Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(10)"

Transkript

1 Sid 1(10) Kalendarium Styrelsemöte CPUP konferens Hab Framtid barn och unga, Conductive, Sthlm Styrelsemöte Årsberättelsen ska vara färdig Förbereda styrelsemöte och årsmöte Styrelsemöte Årsmöte Majdagar Styrelsemöte ? Kvalitetsdagarna

2 Sid 2(10) Dagordning styrelsemöte Plats: Tid: Villa Brevik, Lidingö start - 13:00 (efter gemensam lunch på Lidingö ca se underlag tider ang bokning av taxi) Närvarande: Inga-Lill Christiansson, Gun Harplinge, Vanja Söderberg, Lena Möller, Carina Folkesson, Britt Nilsson, Karl Jönsson Liden, Margareta Nilsson, och Ann-Katrin Moldenius Hermansson. Senare på eftermiddagen 26/9 kom Lena Sagström. Sekreterare; Ann-Katrin Moldenius Hermansson Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till detta styrelsemöte och speciellt Karl och Lena som är med för första gången. Ordförande informerar om att han kommer att sluta sin tjänst den sista december. Efter diskussion enades styrelsen om att Rune ombeds sitta kvar fram till årsmöte då årsmötet väljer ny ordförande. 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Protokollet från konstituerande mötet justerades Ansvarig/föredragande (gäller hela denna kolumn) Ann-Katrin Moldenius Hermansson 2 Nya och avgående medlemmar Nya Ingen ny ansökan Ann-Katrin Moldenius Hermansson Avgående: Anna Kågesson slutar sista dec 2013 Håkan Ehlin slutade sista aug Ekonomi Lägesrapport Saldo för närvarande kr. Britt Nilsson 4 Kommande konferenser CPUP, Göteborg Nationell CPUP konferens okt Carina Folkesson Conductive, Sthlm nov 2013 Framtidens habilitering Vision 2022 Specialiserad Habilitering i framtidens sjukvård för barn och unga. Diskussion om varför det står att Föreningen Sveriges Habiliteringschefer är

3 Sid 3(10) Jubileumskonferens våren 2014 Kvalitetsdagarna 2015 (hösten) medarrangörer. Något har blivit fel. Rune ber dem ta bort detta på hemsidan. Något vi ska uppmärksamma? Förslag till aktiviteter? Fortsatt diskussion januarimötet. Erling Nyman, Barbro Lagander och Lena Dahlman ska inbjudas till jubileumsmiddagen. Anna Kågesson ombeds berätta historien om vår förening. Tema: Prioarbetet kopplat till kvalitet och produktion, Lars Stigendahl kan bli aktuell som föreläsare Sthlm håller i det praktiska inför Majdagarna. Ansvarig för program utses vid januarimötet. De Geer hallen i Norrköping är bokad./studiebesök Datum september Tema: Hälsa hela livet. Tidsplan: Maj 2014 på majkonferensen tas det upp call for abstract. Början på 2015 färdigt program. Britt Nilsson, Inga-Lill Kristiansson 5 EBH och CPUP Rapport EBH rapporter som behöver revideras Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Lena pratar med Gunilla om revidering. Lena återkopplar på nästa styrelsemöte. Margareta Nilsson, Gun Harplinger och Maja Gilbert Inkontinens vid utvecklingsstörning Gunilla Glad- Matsson och Sven Mattson tillfrågas av Margareta. Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med Cerebral Pares Margareta har pratat med Meta Nyström Ek. Oralmotoriska behandlingsmetoder 2006 ska inte revideras, då inga klara evidens fanns. Nationellt Habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen Ingen revidering, men ny grupp bör startas, där man tar hänsyn till de båda programmen som är gjorda. Margareta frågar Ingrid Kongslöv om att starta gruppen. Om Ingrid inte kan tillfrågas Barbro Lagander. Nationellt Habiliteringsprogram för vuxna med ryggmärgsbråck Vi avvaktar med denna.

4 Sid 4(10) Telefonkontakt med Maja för EBH- kognition Ny grupp: sammanställning av kognitivt stöd kring MMC har precis startat. Pågående grupper: Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn och unga i skolåldern samt vuxna inom habiliteringen. Metoder för att förebygga scolioser hos barn och unga med neuromuskulära funktionsnedsättningar. Policy för habilitering i Sverige SBU rapporten om autism svar från FSHC, se bilaga Rapporten kring kognitivt stöd: Styrelsen ställer sig bakom rekommendationerna. Rapporten är tagen och Maja jobbar vidare med gruppen om mer tydlighet och tar med sig att de gjort ett bra jobb. Rapporten: insatser vid problemskapande beteende. Gun pratar med Karin Sonander om synpunkter på rekommendationerna, Carina bistår Gun med underlag. Lena pratar med Barry Karlsson. Nytt upprop om förslag till nya EBH-arbeten under hösten. CPUP Diskussion om vem som ska efterträda Anna Kågesson samt Gunnars Hägglunds fråga: hur har man använt resultaten till att identifiera förbättringsområden i varje landsting. Vi tycker att det är bättre att titta på förbättringsområden i hela landet. Förslag: Anna Kågesson tar en dialog med CPUPs ledning. Kalle och Rune pratar med Anna. Carina Folkesson 6 Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m Intyg till försäkringskassan Försäkringskassan har tillsammans med SKL gjort en skrivelse till Socialdepartementet för att ta del av statsbidrag. Ännu inget svar på denna skrivelse. Möte med läkarna Preliminärt jan 2014 Ordf tar kontakt med gruppen resultat Möte med RBU Träff med RBU kring återkoppling årsrapport 2012 (ny årsrapport 2013) Vi träffade Åsa Hedberg och Agneta Hedberg. De inledde med att ställa frågan: hur kan vi samarbeta för att få bästa resultat för våra brukare?, Ann- Katrin Moldelius och Margareta Nilsson, Margareta Nilsson, Inga-Lill Christiansson Ann-Katrin Moldenius

5 Sid 5(10) Samordnare-coach, var kommer den uppgiften att landa? Vad är bäst för familjerna? Ordföranden Agneta var noga med att denna funktion ska vara fristående. Fler frågor som de tog upp var: Hur kan vi få föräldrarna att förstå att de gör ett bra jobb med sina barn. Vi behöver vara tydligare. Hur kan vi få föräldrarna att känna sig mer delaktiga i habplanerna? Kan vi samverka med att ta upp frågor med politikerna, ex vuxenhabsfrågan. Ska vi bilda en gemensam arbetsgrupp? Prioriterings centrum, konferens okt Framtida prioriteringsarbeten vid Habiliteringen i landet 7 Kvalitet Habilitering som specialitet Rapport från HabQ Aktiviteter: Små justering görs av Rune och Gun, därefter läggs dokumentet ut på hemsidan. Vi bestämmer att fortsättningsvis måste det revideras vartannat år. Lägesrapport, EBH kvalitetsindikatorgrupp. Det behövs en ny psykolog i gruppen med intresse för kvalitetsindikatorer. Ytterligare en lämplig person behövs. Diskussion om CPUP kontra CP uppföljningen i HabQ. Hur ska vi få det att bli samordnat och så enkelt så möjligt? Samarbete mellan de två registren ska diskuteras. Man ska fundera på att gå med i CP delen i HabQ! Styrelsen är mycket tacksam för allt arbete som läggs ner av våra representanter, samt att vi äntligen har ett kvalitetsregister på Habiliteringens villkor. Nytt om indikatorer HabQ Gun Harplinger, Rune Johansson Carina Folkesson Rapport MMCUP Har inte många barn. Det finns pengar till detta register. De är intresserade av samarbete med HabQ. Arbetsgrupper är i gång. Hur prioriterar vi barn med MMC kontra andra diagnoser? Man kan göra saker över gränserna, ex mellan at och sg. Barnens behov Margareta Nilsson

6 Sid 6(10) KVÅ-koder KI studie Autism Projekt syskon till dövblinda är det viktiga. Nästa år börjar man att fylla i sjukgymnast protokollen på några ställen. Det behövs en kontaktperson (sjukgymnast) i varje region. Vad vill vi ha ut av registret? Några personer (ev. Anna Kågesson) behöver tänka kring detta. Om ni har några idéer om vem som kan vara med så anmäl detta till Margaret Nilsson (gäller både MMCUP och CPUP. Nationell Baslista för KVÅ-koder Syfte: Göra en baslista på KVÅ som stämmer med HabQ för svensk habilitering. Arbetsgruppen blir: Petra Bovide Skåne, Anita Nykvist Värmland, Eric Zaar Kalmar, Liv Bjärnerup Tingelöv Stockholm, Carina Folkesson Västerbotten adj, Vanja Söderberg Norrbotten, Eva Hammarström Västra Götalandsregionen Nationell studie kring autism som gäller personer födda som har någon av diagnoskoderna ICD-9: 299A och ICD-10: F84.0. Föreningen Sveriges dövblindas föräldraråd, FSDB, projekt att stödja familjer som har ett barn med funktionshindret dövblindhet, stöd av allmänna arvsfonden Britt Nilsson, Ann- Katrin Moldenius Ann-Katrin Moldenius 8 Informationspunkter Remissvar allmänna råd Information om ansökan avseende specialistblock vuxenläkare Karin Flyckt, Socialstyrelsen Remissvar allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd eller omsorg enligt SOL eller LSS till personer med funktionshinder Ingen respons i vintras. Vi fortsätter med frågan. Egenvård. Karin tar till sig våra tankar kring barn och föräldrar. Går det att förenkla? Hon lovar att återkoppla till Rune. Karin skriver den årliga lägesrapporten om funktionshinder. Hon jobbar också med jämlik vård. Intygsfrågan. Karin tar med sig frågan. Vuxen Ny rapport Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, redaktör Karin Flyckt. Rapporten är tänkt att användas både som beslutsunderlag och kunskapskälla. Den vänder sig främst till regering och Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Rune Johansson

7 Sid 7(10) riksdag. Karin har stort intresse att integrera Habiliteringen verksamhet i socialstyrelsens olika arbetsområden. UPP-projektet antal frågor från Catrine Berglie kring verksamheten. Helt omöjliga frågor. Rune kontaktar Catrine med önskemål om förtydligande av frågor. Karin följer upp detta och tar en diskussion med Catrine och bevakar området. BVC vägledning har varit ute på remiss. Rune skickar FSHC remissvar till Karin. Nytt vägledningsmaterial är på väg Mödravård, Elevhälsa och ev Astma/Allergi Ohälsa barn och unga. Den statliga satsningen slår ojämt för Habiliterings verksamheten. Barn som inte ingår i denna förstärkta vårdgaranti behöver ses över. Ska vårdgarantin gälla bör det också gälla alla barn och ungdomar med insats vid Habiliteringen. De statliga insatser som har gjorts har haft en slagsida gentemot SOL Läkarsituationen belastar landstingen. Socialstyrelsen har inte fått något underlag kring detta. Det saknas statistik och en beskrivning av situationen. Det finns inga uppgifter kring antal barnläkare/invånare i landet för barn och unga. Socialstyrelsen ställer sig utanför då det saknas material. Neuropediatriker saknas i landet. Det är landstingens fråga enligt Karin. Vi kan ge ett underlag på antal nuvarande neuropediatriker och behovet. Rune kontaktar neuropediatriska föreningen. Jämlik vård Ett viktigt område som Karin har till uppgift att utveckla och komma med en rapport. Idag saknas mått som kan jämföras i landet. Rune skickar över länk till NYSAM hab (14 landsting ingår). Uppgifterna ger ingen tydlighet kring det kvalitativa arbetet. Karin ser möjligheterna att kunna ta ut några intressanta indikatorer. På nationell nivå finns svårigheter att tydliggöra insatserna vid Habiliteringen. Det är i många fall en marginaliserad grupp enligt Karin. Hur göra Habiliteringens verksamhet med tydlig? SoS har arbetat mycket med arbetslinjen för att förtydliga den. SoS arbetar för att kunna vara en kunskapsmyndighet och arbetar mycket på regeringens uppdrag. Det finns idag en viss otydlighet mellan SKL och SoS i en del arbetsuppgifter då flera av dem överlappar varandra.

8 Sid 8(10) Henrik Gouali, SKL (vilka mått kan jämföras i landet) Uppmaning till FSHC Vad är viktigast? Förslag från styrelsen FSHC; kraftig undanträningseffekt pga AST. stor ökning av insatser till målgruppen AST. Oklart och en ihopblanding av psykiska funktioner, vilket enligt Karin kan handla mer om kognitiva funktioner då hon har en neuropsykologisk bakgrund. Psykisk ohälsa upplevs som en kappa där det finns ett stort antal av variationer. Områden som måste lyftas fram är psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. (Habiliteringen arbetar i huvudsak med att förebygga). Ytterligare område Vuxenblivandet det ser olika ut i landet (kommun/landsting). Stora brister till specialistinsatser och brister i samordningen för målgruppen vid Vårdcentralen). En äldrerapport kommer att skrivas. En målsättning är att det kommer att finnas ett område kring funktionshinder och åldrande Övrigt Ändringar i LSS / personlig assistans kommer att ske? Personer äldre än 65 år kommer att få behålla sin assistans. Positiv till HabQ kommer att arbeta för att stödja den utvecklingen. Inbjuden men kunde ej komma Rune J 9 Anmälningsärenden EBH- projektplattform Utveckling av vår hemsida med en projektplattform kopplad till EBH. Efterfrågan av hur kan vi lagra dokument? Karl fortsätter att undersöka vad som är lämpligast. Rune bjuder in oss att prova Alfresco. Karl Jönsson 10 Områdesträffar Södra Margareta Nilsson/ AK Moldenius Se punkten RBU, frågorna där ska diskuteras på områdeschefsträffarna EBH kvalitetsindikatorgrupp. Det behövs en ny psykolog i gruppen med intresse för kvalitetsindikatorer. Ytterligare en lämplig person behövs. Resp representanter i regionen

9 Sid 9(10) Västra Gun Harplinger/ Karl Jönsson/Rune Johansson Östra Ingalill Kristiansson/ Britt Nilsson Mellersta Maja Gilbert/ Lena Möller Norra Carina Folkesson/ Vanja Söderberg Diskussion om CPUP kontra CP uppföljningen i HabQ. Hur ska vi få ihop detta så att det blir samordnat och så enkelt så möjligt? Samarbete ska diskuteras mellan de två registren. Man ska fundera på att gå med i cp delen i HabQ! Hur prioriterar vi barn med MMC kontra andra diagnoser? Inflödet av remisser med diagnos Autism ökar så mycket så vi måste prioritera. Regionrepresentant KVÅ, hur få en dialog i regionen? Syfte komma överens om en gemensam baslista. Vad får brukaren? Dessa insatser ska kvå kodas. Vad vill vi ha ut av register? MMcup och CPUP Några personer behöver tänka kring detta. Om ni har några idéer om vem som kan vara med anmäl detta till Margaret Nilsson. Varje område kommer in med förslag till nya EBH arbeten senast den 30 nov till Margareta Nilsson. Uppmaning till alla områden att skicka in minnesanteckningar till hemsidan 11 Hemsidan Webbsidan Nytt från redaktör/flyttas till nästa möte jan 2014 Vanja Söderberg Nytt från Runes sekreterare /flyttas till nästa möte jan 2014 Rune J 12. Övriga frågor Ska vi bjuda in Förvaltningscheferna till diskussionsmöte? Oklart kring syfte. Frågan vilar tills vidare. Snillen spekulerar. Rune, Margareta, Gun och Carina den 15 november, Rosenlund. Kallelse kommer att skickas ut. Brev från Socialstyrelsen ang: De fem största myndigheterna inom vård och omsorg genomför tillsammans med SKL ett arbete för att utveckla den statliga kunskapsstyrningen inom området psykisk ohälsa. De har ett antal

10 Sid 10(10) frågor som de vill ha föreningens synpunkt på. Rune kontaktar Catrine Berglie utredare på Socialstyrelsen. Fråga kring Diagnosklassifikationssystemet DSM V är ju på gång. Planeras någon nationell utbildningsinsats för detta med inriktning habilitering undrar Ing-Britt Åden Carlsson i Västmanland. Rune svarar Ing-Britt Åden Carlsson att det är varje landstings uppgift. Egenvård, reviderad föreskrift SOFS 2009: 6 reviderad nr Finns det risk med att lägga ut detta som egenvård? Ja, eller nej. Vid risk måste man informera den som är ansvarig i förskola eller skola. Peg, tabletter, kantarturprofylax, ståskal mm. Dokumentation krävs. Projekt personlig koordinator Kalle undersöker lite mer och återkommer på nästa styrelsemöte med mer info

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11) Sid 1(11) Minnesanteckningar styrelsemöte 2011-01-20 - - 21 Plats Deltagare Blue Hotel, Elfviks Udde, Lidingö Dahlman Margareta Nilsson Carina Folkesson Gun Harplinger Håkan Hjelm Maja Gilbert Agnetha

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar LiÖ 2013-1003 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 3 2013 1 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 vald vid årsmötet 2005-10-05 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare Vice kassör, hemsidan: Ledamot: Gunilla

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Dokumentation från konferensen. Den osynliga handen om en bortglömd anhöriggrupp. 19 november 2014

Dokumentation från konferensen. Den osynliga handen om en bortglömd anhöriggrupp. 19 november 2014 Dokumentation från konferensen Den osynliga handen om en bortglömd anhöriggrupp 19 november 2014 Erkänn det ansvar föräldrar till vuxna barn har! Den tanken var utgångspunkt för en heldag på Göteborgs

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer