STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma , klockan i Samfällighetslokalen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen."

Transkript

1 STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma , klockan i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget sid. 6 Balansräkning sid. 7 Styrelsens förslag för 2015/2016 sid. 8 Investerings- och underhållsplan för 2015 sid. 9 & 10 Fullmakt sid. 11 Bilaga 1 - Solel för Mönstringsvägen sid 12 & 13 Valberedningens förslag - kommer på stämman Revisionsberättelsen kommer på stämman

2 Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Frågan om stämmans behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare tillika rösträknare 5 Fastställande av röstlängd 6 Fastställande av debiteringslängd 7 Styrelsens redogörelse av år Revisorernas berättelse 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 10 FIKAPAUS 11 Styrelsens förslag för verksamhetsåret Val av a) ledamöter b) revisorer och revisorssuppleant c) valberedning 13 Styrelsens konstituering * Ordförande * Kassör 14 Övriga frågor 15 Stämmans avslutande 2

3 Årsredogörelse 2014 Inledning Arbetet med att sköta och hantera smått och stort i och kring samfällighetens har fortsatt i samma takt som de föregående åren. Utöver allt fixande med snöröjning, gräsklippning, förbättring av grunder, byte av mätare och det löpande underhållet så har vi bytt TV-leverantör och fått ett utökat utbud av digitala kanaler och tillval. Vi har på uppdrag av årsstämman 2014 undersökt möjligheten att investera i solel som en miljövänlig åtgärd och eventuell möjlighet att spara in på våra elkostnader. Styrelsen har gjort bedömningen att återbetalningstiden för panelerna och tillhörande system ligger i intervallet år innan någon besparing i elkostnader kan erhållas. Investeringen utgör ett bidrag till bättre miljö och kan även betraktas som en sparform då livslängden på komponenterna uppskattas vara år och är så gott som underhållsfritt i många avseenden. Styrelsens föreslår att vi börjar med ett mindre system ca 11 kw - som vi kan investera i utan att låna eller höjning avgifterna. Detaljer kring solel finns i bilaga 1 - Solel för Mönstringsvägen. Att arbeta med en samfällighetsförening är inte en dans på rosor, vi är många hushåll och lika många åsikter och viljor och det gäller att kunna hitta en balans mellan kraven och önskemålen från boende och vad som är praktiskt möjligt och genomförbart. Det är många som är engagerade i det dagliga arbetet men vi behöver alltid fler engagerade! Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Hasain Alshakarti, MV 156 Kassör Jonas Göransson MV 110 Sekreterare Suzanne Lemon, MV 30 Ledamot Ilkka Kekkonen, MV 48 Ledamot David Silow, MV 180 Ledamot VAKANT Ledamot VAKANT Suppleant Monica Sandén, MV 100 Suppleant Stig Enberg, MV 46 Suppleant VAKANT Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. 3

4 Ekonomi 2014 års ekonomi har varit god och kostnaderna hamnar under budget, mycket tack vare en mild vinter. Budget för 2015 ligger i nivå med budget för Vi höjer avsättningen till garageportarna från till Vi börjar även sätta av pengar till en ny traktor i framtiden, 50000kr. I övrigt ligger de budgeterade kostnaderna likt föregående års budget. Verksamhetsberättelse om Fjärrvärmecentralen för värme- och varmvattensystem. I slutet av 2013 märktes en ökning av varmvattenförbrukningen & i januari blev den värre. Läcksökning företogs och till sist (9/2) upptäcktes felet. Det var cirkulationsledningen för varmvattnet mellan panncentralen och garageplanen på Gård 6 som läckte. Avstängning av varmvattensystemet, montering av avstängningsventil utfördes på cirkulationsledningen så att läckan upphörde och även cirkulationen för Gård 6. Första tanken på lösningen; måste vi gräva upp halva garageplan på Gård 6 och även byta övriga ledningar? Nej, lösningen blev en flexibel cirkulationsledning som drogs i den trasiga, plus speciella kopplingar. Detta slutfördes den 1/3-14. Eons leverans av Fjärrvärme varierar i tryck och temperatur som vanligt ett flertal gånger under året. Angående värmesystemet så försvinner vatten ibland & även upphör av någon oförklarlig anledning. Så har ni renoverat, bytt radiatorer, eller något annat som hänt så hör av er till styrelsen. Och även alla avläsare, kolla extra noga när ni läser av, värmesystemet är nu 45 år gammalt! Åkersberga den 2/2-15 Sven Fredriksson Lokalen Under 2014 har vi gjort en total uppfräschning av Lokalen. Målat om både väggar och tak och också målat om förrådet som troligen inte sett en roller eller pensel sen 80-talet. Nya diskreta gardiner som pricken över i.under 2014 har lokalen också som vanligt varit uthyrd vid cirka 80 tillfällen för diverse tillställningar. InformationSmedby-Nytt! har kommit ut tre gånger under året och relevant information om och kring samfälligheten finns också på hemsidan, men saknar du information om något så är det inte svårare än att ta kontakt med styrelsen eller ansvariga inom olika områden för att stilla din undran och nyfikenhet. Vi som bor här finns också på facebook; Mönstringsvägens samfällighet - en grupp för att kunna kommunicera med alla våra grannar på ett smidigt sätt. Gräsklippning/snöröjning Gräsklippningen och snöröjningen har fungerat bra med den utrustningen vi äger idag. Lite lappa o laga blir det. De två gamla snöslungorna som föreningen äger och har förvarats i föreningens garage blev stulna med diverse redskap i december Polisanmälan har gjorts. Det har inköps en ny och större snöslunga i Januari Sanda får alla göra själv vid behov. Sand ska finnas i sandlådorna, annars får ni höra av er till styrelsen. Bilkörning på gräsmattorna är förbjudet (borde vara självklart). Använd gärna garaget, det blir lättare att ploga parkeringarna då. 4

5 Garage/parkeringar David, Stigge & Ilkka har under året som vanligt fixat med garagen, inget mer utöver det vanliga. Lås och handtag som går sönder. Garageportarna är ömtåliga så hantera dom varsamt. David kommer under 2015 kolla lite på ersättningsportar, då de börjar bli gamla. Vi tackar alla som parkerar sin bil och inget annat i garaget. TV/Internet Samfällighetens TV-avtal har övergått till Canal Digital med tjänsten bredbandspaket T2 flex som ger oss 20 grundkanaler samt 8 valfria (per hushåll). Varje hushåll har fått en box och ett kort för att kunna nyttja det nya utbudet. Tack till Alla ni som på något sätt har samverkat till bättre trivsel här på Mönstringsvägen. Ingen nämnd - ingen glömd! Slutligen Vill jag å styrelsen vägnar tacka för förtroendet under det år som gått och passa på att rikta ett stort tack till övriga styrelseledamöter och engagerade grannar som har haft fullt upp med att reda ut och fixa det som dykt upp i båda väntade och oväntade situationer. Utan ert engagemang, intresse och ansvar hade det inte flutit på så bra som det gjort. Ordförande Hasain Alshakarti Hasain Alshakarti Jonas Göransson Suzanne Lemon Ilkka Kekkonen David Silow Monica Sandén Stig Enberg 5

6 RESULTATRÄKNING: Förslag till Budget -14 Res-31/1-15 Budget -15 Uppvärmning El Vatten Underhåll Lokalen Försäkring Tv- avgifter Fibernoder Adm.inkl. arvoden Snöröjning Gräsklippning Panncentral Sopor Avs garage avs. traktor Gårdskonton Datorutg Bankkostnader Oförutsedda kostn Avskrivningar Övriga kostnader Lån för TV-kabel Tot. kostnader Koll. intäkter Totalt Medelavgift

7 BALANSRÄKNING 2014: TILLGÅNGAR Plusgiro Checkkonto Garageportar 0 Traktor Övriga fordringar Fordringar Fastigheter Lager Olja SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Gård Gård Gård Gård Gård Gård Gårdskonto 1 - Reparationer Gårdskonto 2 - Reparationer Gårdskonto 3 - Reparationer Gårdskonto 4 - Reparationer Gårdskonto 5 - Reparationer Gårdskonto 6 - Reparationer Förskott månadsavgifter Reparationsfond Reparationsfond traktor Överskott hos fastigheter Flyttkonto Lån Garage 0 Övriga Skulder SUMMA SKULDER RESULTAT RESULTAT TIDIGARE RESULTAT 791 SUMMA SKULDER+RESULTAT

8 Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2015/2016 Formalia 1. Varje medlemsavgift till föreningen fastställs i debiteringslängd. Denna räknas fram av styrelsen och baseras på periodens budget, samt varje enskild medlems procentuella del av vattenförbrukningen. Debiteringslängden omarbetas snarast efter varje avläsning. Slutavräkning sker efter avläsning 31/1 och baseras då på verkliga kostnader. Månadsavgiften skall betalas i förskott utan anmodan. Försenings- samt inkassoavgifter debiteras den som inte erlägger månadsavgift inom en respit av 10 respektive 20 dagar. 2. Styrelsen eller ordförande och kassör i förening bemyndigas att lämna förfallna avgifter enligt debiteringslängd till kronofogdemyndigheten för indrivning den 10:e i efterföljande månad. 3. Styrelsen bemyndigas att begära utmätning av fastighet om förfallna avgifter enligt debiteringslängd inte reglerats inom 5 månader. 4. Styrelsen bemyndigas att överskrida antagen total budget med högst 10 % utan stämmans hörande. Styrelsen åläggs dock att omgående informera medlemmarna med utdrag ur protokoll med beslut om vad som överskridits och orsak därtill. 5. Gårdsslanten är kr per gård per år. 6. Budget för 2015 antas. Styrelsens förslag Styrelsen föreslår en höjning på avsättning på SEK för det fortsatta arbetet med utbyte av garageportar samt en ny avsättning på kr för modernisering och utbyte av redskap och verktyg. Kostnaden för detta ryms inom budget, utan att behov att höja budgeten mot föregående år. Styrelsens föreslår även att genomföra en solelanläggning på ca 11 kw (ca 70 m²) med ett årsutbyte på ca kw/år. Kostnad för en anläggning ligger på ca SEK med möjlighet till 30% i statligt stöd. Investeringen bekostas med befintliga medel utan lån. Motioner Motion: Differentiering av värmekostnaden. Nu är värmekostnaden för fastigheterna lika fördelad oavsett förbrukning. Mitt förslag är att det sker en differentiering av värmekostnaden för fastigheter beroende på om de har fönster och dörrar med isolerglas. Differentieringen kan ske på en sex-gradig skala beroende på antalet rum som är åtgärdade. Detta skall samtidigt ses som ett incitament för fastighetsägare att vidta energisparande åtgärder som gynnar hela samfälligheten. Åkersberga Sven Gustafsson Mönstringsvägen 98 8

9 Investerings- och underhållsplan 2015 Installationsår Livslängd Kondition Beräkn. kostnad 2015 Panncentral Oljepannor God Används inte (fjärrvärme) Värmeväxlare God Pumpar God Fjärrvärmesystem God Expansionssystem God Ombyggt pga. förfrysning 2011 Expansionskärl God Utbytt 2008 Skorsten God Rörinstallationer OK Löpande underhåll Elinstallationer God Löpande underhåll Oljetank God Nästa besiktn. år 2021 Kontrollbesiktigad 2009 Rengjord 2010 Garage Garagedörrar 2006 God Garanti, 10 år Lås och Nycklar Sådär Löpande åtgärder Redskap Motorklippare Klippo 2005 God Vertikalskärare 2013 God Traktor med skopa 2011 Så där Traktor+Blog/Gräs 2014 God Traktortillbehör 2013 God Släp 2009 God Snöslunga 2015 God Kulvertar Varm & kall vatten God Självjust.vent i vändpunkter Värme Godkänd Löpande underhåll. Injust.av strypventiler inhämta anbud inhämta anbud 9

10 Installationsår Livslängd Kondition Beräkn. kostnad 2015 Ventiler och mätare OK Löpande byten nya mätare finns Elinstallation Grunder och garage 1971 Löpande översyn Asfalt Beläggning 1971 Nya parkeringsplatserna God Parkeringar G 1, 4, God Byggnader Samfällighetslokalen 1971 God Invändigt Ommålad 2008 Kylskåp 2010 wc & handfat 2011 Utvändigt Fönster & Panelbyte 2010 God God Grönområden Planteringar Nya buskar God Äppelträd God Allmänningar Godkänd GÅRD 1 Luckor-grund OK byte gångjärn GÅRD 2 Luckor-grund OK byte gångjärn GÅRD 3 Luckor-grund OK byte gångjärn GÅRD 4 Luckor-grund OK byte gångjärn GÅRD 5 Luckor-grund OK byte gångjärn GÅRD 6 Luckor-grund OK byte gångjärn under åtgärd under åtgärd under åtgärd under åtgärd under åtgärd under åtgärd 10

11 FULLMAKT (en röst per fastighet) För Att vid ordinarie årsstämma för Mönstringsvägens Samfällighetsförening den 8/3-2015, föra min talan och utöva min rösträtt. OBS! Endast en röst per stämmodeltagare är tillåten. Det krävs alltså två personer för att rösta för både den egna fastigheten och den fastighet vars fullmakt man fått. Fastighetsägare som ger fullmakt för fastigheten Mönstringsvägen nummer 11

12 Solel för Mönstringsvägen Styrelsen fick vid årsstämman 2014 i uppdrag att undersöka möjligheten att investera i solel som en miljövänlig åtgärd och eventuell möjlighet att spara in på våra elkostnader. En sådan undersökning har nu genomförts och vi har därefter kommit fram till följande slutsats: Investeringen är stor och återbetalningstiden för panelerna och tillhörande system bedöms vara i intervallet år (räknat på somrar med normal till god solinstrålning) innan någon besparing i elkostnader kan erhållas. Inledning Det har blivit allt lättare att producera sin egen el med hjälp av solceller. Intresse och efterfrågan ökar stort och el från solen är inte längre något bara för entusiaster och miljövänner. Det kan faktiskt löna sig för villaägaren, bostadsrättsföreningen och andra fastighetsägare att installera solceller på sina tak. Det är många olika faktorer som påverkar solelproduktionen från en solcellsanläggning. Viktigt är bland annat: Solinstrålning, som varierar beroende på var i landet fastigheten finns Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst) Solcellsmodulernas lutning (mellan 35 och 50 grader mot horisontalplanet är bäst, beroende på var i landet anläggningen finns) Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, ) Tid med snötäckning Nedsmutsning Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten En väl fungerande solcellsanläggning, placerad på ett tak och med en effekt på 20 kw, bör enligt experter kunna producera kwh solel under ett år. Stöd/bidrag till solceller Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Återbetalningstid på solcellsanläggning Återbetalningstiden är helt beroende av framtida elpriset men om vi tar ett exempel på en 3 kw anläggning som producerar 2800 kw/år, vi antar ett elpris med alla skatter och avgifter på 1,10 kr/kw så blir utdelningen på ett år 3080kr. Anläggningen kostar kr, bidrag betalas ut med 30%, % = kr. Kostnaden för anläggningen delat med årsproduktionen i kr 30100/3080= 9,7 år. I detta exempel tar det alltså ca 10 år innan investeringen är betald och all solelproduktion efter det blir ren vinst, återbetalningstiden förkortas med ökande elpris. 12

13 Hur mycket el ger solceller i Sverige Här beskrivs en metod för att beräkna hur mycket din solcellsanläggning kan producera i kw/år. Figur 1 solinstrålning i procent vid olika placeringar Figur 2. SMHIs Globalsolstrålning per/år mot horisontell yta. Fig.2 visar den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige och Fig.1 visar hur olika placeringar av solceller ger olika procentuella effektskillnader. För att uppskatta hur mycket el solcellsanläggning kommer att producera per år tar tas solstrålningen från kartan i fig.2 multiplicerat med placeringen av solcellerna i fig.1 och summan av det multipliceras med antalet installerad kw och multiplicerar med 0,9 för att få uppskattad årsproduktion i kw. Exempel 1: För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45 Tak lutning, rakt söderut) i Stockholm skulle beräkningen bli 975x1,12x5x0,9= 4914 kwh/år Exempel 2: För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45 tak lutning, rakt öster ut) i Stockholm skulle beräkningen bli 975x0,92x5x0,9= 4036 kwh/år Skillnaden i årsproduktion i detta exempel mellan tak i söder resp. öster är så lite som 878 kwh/år, detta betyder att lönsamheten är god även för de som inte har tak i söderläge Skillnaden i årsproduktion i detta exempel mellan tak i söder resp. öster är så lite som 878 kwh/år, detta betyder att lönsamheten är god även för de som inte har tak i söderläge. 13

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer