Tvärförbindelse Södertörn 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvärförbindelse Södertörn 2017"

Transkript

1 Tvärförbindelse Södertörn Avtalsnummer: TRV / Datum: -- Markör

2 Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat något på totalnivå till procent tack vare en ökning i Botkyrka men är oförändrad i Huddinge och Haninge. Kännedomen är mycket lägre bland de yngsta. Detaljkännedomen har ökat. Främst känner allmänheten till att det blir en led mellan Skärholmen och Haninge. Drygt hälften kan uttala sig om syftet men andelarna i Haninge och Huddinge har minskat vilket ger färre totalt sett som vet varför projektet planeras. Få ser förbindelsen som en södra länken och få relaterar specifikt till möjligheter för busstrafiken och godstrafiken. Attityd Åtta av tio är totalt sett positiva och ytterst få är negativa till projektet. Andelen positiva har ökat totalt sett tack vare en ökning av andelen mycket positiva. Störst andel positiva finns i Haninge, procent. Fortfarande är det bättre framkomlighet och färre köer och trafikproblem som dominerar som skäl för positiv attityd. En större andel anger i år mindre trafik genom villaområden, ökad trafiksäkerhet och enklare att resa tvärs över Södertörn som själv för varför de är positiva. --

3 Sammanfattning Oro Det är ungefär lika stor andel som oroar sig i år som (en femtedel). Oron är fortfarande lite större i Botkyrka och Huddinge. Oron handlar även i år om miljöpåverkan, ökad biltrafik, att projektet ska dra ut på tiden och sämre framkomlighet. Påverkan Färre tror i år på positiv påverkan på miljön, kulturmiljön och den egna närmiljön. Fler tror på en mycket positiv påverkan på framkomligheten, framväxten av nya jobb och bostäder samt möjligheten till arbetspendling Information Fler har tagit del av information och media är fortfarande främsta informationskanalen. Unga har i mycket mindre utsträckning än äldre tagit del av information. De flesta skulle söka information på webben/trafikverkets hemsida. Intresset för information har minskat. Totalt sett är tre av tio inte intresserade av information. Intresset är störst för allmän information och tidplanen. Vanligast att vilja ha information via Trafikverkets webbplats, brev i brevlådan eller media. --

4 -- Kännedom och attityd

5 Liten ökning av kännedomen Andelar som känner till (projektet) Tvärförbindelse Södertörn. Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total % % Känner till Ålder kännedom - % - % - % - % Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Kännedomen har ökat i Botkyrka* men är på oförändrad nivå i Haninge och Huddinge. % Totalt sett noteras en liten ökning till %. Kännedomen är större bland män och betydligt lägre bland de yngsta. *Notera att urvalsområdet Botkyrka inte är identiskt med området i års mätning. I år är området mindre och boende i området kan förväntas vara mer berörda av Tvärförbindelsen. --

6 Ökad detaljkännedom Vad är (Projekt) Tvärförbindelse Södertörn? Hur skulle du beskriva projektet? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Det är en ny sträcka för länsväg Det blir en ny led i öst-västlig riktning på Södertörn En ny förbindelse mellan östra och västra Södertörn Det blir en led som går mellan Skärholmen/Kungens Kurva i väster och Haninge i öster. Det blir en del av en yttre ringled Det är en led som planeras bland annat genom Flemingsbergsskogen, Flemingsberg och Glömstadalen Annat Vet ej Svarsalternativen lästes ej upp Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Snabbare väg till E/E Ny väg som ska öka framkomligheten Snabbare tåg till stan En spårvägsförbindelse Vet inte ( svar) % Detaljkännedomen har ökat. Främst känner man till att det blir en led mellan Skärholmen och Haninge. I år erbjöds inte Vet ej som svarsalternativ i syfte ta reda på vad den del av allmänheten som svarat att man känner till projektet (föregående fråga) faktiskt känner till. Totalt sju personer svarade ändå Vet ej på Annat. --

7 Drygt hälften kan uttala sig om syftet Vet du varför Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Stockholm och kommunerna på Södertörn växer kraftigt. Kapaciteten både för bil- och kollektivtrafik måste öka. Knyter ihop Haninge C-Flemingsberg-Kungens Kurva/Skärholmen Avlastar befintlig väg som går genom villaområden med skolor Gör trafiksystemet mindre känsligt för störningar Utgör den södra länken i Stockholms yttre ringled (tillsammans med Norrortsleden och Förbifart Stockholm) Knyter ihop framväxande regionala kärnor (Haninge C, Flemingsberg, Skärholmen/Kungenskurva, Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna/Häggvik, Täby/Arninge) Skapar nya möjligheter för busstrafiken Det behövs en säkrare väg för den stora mängd godstrafik som trafikerar området. Annat Nej (vet ej) Svarsalternativen lästes ej upp. Frågan föregås av en kort beskrivning av projektet. Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Förbättra framkomlighet Mindre trafik i stan Köerna måste minska Det behövs, vägen är så krånglig nu med tung trafik Öka säkerheten och få trafiken att flyta bättre Säkrare, bättre för miljön. % Drygt hälften (%) kan uttala sig om syftet men andelarna i Haninge och Huddinge har minskat vilket ger färre totalt sett som i år vet varför projektet planeras. Få ser förbindelsen som en södra länken och få relaterar specifikt till möjligheter för busstrafiken och godstrafiken. --

8 Andelen positiva har ökat Botkyrka Botkyrka Vad är din inställning till Tvärförbindelse Södertörn? Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Andelen positiva har ökat totalt sett tack vare en ökning av andelen mycket positiva. Haninge Störst andel positiva finns i Haninge (%). Haninge Huddinge Huddinge Total Total % % % Åtta av tio är totalt sett positiva medan ytterst få är negativa. Män är lite mer positiva än kvinnor och de yngsta (- år) är lite mindre positiva än äldre. Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv --

9 Du är positivt inställd till Tvärförbindelse Södertörn. Kan du kort beskriva varför? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Svarsalternativen lästes ej upp Mindre trafik genom villaområden Bättre framkomlighet, färre köer, färre trafikproblem Ökad trafiksäkerhet Nya möjligheter till snabb kollektivtrafik Enklare/snabbare att ta sig tvärs över Södertörn Nya möjligheter att passera Stockholm Främjar södertörnskommunernas utveckling Annat Se bild för öppna svar % Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Fortfarande är det bättre framkomlighet, färre köer och trafikproblem som dominerar som skäl för positiv attityd. Dessutom svarar en större andel i år bland annat mindre trafik genom villaområden, ökad trafiksäkerhet och enklare att resa tvärs över Södertörn. --

10 Du är negativt inställd till Tvärförbindelse Södertörn. Kan du kort beskriva varför? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Svarsalternativen lästes ej upp Pengarna bör satsas i kollektivtrafiken Sämre för miljön, ökade utsläpp Leder till ökad biltrafik Påverkar naturen negativt Jag är orolig för störningar i mitt närområde Jag är orolig för att min fastighet påverkas negativt För dyrt att bygga Löser inte trafikproblemen på längre sikt Annat Notera få svar Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Se bild för öppna svar % --

11 Du är positivt/negativt inställd till Tvärförbindelse Södertörn. Kan du kort beskriva varför? De som svarat Annat. Du är positivt inställd (%). De som svarat Annat Säkerheten vid tunga transporter Det blir säkrare Den behövs. Det behövs bättre kommunikationer. Avlasta trafiken genom Huddinge. Ambulanser måste komma fram snabbare. Stockholm växer och det behöver göras. Sammanfattning: Tvärförbindelsen behövs av säkerhetsskäl och för att avlasta trafik genom Huddinge (gäller särskilt tung trafik och ambulanstransporter). Förbindelsen behövs också för att Stockholm växer. Du är negativt inställd (%). De som svarat Annat Förstår inte varför den behövs Jag bor precis bredvid vägen så jag undrar om jag måste sälja mitt hus eller inte. För att det tagit så lång tid att bygga. Hoppar över stationer där jag bor Sammanfattning: Den negativa gruppen rymmer bland annat de som inte förstår värdet, de som är oroliga för att drabbas på något sätt och de som anser att projektet tar för lång tid. --

12 -- Oro

13 En femtedel oroliga % Finns det någon fråga kring Tvärförbindelse Södertörn som oroar dig? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Den ökade biltrafiken. Naturen, miljön i stort på grund av mer biltrafik. Tidplanen/Att projektet drar ut på tiden. Våtmarksområdena där man ska dra vägen kommer skadas. Sämre framkomlighet under byggandet. Buller under ombygganden och även senare. Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Det är ungefär lika stor andel som oroar sig i år som (en femtedel). Oron är fortfarande lite större i Botkyrka och Huddinge. Oron handlar i likhet med om miljöpåverkan och ökad biltrafik men också om att projektet ska dra ut på tiden och att man ska påverkas av sämre framkomlighet och buller. Ja Nej --

14 -- Påverkan

15 Färre tror på positiv miljöpåverkan, fler tror på bättre framkomlighet Miljön/naturen Kulturmiljön i Flemingsbergsskogen och Glömstadalen Hur tror du följande kommer påverkas när Tvärförbindelse Södertörn är klar? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Färre tror på en positiv påverkan på miljön/naturen. Detsamma gäller kulturmiljön i Flemingsbergsskogen och Glömstadalen samt den egna närmiljön. Fler tror på en mycket positiv påverkan på framkomligheten, framväxten av nya jobb och bostäder samt möjligheten till arbetspendling (se de två kommande bilderna). Total % % % Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt --

16 Din närmiljö Hur tror du följande kommer påverkas när Tvärförbindelse Södertörn är klar? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Framkomligheten Huddinge Huddinge Total Total % % % Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt --

17 Hur tror du följande kommer påverkas när Tvärförbindelse Södertörn är klar? Botkyrka Botkyrka Haninge Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Framväxten av nya jobb och bostäder på Södertörn Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Möjligheten till arbetspendling Haninge Huddinge Huddinge Total Total % % % Mycket negativt Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt --

18 -- Kontakt med Trafikverket

19 Fler i Huddinge har haft kontakt med Trafikverket Har du haft någon direktkontakt med Trafikverket eller projektet kring Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Större andel i Huddinge har haft kontakt med Trafikverket i år. % Ja med Trafikverket Nej --

20 Har du fått någon respons/svar från Trafikverket? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Ja, inom arbetsdagar Ja, men det tog mer än arbetsdagar Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Nej, men det är idag mindre än arbetsdagar sedan jag tog kontakt Obs låga bastal Nej, det har gått mer än arbetsdagar sedan jag tog kontakt Inte aktuellt (jag förväntar mig ingen respons/svar) % --

21 Fick du den information du behöver? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total % Obs låga bastal Vilken information hade du behövt? Vägens utformning Hur de ska dra vägen, om jag måste sälja mitt hus. Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Ja Nej --

22 -- Information

23 Fler har tagit del av information Har du tagit del av (sett, hört) någon information om Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Trafikverkets webbplats Annons (Trafikverkets annons, och maj) Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Har inte tagit del av någon information om Tvärförbindelse Södertörn Vet ej/ingen åsikt Svarsalternativen lästes ej upp Internet Facebook Lokaltidning Broschyr Brev % Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Ålder ej tagit del - % - % - % - % Fler har tagit del av information (% jämfört med % ). Media är fortfarande främsta (%) informationskanalen. Unga har i mycket mindre utsträckning än äldre tagit del av information. --

24 Minst hälften nöjda med Trafikverkets information Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer: Trovärdig Kommer i rätt tid för dig Begriplig (lätt att förstå) Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Minst hälften av de som tagit del av Trafikverkets egen information är nöjda. Information får i år något sämre betyg vad gäller trovärdighet, punktlighet, begriplighet, användbarhet, tillräcklighet och korrekthet men observera att bastalen är låga. % % % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

25 Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer: Botkyrka Botkyrka Haninge Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Användbart (har haft nytta av informationen) Haninge Huddinge Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Tillräcklig (jag känner mig tillräckligt informerad) Haninge Huddinge Huddinge Total Total % % % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

26 Korrekt Hur värderar du Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn utifrån följande faktorer: Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Vet ej Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : Huddinge Total Total Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Lätt att hitta Huddinge Huddinge Total Total % % % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd --

27 De flesta vill söka information på webben Vid behov, hur skulle du söka information om Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Trafikverkets webbplats Annan webbplats Facebook Twitter Andra sociala medier Hyresvärd/fastighetsägare Tryckt tidning Övrig media: Tv, radio Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Skulle inte söka information Svarsalternativen lästes ej upp De som svarat Google, googla, söka på internet och liknande. Kommunen kommunens hemsida Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : % Överlag inga stora skillnader över tid och inte heller mellan kommunerna när det gäller hur man skulle söka information. Något fler (/) skulle i år googla/söka på internet för att få information om projektet. Tre av tio nämner Trafikverkets webbplats vilket också är en ökning. Sociala medier nämns inte spontant som kanal. --

28 Minskat intresse för information Uppdateringar om vad som händer i projektet Vad som händer just nu Allmän/ övergripande information om projektet Information om ett visst geografiskt område: Motiven till varför man bygger Tvärförbindelse Södertörn Ålder inte intresserade - % - % - % - % Vilken information skulle vara intressant för dig att få om Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Tidplan Kostnader Annan information Inte intresserad av information Svarsalternativen lästes upp Sträckningen Hur det påverkar miljön. Störningar Avstängningar av vägar under tiden att vägen byggs Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : % Intresset för information har minskat i Haninge och Huddinge men ökat i Botkyrka (särskilt för tidplanen). Totalt sett är tre av tio inte intresserade av information. Intresset är störst för allmän information och tidplanen. De yngsta är minst intresserade av information. --

29 Webben, media och brevlåda föredras Hur föredrar du att få information om Tvärförbindelse Södertörn? Botkyrka Botkyrka Haninge Haninge Huddinge Huddinge Total Total Trafikverkets webbplats Elektroniskt nyhetsbrev Facebook Twitter Informationsmöte/öppet hus/fokusgrupp Information från Trafikverket direkt hem i brevlådan Annons Hyresvärd/fastighetsägare Media: Tv, radio, tidning Vänner, bekanta, kolleger Annan aktör/annat sätt (kommunen, SL) Annat sätt Jag vill inte ha någon information Svarsalternativen lästes upp E-post Skyltar Online/digitalt Brev ( pers) % Botkyrka : Botkyrka : Haninge : Haninge : Huddinge : Huddinge : Total : Total : I likhet med är det vanligast att vilja ha information via Trafikverkets webbplats (%) och media (%). Färre vill i år ha information via Facebook och brev hem i brevlådan. Det kan sannolikt förklaras med minskat intresse överlag och att fler vill ha information via e-post, skyltar eller online. De två äldsta grupperna (över år) föredrar media som kanal medan de två yngsta grupperna föredrar Trafikverkets webbplats. --

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Attitydundersökning Tvärförbindelse Södertörn 2015 Stockholm Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Attitydundersökning Tvärförbindelse Södertörn 2015 Stockholm Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Attitydundersökning Tvärförbindelse Södertörn 25 Stockholm Projektnummer: TRV 23/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Oro Påverkan (under och

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Borås-Göteborg. Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Allmänhet Avtalsnummer: TRV 1/5 Datum: 1-1- Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat något sedan 1. Sju av tio känner idag till projektet. Kännedomen är högst i Härryda (8%) och

Läs mer

Varbergstunneln Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Varbergstunneln Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Varbergstunneln 217 Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 217-12-11 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen om Varbergstunneln är hög och har ökat med tio procentenheter till nästan 9 procent sedan 215.

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Attitydundersökning mars 2015 Projekt Väg 77, delen länsgränsen - Rösa

Attitydundersökning mars 2015 Projekt Väg 77, delen länsgränsen - Rösa Attitydundersökning mars 2015 Projekt Väg 77, delen länsgränsen - Rösa 1 2015-05-28 Sammanfattning Kännedom 70 procent av respondenterna känner till projektet. Kännedomen är högst bland äldre, närboende

Läs mer

Västlänken. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Västlänken. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Västlänken Avtalsnummer: TRV 213/ Datum: 21-- Markör Sammanfattning Kännedom och attityd Kännedomen är totalt sett mycket hög, 2%. Den har ökat i alla tre grupper sedan 21. Fyra av tio privatpersoner och

Läs mer

Lommabanan Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Lommabanan Allmänhet. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Lommabanan 21 Allmänhet Avtalsnummer: TRV 213/45 Datum: 21-1- Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat totalt sett och i varje ort sedan 214. Drygt nio av tio känner till att Lommabanan ska byggas

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

Attitydundersökning Lommabanan 2014

Attitydundersökning Lommabanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning Lommabanan 24 Trafikverket Projektnummer: TRV 2/46 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 8 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: -92 92 Dokumenttitel: Attitydundersökning

Läs mer

Attitydmätning Slussen Hösten 2017

Attitydmätning Slussen Hösten 2017 Attitydmätning Slussen Hösten 2017 Innehåll Sammanfattning s 3 Om undersökningen s 4 Respondentprofil s 6 Resultat s 10 Slutsatser s 47 Bilagor Tabeller i Excel (levereras separat) Öppna svar i Word (levereras

Läs mer

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Varbergstunneln 2013 Trafikverket Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 1 Dokumenttitel: Varbergstunneln 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum:

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

RAPPORT Hamnbanan Trafikverket. Förmätning Hamnbanan, delprojekt Eriksberg-Pölsebo 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT Hamnbanan Trafikverket. Förmätning Hamnbanan, delprojekt Eriksberg-Pölsebo 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Hamnbanan 213 Trafikverket Förmätning Hamnbanan, delprojekt Eriksberg-Pölsebo 213 Projektnummer: TRV 21/21715 1 Dokumenttitel: Hamnbanan 213 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum:

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Diarienummer: FUT1510-0139 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Akalla - Barkarby Genomförd av CMA Research AB December 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Arenastaden

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Arenastaden Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Genomförd av CMA Research AB December 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket

Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket Rapport Kunskap, oro, attityder Barsebäcksverket 17-12-13 Bakgrund och syfte På uppdrag av Barsebäck har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Barsebäcksverket. Undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek. April/maj 2013

Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek. April/maj 2013 Malmöpanelen 9 Medborgardialog och bibliotek April/maj 2013 Metod Bakgrund och syfte I denna rapport presenteras resultaten från undersökning 9 med Malmöpanelen. Frågorna rör denna gång medborgardialog

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

HUR INTEGRERAR VI SOCIAL HÅLLBARHET I MKB? SARAH ISAKSSON

HUR INTEGRERAR VI SOCIAL HÅLLBARHET I MKB? SARAH ISAKSSON HUR INTEGRERAR VI SOCIAL HÅLLBARHET I MKB? SARAH ISAKSSON HÅLLBARHET DE TRE DIMENSIONERNA Social hållbarhet är målet för samhället, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Södertälje kommun Hur bör fortsättningen från Järna in mot Stockholm utformas

Södertälje kommun Hur bör fortsättningen från Järna in mot Stockholm utformas Södertälje kommun Hur bör fortsättningen från Järna in mot Stockholm utformas Södertälje växer, idag över 95 000 innevånare Två globalt framgångsrika företag med nära 20 000 anställda 37 000 pendlar dagligen

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Förstudie för Spårväg syd

Förstudie för Spårväg syd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR: 1.5.3.-414/11 SID 1 (5) 2011-10-19 Handläggare: Inger Bogne Telefon: 508 15450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Förstudie för Spårväg syd Svar på remiss från

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-17 Ullrica Iversjö Trafikingenjör 08-555 010 92 ullrica.iversjo@nykvarn.se Remissvar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss T19 KS/2018:110 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu

Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Ett växande Stockholm behöver sin Förbifart nu Moderaterna i Stockholms stad och län 2010-09-09 Stockholmsregionen ska bindas samman Stockholmsregionen befinner sig i en historisk tillväxtfas. Allt fler

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Yttrande över trafikförändringsremiss T20

Yttrande över trafikförändringsremiss T20 1 (3) Södertälje kommun Datum 2019-03-07 Diarienummer TN 2018-1821 Region Stockholm Trafikförvaltningen 105 73 STOCKHOLM Ärende Remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2011 Det orange kuvertet till pensionssparare 2011 2011-04-13 Claes Falck Kidist Hamrén TNS SIFO Bearbetning av Christer Nordh, Pensionsmyndigheten 2011-05-13 1 Bakgrund

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2018 December 2018 Innehåll Om undersökningen 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 6 Sammanfattningstabell 7 Resultat 8 Kännedom 9 Inställning

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

12 Ansökan om ändrad primär transportled för farligt gods från Dalvägen och Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta (sbf/2016:487)

12 Ansökan om ändrad primär transportled för farligt gods från Dalvägen och Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta (sbf/2016:487) ORDFORANDEFORSLAG 1[2] 2017-01-24 Dnr sbf/2016:487 12 Ansökan om ändrad primär transportled för farligt gods från Dalvägen och Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta (sbf/2016:487) Förslag

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Revidering av trängselskattezonen till följd av Norra länken och Hagastaden. Underlag till en regional framställan

Revidering av trängselskattezonen till följd av Norra länken och Hagastaden. Underlag till en regional framställan TJÄNSTEUTLÅTANDE Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-04-19 Revidering av trängselskattezonen till följd av Norra länken och Hagastaden.

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Yttrande angående Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen TRN

Yttrande angående Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen TRN 2019-05-15 1 (5) Region Stockholm registrator.trf@sll.se Yttrande angående Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 2027 TRN 2018-0166 Inledning Region Stockholm har fått

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i Skåne

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION

FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION Trafiknämnden 19 juni 2018 FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION Caroline Ottosson 1 AGENDA 2 Trafikförvaltningen allmänt Avstängningar vid Skärmarbrink och Gullmarsplan Slussen Trafikaffärer Försök med SL-taxa

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Sofia Forsberg. Samhällsplanerare

TJÄNSTESKRIVELSE. Sofia Forsberg. Samhällsplanerare Sofia Forsberg TJÄNSTESKRIVELSE Samhällsplanerare Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE 08-555 010 28 Besöksadress:

Läs mer

En sammanställning av dialogmötet 9 januari 2018

En sammanställning av dialogmötet 9 januari 2018 Hur vill du resa i Sigtuna kommun? En sammanställning av dialogmötet 9 januari 2018 www.sigtuna.se Dialogmöte 9 januari 2018 Den 9 januari 2018 bjöd Sigtuna kommun in till ett dialogmöte för att diskutera

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer