Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994"

Transkript

1 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: Plats: Närvarande: Ej närvarande: Stockholm Margareta Nilsson Lena Dahlman Carina Folkesson Barbra Hallsén Gun Harplinger Ann-Christine Svantesson Ann-Katrin Moldenius-Hermansson Anna Kågeson Gun-Britt Strömberg 1. Föregående minnesanteckningar godkändes, läggs till handlingarna och inläggs på hemsidan under medlemsinformation. 2. Nya medlemmar Inga nya ansökningar har inkommit. De landsting som idag saknar representant i föreningen är Blekinge och Gävleborg. Margareta tar kontakt med Blekinge och Lena med Gävleborg. 3. EBH-arbetet Styrelsen beslutar om följande prioriteringsgrunder vid uttagande av deltagare till EBH-grupper. 1) teoretisk/vetenskaplig och praktisk kompetens 2) geografisk spridning 3) tvärvetenskaplig erfarenhet 4) arbete med Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp 5) godkännande av ansvarig habiliteringschef för deltagandet Nya EBH grupper Det finns intresse för EBH arbetet vid landets Barn- och ungdomshabiliteringar. Till gruppen Familjestödjande åtgärder med handledare Malin Olsson Göteborg har 17 intresserade anmält sig och till gruppen Språk och kommunikation med handledare Gunilla Thunberg, Göteborg, har 11 intresserade anmält sig. Styrgruppen för föreningens EBH-grupper får i uppdrag av styrelsen att utifrån prioriteringsgrunderna ta ut deltagare till respektive EBH-grupp och meddela berörda verksamhetschefer.

2 EBH-rapport Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares godkändes med några förtydligande och reviderad layout. Margareta skriver inledningen till arbetet och tar med gruppen upp frågan om vem som ska vara ansvarig för uppföljning av rapporten. Layout på föreningens EBH-rapporter Beslut togs att anta framtaget underlag för layout. Framsidan har föreningens logotype, titel på rapporten, författare till rapporten, månaden den godkändes samt om/när den reviderats. Uppföljning/uppdatering av EBH-arbete Uppgifter om vem som ansvarar för uppföljning/uppdatering ska finnas på hemsidan. Denna riktlinje ska skrivas in i dokumentet Övergripande struktur och sedan läggas in på hemsidan. Styrgruppen ansvarar. 4. Fritt Val av hjälpmedel Försöksverksamhet sker i Kronoberg, Stockholm och Sörmland. Hjälpmedelsinstitutet har i uppdrag av regeringen att genomföra ett projekt under tiden Fritt val av hjälpmedel har vänt sig framför allt till vuxna brukare. Ca 100 personer har använt sig av möjligheten. Barn och deras anhöriga får nu möjlighet till fritt val av enkla hjälpmedel. Enkla hjälpmedel är t.ex. bobathbollar, gymnastikmatta, viktmanschetter, påklädningspall, hjälm, toalettinsatser, badstolar och kryckkäppar. 5. Kvalitetsregister Rapport från HEFA regionala kvalitetsregistermöte deltog Ann-Christine som styrelserepresentant vid ett möte. Även verksamhetschefer från Blekinge och Uppsala var med. Syftet var att redovisa hur arbetet i Kalmar, Östergötland och Jönköping i samarbete med Hälsouniversitetet i Linköping fortlöper. Inom HEFA har en metodpärm tagits fram där man gör olika mätningar i olika åldrar (3, 6, 9, 12, 15 och 18 år). Bedömningarna görs utifrån olika parametrar se Idag ingår 116 barn med diagnosen cp i uppföljningsprogrammet som ska mäta kvaliteten dvs. processer och resultat i habiliteringsarbetet. Öppna jämförelser ska göras mellan de deltagande verksamheterna. Styrelsen är intresserade av att veta mer om hur kopplingen mellan bedömning, insats och resultat görs. Viktigt att följa detta kvalitetsarbete, som är en uppföljningsmodell över tid. Fortsatta kontakter med HEFA gruppen. 2

3 Socialstyrelsens nationella prioriteringsmodell Modellen ska prövas på EBH-arbetena autism och Cp-gång förmåga. Det är viktigt att vi på olika sätt arbetar för att komma vidare med vårt kvalitetsarbete. Lena diskuterar med Tina G om autism och Margareta med Eva B om Cp. Carina ser om modellen kan prövas på Övergång barn vuxen. Socialstyrelsens Hälso och livskvalitetsenkäter riktat mot personer med funktionshinder hur går deras arbete? Lena undersöker. Nationellt kvalitetsregister Socialstyrelsen vill gärna ha ett kvalitetsregister för habilitering. Styrelsen anser att det är för tidigt att gå in i sådant arbete. Det är viktigt att följa de arbeten som pågår i olika landsting, så att vi så småningom får ett bra underlag att bygga upp ett kvalitetsregister på. 6. NSH samarbete Barbara och Margareta träffade det nordiska nätverket i Stockholm. Minnesanteckningar från mötet har skickats ut till styrelsen och finns även på hemsidans medlemsinformation. Frågor som togs upp var föreningens hemsida, kvalitetskonferens i Växjö samt våra EBH-grupper. Norge är intresserad av att samarbeta kring evidens. I såväl Norge som Danmark finns eventuellt möjlighet till handledare till EBH-grupperna. I Danmark har man stort fokus på ADHD. Nästa möte är i Köpenhamn Folke Bernadottestiftelsen FB vill ha fortsatt samarbete. Styrelsen bestämmer att Margareta och Ann- Katrin träffar representanter från FB:s styrelse under febr/mars för att diskutera hur samarbetet framöver kan se ut. Föreningen är intresserad av att professor Johanna Darrah, Canada kommer ut till några habiliteringar i oktober när hon kommer till Sverige som FB-stipendiat. Information om detta ska ut på hemsidan. Kan FB ställa upp ekonomiskt för våra EBH-handledare? 8. Ny barnombudsman Fredrik Malmberg började sitt arbete Han ska inbjudas till styrelsen vid ett senare tillfälle. 9. Hemsidan Styrelsen beslutar att ett nytt dataprogram Adobe dreamweaver (4 627:-) köps in för att förbättra arbetet med sidan. Genomgång av hemsidan gjordes för att rätta upp och revidera innehåll samt göra vissa förändringar i strukturen. Lena informerar redaktören om de förändringar vi beslutade om. 10. Kvalitetskonferensen maj 2009 i Växjö Programmet är klart och inbjudan är på väg ut. Registrering från och lunch kl Vi hoppas att så många medarbetare som möjligt ska få tillfälle att närvara vid konferensen. Inbjudan går även ut till NSH nätverket. 3

4 Vår habiliteringskonferens ligger dagarna före och är förlagd till samma konferensanläggning. För att slippa byta hotell är det bra om föreningens medlemmar anger detta i samband med anmälan. Ann-Christine bevakar att styrelsen får hotellrum för hela perioden maj. 11. Habiliteringsföreningens majkonferens maj 2009 Temat är Evidens inom habilitering. Preliminärt program planerades enligt nedan: 13 maj kl med föreläsare professor Torbjörn Falkner, rehabiliteringsmedicin, Hälsouniversitetet i Linköping /30 Årsmöte Kvällsaktivitet - (Kronobergs landsting bjuder). 14 maj EBH-arbetet - inkontinens arbetet presenteras och/eller diskussion i mindre grupper om hur vi använder EBH-arbetet i praktiken. Anna ansvarar för avsnittet (Margareta och Ann-Christine är upptagna av Kvalitetskonferensen som startar kl 11.00) Alternativ: Redovisning EBH-prioriteringar (Tina Granat?) prioriteringsarbete i Västerbotten. Margareta och Barbara fastställer programmet när vi vet om och när Torbjörn Falkner kan. 12. Förberedelse till årsmötet Margareta mailar årsmötets reviderade föredragningslista till Barbara. Föreningens utvidgade uppdrag blir den största frågan vid årsmötet. 13. Föreningens utvidgade uppdrag Vid årsmötet 2008 fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag till en förening med utvidgad inriktning. Redovisning ska ske vid årsmötet Margareta och Barbara träffade vuxennätverkets representanter för att diskutera en utvidgad förening och för att inhämta synpunkter på det utkast till stadgeförändringar som styrelsen tagit fram. Vuxennätverkets sammanfattande synpunkter har därefter via mail inkommit till Margareta och Barbara. Det visar sig att en samsyn råder mellan Föreningen Sveriges habiliteringschefer och Nätverket för vuxenhabilitering avseende målsättningen för den utvidgade föreningen, att medlemskap i princip ska gälla verksamhetschefer med övergripande ansvar samt att endast en chefsnivå ska vara representerad. För några enstaka nätverksmedlemmar innebär gällande stadgar att de inte kan ansöka och bli antagna som medlemmar eftersom deras övergripande verksamhetschef redan finns med i föreningen. Nätverket önskar därför övergångsbestämmelser som ger alla medlemmar i vuxennätverket möjlighet att söka medlemskap och antas i föreningen. 4

5 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att gällande stadgar avseende medlemskap behålls oförändrade avseende innehåll. I uppdraget som verksamhetschef i en gemensam habiliteringsförening ligger att man har ansvar för att driva barn- ungdoms- och vuxenhabilitering. Erfarenheter av att frångå grundprinciperna i stadgarna är negativa och därför strävar styrelsen att hålla sig till dessa. Organisationer förändras och propåer om tillfälliga lösningar har förekommit tidigare och kommer med all sannolikhet framöver. En tillfällig lösning/övergångslösning är svår att avsluta och blir ofta permanent. Det får då konsekvenser för framtida chefer. Regionrepresentationen: För de regioner som endast har en styrelserepresentant finns en risk att endast de chefer som har ansvar för barn- och vuxenhabilitering i kombination kan åta sig uppdrag i styrelsen. Risken består i att man från arbetsgivarhåll inte accepterar att man som barn- respektiver vuxenchef får driva frågor som inte ligger i ens ansvar. En lösning skulle kunna var att man utökar styrelsen. En utökning med fem styrelsemedlemmar för att behålla representationsförhållandena. Styrelsen anser frågan måste diskuteras mer och föreslår att kommande styrelse ser över den inför en eventuell förändring vid 2010 års årsmöte. Beslut att styrelsen fortsätter skriva fram ett underlag till årsmötet genom att nuvarande stadgar revideras (Margareta och Barbara). Styrelsens regionrepresentanter tar kontakt med de verksamhetschefer som i sina organisationer har en underställd vuxenhabiliteringschef dvs. Dalarna, och Jönköping. Margareta skriver en inledning samt ett underlag som skickas till föreningens medlemmar till årsmötet inför beslutet om nya stadgar i den utvidgade föreningen. 14. Valberedningen får i uppdrag av styrelsen att - Föreslå årsmötet att en ny styrelse väljs på ett år - Kommande styrelse väljs inom föreningens medlemmar - Nya styrelsen ska ha en bra geografisk spridning - Nya styrelsen ska representera såväl barn-, ungdoms- som vuxenhabiliteringen. Om årsmötet ej tar styrelsens förslag om stadgar till en utvidgad förening ska befintliga stadgar gälla för valberedningens arbete. Vid årsmötet 2008 valdes Håkan Hjelm och Lena Hedberg. Lena har slutat som verksamhetschef och därför får Håkan i uppdrag av styrelsen att fråga annan medlem med ansvar för barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen att ingå i valberedningen. 15. Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Det behövs ett förtydligande kring behovet av råd och stöd och att resurserna i sin helhet bör finnas kvar i landstingen. Om resurserna minskas kommer inflytande och likvärdighet för personer med funktionshinder över landet att förändras. Carina Folkesson kompletterar skrivningen och mailar 5

6 till alla i styrelsen. Svar lämnas till Gun Harplinger. Den 6 februari ska remissvaret vara inne på departementet. 16. Chefsdagar för enhets/avdelningschefer Västra Götaland planerar dagarna som föreslås vara tidig vår Det finns ett pass, Delaktighet för barnets bästa, på kvalitetsdagarna i maj som cheferna kan uppmanas att gå för att ha en grund inför chefsdagarna SOSFS 2008:20 samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Författningen finns och samtliga landsting kommer att skriva rutiner tillsammans med kommunerna i länen. Styrelsen tar inga fler initiativ i frågan. 18. Diskrimineringsombudsmannen Tas som punkt vid nästa styrelsemöte. Barbara Hallsén Sekreterare Justeras: Margareta Nilsson Ordförande 6

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer