1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt."

Transkript

1 FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige , 138. Att gälla fr o m :1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas helt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. Medelsförvaltningen skall medverka till att kapitalanskaffning- och användning i kommunen och dess företag blir effektiv och att kommunens räntenetto i ett långsiktigt perspektiv och med beaktande säkerhetsaspekten, blir så bra som möjligt. Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy skall kommunens upplåning ske till lägsta kostnad och de egna medlen placeras med god avkastning. I lag om kommunal redovisning finns bestämmelser om bokföring och rapportering av finansiella transaktioner och ställning. 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: beslutanderätt, organisation och rapportering koncernsamordning av finansverksamheten likviditetsplanering upplåning och leasing placering utlåning försäkringsinstrument borgen och garantier Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. I det av fullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen finns ytterligare regler för styrelsens verksamhet och beslutanderätt. I reglementet fastläggs bl.a. styrelsens övergripande ansvar för kommunens och kommunkoncernens ekonomi samt dess ansvar för medelsförvaltningen. I reglementet preciseras också vilka grupper av ärenden som kommunfullmäktige delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen fastställer ett attest- och utanordningsreglemente som utvisar vilka personer som har rätt att ingå och påteckna avtal m.m. för kommunens räkning.

2 I fullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs balansbudget, olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser etc. Dessa skall också beaktas i finansverksamheten. 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISERING 2.1 Kommunen och de kommunala företagen För att hantera koncernens ekonomi effektivt, skall kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, koordinera de finansiella frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. Samordningen mellan kommunen och de kommunala företagen regleras i denna policy samt i avtal och / eller ägardirektiv. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang de hel- och samägda företag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Företagen förtecknas i bilaga Ansvars- och befogenhetsfördelning Övergripande För den kommunala koncernen skall följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla inom den finansiella verksamheten. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finansförvaltningen De kommunala företagen De kommunala förvaltningarna Beslutar om övergripande riktlinjer och policy för kommunen och de företag som anges i 2.1. Beslutar om ramar för upp- och utlåning samt övriga finansiella mål. Ansvarar för kommunens medelsförvaltning. Inom ramen för fullmäktiges delegation, beslutar styrelsen om upplåning och borgen. Placering av medel. Externförvaltningsuppdrag. Förvaltning av andra organisationers medel. Se i övrigt reglemente för styrelsen. Finansförvaltningen vid kommunledningskontoret ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksamheten enligt och nedan. I kommunkoncernens företag skall respektive styrelse fastställa en finanspolicy som i tillämpliga delar skall baseras på denna policy och med särskilt beaktande av ägardirektiv och avtal. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker. Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn.

3 I övrigt gäller vad som anges i fastställda reglementen och delegationsbeslut Finansförvaltningen Finansförvaltningens uppgifter är att ha det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet bevaka utvecklingen i de finansiella marknaderna lämna erforderlig service i finansiella frågor till koncernens olika enheter ombesörja att kommunstyrelsen erhåller fastställda rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen. Se bilaga 2. En särskild grupp under ledning av kommunens ekonomichef skall utgöra samarbetsorgan för kommunens och företagens finansverksamhet. Gruppens sammansättning framgår av bilaga Internbanken Finansförvaltningen skall via internbanksverksamheten ansvara för följande: Administration och samordning av koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto. Placera koncernens likviditet. 2.3 Extern förvaltning av kommunens medel I de fall extern förvaltning förekommer, skall avtal upprättas mellan kommunen / kommunkoncernen och den externa förvaltaren. Avtalet skall utformas så att den externa förvaltarens uppdrag inte tillåter denne att placera pengar i strid med finanspolicyn. I avsnitt 2.2 anges vem som beslutar om förvaltningsuppdrag. 2.4 Kommunens förvaltning av andra organisationers medel Om kommunen handhar någon annan organisations medel skall förvaltningsavtal upprättas. Kommunen får inte åta sig förvaltningsuppdrag som innebär att risktagande etc. går utöver den policy som gäller för kommunens egen medelsförvaltning. I avsnitt 2.2 anges vem som beslutar om förvaltningsuppdrag. 3 LIKVIDITETSPLANERING För att nå en effektiv penninghantering skall en samordnad likviditetsplanering ske.

4 För att denna ska bli så korrekt som möjligt, skall förvaltningarna och koncernföretagen upprätta egna likviditetsplaner och löpande rapportera större avvikelser i penningflödet. Finansförvaltningen sammanställer sedan dessa planer i en gemensam likviditetsplan för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen har att besluta om riktlinjer för likviditetsplaneringen i kommunkoncernen. Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt, vara underlag för beslut om placering av likvida medel och upplåning. Tillgängliga medel och avtalade kreditlöften ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap erhålls. Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget om vilken ram som skall gälla för kreditlöften. Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. Kommunens likviditet behövs för olika ändamål. Likviditetsplanen skall särskilt utvisa hur stor del som avser kortfristiga medel som behövs för att i rörelsen utjämna skillnader i in- och utbetalningsströmmarna. Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med att budgeten fastställs om hur stor del av kommunens likviditet som skall anses utgöra medel för långfristiga ändamål och vilka ändamål som avses. För sådan likviditetsdel kan delvis annorlunda placerings-riktlinjer än för rörelsemedel gälla (se avsnitt 5). Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. 6:1 4 UPPLÅNING 4.1 Allmänt Vid upplåning och skuldförvaltning ska sådana former väljas att krav på mycket låg risk tillgodoses och att med beaktande av krav på låg risk lägsta möjliga finansieringskostnader eftersträvas. I lag om kommunal redovisning definieras vad som skall anses vara kort respektive långfristig upplåning. Upplåningsåtgärd som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst ( arbitrageaffär ) får ej ske. Det sagda innebär dock inte något hinder mot genomförandet av s.k. förfinansieringsåtgärd. D.v.s. att vid en marknadsmässigt lämplig tidpunkt tidigarelägga upptagande av lån som inte omgående behövs för att finansiera en beslutad investering. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för förfinansiering. 4.2 Kortfristig upplåning

5 Kommunen skall eftersträva att andelen formellt kortfristig upplåning inte blir för stor. Riktlinjerna i avsnitt 4.4 och 4.6 skall därvid särskilt beaktas. När kommunen för visst objekt utnyttjat byggnadskreditiv eller motsvarande, bör sådana lån senast 6 månader efter färdigställandet, ersättas med långfristig finansiering. 6:1 4.3 Långfristig upplåning I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av den långfristiga nyupplåning som skall gälla för budgetåret. Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. 4.4 Finansieringsrisker För att begränsa risken för att kommunkoncernen inte kan erhålla likvida medel i rätt tid gäller följande: Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån får ej understiga 2,5 år. Samtliga lån måste dock kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnader. Högst 25 procent av lånestocken får förfalla till betalning inom en rullande 12- månadersperiod. Finansförvaltningen skall tillförsäkra kommunen en god betalningsberedskap. Likvida medel och tillgängliga garanterade kreditutrymmen skall uppgå till ett visst lägsta belopp som årligen fastställs enligt avsnitt 3. Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. 4.5 Valutarisker Kommunen skall inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Sker nyupplåning i utländsk valuta skall risken försäkras bort omedelbart med användande av de instrument som anges i 4.9 nedan. Se bilaga Ränterisker Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget påverkar kommunens räntekostnader i negativ riktning. För att begränsa ränterisken skall lånestocken utformas i enlighet med följande: Mål att sträva mot: Den genomsnittliga räntebindningstiden vara minst 2 år och högst 5 år. Lånen skall spridas på olika räntebindningsperioder så att minst 10 procent och högst 30 procent räntejusteras varje rullande 12-månadersperiod. Kommunen ska eftersträva att binda lånen till en fast ränta. 80 procent av lånestocken skall ha en längre räntebindningstid än 6 månader. Räntebindningstiden för enskilda lån får ej överstiga 10 år.

6 4.7 Motparter Upplåning får ske genom Lån från företag ingående i kommunkoncernen. Kommuninvest i Sverige AB (publ). Europeiska Investerings Banken (EIB). Nordiska Investerings Banken (NIB). Svensk bank eller från svenska finansinstitut / försäkringsbolag. Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumentation. 4.8 Koncernfrågor De kommunala bolagen skall i första hand utnyttja internbanken (koncernkontot), men har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Det innebär att bolagen alltid skall erbjuda internbanken möjlighet att offerera kortfristiga lån. Om extern finansiering med beaktande även av långsiktiga effekter är fördelaktigare för bolaget, har bolaget rätt att ta upp lån från annan långivare. 4.9 Försäkringsinstrument Finansförvaltningen kan ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna förekommande avtal, i syfte att minska och / eller sprida de med upplåningen eventuellt förekommande riskerna. För närvarande är följande typer av försäkringsinstrument (eller kombinationer av dessa) tillåtna i syfte att begränsa valuta - och/eller ränterisk. Ränteoption Valutaoption Valutatermin Räntetermin Valutaswap Ränteswap Innan nya försäkringstyper får användas av finansförvaltningen skall kommunstyrelsen godkänna det. Sälj- eller köpoptioner får ej utställas. Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande upplåning av motsvarande belopp och valuta. Motparten skall vara godkänd enligt bilaga Finansiell leasing

7 Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna policy. 5 PLACERING 5.1 Allmänt Kravet på god säkerhet i kommunens medelsplacering, innebär att bl.a. kredit-, ränteoch likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras. Vid placering av kommunens medel ska därför sådana former väljas att kraven på mycket lågt risktagande tillgodoses och att med beaktande av detta bästa möjliga förräntning eftersträvas. 5.2 Likviditetsrisker Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering (avsnitt 3) och val av placeringsformer / värdepapper som vid var tidpunkt kan disponerar / säljas. 5.3 Kredit- och motpartsrisker Tillåtna motparter och den maximala placeringen för dessa är reglerade i bilaga 7. Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker och av Finansinspektionen godkända fondkommissionärer samt av Kommuninvest i Sverige AB. Placeringar i lån med efterställd betalning (förlagsbevis eller liknande) får inte ske. Kan få förekomma i viss upplåning. 5.4 Valutarisker Kommunen skall inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. 5.5 Ränte- och kursrisker Ränte- och kursriskerna begränsas genom iakttagande av följande restriktioner: Placering i aktier, andelar eller strukturerade lån (t.ex. aktieindexlån) får inte ske. Löptidsbegränsningarna enl bilaga Särskilda riktlinjer för placeringar som avser långfristiga ändamål

8 Kommunfullmäktige kan fastställa att viss del av likviditeten skall användas för långfristiga ändamål (se avsnitt 3) och därför skall placeras enligt delvis annorlunda regler än vad som gäller för andra likvida medel enligt detta avsnitt. F.n. har särskilda riktlinjer fastställts för placering av pensionsmedel. De särskilda riktlinjerna framgår av bilaga 7A. 5.7 Koncernfrågor Alla nämnder samt bolagen i den kommunala koncernen skall ingå i koncernkontosystemet och får inte utan kommunstyrelsens tillstånd öppna andra konton. 5.8 Försäkringsinstrument Finansförvaltningen kan ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna förekommande avtal, i syfte att minska och/eller sprida de med placeringen eventuellt förekommande riskerna. För närvarande är följande typer av försäkringsinstrument (eller kombinationer av dessa) tillåtna i syfte att begränsa ränterisk. Ränteoption Räntetermin Ränteswap Innan nya försäkringstyper får användas av finansförvaltningen skall kommunstyrelsen godkänna det. Sälj- eller köpoptioner får ej utställas. Instrumenten får endast användas för att skydda en reell underliggande placering av motsvarande belopp. Motparten skall vara godkänd enligt bilaga 6. 6 UTLÅNING Långfristig utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige fastställd ram. Annan långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut. All utlåning från finansförvaltningen till de egna företagen skall i huvudsak ske enligt matchningsprincipen. Detta innebär att finansförvaltningen efter tillägg för en internbanksmarginal, skall tillämpa samma villkor för utlåningen som för den upplåning som sker.

9 7 BORGEN Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. Kommunal borgen kan lämnas för lån till investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier m.m. Kommunfullmäktige fastställer årligen en limit för den borgen som ska lämnas till respektive företag inom kommunkoncernen.. Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Borgen för lån till andra låntagare skall alltid föregås av kreditprövning. När kommunfullmäktiges beslut, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar ske dels inom den av kommunfullmäktige fastställda limiten dels enligt kommunfullmäktiges beslut.. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om firmatecknare. Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med borgenslån är betryggande försäkrade. Därför skall alla borgensåtaganden med investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att gäldenären skall hålla investeringen försäkrad under hela åtagandetiden. I vissa fall kan borgensåtagande förutsätta att andra typer av säkerhet lämnas eller att kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t.ex. pantbrev i egendomen). Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa kostnader av olika slag. Kommunfullmäktige fastställer därför årligen om en särskild avgift för att teckna borgen skall utgå eller ej. Se bilaga 4, protokollsutdrag från Kf. 8 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 8.1 Intern kontroll Med intern kontroll avses i detta fall administration av löpande finansieringsrespektive placeringsavslut inklusive handhavande av aktuell dokumentation, varvid kontrollfunktionen är viktig. Andra uppgifter är att upprätta och fortlöpande revidera förfallolistor och bokföra aktuella affärer. För att åstadkomma god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att handläggar- respektive internkontrollfunktionerna hålls åtskilda. För Hedemoras kommunkoncern utför serviceförvaltningens ekonomiavdelning internkontroll. Alla avier och avräkningsnotor avseende finansdispositioner skickas direkt till ekonomiavdelningen och postöppnas först där. Banker och andra

10 finansinstitut skall underrättas om att inga undantag från denna regel får förekomma. Se bilaga 8. Alla affärsavslut / beslut skall omedelbart dokumenteras och överlämnas till ekonomiavdelningen. Vidare åläggs ansvarig tjänsteman vid internkontrollfunktionen en rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. Värdepapper skall förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär eller i eget säkert förvar. 6:1 8.2 Rapportering till kommunstyrelsen För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens utveckling, skall ett väl fungerande rapportsystem finnas. Rapportering av finansverksamheten sker månatligen eller oftare om kommunstyrelsen så beslutar. Rapporteringen skall minst innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2. Rapporteringen skall omfatta hela koncernen. Företagen skall på det sätt som anges i avtal, ägardirektiv eller eljest beslutas av kommunstyrelsen, rapportera sin finansiella situation till kommunens ledningskontor. 9 ÖVERGÅNGSREGLER 9.1 Tidigare föreskrifter upphör Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna policy upphävs. 9.2 Övergångsbestämmelser Fullmäktigebeslut som avser borgensåtagande, upplåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet kvarstår. Om kommunens låne- eller placeringsportfölj behöver förändras till följd av denna policy, gäller att förändringen skall genomföras så snart det kan ske, dock senast sex månader efter beslutsdagen BILAGEFÖRTECKNING Bilagor till finanspolicy

11 1. Förteckning över företag som i detta sammanhang skall anses ingå i kommunkoncernen och därför omfattas av finanspolicyn. 2. Riktlinjer för rapportering till kommunstyrelsen. 3. Samarbetsorgan 4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige - Betalningsberedskap - Likviditet för långsiktiga ändamål - Långfristig upplåning - Borgen till koncernbolagen 5. Valutarisker 6. Godkända motparter i termins- och swapaffärer. 7. Riktlinjer för placering. Motparter, beloppsgränser och löptidsbegränsningar. 8. Intern kontroll 6:1

12 Bilaga 1 Kommunen och de kommunala företagen Hedemora kommun Helägda företag AB Hedemorabostäder Tjäderhuset i Hedemora AB Hedemora Energi AB Bredbandsbolag (under bildande) Stiftelser Avser endast de stiftelser där kommunstyrelsen har ansvaret för medelsförvaltningen. Med den begränsningen att koncernkontots sammanlagda behållning inte i något fall får understiga samtliga stiftelsers sammanlagda behållning

13 Bilaga 2 Rapportering till kommunstyrelsen Kommunens finansiella ställning rapporteras regelmässigt till kommunstyrelsen per den 30/4, 30/8, 31/10 och i årsredovisningen. Rapporten bör innehålla: - en bedömning av det finansiella läget - kommunens likviditet och ställning - kommunens riskexponering - en likviditetsprognos - bolagens situation - stiftelsernas situation - låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid - låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta - utestående placerade medel med fördelning per placering och löptid - placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning - utestående valutaexponering - uppföljning av finansieringsanalysen - uppföljning av räntenetto - samtliga fattade delegationsbeslut - samtliga borgensåtaganden, fördelat på beslutade och utnyttjade volymer - beslutad ej verkställd upplåning Rapportering skall avse hela koncernen. Ekonomichefen skall därtill lämna kommentarer till de redovisade nyckeltalen och i övrigt redovisa annan väsentlig information om verksamheten. Därutöver rapporteras väsentliga händelser och avvikelser vid nästkommande sammanträde

14 Bilaga 3 Samarbetsorgan för Hedemora kommun och kommunägda bolag Avseende finansverksamhet. Ekonomichefen i kommunen. (Sammankallande) Ekonomichefen i AB Hedemorabostäder med dotterföretag. Ekonomichefen i Hedemora Energi AB med dotterföretag. Ekonom på serviceförvaltningen. Gruppen ska sammanträffa vid minst 3 tillfällen under året: - inför budget - inför delårsbokslut - inför årsbokslut

15 Bilaga 4 Kommunfullmäktiges beslut angående: Betalningsberedskap Beslut om balansbudget och däri angiven kortsiktig likviditet. Likviditet för långsiktiga ändamål Beslut om balansbudget och däri angiven långsiktig likviditet. Långfristig upplåning Beslut om finansieringsbudget och däri angiven långfristig upplåning. Borgen Beslut om limit för borgen för respektive helägt bolag

16 Bilaga 5 Valutarisker Räntedifferensen mellan utländska och svenska räntor gör att det ibland kan finnas skäl för upplåning i utländska valutor. I en osäkrad utlandsupplåning finns alltid vissa riskmoment. Kommunen måste skydda sig mot framtida kursförluster eller devalveringar under lånets löptid. Dessa risker måste kalkyleras och vägas mot de räntevinster som kan uppnås. Lån i utländsk valuta får endast upptas då en god marginal föreligger mellan svensk och utländsk ränta. Marginalen bör vara mer än xx % vid upplåning i utländska valutor, dock kan vid upplåning i Euro en något lägre marginal accepteras. Om lånet ej upptas i Euro bör lån i flera valutor väljas så att kvittning av kursförluster och kursvinster kan ske. Hedemora kommuns egna volym av lån i utländsk valuta bör i normalfallet inte överstiga 25 % av kommunens totala låneskuld. Valutakurserna ska kontinuerligt följas. När avistakursen väsentligt avviker från kursen för upplåningstillfället skall terminskontrakt eller optionsaffär övervägas. Terminer och optioner Vid upplåning i utländsk valuta ska terminer eller optioner kunna användas. Dock enbart i syfte att minska riskerna, d v s för att säkra valuta mot svenska kronan. Terminskontrakt får enbart tecknas för köp av valuta. Dvs Hedemora kommun förbinder sig att köpa viss valuta till ett förutbestämt pris, för leverans och betalning vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Priset på valutan fastställs som en växelkurs vid terminskontraktets ingående. Endast en typ av valuta optioner får användas, köp av köpoptioner. Dvs Hedemora kommun köper rätten men inte skyldigheten att köpa viss mängd valuta till en förutbestämd växelkurs på en dag i framtiden. Övriga instrument Övriga på marknaden förekommande instrument får användas endast i syfte att skydda gjord placering eller upplåning

17 Bilaga 6 Godkända motparter i termins- och swapaffärer Försäkringsinstrument Löptider Motpart 1 år eller längre AAA/Aaa (Inkl s.k. split rating AAA/Aa1 eller AA+/Aaa) AA+/Aa/Aa1/Aa2 AA-/Aa3 Sv. Motparter enligt nedan. Upp till 365 dagar A-1/P-1 Sv. Motparter enligt nedan Internationella motparter med lägre rating än AA-/Aa3 accepteras ej. Följande svenska motparter accepteras dock. Handelsbanken i Hedemora Sparbanken HHS

18 Bilaga 7 Riktlinjer för placering, Motparter, beloppsgränser och löptidsbegränsningar. Tillåtna placeringar inklusive maximala löptider och andelar av den totala placeringsportföljen Löptid Andel A. Placeringar för vilka svenska staten, svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar. obegr. obegr. B. Placeringar i värdepapper utställda av följande institut: SBAB, Stadshypotek, Spintab, SE Bolån, Handelsbankens Hypotek och Nordbanken Kredit. 1 år 20 % Dock med begränsningen att placering i enskilt institut inte får överstiga 10 % av den totala placeringsportföljen. C. Placeringar i värdepapper utställda av svenska banker och kreditmarknadsbolag. 1 år 50 % D. Majoritetsägda företag 1 år obegr. Utöver vad som ovan stadgats kan medel utan begränsning placeras på konto hos svensk bank, under förutsättning att uppsägning ej krävs. För övrig placering på konto hos svensk bank gäller vad som stadgas under punkt C. ovan. Genomsnittlig löptid Placeringsportföljens genomsnittliga löptid bestäms av kommunstyrelsen när placeringen görs eller förändras

19 Bilaga 8 Kontrollsystem Att bedriva en aktiv finansverksamhet ger ständigt upphov till osäkerhet, risker och en omfattande administration. Då Hedemora kommuns finanspolicy ska karaktäriseras av en låg riskprofil med en ambition att följa utvecklingen är det av stor vikt att det finns ett fungerande kontrollsystem. För att få en fullgod säkerhet i affärstransaktioner med motparten, skall följande uppdelning mellan den som gör affären och den som kontrollerar/bokför transaktionen gälla: Affär Internnota Motpart Ekchef Redovisn ansvarig Avräkningsnota ( banken) Dokument som anger de personer som är behöriga att utföra affärer i kommunens namn och vilka befogenheter dessa har bör översändas till aktuella motparter Redovisning När det gäller redovisning av uppvisade förvaltningsresultat i kommunens redovisning, skall hänsyn alltid tas till vad som gäller enligt god redovisningssed. Enligt försiktighetsprincipen bokförs avkastningen eller vinsten först sedan den realiserats. Enligt samma princip bokförs exempelvis värdet av en aktie, som vid bokslutstillfället har ett lägre värde än anskaffningsvärdet, till det lägre värdet. I Övrigt redovisas tillgångarna, d v s de räntebärande värdepapperen och aktierna, till förvärvsvärdet (det lägre värdet) även om tillgångens värde på kapitalmarknaden vid bokslutstillfället är högre. Detta kan medföra att både avkastningen och värdet av de förvaltade fondmedlen i samband med bokslutet, bokföringsmässigt kan vara lägre än det värde förväntad avkastning och värdepapper/aktier i verkligheten har på kapitalmarknaden.

20 Beslutsdelegation Ärende Ram för upplåning Ram för borgen Ram för lån i utlandet Borgen inom ram Övriga frågor av betydelse Interna kreditgränser inom koncernkontot Upptagande av lån inom ram Konvertering och omläggning av tidigare upptagna lån Placering av likvida medel D:o avtalsskrivning Utlåning inom koncernkontot Leasingavtal Beslut om termins- eller optionsaffärer Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning, likviditetsförvaltning, optionsaffärer eller annan finansiell verksamhet, delegeras till två i förening Överföring av medel i bank mellan kommunens bankkonton och andra konton via telefon eller via terminalkoppling, delegeras till var för sig Dagliga normala banktransaktioner Bilaga 9 Beslutsfattare Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Inköpschefen, eller ställföreträdare Ekonomichefen, eller ställföreträdare Ks ordförande, D:o 1:e vice, D:o 2:e vice. Med Ekonomichefen, kommunchefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Ekonomichefen, avd.chef ekonomiavdelningen, serviceförvaltningen Serviceförvaltningens attestlista

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer