Styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte 2014-09-24--25"

Transkript

1 Sid 1(7) Styrelsemöte Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse bör komma in. Styrelsemöte: Punkt 7 HabQ ang representanter bör korrigeras, utsett 2 representanter till till HabQ:s au som representanter för sitt landsting. Hermansson 2 Nya medlemmar En fråga från privat verksamhet ang medlemskap, ej aktuellt. Enligt det nya beslutet på årsmötet ang medlemskap kan Annika Sundqvist från VGR stå kvar som medlem, och väljs in som medlem. Hermansson 3 Ekonomi Lägesrapport ,25 kr i tillgångar. Stora utgifter på årsmöte ca kr och HabQ kr. Frågetecken för ersättning till de landsting som anordnar kvalitetskonferenser, halva förväntade vinsten ska kunna betalas ut innan konferensen genom tidigare överskott från konferenser? Britt Nilsson

2 Sid 2(7) 4 Kommande konferenser Pusha på medarbetare att skicka in abstracts och teman, viktigt att framhålla att det ej är en forskningskonferens. Ska EBH arbetsgrupperna skicka in som abstracts? Beslutas att man skickar in som abstracts eftersom de alltid ska presenteras på kvalitetsdagarna. Alla Kvalitetsdagarna 2015 (hösten) Se hemsidan: Ersättningsfråga: Se punkt 3. Mötet beslutar att en ersättning på upp till kr kan utbetalas i förskott, denna ersättning räknas sedan av från vinsten. Blir det ej vinst tappar föreningen dessa förskottspengar. Konferensen är beräknad för ca 700 deltagare men kan nog ta 900. Britt Nilsson, Emma Sjölund 5 EBH Rapport Nya arbetsgrupper: Postoperativ träning efter multilevel kirurgi har kommit upp som ett förslag (Margareta N). Oralmotorik, barn som kan men ej vill äta (Lena S) och andningsproblematik (Anna P) ska sättas igång. Att hitta handledare är steg ett, handledare ska vara disputerade. Utse nya EBH representanter i styrelsen: Lena Sagström och Anna Phillups utses. Tidiga kommunikationsinsatser är reviderad och ligger ute på hemsidan. Föräldrastöd har ej hunnits uppdatera. Det finns en ny rapport Riktat föräldrastöd från FoU i Väst. Folkhälsoinstitutet har också gett ut en skrift angående föräldrastöd, gavs ut i september Föredragande Margareta Nilsson

3 Sid 3(7) 6 Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m Intyg till försäkringskassan Möte med läkarna Utse ny ev. representant. Urban Johansson bevakar och informerar. Förslag från barnneurologerna är 2/ i Stockholm. Möte med representant från barnneurologerna blir i februari och Kenneth, Margareta, M deltar. och Margareta Nilsson CPUP Emma Sjölund blir representant utses till representant Kvalitet Rapport från HabQ Rapport MMCUP Övergripande och specifika mål för HabQ: specifika mål bör ses över, exempelvis gällande autism. Hur ska vi få veta totala registerpopulationen? Deltagande enheter rapporterar alla nya antagna remisser/ansökningar, även de som ej sedan registreras i HabQ:s kvalitetsregister med personuppgifter? Man kan lägga in alla i registret alternativt rapportera antal till registret. Förslag till rapport till VIS (vården i siffror): Andel familjer som påbörjat föräldrastöd bas (inom 3 månader efter kontakt med habiliteringen), andel barn med autism som påbörjat MII före 4 års ålder respektive 5 års ålder. Det känns svårt för styrelsen att ta beslut i frågan vid sittande bord (underlag bör skickas ut innan mötet för att man ska kunna förbereda sig), deltagarna behöver backa frågan till sitt hemlandsting för att fundera över definitionen av mångsidiga insatser. Har vi olika definitioner som påverkar inriktningsförslag? Rapport från styrgrupp. Vilka utdata ska vi ha gällande kognition? Vad är det vi ska förhindra behöver preciseras. MMCUP har en utsedd representant/koordinatorer (oklart vilka de är) i varje område, vilka är de och hur ska de sprida information. Carina Folkesson Margareta Nilsson

4 Sid 4(7) KVÅ-koder Verksamhetschefer ska driva implementeringen av uppföljningsprogram, hur informera verksamhetschefer. Samarbete mellan olika register är viktigt så att vi använder gemensamma instrument. Ett behov finns av att samordna sig runt HabQ, CPUP och MMCUP för att se vad vi behöver göra lika över de olika registren. Emma, Margareta och Carina samordnar sig till att börja med. Sedan behöver ansvariga registerhållare och samlas för en samordning. Två representanter, Eric Zaar Västervik och Ellinor Johansson Norrköping, kommer och redogör. Redovisning av hur KVÅ kan beskriva vad patienten får. En rapport är framtagen och en baslista på KVÅ- koder utifrån ICF för habilitering och HabQ presenteras, en reviderad version skickas ut till styrelsen. Hur konkretisera syftet med gemensam KVÅ registrering, exempelvis hur kan vi följa upp evidensbaserade rekommenderade insatser och effekter. Arbetsgruppens 8 punkter som förslag om fortsatt arbete med KVÅ- koder inom habilitering ses som viktiga, inte minst att det finns en arbetsgrupp, för förvaltning, som får ett uppdrag att fortsätta arbetet med Britt Nilsson som ansvarig från styrelsen. De KVÅ- koder som behövs för HabQ ska finnas med i baslistan med KVÅ- koder. Britt Nilsson, Carina Folkesson och Hermansson får i uppdrag att formulera syftet med en förvaltningsgrupp som skickas ut till styrelsemedlemmar för ställningstagande (koppla till socialstyrelsens skrivelse). Transition Möte med RBU. Grupp som träffar RBU utses: Carina F, Britt N och Ammie. Transitionsrapporten: litet beskrivet vad vi ska göra på vuxensidan i förhållande till barnsidan som får tas hänsyn till vid revideringsdatum. Carina F skickar synpunkter till Barbro om att det behöver göras ett tillägg om detta, därefter kan styrelsen ta beslut om att rapporten är godtagen. Britt Nilsson, Kenneth Karlsson

5 Sid 5(7) 8 Informationspunkter Samverkansgruppen för Verktyg för bättre hälsa Ulla Britt Blomquist Socialstyrelsen Projekt av FSDB finansierat av allmänna arvsfonden. Man vill göra något centralt för anhöriga gällande kunskaper och verktyg för att hantera och finna en fungerande vardag genom föräldra och syskonkurser. Barn- och ungdomar med dövblindhet är så få i varje landsting och av den anledningen vill man göra något centralt, kanske något landsting som håller i det. FSH följer utvecklingen av projektet. Planeras till mötet i februari Ulla-Britt kunde ej närvara pga lokaliseringen i Jönköping, bjuds in febr 2015 av Kenneth. I första hand inbjuds Karin Flykt. Hermansson, Kenneth Karlsson Lena Göransson verksamhetschef NKCdb Margareta föreslår en konferens med alla olika professioner som är inblandade i dessa barn. En grupp med representanter från HCF och NKCdb. Styrelsen diskuterar och återkommer. FSH föreslår att NKCdb initierar en konferens där vi kan bistå med kompetens. Inventering av patienter med dövblindhet är nog hyfsat relevant, dock saknas inventering av de med andra tilläggshandikapp. Dövblindhetsteam behöver kunskap om utvecklingsstörning och autism, habilitering behöver kunskap om dövblindhet. Hur hittar man en samverkansmodell mellan verksamheterna för att ge det stöd som dessa patienter och anhöriga behöver. och Margareta 9 Områdesträffar MMCUP vem är koordinator i området. Informera om arbetet. KVÅ- koder. Se över den egna organisationsbeskrivningen på hemsidan. Ta bort, eller länka till den officiella hemsidan? E-hälsa, vad har vi för olika aktiviteter som kan presenteras på majmötet?

6 Sid 6(7) Släpper chefer till enhetschefer? Vilket intresse finns att driva frågor: EBH, kvalitetsarbete etc? Finns det redan identifierade arbetsgrupper som vi ej har orkat dra igång? 10 Hemsidan Webbsidan är ansvarig till hemsidan fram till hösten. Ny ansvarig för uppdateringar, innehåll och layout blir Urban Johansson. Centrala utskick ska gå genom, därav att det ej finns en maillista på hemsidan. Kenneth och gör en genomlysning om aktualitet på dokument etc på hemsidan. Länka till officiella hemsidan för varje område? Svårt att ha den uppdaterad, förslag ta bort! 11 Övriga frågor Vårmötet Ny patient lag Maj dagarna, när i tid? Maj dagar stå kvar (ev april och styrelsemöte i maj), men hur kan vi få till styrelsemöte i någorlunda närtid till årsmöte så att det ej går för lång tid emellan. Patientmakts utredningen. Vårdvalsfrihet, barns delaktighet, rätten till information, rätten till kontaktperson in i vården är några exempel på tolkningsfrågor som behöver belysas i de olika landstingen. Emma Sjölund Kenneth Karlsson Tidiga tecken vid demens hos personer med utvecklingsstörning I Örebro kommun har man gjort en kartläggning i gruppboenden och habiliteringen förväntas komma in i nästa steg med kartläggning av arbetsterapeut exempelvis för kartläggning av vardagen, habiliteringen har ej något utredningsuppdrag gällande demens. Hur ska habiliteringen förhålla sig till personer med demens? Behöver habiliteringen kompetens om demens, bla se tidiga tecken på demens? Framtida fokusområden: prioriteringar, produktionsplanering. Ann-Mari Gustafsson

7 Sid 7(7) Framtida arbetssätt i föreningen Grupper med enhetschefer, ska vi involvera dem på ett mer planerat sätt för en bredare förankring och avlastning av styrelsen. Arbetsgrupp för konferens. Värdebaserade mått, finns det nytta och effekt som man kan följa inom habilitering som också är intressant för brukarföreningarna. Hur jobbar vi med föräldrastöd. E-hälsa, vad har vi för goda exempel på arbetssätt som kan presenteras på majdagarna. Kopplat till tillgänglighet, produktion, effektivitet, patientnytta. Varje område inventerar vad de har att presentera. Koppla en föreläsning på temat E-hälsa, vilken nivå ska föreläsning ligga på: teknik, samhällsnivå, patientnyttanivå/värdebaserad nivå, produktionsnivå, stimulans/visionärnivå : presentation av vuxna med autism i HabQ registret Kalendarium 2014 Styrelsemöte i Stockholm och i Stockholm

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer