Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994"

Transkript

1 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: Plats: Närvarande: Ej närvarande: Stockholm Margareta Nilsson Lena Dahlman Carina Folkesson Barbra Hallsén Gun Harplinger Håkan Hjelm Anna Kågeson Ann-Katrin Moldenius-Hermansson. Ann-Christine Svantesson 1. Föregående minnesanteckningar från Dessa godkändes och läggs till handlingarna. 2. Nya medlemmar Gunilla N Larsson verksamhetschef för särskilt stöd och vuxenhabilitering i Västerbotten, Marina Nilsson-Jablonski verksamhetschef inom Handikapp & Habilitering i södra Stockholm, Eva Eriksson verksamhetschef för vuxenhabiliteringen i Skåne samt Ingegärd Svahn verksamhetschef närsjukvården centrala Östergötland för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering har ansökt om medlemskap i föreningen. Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen och hälsar alla välkomna. Endast Jönköpings län saknar idag verksamhetschef som medlem i föreningen. 3. Ekonomi När föreningen startade 1994 och fick ett bankgiro i Nordea, så fick föreningen ett fiktivt organisationsnummer, vilket gjorde att föreningens kassör på ett enkelt sätt kunde hantera föreningens inkomster och utgifter. Andra krav för ideella föreningar finns nu, vilket påverkar vår förening. Rekommendation från Skatteverket är att vi ska skicka in en ansökan om att bli en registrerad ideell förening. Vissa särskilda krav måste uppfyllas såsom uppgifter om föreningens säte, stadgarna måste innehålla regler om föreningsavgift, regler om vad som händer med föreningens medel om föreningen upplöses samt regler om kallelse till årsmöte och extraårsmöte. De tre sista årens årsmötesprotokoll ska bifogas ansökan. De medel som föreningen förfogar över ska användas till föreningens syfte och ändamål. Håkan får i uppdrag att ansöka om registrering, samt föreslå stadgeändringar utifrån skatteverkets krav. Nuvarande konto på Nordea avslutas efter det att fakturan avseende EBH-arbetet om föräldrastöd betalats. Nytt konto ska

2 öppnas så fort föreningen registrerats och då sätts kr in från överskottet från Kvalitetskonferensen i Växjö. Styrelsen beslutar att hälften av vinsten från föreningens kvalitetsdagar alltid ska gå till arrangerande landsting som en ersättning för de kostnader dessa haft. Återstoden går till föreningen för att användas till nationella kvalitetsarbeten, som exempelvis EBH-arbete, och för att arrangera kommande kvalitetsdagar i föreningens regi. De nationella kvalitetsarbetena är en viktig grund för kvalitetsdagarna Kvalitetsdagar 2012 i Umeå Ansvarig i styrelsen för arrangemanget är Carina Folkesson, som har kontrakterat konferensarrangör MCI (samma som i Växjö) Preliminärt tema för konferensen är Barn och familj. Den äger rum i månadsskiftet maj/juni 2012 och arbetet ska nu påbörjas. 5. Vuxenhabiliteringskonferens i september 2011 Planering pågår och konferensen föreslås äga rum i Göteborg. Temat ska vara Framtidstro främja hälsa. Man vill ge goda exempel som habiliteringen gör för att främja hälsa och ge brukarna meningsfullt liv. Arbetet pågår och ansvariga är Västra Götaland. 6. Majkonferens 2010 Konferensen äger rum den maj i Stockholm. Tema är Kvalitetsindikatorer inom habiliteringen. Konferensen startar med kaffe 9.30 Preliminärt program diskuterades. Program - dag Inledning Marie Lawrence Socialstyrelsen informerar om deras arbete med kvalitetsindikatorer i vården - God vård Information om kvalitetsregister CPUP och arbetet kring CPUP vux. (Gun/Anna) Lunch Information från habiliteringsgruppens arbete med kvalitetsindikatorer. (Carina/Anna) Redovisning från ung/vuxnas nationella habiliteringsprogram om övergång till vuxenlivet. (Britt /Lena) Gruppdiskussion inkl kaffe om habiliterings indikatorer Återsamling och feed back till arbetsgruppens i dess fortsatta arbete. Aktivitet och middag på Långholmen Program - dag Årsmöte Kaffe Redovisning av EBH arbetet kommunikation och språk (Lena/Maria) Redovisning av EBH arbetet kring föräldrastöd (Malin), arbetsgrupp Stockholm/Uppsala Lunch

3 Implementering av föreningens evidensarbete nyttoeffekten. (Anna) Doktorsavhandling kring psykisk ohälsa hos utvecklingsstörda barn. (Malin) Avslutning. Hur går vi vidare? 3 Inbjudan till konferensen skickas ut i början av mars. Sista avbokningsdag på Långholmen är runt påsk. Stockholm administrerar konferensen. 7. Årsmöte 2010 Dagordning gicks igenom utifrån stadgarnas krav. Punkter som tillkommer är registrering av föreningen, förslag till områdesindelning, förslag på stadgeändringar och hemsidan. 8. Föreningens områdes/regionindelning Under hösten 2009 har medlemmarna diskuterat områdesvis om styrelsens förslag till ny indelning och styrelserepresentation som togs fram vid styrelsemötet /22 Medlemmarna ställer sig positiva till förslaget, vilket innebär att styrelsen föreslås utökas med två representanter. Beslut ska ske på årsmötet Valberedningen Valberedningen får i uppdrag av styrelsen att till årsmötet föreslå en styrelserepresentation från föreningens nu valbara medlemmar utifrån den föreslagna ändrade områdesindelningen, eftersom områdesindelningen är väl förankrad hos föreningens medlemmar. 10. Chefsdagar för lokala chefer Dessa äger rum den september 2010 i Göteborg. Man planerar för ca 80 lokala chefer, men kommer att skicka ut en förfrågan till alla habiliteringar för att höra hur många lokala chefer man planerar att skicka. Dagarna startar kl första dagen och avslutas kl dag två. Deltagarna måste själva boka resa och övernattning. I konferensavgiften ingår smörgås på em, middag och kvällsunderhållning samt kaffe och lunch dag två. Tema: Att leda en tvärprofessionell verksamhet och Implementering av evidensbaserad habilitering hur får vi till det?. Förslag på föreläsare är Tone Engen. Västra Götaland ansvarar. 11. Kvalitetsregister kvalitetsindikatorer Arbetsgruppen bestående av Carina Folkesson, Anna Kågeson, Tina Granat och Eva-Charlotte Bernthson träffade Socialstyrelsen 4 december för att diskutera kvalitetsindikator för habiliteringen. Marie Lawrence berättade om Socialstyrelsens nationella indikatorer för God vård. Föreningens evidensarbete föreslås ligga som grund för framtagande av habiliteringens kvalitetsindikatorer. Socialstyrelsen är enbart ett bollplank, som arbetsgruppen kan ha i sitt arbete. Arbetet måste ta tid och diskuteras med föreningens medlemmar innan man kommer fram till ett konkret förslag. Socialstyrelsen vill gärna ha fram ett förslag innan årets utgång, men det får inte stressa fram ett av habiliteringen icke förankrat förslag. Arbetsgruppen fortsätter och stämmer av sitt arbete på majkonferensen. Margareta kontaktar Marie Lawrence för bjuda in henne som

4 föreläsare på majkonferensen samt frågar om Socialstyrelsens uppdrag vad gäller kvalitetsindikatorer för habiliteringen EBH - lägesrapport Ny evidensgrupp kring Metoder för att förbättra och bibehålla ledrörlighet ska startas upp.17 anmälningar om att delta i evidensarbetet har inkommit. Styrelsen prioriterade utifrån kvalifikationer, geografisk spridning och barn resp vuxenrepresentation. Fyrklövern måste snarast prioritera tre av de fyra aktuella. Handledare är leg sjukgymnast Med Dr Meta Nyström Styrelsens ansvarige är Margareta Nilsson, som informerar de berörda att de är uttagna och ser till att evidensarbetet startar. Nätverket för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck har tagit fram nationella riktlinjer, vilka de vill arbeta vidare med genom att evidens granska dessa utifrån vårt systematiska EBH arbetssätt. Styrelsen är positiv till att nätverket fortsätter detta arbete och kan lägga ut arbetet på vår hemsida efter bedömning av den gjorda granskningen. En ny rubrik övriga kvalitetsarbeten kan läggas till på hemsidan. 13. Aktuella aktiviteter/tankar från Nätverket för vuxenhabiliteringschefer Det är angeläget att föra dessa aktiviteter/tankar vidare till den utvidgade föreningen. Nätverket har tagit fram ett nationellt habiliteringsprogram om övergång till vuxenlivet, som man önskar få synpunkter på av berörda vuxenchefer. Styrelsen ger Carina Folkesson uppdrag att ge synpunkter från styrelsen. Alla i styrelsen får ett ex för kännedom. När detta program är klart, så ska det lämnas till styrelsen för godkännande. Nätverkets representanter erbjuds kontakt med Elisabet Pettersson, Västmanland för att kunskap om föreningens mallar för rapporter som ska presenteras på hemsidan. Lena Dahlman informerar berörda om denna möjlighet och att styrelsen vill att arbetet ska presenteras på majkonferensen. Tankar från avgående nätverksmedlemmar till den utvidgade föreningen är a) utöka styrelsen med ex två representanter per område pga. det utvidgade uppdraget b) ha arbetsgrupper utifrån barn respektive vuxenfrågor c) dialogseminarier är en bra arbetsform som nätverket haft erfarenhet av d) prioriteringsmodeller, marknadsföring och ekonomisk påverkan på vuxenverksamheten e) habiliteringsprogram för MMC har utarbetats och bör ingå i föreningens kvalitetsarbete. Lena Dahlman skickar över programmet till hela styrelsen och det tas upp på styrelsemötet 19 maj. Marie Matérne, Örebro har tillsammans med vuxenrepresentant i Värmland fått uppdrag att anordna ett dialogseminarium hösten Ingen lokal och datum är bestämd.

5 5 14. Rapport från områdena Alla områdena har diskuterat styrelsens förslag till områdesindelning och är positiva till detta. Mellersta föreslår att styrelsen bjuder in UPP-centrum till ett kommande styrelsemöte för att informera om funktionshindrade och deras risk av psykisk ohälsa. Södra vill föra in nya EBH-områden för vuxna ex hela autismspektrat 7-28 år, vuxna med cp och vuxna med utvecklingsstörning. 15. Rapport från möte med neuropediatriska föreningens styrelse Information om de antagna medicinska riktlinjerna för barn med MMC. Neuropediatrikerna arbetar för att få ett kvalitetsregister MMC-Up där man registrerar alla nya barn med funktionsnedsättningar utifrån vissa kriterier. Lena Westbom, Lund har ansökt om etiskt tillstånd för ett kvalitetsregister. Eftersom detta påverkar habiliteringsverksamheten utifrån att tvärprofessionella uppgifter bör samlas in, ska Carina Folkesson vara med på ett MMC-arbetsmöte i mars. Information om kartläggning av behov av nationella medicinska center för sällsynta diagnoser ges samt information om vilka satsningar föreningen gör i form av arbete med kvalitetsindikatorer och EBH-grupper. Nästa möte föreslås vara den 7 oktober, kl Ovanliga diagnoser Socialstyrelsen gör en översyn av organisationen av de informerande och medicinska resurserna inom området ovanliga diagnoser. Man intervjuar olika aktörer som bedöms vara centrala inom området. Uppdragsgivare är Rikssjukvårdsnämnden. Föreningen har deltagit i intervjun via Margareta Nilsson som blev tillfrågad. Chefen för Informationscentrum för ovanliga diagnoser ansåg att habiliteringen borde tillfrågas. Från styrelsen framfördes att det är viktigt att informationscentrum fortsätter gärna med ett utvidgat uppdrag som central koordinerande instans. Bra om den definition som används i Sverige fortsätter gälla dvs. högst 100 per miljon invånare vilket innebär ca 300 diagnoser. EU har bredare grupp och omfattar diagnoser. Om medicinska centra ska finnas så bör det så fall gälla ovanliga diagnoser med svår medicinsk problematik och där inte habiliteringen är involverad. Habiliteringens målgrupper är ofta knutna till universitetskliniker med genvetenskap, neuropediatri och andra specialister och barn och deras familjer får ett bra stöd. Vuxensidan är dock mer splittrad. Vad gäller information och utbildningssatsningar, så skulle ex storlandstingen få uppdrag av Socialstyrelsen att anordna detta för mindre landsting. Översynen ska vara klar första kvartalet Hemsidan Fliken frågor och svar används mycket sällan av föreningens medlemmar, som hellre frågar via mailen. Vi ska alltid hänvisa medlemmen att använda Frågor och svar. Alla medlemmar uppmanas att uppdatera sina habiliteringsorganisationer och landsting på hemsidan. Kvalitetsarbeten som styrelsen godkänt kan läggas in på hemsidan under egen flik kvalitetsarbete. Föreningens egna EBHarbeten publiceras som nu.

6 18. Samarbete med nordiska nätverket Senaste mötet var tillsammans med FoU-nätverket. I stort så avslutades detta formella samarbete eftersom Nordens välfärdscenter (NVC) sekretariatet för Nordisk handikappolitisk Råd nu omorganiserats och fått andra uppgifter. Ett mer informellt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark kan eventuellt fortsätta vad gäller evidensarbete, kunskapsutbyte och kvalitetsarbeten. Margareta Nilsson och Barbara Hallsén fortsätter kontakten FUB-enkät En enkät har skickats ut till alla styrelsemedlemmar för att besvaras regionvis. Några missade denna samordning, så styrelsen beslutar att varje styrelsemedlem svarar utifrån varje landsting och meddelar FUB detta. Svar ska lämnas in senast den 15 februari. 20. SKL cirkulär 09:65 och 09:66 med föreskrifter som gäller från Dessa avser hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn samt gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den sistnämnda föreskriften påverkar vuxenhabiliteringen. Håkan Hjelm får för styrelsens räkning uppdrag att informera styrelsen fortlöpande webben nationell sjukvårdsupplysning på nätet Arbetet pågår för fullt och webbsidan innehåller information, faktakunskap samt råd om vård. Samarbete kommer att ske med Stockholms och Uppsala landsting. Styrelsen måste bevaka denna webbsida, särskilt det som rör uppgifter om funktionshinder. 22. Nästa styrelsemöte är den 19 maj, kl på Långholmen. Barbara Hallsén Sekreterare Justeras: Margareta Nilsson Ordförande

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer