Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11)"

Transkript

1 Sid 1(11) Minnesanteckningar styrelsemöte Plats Deltagare Blue Hotel, Elfviks Udde, Lidingö Dahlman Margareta Nilsson Carina Folkesson Gun Harplinger Håkan Hjelm Maja Gilbert Agnetha Jatko Rune Johansson Barbara Hallsén Britt Nilsson Ingela Möller 1 Föregående protokoll Föregående protokoll CPUP uppdraget som Anna Kågeson fått av styrelsen måste kopplas tillbaka till styrelsen. På vilket sätt diskuteras under punkt övrigt i detta protokoll. Protokollet godkändes och läggs nu till handlingarna. Barbara 2 Nya medlemmar Nya medlemmar Ansökan om medlemskap har inkommit från Åsa Brodin, enhetschef för habiliteringen i Ångermanland, landstinget Västernorrland. Styrelsen beviljar henne medlemskap i föreningen och hon hälsas välkommen. Blivande verksamhetschef i Uppsala har ansökt om medlemskap. Styrelsen beslutar att medlemskap inte kan beviljas, så länge nuvarande tf verksamhetschef är medlem i föreningen och har kvar sitt övergripande verksamhetsansvar. Föreningens stadgar tydliggör att endast en chefsnivå kan vara medlem i föreningen. Barbara

2 Sid 2(11) 3 Ekonomi Ekonomisk redovisning av kassör Smärre fakturor har inkommit och betalats ut sedan förra styrelsemötet. Saldot är idag :- Vi ska i år deklarera till skatteverket som ideell förening. Håkan Hjelm och Dahlman ansvarar. Håkan 4 Kommande konferenser Årsmöte 2011 Majkonferensen maj 2011 Årsmötet äger rum 20 maj kl i Göteborg. Nuvarande styrelsemedlemmar har ett tvåårigt uppdrag fram till Valberedningen ska därför främst ta fram förslag på två revisorer och en suppleant. Kontaktat tas även med nuvarande styrelse för att höra om alla fortsätter sina uppdrag. En prel. dagordning togs fram, vilken bifogas protokollet. Kallelse till årsmötet skickas ut i samband med att inbjudan till maj konferensen går ut. Årsmöteshandlingarna går ut i månadsskiftet april/maj. Tema: Implementering och kvalitetsindikatorer 19 maj Ordförande inleder konferensen. Christian Jensen lektor Handels i Göteborg föreläser cirka 1 timme med temat implementering. Därefter grupparbete med diskussion hur man hemmavid implementerat EBH-arbetena. Diskussionen utgår från utskickade frågeställningar. Erfarenheter och framgångsfaktorer. EBH-styrgruppen ansvarar för att frågor tas fram som ska skickas ut. Arbetsgruppen för kvalitetsindikatorer redovisar sitt arbete och sedan gruppdiskussion. Idag finns visst material på hemsidan. Förslag ska ges på hur föreningen ska gå vidare med indikatorerna. Kvällsaktivitet är planerad från cirka 18.00

3 Sid 3(11) 20 maj efter årsmötet ca Redovisning av EBH arbetena Bibehålla ledrörlighet CPUP (Anna Kågeson) På eftermiddagen vill vi gärna ha med ngn som ger oss en omvärldsbevakning t.ex. riksdagen har beslutat om en strategi om att stärka barnets rättigheter i Sverige. Vad innebär detta? Carina och Rune undersöker om lämplig person som föreläsare. Regeringen har dessutom nyligen beslutat om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-och-sjukvård som vi vill veta mer om. kontaktar SKL, Jonas Gumbel om vem som kan vara med. Preliminärt program bifogas styrelseprotokollet. Inbjudan till majkonferensen skickas ut av Västra Götaland som arrangörer under mars Nationell vuxenhabiliteringskonferens september 2011 i Göteborg Kvalitetsdagarna 31 maj -1 juni 2012 i Umeå Tema: I en komplex värld: Lokal: Lindholmen Science Park. Planering pågår. Ordförande inleder. Politiker inleder utifrån vad som görs för personer med funktionshinder att kunna komma ut i arbetslivet. Stor föreläsningar och parallella seminarier. Frukostmöte dag två med teman utifrån olika yrkesgruppers intressen. Föreläsning kring RGRM och sedan seminarier. Psykiatri och kommun kan bjudas in. VG har ett deltagartak på 700. Kostnad cirka kronor per deltagare. Viktigt att alla habiliteringar budgetmässigt prioriterar/planerar in för ett visst antal deltagare per landsting. Lokal: Folkets hus i Umeå. Organisationsgrupp tillsatt med Carina som projektledare och en chef från vardera landsting ingår. Tema: Barnet i familjen. Malin Brogren föreläser. Parallella seminarier, utställare och posterutställningar. Cirka 450 deltagare. Förslag på föreläsare är Tomas Sjödin, ev. David Legas mamma, småsyskon, Christina Renlund, Ann-Marie Stenhammar, Lars Nyberg professor Umeå. Carina tar gärna emot tips om fler föreläsare. Aktivitet på kvällen. Rune och Gun Carina

4 Sid 4(11) Konferens för enhetschefer Styrelsen beslutar att anordna enhetschefskonferenser regelbundet med inriktning på verksamhets/kvalitetsutveckling (var 3:e år). Styrelsen uppmanar alla medlemmar att ge sina enhetschefer möjlighet till samarbete lokalt över länsgränserna. Vissa dialogseminarier planeras i området kan dessa filmas, så att fler kan ta del av detta? Gun 5 EBH Rapport från styrgrupp Styrgruppens förslag nya EBH-grupper Kommunikation och språk Förslag har inkommit från de olika områdena, som styrgruppen gått igenom och där styrgruppen gjort prioritering. Genomgång med styrelsen utifrån styrgruppens diskussioner. Metoder för kognitivt stöd Insatser vid smärta Behandlingsinsatser vid utvecklingsstörning med grav beteende problematik Styrelsen beslutar att dessa tre är föreningens kommande nya EBH-grupper. AKK för ungdomar och vuxna avvaktar vi till EBH rapporten som kommer. Tas upp i styrelsen i september. Förslag till handledare ges till och sonderas av styrgruppen. Styrgruppen går därefter ut med ett upprop ut till föreningens medlemmar under våren för bildande av EBH-arbetsgrupper. Rapporten skulle vara klar i november/december, men är fördröjd pga. vissa redigeringar ska göras. Anna diskuterar förändringarna med arbetsgruppen. Styrelsen får rapporten snart för att sedan via e-post ta ett beslut om godkännande av EBH arbetet. Gun, Maja, Margareta Margareta

5 Sid 5(11) 6 Habiliteringsprogram Habiliteringsprogram om övergång till vuxenlivet Arbetsprocessen att ta fram programmet har tagit tid och varit spretigt. Har nu ett mer relevant innehåll för verksamheten och kan därigenom bidra till att tydliggöra habiliteringens arbete vid övergång till vuxenlivet. Programmet antas av styrelsen som ett habiliteringsprogram för att understödja unga vuxna i processen till eget liv och delaktighet i samhället. Ansvar för uppdatering av programmet ska samordnas med habiliteringsprogrammet för barn. Uppdraget för detta beslutas på ett kommande styrelsemöte. Britt 7 Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m NSH Rapport arbetsgruppen Kvalitetsindikatorer Kontakt fortsätter att tas med Norge och Danmark. Intresse finns, men tidsmässigt har möte ännu inte kunnat ordnas. Register får lagstiftningsmässigt idag inte föras över mellan varandra Datainspektionen har sett över olika kvalitetsregister och kommit med många synpunkter t.ex. utifrån patientsäkerhetsaspekter. Komplexiteten för att få tillstånd för kvalitetsregister har ökat. Konkurrens mellan verksamheter? Nationell IT strategi föreslås. Arbetsgruppen ska träffa HEFA för fortsatt samarbete. Var ska habiliteringsregistret ligga diskuteras - en barnplattform eller CPUP, eller finns andra? Livsperspektiv måste finnas och helst få till en plattform med habiliteringsinriktning. Grupper, processer och resultat dvs. vad vi gör och vilken effekt på sikt detta register ger är väsentliga delar för våra kvalitetsindikatorer. Vi vill hålla samman hela habiliteringsarbetet i ett register. Förslag på kvalitetsindikatorer för mångsidiga intensiva insatser och indikatorer för inkontinens är i stort sätt klara. Tina Granat, Margareta Barbara Carina

6 Sid 6(11) Möte i januari vuxenhabiliteringsläkare MMC-uppföljning Uppsala, ser över autism vuxna. Föräldrastöds - EBH skulle t.ex. MPOC kunna vara, Språk och kommunikation Anna börjat titta på. Övergång till vuxenlivet Eva-Charlotte. Rapport från kvalitetsgruppen ska vara klar till årsmötet. Uppdatering av kunskap kring HEFA behövs och ska ges till styrelsen vid styrelsemötet i maj. Ingela och Britt förbereder detta. Rune Johansson och Anna-Katrin Moldenius kommer att delta 26 januari på mötet med vuxenhabiliteringsläkarna i Mösseberg. Kan Tomas Börsbo vara vår kontaktperson? Hur ser samverkan ut med barnläkarna? Vilka områden tycker man är angelägna evidensområden? Arbetsuppgifter och kompetensprofil inom vuxenhabilitering. Återkoppling till styrelsen. Medicinsk inriktning på kvalitetsregistret till en början (uroterapi), men börjar närma sig mer habiliteringens ansvarsområde precis som CPUP gjort. Prevalens cirka nya med MMC om året i Sverige ofta inflyttade. Kunskapsbrist på sikt eftersom målgruppen minskar hur bevaka detta? Anslag för planering för bildande av ett kvalitetsregister har barnläkarföreningen fått. Vad ska detta innehålla? Gräns mellan medicin och habiliteringsindikatorer. Skånes habiliteringsprogram kring MMC, som man arbetar med, överensstämmer innehållsmässigt i stort med det nationella rörelseprogram för MMC som barnneurologerna tagit fram. Stockholm har haft ett projekt kring samarbete och vårdkedja för barn och ungdomar under 18 år och bl.a. startar man ett kunskapsteam kring MMC inom habiliteringen och ett medicinskt team inom kliniken. Vuxensidan hur ska man tillfredsställa deras medicinska behov. Vi har i föreningen ett eget habiliteringsprogram för vuxna med MMC. Nytt möte med MMCgruppen 14 februari Margareta och Britt representerar styrelsen. Återkoppling till styrelsen.

7 Sid 7(11) Intygsskrivande Uppföljning möte med Socialstyrelsen 19 november Skrivelse kring medicinskt ansvar för barn med funktionshinder Kontaktpersoner/Samarbete med Socialstyrelsen Organisation för Barnombudsman, Diskrimineringsombudman och Handisam Ökat krav på intygsskrivande påverkar habiliteringens läkare och behandlare. Kontakt har tagits med SKL och en arbetsgrupp bestående av Maja Gilbert m.fl. har uppdrag från förvaltningscheferna att ta fram underlag om problemen kring intygsskrivande inför ett nytt möte med SKL. Diagnos en medicinsk grund sedan mer funktionella beskrivningar. Har vi tankar kring detta, så skicka dem till Maja före 4 mars. Rapport på nästa styrelsemöte. Föreningen var väl representerad vid mötet och gav en bra information om kvalitetsarbetet som görs. Bra att vi är uppmärksammade av UPP centrum/socialstyrelsen. Nationell tillsyn av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och den icke specialiserade vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa under har gjorts av Socialstyrelsen. Barnhabiliteringen tillfrågades ej då. Borde vi också ha ett uppdrag att uppmärksamma psykisk ohälsa för barn med funktionsnedsättningar. Kan detta bli ett kommande kvalitetsarbete? Underlag för skrivelse är skickad till barnneurologernas förening, men inget gensvar ännu. Arbetsgruppen fortsätter att skriva klart när läkarnas synpunkter kommer. Rapporteras tillbaka till styrelsen Socialstyrelsen har en ny organisation, som inte ger en naturlig kontaktperson för oss i styrelsen. Rune tar kontakt med Ylva Branting och frågar om hon kan vara vår kontaktperson på Socialstyrelsen alt ge oss något annat förslag. Rapporterar tillbaka till styrelsen. Rapport kommer skriftligen från Britt till styrelsen. Maja Rune Britt

8 Sid 8(11) Dialogseminariet om beteendestörningar med utvecklingsstörning Teman med dialogseminarier lokalt eller nationellt Bra att gruppen utvecklingsstörda med beteendeproblematik åter uppmärksammas inom verksamheten. Kartläggning och erfarenhetsutbyte. Kort rapport har skrivits av medarbetare från Örebro, vilket ska delges till styrelsen. Kan ev. läggas in på hemsidan. Fundera områdesvis om det finns behov av dialogseminarier lokalt ev. nationellt. Vuxennätverket har tidigare använt sig av denna seminarieform vilket varit uppskattat. 8 Kvalitet Förslag till nytt kvalitetsarbete 1. Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 2. Teamarbete som interventionsform 3. Ny teknik i behandlingsarbetet Dessa förslag diskuteras i områdena före årsmötet ev. komma med nya teman. Tas upp på årsmötet och beslutas senare på styrelsemötet i september. 9 Informationspunkter Hemsidan Statistik och layouter Uppdaterad information om vårt arbete med kvalitetsregister som finns på UPP-centrum ska läggas in på vår hemsida. Carina skickar detta till. Hemsidan hade 4320 träffar under Hittills 2011 har det varit 354 träffar. Layouten på EBH och Kvalitetsarbetena ska se olika ut. Webbredaktören ser över så att alla får rätt layout. Filmning av föreläsningar kan detta läggas in på hemsidan.? Möjligheter och kostnader?

9 Sid 9(11) Webbredaktören får undersöka detta. Uppgifter om pågående uppdrag ska alltid finnas och uppdateras. Osäkert var dessa finns på hemsidan. Datum för kommande styrelsemöten ska skrivas in. Uppdatering av områdesmötena måste ske regelbundet. Flik konferens ta med alla föreningens aktuella konferenser. Information från Nationellt Nätverk Autism insatser för små barn med autism Fortsatt ta upp hemsidan på områdesmötena. Syftet med nätverket är att ha erfarenhetsutbyte, ge stöd till varandra, kvalitetssäkring av arbetssättet och behovet av utbildning och handledning. IBT och mångsidiga insatser finns i EBH - programmet. Styrelsen har gett uppdrag att uppdatera programmet till två ur arbetsgruppen dvs. idag Gunilla Bromark och Tina Granat. Styrelsen har inget behov av att ge uppdrag till ett nationellt nätverk kring temat mångsidiga insatser för små barn med autism. Däremot skulle det vara bra att få referensgrupp av experter som arbetar direkt med mångfald av intensiva insatser. Arbetsgruppen för kvalitetsindikatorer får i uppdrag att träffa några experter såsom Gunilla Bromark och Ulrika Lång eller Catrin Killander för att diskutera aktuella kvalitetsindikatorer samt höra mer om deras tankar om kvalitetssäkring. Margareta, Barbara, 10 Skrivelser. Retts syndrom Information om projekt för att utveckla lekförmågan hos barn med autism Ingegerd Witt-Engerström hört av sig till föreningen för att få hjälp att få uppgifter om hur många personer som har Retts syndrom. Vi hänvisar att hon själv får ta kontakt med respektive landsting, Vi skickar inte ut en förfrågan till föreningens medlemmar. Västernorrland har skrivit en rapport om att utveckla lekförmågan hos barn med autism. De kan själva skicka ut det till alla landsting. Tipsa även om att de kan anmäla sig till kvalitetskonferensen 2012 för att sprida sina erfarenheter.

10 Sid 10(11) 11 Områdesträffar Kvalitetsarbeten. EBH-arbeten. Hemsidan uppdatering uppmana medlemmarna att läsa styrelseprotokoll och om föreningens kvalitetsarbetet. 12 Övrigt Diskussionsfråga kring nationella riktlinjer avseende psykologutredningar och diagnos lätt utvecklingsstörning alt sammansatt utredning CPUP koppling till styrelsen Visionsseminarium Örebro och Umeå har gjort övergripande dokument om psykologutredningar för diagnostisering av lätt utvecklingsstörning. Umeå har följt upp sitt dokument och ställer nu frågan om det behövs nationella riktlinjer för psykologutredning av lindrig utvecklingsstörning? Neuropediatriska har tagit fram förslag riktlinjer i samband med diagnostisering av utvecklingsstörning. Är detta arbete klart och hur har det spritts? En fråga att diskutera med neuropediatrikerna. Dialog behövs med Anna. Rune är kontaktperson från styrelsen till Anna. Hur ser habiliteringen ut om 10 år? Vad tror vi? Vad tror vi att personer med fh vill ha av oss? Vart vill vi gå? Utvecklingspotential? Trender? Stanna upp. Processledare behövs? Förslag 8-9 september (lunch till lunch) på Brännö på västkusten. Tas upp nästa styrelsemöte. Carina Rune

11 Sid 11(11) Styrelsemöten framöver maj kl i Göteborg (lunch kl ) september Villa Brevik Vid anteckningarna/protokollet Barbara Hallsén Sekreterare Justerat Dahlman Ordförande

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 9 oktober kl. 14:00-16:00 Plats: Online Närvarande: Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro, Kassör Christian Pettersson,

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nummer 2, 2010. Aktuellt från ordförande 3. Nätverk 3. Kontaktombudsinformation 4. Rapportering från kontaktombudsdagen 4. Årsmötesprotokoll 5

Nummer 2, 2010. Aktuellt från ordförande 3. Nätverk 3. Kontaktombudsinformation 4. Rapportering från kontaktombudsdagen 4. Årsmötesprotokoll 5 - Medlemstidning för sjukgymnaster inom habilitering och pediatrik Nummer 2, 2010 Aktuellt från ordförande 3 Nätverk 3 Kontaktombudsinformation 4 Rapportering från kontaktombudsdagen 4 Årsmötesprotokoll

Läs mer

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 vald vid årsmötet 2005-10-05 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare Vice kassör, hemsidan: Ledamot: Gunilla

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer