RAPPORT Varbergstunneln Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715"

Transkript

1 RAPPORT Varbergstunneln 2013 Trafikverket Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/

2 Dokumenttitel: Varbergstunneln 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Projektnummer: TRV 2010/21715 Version: 1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Carina Claesson Uppdragsansvarig: Trafikverket Kundnära tjänster/näringslivscenter Distributör: Trafikverket, Borlänge, telefon:

3 Procent Sammanfattning Syfte Trafikverket har gjort en järnvägsutredning för dubbelspår genom Varberg och utifrån den beslutat att välja alternativet Stadsmiljötunnel Öst för utbyggnaden. Konsekvenserna för Varberg vid en utbyggnad är att barriäreffekten i form av järnvägsspår försvinner. Med en tunnel skapas möjlighet till kontakt mellan staden och vattnet. Dessutom frigörs centralt belägen mark för nybyggnation samtidigt som man behåller stationen i centrum. Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel. Järnvägsutredningen inklusive Trafikverkets förslag på val av alternativ sändes till regeringen 2006 för en så kallad tillåtlighetsprövning. Undersökningen har genomförts efter att beslut om tillåtlighet har kommit från regeringen. Beslutet om tillåtlighet kom den 21 mars Byggstart beräknas kunna ske För att mäta kännedom och attityder till projektet, samt ta reda på vilka informationsinsatser som fungerar och som önskas, genomförs en attitydundersökning. Målgrupper och metod Urvalet gjordes av invånare mellan år som bor i Varbergs kommun. Målet var att 400 intervjuer skulle uppnås vilket också gjorts. Metoden för insamlingen var telefonintervjuer och dessa genomfördes mellan den 25 mars- 5 april Kännedom och uppmärksamhet 84% känner till planerna på Varbergstunneln. På svaret om varför Varbergstunneln byggs, är de två vanligaste motiven att få bort järnvägsspåren från staden och att det behövs för att öka kapaciteten på Västkustbanan. Attityder till projektet och Trafikverket (400 st) Mycket positiv Positiv Varken eller Negativ Mycket negativ Vet ej Figur Vad är din inställning till Varbergstunneln? (fråga 3) 3

4 46% är positiva och ytterligare 21% är neutrala (de som svarar varken eller) till projektet. Drygt var fjärde tillfrågad (27%) är negativ eller mycket negativ och 6% har inte tagit ställning i frågan. Det innebär att även om de flesta är positiva eller neutrala så finns en ganska tydlig opinion emot projektet. Motiven till den positiva inställningen är främst att man får bort järnvägsspåret från staden och ner i en tunnel. Samtidigt behålls stationen i centrum vilket många tycker är positivt. En annan positiv effekt upplever vissa är att ytor frigörs i centrum och att det skapar möjligheter att skapa en attraktivare stadskärna. De som är negativa vill hellre ha ett annat alternativ och/eller så tycker man att det kostar för mycket pengar. De vanligaste alternativen som nämns är utanför staden, öster om staden och att det ska läggas längs med motorvägen istället. Det finns bland vissa också en skepsis till att bygga tunnel. Om informationen Den klart vanligaste informationskällan hittills har varit information via media och än så länge har det inte gått ut så mycket information från Trafikverket. 24% uppger att de inte tagit del av någon information alls. En relativt stor andel, 47%, uppger att de inte är intresserade av att få information om Varbergstunneln. Bland de som är intresserade är intresset i detta tidiga stadie tämligen brett varför svaren är fördelade på många olika alternativ. Störst är dock intresset för övergripande information, för tidplaner samt information om det färdiga projektet. I första hand vill man ha information direkt hem i brevlådan eller via media. Slutsatser och analys - Kännedomen om projektet är hög för projekt som ligger i ett så tidigt skede. 84% känner till projektet. De främsta motiven till projektet anses vara att få bort järnvägsspåren från staden och att det behövs för att öka kapaciteten på Västkustbanan. - Andelen som är positiva eller mycket positiva eller åtminstone accepterar projektet är i majoritet (67%), men det finns en tydlig opinion på 27% som är negativa eller mycket negativa till projektet. De som är positiva är det främst för att de vill få bort järnvägsspåren från staden och ner i en tunnel. Att ändå kunna behålla stationen kvar i centrum är något som de positiva tar upp som ett argument. En annan grupp ser möjligheter med att det frigörs ytor i centrum så att stadskärnan kan utvecklas ytterligare. De som är negativa propagerar framförallt för att man istället ska välja ett annat alternativ (utanför staden/öster om staden/längs motorvägen). Relativt många tycker att det kostar för mycket och det finns också en grupp som är tveksamma till att det byggs en tunnel. - 76% har hittills tagit del av information om projektet. Hittills är det den information allmänheten fått genom media som dominerat den bild som de fått av projektet. - Hur vill man få information? Ett konstaterande är att 47% uppger att de inte är intresserade av information vilket är en ganska hög siffra. Av de som vill ha information är man mest intresserade av utskick direkt hem i brevlådan eller att få information via media. Än så länge är det den grundläggande övergripande informationen som det finns störst önskemål om. Men också intresset för hur det färdiga bygget blir och information om tidplaner är relativt stort. - Kännedomen ökar med åldern. Analysen bygger på den uppdelning efter ålder som redovisas i en tabellbilaga i slutet av denna rapport (där finns även en uppdelning på 4

5 kön, var i kommunen man bor och hur ofta man reser). 74% av de i åldern år känner till projektet att jämföra med 92% bland de som är över 65 år. Det är också tydligt hur man blir mer negativ ju äldre man är. Hela 41% av de över 65 år är negativa medan andelen negativa är mindre än 20% i åldersgrupperna under 45 år. Intresset för att få mer information är också klart mindre i åldersgrupperna över 45 år där andelen som inte vill ha mer information ligger på 55-56%. Motsvarande nivå bland de mellan år är 32-34%. En orsak till att de äldsta är mest negativa är att nyttan tycks vara lägst bland de som är över 65 år. I denna åldersgrupp åker 43% aldrig tåg till/från Varbergs station. I övriga åldersgrupper är det mellan 8-29% som aldrig åker tåg och ju yngre man är desto större vana av att åka tåg från och till Varbergs station har man. - Kännedomen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män. När det gäller attityder är kvinnorna något mer negativa (32% av kvinnorna jämfört med 27% av männen). Kvinnor är dock något mer intresserade av information än männen men det är inga stora skillnader. Det är heller inga större skillnader i vanorna av att resa från Varberg station även om något fler kvinnor (9%) än män (4%) uppger att de reser flera gånger i veckan eller oftare därifrån. Istället är gruppen män större bland de som reser flera gånger i månaden och när vi studerar andelen som reser sällan eller aldrig är det nästan ingen skillnad mellan könen. - De som bor utanför Varbergs tätort är mest negativa. Bland de som bor utanför tätorten är 30% negativa och 37% positiva till Varbergstunneln. Bland de som bor i Varbergs tätort är 23% negativa och 55% positiva vilket pekar på ganska tydliga skillnader. Förutom resandet återfinns inga större skillnader mellan de som bor i och utanför Varbergs tätort. Av de som bor utanför reser 38% dock aldrig med tåg till eller från Varbergs station. Motsvarande siffra bland de som bor i tätorten är 17%. - De som aldrig reser från Varbergs station har lägst kännedom om projektet. Ju större resebehovet är desto mer positiv är man till projektet och tvärtom. Bland de som reser relativt ofta, åtminstone någon gång i månaden, är 53% positiva till projektet och 20% negativa. Bland de som reser mer sällan är siffrorna bara något sämre, men bland de som aldrig reser är endast 31% positiva medan 36% är negativa. Bland de som aldrig reser med tåg är också intresset för information klart lägre (63% vill inte ha information jämfört med runt 4 av 10 i de båda andra grupperna). 7 av 10 bland de som aldrig reser bor utanför Varbergs tätort. 7 av 10 bland de som ofta reser bor inom Varbergs tätort. 5

6 Innehållsförteckning KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG SYFTE OCH BAKGRUND URVAL OCH METOD... 7 KAP 2 RESULTATREDOVISNING KÄNNEDOM OM PLANERNA VAD MAN KÄNNER TILL OM VARBERGSTUNNELN INSTÄLLNING TILL VARBERGSTUNNELN INFORMATION MAN TAGIT DEL AV INFORMATIONSINTRESSE HUR MAN FÖREDRAR ATT FÅ INFORMATION I VILKEN GRAD MAN INSTÄMMER ATT TRAFIKVERKETS ARBETE MED VARBERGSTUNNELN KÄNNETECKNAS AV: KÄNNEDOM OM TRAFIKVERKET ATTITYD TILL TRAFIKVERKET ÅLDER KÖN TIDNINGSKONSUMTION NYTTJANDE AV VARBERGS STATION BOSTADSORT KAP 3 SLUTSATSER OCH ANALYS Bilagor: Enkät, frekvenstabeller samt korstabuleringar 6

7 Kap 1 Syfte, metod och upplägg 1.1 Syfte och bakgrund Trafikverket har gjort en järnvägsutredning för dubbelspår genom Varberg och utifrån den beslutat att välja alternativet Stadsmiljötunnel Öst för utbyggnaden. Konsekvenserna för Varberg vid en utbyggnad är att barriäreffekten i form av järnvägsspår försvinner. Med en tunnel skapas möjlighet till kontakt mellan staden och vattnet. Dessutom frigörs centralt belägen mark för nybyggnation samtidigt som man behåller stationen i centrum. Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel. Järnvägsutredningen inklusive Trafikverkets förslag på val av alternativ sändes till regeringen 2006 för en så kallad tillåtlighetsprövning. Undersökningen har genomförts efter att beslut om tillåtlighet har kommit från regeringen. Beslutet om tillåtlighet kom den 21 mars Byggstart beräknas kunna ske För att mäta kännedom och attityder till projektet, samt ta reda på vilka informationsinsatser som fungerar och som önskas, genomförs en attitydundersökning. 1.2 Urval och metod Urvalet gjordes av invånare mellan år som bor i Varbergs kommun. Målet var att 400 intervjuer skulle uppnås vilket också gjorts. Metoden för insamlingen var telefonintervjuer och dessa genomfördes mellan den 25 mars- 5 april

8 Procent Kap 2 Resultatredovisning 2.1 Kännedom om planerna (400 st) Ja Nej Figur 2.1 Känner du till planerna på det som kallas Varbergstunneln? (fråga 1) 84% känner till planerna på Varbergstunneln. För de som inte kände till projektet spontant lästes följande text upp: Trafikverket har gjort en järnvägsutredning för dubbelspår genom Varberg och utifrån den beslutat välja alternativet Stadsmiljötunnel Öst för utbyggnaden. Alternativet innebär en ny station i anslutning till nuvarande station samt förläggning av järnvägen i en ca 3 km lång tunnel under staden från stationen och söder ut mot Breared och Hamra. Sedan fortsatte man att fråga om projektet, men hoppade över kommande fråga (nr 2). 8

9 2.2 Vad man känner till om Varbergstunneln För att få plats med fler tåg på Västkustbanan (öka kapaciteten) (400 st) För att få bort järnvägsspåren från staden Fler miljövänliga transporter 3 39 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga Förbättra pendlingsmöjligheter 4 Få mer tillgänglig mark 13 Få bort plankorsningar 4 Kortare restid (med tåg) 9 Annat 19 Känner ej till projektet Procent Figur 2.2 Vet du varför man bygger tunneln? (fråga 2) På svaret om varför Varbergstunneln byggs, är de två vanligaste motiven att få bort järnvägsspåren från staden och att det behövs för att öka kapaciteten på Västkustbanan. Annat: -Dubbelspår, 28 st -Känner ej till varför, 27 st -Tågstationen mer centralt, 6 st -Förbättra säkerheten, 3 st -Ska gå utanför stan, 2 st -Smidigare för alla, 2 st -3 km lång tunnel under Varberg, 1 st -Borra under centrala Varberg, göra tunnlar, 1 st -Stationen ska ligga under jord, 1 st -Korkstopp, 1 st -Få bort det farliga godset från staden, 1 st -Få in mer folk till Varberg, 1 st -Få mer bostäder, 1 st -Förbättra trafiken, 1 st -Inte ha godstågen i centrum, 1 st -Minska buller, 1 st -Ur miljösynpunkt, 1 st 9

10 Procent 2.3 Inställning till Varbergstunneln (400 st) Mycket positiv Positiv Varken eller Negativ Mycket negativ Vet ej Figur 2.3 Vad är din inställning till Varbergstunneln? (fråga 3) 46% är positiva och ytterligare 21% är neutrala (de som svarar varken eller) till projektet. Drygt var fjärde tillfrågad (27%) är negativ eller mycket negativ och 6% har inte tagit ställning i frågan. Det innebär att även om de flesta är positiva eller neutrala så finns en ganska tydlig opinion emot projektet. Motiven till den positiva inställningen är främst att man får bort järnvägsspåret från staden och ner i en tunnel. Samtidigt behålls stationen i centrum vilket många tycker är positivt. En annan positiv effekt upplever vissa är att ytor frigörs i centrum och att det skapar möjligheter att skapa en attraktivare stadskärna. De som är negativa vill hellre ha ett annat alternativ och/eller så tycker man att det kostar för mycket pengar. De vanligaste alternativen som nämns är utanför staden, öster om staden och att det ska läggas längs med motorvägen istället. Det finns bland vissa också en skepsis till att bygga tunnel. Varför man är positiv: -Bra att få bort spåret från staden och ner i tunnel, 55 st -Det behåller stationen i centrum, 36 st -Man frigör ytor i staden, 11 st -Det behövs verkligen dubbelspår, 7 st -Det ökar framkomligheten, 7 st -För att vi får en attraktiv stadskärna och trevligare miljö, 7 st -Allt blir säkrare, 6 st -Jag tror det är bra för Varberg, 5 st -Jag ser likheter med Helsingborg och jag tycker att det är en bra idé, 4 st -Jag tror att det är bra för stadskärnan, 3 st -Jag tycker det är bra att man utvecklar tågtrafiken, 3 st -Blir en bättre miljö, 3 st -Bra att öppna upp staden mot havet, 3 st -För det är coolt, 2 st -Det behövs för ökad kommunikation och smidig kollektivtrafik, 3 st 10

11 -Det underlättar för all trafik, 2 st -Det är bra att staden utvecklas, 2 st -För att det skapar arbetstillfällen, 2 st -Man slipper mer tung trafik när det kan gå mer via järnvägen, 2 st -Centrum ligger kvar där det ligger, 1 st -Den nuvarande stationen är väldigt omodern, 1 st -Det behöver moderniseras, 1 st -Det kommer gå snabbare med trafik från Malmö till Göteborg, 1 st -Det ska underlätta för de som pendlar, 1 st -Det skapar möjligheter för staden, 1 st -Det är häftigt att det ska ske något sådant i lilla Varberg och skönt att få bort väntetiderna när man ska ner mot stranden, 1 st -Det är smidigt att ta sig in till stan på detta sätt, 1 st -Det är stökigt och stör Varberg det som finns nu, 1 st -Jag hade gärna sett att man dragit järnvägsspåret parallellt med motorvägen, 1 st -Hamnen och allt ihop kommer att bli helt annorlunda, 1 st -Jag tror att alternativet, ett österdraget spår, inte är ett bra alternativ, 1 st Varför man är negativ: -Det kostar för mycket pengar, 30 st -De borde ha lagt det utanför staden, 27 st -Hade hellre haft dubbelspår öster om staden, 15 st -Det hade varit bättre att ha den utmed motorvägen, 14 st -Jag vill inte ha en tunnel under Varberg, 6 st -Jag är negativ till hur detta kommer att påverka vattnet (miljön), 5 st -Tänker på hur det har gått med Hallandsåsen, 4 st -Det är så mycket pengar som man skulle kunna lägga på annat, 3 st -Det är ett för stort ingrepp, 3 st -Det blir mycket jobb, 1 st -Det gynnar inte landsbygden, det är helt onödigt, 1 st -Det kan bli massa gängbråk där nere, 1 st -Det kommer leda till stora problem i framtiden. Inte genomtänkt, 1 st -Det är vansinnigt, 1 st -Det äventyrar hamnens utveckling och Varbergs stad är bara halva kommunens befolkning och därför är det inte bra att stationen ska byggas centralt, 1 st -En tunnel fungerar jättebra i stora städer, men Varberg är så pass litet att det inte behövs, 1 st -Jag tror att det blir problem med miljön längs hela vägen där de ska gräva tunneln, 1 st -Jag tycker att de kunde flyttat stationen, 1 st -Kommer troligen ta längre tid än beräknat, 1 st -Känns inte så miljövänligt, 1 st -Man kanske inte ska gräva i kulturhistoriskt arv vilket marken är, det finns gamla tunnlar från befästningen, 1 st -Tror inte att en tunnel är bra ur säkerhetssynpunkt. Ofta är tunnelbyggen mycket dyrare än vad man först tror, 1 st -Tunneln är felplacerad, 1 st -Tveksam på om det nuvarande problemet är så stort att man behöver investera i en tunnel, 1 st -Är inte positivt inställd till ingrepp i naturen, 1 st 11

12 2.4 Information man tagit del av Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats) (400 st) Annan information från Trafikverket 1 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga Media: Tv, radio, tidning 66 Vänner, bekanta, kolleger 9 Annan aktör/annat sätt (tex kommun) 7 Annat sätt 2 Har inte tagit del av någon information om projektet Procent Figur 2.4 Har du tagit del av (sett, hört) någon information om Varbergstunneln? (fråga 4) Den klart vanligaste informationskällan hittills har varit information via media och än så länge har det inte gått ut så mycket information från Trafikverket. 24% uppger att de inte tagit del av någon information alls. Eftersom så få än så länge har nåtts av information direkt från Trafikverket, redovisar vi heller inte de frågor som ställts kring hur den informationen har fungerat. Annan information från Trafikverket: -Informationsmötena, 2 st -Utställning på biblioteket, 1 st -Öppet hus, 1 st Annat sätt: -Demonstratörer mot tunneln på torget, 1 st -Följt debatten från 80-talet. Varit i kontakt med Svenska Järnvägssällskapet, 1 st -Internet, 1 st -Lyssnat på föredrag, 1 st -Röstning om det i fullmäktige, 1 st -Via skolan, 1 st 12

13 2.5 Informationsintresse Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet (400 st) Övergripande information 20 Motiven till projektet/varför man genomför projektet 9 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga Tidplan 16 Budget 12 Vad som händer just nu 7 Information om det färdiga projektet 18 Annat 12 Inte intresserad av information Procent Figur 2.5 Vilken information skulle vara intressant för dig att få? (fråga 6) En relativt stor andel, 47%, uppger att de inte är intresserade av att få information om Varbergstunneln. Bland de som är intresserade är intresset i detta tidiga stadie tämligen brett varför svaren är fördelade på många olika alternativ. Störst är dock intresset för övergripande information, för tidplaner samt information om det färdiga projektet. Annat: -Fördelar och nackdelar med tunneln, 5 st -Störningsinformation, 5 st -Bedömning av de olika alternativen, 4 st -Hur de fria ytorna ska användas, 4 st -Konsekvenser för bebyggelsen runt omkring, 4 st -Sträckning, 3 st -Hur det påverkar oss, 3 st -Detaljerad och konkret presenterad information, 2 st -Markundersökningar, 2 st -Om liknande referensobjekt, 2 st -Påverkan på övriga kommunen under byggtiden, 2 st -Risker med bygget, 2 st -Alternativa lösningar. En opartisk undersökning utskickad till befolkningen, 1 st -Bergvärme och annat som är nedgrävt, 1 st -Historik, sträckning och eventuella problem man kan stöta på, 1 st -Hur det ska lösas miljömässigt och ekonomiskt, 1 st -Hur människorna tjänar på det här, 1 st -Markförändringar, havet, 1 st -Miljöfarlig last som kommer åka på spåren, 1 st -Säkerheten, 1 st -Tillvägagångssätt, 1 st -Utredningar som gjorts, 1 st 13

14 2.6 Hur man föredrar att få information Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) (400 st) Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda 24 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga E-postutskick från Trafikverket 7 Informationsmöte/utställningar/ öppet hus/besökslokal 4 Skylt vid (det kommande) arbetet 0 Annat sätt 26 Jag vill inte ha någon information Procent Figur 2.6 Hur föredrar du att få information om Varbergstunneln? (fråga 7) I första hand vill man ha information direkt hem i brevlådan eller via media. Annat sätt: -Media, 53 st -Tidningar, 24 st -Lokal tidning, 9 st -Hallands Nyheter, 5 st -Varbergs-Posten, 4 st -Varbergs Kommuns hemsida, 3 st -AMD, 1 st -Digitalt, 1 st -Från objektiv part eller Trafikverket, 1 st -Hänvisning till infohemsida på utskicken, 1 st -Information i skolan, 1 st -Internetsida liknande Citytunnelns hemsida, med intervjuer och videor, 1 st -Kommunen skickar ut infoblad, 1 st -Kommunens hemsida, 1 st -Neutral undersökning på biblioteken i Varbergs kommun, 1 st -PDF, 1 st -Videofilm på TV, 1 st 14

15 Procent Procent 2.7 I vilken grad man instämmer att Trafikverkets arbete med Varbergstunneln kännetecknas av: Lyhördhet (400 st) Stämmer väl Stämmer ganska väl Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej Figur 2.7 I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas av lyhördhet? (fråga 8) Helhetssyn (400 st) Stämmer väl Stämmer ganska väl Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej Figur 2.8 I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas av helhetssyn? (fråga 8) 15

16 Procent Nyskapande (400 st) Stämmer väl Stämmer ganska väl Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej Figur 2.9 I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas av nyskapande? (fråga 8) När det gäller Trafikverkets kännetecken är det flest som instämmer i att Trafikverket i projektet är nyskapande och minst andelar som instämmer i att man är lyhörda. 16

17 Procent Procent 2.8 Kännedom om Trafikverket st) Känner till mycket bra Känner till ganska bra Känner till lite Har hört talas om Aldrig hört talas om Figur 2.10 Hur väl känner du till Trafikverket? (fråga 9) 79% uppger att de känner till Trafikverket lite, ganska bra eller mycket bra. 2.9 Attityd till Trafikverket (400 st) Mycket positiv Positiv Varken eller 6 Negativ 1 Mycket negativ Ingen åsikt 3 Känner ej till Figur 2.11 Vad är din uppfattning i stort om Trafikverket? (fråga 10) Attityden till Trafikverket är neutral till positiv. Endast 7% har en negativ attityd till myndigheten. 17

18 Procent Procent 2.10 Ålder (400 st) år år år år 65 år eller äldre Figur 2.12 Ålder 2.11 Kön (400 st) Man Kvinna Figur 2.13 Kön 18

19 2.12 Tidningskonsumtion VarbergsPosten 10 Hallands Nyheter (400 st) GöteborgsPosten GT Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga Expressen 10 Aftonbladet 36 Metro 2 Annat 11 Inget av ovanstående Procent Figur 2.14 Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? (fråga 13) Annat: -Dagens Nyheter, 22 st -Svenska Dagbladet, 13 st -Dagens Industri, 8 st -Borås Tidning, 3 st -Avanza News, 1 st -Fria tidningen, 1 st -Hallands Posten, 1 st -Internet, 1 st -Sydvästran, 1 st 19

20 Procent 2.13 Nyttjande av Varbergs station (400 st) Dagligen/Flera gånger i veckan 11 Flera gånger i månaden Några gånger om året/vid enstaka tillfällen 2 Har passerat den senaste månaden Aldrig Figur 2.15 Hur ofta åker du tåg till/från Varbergs station? (fråga 14) 20

21 2.14 Bostadsort Nej bor på landsbygden/by och ej i tätort 18 Varbergs centralort 48 Bua (400 st) Himle Kungsäter Löftaskog Rolfstorp Skällinge Tofta Träslövsläge 7 Trönninge 2 Tvååker 5 Tångaberg 1 Veddige Väröbacka 3 5 Åsby 0 Annan Procent Figur 2.16 Bor du i någon tätort inom kommunen och i så fall vilken? (fråga 15) Annan: -Breared, 2 st -Södranäs, 2 st -Appelviken, 1 st -Björkäng, 1 st -Bärbacka, 1 st -Gamla Köpstad, 1 st -Gördesta, 1 st -Göingegården, 1 st -Karlgesta, 1 st -Löjet, 1 st -Stenåse, 1 st -Stråvalla, 1 st -Valinge, 1 st -Åkulla, 1 st -Åskloster, 1 st 21

22 Kap 3 Slutsatser och analys - Kännedomen om projektet är hög för projekt som ligger i ett så tidigt skede. 84% känner till projektet. De främsta motiven till projektet anses vara att få bort järnvägsspåren från staden och att det behövs för att öka kapaciteten på Västkustbanan. - Andelen som är positiva eller mycket positiva eller åtminstone accepterar projektet är i majoritet (67%), men det finns en tydlig opinion på 27% som är negativa eller mycket negativa till projektet. De som är positiva är det främst för att de vill få bort järnvägsspåren från staden och ner i en tunnel. Att ändå kunna behålla stationen kvar i centrum är något som de positiva tar upp som ett argument. En annan grupp ser möjligheter med att det frigörs ytor i centrum så att stadskärnan kan utvecklas ytterligare. De som är negativa propagerar framförallt för att man istället ska välja ett annat alternativ (utanför staden/öster om staden/längs motorvägen). Relativt många tycker att det kostar för mycket och det finns också en grupp som är tveksamma till att det byggs en tunnel. - 76% har hittills tagit del av information om projektet. Hittills är det den information allmänheten fått genom media som dominerat den bild som de fått av projektet. - Hur vill man få information? Ett konstaterande är att 47% uppger att de inte är intresserade av information vilket är en ganska hög siffra. Av de som vill ha information är man mest intresserade av utskick direkt hem i brevlådan eller att få information via media. Än så länge är det den grundläggande övergripande informationen som det finns störst önskemål om. Men också intresset för hur det färdiga bygget blir och information om tidplaner är relativt stort. - Kännedomen ökar med åldern. Analysen bygger på den uppdelning efter ålder som redovisas i en tabellbilaga i slutet av denna rapport (där finns även en uppdelning på kön, var i kommunen man bor och hur ofta man reser). 74% av de i åldern år känner till projektet att jämföra med 92% bland de som är över 65 år. Det är också tydligt hur man blir mer negativ ju äldre man är. Hela 41% av de över 65 år är negativa medan andelen negativa är mindre än 20% i åldersgrupperna under 45 år. Intresset för att få mer information är också klart mindre i åldersgrupperna över 45 år där andelen som inte vill ha mer information ligger på 55-56%. Motsvarande nivå bland de mellan år är 32-34%. En orsak till att de äldsta är mest negativa är att nyttan tycks vara lägst bland de som är över 65 år. I denna åldersgrupp åker 43% aldrig tåg till/från Varbergs station. I övriga åldersgrupper är det mellan 8-29% som aldrig åker tåg och ju yngre man är desto större vana av att åka tåg från och till Varbergs station har man. - Kännedomen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män. När det gäller attityder är kvinnorna något mer negativa (32% av kvinnorna jämfört med 27% av männen). Kvinnor är dock något mer intresserade av information än männen men det är inga stora skillnader. Det är heller inga större skillnader i vanorna av att resa från Varberg station även om något fler kvinnor (9%) än män (4%) uppger att de reser flera gånger i veckan eller oftare därifrån. Istället är gruppen män större bland de som reser flera gånger i månaden och när vi studerar andelen som reser sällan eller aldrig är det nästan ingen skillnad mellan könen. - De som bor utanför Varbergs tätort är mest negativa. Bland de som bor utanför tätorten är 30% negativa och 37% positiva till Varbergstunneln. Bland de som bor i Varbergs tätort är 23% negativa och 55% positiva vilket pekar på ganska tydliga skillnader. Förutom resandet återfinns inga större skillnader mellan de som bor i och utanför Varbergs tätort. Av de som bor utanför reser 38% dock aldrig med tåg till eller från Varbergs station. Motsvarande siffra bland de som bor i tätorten är 17%. 22

23 - De som aldrig reser från Varbergs station har lägst kännedom om projektet. Ju större resebehovet är desto mer positiv är man till projektet och tvärtom. Bland de som reser relativt ofta, åtminstone någon gång i månaden, är 53% positiva till projektet och 20% negativa. Bland de som reser mer sällan är siffrorna bara något sämre, men bland de som aldrig reser är endast 31% positiva medan 36% är negativa. Bland de som aldrig reser med tåg är också intresset för information klart lägre (63% vill inte ha information jämfört med runt 4 av 10 i de båda andra grupperna). 7 av 10 bland de som aldrig reser bor utanför Varbergs tätort. 7 av 10 bland de som ofta reser bor inom Varbergs tätort. 23

24 Bilaga enkät 1. Känner du till planerna på det som kallas Varbergstunneln? Ja gå till 2 Nej intervjuaren ger en kort beskrivning av projektet och går till 3 Beskrivning vid Nej: Trafikverket har gjort en järnvägsutredning för dubbelspår genom Varberg och utifrån den beslutat välja alternativet Stadsmiljötunnel Öst för utbyggnaden. Alternativet innebär en ny station i anslutning till nuvarande station samt förläggning av järnvägen i en ca 3 km lång tunnel under staden från stationen och söder ut mot Breared och Hamra. 2. Vet du varför man bygger tunneln? (Läs ej upp sortera in öppna svar i fasta alternativ) För att få plats med fler tåg på Västkustbanan (öka kapaciteten) För att få bort järnvägsspåren från staden Fler miljövänliga transporter Förbättra pendlingsmöjligheter Få mer tillgänglig mark Få bort plankorsningar Kortare restid (med tåg) Annat: 3. Vad är din inställning till Varbergstunneln? Mycket positiv Gå till 3a Positiv Gå till 3a Varken positiv eller negativ Gå till 4 Negativ Gå till 3b Mycket negativ Gå till 3b Vet ej Gå till 4 a. Du är positivt inställd. Kan du kort beskriva varför? Öppet svar b. Du är negativt inställd. Kan du kort beskriva varför? Öppet svar 4. Har du tagit del av (sett, hört) någon information om Varbergstunneln? (Läs ej upp) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats) Annan information från Trafikverket: Media: Tv, radio, tidning gå till 6 Vänner, bekanta, kolleger gå till 6 Annan aktör/annat sätt (tex kommun) gå till 6 Annat sätt, tex: gå till 6 Har inte tagit del av någon information om projektet gå till 6 24

25 5. På föregående fråga svarade du att du fått/ tagit del av information från Trafikverket. Vi vill nu att du värderar Trafikverkets information om Varbergstunneln utifrån följande faktorer Mycket nöjd ganska nöjd varken eller ganska missnöjd mycket missnöjd vet ej Trovärdig Kommer i rätt tid för dig Begriplig (lätt att förstå) Sättet du får informationen på Användbart (har haft nytta av informationen) Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt informerad) Lätt att hitta på hemsidan (endast till de som svarat trafikverkets webbplats) 6. Vilken information skulle vara intressant för dig att få? (Läs ej upp) Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet Övergripande information Motiven till projektet/varför man genomför projektet Tidplan Budget Vad som händer just nu Information om det färdiga projektet Annat: Inte intresserad av information (vidare till fråga 8) 7. Hur föredrar du att få information om Varbergstunneln? (Läs ej upp) Trafikverkets webbplats (tex Projektets webbplats, Läget i trafiken) Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda E-postutskick från Trafikverket Informationsmöte/utställningar/öppet hus/besökslokal Skylt vid (det kommande) arbetet Annat sätt, tex: (öppet svar). Jag vill inte ha någon information. 8. I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas av Stämmer väl - Stämmer ganska väl - Varken eller - Stämmer ganska dåligt - Stämmer inte alls - vet ej Lyhördhet: Vi lyssnar och tar hänsyn till medborgarnas och näringslivets behov Helhetssyn: Vi väger in allas behov av förflyttning och prioriterar rätt Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar Nu följer några övergripande frågor om Trafikverket: 9. Hur väl känner du till Trafikverket? Känner till mycket bra Känner till ganska bra Känner till lite Har hört talas om Aldrig hört talas om gå till fråga 11 25

26 10. Vad är din uppfattning i stort om Trafikverket? 11. Ålder 12. Kön Mycket positiv Positiv Varken positiv eller negativ Negativ Mycket negativ Ingen åsikt Vilket år är du född? Anges med fyra siffror: (ex. 1945) Man Kvinna 13. Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? VarbergsPosten Hallands Nyheter GöteborgsPosten GT Expressen Aftonbladet Metro Annat:.. Inget av ovanstående 14. Hur ofta åker du tåg till/från Varbergs station? Dagligen/Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden Några gånger om året/vid enstaka tillfällen Har passerat den senaste månaden Aldrig 15. Bor du i någon tätort inom kommunen och i så fall vilken? Nej bor på landsbygden/by och ej i tätort Varbergs centralort Bua Himle Kungsäter Löftaskog Rolfstorp Skällinge Tofta Träslövsläge Trönninge Tvååker Tångaberg Veddige Väröbacka Åsby Annan: 26

27 Frekvenstabeller totalt samt bostadsort Känner du till planerna på det som kallas Varbergstunneln? Vet du varför man bygger tunneln? För att få plats med fler tåg på Västkustbanan Total Varbergs tätort Övriga % % % Ja 84% 84% 83% Nej 16% 16% 17% Ej vald 57% 59% 55% Vald 27% 26% 28% Känner ej till projektet 17% 16% 17% För att få bort järnvägsspåren från staden Ej vald 45% 48% 41% Vald 39% 36% 42% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Fler miljövänliga transporter Ej vald 81% 80% 81% Vald 3% 4% 2% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Förbättra pendlingsmöjligheter Ej vald 79% 80% 78% Vald 4% 4% 4% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Få mer tillgänglig mark Ej vald 71% 73% 68% Vald 13% 11% 14% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Få bort plankorsningar Ej vald 80% 80% 79% Vald 4% 5% 3% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Kortare restid (med tåg) Ej vald 75% 72% 77% Vald 9% 12% 6% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Annat Ej vald 65% 65% 64% Vald 19% 20% 18% Känner ej till projektet 17% 16% 17% Vad är din inställning till Varbergstunneln? Mycket negativ 13% 10% 14% Negativ 14% 13% 16% Varken eller 21% 20% 22% Positiv 27% 31% 23% Mycket positiv 19% 24% 14% Vet ej 6% 2% 10% Har du tagit del av (sett, hört) någon Ej vald 99% 98% 99% information om Varbergstunneln? Trafikverkets webbplats Vald 1% 2% 1% Annan information från Trafikverket Ej vald 100% 100% 100% Vald 1% 0% 0% Media: Tv, radio, tidning Ej vald 34% 35% 33% Vald 66% 65% 67% Vänner, bekanta, kolleger Ej vald 91% 90% 92% Vald 9% 10% 8% Annan aktör, annat sätt Ej vald 94% 93% 94% Vald 7% 7% 6% Annat sätt Ej vald 98% 97% 99% Vald 2% 3% 1% Har inte tagit del av någon information Ej vald 76% 77% 75% Vald 24% 23% 25% 27

28 Vi vill nu att du värderar Trafikverkets information om Varbergstunneln utifrån följande faktorer: Trovärdig Total Varbergs tätort Övriga Mycket missnöjd 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% Varken eller 33% 67% 0% Ganska nöjd 34% 33% 33% Mycket nöjd 33% 0% 67% Vet ej 0% 0% 0% Kommer i rätt tid för dig Mycket missnöjd 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% Varken eller 17% 33% 0% Ganska nöjd 50% 33% 67% Mycket nöjd 17% 0% 33% Vet ej 16% 33% 0% Begriplig (lätt att förstå) Mycket missnöjd 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% Varken eller 17% 33% 0% Ganska nöjd 33% 33% 33% Mycket nöjd 50% 33% 67% Vet ej 0% 0% 0% Sättet du får informationen på (tex brev, Mycket missnöjd 0% 0% 0% webb, skylt längs v Ganska missnöjd 0% 0% 0% Varken eller 16% 33% 0% Ganska nöjd 67% 67% 67% Mycket nöjd 17% 0% 33% Vet ej 0% 0% 0% Användbart (har haft nytta av informationen) Mycket missnöjd 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% Varken eller 66% 100% 33% Ganska nöjd 17% 0% 33% Mycket nöjd 17% 0% 33% Vet ej 0% 0% 0% Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt Mycket missnöjd 0% 0% 0% informerad) Ganska missnöjd 17% 33% 0% Varken eller 0% 0% 0% Ganska nöjd 33% 67% 0% Mycket nöjd 50% 0% 100% Vet ej 0% 0% 0% Lätt att hitta på hemsidan Mycket missnöjd 0% 0% 0% Ganska missnöjd 20% 33% 0% Varken eller 0% 0% 0% Ganska nöjd 20% 33% 0% Mycket nöjd 40% 33% 50% Vet ej 20% 0% 50% 28

29 Vilken information skulle vara intressant för dig att få? Uppdateringar om utvecklingen av bygget/vad som händer i projektet Total Varbergs tätort Övriga Ej vald 91% 88% 94% Vald 9% 12% 6% Övergripande information Ej vald 81% 81% 80% Vald 20% 19% 20% Ej vald 91% 91% 91% Motiven till projektet/varför man genomför projektet Vald 9% 9% 9% Tidplan Ej vald 84% 80% 88% Vald 16% 20% 12% Budget Ej vald 89% 89% 88% Vald 12% 11% 12% Vad som händer just nu Ej vald 94% 92% 95% Vald 7% 8% 5% Information om det färdiga projektet Ej vald 82% 82% 82% Vald 18% 18% 18% Annat sätt: Ej vald 88% 88% 89% Vald 12% 12% 11% Jag vill inte ha någon information Ej vald 53% 58% 48% Vald 47% 42% 52% Hur föredrar du att få information om Ej vald 44% 49% 39% Varbergstunneln? Trafikverkets webbplats Vald 9% 9% 9% Vill ej ha information 47% 42% 52% Information från Trafikverket direkt hem i Ej vald 29% 33% 25% brevlåda Vald 24% 25% 23% Vill ej ha information 47% 42% 52% E-postutskick från Trafikverket Ej vald 46% 49% 43% Vald 7% 9% 4% Vill ej ha information 47% 42% 52% Informationsmöte/utställningar/öppet Ej vald 49% 53% 45% hus/besökslokal Vald 4% 5% 2% Vill ej ha information 47% 42% 52% Skylt vid (det kommande) arbetet Ej vald 53% 58% 48% Vald 0% 0% 0% Vill ej ha information 47% 42% 52% Annat sätt Ej vald 27% 29% 26% Vald 26% 29% 22% Vill ej ha information 47% 42% 52% I vilken grad instämmer du att Trafikverkets Stämmer inte alls 10% 8% 11% arbete med utbyggnaden med Stämmer ganska dåligt 7% 8% 6% Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas Varken eller av: Lyhördhet: Vi lyssnar & tar hänsyn till 17% 19% 16% medborgarnas & näringslivets behov Stämmer ganska väl 13% 12% 14% Stämmer väl 6% 9% 3% Vet ej 47% 45% 49% Helhetssyn: Vi väger in allas behov av Stämmer inte alls 9% 8% 10% förflyttning & prioriterar rätt Stämmer ganska dåligt 8% 7% 9% Varken eller 16% 16% 17% Stämmer ganska väl 17% 20% 14% Stämmer väl 7% 8% 6% Vet ej 43% 40% 45% 29

30 Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar Total Varbergs tätort Övriga Stämmer inte alls 9% 8% 9% Stämmer ganska dåligt 9% 8% 11% Varken eller 16% 16% 17% Stämmer ganska väl 23% 26% 19% Stämmer väl 15% 15% 15% Vet ej 28% 26% 29% Hur väl känner du till Trafikverket? Känner till mycket bra 11% 11% 11% Känner till ganska bra 28% 28% 28% Känner till lite 40% 42% 39% Har hört talas om 18% 16% 20% Aldrig hört talas om 3% 3% 3% Vilken är din uppfattning i stort om Mycket negativ 1% 1% 0% Trafikverket? Negativ 6% 4% 8% Varken eller 40% 41% 39% Positiv 25% 24% 26% Mycket positiv 4% 2% 5% Ingen åsikt 21% 24% 19% Känner ej till Trafikverket 3% 3% 3% Ålder år 10% 11% 9% år 15% 21% 11% år 16% 14% 17% år 36% 32% 41% % 22% 23% Kön Man 59% 59% 59% Kvinna 41% 41% 41% Total 100% 100% 100% Vilka dags-/kvällstidningar läser du Ej vald 91% 86% 95% vanligen? VarbergsPosten Vald 10% 14% 5% Hallands Nyheter Ej vald 32% 26% 38% Vald 68% 74% 62% GöteborgsPosten Ej vald 88% 89% 87% Vald 12% 11% 13% GT Ej vald 91% 90% 91% Vald 10% 10% 9% Expressen Ej vald 91% 90% 91% Vald 10% 10% 9% Aftonbladet Ej vald 64% 61% 66% Vald 36% 39% 34% Metro Ej vald 98% 97% 99% Vald 2% 3% 1% Annat Ej vald 89% 88% 90% Vald 11% 12% 10% Inget av ovanstående Ej vald 89% 92% 86% Vald 11% 8% 14% 30

31 Hur ofta åker du tåg till/från Varbergs station? Bor du i någon tätort inom kommunen och i så fall vilken? Total Varbergs tätort Övriga Dagligen/Flera gånger i veckan 6% 8% 3% Flera gånger i månaden 11% 16% 7% Några gånger om året/vid enstaka tillfällen 53% 56% 51% Har passerat den senaste månaden 2% 3% 1% Aldrig 28% 17% 38% Nej bor på landsbygden/by och ej i 18% 0% 34% tätort Varbergs centralort 48% 100% 0% Bua 4% 0% 7% Himle 0% 0% 0% Kungsäter 0% 0% 0% Löftaskog 0% 0% 0% Rolfstorp 1% 0% 1% Skällinge 1% 0% 1% Tofta 1% 0% 2% Träslövsläge 7% 0% 13% Trönninge 2% 0% 3% Tvååker 5% 0% 10% Tångaberg 1% 0% 2% Veddige 5% 0% 10% Väröbacka 3% 0% 6% Åsby 0% 0% 0% Annan: 5% 0% 10% Bostadsort Varbergs tätort 48% 100% 0% Övriga 52% 0% 100% 31

32 Ålder och kön Känner du till planerna på det som kallas Varbergstunneln? Vet du varför man bygger tunneln? För att få plats med fler tåg på Västkustbanan För att få bort järnvägsspåren från staden år år år år 65+ Man Kvinna % % % % % % % Ja 53% 74% 82% 91% 92% 84% 82% Nej 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% Ej vald 35% 53% 63% 61% 57% 56% 57% Vald 18% 21% 19% 30% 35% 28% 25% Känner ej till projektet 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% Ej vald 40% 52% 34% 42% 53% 47% 40% Vald 13% 23% 48% 49% 40% 37% 42% Känner ej till projektet 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% Fler miljövänliga transporter Ej vald 50% 74% 79% 86% 90% 81% 80% Vald 3% 0% 3% 5% 2% 3% 2% Känner ej till 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% projektet Förbättra pendlingsmöjligheter Ej vald 45% 71% 81% 86% 88% 80% 79% Vald 8% 3% 2% 5% 4% 5% 4% Känner ej till 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% projektet Få mer tillgänglig mark Ej vald 48% 56% 73% 79% 76% 69% 73% Vald 5% 18% 10% 12% 16% 15% 10% Känner ej till 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% projektet Få bort plankorsningar Ej vald 53% 68% 76% 89% 87% 82% 76% Vald 0% 6% 6% 2% 5% 3% 6% Känner ej till 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% projektet Kortare restid (med tåg) Ej vald 48% 66% 77% 81% 79% 76% 73% Vald 5% 8% 5% 10% 13% 8% 10% Känner ej till 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% projektet Annat Ej vald 35% 45% 63% 70% 82% 64% 65% Vald 18% 29% 19% 21% 10% 20% 18% Känner ej till Vad är din inställning till Varbergstunneln? projektet 48% 26% 18% 9% 8% 16% 18% Mycket negativ 3% 3% 8% 14% 23% 11% 14% Negativ 10% 15% 11% 15% 18% 14% 16% Varken eller 30% 19% 19% 23% 18% 22% 20% Positiv 38% 32% 29% 24% 22% 28% 26% Mycket positiv 10% 26% 26% 18% 14% 21% 16% Vet ej 10% 5% 6% 6% 5% 4% 9% 32

33 Har du tagit del av (sett, hört) någon information om Varbergstunneln? Trafikverkets webbplats Man Kvinna år år år år Ej vald 100% 100% 97% 99% 99% 98% 100% Vald 0% 0% 3% 1% 1% 2% 0% Annan information från Trafikverket Ej vald 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% Vald 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% Media: Tv, radio, tidning Ej vald 75% 37% 32% 30% 20% 36% 30% Vald 25% 63% 68% 70% 80% 64% 70% Vänner, bekanta, kolleger Ej vald 78% 92% 94% 92% 93% 91% 91% Vald 23% 8% 6% 8% 7% 9% 9% Annan aktör, annat sätt Ej vald 100% 95% 97% 92% 90% 94% 93% Vald 0% 5% 3% 8% 10% 6% 7% Annat sätt Ej vald 100% 98% 100% 97% 97% 97% 98% Vald 0% 2% 0% 3% 3% 3% 2% Har inte tagit del av någon information Ej vald 45% 68% 76% 81% 87% 75% 76% Vald 55% 32% 24% 19% 13% 25% 24% Vi vill nu att du värderar Trafikverkets Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% information om Varbergstunneln Ganska missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% utifrån följande faktorer: Trovärdig Varken eller 0% 0% 0% 67% 0% 33% 0% Ganska nöjd 0% 0% 50% 0% 100% 33% 0% Mycket nöjd 0% 0% 50% 33% 0% 33% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kommer i rätt tid för dig Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varken eller 0% 0% 0% 33% 0% 17% 0% Ganska nöjd 0% 0% 0% 67% 100% 50% 0% Mycket nöjd 0% 0% 50% 0% 0% 17% 0% Vet ej 0% 0% 50% 0% 0% 17% 0% Begriplig (lätt att förstå) Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varken eller 0% 0% 0% 33% 0% 17% 0% Ganska nöjd 0% 0% 0% 33% 100% 33% 0% Mycket nöjd 0% 0% 100% 33% 0% 50% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sättet du får informationen på (tex Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% brev, webb, skylt längs v Ganska missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varken eller 0% 0% 0% 33% 0% 17% 0% Ganska nöjd 0% 0% 50% 67% 100% 67% 0% Mycket nöjd 0% 0% 50% 0% 0% 17% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Användbart (har haft nytta av Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% informationen) Ganska missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Varken eller 0% 0% 50% 100% 0% 67% 0% Ganska nöjd 0% 0% 50% 0% 0% 17% 0% Mycket nöjd 0% 0% 0% 0% 100% 17% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% informerad) Ganska missnöjd 0% 0% 0% 33% 0% 17% 0% Varken eller 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ganska nöjd 0% 0% 50% 33% 0% 33% 0% Mycket nöjd 0% 0% 50% 33% 100% 50% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33

34 år år år år 65+ Man Kvinna Lätt att hitta på hemsidan Mycket missnöjd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ganska missnöjd 0% 0% 0% 50% 0% 20% 0% Varken eller 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ganska nöjd 0% 0% 50% 0% 0% 20% 0% Mycket nöjd 0% 0% 50% 50% 0% 40% 0% Vet ej 0% 0% 0% 0% 100% 20% 0% Vilken information skulle vara Ej vald 90% 89% 89% 92% 93% 92% 89% intressant för dig att få? Uppdateringar Vald om utvecklingen av bygget/vad som 10% 11% 11% 8% 7% 8% 11% händer i projektet Övergripande information Ej vald 80% 77% 77% 83% 81% 78% 84% Vald 20% 23% 23% 17% 19% 22% 16% Motiven till projektet/varför man Ej vald 83% 97% 84% 91% 95% 91% 91% genomför projektet Vald 18% 3% 16% 9% 5% 9% 9% Tidplan Ej vald 80% 77% 81% 89% 86% 85% 84% Vald 20% 23% 19% 11% 14% 15% 16% Budget Ej vald 98% 84% 84% 90% 89% 89% 88% Vald 3% 16% 16% 10% 11% 11% 12% Vad som händer just nu Ej vald 98% 85% 92% 94% 97% 94% 92% Vald 3% 15% 8% 6% 3% 6% 8% Information om det färdiga projektet Ej vald 75% 73% 76% 89% 85% 81% 83% Vald 25% 27% 24% 11% 15% 19% 17% Annat sätt: Ej vald 90% 90% 81% 88% 91% 89% 88% Vald 10% 10% 19% 12% 9% 11% 12% Jag vill inte ha någon information Ej vald 58% 68% 66% 44% 45% 51% 55% Vald 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% Hur föredrar du att få information om Ej vald 43% 52% 53% 39% 40% 42% 46% Varbergstunneln? Trafikverkets Vald 15% 16% 13% 6% 5% 9% 10% webbplats Vill ej ha 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% Information från Trafikverket direkt hem i brevlåda information Ej vald 48% 32% 35% 23% 22% 26% 32% Vald 10% 35% 31% 21% 23% 25% 23% Vill ej ha information 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% E-postutskick från Trafikverket Ej vald 33% 56% 60% 41% 43% 43% 50% Vald 25% 11% 6% 3% 2% 8% 5% Vill ej ha information 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% Informationsmöte/utställningar/öppet Ej vald 55% 65% 63% 40% 41% 47% 52% hus/besökslokal Vald 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% Vill ej ha information 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% Skylt vid (det kommande) arbetet Ej vald 58% 68% 66% 44% 45% 51% 55% Vald 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vill ej ha 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% information Annat sätt Ej vald 35% 37% 32% 21% 23% 30% 24% Vald 23% 31% 34% 23% 22% 21% 32% Vill ej ha information 43% 32% 34% 56% 55% 49% 45% 34

35 I vilken grad instämmer du att Trafikverkets arbete med utbyggnaden med Varbergstunneln i sin helhet kännetecknas av: Lyhördhet: Vi lyssnar & tar hänsyn till medborgarnas & näringslivets behov Helhetssyn: Vi väger in allas behov av förflyttning & prioriterar rätt Nyskapande: Vi utvecklar samhället med nya smarta lösningar Hur väl känner du till Trafikverket? Vilken är din uppfattning i stort om Trafikverket? år år år år 65+ Man Kvinna Stämmer inte alls 3% 5% 5% 12% 15% 9% 10% Stämmer ganska dåligt 8% 3% 6% 6% 12% 7% 7% Varken eller 8% 19% 23% 20% 13% 16% 20% Stämmer ganska väl 13% 10% 8% 17% 13% 14% 12% Stämmer väl 8% 3% 11% 3% 8% 7% 4% Vet ej 63% 60% 47% 42% 38% 47% 47% Stämmer inte alls 8% 3% 5% 10% 15% 8% 10% Stämmer ganska dåligt 5% 6% 5% 9% 11% 9% 7% Varken eller 10% 11% 15% 22% 14% 17% 15% Stämmer ganska väl 10% 19% 19% 17% 16% 17% 17% Stämmer väl 8% 8% 8% 6% 7% 9% 4% Vet ej 60% 52% 48% 36% 36% 40% 47% Stämmer inte alls 5% 2% 10% 13% 7% 8% 9% Stämmer ganska dåligt 5% 3% 6% 7% 22% 10% 9% Varken eller 5% 21% 23% 15% 15% 18% 13% Stämmer ganska väl 38% 32% 19% 22% 12% 21% 24% Stämmer väl 23% 13% 18% 14% 14% 17% 13% Vet ej 25% 29% 24% 29% 30% 25% 32% Känner till mycket bra 10% 11% 13% 11% 9% 14% 6% Känner till ganska bra 30% 39% 31% 28% 19% 27% 29% Känner till lite 45% 35% 45% 39% 41% 39% 43% Har hört talas om 13% 15% 11% 19% 26% 17% 19% Aldrig hört talas om 3% 0% 0% 4% 5% 3% 3% Mycket negativ 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% Negativ 5% 5% 2% 6% 10% 8% 2% Varken eller 45% 42% 50% 39% 32% 39% 41% Positiv 28% 26% 29% 24% 23% 28% 22% Mycket positiv 3% 3% 5% 3% 3% 5% 2% Ingen åsikt 18% 23% 15% 22% 26% 16% 29% Känner ej till Trafikverket 3% 0% 0% 4% 5% 3% 3% Ålder år 100% 0% 0% 0% 0% 11% 9% år 0% 100% 0% 0% 0% 17% 13% år 0% 0% 100% 0% 0% 14% 18% år 0% 0% 0% 100% 0% 37% 35% 65+ 0% 0% 0% 0% 100% 22% 24% Kön Man 65% 65% 52% 60% 56% 100% 0% Kvinna 35% 35% 48% 40% 44% 0% 100% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35

36 Vilka dags-/kvällstidningar läser du vanligen? VarbergsPosten Man Kvinna år år år år Ej vald 80% 87% 94% 93% 91% 91% 90% Vald 20% 13% 6% 7% 9% 9% 10% Hallands Nyheter Ej vald 55% 55% 27% 30% 14% 36% 27% Vald 45% 45% 73% 70% 86% 64% 73% GöteborgsPosten Ej vald 95% 92% 89% 88% 82% 90% 85% Vald 5% 8% 11% 12% 18% 10% 15% GT Ej vald 100% 97% 85% 88% 89% 89% 93% Vald 0% 3% 15% 12% 11% 11% 7% Expressen Ej vald 100% 92% 87% 90% 88% 89% 93% Vald 0% 8% 13% 10% 12% 11% 7% Aftonbladet Ej vald 63% 47% 56% 64% 80% 63% 65% Vald 38% 53% 44% 36% 20% 37% 35% Metro Ej vald 95% 95% 100% 98% 100% 98% 98% Vald 5% 5% 0% 2% 0% 2% 2% Annat Ej vald 90% 82% 81% 94% 89% 89% 88% Vald 10% 18% 19% 6% 11% 11% 12% Inget av ovanstående Ej vald 80% 84% 94% 90% 93% 88% 91% Vald 20% 16% 6% 10% 7% 12% 9% Hur ofta åker du tåg till/från Varbergs station? Bor du i någon tätort inom kommunen och i så fall vilken? Dagligen/Flera gånger i veckan 15% 10% 5% 5% 1% 4% 9% Flera gånger i månaden 35% 13% 8% 6% 11% 13% 10% Några gånger om året/vid enstaka 43% 60% 58% 59% 42% 54% 52% tillfällen Har passerat den senaste 0% 0% 0% 3% 3% 1% 2% månaden Aldrig 8% 18% 29% 28% 43% 28% 27% Nej bor på landsbygden/by 10% 11% 13% 25% 18% 19% 16% och ej i tätort Varbergs centralort 55% 65% 44% 42% 47% 48% 49% Bua 0% 5% 3% 5% 3% 3% 5% Himle 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% Kungsäter 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Löftaskog 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Rolfstorp 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% Skällinge 3% 0% 0% 1% 0% 1% 1% Tofta 5% 2% 0% 1% 0% 1% 1% Träslövsläge 8% 2% 10% 7% 7% 7% 6% Trönninge 3% 0% 6% 1% 0% 1% 2% Tvååker 0% 3% 6% 6% 7% 4% 6% Tångaberg 0% 0% 2% 0% 3% 1% 1% Veddige 10% 8% 3% 3% 4% 6% 4% Väröbacka 0% 5% 5% 2% 4% 3% 4% Åsby 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Annan: 8% 0% 5% 7% 4% 6% 4% Bostadsort Varbergs tätort 55% 65% 44% 42% 47% 48% 49% Övriga 45% 35% 56% 58% 53% 52% 51% 36

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp.

Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. Metod har varit telefonintervjuer och 150 intervjuer har gjorts inom varje geografisk målgrupp. 00 adresser har använts inom respektive kvotgrupp och vi har ringt till dess kvoten har fyllts. Totalt har

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra 1 2014-10-25 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Informationsmöten 25 oktober 2014 kl 11, 13 och 15 Folkets Hus, Varberg Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland Varbergstunneln

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Spårområde vid kv Tegen Granskning: 18 mars 15 april 2013 Öppet hus: 27 mars 2013 kl. 17-19, Solna stadsbibliotek

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun

Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun N A T U R I LINKÖPING 7:1 Medborgarundersökning om natur och naturvård i Linköpings kommun Foto : Lennart Lundwall Statistik och Utredningar 7-11-1 Pernilla Davidsson Medborgarundersökning om natur och

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Samråd för järnvägsplan Samråd till med 15 juni 2015 Öppet hus: 26 maj 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, Spånga

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer