Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och arbetet med Hållbar jämställdhet inom SKL. Arbetet sträcker sig från de av kommunfullmäktige antagna budgetmålen till jämställdhetsanalyser som utförs i verksamheter. Huvudsyftet med Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra våra verksamheter så att resurser fördelas likvärdigt och att våra arbetsplatser är jämställda och icke diskriminerande. Våra verksamheter ska arbeta för: likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Som arbetsgivare ska vi arbeta för: likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper, förhindra osakliga skillnader i lön för alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet. Här nedan följer Malmö stads samlade redovisning av arbetet med Hållbar jämställdhet. Erfarenheterna av arbetet implementeras nu i Malmö stads övriga arbete med jämställdhetsintegrering. Jan-Inge Ahlfridh, Stadsdirektör, Malmö stad Malmö stad 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 5 Stadskontoret... 6 Utfall stadskontoret... 8 Stadsdelsförvaltning Rosengård... 8 Utfall stadsdelsförvaltning Rosengård Gatukontoret Utfall Gatukontoret Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Malmö stad 3

4 Sammanfattning Malmö stads arbete inom hållbar jämställdhet (HÅJ) har varit genomförts i tre förvaltningar; stadskontoret, gatukontoret och stadsdelsförvaltning Rosengård. Stadskontorets mål för utvecklingsarbetet berörde könsuppdelad statistik och kompetenshöjning. I Gatukontorets mål för utvecklingsarbetet ingick att utveckla en arbetsmodell för prioritering av projekt och investeringar som ska bidra till att Malmös offentliga rum och transportsystem är utformat så att det är tryggt och attraktivt för alla oavsett kön. Stadsdelsförvaltning Rosengårds arbete berörde jämställdhetsintegrerade styrdokument, framtagande av indikatorer, utbildning och jämställdhetsarbete inom individ och familjeomsorg. Det finns flera exempel på resultat som beror direkt eller indirekt på arbetet med HÅJ: - Kunskapen om varför könsuppdelad statistik ska användas är hög. - Måluppfyllelsen av de kommunfullmäktigemål som berör individer ska redovisas könsuppdelad i delårs- och årsredovisning. - Inom fritid och förebyggande i stadsområde Öster (f.d. stadsdelsförvaltning Rosengård) har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat. - På grundval av en jämställdhetsanalys förändrades planeringen av stadsområde Östers (f.d. stadsdelsförvaltning Rosengård) bibliotekslokaler. Därefter har antalet kvinnor som vistas längre stunder i lokalerna ökat. Malmö stad 4

5 Bakgrund Initiativet till Malmö stads förvaltningars medverkan togs av respektive förvaltning. Stadskontoret samordnade sedan ansökningarna till en gemensam ansökan. Stadskontoret, Gatukontoret och stadsdelsförvaltning Rosengård omfattades av arbetet under såväl första som andra programperioden. Malmö stads beviljades sammanlagt kronor. Resultat Malmö stads arbete med jämställdhet innan HÅJ var främst inriktat mot HRarbetet. I skrivande stund pågår ett stort, förvaltningsövergripande arbete med att jämställdhetsintegrera Malmö stads verksamheter. Exempel på detta är: - Kommunfullmäktig antog 2011 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. - Kommunfullmäktige har antagit strategiska budgetmål avseende jämställdhet. - De av kommunfullmäktiges budgetmål som berör individer redovisas med könsuppdelad statistik. - Det finns en planering för jämställd verksamhetsstyrning. - På verksamhetsnivå har man bl. a arbetat med jämställdhetsanalyser, utbildning och jämställdhetsintegrering av styrdokument. - Åtgärder har genomförts på några förvaltningar Exempel på detta är: o Inom en av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser infördes flextider på praktikplatser efter det att en jämställdhetsanalys bl. a visat att ensamstående föräldrar inte kunde delta i verksamheten. o Inom fritid och förebyggande i stadsdelsförvaltning Rosengård har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat Inom stadsdelsförvaltning Rosengård ökad antalet flickor. Programmål och utfall Stadskontorets mål för utvecklingsarbetet berörde könsuppdelad statistik och kompetenshöjning. Gatukontorets mål för utvecklingsarbetet berörde att utveckla en arbetsmodell för prioritering av projekt och investeringar som ska bidra till att Malmös offentliga rum och transportsystem är utformat så att det är tryggt och attraktivt för alla oavsett kön. Stadsdelsförvaltning Rosengårds arbete berörde jämställdhetsintegrerade styrdokument, framtagande av indikatorer, utbildning och jämställdhetsarbete inom individ och familjeomsorg. Malmö stad 5

6 Stadskontoret Nedan följer stadskontorets mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Att bilda en arbetsgrupp med mål att titta på nuläget och identifiera styrkor och brister. Utifrån arbetsgruppens analys ta fram ett fungerande stödsystem för arbetet med jämställdhetsintegrering samt kommunicera detta system. - Bilda en arbetsgrupp som inkluderar alla 22 förvaltningar samt sakkunniga inom statistikområdet Ett nätverk med en kontaktperson från varje förvaltnings bildades för arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Nätverket har fungerat som stöd i arbetet med könsuppdelad statistik. - Analysera tillgången på könsuppdelad statistik En genomgång kring vilken könsuppdelad statistik som fanns 2011 gjordes. Under genomgången undersöktes även om det fanns några tekniska hinder för att ta fram könsuppdelad statistik. - Utveckla befintliga verktyg för att möjliggöra löpande könsuppdelad statistik Vid den ovan nämnda genomgången framkom att det, med vissa undantag som t ex ekonomiskt bistånd (beviljas till hushåll), inte fanns några tekniska hinder för att ta fram könsuppdelad statistik. Däremot saknades kunskap om varför samt hur man kan arbeta med uppställningen av redovisningen. Därför genomfördes utbildningar kring detta. - Kommunicera den könsuppdelade statistiken. I samband med de kommunfullmäktigemål som berör individer ska målredovisningen ske uppdelat på kvinnor och män, flickor och pojkar. En handbok avseende könsuppdelad statistik har tagits fram och kommer att distribueras. Mål 2: Att ta fram en statistisk mätpunkt för jämställdhetsarbetet, för att driva arbetet, möjliggöra jämställdhetsanalyser och mäta utvecklingen. - Få in löpande könsuppdelad statistik på individnivå från verksamheterna, - Ta fram statistisk mätpunkt och - Kommunicera jämställdhetsläget i Malmö (internt och externt) utifrån mätpunkten. Ett PM skrevs våren 2012 och i årsrapport 2014 kommer Malmö stad att ha med indikatorer för jämställdhet. MakEquality har redovisats internt via Malmö stads jämställdhetsberedning. Någon extern redovisning har inte skett. Detta då en stor del av arbetet de senaste åren har varit inriktat på styrsystem, statistik och jämställdhetsanalyser vilkas påverkan på verksamheterna inte kommer att synas förrän Samla in information om medborgarnas upplevelser rörande jämställdhet när de använder stadens olika verksamheter. Representativ enkätundersökning 2012 Malmö stad 6

7 En enkätundersökning gjorders våren Då resultatet inte gav någon vägledning för hur informationsarbetet skulle kunna bedrivas beslutade stadskontoret att avvakta med flera enkätundersökningar till efter Mål 3: Att stödja förvaltningarna i deras arbete med den könsuppdelade statistiken. - Ge service i form av könsuppdelad statistik Diskussioner har förts med statistikansvariga på stadskontoret så att den individbaserade statistik som förmedlas till verksamheterna ska var könsuppdelad. Mål 4: Att bilda ett nätverk med representanter från respektive förvalting/verksamhet. Aktiviteter som var kopplade till målet och utfallet av dessa var: - Bilda ett nätverk som inkluderar förvaltningschef och en person som förvaltningen väljer som sin representant från alla 22 förvaltningar. Utifrån förvaltningarnas önskemål bildades två nätverk: a) Ett nätverk som inkluderar förvaltningschef och som sedan 2011 träffas i november varje år. b) Ett nätverk med en kontaktperson från varje förvaltnings. Nätverket träffas 4-6 ggr per år. Mål 5: Att tillsammans med nätverket analysera behovet av utbildning och kompetenshöjning inom respektive förvaltning. - Nätverksmöten Under nätverksmöten har behov av utbildning diskuterats. Stadskontoret har sedan arrangerat utbildningsinsatser för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose behovet. Mål 6: Att som ett första steg tillgodose förvaltningarnas behov av kompetenshöjning i jämställdhetsintegrering. - Kickoff föreläsning En kickoff föreläsning med Gertrud Åström genomfördes i september Föreläsningen riktade sig till förvaltningschefer i Malmö stad - Informationsmöten med förvaltningarna Personal från stadskontoret besökte under 2011 i stort sett samtliga förvaltningars ledningsgrupper för att informera om Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Under 2012 besöktes ett flertal av Malmö stads nämndsmöten för att informera om det pågående arbetet. Mål 7: Att skräddarsy utbildning efter behovsanalysen - Skräddarsydda utbildningar t ex föreläsningar, workshops (större delen av 2012 och hela 2013 är egeninsats). Malmö stad 7

8 Exempel på utbildningar som genomförts är: jämställd kommunikation, att göra jämställdhetsanalys, att jämställdhetsintegrera dokument, könsuppdelad statistik och utbildning för politiska sekreterare, utbildning för personal inom HR, utbildning för chefer i Malmö stad, ett omvänt studiebesök där andra kommuner kom till Malmö för att berätta om sitt arbete. Utfall stadskontoret För stadskontoret har smärre revideringar avseende de ursprungliga målen gjorts, se ovan. Stadskontorets ambitioner var realistiska i förhållande till den avgränsade tidsperioden. Insatserna inom HÅJ är en del av Malmö stads övergripande arbete med jämställdhetsintegrering. Den av kommunfullmäktige antagna Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering löper till Därefter måste ett löpande arbete utföras för att säkerställa att de resultat som uppnåtts fortsätter. Stadskontoret har tilldelats medel i kommunfullmäktiges budget och två heltidstjänster finns avsatta för att driva arbetet med implementering av utvecklingsplanen. Att Malmö stad har haft medel från SKL har gjort att arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad har fått ytterligare tyngd samt gett möjlighet till kunskapsutbyte och ett nationellt nätverk för de tjänstemän som arbetat inom området. I dagsläget är det tveksamt om medborgare och brukare märker av effekterna av det arbetet som drivits inom stadskontorets HÅJ-arbete. Effekterna kan bli tydligare först 2014 och framåt då den könsuppdelade statistiken har analyserats och faktiska förändringar har genomförts. Jämställdhet är dock bl. a genom gjorda utbildningar och de nätverk som bildats en fråga som är levande och aktuell. Stadsdelsförvaltning Rosengård Nedan följer stadsdelsförvaltning Rosengårds mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Alla verksamhetsplaner ska visa att utvecklingsplanenen för jämställdhetsintegrering har beaktats. - Utbildning av ledare och nyckelpersoner Alla chefer i stadsdelen har genomgått en tvådagarsutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Resultatet det fortarande finns utrymme för förbättringar. Flera verksamhetsplaner är fortfarande könsblinda och saknar tydliga jämställdhetsmål. Mål 2: Individ och familjeomsorgens fortsatta arbete med att implementera policydokument och nya involvera medarbetare, ca 30 st., i den pågående lärandeprocessen kring jämställdhet och genus. Malmö stad 8

9 - Fokusgrupper - Halvdagar med workshops - Könsuppdelad statistik - Verksamhetsplaner Inom individ och familjeomsorgen har ett policydokument; Tänk jämt tagits fram. Policydokumentet ska fungera som arbetsmaterial/underlag för det fortsatta arbetet. Andra exempel på utfallet är: o Månadens fråga som tas upp vid APT och som behandlar genus, jämställdhet och likabehandling. o En jämställdhetsgrupp med uppdrag att stötta sektionschef och enhetschef i arbetet har bildats. o Vid en undersökning om hemlöshet bland barnfamiljer lades kön till som indelningsgrund. Det visade sig då att kvinnor och barn blev hemlösa p.g.a. mäns våld. Efter det har en utbildningsserie genomförts för att öka kunskap och ta fram metoder. Mål 3: Öka antalet aktiviteter som riktar sig till flickor liksom andelen flickor som besöker fritidsgårdar och mötesplatser samt öka antalet flickor genom verksamhet i skolorna utanför schemalagd skoltid. - Aktiviteter som riktar sig till flickor, verksamhet utanför schemalagd skoltid i skolorna, genusgranskning av aktiviteter. Insatserna har bidragit till att andelen flickor i fritidsverksamheten har ökat. Mål 4: IoF ska sprida erfarenhet och kunskap till andra IoF och fungera som stöd. - Anordnande och deltagande i konferenser, möten, APT-träffar Projektledaren i stadsdelsförvaltning Rosengård har besökt flera individ- och familjeomsorger och materialet finns tillgängligt på Malmö stads intranät. Mål 5: Möten med medborgare. - Bjuda in medborgare för att kommunicera policydokument. Detta mål uppnåddes inte. Inga aktiviteter genomfördes. Mål 6: Granskning av IOF:s egna insatser. - Workshops Inom individ- och familjeomsorgen planerar att genomföra jämställdhetsanalyser avseende ekonomiskt bistånd. Mål 7: Verka för samsyn inom stadsdelen när det gäller hedersrelaterat våld. Malmö stad 9

10 - Gemensamma utbildningar, workshops Alla chefer i stadsdelen har deltagit i utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Utfall stadsdelsförvaltning Rosengård Malmö stads stadsdelar har omorganiserats. 10 stadsdelar har blivit 5 stadsområden. Inom stadsdelsförvaltning Rosengård leddes arbetet av en styrgrupp bestående av förvaltningschef, avdelningschefer för ekonomi, individ och familjeomsorg samt fritid och förebyggande. På så sätt har arbetet varit väl förankrat i stadsdelen och det är rimligt att anta att det fortsätter bedrivas i den nya organisationen. Då det nya stadsområdet även det omfattas av kommunfullmäktigemål samt Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering finns ytterligare indikatorer på hållbarhet. Inom stadsdelsförvaltning Rosengård har utvecklingsarbete bl. a utmynnat i följande effekter i verksamheten: - Efter att en undersökning om orsaker till hemlöshet även fått kön som indelningsgrund framkom att kvinnor och barn oftare blir hemlösa p.g.a. mäns våld. Därför anordnades en utbildningsserie för att ta fram förbättrade metoder att i arbetet med våldsutsatta kvinnor - Inom fritid och förebyggande har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat - På grundval av en jämställdhetsanalys förändrades planeringen av stadsdelens bibliotekslokaler. Därefter har antalet kvinnor som vistas längre stunder i lokalerna ökat. Exempel på förändringar är: - Inom individ och familjeomsorg ingår en Månadens fråga vid varje APT. Frågan behandlar genus, jämställdhet eller likabehandling. - Inom skolan planeras en nöjdhetsenkät för att undersöka om flickor och pojkar är lika nöjda. - Inom förebyggande och fritid är jämställdhetsanalyser en ordinarie del av utvecklingsarbetet. Gatukontoret Nedan följer Gatukontorets mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Utveckla modell för prioritering utifrån jämställdhetspolitiska målen. Arbetet för att uppnå målet är ej klart utan pågår fortfarande och kommer att bedrivas även efter att medel från SKL upphör. Mål 2: Håll utbildning för anställda. En seminarieserie har genomförts i syfte att öka de anställdas kompetens inom området. Malmö stad 10

11 Utfall Gatukontoret Gatukontoret har inte reviderat målen. Däremot tvekar man kring vilken modell som ska användas då projektstyrnings- och investeringsmodell ändrats under projekttiden. Det finns få möjligheter att ta fram individbaserad statistik avseende hur stadsrummet utnyttjas. Däremot har arbetet initierat en diskussion om huruvida Gatukontoret kan göra ytterligare ansträngningar för att få med variabeln kön i stadsrumsanalyser. Budget Konstnadsslag Projektledning (löneutbetalningar) Processledning (konsultarvoden) Litteratur Resor Övrigt Total kostnad: Kronor kr kr kr kr kr kr Hållbarhet De faktorer som främst bidrar till ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är: - Kommunfullmäktige antog 2011 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som löper till Sedan 2011 finns ett särkskilt kommunfullmäktige mål avseende jämställdhetsintegrering - Måluppfyllelsen av de kommunfullmäktigemål som berör individer ska redovisas könsuppdelad Personalen som arbetat med HÅJ är tillsvidareanställd. Detta borgar för att kompetensen kan behållas inom organisationen. Utbildningarna som genomförts har nått stora grupper av personal från olika delar av Malmö stads verksamheter vilket även det bidrar till att kompetensen är väl förankrad i organisationen. För att säkerställa framtida behov av kompetensutveckling finns de nätverk som beskrivs under punkt Programmål och utfall, stadskontoret. Vidare har Gatukontoret valt att finansiera en doktorand i landskapsarkitektur som ska studera jämställdhet och jämlikhet i stadsrummet. Malmö stad 11

12 Utbildning och kommunikation Exempel på utbildningar som genomförts inom ramen för Malmö stads HÅJarbete är: - Kickoff med Gertrud Åström. Kickoffen gav en grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. - Genusvetenskap Föreläsningen gav en grundläggande kunskap om genusvetenskap - Jämställdhetsintegrering i budgetarbete Under två föreläsningar fick deltagarna kunskap om hur budgetarbetet kan jämställdhetsintegreras. - Könsuppdelad statistik Deltagarna fick kunskap om varför och hur könsuppdelad statistik ska och kan användas. - Jämställdhetsintegrering av dokument Deltagarna fick använda egna tjänsteskrivelser för att få ökad kunskap om hur de kan arbeta med jämställdhetsintegrerade dokument. - Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i praktiken Arbetsledare i stadsdelsförvaltning Rosengård erbjöds en två-dagars utbildning. - Utbildning för chefer i jämställdhetsintegrering Samtliga chefer i Malmö stad erbjöds utbildning. Drygt hälften av Malmö stads chefer deltog Det är svårt att dra slutsatser om att enskilda utbildningar lett till direkta förändringar i verksamheterna. Sammantaget kan dock arbetet med jämställdhetsintegrering sägas bl. a ha lett till att - jämställdhet är väl förankrat i kommunens övergripande mål - det finns stöd för och krav på att verksamheterna ska genomföra jämställdhetsanalyser, under 2012 hade 18 av 22 förvaltningar gjort en jämställdhetsanalys inom något verksamhetsområde. För utvecklingsarbete har det funnits en övergripande hemsida för stadskontorets arbete. Till det kommer att vissa förvaltningar gjort egna hemsidor. Även på Malmö stads publika hemsida finns arbetet med jämställdhetsintegrering tillgängligt. För det kommuncentrala arbetet finns en kommunikationsplan framtagen. Det externa kommunikationsarbetet har hittills varit begränsat. Detta då den övervägande delen av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering än så länge främst berör saker som utbildning, könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser och styrsystem. Detta gör att kvinnor och män, flickor och pojkar i Malmö troligen ännu inte har märkt mycket av det arbete som genomförts. Utvärdering och lärdomar Utvecklingsarbetet har främst följts upp via SKL forumträffar, egen uppföljning samt rapportering till SKL. Vidare har Malmö högskola varit kontrakterad för Malmö stad 12

13 att följeforskning avseende arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Utvecklingsarbete har fått draghjälp av Malmö stads övergripande arbete. Att detta långsiktigt och förankrat i Malmö stads system har gjort att man i verksamheterna kunna förlita sig på att arbetet inte avstannar efter Bilagor Bilaga 1: slutrapport följeforskning Malmö högskola Bilaga 2; sammanfattning jämställdhetsanalyser Malmö stad 13

14 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Ange organisationens namn Rapporten avser Malmö stad arbete inom Hållbar jämställdhet (HåJ) Arbetet har bedrivits av tre förvaltningar; Stadskontoret, Gatukontoret och Rosengårds stadsdelsförvaltning. Malmö stads bedriver ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering även utanför HåJ vilket borgar för att de erfarenheter som dragits kommer att användas inom Malmö stad. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Anders Eriksson, Malmö stad, 2013 Malmö stad

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Årlig jämställdhetsredovisning 2014 Stadskontoret

Årlig jämställdhetsredovisning 2014 Stadskontoret Årlig jämställdhetsredovisning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-02-20 1.0 Anders Eriksson Stadskontoret Välfärdsavdelningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Hållbar Jämställdhet 2012-2013

Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Genderbudget på Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel Resultatrapport Förord Jämställdhet är en viktig fråga i hälso- och sjukvården. Vi skall ge våra patienter vård

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad Antagen av styrelsen, 2010-09-22 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har antagit visionen Vi ska bli bäst på jämställdhet. Upprättandet av en jämställdhetsstrategi

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 Handläggare: Natalia Ferm TN GK-2014-479 2014-03-05 Innehåll 1 Bakgrund/förutsättningar... 3 1.1 Syfte... 4 1.2 Leverans-

Läs mer

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Piteå kommun har under de senaste fyra åren arbetat med att implementera metoden jämställdhetsintegrering. Den innebär att vi arbetat

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Uppsala kommuns främsta uppgift är att planera och utveckla samhället för Uppsalaborna och för dem som vill flytta hit och verka

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelsens handling nr 29/2011 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Datum: 2010-07-20 Handläggare: Anna Johansson 2 (15) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Här skriver den högsta politiska- eller tjänstemannaledningen sitt förord på max en sida. Förordet får gärna innehålla ledningens svar

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Hållbar jämställdhet Förslag till Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad

Hållbar jämställdhet Förslag till Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad Hållbar jämställdhet Förslag till Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2011-2020 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-08-09 1.0 Jeanette Heilmann Stadskontoret

Läs mer