Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna ska börja reflektera över de ojämställdheterna som kan finnas i de verksamheter som de arbetar inom. Att arbeta med dessa frågeställningar har anses vara positivt då det även höjer kvalitén på service och det går att följa upp vad olika grupper tycker om kommunens insatser. Projektet Hållbart jämställdhet har synliggjort vad jämställdhet är i kommunen. Detta har lett till att verksamheterna har börjat fundera på hur de framställer sig genom statistik, blanketter och på hemsidan. Genom att medarbetarna har fått mer kunskaper inom området och börjat reflektera över jämställdhet är förhoppningen att kommunen kan erbjuda invånarna en likvärdig service. [Peter Andreasson, Kommunchef] Örkelljunga kommun 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 5 Genomförande... 8 Budget... 9 Hållbarhet... 9 Utbildning och kommunikation... 9 Utvärdering och lärdomar... 9 Bilagor Örkelljunga kommun 3

4 Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun var att öka kunskaperna inom området jämställdhet och få personalen att börja fundera över sin verksamhet och hur de arbetade med jämställdhet. Aktiviteterna för att nå ökad kunskap handlade mycket om utbildning och informationsspridning. Det genomfördes flera olika utbildningar till olika grupper i kommunen. Bland annat genom gick alla kommunens chefer, politiker och medarbetare en utbildning om vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering är. Genom att höja kunskapen inom jämställdhet kan verksamheterna börja reflektera över hur de arbetar med dessa frågor och hur de bemöter kunder. Effekten som blir för invånarna är att de kommer att erbjudas en mer likvärdig service. Örkelljunga kommun 4

5 Bakgrund programperioden för Program för Hållbar Jämställdhet hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Deras projekt handlade om att skapa likvärdig bemötande från socialtjänsten till kunderna. Första programperioden beviljades kr. Socialförvaltningen ansökte därefter medel för att göra en fördjupning på sitt projekt och denna ansökan var på över en miljon. Ansökan avslogs och kommunen fick förfrågan från SKL att jobba utifrån styr- och ledningsperspektivet tvärsektoriellt över kommunens alla förvaltningar. Då svarstiden var kort fanns det ingen möjlighet att förankra projektet politiskt utan förankrades enbart hos kommunchefensledningsgrupp där projektledarna fick mandat att genomföra projektet samt att förvaltningarna skulle samarbeta inom de olika målen. Andra programperioden var mellan och den programperioden beviljades kr. Totalt har Örkelljunga kommun fått kr för att arbeta med Hållbar Jämställdhet. Resultat Örkelljunga kommuns alla chefer har fått en ökad kunskap om jämställdhet och medvetenheten om att få med jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet har ökat. Efter projektets slut diskuterar mer jämställdhet i de olika verksamheterna och projektledaren har blivit expert och kan få förfrågan om ojämställdhetsproblem som inte ingick i projektet. Övergripande jämställdhetsarbete som fanns i kommunen innan projektet var likabehandlingsplanen som togs fram av personalavdelningen. Jämställdhetsarbete hade inte bedrivits på styr- och ledningsnivå innan. Därför har det funnits en ovana att arbeta med detta i verksamheterna och det gjorde att förankringen av projektet tog tid. (Mer om målen och resultatet finns i tabellen nertill) Programmål och utfall Örkelljunga kommun hade fyra mål med flera delmål var. Syftet var att få in könsuppdelad statistik i årsredovisningen och sprida kunskaper om jämställdhetsintegrering samt visa hur verksamheterna kan göra en jämställdhetsanalys. Några av delmålen har uppnåtts medan andra skulle behövas arbetas mer med. Exempel på arbete som behövs fortsätta är kunskapsfrågan och kontakten mellan kunskap och att göra jämställdhet. Örkelljunga kommun 5

6 Mål 1. Kommunen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Arbetade med ekonomichefen och förankrat idén att bokslut har könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckelpersoner har fått information om att bokslutet ska ha könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckel personer har fått information de ska genomföra grundutbildningen inom jämställdhet på deras Arbetsplatsträff.(APT) Material till utbildningen finns på intranätet. Kommunfullmäktige antog ett beslut dec 2012 att bokslutet för 2012 skull ha könsuppdelad statistik. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Bokslut/verksamhetsbeskrivningarna har könsuppdelad statistik. Detta är genomfört mars Delmål 2. Genomförd genusanalys av den statistik som redovisas i bokslut/verksamhetsbeskrivningen. Görs för första gången Delmål % av alla APT i kommunen ska ha genomgått grundutbildningen inom jämställdhet före årsskiftet 2012/2013. Det var bara personalavdelningen som hade könsuppdelad statistik. När det inte fanns någon könsuppdelad statistik gick det inte att göra en analys. Hela eller delar av olika förvaltningar har genomfört detta. Hela samhällsbyggnadsenheten har genomgått utbildningen, hela kommunledningskontoret samt administrativa delen av socialförvaltningen. Mål 2. Kvinnor och män framställs och bemöts jämställt. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Alla kommunens chefer och nyckelpersoner har fått information om checklistan vid utbildningstillfället. Information om jämställdhet och jämställdhetsanalys på texter till webbmaster och kommunikatören. Utbildningsförvaltningen har ändrat i sina blanketter och skrivit vårdnadshavare i stället för moder och fader. Webbmastern och kommunikatör har fått grundläggande jämställdhets information samt checklistan på hur hen kan analysera texterna. Dessa personer har även fått SKL: guida till jämställd kommunikation. Delmål 1. Alla kommunala dokument på hemsidan ska granskas utifrån ett genusperspektiv. Delmål 2. Analys görs utifrån checklistan av den information som ska läggas ut på hemsidan. En checklistan om hur verksamheterna kan granska dokument har tagits fram. Ett pågående arbete att göra analyser på nya texter som ska ut på hemsidan. Örkelljunga kommun 6

7 Mål 3. Verksamhetens resurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Samla kommunens alla chefer för att få ökade kunskaper i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Införa checklista för jämställdhetsanalys för politiker och tjänstemän i Örkelljunga kommun. Under dagen genomfördes utbildning i checklistan och en workshop anordnades utifrån checklistan. Samla kommunpolitikerna för att öka kunskaperna i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Alla politiker fick under Kommunfullmäktige samt en påminnelse per e-post om utbildning för politiker. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet. Alla nämnder fick information om utbildningen i samband med en presentation i Kommunfullmäktige. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet under kommunens egen plattform Ledarforum. Sammanlagt var det sju politiker som genomförde utbildningen. 5 kvinnor och 2 män. De som bjöds in var alla 41 politiker i kommunfullmäktige där det fanns 9 kvinnor och 32 män. Ca 40 personer var med på utbildnings- och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. En nämnd har genomfört utbildningen (samhällsbyggnadsnämnden) Handikapp- och pensionärsrådet fick utbildningen. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen 19 kvinnor och 21 män. Delmål 2. Alla förvaltningschefer ska ha genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 3. Alla nämndspolitiker har genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 4. Grundläggande jämställdhetsutbildning ges till deltagarna på kommunens Ledarforum under Utbildningen genomfördes utifrån SKL:s jämställdhetsanalys för politiker. Genomförd Kommunen har tre nämnder samt Kommunstyrelsen. En nämnd har deltagit i utbildningen. Utbildning i grundlaggande jämställdhet och jämställdhetsanalyser genomfördes under dagen. Örkelljunga kommun 7

8 Mål 4. Kvinnor och män har lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Ta fram könsuppdelad statistik om vilka som är med i medborgardialog samt byastämmor. 2 utskick av medborgarenkäten. Titta på Synpunktsportalens synpunkter. Under hösten 2012 togs detta fram på medborgardialoger samt byastämmor som genomfördes. En basmätning genomfördes våren 2012 där det för första gången var uppdelat på kön. (Enkäten genomför av SCB) Av de som har synats (finns utlagda på hemsidan) finns det ingen möjlighet att fylla i man eller kvinna. Därför har det inte gått att genomföra analyser av könsskillnader. Delmål 1. Ökad jämställdhet genom medborgardialog. Hösten 2011 till våren Delmål 2. Ökad nöjdhet i medborgarundersökningen. Delmål 3. Ökad nöjdhet/minskning av klagomål i synpunktsportalen. Arbetet att registrera antal kvinnor och män i medborgardialog har blivit rutin. Enkäterna genomförs vartannat år och nästa tillfälle är Behöver en längre tids studie för att se om nöjdheten ökar och klagomålen minska. Under arbetets gång har målen reviderats en gång för att göras tydligare och kunna följas upp lättare. Lärdomar att sätta upp mål och bestämma aktiviteter inom området Hållbar Jämställdhet skulle vara, att bara ha ett mål med tre delmål. För att uppfylla alla målen skulle det behövas minst ett till två år till. Ambitionerna var höga inom området Hållbar Jämställdhet. För att få ett utvecklingsarbete som resulterar i en jämställd verksamhet från 2014 behövs det mer tid, engagerad personer och fortsatt arbete med frågorna. Det har uppstå oförutsedda effekter av utvecklingsarbete och detta var att kunskaperna om jämställdhet är efterfrågad hos de som har förstått att detta behövs arbetas med. Detta har lett till att projektledarna har fått förfrågan om jämställdhet i andra områden än de som var uppsatta i målen. Dessa frågor handlade om hur de kan göra jämställdhet i verksamheterna samt det efterfrågades verksamhetsexempel på jämställdhetsintegrering. Genomförande Utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun har varit övergripande och berört alla förvaltningar i kommunen. Projektet har försökt få förvaltningarna se värdet av att ha könsuppdelad statistik och hur statistiken kan analyseras för att kunna ge likvärdig service till invånarna. Men även att personal och framförallt cheferna har fått utbildning i vad jämställdhet är. Anledningen till att utvecklingsarbetet koncentrerades på en styr- och ledningsnivå är att det har saknats könsuppdelad Örkelljunga kommun 8

9 statistik i offentligt material, inga kunskaper i att göra jämställdhetsanalyser och kunskapsnivån behövde höjas. Det fanns könsuppdelat statistik i de olika verksamheterna. Det som saknas är en förståelse varför detta ska redovisas i offentlig statistik samt att utan statistik är det svårare att göra jämställdhetsanalyser. Utvecklingsarbetet har haft två projektledare mellan 2012 och augusti 2013 därefter en. Styrgruppen har varit Kommunchefensledningsgrupp. Vid olika tillfällen har även kommunens traineer fått vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom bland annat att skriva rapport, vara med på möten och lämna synpunkter på utbildningar. Budget Detta är en överblick av hur budgeten har använts. Majoriteten av medlen har gått till löner. Örkelljunga kommun har bidragit med ca kronor och detta har innefattat utbildningstid för alla som har varit med på utbildningarna under Ledarforum, politiker utbildningen eller arbetsplatsträffarna. Tiden med styrgruppen och samverkan med andra aktörer har inte räknats med. Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar + PO) :- Utbildning med resor och övernattning :- Egen insats ca :- Total kostnad: :- Hållbarhet I Örkelljunga kommuns framtida arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheterna utifrån ett styr- och ledningsperspektiv är att få in jämställdhetsperspektivet i kommunens uppföljningssystem men även hos handläggarna genom att få in perspektivet i alla tjänsteskrivelser. Utbildning och kommunikation Inom utvecklingsarbetet anordnades det totalt fyra utbildningstillfällen och ett informationstillfälle för kommunens chefer, nyckelpersoner, handläggare och politiker. Fyra av dessa tillfällen genomfördes vid befintliga mötesplattformer. 1. Ledarforum, i en halvdag utbildades kommunens chefer i grundläggande jämställdhet som innefattade statistik om hur det ser ut i kommunen, de nationella målen, kommunens mål inom projektet och betydelsen av att ha könsdelad statistik. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet, chefers betydelse och jämställdsintegrering. De fick utbildning i att göra jämställdhetsanalyser utifrån SKL:s checklista och fick arbeta i grupp med att analysera ett pågående projekt i kommunen. 2. Arbetsplatsträff, utbildningen innehöll grundläggande kunskaper om jämställdhet, diskussionsfrågor om och SKL:s film om startpaketet. Örkelljunga kommun 9

10 3. Nämndsutbildningen, vände sig till alla nämnder i kommunen och innehöll kunskaper om jämställdhet, vad är kön och genus, vinster med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. 4. Kommunfullmäktige, en 20 minuters presentation om jämställdhet och introduktion med hjälp av Basketfilm (två grupper spelar basket när en apa går igenom bilden. Majoriteten av åhörarna ser inte apan för de är koncentrerade på att räkna bollnerslag) med slutsatsen: har du en gång sett ojämställdhet (apan) kommer du alltid att se den. 5. Politiker utbildning, en ca 3 timmars utbildning som vände sig till alla politiker i Kommunfullmäktige och innehöll SKL:s checklista för jämställdhetsanalyser. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. Detta var en utbildning som hölls utanför de befintliga mötestillfällen. Utvecklingsarbetet har kommunicerats både externt och internt. Externt Internt - Inför utbildningen på Ledarforum hade Helsingborgs Dagsblad skrivit en artikel om jämställdhetsarbetet och projektet. - Kommunen hade även en egen artikel i lokaltidningen där projektet beskrivs och varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. - På kommunens hemsida fanns det information om projektet och arbetet. - Kommunchefensledningsgrupp fick regelbundet information om både mål, hur arbetet fortgick och vad nästa aktivitet är. - Alla kommunens chefer hade vid utbildningstillfället fått information om projektet. - Intranätet med checklistor och utbildning. Utvärdering och lärdomar Mycket tid har gått åt till inläsning och strategisk planering inom projektet. Det har också varit en lång process att förankra projektet och målen i kommunchefensledningsgrupp/styrgruppen samt att få mandat att genomföra arbetet. Under projektets tid har kommunen hunnit byta ett antal tjänster på ledningsnivå och detta har upplevt som en svårighet för att förankra projektet på ledningsnivån. Det som gjorde att Hållbar Jämställdhet blev begripligt var när projektledarena började använda sig av ojämställda exempel och hur de kunde jämställdhetsintegrera. Arbetet med att bygga upp en exempelbank utifrån olika verksamheter inom kommunen påbörjades. Örkelljunga kommun 10

11 SKL har varit ett stort stöd till projektet. Utan deras utbildningar och träffar hade arbetet varit tungt. De har bidragit till inspiration, struktur och visat på hinder och hur kommuner kan göra dem till möjligheter. Det har varit intressant och lärorikt att träffa andra kommuner under SKL:s program för att lära av varandras erfarenheter men också för att få ta del av fler ojämställdhets exempel. Detta utbyte kommer att saknas för det är en del som gör att kommunen kan bygga vidare på sitt jämställdhetsarbete. De som arbetar med jämställdhet behöver mötets möjligheter både regionallt och nationellt då detta område handlar mycket om att diskuskutera fram hur gör vi här, vad innebär likvärdig service osv. Detta för att kunna ge ett bra stöd i sin egen kommun. Örkelljunga kommun har använt sig av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne som externa aktörer. Projektledarna samt berörda personer inom samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i Länsstyrelsens seminarieserie om jämställda miljöer tryggt och jämt. Länsstyrelsen har även föreläst för alla chefer i Örkelljunga kommun om Könsresan. Att delta vid dessa seminarier och höra Könsresan har varit intressant och lärorikt. Det har förbättrat förmågan att granska verksamheter och situationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Örkelljunga kommun har deltagit i att ta fram jämställdhetsstrategi tillsammans med av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samt andra kommuner i Skåne. Utvecklingsarbetet samarbetade med kommunens Ledarforum som är kommunens plattform för att nå ut till alla chefer. Det finns ett antal lärdomar från utvecklingsarbetet bland annat: att ha färre mål. att det behövs mer tid för att få majoriteten att förstå nyttan med att arbeta jämställt. att alla oavsett om det är på lednings-eller verksamhetsnivå behöver höra eller se konkreta exempel på jämställdhetsintegrering. förankring av frågor som är värdeladdade tar längre tid. vara tydlig med vad projektet innefattar då jämställdhet kan bli väldigt personligt. vara tålig som projektledare inom dessa frågor då inte bara projektet blir granskad utan du som person. Bilagor Bilaga 2 Checklista för dokumentgranskning Örkelljunga kommun 11

12 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Ange organisationens namn Projektet Hållbar jämställdhet i Örkelljunga kommun har framförallt riktats in på övergripande arbete inom ledning och styrning för att öka kunskapen i jämställdhet och att göra en översyn av kommunens hemsida och årsredovisning. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Johanna Häggberg, Örkelljunga kommun, 2013 Text: Johanna Häggberg Illustration/foto: wordler/johanna Häggberg Produktion: Ange namn Tryck: Ange namn Post: Örkelljung Besök: Biblioteksgatan 10 Telefon:

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Hållbar Jämställdhet 2012-2013

Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Genderbudget på Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel Resultatrapport Förord Jämställdhet är en viktig fråga i hälso- och sjukvården. Vi skall ge våra patienter vård

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Här skriver den högsta politiska- eller tjänstemannaledningen sitt förord på max en sida. Förordet får gärna innehålla ledningens svar

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET No Förord 2008 ställde sig ett enat landstingsfullmäktige bakom den Europeiska jämställdhetsdeklarationen och Norrbottens läns

Läs mer

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Piteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Piteå kommun har under de senaste fyra åren arbetat med att implementera metoden jämställdhetsintegrering. Den innebär att vi arbetat

Läs mer

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelsens handling nr 29/2011 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Datum: 2010-07-20 Handläggare: Anna Johansson 2 (15) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-03-27 46 Reviderad: Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun 2(8) INNEHÅLL INLEDNING... 3 Barnperspektiv... 4 Medverkande tjänstemän...

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Simrishamns kommun Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Simrishamns kommun Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Simrishamns kommun Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet SIMRISHAMNS KOMMUN Förord Simrishamns kommun har, med stöd från Sveriges kommuner och landsting, under fem år arbetat med jämställdhetsintegrering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

ANALYSSEMINARIUM 9/5. Styra och leda för hållbar jämställdhet. Hur går vi vidare?

ANALYSSEMINARIUM 9/5. Styra och leda för hållbar jämställdhet. Hur går vi vidare? ANALYSSEMINARIUM 9/5 Styra och leda för hållbar jämställdhet Hur går vi vidare? Detta har vi sett! Detta har vi gjort! Högre förväntningar på kvinnor Myndighetens arbete med jämställdhet, vid biståndsbedömning

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Välkomna till workshop om socialt bokslut!

Välkomna till workshop om socialt bokslut! Välkomna till workshop om socialt bokslut! 2013-11-15 1 Upplägg Inledning Vad är ett socialt bokslut? Hur jobbar vi med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet? Hur kan vårt sociala bokslut se

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Landstinget Kronoberg ska vara ett jämställt landsting där det kvinnliga och manliga perspektivet ges likvärdiga villkor i

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Sveriges Kommuner och Landsting RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sveriges Kommuner och Landsting RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Sveriges Kommuner och Landsting är en medlemsorganisation. I nätverk, konferenser, möten och seminarier arbetar

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Karlskrona kommun. Karlskrona kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Karlskrona kommun. Karlskrona kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Karlskrona kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Karlskrona kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Det är dags att göra verkstad av alla fina ord om att kvinnor

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Uppsala kommuns främsta uppgift är att planera och utveckla samhället för Uppsalaborna och för dem som vill flytta hit och verka

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013 Resultatrapport 1 Förord För oss som jobbar i kommuner, regioner och landsting är det en självklarhet att invånarna inte ska få sämre

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer