Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna ska börja reflektera över de ojämställdheterna som kan finnas i de verksamheter som de arbetar inom. Att arbeta med dessa frågeställningar har anses vara positivt då det även höjer kvalitén på service och det går att följa upp vad olika grupper tycker om kommunens insatser. Projektet Hållbart jämställdhet har synliggjort vad jämställdhet är i kommunen. Detta har lett till att verksamheterna har börjat fundera på hur de framställer sig genom statistik, blanketter och på hemsidan. Genom att medarbetarna har fått mer kunskaper inom området och börjat reflektera över jämställdhet är förhoppningen att kommunen kan erbjuda invånarna en likvärdig service. [Peter Andreasson, Kommunchef] Örkelljunga kommun 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 5 Genomförande... 8 Budget... 9 Hållbarhet... 9 Utbildning och kommunikation... 9 Utvärdering och lärdomar... 9 Bilagor Örkelljunga kommun 3

4 Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun var att öka kunskaperna inom området jämställdhet och få personalen att börja fundera över sin verksamhet och hur de arbetade med jämställdhet. Aktiviteterna för att nå ökad kunskap handlade mycket om utbildning och informationsspridning. Det genomfördes flera olika utbildningar till olika grupper i kommunen. Bland annat genom gick alla kommunens chefer, politiker och medarbetare en utbildning om vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering är. Genom att höja kunskapen inom jämställdhet kan verksamheterna börja reflektera över hur de arbetar med dessa frågor och hur de bemöter kunder. Effekten som blir för invånarna är att de kommer att erbjudas en mer likvärdig service. Örkelljunga kommun 4

5 Bakgrund programperioden för Program för Hållbar Jämställdhet hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Deras projekt handlade om att skapa likvärdig bemötande från socialtjänsten till kunderna. Första programperioden beviljades kr. Socialförvaltningen ansökte därefter medel för att göra en fördjupning på sitt projekt och denna ansökan var på över en miljon. Ansökan avslogs och kommunen fick förfrågan från SKL att jobba utifrån styr- och ledningsperspektivet tvärsektoriellt över kommunens alla förvaltningar. Då svarstiden var kort fanns det ingen möjlighet att förankra projektet politiskt utan förankrades enbart hos kommunchefensledningsgrupp där projektledarna fick mandat att genomföra projektet samt att förvaltningarna skulle samarbeta inom de olika målen. Andra programperioden var mellan och den programperioden beviljades kr. Totalt har Örkelljunga kommun fått kr för att arbeta med Hållbar Jämställdhet. Resultat Örkelljunga kommuns alla chefer har fått en ökad kunskap om jämställdhet och medvetenheten om att få med jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet har ökat. Efter projektets slut diskuterar mer jämställdhet i de olika verksamheterna och projektledaren har blivit expert och kan få förfrågan om ojämställdhetsproblem som inte ingick i projektet. Övergripande jämställdhetsarbete som fanns i kommunen innan projektet var likabehandlingsplanen som togs fram av personalavdelningen. Jämställdhetsarbete hade inte bedrivits på styr- och ledningsnivå innan. Därför har det funnits en ovana att arbeta med detta i verksamheterna och det gjorde att förankringen av projektet tog tid. (Mer om målen och resultatet finns i tabellen nertill) Programmål och utfall Örkelljunga kommun hade fyra mål med flera delmål var. Syftet var att få in könsuppdelad statistik i årsredovisningen och sprida kunskaper om jämställdhetsintegrering samt visa hur verksamheterna kan göra en jämställdhetsanalys. Några av delmålen har uppnåtts medan andra skulle behövas arbetas mer med. Exempel på arbete som behövs fortsätta är kunskapsfrågan och kontakten mellan kunskap och att göra jämställdhet. Örkelljunga kommun 5

6 Mål 1. Kommunen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Arbetade med ekonomichefen och förankrat idén att bokslut har könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckelpersoner har fått information om att bokslutet ska ha könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckel personer har fått information de ska genomföra grundutbildningen inom jämställdhet på deras Arbetsplatsträff.(APT) Material till utbildningen finns på intranätet. Kommunfullmäktige antog ett beslut dec 2012 att bokslutet för 2012 skull ha könsuppdelad statistik. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Bokslut/verksamhetsbeskrivningarna har könsuppdelad statistik. Detta är genomfört mars Delmål 2. Genomförd genusanalys av den statistik som redovisas i bokslut/verksamhetsbeskrivningen. Görs för första gången Delmål % av alla APT i kommunen ska ha genomgått grundutbildningen inom jämställdhet före årsskiftet 2012/2013. Det var bara personalavdelningen som hade könsuppdelad statistik. När det inte fanns någon könsuppdelad statistik gick det inte att göra en analys. Hela eller delar av olika förvaltningar har genomfört detta. Hela samhällsbyggnadsenheten har genomgått utbildningen, hela kommunledningskontoret samt administrativa delen av socialförvaltningen. Mål 2. Kvinnor och män framställs och bemöts jämställt. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Alla kommunens chefer och nyckelpersoner har fått information om checklistan vid utbildningstillfället. Information om jämställdhet och jämställdhetsanalys på texter till webbmaster och kommunikatören. Utbildningsförvaltningen har ändrat i sina blanketter och skrivit vårdnadshavare i stället för moder och fader. Webbmastern och kommunikatör har fått grundläggande jämställdhets information samt checklistan på hur hen kan analysera texterna. Dessa personer har även fått SKL: guida till jämställd kommunikation. Delmål 1. Alla kommunala dokument på hemsidan ska granskas utifrån ett genusperspektiv. Delmål 2. Analys görs utifrån checklistan av den information som ska läggas ut på hemsidan. En checklistan om hur verksamheterna kan granska dokument har tagits fram. Ett pågående arbete att göra analyser på nya texter som ska ut på hemsidan. Örkelljunga kommun 6

7 Mål 3. Verksamhetens resurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Samla kommunens alla chefer för att få ökade kunskaper i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Införa checklista för jämställdhetsanalys för politiker och tjänstemän i Örkelljunga kommun. Under dagen genomfördes utbildning i checklistan och en workshop anordnades utifrån checklistan. Samla kommunpolitikerna för att öka kunskaperna i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Alla politiker fick under Kommunfullmäktige samt en påminnelse per e-post om utbildning för politiker. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet. Alla nämnder fick information om utbildningen i samband med en presentation i Kommunfullmäktige. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet under kommunens egen plattform Ledarforum. Sammanlagt var det sju politiker som genomförde utbildningen. 5 kvinnor och 2 män. De som bjöds in var alla 41 politiker i kommunfullmäktige där det fanns 9 kvinnor och 32 män. Ca 40 personer var med på utbildnings- och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. En nämnd har genomfört utbildningen (samhällsbyggnadsnämnden) Handikapp- och pensionärsrådet fick utbildningen. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen 19 kvinnor och 21 män. Delmål 2. Alla förvaltningschefer ska ha genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 3. Alla nämndspolitiker har genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 4. Grundläggande jämställdhetsutbildning ges till deltagarna på kommunens Ledarforum under Utbildningen genomfördes utifrån SKL:s jämställdhetsanalys för politiker. Genomförd Kommunen har tre nämnder samt Kommunstyrelsen. En nämnd har deltagit i utbildningen. Utbildning i grundlaggande jämställdhet och jämställdhetsanalyser genomfördes under dagen. Örkelljunga kommun 7

8 Mål 4. Kvinnor och män har lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Ta fram könsuppdelad statistik om vilka som är med i medborgardialog samt byastämmor. 2 utskick av medborgarenkäten. Titta på Synpunktsportalens synpunkter. Under hösten 2012 togs detta fram på medborgardialoger samt byastämmor som genomfördes. En basmätning genomfördes våren 2012 där det för första gången var uppdelat på kön. (Enkäten genomför av SCB) Av de som har synats (finns utlagda på hemsidan) finns det ingen möjlighet att fylla i man eller kvinna. Därför har det inte gått att genomföra analyser av könsskillnader. Delmål 1. Ökad jämställdhet genom medborgardialog. Hösten 2011 till våren Delmål 2. Ökad nöjdhet i medborgarundersökningen. Delmål 3. Ökad nöjdhet/minskning av klagomål i synpunktsportalen. Arbetet att registrera antal kvinnor och män i medborgardialog har blivit rutin. Enkäterna genomförs vartannat år och nästa tillfälle är Behöver en längre tids studie för att se om nöjdheten ökar och klagomålen minska. Under arbetets gång har målen reviderats en gång för att göras tydligare och kunna följas upp lättare. Lärdomar att sätta upp mål och bestämma aktiviteter inom området Hållbar Jämställdhet skulle vara, att bara ha ett mål med tre delmål. För att uppfylla alla målen skulle det behövas minst ett till två år till. Ambitionerna var höga inom området Hållbar Jämställdhet. För att få ett utvecklingsarbete som resulterar i en jämställd verksamhet från 2014 behövs det mer tid, engagerad personer och fortsatt arbete med frågorna. Det har uppstå oförutsedda effekter av utvecklingsarbete och detta var att kunskaperna om jämställdhet är efterfrågad hos de som har förstått att detta behövs arbetas med. Detta har lett till att projektledarna har fått förfrågan om jämställdhet i andra områden än de som var uppsatta i målen. Dessa frågor handlade om hur de kan göra jämställdhet i verksamheterna samt det efterfrågades verksamhetsexempel på jämställdhetsintegrering. Genomförande Utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun har varit övergripande och berört alla förvaltningar i kommunen. Projektet har försökt få förvaltningarna se värdet av att ha könsuppdelad statistik och hur statistiken kan analyseras för att kunna ge likvärdig service till invånarna. Men även att personal och framförallt cheferna har fått utbildning i vad jämställdhet är. Anledningen till att utvecklingsarbetet koncentrerades på en styr- och ledningsnivå är att det har saknats könsuppdelad Örkelljunga kommun 8

9 statistik i offentligt material, inga kunskaper i att göra jämställdhetsanalyser och kunskapsnivån behövde höjas. Det fanns könsuppdelat statistik i de olika verksamheterna. Det som saknas är en förståelse varför detta ska redovisas i offentlig statistik samt att utan statistik är det svårare att göra jämställdhetsanalyser. Utvecklingsarbetet har haft två projektledare mellan 2012 och augusti 2013 därefter en. Styrgruppen har varit Kommunchefensledningsgrupp. Vid olika tillfällen har även kommunens traineer fått vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom bland annat att skriva rapport, vara med på möten och lämna synpunkter på utbildningar. Budget Detta är en överblick av hur budgeten har använts. Majoriteten av medlen har gått till löner. Örkelljunga kommun har bidragit med ca kronor och detta har innefattat utbildningstid för alla som har varit med på utbildningarna under Ledarforum, politiker utbildningen eller arbetsplatsträffarna. Tiden med styrgruppen och samverkan med andra aktörer har inte räknats med. Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar + PO) :- Utbildning med resor och övernattning :- Egen insats ca :- Total kostnad: :- Hållbarhet I Örkelljunga kommuns framtida arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheterna utifrån ett styr- och ledningsperspektiv är att få in jämställdhetsperspektivet i kommunens uppföljningssystem men även hos handläggarna genom att få in perspektivet i alla tjänsteskrivelser. Utbildning och kommunikation Inom utvecklingsarbetet anordnades det totalt fyra utbildningstillfällen och ett informationstillfälle för kommunens chefer, nyckelpersoner, handläggare och politiker. Fyra av dessa tillfällen genomfördes vid befintliga mötesplattformer. 1. Ledarforum, i en halvdag utbildades kommunens chefer i grundläggande jämställdhet som innefattade statistik om hur det ser ut i kommunen, de nationella målen, kommunens mål inom projektet och betydelsen av att ha könsdelad statistik. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet, chefers betydelse och jämställdsintegrering. De fick utbildning i att göra jämställdhetsanalyser utifrån SKL:s checklista och fick arbeta i grupp med att analysera ett pågående projekt i kommunen. 2. Arbetsplatsträff, utbildningen innehöll grundläggande kunskaper om jämställdhet, diskussionsfrågor om och SKL:s film om startpaketet. Örkelljunga kommun 9

10 3. Nämndsutbildningen, vände sig till alla nämnder i kommunen och innehöll kunskaper om jämställdhet, vad är kön och genus, vinster med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. 4. Kommunfullmäktige, en 20 minuters presentation om jämställdhet och introduktion med hjälp av Basketfilm (två grupper spelar basket när en apa går igenom bilden. Majoriteten av åhörarna ser inte apan för de är koncentrerade på att räkna bollnerslag) med slutsatsen: har du en gång sett ojämställdhet (apan) kommer du alltid att se den. 5. Politiker utbildning, en ca 3 timmars utbildning som vände sig till alla politiker i Kommunfullmäktige och innehöll SKL:s checklista för jämställdhetsanalyser. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. Detta var en utbildning som hölls utanför de befintliga mötestillfällen. Utvecklingsarbetet har kommunicerats både externt och internt. Externt Internt - Inför utbildningen på Ledarforum hade Helsingborgs Dagsblad skrivit en artikel om jämställdhetsarbetet och projektet. - Kommunen hade även en egen artikel i lokaltidningen där projektet beskrivs och varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. - På kommunens hemsida fanns det information om projektet och arbetet. - Kommunchefensledningsgrupp fick regelbundet information om både mål, hur arbetet fortgick och vad nästa aktivitet är. - Alla kommunens chefer hade vid utbildningstillfället fått information om projektet. - Intranätet med checklistor och utbildning. Utvärdering och lärdomar Mycket tid har gått åt till inläsning och strategisk planering inom projektet. Det har också varit en lång process att förankra projektet och målen i kommunchefensledningsgrupp/styrgruppen samt att få mandat att genomföra arbetet. Under projektets tid har kommunen hunnit byta ett antal tjänster på ledningsnivå och detta har upplevt som en svårighet för att förankra projektet på ledningsnivån. Det som gjorde att Hållbar Jämställdhet blev begripligt var när projektledarena började använda sig av ojämställda exempel och hur de kunde jämställdhetsintegrera. Arbetet med att bygga upp en exempelbank utifrån olika verksamheter inom kommunen påbörjades. Örkelljunga kommun 10

11 SKL har varit ett stort stöd till projektet. Utan deras utbildningar och träffar hade arbetet varit tungt. De har bidragit till inspiration, struktur och visat på hinder och hur kommuner kan göra dem till möjligheter. Det har varit intressant och lärorikt att träffa andra kommuner under SKL:s program för att lära av varandras erfarenheter men också för att få ta del av fler ojämställdhets exempel. Detta utbyte kommer att saknas för det är en del som gör att kommunen kan bygga vidare på sitt jämställdhetsarbete. De som arbetar med jämställdhet behöver mötets möjligheter både regionallt och nationellt då detta område handlar mycket om att diskuskutera fram hur gör vi här, vad innebär likvärdig service osv. Detta för att kunna ge ett bra stöd i sin egen kommun. Örkelljunga kommun har använt sig av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne som externa aktörer. Projektledarna samt berörda personer inom samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i Länsstyrelsens seminarieserie om jämställda miljöer tryggt och jämt. Länsstyrelsen har även föreläst för alla chefer i Örkelljunga kommun om Könsresan. Att delta vid dessa seminarier och höra Könsresan har varit intressant och lärorikt. Det har förbättrat förmågan att granska verksamheter och situationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Örkelljunga kommun har deltagit i att ta fram jämställdhetsstrategi tillsammans med av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samt andra kommuner i Skåne. Utvecklingsarbetet samarbetade med kommunens Ledarforum som är kommunens plattform för att nå ut till alla chefer. Det finns ett antal lärdomar från utvecklingsarbetet bland annat: att ha färre mål. att det behövs mer tid för att få majoriteten att förstå nyttan med att arbeta jämställt. att alla oavsett om det är på lednings-eller verksamhetsnivå behöver höra eller se konkreta exempel på jämställdhetsintegrering. förankring av frågor som är värdeladdade tar längre tid. vara tydlig med vad projektet innefattar då jämställdhet kan bli väldigt personligt. vara tålig som projektledare inom dessa frågor då inte bara projektet blir granskad utan du som person. Bilagor Bilaga 2 Checklista för dokumentgranskning Örkelljunga kommun 11

12 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Ange organisationens namn Projektet Hållbar jämställdhet i Örkelljunga kommun har framförallt riktats in på övergripande arbete inom ledning och styrning för att öka kunskapen i jämställdhet och att göra en översyn av kommunens hemsida och årsredovisning. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Johanna Häggberg, Örkelljunga kommun, 2013 Text: Johanna Häggberg Illustration/foto: wordler/johanna Häggberg Produktion: Ange namn Tryck: Ange namn Post: Örkelljung Besök: Biblioteksgatan 10 Telefon:

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdheten ska öka! Det har kommunfullmäktige fastslagit i budget för Göteborgs Stad. Dessutom ska varje nämnd och styrelse genomföra

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Rapport JÄMT i Vårgårda

Rapport JÄMT i Vårgårda Rapport JÄMT i Vårgårda 2013-11-15 2 Förord Vi kan med stor glädje konstatera att under 2013 har jämställdhetsarbetet tagit ett stort kliv framåt i Vårgårda kommun vilket bland annat möjliggjorts genom

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kalmarsunds Gymnasieförbund RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmarsunds Gymnasieförbund RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmarsunds Gymnasieförbund RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet är en viktig hörnsten i skolans värdegrund om alla människors lika värde där flickor och pojkar, kvinnor

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013

Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013 Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013 STADSKONTORET MAJ 2014 STADSKONTORETS STRATEGI- OCH UTVECKLINGSAVDELNING Åsa Thörne Adrianzon Jämställdhets- och mångfaldsstrateg 036-10 60 33 asa.thorne-adrianzon@jonkoping.se

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer

Jämställdhet pågår över hela Sverige

Jämställdhet pågår över hela Sverige Hållbar Jämställdhet elisabeth ohlson wallin: Så tar jag bilder som inte finns Jämställdhet pågår över hela Sverige petra mede: Så bemöttes jag av vården Börja uppifrån för ett hållbart resultat Samma

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer