar Placering av likvida medel får ske enligt följande kategorier: 1. I följande värdepapper oavsett rating eller om rating ej finns: Av svenska staten utgivna statsskuldväxlar och statsobligationer. Övriga värdepapper, med undantag för premieobligationer utgivna av svenska staten eller av svenska statens verk eller helägda aktiebolag. Värdepapper med full (100 %) statlig garanti eller borgen. Placering inom kategori 1 får ske till obegränsat belopp. Detta gäller även per emittent. Maximal tillåten återstående löptid för placering är 7 år. 2. På konto eller i värdepapper utgivna av nedanstående svenska banker och kreditinstitut samt av dessa helägda dotteraktiebolag under förutsättning att motparten uppfyller de minimikrav som ställs i punkterna A och B nedan: Swedbank AB (publ) Kommuninvest i Sverige AB (publ) Nordea Bank AB (publ) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svenska Handelsbanken AB (publ) A. Motparten skall endera ha Prime-1 (kortfristig rating) eller A1 (långfristig rating) av Moody s Investor Service alternativt A-1 (kortfristig rating) eller A (långfristig rating) av Standard 6 Poor s. B. Motpart är godkänd oavsett rating om denna omfattas av 3 i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

14 14 (14) Placeringar inom kategori 2 får maximalt uppgå till 200 Mkr och ej överstiga 100 Mkr per motpart/emittent. Maximalt tillåten återstående löptid för placering är 1 år. 3. I certifikat och obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB (publ). Placeringar inom kategori 3 får maximalt uppgå till 200 Mkr. Maximal tillåten återstående löptid för placering är 1 år. 4. I certifikat och obligationer oavsett rating eller om rating ej finns: Utgivna av svenska kommuner och landsting. Utgivna av emittent med full (100 %) borgen eller garanti av svensk kommun eller landsting. Placeringar inom kategori 4 får maximalt uppgå till 100 Mkr och ej överstiga 50 Mkr per emittent. Maximal tillåten återstående löptid för placering är 1 år. 5. I certifikat och obligationer utgivna av företag med av, Nordisk Rating, lägst K1 (kortfristig rating). Placeringar inom kategori 4 får maximalt uppgå till 50 Mkr och ej överstiga 20 Mkr per emittent. Maxima tillåten återstående löptid för placering är 1 år. Innehav av värdepapper vars rating förändras till en nivå som inte är godkänd enligt bilaga 3, skall så snart möjligt säljas, dock senast 14 dagar efter det att ekonomiavdelningen erhåller kännedom om förändringen.

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning; antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy Finanspolicy (Fastställd av styrelsen i AB Framtiden 2012-10-02) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy för staden och dess bolag.

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL FINANSIELL POLICY FÖR VILHELMINA KOMMUN. 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten

FÖRSLAG TILL FINANSIELL POLICY FÖR VILHELMINA KOMMUN. 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 4 ~ t::t' FÖRSLAG TILL FINANSIELL POLICY FÖR VILHELMINA KOMMUN - l ALLMANT 11 Övergripande mål för finansverksamheten 'o Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Styrprinciper för finansiell hantering

Styrprinciper för finansiell hantering Styrprinciper för finansiell hantering Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-04-29, KF 44 Diarienummer: 12/KS583 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 1.1 Övergripande mål för finansiell

Läs mer

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige FINANSPOLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för finansförvaltning

Riktlinjer för finansförvaltning 1/8 Beslutad när: 2016-10-26 266 Beslutad av Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2016:570-003 Ersätter: för finansförvaltning, Kommunstyrelsen 2015-06-17 148 Gäller fr o m: 2016-10-26 Gäller t o m: 2017-12-31

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 FINANSREGLEMENTE 1 Allmänt 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan spekulativa inslag.

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer