Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun"

Transkript

1 Finanspolicy för Falköpings kommun

2 Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen 4 Upplåning 4 Leasing 6 Beslut 6 Likviditet 6 Placering 7 Beslut 8 Borgen 9 Beslut 9 Intern kontroll 9 Rapportering 10 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Ekonomichefen 2

3 Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegation från kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Rätten att företräda kommunen och underteckna handlingar framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut. Dessa handlingar biläggs finanspolicyn. Övergripande mål för finansverksamheten Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt kommunens och dess företags upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen placeras så att god avkastning erhålls. Kommunens och dess företags finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt kommunallagen 8 kap 3 a avser kommunens pensionsmedel. Finansförvaltningens organisation Kommunfullmäktige Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom övergripande riktlinjer och policy för kommunen. Beslutar om ramar för upp- och utlåning, placeringar, borgen samt övriga finansiella mål. Kommunstyrelsen Ansvarar för medelsförvaltningen. Verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t.ex. stiftelser). 3

4 Ekonomichefen Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar ekonomichefen om omsättning och lösen av kommunens lån samt om upptagande av lån. Ekonomichefen beslutar om placering av likvida medel samt de fall då leasingavtal ska tecknas. Inom kommunens låneram kan ekonomichefen besluta att i stället för extern leasing låna upp beloppet och ersätta det externa leasingförhållandet med ett internleasingavtal. Ekonomichefen beslutar om tillfällig utlåning på högst ett (1) år till kommunens helägda dotterbolag och stiftelser upp till 10 miljoner kronor. Redovisningschefen Ansvarar operativt för finansverksamheten inom kommunen. Ansvarar för att den finansiella förvaltningen och att riskhanteringen följer anvisningarna i finanspolicyn. Ansvarar för att utarbeta förslag till uppdatering av finanspolicy. Ansvarar för att berörda personer inom ekonomiavdelningen har erforderlig kompetens. Ska bistå de kommunala bolagen och de av kommunen förvaltade stiftelserna i deras arbete med finansiella frågor. Ansvarar för rapportering till kommunstyrelsen i enlighet med denna policy. Upplåning Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Kommunens upplåning ska ske med beaktande av kommunens likviditetssituation, den egna investeringstakten och penningmarknadsläget. Upplåningen ska ske till lägsta möjliga kostnad, till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag. Genom att sprida kreditförfallen i låneportföljen jämnt över tiden minimeras refinansieringsrisken (risken att upplåning inte kan ske eller endast kan ske med väsentligt ökade kostnader). 4

5 Den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen bör vara mellan 1 5 år. Låneportföljens andel med rörlig ränta får uppgå till högst 70% Räntebindningstiden för varje enskilt lån får inte överstiga 10 år. Avvikelser från dessa tider och intervall rapporteras till kommunstyrelsen. Lån i utländsk valuta får inte tas upp. Upplåning får ske genom: Lån från kommunens helägda företag Kommuninvest i Sverige AB (publ) Europeiska Investeringsbanken (EIB) Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Nordiska Investeringsbanken (NIB) Svensk bank eller svenskt kreditmarknadsbolag Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position som ska räntesäkras t.ex. ett underliggande lån. För att hantera ränterisker är följande derivat tillåtna: Ränteswap (avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller tvärt om) Ränteoption (t.ex. räntegolv och räntetak) Räntetermin (t.ex. FRA, Future Rate Agreement) Utställande av option får endast göras i kombination med köpt option s.k. collar eller korridor och endast under förutsättning att underliggande värde för den utställda optionen uppgår till högst det underliggande värdet för den köpta optionen. 5

6 Ramavtal om ränteswapar måste upprättas med några olika motparter innan swapaffär får genomföras. Kommunstyrelsen ska godkänna de motparter som avtal får slutas med. Externa swapar får endast ske med motparter som har lägst rating AA- (Standard & Poor s) eller Aa3 (Moody s) avseende löptid 1 år eller längre. För swapar med kortare löptid än 1 år tillåts motparter med rating lägst A-1 (Standard & Poor s) eller P-1 (Moody s). Undantag kan medges för följande svenska motparter: SEB Swedbank Nordea Svenska Handelsbanken Vid upptagande av lån eller användning av derivatinstrument ska anbud infordras på affärsmässiga grunder. Leasing Leasingfinansiering betraktas som upplåning och ingår i det rambeslut om upplåning som fattas av kommunfullmäktige. Ekonomichefen beslutar inom ramen för upplåning om leasingfinansiering. Leasingfinansiering kan användas om den totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t.ex. servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. Ekonomichefen kan också besluta att, inom kommunens låneram, låna upp beloppet som leasingaffären avser och i stället erbjuda intern leasing. Beslut Beslut om upplåning är en fråga av principiell beskaffenhet och förbehållen kommunfullmäktige. I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om ram för den långfristiga upplåningen. Likviditet Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. För att kunna säkerställa en god betalningsberedskap ska Falköpings kommun vid varje tidpunkt ha 140 miljoner kronor tillgängligt i likvida medel. 6

7 Likvida medel definieras som: Kassa, plusgiro, bank Outnyttjade, kontrakterade checkräkningskrediter Placerade medel som kan frigöras inom två bankdagar För att tillfredsställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. Likviditetsplaneringen ska Ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt Vara underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning Överskottslikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Överskottslikviditet kan utlånas till de helägda dotterbolagen. Se vidare under avsnitt 5, Placering, angående godkända motparter m.m.vid placering av likvida medel. Redovisningschefen ansvarar för att likviditetsplanering sker. Ekonomichefen beslutar om, inom delegation från kommunstyrelsen, om tillfällig utlåning på högst 1 år till kommunens helägda dotterbolag och stiftelser upp till 10 miljoner kronor. Placering Vid placering av kommunens medel ska sådana placeringsformer väljas att bästa möjliga förräntning uppnås utan att kraven på lågt risktagande åsidosätts. Kommunfullmäktige beslutade 2005, 96, att avsätta 7 miljoner kr/år för att hantera kommande ökning av pensionsutbetalningar (År 2005 avsattets 14 miljoner). Där denna policy hänvisar till pensionsmedel avses dessa medel. Placeringar i utländsk valuta är inte tillåtna om inte värdesäkring sker i svenska kronor. Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker, genom Kommuninvest i Sverige AB (publ) och genom fondkommissionärer som är godkända av Finansinspektionen. 7

8 Placering av kommunens likvida medel samt pensionsmedel får ske enligt följande: A. Räntebärande värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun/ landsting eller garanterade av staten/kommun/landsting. Maximal löptid 1 år för likvida medel och 20 år för pensionsmedel. Andel 100 %. B. Räntebärande värdepapper utställda av svenska banker och kreditmarknadsbolag. Maximal löptid 10 år. Andel maximalt 50 %. C. På bankkonto i svensk bank. Obegränsad löptid. D. Utlåning till av kommunen helägda företag. Obegränsad löptid. För pensionsmedel får dessutom placering ske i: E. Aktier (maximal andel 75 procent). Kapitalgaranterade produkter, företagsobligationer och aktieindexobligationer (maximal andel 50 procent med begränsad löptid på 10 år). Placeringar i aktier får endast ske på OMX, large cap, etiska och miljömässiga hänsyn skall beaktas. Av etiska skäl ska placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom t ex krigsmaterial samt tobaks- och alkoholvaror. Vidare ska placeringar inte göras i företag som tillåter barnarbete i arbetsstyrkan, ej följer internationella lagar och diskriminerar individer p g a kön, ras eller religion. Kontroll av detta ska ske utifrån en rimlig arbetsinsats. Beslut Kommunfullmäktige beslutar om övergripande förändringar av motparter, förändringar av löptider per motpart/instrument samt förändring av andelar. 8

9 Borgen Kommunal borgen lämnas normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. När beslutet att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske. Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla. Beslut om borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket innebär att borgensbeslutet inte får vara äldre än 10 år när lånet tas upp eller omsätts. I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena redovisas. Beslut Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram till de kommunägda företagen. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje enskilt objekt. Intern kontroll För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje affärshändelse. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera affären. Kommunkassören (ekonomen med ansvar för kassan) utför internkontrollen i finansarbetet. Avier och avräkningsnotor avseende finansiella transaktioner sänds direkt till kommunkassören. Redovisningschefen, som genomför affärsavslut, överlämnar omedelbart dokumentation av affären till kommunkassören. Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Kommunkassören kontrollerar att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn. Kommunkassören ska omedelbart rapportera till kommunstyrelsens ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. 9

10 Rapportering Redovisningschefen rapporterar till kommunstyrelsen i samband med delårs- och årsbokslut fattade beslut enligt denna policy. Rapporten ska även innehålla låneoch placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituationen. Årligen, i samband med årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 10

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer