Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och arbetet med Hållbar jämställdhet inom SKL. Arbetet sträcker sig från de av kommunfullmäktige antagna budgetmålen till jämställdhetsanalyser som utförs i verksamheter. Huvudsyftet med Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra våra verksamheter så att resurser fördelas likvärdigt och att våra arbetsplatser är jämställda och icke diskriminerande. Våra verksamheter ska arbeta för: likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Som arbetsgivare ska vi arbeta för: likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper, förhindra osakliga skillnader i lön för alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet. Här nedan följer Malmö stads samlade redovisning av arbetet med Hållbar jämställdhet. Erfarenheterna av arbetet implementeras nu i Malmö stads övriga arbete med jämställdhetsintegrering. Jan-Inge Ahlfridh, Stadsdirektör, Malmö stad Malmö stad 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 5 Stadskontoret... 6 Utfall stadskontoret... 8 Stadsdelsförvaltning Rosengård... 8 Utfall stadsdelsförvaltning Rosengård Gatukontoret Utfall Gatukontoret Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Malmö stad 3

4 Sammanfattning Malmö stads arbete inom hållbar jämställdhet (HÅJ) har varit genomförts i tre förvaltningar; stadskontoret, gatukontoret och stadsdelsförvaltning Rosengård. Stadskontorets mål för utvecklingsarbetet berörde könsuppdelad statistik och kompetenshöjning. I Gatukontorets mål för utvecklingsarbetet ingick att utveckla en arbetsmodell för prioritering av projekt och investeringar som ska bidra till att Malmös offentliga rum och transportsystem är utformat så att det är tryggt och attraktivt för alla oavsett kön. Stadsdelsförvaltning Rosengårds arbete berörde jämställdhetsintegrerade styrdokument, framtagande av indikatorer, utbildning och jämställdhetsarbete inom individ och familjeomsorg. Det finns flera exempel på resultat som beror direkt eller indirekt på arbetet med HÅJ: - Kunskapen om varför könsuppdelad statistik ska användas är hög. - Måluppfyllelsen av de kommunfullmäktigemål som berör individer ska redovisas könsuppdelad i delårs- och årsredovisning. - Inom fritid och förebyggande i stadsområde Öster (f.d. stadsdelsförvaltning Rosengård) har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat. - På grundval av en jämställdhetsanalys förändrades planeringen av stadsområde Östers (f.d. stadsdelsförvaltning Rosengård) bibliotekslokaler. Därefter har antalet kvinnor som vistas längre stunder i lokalerna ökat. Malmö stad 4

5 Bakgrund Initiativet till Malmö stads förvaltningars medverkan togs av respektive förvaltning. Stadskontoret samordnade sedan ansökningarna till en gemensam ansökan. Stadskontoret, Gatukontoret och stadsdelsförvaltning Rosengård omfattades av arbetet under såväl första som andra programperioden. Malmö stads beviljades sammanlagt kronor. Resultat Malmö stads arbete med jämställdhet innan HÅJ var främst inriktat mot HRarbetet. I skrivande stund pågår ett stort, förvaltningsövergripande arbete med att jämställdhetsintegrera Malmö stads verksamheter. Exempel på detta är: - Kommunfullmäktig antog 2011 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. - Kommunfullmäktige har antagit strategiska budgetmål avseende jämställdhet. - De av kommunfullmäktiges budgetmål som berör individer redovisas med könsuppdelad statistik. - Det finns en planering för jämställd verksamhetsstyrning. - På verksamhetsnivå har man bl. a arbetat med jämställdhetsanalyser, utbildning och jämställdhetsintegrering av styrdokument. - Åtgärder har genomförts på några förvaltningar Exempel på detta är: o Inom en av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser infördes flextider på praktikplatser efter det att en jämställdhetsanalys bl. a visat att ensamstående föräldrar inte kunde delta i verksamheten. o Inom fritid och förebyggande i stadsdelsförvaltning Rosengård har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat Inom stadsdelsförvaltning Rosengård ökad antalet flickor. Programmål och utfall Stadskontorets mål för utvecklingsarbetet berörde könsuppdelad statistik och kompetenshöjning. Gatukontorets mål för utvecklingsarbetet berörde att utveckla en arbetsmodell för prioritering av projekt och investeringar som ska bidra till att Malmös offentliga rum och transportsystem är utformat så att det är tryggt och attraktivt för alla oavsett kön. Stadsdelsförvaltning Rosengårds arbete berörde jämställdhetsintegrerade styrdokument, framtagande av indikatorer, utbildning och jämställdhetsarbete inom individ och familjeomsorg. Malmö stad 5

6 Stadskontoret Nedan följer stadskontorets mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Att bilda en arbetsgrupp med mål att titta på nuläget och identifiera styrkor och brister. Utifrån arbetsgruppens analys ta fram ett fungerande stödsystem för arbetet med jämställdhetsintegrering samt kommunicera detta system. - Bilda en arbetsgrupp som inkluderar alla 22 förvaltningar samt sakkunniga inom statistikområdet Ett nätverk med en kontaktperson från varje förvaltnings bildades för arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Nätverket har fungerat som stöd i arbetet med könsuppdelad statistik. - Analysera tillgången på könsuppdelad statistik En genomgång kring vilken könsuppdelad statistik som fanns 2011 gjordes. Under genomgången undersöktes även om det fanns några tekniska hinder för att ta fram könsuppdelad statistik. - Utveckla befintliga verktyg för att möjliggöra löpande könsuppdelad statistik Vid den ovan nämnda genomgången framkom att det, med vissa undantag som t ex ekonomiskt bistånd (beviljas till hushåll), inte fanns några tekniska hinder för att ta fram könsuppdelad statistik. Däremot saknades kunskap om varför samt hur man kan arbeta med uppställningen av redovisningen. Därför genomfördes utbildningar kring detta. - Kommunicera den könsuppdelade statistiken. I samband med de kommunfullmäktigemål som berör individer ska målredovisningen ske uppdelat på kvinnor och män, flickor och pojkar. En handbok avseende könsuppdelad statistik har tagits fram och kommer att distribueras. Mål 2: Att ta fram en statistisk mätpunkt för jämställdhetsarbetet, för att driva arbetet, möjliggöra jämställdhetsanalyser och mäta utvecklingen. - Få in löpande könsuppdelad statistik på individnivå från verksamheterna, - Ta fram statistisk mätpunkt och - Kommunicera jämställdhetsläget i Malmö (internt och externt) utifrån mätpunkten. Ett PM skrevs våren 2012 och i årsrapport 2014 kommer Malmö stad att ha med indikatorer för jämställdhet. MakEquality har redovisats internt via Malmö stads jämställdhetsberedning. Någon extern redovisning har inte skett. Detta då en stor del av arbetet de senaste åren har varit inriktat på styrsystem, statistik och jämställdhetsanalyser vilkas påverkan på verksamheterna inte kommer att synas förrän Samla in information om medborgarnas upplevelser rörande jämställdhet när de använder stadens olika verksamheter. Representativ enkätundersökning 2012 Malmö stad 6

7 En enkätundersökning gjorders våren Då resultatet inte gav någon vägledning för hur informationsarbetet skulle kunna bedrivas beslutade stadskontoret att avvakta med flera enkätundersökningar till efter Mål 3: Att stödja förvaltningarna i deras arbete med den könsuppdelade statistiken. - Ge service i form av könsuppdelad statistik Diskussioner har förts med statistikansvariga på stadskontoret så att den individbaserade statistik som förmedlas till verksamheterna ska var könsuppdelad. Mål 4: Att bilda ett nätverk med representanter från respektive förvalting/verksamhet. Aktiviteter som var kopplade till målet och utfallet av dessa var: - Bilda ett nätverk som inkluderar förvaltningschef och en person som förvaltningen väljer som sin representant från alla 22 förvaltningar. Utifrån förvaltningarnas önskemål bildades två nätverk: a) Ett nätverk som inkluderar förvaltningschef och som sedan 2011 träffas i november varje år. b) Ett nätverk med en kontaktperson från varje förvaltnings. Nätverket träffas 4-6 ggr per år. Mål 5: Att tillsammans med nätverket analysera behovet av utbildning och kompetenshöjning inom respektive förvaltning. - Nätverksmöten Under nätverksmöten har behov av utbildning diskuterats. Stadskontoret har sedan arrangerat utbildningsinsatser för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose behovet. Mål 6: Att som ett första steg tillgodose förvaltningarnas behov av kompetenshöjning i jämställdhetsintegrering. - Kickoff föreläsning En kickoff föreläsning med Gertrud Åström genomfördes i september Föreläsningen riktade sig till förvaltningschefer i Malmö stad - Informationsmöten med förvaltningarna Personal från stadskontoret besökte under 2011 i stort sett samtliga förvaltningars ledningsgrupper för att informera om Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Under 2012 besöktes ett flertal av Malmö stads nämndsmöten för att informera om det pågående arbetet. Mål 7: Att skräddarsy utbildning efter behovsanalysen - Skräddarsydda utbildningar t ex föreläsningar, workshops (större delen av 2012 och hela 2013 är egeninsats). Malmö stad 7

8 Exempel på utbildningar som genomförts är: jämställd kommunikation, att göra jämställdhetsanalys, att jämställdhetsintegrera dokument, könsuppdelad statistik och utbildning för politiska sekreterare, utbildning för personal inom HR, utbildning för chefer i Malmö stad, ett omvänt studiebesök där andra kommuner kom till Malmö för att berätta om sitt arbete. Utfall stadskontoret För stadskontoret har smärre revideringar avseende de ursprungliga målen gjorts, se ovan. Stadskontorets ambitioner var realistiska i förhållande till den avgränsade tidsperioden. Insatserna inom HÅJ är en del av Malmö stads övergripande arbete med jämställdhetsintegrering. Den av kommunfullmäktige antagna Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering löper till Därefter måste ett löpande arbete utföras för att säkerställa att de resultat som uppnåtts fortsätter. Stadskontoret har tilldelats medel i kommunfullmäktiges budget och två heltidstjänster finns avsatta för att driva arbetet med implementering av utvecklingsplanen. Att Malmö stad har haft medel från SKL har gjort att arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad har fått ytterligare tyngd samt gett möjlighet till kunskapsutbyte och ett nationellt nätverk för de tjänstemän som arbetat inom området. I dagsläget är det tveksamt om medborgare och brukare märker av effekterna av det arbetet som drivits inom stadskontorets HÅJ-arbete. Effekterna kan bli tydligare först 2014 och framåt då den könsuppdelade statistiken har analyserats och faktiska förändringar har genomförts. Jämställdhet är dock bl. a genom gjorda utbildningar och de nätverk som bildats en fråga som är levande och aktuell. Stadsdelsförvaltning Rosengård Nedan följer stadsdelsförvaltning Rosengårds mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Alla verksamhetsplaner ska visa att utvecklingsplanenen för jämställdhetsintegrering har beaktats. - Utbildning av ledare och nyckelpersoner Alla chefer i stadsdelen har genomgått en tvådagarsutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Resultatet det fortarande finns utrymme för förbättringar. Flera verksamhetsplaner är fortfarande könsblinda och saknar tydliga jämställdhetsmål. Mål 2: Individ och familjeomsorgens fortsatta arbete med att implementera policydokument och nya involvera medarbetare, ca 30 st., i den pågående lärandeprocessen kring jämställdhet och genus. Malmö stad 8

9 - Fokusgrupper - Halvdagar med workshops - Könsuppdelad statistik - Verksamhetsplaner Inom individ och familjeomsorgen har ett policydokument; Tänk jämt tagits fram. Policydokumentet ska fungera som arbetsmaterial/underlag för det fortsatta arbetet. Andra exempel på utfallet är: o Månadens fråga som tas upp vid APT och som behandlar genus, jämställdhet och likabehandling. o En jämställdhetsgrupp med uppdrag att stötta sektionschef och enhetschef i arbetet har bildats. o Vid en undersökning om hemlöshet bland barnfamiljer lades kön till som indelningsgrund. Det visade sig då att kvinnor och barn blev hemlösa p.g.a. mäns våld. Efter det har en utbildningsserie genomförts för att öka kunskap och ta fram metoder. Mål 3: Öka antalet aktiviteter som riktar sig till flickor liksom andelen flickor som besöker fritidsgårdar och mötesplatser samt öka antalet flickor genom verksamhet i skolorna utanför schemalagd skoltid. - Aktiviteter som riktar sig till flickor, verksamhet utanför schemalagd skoltid i skolorna, genusgranskning av aktiviteter. Insatserna har bidragit till att andelen flickor i fritidsverksamheten har ökat. Mål 4: IoF ska sprida erfarenhet och kunskap till andra IoF och fungera som stöd. - Anordnande och deltagande i konferenser, möten, APT-träffar Projektledaren i stadsdelsförvaltning Rosengård har besökt flera individ- och familjeomsorger och materialet finns tillgängligt på Malmö stads intranät. Mål 5: Möten med medborgare. - Bjuda in medborgare för att kommunicera policydokument. Detta mål uppnåddes inte. Inga aktiviteter genomfördes. Mål 6: Granskning av IOF:s egna insatser. - Workshops Inom individ- och familjeomsorgen planerar att genomföra jämställdhetsanalyser avseende ekonomiskt bistånd. Mål 7: Verka för samsyn inom stadsdelen när det gäller hedersrelaterat våld. Malmö stad 9

10 - Gemensamma utbildningar, workshops Alla chefer i stadsdelen har deltagit i utbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Utfall stadsdelsförvaltning Rosengård Malmö stads stadsdelar har omorganiserats. 10 stadsdelar har blivit 5 stadsområden. Inom stadsdelsförvaltning Rosengård leddes arbetet av en styrgrupp bestående av förvaltningschef, avdelningschefer för ekonomi, individ och familjeomsorg samt fritid och förebyggande. På så sätt har arbetet varit väl förankrat i stadsdelen och det är rimligt att anta att det fortsätter bedrivas i den nya organisationen. Då det nya stadsområdet även det omfattas av kommunfullmäktigemål samt Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering finns ytterligare indikatorer på hållbarhet. Inom stadsdelsförvaltning Rosengård har utvecklingsarbete bl. a utmynnat i följande effekter i verksamheten: - Efter att en undersökning om orsaker till hemlöshet även fått kön som indelningsgrund framkom att kvinnor och barn oftare blir hemlösa p.g.a. mäns våld. Därför anordnades en utbildningsserie för att ta fram förbättrade metoder att i arbetet med våldsutsatta kvinnor - Inom fritid och förebyggande har ett förändringsarbete med bakgrund i gjorda jämställdhetsanalyser gjort att andelen flickor som besöker fritidsverksamheten har ökat - På grundval av en jämställdhetsanalys förändrades planeringen av stadsdelens bibliotekslokaler. Därefter har antalet kvinnor som vistas längre stunder i lokalerna ökat. Exempel på förändringar är: - Inom individ och familjeomsorg ingår en Månadens fråga vid varje APT. Frågan behandlar genus, jämställdhet eller likabehandling. - Inom skolan planeras en nöjdhetsenkät för att undersöka om flickor och pojkar är lika nöjda. - Inom förebyggande och fritid är jämställdhetsanalyser en ordinarie del av utvecklingsarbetet. Gatukontoret Nedan följer Gatukontorets mål samt en redogörelse för måluppfyllelsen. Mål 1: Utveckla modell för prioritering utifrån jämställdhetspolitiska målen. Arbetet för att uppnå målet är ej klart utan pågår fortfarande och kommer att bedrivas även efter att medel från SKL upphör. Mål 2: Håll utbildning för anställda. En seminarieserie har genomförts i syfte att öka de anställdas kompetens inom området. Malmö stad 10

11 Utfall Gatukontoret Gatukontoret har inte reviderat målen. Däremot tvekar man kring vilken modell som ska användas då projektstyrnings- och investeringsmodell ändrats under projekttiden. Det finns få möjligheter att ta fram individbaserad statistik avseende hur stadsrummet utnyttjas. Däremot har arbetet initierat en diskussion om huruvida Gatukontoret kan göra ytterligare ansträngningar för att få med variabeln kön i stadsrumsanalyser. Budget Konstnadsslag Projektledning (löneutbetalningar) Processledning (konsultarvoden) Litteratur Resor Övrigt Total kostnad: Kronor kr kr kr kr kr kr Hållbarhet De faktorer som främst bidrar till ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är: - Kommunfullmäktige antog 2011 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som löper till Sedan 2011 finns ett särkskilt kommunfullmäktige mål avseende jämställdhetsintegrering - Måluppfyllelsen av de kommunfullmäktigemål som berör individer ska redovisas könsuppdelad Personalen som arbetat med HÅJ är tillsvidareanställd. Detta borgar för att kompetensen kan behållas inom organisationen. Utbildningarna som genomförts har nått stora grupper av personal från olika delar av Malmö stads verksamheter vilket även det bidrar till att kompetensen är väl förankrad i organisationen. För att säkerställa framtida behov av kompetensutveckling finns de nätverk som beskrivs under punkt Programmål och utfall, stadskontoret. Vidare har Gatukontoret valt att finansiera en doktorand i landskapsarkitektur som ska studera jämställdhet och jämlikhet i stadsrummet. Malmö stad 11

12 Utbildning och kommunikation Exempel på utbildningar som genomförts inom ramen för Malmö stads HÅJarbete är: - Kickoff med Gertrud Åström. Kickoffen gav en grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. - Genusvetenskap Föreläsningen gav en grundläggande kunskap om genusvetenskap - Jämställdhetsintegrering i budgetarbete Under två föreläsningar fick deltagarna kunskap om hur budgetarbetet kan jämställdhetsintegreras. - Könsuppdelad statistik Deltagarna fick kunskap om varför och hur könsuppdelad statistik ska och kan användas. - Jämställdhetsintegrering av dokument Deltagarna fick använda egna tjänsteskrivelser för att få ökad kunskap om hur de kan arbeta med jämställdhetsintegrerade dokument. - Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i praktiken Arbetsledare i stadsdelsförvaltning Rosengård erbjöds en två-dagars utbildning. - Utbildning för chefer i jämställdhetsintegrering Samtliga chefer i Malmö stad erbjöds utbildning. Drygt hälften av Malmö stads chefer deltog Det är svårt att dra slutsatser om att enskilda utbildningar lett till direkta förändringar i verksamheterna. Sammantaget kan dock arbetet med jämställdhetsintegrering sägas bl. a ha lett till att - jämställdhet är väl förankrat i kommunens övergripande mål - det finns stöd för och krav på att verksamheterna ska genomföra jämställdhetsanalyser, under 2012 hade 18 av 22 förvaltningar gjort en jämställdhetsanalys inom något verksamhetsområde. För utvecklingsarbete har det funnits en övergripande hemsida för stadskontorets arbete. Till det kommer att vissa förvaltningar gjort egna hemsidor. Även på Malmö stads publika hemsida finns arbetet med jämställdhetsintegrering tillgängligt. För det kommuncentrala arbetet finns en kommunikationsplan framtagen. Det externa kommunikationsarbetet har hittills varit begränsat. Detta då den övervägande delen av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering än så länge främst berör saker som utbildning, könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser och styrsystem. Detta gör att kvinnor och män, flickor och pojkar i Malmö troligen ännu inte har märkt mycket av det arbete som genomförts. Utvärdering och lärdomar Utvecklingsarbetet har främst följts upp via SKL forumträffar, egen uppföljning samt rapportering till SKL. Vidare har Malmö högskola varit kontrakterad för Malmö stad 12

13 att följeforskning avseende arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Utvecklingsarbete har fått draghjälp av Malmö stads övergripande arbete. Att detta långsiktigt och förankrat i Malmö stads system har gjort att man i verksamheterna kunna förlita sig på att arbetet inte avstannar efter Bilagor Bilaga 1: slutrapport följeforskning Malmö högskola Bilaga 2; sammanfattning jämställdhetsanalyser Malmö stad 13

14 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Ange organisationens namn Rapporten avser Malmö stad arbete inom Hållbar jämställdhet (HåJ) Arbetet har bedrivits av tre förvaltningar; Stadskontoret, Gatukontoret och Rosengårds stadsdelsförvaltning. Malmö stads bedriver ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering även utanför HåJ vilket borgar för att de erfarenheter som dragits kommer att användas inom Malmö stad. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Anders Eriksson, Malmö stad, 2013 Malmö stad

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft.

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft. I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad har kollektivtrafiken en avgörande betydelse. Kollektivtrafiken möjliggör för fler människor att få tillgång till arbetsmarknaden och det sociala

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013 Resultatrapport 1 Förord För oss som jobbar i kommuner, regioner och landsting är det en självklarhet att invånarna inte ska få sämre

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Slutrapport Program för hållbar jämställdhet - Håj november 2013

Slutrapport Program för hållbar jämställdhet - Håj november 2013 Slutrapport Program för hållbar jämställdhet - Håj november 2013 stockholm.se Slutrapport Program för hållbar jämställdhet-håj november 2013 Dnr: 1.8-875/2013 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01.

Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01. Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplanen 2012-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01. Layout: Stadskontoret Information Lena Gustafsson Foton: Lena Gustafsson och Smålandsbilder AB Innehållsförteckning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Uppsala län 2014-2016 Jämställdhet 2014-2016 Innehållsförteckning Inledning sid 4 Länsstyrelsens uppdrag...sid 5 Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål...sid 5 En jämställd länsstyrelse sid 6 Arbetet med att ta fram

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015.

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Vi erbjuder dig ett uppsatstema inom följande områden: Utvärdering av genomförda förändringar Strategiska

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Strategi för ett jämställt Örebro

Strategi för ett jämställt Örebro PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Strategi för ett jämställt Örebro År 2016 2025 Örebro kommun 2015-09-22 Ks 424/2014 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer