Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)"

Transkript

1 Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag , fredag 31/1 kl Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson, Britt Nilsson, Carina Folkesson, Inga-Lill Kristiansson, Margareta Nilsson Sektererare vid mötet; Kalle Lidén Jönsson Inledande runda: 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Godkändes Moldenius Hermansson 2 Nya medlemmar Tre nya medlemsansökningar har inkommit: Susanna Jangerot har fått ett delegerat ansvar i Östergötland västra. Annika Winroth har efterträtt Lena Dahlman i Västmanland. Margaret Lind, central Östergötland. Dessa tre väljs som nya medlemmar. Moldenius Hermansson Beslutas även att erbjuda Gunilla N Larsson från Västerbotten medlemskap i föreningen. Ta med till områdesträffarna att uppdatera vilka som är medlemmar och att adresser, fakturauppgifter etc stämmer. 3 Ekonomi Lägesrapport Britt går igenom ekonomin. Utgående saldo för närvarande: ca 265 tkr Föregående år kom överskott in till föreningen från konferensen i Umeå. Utgifter föregående år bl.a. för Anders Haglund, Vår Gård Britt Nilsson

2 Sid 2(7) avseende styrelsemöte, webbhotell mm. Samtliga utgifter avseende föregående år har inte inkommit. Då samtliga utgifter vi vet om bokförts bör saldot bli ca 215 tkr. Ska vara klart till 28 februari. 4 Kommande konferenser Majdagarna Jubileumskonferens våren 2014 Kvalitetsdagarna 2015 (hösten) Dagordning och aktiviteter: Hur ska vi bättre kunna planera verksamheten för att göra största möjliga nytta? Lars Stigendahl har möjlighet att delta den 16/5. Kan det bli som en fortsättning på förra årets föreläsning med Myrna Palmgren? Hur har man arbetat med prioriteringar i verksamheterna? Exempel från de län som arbetat med detta. EBH-arbeten behöver tas upp liksom HabQ. Aktuellt läge: En stomme till hemsida för konferensen har tagits fram. Titeln är Hälsa hela livet. Beräknat pris per person ca 2500:- enligt det första utkast till budget som ligger nu. Landstinget i Östergötland har gått in som garant för ekonomin. Sponsorer har tidigare mestadels varit landsting och kommuner. Utställare har också gett en del pengar. Anna Kågeson har material från vuxenhabkonferensen i Göteborg. Call for papers kommer att gå ut relativt snart. Programansvaret kommer att ligga i Stockholm. Diskussion kring ersättning för den tid som läggs ner, kan programansvaret ligga som en utgiftspost i budget? Vi beslutar att överskottet från tidigare konferenser ska till viss del finansiera kommande konferens, Inga-Lill återkommer med mer detaljer. Alla Britt Nilsson, Inga-Lill Kristiansson 5 EBH Rapport EBH rapporter; Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende. (Gun Harplinger är med per telefon) Gun skriver ett förord och justerar försättsbladet enligt mall. Behöver också in datum för revidering och vem som ansvarar. Efter omarbetning beslutar vi att styrelsen ställer sig bakom rapporten. Föredragande Margareta Nilsson, Gun Harplinger (via telefon) och Karl Lidén Jönsson

3 Sid 3(7) Vi beslutar att gå vidare och föreslå tre områden för nya EBH-arbeten på majdagarna: Barn som kan men inte vill äta sensorik och ätförmåga Nedsatt andningsfunktion pga neurologiska/sensoriska problem vilka metoder finns och vilken evidens har dessa (ev i kombination med neuromuskulära sjukdomar) Behandlingsformer vid oralmotorisk problematik Rapport från Snillen spekulerar som genomfördes i Stockholm Gavs positiv feedback från de vetenskapliga handledare som deltog vid dagen. Det diskuterades om vi kan ha ett litet vetenskapligt råd knutet till föreningen för att hjälpa oss granska rapporter etc. Diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 6 Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m Intyg till försäkringskassan Möte med läkarna Prioriteringscentrum, konferens okt CPUP, Göteborg Lena har haft kontakt med Maja Gilbert och Henrik Gouali ang intyg till försäkringskassan. Det har inte hänt något direkt i frågan. FK har själva initierat ett arbete som kallas enklare vardag, men det är osäkert om intygsfrågan kommer att hanteras där. Diskussion kring intygsunderlaget som tagits fram i Habiliteringen i Dalarna., Lena och Margareta ställer frågan skriftligt till FK hur intygsfrågan kommer att hanteras och vad som ingår i enklare vardag. Det blir ingen läkarträff nu i januari. Vi siktar på ett möte till januari Rapport från prioriteringskonferensen i Gävle. Skåne, VGR och Stockholm har utbyte kring erfarenheter av prioriteringsarbete. I VGR s nya journalsystem finns en koppling mellan prioriteringar och de insatser som journalförs. Hur sker uppdateringar? Diskussionen kan vara på majdagarna. Kort rapport från CPUP-konferensen i Göteborg. Anna Kågeson är för närvarande föreningens representant i styrgruppen för CPUP, vem efterträder henne. Kalle efterträder när Anna kliver av. Lena Möller, Moldelius och Margareta Nilsson Kalle Lidén Jönsson

4 Sid 4(7) Conductive, Sthlm nov 2013 Framtidens habilitering Vision Konferensen hade ett tjugotal deltagare. Bl.a. föreläste Iris vilket var bra, kan vara en lämplig föreläsare att bjuda in i olika sammanhang. 7 Kvalitet Rapport från HabQ Carina informerar från EBH-kvalitetsindikatorgruppen. Indikatorerna kring skolbarn med autism är klara och man kan börja registrera. Tanken är att man börjar registrera de som varit med sedan småbarnstiden. Hur ska de vuxna med autism hanteras? Vilken är populationen? Hur hitta validerade utfallsmått som är känsliga för förändring? Nästa steg för EBH-gruppen ska man gå vidare och utveckla kognitivt stöd och utveckla kvalitetsindikatorerna? Önskemål att det ska bli enklare att ta fram rapporter, vilket man också sökt extra medel för. Information från styrgruppen. Stockholm har sagt nej, Gotland och Jämtland har inte hört av sig. Övriga är med eller på väg in i HabQ. Styrgruppen har i och med detta ökat. Finns numera också en representant från barnneurologföreningen. Projekt har genomförts tillsammans med RBU kring vilka data föräldrar vill ha ut av ett kvalitetsregister. Det verkar som om ekonomin ska gå ihop för Ingen prishöjning för närvarande. För 2014 har 1,5 mkr beviljats från SKL. HabQ räknas fortfarande som registerkandidat - designen är bra, täckningen är dålig men relevansen är hög. Viktigt att öka täckningsgraden! Gunilla Rydberg fortsätter som registerhållare. Britt Nilsson har avgått från AU. Två nya har valts in, Ulla Rönnols, ny VC från Dalarna och Anita Nyqvist från Värmland. Tekniskt är det möjligt att data förs över från journalen direkt till registret, men det är inte en fråga som HabQ driver utan det får respektive landsting driva själv. Data för det egna landstinget får man ansvara för i respektive verksamhet. Diskussion har förts kring CP. Mycket data registreras i CPUP, men inte så mycket av åtgärder. De nya landstingen går inte in i CP-delen i HabQ i och med att Carina Folkesson

5 Sid 5(7) man registrerar i CPUP. Man kan välja att antingen fortsätta att utveckla det i HabQ eller släppa CP och låta det gå helt till CPUP, det blir för tungt att registrera i båda systemen. Det som hittills har registrerats i CPUP är inget stort problem då det är data som inte finns i HabQ, men det som håller på att införas nu är sådant som redan finns i HabQ.Arbetet fortsätter kring CP enligt beslut i styrgruppen och AU. Diskussioner behöver fortsätta mellan CPUP och HabQ. Beslutas att styrelsen ställer sig bakom att gå vidare med indikatorer kring kognitivt stöd. Det behöver utses representanter till EBHkvalitetsindikatorsgruppen efter Anna Kågeson, Marie Materne och Tina Granath. Då denna grupp avvecklas får föreningen vara representerad i styrgruppen och AU. Rapport MMCUP Inget nytt. Margareta Nilsson KVÅ-koder Transition Gruppen har träffats två gånger. Det pågår en inventering av vilka KVÅ-koder som används inom habilitering. Det ska vara koder som beskriver vilka insatser som ges. Kalle har haft ett telefonmöte med Ingrid Kongslöv och Barbro Lagander. Tanken är att man påbörjar arbetet själva i denna lilla grupp och skickar ut på remiss om man inte stöter på patrull. Gruppen önskar ett preciserat uppdrag från styrelsen. Planen är att vara klar till i maj. Uppdraget är att bygga ihop de båda dokumenten till ett program. Britt Nilsson, Moldelius Kalle Lidén Jönsson 8 Informationspunkter Information om ansökan avseende specialistblock vuxenläkare Karin Flyckt, Socialstyrelsen Aktuellt läge Lämnat återbud till dagens möte. Socialstyrelsen gör en årlig lägesrapport som nu har fått ett kapitel om habilitering baserat på material från NYSAM. Rapporten ska distribueras i februari. Inför 2015 vill hon utveckla detta kapitel. Moldenius Hermansson, Henrik Gouali, SKL Har ej möjlighet att delta.

6 Sid 6(7) 9 Styrelsens arbete under våren 2014 Margareta kan tänka sig att hålla ställningarna som tf ordförande under våren fram till årsmötet. Omorganisationer i olika verksamheter gör att det på vissa håll blir komplicerat med medlemskap i styrelsen. I vissa delar av landet blir det få valbara personer till styrelsen. Eva-Charlotte (valberedningen) per telefon: Det är många byten i styrelsen i år och en del osäkerhet. Redan förra året var det lite svårt att få till representationen. Det är varje landstings ansvar och angelägenhet att lösa medlemsfrågan, det går att delegera till andra nivåer om även verksamhetsansvaret delegeras. Vi ändrar inte i stadgarna. Eva-Charlotte Berndtsson 10 Områdesträffar Södra Västra Östra Mellersta Uppmaning till alla områden att skicka in minnesanteckningar till hemsidan. Gun Harplinger kommer att vara förvaltningschef under ett års tid. Anna Phillis kommer att vara tf verksamhetschef under den perioden. har fått nytt jobb i Göteborgs stad. Ny verksamhetschef på Habiliteringen i Dalarna, Ulla Rönnols. Lena Möller har fått ett fyraårigt förordnande som verksamhetschef för både barn- och vuxenhabiliteringen. Margareta Nilsson Gun Harplinger/ / Kalle Lidén Jönsson Ingalill Kristiansson / Britt Nilsson Lena Möller/ Lena Sagström Norra Vanja Söderberg har avgått. Carina Folkesson / Vanja Söderberg Punkter att ta upp på områdesträffar Diskutera medlemskap och arbetssätt i föreningen Kommande EBH-arbeten Flagga för kvalitetskonferensen

7 Sid 7(7) HabQ i förhållande till CPUP Information om dokumentet specialistområde habilitering 11 Hemsidan Webbsidan är ansvarig till hemsidan fram till hösten. 12 Övriga frågor Policy för habilitering RBU Inga-Lill har tittat på policydokumentet, visionen och beskrivningen av specialistområde habilitering. När ska det ena respektive det andra dokumentet användas eller kan de vävas ihop till ett? Inga-Lill har gjort ett förslag som lämnas ut till styrelsen vid sittande bord. Vad ska rubriken vara på dokumentet? Dokumentet mejlas ut till styrelsen för synpunkter till Inga- Lill senast 4 mars. Efter sammanställning skickas det åter till styrelsen för godkännande. Tas därefter upp på styrelsemötet den 14 maj. Åsa Hedberg var inbjuden till styrelsemötet, kommer ej. Ann-Mare Stenhammar En skrivelse från Urban Leijon som representerar Attention har gått till vissa medlemmar i föreningen. Lämnas utan åtgärd. undrar om någon har erfarenhet av Hopp o Lek. Den har i Stockholm använts som en sinnesstimulerande aktivitet, men är inget hjälpmedel och inget som förskrivs. Inga-Lill Kristiansson Kalendarium 2014 Styrelsemöte Årsberättelsen ska vara färdig Förbereda styrelsemöte och årsmöte ?? Styrelsemöte Årsmöte Majdagar Styrelsemöte ? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Firar 20 år 2014

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer