Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna ska börja reflektera över de ojämställdheterna som kan finnas i de verksamheter som de arbetar inom. Att arbeta med dessa frågeställningar har anses vara positivt då det även höjer kvalitén på service och det går att följa upp vad olika grupper tycker om kommunens insatser. Projektet Hållbart jämställdhet har synliggjort vad jämställdhet är i kommunen. Detta har lett till att verksamheterna har börjat fundera på hur de framställer sig genom statistik, blanketter och på hemsidan. Genom att medarbetarna har fått mer kunskaper inom området och börjat reflektera över jämställdhet är förhoppningen att kommunen kan erbjuda invånarna en likvärdig service. [Peter Andreasson, Kommunchef] Örkelljunga kommun 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 5 Genomförande... 8 Budget... 9 Hållbarhet... 9 Utbildning och kommunikation... 9 Utvärdering och lärdomar... 9 Bilagor Örkelljunga kommun 3

4 Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun var att öka kunskaperna inom området jämställdhet och få personalen att börja fundera över sin verksamhet och hur de arbetade med jämställdhet. Aktiviteterna för att nå ökad kunskap handlade mycket om utbildning och informationsspridning. Det genomfördes flera olika utbildningar till olika grupper i kommunen. Bland annat genom gick alla kommunens chefer, politiker och medarbetare en utbildning om vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering är. Genom att höja kunskapen inom jämställdhet kan verksamheterna börja reflektera över hur de arbetar med dessa frågor och hur de bemöter kunder. Effekten som blir för invånarna är att de kommer att erbjudas en mer likvärdig service. Örkelljunga kommun 4

5 Bakgrund programperioden för Program för Hållbar Jämställdhet hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Deras projekt handlade om att skapa likvärdig bemötande från socialtjänsten till kunderna. Första programperioden beviljades kr. Socialförvaltningen ansökte därefter medel för att göra en fördjupning på sitt projekt och denna ansökan var på över en miljon. Ansökan avslogs och kommunen fick förfrågan från SKL att jobba utifrån styr- och ledningsperspektivet tvärsektoriellt över kommunens alla förvaltningar. Då svarstiden var kort fanns det ingen möjlighet att förankra projektet politiskt utan förankrades enbart hos kommunchefensledningsgrupp där projektledarna fick mandat att genomföra projektet samt att förvaltningarna skulle samarbeta inom de olika målen. Andra programperioden var mellan och den programperioden beviljades kr. Totalt har Örkelljunga kommun fått kr för att arbeta med Hållbar Jämställdhet. Resultat Örkelljunga kommuns alla chefer har fått en ökad kunskap om jämställdhet och medvetenheten om att få med jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet har ökat. Efter projektets slut diskuterar mer jämställdhet i de olika verksamheterna och projektledaren har blivit expert och kan få förfrågan om ojämställdhetsproblem som inte ingick i projektet. Övergripande jämställdhetsarbete som fanns i kommunen innan projektet var likabehandlingsplanen som togs fram av personalavdelningen. Jämställdhetsarbete hade inte bedrivits på styr- och ledningsnivå innan. Därför har det funnits en ovana att arbeta med detta i verksamheterna och det gjorde att förankringen av projektet tog tid. (Mer om målen och resultatet finns i tabellen nertill) Programmål och utfall Örkelljunga kommun hade fyra mål med flera delmål var. Syftet var att få in könsuppdelad statistik i årsredovisningen och sprida kunskaper om jämställdhetsintegrering samt visa hur verksamheterna kan göra en jämställdhetsanalys. Några av delmålen har uppnåtts medan andra skulle behövas arbetas mer med. Exempel på arbete som behövs fortsätta är kunskapsfrågan och kontakten mellan kunskap och att göra jämställdhet. Örkelljunga kommun 5

6 Mål 1. Kommunen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Arbetade med ekonomichefen och förankrat idén att bokslut har könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckelpersoner har fått information om att bokslutet ska ha könsuppdelad statistik Alla chefer och nyckel personer har fått information de ska genomföra grundutbildningen inom jämställdhet på deras Arbetsplatsträff.(APT) Material till utbildningen finns på intranätet. Kommunfullmäktige antog ett beslut dec 2012 att bokslutet för 2012 skull ha könsuppdelad statistik. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Bokslut/verksamhetsbeskrivningarna har könsuppdelad statistik. Detta är genomfört mars Delmål 2. Genomförd genusanalys av den statistik som redovisas i bokslut/verksamhetsbeskrivningen. Görs för första gången Delmål % av alla APT i kommunen ska ha genomgått grundutbildningen inom jämställdhet före årsskiftet 2012/2013. Det var bara personalavdelningen som hade könsuppdelad statistik. När det inte fanns någon könsuppdelad statistik gick det inte att göra en analys. Hela eller delar av olika förvaltningar har genomfört detta. Hela samhällsbyggnadsenheten har genomgått utbildningen, hela kommunledningskontoret samt administrativa delen av socialförvaltningen. Mål 2. Kvinnor och män framställs och bemöts jämställt. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Alla kommunens chefer och nyckelpersoner har fått information om checklistan vid utbildningstillfället. Information om jämställdhet och jämställdhetsanalys på texter till webbmaster och kommunikatören. Utbildningsförvaltningen har ändrat i sina blanketter och skrivit vårdnadshavare i stället för moder och fader. Webbmastern och kommunikatör har fått grundläggande jämställdhets information samt checklistan på hur hen kan analysera texterna. Dessa personer har även fått SKL: guida till jämställd kommunikation. Delmål 1. Alla kommunala dokument på hemsidan ska granskas utifrån ett genusperspektiv. Delmål 2. Analys görs utifrån checklistan av den information som ska läggas ut på hemsidan. En checklistan om hur verksamheterna kan granska dokument har tagits fram. Ett pågående arbete att göra analyser på nya texter som ska ut på hemsidan. Örkelljunga kommun 6

7 Mål 3. Verksamhetens resurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Samla kommunens alla chefer för att få ökade kunskaper i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. Delmål 1. Införa checklista för jämställdhetsanalys för politiker och tjänstemän i Örkelljunga kommun. Under dagen genomfördes utbildning i checklistan och en workshop anordnades utifrån checklistan. Samla kommunpolitikerna för att öka kunskaperna i jämställdhet och att göra jämställdhetsanalyser. Alla politiker fick under Kommunfullmäktige samt en påminnelse per e-post om utbildning för politiker. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet. Alla nämnder fick information om utbildningen i samband med en presentation i Kommunfullmäktige. Samla kommunens alla chefer för att få utbildning i jämställdhet under kommunens egen plattform Ledarforum. Sammanlagt var det sju politiker som genomförde utbildningen. 5 kvinnor och 2 män. De som bjöds in var alla 41 politiker i kommunfullmäktige där det fanns 9 kvinnor och 32 män. Ca 40 personer var med på utbildnings- och informationsdagen. 19 kvinnor och 21 män. En nämnd har genomfört utbildningen (samhällsbyggnadsnämnden) Handikapp- och pensionärsrådet fick utbildningen. Ca 40 personer var med på utbildnings och informationsdagen 19 kvinnor och 21 män. Delmål 2. Alla förvaltningschefer ska ha genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 3. Alla nämndspolitiker har genomgått grundläggande jämställdhetsutbildning. Delmål 4. Grundläggande jämställdhetsutbildning ges till deltagarna på kommunens Ledarforum under Utbildningen genomfördes utifrån SKL:s jämställdhetsanalys för politiker. Genomförd Kommunen har tre nämnder samt Kommunstyrelsen. En nämnd har deltagit i utbildningen. Utbildning i grundlaggande jämställdhet och jämställdhetsanalyser genomfördes under dagen. Örkelljunga kommun 7

8 Mål 4. Kvinnor och män har lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Aktiviteter Utfall Delmål Utfall Ta fram könsuppdelad statistik om vilka som är med i medborgardialog samt byastämmor. 2 utskick av medborgarenkäten. Titta på Synpunktsportalens synpunkter. Under hösten 2012 togs detta fram på medborgardialoger samt byastämmor som genomfördes. En basmätning genomfördes våren 2012 där det för första gången var uppdelat på kön. (Enkäten genomför av SCB) Av de som har synats (finns utlagda på hemsidan) finns det ingen möjlighet att fylla i man eller kvinna. Därför har det inte gått att genomföra analyser av könsskillnader. Delmål 1. Ökad jämställdhet genom medborgardialog. Hösten 2011 till våren Delmål 2. Ökad nöjdhet i medborgarundersökningen. Delmål 3. Ökad nöjdhet/minskning av klagomål i synpunktsportalen. Arbetet att registrera antal kvinnor och män i medborgardialog har blivit rutin. Enkäterna genomförs vartannat år och nästa tillfälle är Behöver en längre tids studie för att se om nöjdheten ökar och klagomålen minska. Under arbetets gång har målen reviderats en gång för att göras tydligare och kunna följas upp lättare. Lärdomar att sätta upp mål och bestämma aktiviteter inom området Hållbar Jämställdhet skulle vara, att bara ha ett mål med tre delmål. För att uppfylla alla målen skulle det behövas minst ett till två år till. Ambitionerna var höga inom området Hållbar Jämställdhet. För att få ett utvecklingsarbete som resulterar i en jämställd verksamhet från 2014 behövs det mer tid, engagerad personer och fortsatt arbete med frågorna. Det har uppstå oförutsedda effekter av utvecklingsarbete och detta var att kunskaperna om jämställdhet är efterfrågad hos de som har förstått att detta behövs arbetas med. Detta har lett till att projektledarna har fått förfrågan om jämställdhet i andra områden än de som var uppsatta i målen. Dessa frågor handlade om hur de kan göra jämställdhet i verksamheterna samt det efterfrågades verksamhetsexempel på jämställdhetsintegrering. Genomförande Utvecklingsarbetet i Örkelljunga kommun har varit övergripande och berört alla förvaltningar i kommunen. Projektet har försökt få förvaltningarna se värdet av att ha könsuppdelad statistik och hur statistiken kan analyseras för att kunna ge likvärdig service till invånarna. Men även att personal och framförallt cheferna har fått utbildning i vad jämställdhet är. Anledningen till att utvecklingsarbetet koncentrerades på en styr- och ledningsnivå är att det har saknats könsuppdelad Örkelljunga kommun 8

9 statistik i offentligt material, inga kunskaper i att göra jämställdhetsanalyser och kunskapsnivån behövde höjas. Det fanns könsuppdelat statistik i de olika verksamheterna. Det som saknas är en förståelse varför detta ska redovisas i offentlig statistik samt att utan statistik är det svårare att göra jämställdhetsanalyser. Utvecklingsarbetet har haft två projektledare mellan 2012 och augusti 2013 därefter en. Styrgruppen har varit Kommunchefensledningsgrupp. Vid olika tillfällen har även kommunens traineer fått vara delaktiga i utvecklingsarbetet genom bland annat att skriva rapport, vara med på möten och lämna synpunkter på utbildningar. Budget Detta är en överblick av hur budgeten har använts. Majoriteten av medlen har gått till löner. Örkelljunga kommun har bidragit med ca kronor och detta har innefattat utbildningstid för alla som har varit med på utbildningarna under Ledarforum, politiker utbildningen eller arbetsplatsträffarna. Tiden med styrgruppen och samverkan med andra aktörer har inte räknats med. Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar + PO) :- Utbildning med resor och övernattning :- Egen insats ca :- Total kostnad: :- Hållbarhet I Örkelljunga kommuns framtida arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheterna utifrån ett styr- och ledningsperspektiv är att få in jämställdhetsperspektivet i kommunens uppföljningssystem men även hos handläggarna genom att få in perspektivet i alla tjänsteskrivelser. Utbildning och kommunikation Inom utvecklingsarbetet anordnades det totalt fyra utbildningstillfällen och ett informationstillfälle för kommunens chefer, nyckelpersoner, handläggare och politiker. Fyra av dessa tillfällen genomfördes vid befintliga mötesplattformer. 1. Ledarforum, i en halvdag utbildades kommunens chefer i grundläggande jämställdhet som innefattade statistik om hur det ser ut i kommunen, de nationella målen, kommunens mål inom projektet och betydelsen av att ha könsdelad statistik. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet, chefers betydelse och jämställdsintegrering. De fick utbildning i att göra jämställdhetsanalyser utifrån SKL:s checklista och fick arbeta i grupp med att analysera ett pågående projekt i kommunen. 2. Arbetsplatsträff, utbildningen innehöll grundläggande kunskaper om jämställdhet, diskussionsfrågor om och SKL:s film om startpaketet. Örkelljunga kommun 9

10 3. Nämndsutbildningen, vände sig till alla nämnder i kommunen och innehöll kunskaper om jämställdhet, vad är kön och genus, vinster med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. 4. Kommunfullmäktige, en 20 minuters presentation om jämställdhet och introduktion med hjälp av Basketfilm (två grupper spelar basket när en apa går igenom bilden. Majoriteten av åhörarna ser inte apan för de är koncentrerade på att räkna bollnerslag) med slutsatsen: har du en gång sett ojämställdhet (apan) kommer du alltid att se den. 5. Politiker utbildning, en ca 3 timmars utbildning som vände sig till alla politiker i Kommunfullmäktige och innehöll SKL:s checklista för jämställdhetsanalyser. Vidare innehöll utbildningen kunskaper kring genus, vilka vinster kan vi se med jämställdhetsarbetet och jämställdsintegrering. Detta var en utbildning som hölls utanför de befintliga mötestillfällen. Utvecklingsarbetet har kommunicerats både externt och internt. Externt Internt - Inför utbildningen på Ledarforum hade Helsingborgs Dagsblad skrivit en artikel om jämställdhetsarbetet och projektet. - Kommunen hade även en egen artikel i lokaltidningen där projektet beskrivs och varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. - På kommunens hemsida fanns det information om projektet och arbetet. - Kommunchefensledningsgrupp fick regelbundet information om både mål, hur arbetet fortgick och vad nästa aktivitet är. - Alla kommunens chefer hade vid utbildningstillfället fått information om projektet. - Intranätet med checklistor och utbildning. Utvärdering och lärdomar Mycket tid har gått åt till inläsning och strategisk planering inom projektet. Det har också varit en lång process att förankra projektet och målen i kommunchefensledningsgrupp/styrgruppen samt att få mandat att genomföra arbetet. Under projektets tid har kommunen hunnit byta ett antal tjänster på ledningsnivå och detta har upplevt som en svårighet för att förankra projektet på ledningsnivån. Det som gjorde att Hållbar Jämställdhet blev begripligt var när projektledarena började använda sig av ojämställda exempel och hur de kunde jämställdhetsintegrera. Arbetet med att bygga upp en exempelbank utifrån olika verksamheter inom kommunen påbörjades. Örkelljunga kommun 10

11 SKL har varit ett stort stöd till projektet. Utan deras utbildningar och träffar hade arbetet varit tungt. De har bidragit till inspiration, struktur och visat på hinder och hur kommuner kan göra dem till möjligheter. Det har varit intressant och lärorikt att träffa andra kommuner under SKL:s program för att lära av varandras erfarenheter men också för att få ta del av fler ojämställdhets exempel. Detta utbyte kommer att saknas för det är en del som gör att kommunen kan bygga vidare på sitt jämställdhetsarbete. De som arbetar med jämställdhet behöver mötets möjligheter både regionallt och nationellt då detta område handlar mycket om att diskuskutera fram hur gör vi här, vad innebär likvärdig service osv. Detta för att kunna ge ett bra stöd i sin egen kommun. Örkelljunga kommun har använt sig av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne som externa aktörer. Projektledarna samt berörda personer inom samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i Länsstyrelsens seminarieserie om jämställda miljöer tryggt och jämt. Länsstyrelsen har även föreläst för alla chefer i Örkelljunga kommun om Könsresan. Att delta vid dessa seminarier och höra Könsresan har varit intressant och lärorikt. Det har förbättrat förmågan att granska verksamheter och situationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Örkelljunga kommun har deltagit i att ta fram jämställdhetsstrategi tillsammans med av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samt andra kommuner i Skåne. Utvecklingsarbetet samarbetade med kommunens Ledarforum som är kommunens plattform för att nå ut till alla chefer. Det finns ett antal lärdomar från utvecklingsarbetet bland annat: att ha färre mål. att det behövs mer tid för att få majoriteten att förstå nyttan med att arbeta jämställt. att alla oavsett om det är på lednings-eller verksamhetsnivå behöver höra eller se konkreta exempel på jämställdhetsintegrering. förankring av frågor som är värdeladdade tar längre tid. vara tydlig med vad projektet innefattar då jämställdhet kan bli väldigt personligt. vara tålig som projektledare inom dessa frågor då inte bara projektet blir granskad utan du som person. Bilagor Bilaga 2 Checklista för dokumentgranskning Örkelljunga kommun 11

12 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Ange organisationens namn Projektet Hållbar jämställdhet i Örkelljunga kommun har framförallt riktats in på övergripande arbete inom ledning och styrning för att öka kunskapen i jämställdhet och att göra en översyn av kommunens hemsida och årsredovisning. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Johanna Häggberg, Örkelljunga kommun, 2013 Text: Johanna Häggberg Illustration/foto: wordler/johanna Häggberg Produktion: Ange namn Tryck: Ange namn Post: Örkelljung Besök: Biblioteksgatan 10 Telefon:

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013 Resultatrapport 1 Förord För oss som jobbar i kommuner, regioner och landsting är det en självklarhet att invånarna inte ska få sämre

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Rapport JÄMT i Vårgårda

Rapport JÄMT i Vårgårda Rapport JÄMT i Vårgårda 2013-11-15 2 Förord Vi kan med stor glädje konstatera att under 2013 har jämställdhetsarbetet tagit ett stort kliv framåt i Vårgårda kommun vilket bland annat möjliggjorts genom

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport 2010-12-06. Britt-Mari Idensjö Stefan Wik

Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport 2010-12-06. Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Arbete med jämtegrering Kalmar kommun Revisionsrapport 2010-12-06 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Bilaga Kalmar kommun 2009-2010 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehåll 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Strategi för ett jämställt Örebro

Strategi för ett jämställt Örebro PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Strategi för ett jämställt Örebro År 2016 2025 Örebro kommun 2015-09-22 Ks 424/2014 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av

Läs mer

Resultatrapport: Program för hållbar jämställdhet

Resultatrapport: Program för hållbar jämställdhet Resultatrapport: Program för hållbar jämställdhet Ledningskontoret Region Gotland Datum 2013-11-15 1 (17) Förord Jämställdhetsintegrering är ett långsiktigt kvalitetsarbete som ibland provocerar, ofta

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev 2013-10-18 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-445 Tor Andersson Barn- och ungdomsnämnden Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Skellefteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Skellefteå kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet har ett nära samband med ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt. Jämställdhet bidrar till ett bättre samhälle för alla. Att driva

Läs mer

Program för Hållbar Jämställdhet. Resultatrapport. För Perioden 2008 2010

Program för Hållbar Jämställdhet. Resultatrapport. För Perioden 2008 2010 Program för Hållbar Jämställdhet Resultatrapport För Perioden 2008 2010 Förord För att kunna garantera en verksamhet av hög kvalitet så att den svarar mot kvinnors och mäns, respektive flickors och pojkars

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass

Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass www.stockholm.se Innehållsförteckning Bakgrund 1 Projektets upplägg och organisation 1

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten Jämställd medborgarservice i praktiken Räddningstjänsten Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Jämställdhet SOM TILLVÄXTFAKTOR I STRÖMSUNDS KOMMUN. ett utvecklingsarbete på väg...

Jämställdhet SOM TILLVÄXTFAKTOR I STRÖMSUNDS KOMMUN. ett utvecklingsarbete på väg... Jämställdhet SOM TILLVÄXTFAKTOR I STRÖMSUNDS KOMMUN ett utvecklingsarbete på väg... förord Jämställdhet är en fråga som alla vet att man ska jobba med och det har gjorts planer och kartläggningar över

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Örebro kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örebro kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örebro kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Örebro kommun har under många år strävat mot målen om ett jämställt samhälle. När vi så fick chansen att öka vår kunskap på området

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård SLUTRAPPORT Landstingets kansli 2010-12-13 Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård LANDSTINGET KRONOBERG 2010-11-30 2 (10) Inledning Genom åren har eldsjälar i Landstinget

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Från statistik till analys och förbättring

Från statistik till analys och förbättring Från statistik till analys och förbättring Svensk jämställdhetspolitik Vad? Politik Jämställdhetspolitiska mål Svensk jämställdhetspolitik utgörs av de jämställdhetspolitiska målen. De innefattar ett övergripande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer