Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum Handläggare Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014 SOFS Sammanfattning I delårsrapport 2 följer förvaltningen upp perioden maj augusti Det avrapporteras hur arbetet med målen går och det ekonomiska läget klargörs. De viktigaste händelserna för perioden rapporteras också. I samband med delårsrapport följer förvaltningen också upp arbetet med åtgärdsplanen för att uppnå ekonomisk balans Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att att att godkänna delårsrapporten och skicka den till kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans, samt justera paragrafen omedelbart. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 År 2014 Delårsrapport Stadsområdesnämnd Söder Verksamhetsmått SoFS DR2 Månadsrapport Uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans augusti 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ansvariga Christer Eriksson, ekonomichef Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör SIGNERAD

2 Delårsrapport 2 Stadsområdesförvaltning Söder Stadsområdesförvaltning Söder 2014

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Uppföljning av verksamheten Riktade uppdrag i kommunfullmäktiges budgettext Viktiga händelser Befolkningsutveckling Uppföljning av ekonomin Utfall och prognos Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

4 4.2 Budgetavvikelse per verksamhet Investeringsram Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsmått Bilaga 2: Månadsrapport Bilaga 3: Uppföljning åtgärdsplan Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

5 1 Sammanfattning Stadsområdesnämnd Söder prognostiserar ett underskott med tkr. Anledningen till underskottet är framför allt ökade kostnader inom vård och omsorg och individ och familjeomsorgen. En ny åtgärdsplan som motsvarar underskottet kommer att beslutas av nämnden i oktober. Uppföljning av tidigare beslutad åtgärdsplan redovisas tillsammans med denna rapport. Kostnaderna för översvämningarna är inte med i denna rapport. Dessa kan eventuellt uppgå till miljonbelopp beroende på ersättningarna från försäkringarna. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar totalt ett underskott med tkr. Den köpta vården för barn och ungdo-mar och den köpta vården för vuxna prognositiserar ett underskott om tkr. Underskottet hänför sig till ökat behov av institutionsplaceringar. Boendeverksamheten prognostiserar ett un-derskott om tkr. Här hänför sig underskottet framför allt till högre kostnader per dygn för hotell och dygnsboende. Vård- och omsorg prognostiserar totalt ett underskott med tkr. Det största underskottet på tkr avser köp av särskilda boendeplatser inom vård och omsorg. Här prognostiseras att i genomsnitt köpa in 333 platser mot budgeterade 315 platser. Detta beror på en stor ökning i antalet ansökningar. Ett större underskott redovisas också inom ordinärt boende vilket beror dels på att antal beslutade insatser varit fler än budgeterat dels på att personalkostnaderna inom den egna verksamheten varit högre än budgeterat. För verksamheten inom fritid och kultur prognostiseras ett underskott med 400 tkr. För övrig verksamhet prognostiseras ett överskott på ca tkr. Detta beror till största del på att en befattning vakanshålls under året (+500 tkr) samt allmän återhållsamhet hos stabens verksamheter. Stadsområdesförvaltningen gör bedömningen att samtliga av nämndsmålen kommer att uppnås under 2014 och att nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen kommer att uppfyllas vid årets slut. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

6 2 Uppföljning av målen Sedan maj 2013 arbetar Malmö stad utifrån en målkedja som innebär att kommunfullmäktigemål bryts ned till nämndsmål som i sin tur bryts ned till åtaganden av förvaltningen. För varje nedbrytning sker en konkretisering, tills dess att kommunfullmäktiges målsättningar har blivit till praktiska aktiviteter. Samtliga nämnder ska bidra till kommunfullmäktiges mål utifrån sina ansvarsområden, så som de är beskrivna i nämndens reglemente. I Internbudget 2014 antog stadsområdesnämnd Söder 24 nämndsmål, som samtliga är en nedbrytning av kommunfullmäktigemålen. Nämndsmålen beskriver det resultat som förvaltningen ska uppnå under året. Nämnden har inte brutit ned samtliga kommunfullmäktigemål till nämndsmål. Detta beror på att vissa mål är direkt riktade till en annan nämnd, oftast någon av skolnämnderna. Vissa av nämndsmålen hänvisar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Då redovisas resultatet i anslutning till båda kommunfullmäktigemålen. Stadsområdesförvaltningen följer upp nämndsmålen i både delårsrapport 1, delårsrapport 2 och i årsanalysen. Nämndsmålen följs upp dels med hjälp av en eller flera indikatorer, dels genom att förvaltningen redovisar hur de har arbetat med de åtaganden som är kopplade till varje nämndsmål. Alla indikatorer är inte aktuella inför delårsrapport 2. Då redovisas bara arbetet med åtagandena. Nedan redovisas en sammanfattande tabell av utfallet av arbetet med nämndsmålen. Nämndsmål 2014 Stadsområdesförvaltningens bedömning: Kommer att uppnås 2014 Riskerar att inte uppnås 2014 Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande Öka antalet praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män år inom förvaltningen Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran för att bidra till att hemlösheten inte ökar Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

7 Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen Säkerställa att alla rekryteringar sker på ett ickediskriminerande sätt Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män Öka brukarnas (kvinnors och mäns) inflytande över vården och omsorgen Öka brukarnas (kvinnors och mäns) delaktighet i vården och omsorgen Satsa på modellen Allaktivitetshus för att utveckla mötesplatserna i stadsområdet Låta fritidsgårdsverksamheten utgå från flickornas och pojkarnas behov och önskningar Låta bibliotekens verksamhet utgå från flickornas och pojkarnas behov och önskningar Säkerställa att alla medarbetare (kvinnor och män) som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad får sina behov tillgodosedda Öka andelen trygga anställningar i vård- och omsorgsverksamheten, såväl för kvinnor som män Minska kostnaderna för timanställda Säkerställa att löneskillnader inte beror på könsdiskriminering Satsa på Bygga om-dialogen på Lindängen Öka andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Minska antalet taxiresor i stadsområdesförvaltningen Öka efterlevnaden av Malmö stads resepolicy i förvaltningen Öka andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

8 2.1 UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SKA MINSKA Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande och Öka antalet praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män år inom förvaltningen. Stadsområdesförvaltningen och Fosietorp vårdcentral har arbetat vidare med att tillsammans utforma och revidera rutiner för ett bättre samarbete kring kvinnor och män i åldrarna år. Samarbetet syftar till att förvaltningen ska fånga upp ungdomar som uppbär försörjningsstöd och vid behov kunna erbjuda kontakt med Fosietorp vårdcentral om ungdomarna har psykisk eller fysisk ohälsa. Stadsområdesförvaltningen har informerat föräldrar som uppbär försörjningsstöd och vars barn slutar gymnasiet till sommaren 2014, om möjligheten för ungdomar att boka ett planeringsmöte med handläggare på sektionerna för ekonomiskt bistånd efter avslutade gymnasiestudier. Dessutom har förvaltningen erbjudit nybesökstider som varit riktade för att kunna träffa dessa ungdomar personligen. Stadsområdesförvaltningen har arbetat med målet att kunna erbjuda praktikplatser för arbetslösa kvinnor och män i åldern år. Redan efter tertial 1, har flera personer i målgruppen erbjudits praktikplats och arbetet med att se över hur fler kvinnor och män ska kunna erbjudas plats, har fortsatt. Flera verksamheter utgörs emellertid framför allt av personal som arbetar med myndighetsutövning och krav på akademisk kompetens, vilket medför att möjligheterna till praktikplatser är begränsade. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Således kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppnås Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta KF:s mål om att ungdomsarbetslösheten ska minska: Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande och Öka antalet praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män år inom förvaltningen. Båda målen bedöms uppfyllas under året. Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande Individ- och familjeomsorgen (IOF) och Fosietorp vårdcentral har ett samarbetsprojekt som blivit beviljat medel från Finsam under tre år. Syftet är att utarbeta en metod som efter framtagandet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Sedan april 2014 har man arbetat med att utforma gemensamma rutiner som ska leda till ett bättre samarbete kring kvinnor och män i åldrarna år. Tanken är att IOF ska fånga upp ungdomar som uppbär försörjningsstöd och vid behov kunna erbjuda kontakt med Fosietorp vårdcentral i de fall där den sökande har psykisk eller fysisk ohälsa. En rutin för arbetet har upprättats och informationsmaterial som riktas till Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

9 ungdomarna har tagits fram. Möten mellan personal från IOF och Fosietorp vårdcentral är inplanerade en gång per månad resten av året, med syftet att följa upp och vid behov förändra rutinen. Samarbetet är dock fortfarande i startgroparna och arbetet med att upprätta och revidera rutiner är ständigt pågående. Ett 20-tal kvinnor och män har blivit erbjudna kontakt med Fosietorp vårdcentral och de flesta har tackat ja till erbjudandet. Under april och maj månad har individ- och familjeomsorgen skickat ut informationsbrev till föräldrar i stadsområdet som uppbär försörjningsstöd och vars barn slutar gymnasiet till sommaren I dessa brev anges att i de fall deras dotter eller son inte har möjlighet att försörja sig själv efter avslutade gymnasiestudier, finns möjlighet att kontakta ekonomimottaget och boka en tid till socialsekreterare på sektionerna för ekonomiskt bistånd. Syftet med ett sådant möte är att tillsammans med den unge, upprätta en genomförandeplan för att möjliggöra självförsörjning inom en så snar framtid som möjligt. Dessutom utreder socialsekreteraren vid mötet, rätten till ekonomiskt bistånd. Från och med slutet av maj har avdelningens team för unga vuxna erbjudit nybesökstider som varit riktade för att träffa dessa ungdomar personligen. Under 8 veckor har 55 tider för nybesök erbjudits för ungdomar i denna målgrupp. Av dessa 55 nybesökstider har 14 rört sig om nybesök för ungdomar som avslutat gymnasiet, varav samtliga kommit till det bokade mötet. En fördel med arbetsmetoden är att avdelningen kan få en mer enhetlig bild av dessa ungdomar då det under perioden varit en särskilt utsedd socialsekreterare som har handlagt samtliga dessa ärenden, istället för att ärendena varit spridda på samtliga tjänster. Mätetalet Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient år och kvartal tillkom inför 2014, med syftet att ge information avseende hur ofta som klienter i målgruppen deltar i uppföljningsträffar. Det har under året dock visat sig vara mycket svårt att redovisa siffror som speglar situationen. Oklarheter i hur olika typer av besök ska registreras, har medfört att det inte går att läsa ut ett värde som visar antalet uppföljningsträffar. Dessutom inkluderar mätetalet inte alls nybesök - ett bortfall som även detta bidrar till en missvisande bild. Därför kan inga värden redovisas i denna rapport, utan det blir möjligt att ta ställning till detta först i samband med årsanalysen. Öka antalet praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män år inom förvaltningen Samtliga verksamheter vid förvaltningen har i uppdrag att se över möjligheterna att erbjuda praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män i åldern år. Inom verksamheterna för områdesutveckling och vård och omsorg fortsätter det redan påbörjade arbetet med att erbjuda praktikplatser och inom såväl individ- och familjeomsorgen som bistånd inom vård och omsorg fortsätter det påbörjade arbetet med att se över möjligheten att erbjuda praktikplatser. Emellertid visar vårens arbete att det inom individ- och familjeomsorgen samt bistånd inom vård och omsorg, upplevs en större utmaning att uppnå det politiska målet att öka antalet praktikplatser för arbetslösa unga kvinnor och män år inom förvaltningen. Majoriteten av de utförda arbetsuppgifterna inom dessa verksamheter är myndighetsuppdrag, socialsekreterare och biståndshandläggare, och här har man svårt att finna lämpliga praktikuppgifter. Individ- och familjeomsorgen har i diskussioner dock kommit fram till att det under hösten bör går att bereda en praktikplats med placering i reception och register. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

10 Såväl individ- och familjeomsorgen som bistånd inom vård och omsorg har även ett nära samarbete med universitet och högskola för att tillhandahålla praktikplatser för de socionomstudenter som utbildas i regionen. Det innebär också att det finns begränsade resurser att ta emot ytterligare praktikanter. Tabellen nedan visar att två kvinnor och en man hittills erbjudits praktikplats under tertial 2, vilket är en minskning jämfört med tertial 1 men antalet praktikplatser förväntas öka under året. Antalet praktikplatser per verksamhet (uppdelat på kvinnor och män) maj-augusti 2014 januari-april 2014 Verksamhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt BIVO IOF OU VOO Totalt Avdelningen för områdesutveckling har tagit emot 2 praktikanter (kvinnor) under tertial 2 vilket innebär 4 praktikanter (tre kvinnor och en man) under år 2014, räknat till och med augusti samma år. Avdelning för vård och omsorg har tagit emot 1 praktikant (man) inom särskilt boende under tertial 2 vilket sammanlagt innebär tre praktikanter (två kvinnor, en man) fram till augusti MALMÖBOR MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD SKA BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande samt Öka arbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Inom ramen för den kommunövergripande extrasatsningen för att få Malmöbor i självförsörjning, har individ- och familjeomsorgen till och med tertial 2, anställt ett flertal nya medarbetare som ska arbeta med försörjningsstöd. Med anledning av den nu större personalgruppen, har sektionerna för ekonomiskt bistånd genomgått en omorganisation och består nu av tre sektioner samt områdesteamet. Det är ännu i tidigaste laget att dra slutsatser av satsningen på det utökade arbetet med ekonomiskt bistånd. Preliminära siffror visar dock en ökning avseende andelen planerings- och uppföljningsbesök i förhållande till det totala antalet ärenden. Det är sannolikt dock först i slutet av året som vi har en tillräcklig mängd data för att kunna se i vilken utsträckning som satsningen har gett de önskade resultaten. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

11 Verksamheten på Framtidens hus på Lindängen fortlöper. I Framtidens hus samlokaliseras områdesarbetare (socialsekreterare) tillsammans med Jobb Malmö, AF, Folkuniversitetet, Röda korset, Rädda barnen och Sociala resursförvaltningen etc. Syftet är att genom medborgarkontakt öka delaktighet och demokrati samt att få fler i arbete. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd på Lindängen ökar inte i samma takt som resten av stadsområdet och antalet kvinnor och män i arbete har ökat. Indikatorn för kommunfullmäktigemålet mäts på stadsområdesnivå och gäller för hela perioden januari-augusti Därför går den inte att använda för att påvisa någon förändring jämfört med föregående år. Det som dock kan utläsas är att stadsområde Söder når ett bättre värde totalt än Malmö stad som helhet. Dessutom finns indikationer på att andelen hushåll som avslutas till arbete eller studier ökar, vilket är en positiv utveckling. Dock är det ännu för tidigt att säga om det är början på en trend eller endast en tillfällig uppgång. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Således kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppnås Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier Antal unika hushåll med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Stadsområdesförvaltning Söder Jan-aug 2014 Hushåll Avslutade Andel (%) ,45 Malmö stad ,02 Jan-aug 2014 Antal ensamstående kvinnor med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Ensamstående kvinnor Avslutade Andel (%) Stadsområdesförvaltning Söder ,95 Malmö stad ,22 Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

12 Stadsområdesförvaltning Söder Jan-aug 2014 Antal ensamstående män med försörjningsstöd under perioden. Antal avslutade ärenden till arbete/studier. Ensamstående män Avslutade Andel (%) ,85 Malmö stad ,93 Sett till det totala antalet hushåll, avslutades en högre andel av dessa till arbete eller studier i stadsområde Söder under perioden januari-augusti, än vad som är fallet för Malmö som helhet. För tertial 1 var andelen avslutade hushåll i Söder 3,98%, vilket innebär att mätvärdet har utvecklats i en positivt riktning under tertial 2. Andelen ensamstående kvinnor respektive män i stadsområde Söder som blivit självförsörjande genom arbete eller studier, är mycket jämn inbördes. Skillnaden mellan kategorierna är endast 0,10 procentenheter för perioden januari-augusti, jämfört med 0,67 procentenheter för tertial 1. Om den nu uppvisade utvecklingen är början på en trend, kommer detta visa sig i fortsatt positiva värden under hösten. Samtidigt är det värt att notera, att hela Malmö verkar följa en liknande utveckling och att det således inte är ett isolerat fenomen i Söder utan något som sker i ett större sammanhang. Troligtvis hänger det samman med den satsning på ekonomiskt bistånd som Malmö stad inlett under Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta KF:s mål om att Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande: Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande och Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Båda målen bedöms uppfyllas under året. Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande Med början januari 2014 har Malmö stad avsatt 30 miljoner i extramedel att fördelas mellan samtliga stadsområdesförvaltningar. Syftet med dessa resurser är att förstärka arbetet med försörjningsstödet i Malmö stad, för att kunna få fler kvinnor och män i självförsörjning. Sedan början av året har stadsområdesförvaltning Söder anställt totalt 12 nya socialsekreterare, en IOFsekreterare och en sektionschef som ska arbeta med försörjningsstöd. Utökningen av dessa tjänster finansieras med hjälp av de extramedel som tilldelats stadsområdesförvaltningen. I samband med att fler tjänster tillkommit, har en omorganisation av försörjningsstödsverksamheten i stadsområdesförvaltningen behövt genomföras. Från och med 1 maj 2014 består sektionerna för ekonomiskt bistånd av tre sektioner samt Områdesteamet. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

13 Det är ännu för tidigt att dra slutsatser avseende vad omorganisationen och utökningen av tjänster gett för resultat. Samtidigt kan konstateras att antalet sökanden som blivit inskrivna på Arbetsförmedlingen har ökat med 9% för tertial 2 jämfört med tertial 1. Dessutom har antalet sökanden som blivit inskrivna på JobbMalmö ökat med 17,5% för samma period. Båda dessa positiva utvecklingar har sannolikt en koppling till den pågående satsningen och är helt i linje med ambitionen att öka möjligheterna för Malmöbor att komma i självförsörjning. Mätetalet Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient och kvartal tillkom inför 2014, med syftet att ge information avseende hur ofta som klienter deltar i uppföljningsträffar. Det har under året dock visat sig vara mycket svårt att redovisa siffror som speglar situationen. Oklarheter i hur olika typer av besök ska registreras, har medfört att det inte går att läsa ut ett värde som visar antalet uppföljningsträffar. Dessutom inkluderar mätetalet inte alls nybesök - ett bortfall som även detta bidrar till en missvisande bild. Därför kan inga värden redovisas i denna rapport, utan det blir möjligt att ta ställning till detta först i samband med årsanalysen. Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd JobbMalmö har ett samarbete med aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar, med syftet att kunna erbjuda praktik till SFI-studerande. Flera av de försörjningsstödstagare som individ- och familjeomsorgen ansvarar för är SFI-studerande, vilket medför att JobbMalmös samarbete med externa aktörer möjliggör en positiv effekt för individ- och familjeomsorgens arbete. Stadsområdesförvaltningen och Fosietorps vårdcentral har via ett Finsam-projekt, fortsatt sitt samarbete avseende att utforma och revidera rutiner för ett bättre samarbete avseende kvinnor och män i åldrarna år. Syftet med samarbetet är att individ- och familjeomsorgen ska fånga upp ungdomar som uppbär försörjningsstöd och vid behov kunna erbjuda kontakt med Fosietorps vårdcentral. Verksamheten på Framtidens hus fortlöper. I Framtidens hus samlokaliseras områdesarbetare (socialsekreterare) tillsammans med Jobb Malmö, AF, Folkuniversitetet, Röda korset, Rädda barnen och Sociala resursförvaltningen etc. Syftet är att genom medborgarkontakt öka delaktighet och demokrati samt att få fler i arbete. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd på Lindängen ökar inte i samma takt som resten av stadsområdet och antalet personer i arbete har ökat. Samarbetet med de privata fastighetsägarna på Lindängen genererar fler ut i arbete på Lindängen. Försök med att införa sociala klausuler och att ställa krav på entreprenörer i upphandlingar om lokala anställningar pågår. Områdesutvecklingsavdelningen har påbörjat en dialog med andra stadsområdesförvaltningar samt Tillväxt Malmö kring ett samarbete med näringslivet. Till hösten 2014 planeras ett första möte med avdelningen för områdesutveckling och Fosie Företagsby för att påbörja en dialog kring ett eventuellt framtida samarbete. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

14 2.3 DEN SOCIALT BETINGADE HEMLÖSHETEN SKA MINSKA Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar och Öka arbetet med att upptäcka och rikta instatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran, för att bidra till att hemlösheten inte ökar. Under tertial 2 har stadsområdesförvaltningen framför allt färdigställt de rutiner som ska användas i arbetet med att förebygga vräkningar i stadsområdet. Därtill har en ny medarbetare rekryterats, med syftet att utöka de förebyggande insatserna. Vidare finns nu inbokade interna utbildningsdagar under hösten, med syftet att sprida kunskap om vräkningsförebyggande insatser inom organisationen. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Såldes kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppnås Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta KF:s mål om att den socialt betingade hemlösheten ska minska: Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar och Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har det svårt att betala hyran, för att bidra till att hemlösheten inte ökar. Båda målen bedöms uppfyllas under året. Förebygga fler vräkningar för att bidra till att kvinnors och mäns hemlöshet inte ökar Individ- och familjeomsorgen arbetar med riktade insatser för att förhindra att kvinnor och män i stadsområdet blir vräkta. Detta arbete grundar sig framför allt på ett upparbetat samarbete med hyresvärdar och under tertial 2 har individ- och familjeomsorgen fortsatt utveckla och fastställa de rutiner som ska gälla. Avdelningen har även rekryterat ytterligare en medarbetare som ska arbeta med målgruppen, men som dock inte kommit på plats förrän i slutet av perioden. Individ- och familjeomsorgen har tagit fram ett material för utbildning och kompetenshöjning av samtliga medarbetare avseende vräkningsförebyggande åtgärder. De första utbildningsdagarna är nu inplanerade och kommer att genomföras i november. Andelen erhållna anstånd med avhysning i förhållande till samtliga inkomna underrättelser om avhysning Kön Tertial Tertial 2 Tertial Kvinna 33% 25% Man 83% 57% Mätvärdena visar att andelen erhållna anstånd har ökat för tertial 2 i jämförelse med tertial 1. Totalt har det inkommit 31 underrättelser under året, varav drygt hälften har kunnat omförhandlats till att inte sluta i en avhysning. Något som framgår, är att en större andel kvinnor än män blir avhysta efter förhandling. Det är oklart varför det ser ut så. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

15 Mätetalet baseras på de ärenden som har kommit i ett sådant läge att hyresvärden tänker säga upp hyresgästen. I dessa situationer är individ- och familjeomsorgens medarbetare en avgörande del i att förhindra en vräkning, genom att delta i förhandlingar och samarbeta med både hyresgäst och värd. Samtidigt är detta endast en liten del av det förebyggande arbete som utförs inom ramen för tjänsten. Under 2014 har det till individ- och familjeomsorgen hittills inkommit över 260 brev från hyresvärdar med anledning av störningar eller annan form av misskötsel. I alla dessa ärenden agerar individ- och familjeomsorgens medarbetare för att på ett tidigt stadium kunna förebygga en negativ utveckling och förhindra att ärendet går så långt som till en avhysning. Kommentar: I själva verket är det inte enbart anstånd som mäts utan också återkallelser. Skillnaden är att vid ett anstånd utgår en prövoperiod om 6 månader, inom vilken hyresgästen behöver visa att han/hon klarar av att hantera sitt boende. Vid en återkallelse förekommer inte prövoperioden. Båda typerna av åtgärder innebär dock att den förestående vräkningen har förhindrats och kategoriseras i texten ovan som en enda åtgärd, benämnd anstånd. Kostnader för boendedygn Kön Tertial Tertial Tertial Lägenheter tkr tkr Hotell och hotelliknande boende 697 tkr 670 tkr Dygnsboende tkr tkr De totala kostnaderna för boendedygnen är på samma nivå för tertial 1 och tertial 2. De specifika kostnaderna för lägenheter är 24% lägre för tertial 2 än för tertial 1, medan kostnaderna för dygnsboenden har ökat med 10%. Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran för att bidra till att hemlösheten inte ökar Individ- och familjeomsorgen har under året, arbetat med att ta fram av en arbetsmodell för att kunna upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran. Detta har framför allt resulterat i en tydlig arbetsrutin och i ett andra steg har avdelningen nu rekryterat en person som framöver ska arbeta enligt modellen. 2.4 MALMÖ STAD SKALL LIGGA I FRAMKANT GÄLLANDE VERKSAMHETSUTVECKL- ING PÅ JÄMSTÄLLDHETSOMRÅDET Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning och Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen. Stadsområdesförvaltningen fortsätter arbetet med att presentera bra och jämställt beslutsunderlag till nämnden under Den statistik som presenteras för nämnden är könsuppdelad. Förvaltningen har också gjort en jämställdhetsanalys av internbudget 2014, som resulterat i förslag om att justera nämndsmålen. Granskningarna av mål och uppföljning kommer att fortsätta under Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

16 året. Jämställdhetsanalyser har genomförts inom samtliga verksamheter samt inom staben. Det är viktigt att lärdomarna från analyserna används i kommande planering. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Således kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Kommunfullmäktigemålet mäts genom måtten: användning av könsuppdelad statistik samt genomförande av jämställdhetsanalyser. Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Ja i DR Försörjningsstöd X Skolresultat Attitydundersökningar i skolan X X Hemlöshet X x Nöjdhet i äldreomsorgen X X Trygghet X X Mötesplatser för ungdomar X X Deltagande i fritidsaktiviteter X X Utländsk bakgrund bland medarbetarna X X Ofrivilligt deltidsanställda X X Könsuppdelad statistik har tagits fram inom alla de områden som efterfrågas, i mer eller mindre hög grad. Det är dock svårt att avgöra huruvida den synliggjorda könsuppdelade statistiken kunnat påverka beslutsfattandet. Jämställdhetsanalyser Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Avdelning för områdesutveckling Beskrivning av jämställdhetsanalys Analyser av enskilda biblioteksaktiviteter (främst riktade till barn och ungdomar) har påbörjats och en analys av erbjuden medborgarservice på förvaltningskontoret. Mötesplats Gnistan har låtit flickors och pojkars önskemål ligga till grund för den senaste ommöbleringen av lokalerna. Bibliotekens tidsskriftsanalys utifrån ett jämställdshetsperspektiv är avslutad och Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? Resultaten utav samtliga jämställdhetsanalyser används för att säkerställa att utbudet är fortsatt jämställt och tillgodoser både flickors, pojkars, kvinnors och mäns efterfrågan och önskemål. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

17 Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Avdelning för områdesutveckling Avdelning för områdesutveckling, enheten för Fritid och Förebyggande Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg Beskrivning av jämställdhetsanalys har påverkat tidsskriftsutbudet. En omfattande jämställdhetsanalys är pågående på Lindängens fritidsgård. Den innefattar hela verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv, utformingen av lokaler, aktivitetsutbud, representation i personalgrupp och könsfördelning bland besökarna. Allaktivitetshuset Hermodsdal genomför en jämställdhetsanalys. På Hermodsdalsskolan går fler pojkar än flickor, fördelningen på skolan motsvarar deltagandet i aktiviteter. Analysen syftar till att se om den fördelningen är detsamma även i området. Granskning av sådana utredningar som görs när en kvinna eller man ansöker om behandling för sitt missbruk, med syftet att se om det finns könsbundna mönster som kan identifieras. Granskning av ersättningar för fritidsaktiviteter till barn. Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor avseende detta? Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? Resultatet av jämställdhetsanalysen på Lindängens fritidsgård kommer ligga till grund för verksamhetens planering framöver. Analysen kommer ligga till grund för riktad information om verksamheten till eventuella grupper vi inte når. Resultaten av analysen kommer att diskuteras i berörda sektioner på avdelningen. Analysen är påbörjad men ännu inte färdigställd. I ovanstående tabell anges påbörjade eller genomförda jämställdhetsanalyser under perioden majaugusti Under tertial 2 har det genomförts flera analyser inom förvaltningen. Dessutom finns pågående analyser vilka beräknas avslutas innan årets slut. Totalt sett kommer fler jämställdhetsanalyser att genomföras under 2014 jämfört med föregående år Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål om att Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet: Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning och Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen. Båda målen har uppfyllts under perioden januari till augusti. Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning I samband med delårsrapport 1 gjorde stadsområdesförvaltningen en jämställdhetsanalys av stadsområdesnämndens internbudget för I granskningen föreslogs tre kompletteringar av nämndsmålen för att ytterligare belysa att det är kvinnor och män, flickor och pojkar som avses. Nämnden beslutade att ändra målen i enlighet med förslaget. Det har även genomförts en granskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv av uppföljningen i delårsrapport 2 utifrån framtagen checklista. Granskningen visade att alla tabeller med könsfördelning har kommenterats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare har ställningstagande gjorts om att byta ut några ord såsom person/ brukare/ ungdom till att istället skriva kvinna och man. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

18 Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen Avdelningen för områdesutveckling har genomfört 6 jämställdhetsanalyser under 2014, varav 2 är avslutade. Enheten för kultur och medborgarmöten har genomfört 3 stycken analyser, alla är pågående. Enheten för fritid och förebyggande verksamhet har genomfört 3 stycken varav 2 analyser är avslutade. Avdelningen för områdesutveckling använder resultaten från jämställdhetsanalyserna som en indikator på hur verksamheten och aktivitetsutbudet ska utformas. Att tillgodose pojkars och flickors önskemål och behov på fritidsgårdarna, biblioteken, allaktivitetshusen samt mötesplats Gnistan är ett ständigt pågående arbete där jämställdhetsanalyserna tillsammans med andra planerade och genomförda undersökningar ligger till grund för framtida åtgärder och beslut. Den pågående analysen på Lindängens fritidsgård syftar till att kartlägga ungdomars och personalens upplevelser av hur lokalerna nyttjas av flickor och pojkar på fritidsgårdarna samt vilka fasta aktiviteter pojkar och flickor föredrar. Intervjuer har genomförts och jämställdhetsanalysen beräknas vara klar i september Verksamheterna inom Kultur och Medborgarmöten genomför löpande, mindre jämställdhetsanalyser. Under 2014 har följande analyser genomförts: analyser av enskilda biblioteksaktiviteter och medieutbud (främst riktade till barn och ungdomar) och en analys av erbjuden medborgarservice på förvaltningskontoret. Dessutom har mötesplats Gnistan låtit flickors och pojkars önskemål ligga till grund för den senaste ommöbleringen av lokalerna. Avdelning för bistånd och avdelning vård och omsorg har gemensamt genomfört 2 jämställdhetsanalyser till och med augusti 2014 och analyserna berör båda avdelningarnas ansvarsområden. Inga slutsatser gällande jämställdhetsproblem har kunnat göras då fler analyser med ett större omfång krävs för att kunna säkerställa skillnader. Biståndshandläggare använder sig av en kommungemensam checklista vid ärendehantering i syfte att jämställdhetssäkra handläggningen och dokumentationen. Studiecirklar om den nationella värdegrunden för äldre har pågått under det första halvåret 2014 där jämställdhet utifrån olika tema diskuterats. Närvarande har varit sektionschefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, rehabpersonal och biståndshandläggare. Avdelningen för individ- och familjeomsorg har under tertial 2 genomfört en jämställdhetsanalys inom sektionerna för ekonomiskt bistånd. Syftet med analysen var att se om de beviljade ersättningsnivåerna för fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på om den sökande är flicka eller pojke. Resultatet av analysen kommer att diskuteras i berörda sektioner på avdelningen. Antalet genomförda jämställdhetsanalyser per verksamhet januari-augusti 2014 Verksamhet Antal påbörjade analyser Antalet avslutade analyser BIVO 0 2 IOF 2 1 OU 5 3 Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

19 januari-augusti 2014 VOO 0 2 Totalt 8 6 Inom avdelning för områdesutveckling är jämställdhetsanalyserna en utav indikatorerna på hur verksamhetens utformning av aktiviteter och evenemang på fritidsgårdarna, biblioteken och mötesplatsen Gnistan ska utformas, samt vilket material som ska köpas in. Inom vård och omsorg har inga slutsatser gällande jämställdhetsproblem kunnat göras då fler analyser med ett större omfång krävs för att kunna säkerställa skillnader. Det är viktigt att lärdomarna från analyserna används i kommande planering. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg har den genomförda jämställdhetsanalysen inte ännu resulterat i några specifika aktiviteter. Analysen kommer att användas som diskussionsunderlag i berörda sektioner under hösten och först i samband med detta moment beslutas hur man går vidare med resultaten. 2.5 MALMÖ STAD SKA LIGGA I FRAMKANT GÄLLANDE VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ ANTIDISKRIMINERINGSOMRÅDET Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Säkerhetsställa att alla rekryteringar sker på ett icke-diskriminerande sätt och Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, så väl kvinnor som män. Stadsområdesförvaltningen har under perioden arbetat för att Säkerställa att alla rekryteringar sker på ett icke-diskriminerande sätt genom att arbeta utifrån två perspektiv; dels utifrån hur förvaltningen arbetar med rekrytering, dels utifrån hur arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. För att öka chefers kunskap om den kommungemensamma rekryteringsprocessen erbjuder HRavdelningen under hösten 2014 en utbildning i densamma. Under tertial 2 har avdelningen förberett utbildningsmaterial samt, som en del av det löpande arbetet, gett de chefer som rekryterat under perioden ett nära och professionellt stöd i rekryteringsförfarandet. En undersökning av arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocessen har genomförts under våren. Den kunskap förvaltningen tillägnat sig genom undersökningarna ökar förutsättningarna och möjligheterna att hjälpa enskilda som upplever att de utsatts för diskriminering i rekryteringsprocessen. Under första halvan av 2014 pågick studiecirklar inom vård- och omsorgsverksamheten gällande den nationella värdegrunden för äldre där bemötande var en av utgångspunkterna i utbildningarna. Vid studiecirklarna diskuteras även jämställdhet utifrån olika teman. Även inom verksamheterna för områdesutveckling har olika utbildningar arrangerats där bemötande har varit i fokus eller ingått som en del i kursen. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Därmed kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

20 2.5.1 Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta detta KF-mål: Säkerställa att alla rekryteringar sker på ett icke-diskriminerande sätt och Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män. Målen bedöms uppfyllas under året. Säkerställa att alla rekryteringar av kvinnor och män sker på ett icke-diskriminerande sätt Under våren har två olika undersökningar genomförts för att ta reda på chefers användande av den kommungemensamma rekryteringsprocessen samt, via stickprov, sökandens upplevelse av ett icke diskriminerande rekryteringsförfarande. Resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet med att säkerställa att alla rekryteringarna, av såväl kvinnor som män, främjar mångfald och är fria från diskriminering. En utbildning har förberetts i den kommungemensamma processen för rekrytering och chefsrekrytering och denna kommer att erbjudas förvaltningens chefer under hösten. Parallellt fortsätter HR-avdelningen att ge verksamhetens chefer ett nära och professionellt stöd i rekryteringsförfarandet. Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män Samtliga avdelningar inom förvaltningen har som åtagande att utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män. Andel av stadsområdes avdelningar som utfört minst en utbildning där bemötandet uppmärksammas januari-augusti 2014 Verksamhet Påbörjat utbildning Avslutat utbildning BIVO JA NEJ IOF NEJ NEJ OU JA JA VOO JA NEJ Inom avdelning för områdesutveckling pågår flertalet olika utbildningar där bemötande är i fokus eller ingår som en del i utbildningen. Personal från fritidsgårdarna, förebyggandesektionen, reception och medborgarkontor samt biblioteken har under årets första månader genomgått olika utbildningar. Inom avdelning för bistånd och inom vård och omsorg har studiecirklar om den nationella värdegrunden för äldre pågått under det första halvåret 2014 där bemötande har varit en av utgångspunkterna i utbildningen. Närvarande har varit sektionschefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, rehabpersonal och biståndshandläggare. Individ- och familjeomsorgen har ännu inte påbörjat utbildningsinsatser i avdelningens sektioner. Planeringen är att detta ska genomföras under hösten. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

21 2.6 MALMÖS ÄLDRE SKA KÄNNA ATT DE FÅ DEN VÅRD OCH OMSORG DE BEHÖVER Stadsområdesnämnden har beslutat om två nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål om att Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver: Öka brukarnas (kvinnors och mäns) inflytande över vården och omsorgen samt Öka brukarnas (kvinnors och mäns) delaktighet i vården och omsorgen. Vård- och omsorgsverksamheten har fortsatt arbetet med kvalitetsutvecklingen av innehållet i genomförandeplaner och har arbetat med att öka kvinnors och mäns medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Genomförandeplaner är ett verktyg i det dagliga arbetet som leder till en ökad individanpassning. I genomförandeplanerna beskrivs bl.a. utförandet och målsättningen med insatserna som brukaren får. Vård- och omsorgsverksamheten har under våren 2014 tagit fram utbildningsmaterial och vägledning för medarbetare gällande social dokumentation och dokumentation av genomförandeplaner. Utbildningsmaterialet, med tillhörande checklistor och manualer, har lagts ut på Komin och kommer att börja användas i vård- och omsorgverksamheterna under hösten. Inom särskilt boende kommer sektionschefer påbörja egenkontroller av genomförandeplaner och kvalitetsgranska dess innehåll med stöd av en framtagen checklista. Socialt ansvarig samordnare kommer under hösten göra stickprov för att kvalitetsgranska genomförandeplanerna inom hela vård och omsorg. Socialt ansvarig samordnare har besökt verksamheter inom ordinärt boende och särskilt boende och kommer under hösten träffa gruppen som arbetar med boendestöd. Boendestödsgruppen kommer lägga fokus på upprättande och uppföljning av genomförandeplaner utifrån målsättningarna i de beviljade biståndsbesluten. En effekt av att Socialt ansvarig samordnare varit ute i verksamheterna har varit att fler avvikelser inkommit under tertial 2 i förhållande till tertial 1. Även inkomna synpunkter har ökat då broschyren gällande synpunkter/ klagomål har delats ut till brukare innan sommaren. Under tertial 2 har även intervjuer med kvinnor och män, som har insatser i ordinärt boende eller bor på särskilt boende, påbörjats gällande inflytande och delaktighet i vården och omsorgen. Sammanställning kommer att presenteras i samband med årsanalysen. En förutsättning för att upprätta en aktuell genomförandeplan är att det finns ett aktuellt beslut som är anpassat efter behovet av insatser. Det har pågått ett arbete med att kartlägga alla utgångna beslut för att kunna följa upp dessa innan 2014 års slut. För att uppnå detta har fler handläggare anställts i syfte att brukarna ska ha ett uppdaterat beslut utifrån sina behov. Vård- och omsorgsverksamheten bedömer att stadsområdesnämndens båda nämndsmål kommer att uppnås under året och att stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse därför kommer att uppfyllas. 2.7 MALMÖBORNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I SIN STAD Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 fortsatt att aktivt arbeta med nämndsmålet: Satsa på modellen Allaktivitetshus för att utveckla mötesplatserna i stadsområdet. Arbetet med Allaktivitetshusen på Lindängen och på Hermodsdalsskolan fortlöper. Båda verk- Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

22 samheterna är nu väletablerade med ett brett aktivitetsutbud och är välbesökta. Deltagarna styr utbudet själva vilket säkerställer ett högt deltagande och bidrar till ökat medborgarinflytande samt skapar en ökad trygghet för de boende i respektive område. Beslut fattades i stadsområdesnämnden under våren att förvaltningen tillsammans med grundskoleförvaltningen skulle ansöka om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond för ett allaktivitetshus på Oxievångsskolan. På grund av den rådande ekonomiska situationen i Malmö Stad har det inte varit aktuellt att avsätta pengar för det ändamålet för närvarande. Stadsområdesförvaltningen bedömer att stadsområdesnämndens nämndsmål kommer att uppnås under året. Således kommer stadsområdesnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas Nämndsmål Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta KF:s mål om att Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid: Satsa på modellen Allaktivitetshus för att utveckla mötesplatserna i stadsområdet. Målet bedöms uppfyllas under året. Satsa på modellen Allaktivitetshus för att utveckla mötesplatserna i stadsområdet Arbetet med Allaktivitetshusen på Lindängen och på Hermodsdalsskolan fortlöper. Båda verksamheterna har ett brett aktivitetsutbud och antalet besökare ökar kontinuerligt. Deltagarna är med och styr utbudet själva vilket säkerställer ett högt deltagande och bidrar till ökat medborgarinflytande. Beslut fattades i stadsområdesnämnden under våren att förvaltningen tillsammans med grundskoleförvaltningen skulle ansöka om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond för ett allaktivitetshus på Oxievångsskolan. På grund av den rådande ekonomiska situationen i Malmö Stad har det inte varit aktuellt att avsätta medel för det ändamålet för närvarande. 2.8 MALMÖS BARN OCH UNGDOMAR SKA HA TILLGÅNG TILL MENINGSFULL FRITID Stadsområdesförvaltningen har under tertial 2 arbetat aktivt med nämndsmålen: Satsa på modellen Allaktivitetshus för att utveckla mötesplatserna i stadsområdet och Låta fritidsgårdsverksamheten utgå från flickornas och pojkarnas behov och önskningar. Arbetet med allaktivitetshusen på Lindängen och på Hermodsdalsskolan fortlöper. Aktiviteter är igång och båda verksamheterna är välbesökta. För fösta gången har Allaktivitetshusen haft öppet några veckor över sommaren. Allaktivitetshusen i Hermodsdal och Lindängen hade ett gemensamt sommarprogram med bland annat en Bayramfest samt samarbeten och utflykter till Torups bokskog samt Malmö museer. Inom ramen för samarbetet KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), kommer en större enkätundersökning genomföras i slutet av 2014 för att kartlägga besökarnas framtida önskningar och behov samt analysera besökarnas upplevelser av fritidsgårdsverksamheten. Resultatet presen- Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport (49)

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS Stadsområdesnämnd Söder

Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS Stadsområdesnämnd Söder Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS 2013 Stadsområdesnämnd Söder Vad är en årsanalys? Årsanalysen är en uppföljning av den internbudget som nämnden beslutar om varje år. I internbudgeten beskrivs

Läs mer

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder Internbudget Stadsområdesnämnd Söder 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Nämndens ansvarsområden... 3 3 Förutsättningar och strategier för planeringen... 4 3.1 Omvärldsbevakning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-09-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan SOFS-2015-214

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (5) Datum 2015-04-15 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2015 SOFS-2015-160 Sammanfattning har tagit

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2013 med målavstämning

Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2013 med målavstämning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-02-13 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Tjänsteskrivelse Lars.Tingsmark@malmo.se Årsanalys 2013 med målavstämning SOFN-2014-21 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-01-09 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan SOFN-2014-518 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-09-02 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2 SOFN-2015-46 Sammanfattning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-07 Vår referens Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2013-2023 SOFV-2013-883 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-11 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster 2016 SOFV-2015-1739

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Verksamhetsplan 2013 Områdesprogram - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-11-29 Siv Jensen Hyllie stadsdelsförvaltning Avdelningen

Läs mer

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-10-22, kl. 17.30 19.35 Plats Paragrafer 142-153 Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum: 2016-03-10 Tjänsteskrivelse Petra Olsson Controller Petra.Olsson6@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum 2013-08-08 Vår referens Carina Hart Förvaltningscontroller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Internkontrollplan andra halvåret 2013 SOFV 2013-313

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-07 Handläggare Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om mötesplats

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Foto: Sanna Dolck Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 5 2.1 Stadsområdesförvaltningen... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung,

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Försörjningsstöd

Tjänsteskrivelse. Fördjupad granskning- Försörjningsstöd Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-02-17 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördjupad granskning- Försörjningsstöd SOFS-2015-71 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-05-13 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2015 SOFN-2015-232 Sammanfattning Enligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll 2015. godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll 2015. godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-03-18 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Komplettering av riskanalyser till Plan för intern 2015 SOFS-2015-134

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer