Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994"

Transkript

1 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: Plats: Närvarande: Ej närvarande: Stockholm Margareta Nilsson, ordförande Lena Dahlman Carina Folkesson Barbara Hallsén Gun Harplinger Anna Kågeson GunBritt Strömberg Ann-Christine Svantesson Ann-Katrin Moldenius Hermansson 1. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående styrelsemöte samt årsmötesprotokollet Minnesanteckningarna och protokollet godkändes och lades till handlingarna. 2. Ansökningar om medlemskap. Gunilla Rydberg, verksamhetsansvarig för Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping samt tf verksamhetschef Ros-Marie Pettersson vid Barn- och ungdomshabiliteringen i centrala Östergötland har ansökt om medlemskap i föreningen. Styrelsen beslutar att anta dem som medlemmar i föreningen. De landsting som nu inte är representerade i föreningen är Blekinge och Gävleborg. Ann-Christine och Lena kontaktar Blekinge respektive Gävleborg om kontaktpersoner som kan bli informationslänkar från föreningen till dess att nya verksamhetschefer tillsatts. 3. Hemsidan Habiliteringen i Västmanland står för kostnaden 2008 avseende drift och uppgradering av innehållet. Skulle kostnaden dra iväg, så gäller samma fördelning landstingen emellan som tidigare bestämts dvs. Skåne, Västra Götaland och Stockholm har fem andelar vardera och övriga landsting en andel var. Material som ska in på hemsidan ska tas upp i styrelsen via Lena. Hemsidan är en återkommande punkt vid alla styrelsemöten.

2 Frågor och svar under fliken medlemsinfo har inte fungerat tidigare, men är nu igång. Logga in med medlemmens namn (användar-id) och lösenord starta skriv med versaler. Sedan är det bara att starta fråga och svara med föreningens övriga medlemmar. Detta forum ska användas för frågor istället för det vanliga mailsystemet NSH-samarbete. Margareta och Barbara är föreningens representanter när det gäller samarbetet med de nordiska länderna, främst med Norge som är de som mest liknar den svenska habiliteringen. En ansökan från FoU-nätverket med inriktning mot barn- och ungdomshabilitering skickades in i september till Nordiska Ministerrådet. Ansökan ska läggas på föreningens hemsida, så att alla medlemmar kan ta del av vad som pågår. Den 26 september åker Anna till en konferens för habiliteringschefer i Norge för att informera om vårt EBH-arbete samt för att diskutera samarbetsformer. Nästa NSH samarbetsmöte är i Stockholm 3 november. 5. Möte med Barnneuropediatriska föreningen, den 14 januari 2009, är inbokad på Läkarsällskapet mellan kl Deras sekreterare Olof Rask och Margareta har haft kontakt för att planera innehållet i mötet. Frågor att diskutera från vår sida är följande: a) Information om inriktning att arbeta fram en ny organisation för Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. b) Evidens och prioriteringar hur ska vi kombinera detta. Hur prioriterar barnsjukvården? c) Nya evidensgrupper. Från BLF:s styrelse har följande frågor aktualiserats: d) Nya utbildningsrekommendationer för läkares specialisering inom habilitering e) Bemanningssituationen f) Uppdatering av rekryteringsdokumentet. Sist men inte minst, vi ska uppdatera varandra kring vad som är på gång inom respektive förening. Styrelsen uppmanas att gärna läsa deras inför mötet. 6. Till Kvalitetsdagarna 2009, livet.nu i Växjö, har inkommit ca 120 bidrag. Granskningsgruppens arbete har påbörjas och planeringsarbetet fortgår. Preliminär inbjudan skickas ut i januari Det är viktigt att alla landsting prioriterar och planerar för att skicka representanter till dessa dagar. 7. Chefsdagar för enhets/lokala chefer inom barn- och ungdomshabiliteringen - tema ledarskap och delaktighet. Hur använder habiliteringspersonalen sin tid? Prioriteringsmodellen Habilitering som en social process. Inspiratörer t.ex. Britta Högberg och Magnus Larsson finns andra? Arbetsgrupp bildas av verksam-

3 hetschefer inom Halland och Västra Götaland. Anna och Gun är samordnare och länk till styrelsen. Lämplig tidpunkt är senhöst 2009 eller vår Kvalitetsregister. Socialstyrelsen önskar ett nära samarbete kring kvalitetsregister. Styrelsen vill skynda långsamt och arbeta vidare på det som redan påbörjats såsom HEFA och de förslag som kom upp på majkonferensen om att arbeta vidare med några av EBHrapporterna. Styrelsen beslutar att förutom att följa HEFA-arbetet även ge uppdrag att pröva prioriteringscentrums nationella prioriteringsmodell på följande EBH-områden; autism, habiliteringsprogram, vuxenblivandet, dysartri och CP-gångförmåga när den är klar. Detta blir våra prioriteringsobjekt = tillstånd + åtgärd/insats för att pröva om modellen fungerar. Lena kontaktar autismarbetsgruppen, Methe,Tina och Anna dysartri-arbetsgruppen, Carina habiliteringsprogram vuxenblivandet och Margareta CP-gång. Prioriteringsmodellen finns på föreningens hemsida. Avstämning sker vid styrelsemötet i januari 2009 Styrelserepresentant är inbjuden att få delta vid HEFA:s regionala utbildningsdag den 6 november och styrelsen beslutar att Ann-Christine ska delta. 9. Sveriges Kommuner och Landsting har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdom med psykisk ohälsa. Man lyfter fram fem grupper såsom oroliga barn, ledsna barn, barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda och barn som far illa. Tina Granat har uppmärksammat brister i de avsnitt som rör barn med autism. Tina får i uppdrag att tillsammans med Methe skriva ned början till ett yttrande, vilket sedan ska bakas samman med andra angelägna tankar kring barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper. Alla styrelseledamöter läser underlag och skickar sina synpunkter till Margareta före den 6 oktober. Margareta sammanställer sedan yttrandet, vilket sedan ska läggas in på hemsidan. 10. Uppdrag att utveckla Föreningen Sveriges Habiliteringschefer till en gemensam förening för barn-, ungdoms- och vuxenfrågor. Årsmötet 2008 gav styrelsen i uppdrag att under kommande verksamhetsår förebereda bildandet av en utvidgad förening för att även innefatta landstingens habilitering för vuxna samt arbeta fram ett förslag som ska presenteras årsmöte Kontakt med vuxennätverket ska tas. Styrelsen gick igenom nuvarande stadgar och konstaterade att förändringar/förtydliganden måste göras avseende föreningens målsättning. Vem kan vara medlem i föreningen, struktur och

4 organisation i föreningen såsom styrelse, styrelsearbete och regionarbetet. 4 Styrelsen föreslår att: 1) medlemskap ska utgå från huvudmannen dvs. att man som chef har ett överordnat och samlat verksamhetsansvar på uppdrag av landsting eller region, 2) styrelsen ska vara sammansatt så att man kan driva såväl barn-, ungdoms- som vuxenfrågor, 3) styrelsen ska tillsammans representera hela landet. Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Margareta, Barbara. Anna och Gun som suppleant med uppgift att fortsätta det förberedande arbetet. De ska också träffa utsedda representanter från vuxennätverket dvs. Cay Nylund, Jönköping, Maritha Sundberg, Värmland och Annika Sundqvist-Möller, Västra Götaland, för fortsatt diskussion. Barbara tar kontakt med berörda i nätverket och föreslår ett gemensamt möte den 13 november kl på Villa Brevik där nätverket ska ha en konferens den 13 november, em den 14 november. Förslag på förändrade stadgar ska skickas ut till övriga i styrelsen före jul för att sedan kunna diskuteras på styrelsemötet i januari Valberedningen, Håkan Hjelm och Lena Hedberg, får i uppdrag att välja en interimsstyrelse med uppdrag att starta en ny utvidgad förening om/när årsmötet den 13 maj 2009 fattar beslut om detta. 11. EBH-gruppsarbetet. Den övergripande EBH-strukturen och anvisningar om hur dokumentationen ska se ut och göras (mall) kommer att finnas på hemsidan. Anna ansvarar för att detta blir gjort. Framsidan på våra EBH-rapporter ska ha samma layout. Informatörerna Elisabet Pettersson i Västmanland och Ulla Götesson i Skåne får i uppdrag att ta fram förslag på hur en framsida kan se ut. Nya beslutade EBH-grupper är: 1) Metoder för att stimulera språk och kommunikation. Förslag på handledare är Ulrika Ferm Anna kontaktar henne. 2) Föräldrastödjande åtgärder till barn med funktionsnedsättningar Förslag till handledare är Malin Larsson Carina kontaktar henne. Margareta kontaktar Eva Brogren-Carlberg om deras använda utvärderingsmodell (LSR:s) för EBH-arbetet skulle kunna användas av andra om man så vill. Upprop om start av nya EBH-grupper ska göras på samma sätt som tidigare och med samma förutsättningar. EBH-ansvariga i styrelsen skriver ett upprop och skickar ut till alla medlemmar.

5 12. Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77. Gun får i uppdrag att under hösten skriva fram ett underlag för yttrande från föreningen avseende slutbetänkandet oberoende om vi är remissinstans eller ej. Huvudmännen borde vara remissinstanser, men ingen i styrelsen har ännu fått detta. Bra att även följa upp SKL:s remissyttrande SOFS 2008: Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Den föreslagna revideringen har ännu ej kommit ut som tryckt föreskrift. Hur vi ska arbeta vidare med innehållet i dessa föreskrifter ska diskuteras på styrelsemötet i januari. 14. Frågor att diskutera i regionerna är tankegångar kring en utvidgad förening, arbetssättet att använda prioriteringsmodellen på vissa EBH-grupper, seminariedag för lokala chefer med teman som hur vi använder vår tid, habilitering som en social process samt prioriteringar. 15. Att publicera på hemsidan. Styrelsen beslutar att följande ska skickas för publicering på hemsidan: - NSH projektansökan (Margareta) - EBH-mall och PM (Anna) - Styrelsemötesprotokollet och uppdaterad medlemsförteckning (Barbara) Barbara Hallsén Sekreterare Justeras: Margareta Nilsson Ordförande

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen.

SKL intresserade av att vara med i Linköpingskonferensen. Protokoll styrelsemöte 14-15 juni i Barkarby Närvarande: Jonas Jonsson, Elisabeth Andreasson, Bengt Jönsson, Owe Liedgren, Åke Pettersson Annika Ramsell, Lars Skärgren, Hans Melén, Ulrika Grönqvist (15

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes.

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes. 2013-10-10 Protokoll Planeringsdag den 10 oktober 2013 Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30, Stockholm Tid: 09:00 15:00 Närvaro: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olle Öhman, Pernilla Järveroth,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation.

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation. Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas styrelserepresentanter Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Närvarande: SFVH: s styrelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI

Läs mer