Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)"

Transkript

1 Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya medlemmar Nya medlemmar samt hur gör vi med medlemmar från primärkommunala verksamheter? Ansökan om medlemskap har inkommit från verksamhetschef Sagström i Uppsala och verksamhetschef Liv Bjernerup Tinglöv i Sörmland. Styrelsen beviljar dem medlemskap i föreningen och de önskas välkomna. Åsa Qvarsebo sektionschef Habilitering och Dietistverksamhet i Malmö stad har ansökt om medlemskap. Styrelsen beslutar att avslå ansökan om medlemskap eftersom sökande inte är verksamhetschef i en övergripande habilitering inom landsting/region enligt 3 i föreningens stadgar. Barbara Valberedning till nästa årsmöte Viktigt att tänka efter vilka som ska ingå i valberedningen, t.ex. ska dessa inte komma från samma region. 2 Ekonomi Ekonomisk rapport ges av kassören. Saldot är :- Föreningen har ett organisationsnummer och har därför fått deklaration från skatteverket. Begäran om skattebefrielse är inlämnad och har godkänts av skatteverket för perioden , Blanketten för skattedeklaration är tillbaka skickad. Håkan

2 Sid 2(7) 3 Kommande konferenser Årsmöte 2011 Majkonferensen maj 2011 Visionsdagar styrelsen 8-9 september Vuxenhabiliteringskonferens september 2011 Göteborg Kvalitetsdagarna 31 maj 1 juni 2012 i Umeå Kvalitetsdagarna framöver inom föreningen Genomgång av dagordningen inför årsmötet 20 maj. Nästa årsmöte föreslås till 31 maj på f.m. i samband med maj-konferensen i Umeå. Tema föreslås vara Prioriteringar och Evidens i kvalitetsarbetet. Programmet gicks igenom. Gruppdiskussion planeras till f.m. utifrån redan utskickade frågor. Framgångsfaktorer för en lyckad implementering ska redovisas. Kvalitetsindikatorer med gruppdiskussioner ska dokumenteras. Årsmöte på f.m. och sedan presentation om två EBH arbeten. Lisa Nilsson, konsult informerar om sitt sätt att arbeta kring personligt ledarskap och behov av reflektion över hur framtiden kan vara inom habiliteringen. Vart ska vi? Ta vara på kunskapen idag som finns inom styrelsen en ny avstamp till en framtida habilitering. Möjligheter i framtiden. Styrelsens roll idag skiljer sig från det fanns från början. Konsultkostnad :- Finns det billigare kvalitativa alternativ? Håkan undersöker om en utvecklingskonsult i Örebro landsting skulle kunna vara en möjlighet. Rune avvaktar om fortsatt planering. Håkan meddelar, som håller ihop frågan. Idag ca 300 ansökningar till konferensen. Vi måste se till att fler kommer (minst 375 erfordras för att ekonomiskt gå ihop). Viktig konferens för föreningen och vuxenhabiliteringen. Tas upp på maj-konferensen, så att man uppmanas skicka fler deltagare. Invigningstalare är ännu oklart. Aktivitet på kvällen planeras och beror på antalet konferensdeltagare. Viktigt att medarbetarna får möjlighet att delta. Planeringen pågår. Vissa sponsorer är intresserade att vara med. Minst 450 deltagare krävs för att dagarna ekonomiskt ska gå ihop. First annoncement och hemsida kommer före sommaren. Tema: Barnet och familjen. Inledningsanförande oklart. Call for papers kommer i början av hösten. Styrelsen diskuterar hur framtida kvalitetsdagar kan se ut framöver. Tas upp på september styrelsemötet och därefter diskussion ute i områdena. Efter Umeå kvalitetsdagarna beslutar styrelsen hur fortsättningen bäst kan se ut. Rune

3 Sid 3(7) Rapport från styrgrupp Nya EBH-arbeten, representation arbetsgrupper Smärt - EBHgrupp - 11 anmälda, Beteende EBHgrupp - 14 anmälda, Kognitivt stöd EBHgrupp - 24 anmälda. Styrgruppen formar arbetsgrupperna utifrån geografisk spridning, kompetens, yrkesspridning 4-8 personer per grupp, såväl barn som vuxenrepresentation. Smärtproblematik främst sjukgymnaster men även en arbetsterapeut - 8 deltagare Handledare: Björn Börsbo Beteendeproblem: tvärprofessionell grupp, barn-vux finns representerat 7-8 deltagare Handledare: Karin Sonnander Kognitivt stöd: Flest arbetsterapeuter samt spec.ped och psykologer, 7-8 deltagare, Handledare Gunnel Janeslätt Styrgruppen skickar ut bekräftelse till de antagnas chefer under maj månad. Arbetet påbörjas under hösten. Gun, Maja, Margareta Gun, Maja, Margareta 4 Habiliteringsprogram Uppdrag uppdatering, Nationellt habiliteringsprogram om övergång till vuxenlivet. Samordning av uppdatering av programmet bör ske tillsammans med barn, men först om ett par år kan det bli aktuellt. Implementering av programmet ska ske först och främst och därefter diskuteras hur uppdateringen ska göras. 5 Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m NSH Rapport Kvalitetsindikatorer Samarbetet vilar till dess att någon av de nordiska samarbetspartners hör av sig till oss. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att föreningen skapar ett nationellt habiliteringsregister med utgångspunkt från EBH-rekommendationer och antagna program. Diskussion utifrån olika frågor kommer att ske på maj konferensen. Samarbete ska ske med HEFA i detta gemensamma nationella Barbara, Margareta Carina

4 Sid 4(7) Samarbete barn- och vuxenläkarna MMC-uppföljning Intygsskrivande kvalitetsregister, vilket planeras innehålla två moduler för respektive del. Styrelsen leder det fortsatta arbetet genom en arbetsgrupp som utvecklar ett EBH-register i samverkan med HEFA. Fortsatta ansökningar om medel sker gemensamt med HEFA och även barnplattformen. Interventionsregister med täckning av hela landet är målet. Carina fortsätter vara ordförande i den nya arbetsgruppen och får i uppdrag av styrelsen att planera det fortsatta arbetet i den nya arbetsgruppen. Förslag på skrivelsen om barnläkarsituationen har skickats till barnläkarna, men styrelsen har inte fått något gensvar och därför vilar frågan. Inget nytt möte med barnläkarna har bestämts. Styrelsen avvaktar. Vuxenläkarna behöver få ett tydliggörande av sitt uppdrag, som habiliteringsläkare på vuxensidan en konsultfunktion. En arbetsgrupp bildas från föreningen med uppdrag att tydliggöra av vuxenläkaruppdraget. Rune, Britt och Ann-Catrin föreslås bilda arbetsgrupp och återkomma med ett förslag till styrelsen. Möjlighet för arbetsgruppen finns också att träffa representanter för vuxenläkarna i samband med vuxenhabiliteringskonferensen. Arbetet med att starta ett MMC kvalitetsregister har påbörjats av barnläkarna Utgångspunkten är gällande medicinska riktlinjer vid MMC och ska fungera som stöd i behandlingen av den enskilde. Habiliteringen kommer att påverkas och därför är det viktigt att man tar fram ett sjukgymnastiskt/motoriskt status, som kan användas på en rimlig nivå. En arbetsgrupp bestående av sjukgymnasterna Katarina Ulveryd Skåne, Jämte ALB, Österberg Uppsala skulle kunna arbeta fram ett underlag. Någon mer hab.sjg skulle behövas. Ge namnförslag till Margareta som håller ihop samverkan från styrelsens sida. Maja informerar om en skrivelse riktat till SKL som lämnats till nationella Nätverket för förvaltningschefer kring intygsskrivande. Alla i styrelsen får skrivelsen för kännedom. Rune, Margareta, Britt Maja

5 Sid 5(7) Kontaktpersoner/Samarbete med Socialstyrelsen Organisation för Barnombudsman, Diskrimineringsombudsman och Handisam Kontaktperson till föreningen vid Socialstyrelsen är Palm Samuelsdotter, Vi beslutar att bjuda in henne till kommande styrelsemöte. Britt har kartlagt organisation och vad som pågår i resp. verksamhet. Alla i styrelsen får en sammanställning. Britt 6 Kvalitet Information från möte med Nätverk Autism insatser för små barn med autism Kvalitetsarbetsgruppen har mött repr från nätverket dvs Ulrika Lång och Gunilla Bromark för att höra deras expertkunskaper kring IBT/TBA Dahlman skriver till representanter för nätverket (Catrine Killander och Nils Haglund) om att styrelsen inte ha behov av att ge uppdrag till detta nationella nätverk, 1177 Ingen ny information, så frågan bordläggs och tas upp på kommande styrelsemöte. 7 Informationspunkter Hemsidan HEFA Anders Olausson, Ågrenska Under 2010 hade vi 4320 träffar och under första kvartalet 2011 har vi redan 4849 träffar. Roligt att hemsidan används allt mer, Samarbete pågår med kvalitetsarbetsgruppen inför ett framtida nationellt kvalitetsregister. Britt representerar HEFA framöver. Önskar träffa styrelsen för att diskutera samarbete. Rune får i uppdrag att ta kontakt med Anders för en första sondering. Carina Ingela, Britt

6 Sid 6(7) 8 Skrivelser EBH- rapport om tidiga kommunikationsoch språkinsatser till förskolebarn inom habiliteringen Skrivelse från certifierade handledare i Karlstadsmodellen har inkommit till föreningen. Skrivelsen ges till EBH-rapportens handledare Gunilla Thunberg för kännedom som kommer att lämna synpunkter till ordf. Dahlman. Skrivelse från två föräldrar med synpunkter på rapporten Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habiliteringen har inkommit till föreningen. Sekreteraren besvarar och tackar för synpunkterna. 9 Områdesträffar Vi bestämmer att följande frågor ska tas upp på kommande områdesträffar: Påminna om Kvalitetskonferensen i Umeå 2012, så att man skickar deltagare och bidrag till konferensen. Hur ska framtida egna konferenser vara organiserade? Hur säkerställer vi att ekonomin klaras? Gemensamma barn/ung/vux? Förstärkt vårdgaranti hur gör man i resp. landsting. Synpunkter inför nästa avtalsperiod (2012-)? Vuxenläkare uppdraget arbetsgrupp skickar frågor som man vill ha besvarade. Rune, Annkatrin, Britt 10 Övrigt Kommande styrelsemöten september 2011 på Villa Brevik, Lidingö januari 2012 på Villa Brevik, Lidingö 29 maj kl i Umeå Frågor att ta upp på kommande styrelsemöten Former/struktur för att möta nya metoder Förberedelse inom styrelsen för byte av sekreterare och kassör inför verksamhetsåret

7 Sid 7(7) Kontaktperson från Socialstyrelsen Framtida kvalitetskonferenser hur vill vi ha det? Förstärkt vårdgaranti hur påverkar detta oss? 1177 vad händer? SKL nationell brukarenkät vad händer? Ansvarig för protokollet är Barbara Hallsén sekreterare

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation.

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation. Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas styrelserepresentanter Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Närvarande: SFVH: s styrelse

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer