Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013"

Transkript

1 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013

2 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet. Vi engagerade hela kommunledningen för att ge arbetet kraft och vi döpte processen till Hållbar jämställdhet i Västerås. Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Vi har gjort kartläggningar, utbildat oss och fått en ökad medvetenhet om de ojämställdhetsproblem som finns i vår stad. Ett problem är att vi många gånger saknar kunskap om vilka effekter olika beslut och en budget får för män och kvinnor, flickor och pojkar. Detta har vi nu börjat synliggöra och viljan att få in genusperspektivet i styrningen är väl förankrad. Nu redovisas könsuppdelad statistik. Vi arbetar vidare med att också analysera statistiken. Det har varit en svag punkt och här ska vi förbättra oss. Jämställdhetsarbetet är förankrat i stadens alla förvaltningar som också utsett jämställhetspiloter som en resurs till förvaltningscheferna. Vi lägger nu fast en policy för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Jämställdhetspolicyn ska beslutas i kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet ska integreras i det ordinarie arbetet, och kommer årligen att följas upp på kommunledningsnivå. Ulla Persson Kommunstyrelsens ordförande Bo Dahllöf Stadsdirektör Västerås stad 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 6 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Västerås stad 3

4 Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Arbetet har fokuserat på sex punkter: 1. Att arbeta med systematisk användning av statistik 2. Att ta fram en jämställdhetspolicy 3. Att medverka till kunskapsinhämtning 4. Att uppnå ökad medvetenhet 5. Att gå från kunskap och medvetenhet till det faktiska görandet 6. Att systematisera jämställdhetsarbetet i ordinarie processer Arbetet har resulterat i ett antal aktiviteter. Exempel på aktiviteter: - Vi har könsuppdelat individbaserad statistik - Vi har tagit fram en jämställdhetspolicy - Vi har jämställdhetsintegrerat stadens styrdokument successivt - Vi har tagit fram en checklista för användning av bilder på hemsidan och i publikationer - Vi har utarbetat checklista för dialogmöten med invånarna vid olika planprocesser - Vi har kartlagt andelen taltillfällen i kommunfullmäktige - Vi har gjort förändring vid upphandling av evenemanget Idrottsgalan - Vi har kartlagt och analyserat västeråsarnas resvanor - Vi analyserar investeringar - Vi har tagit fram en biblioteksplan

5 Effekter vi kan se i dag är att: - Vi arbetar aktivt med att säkerställa att vårt bemötande är likvärdigt oavsett kön - Mammor och pappor får ett jämställt bemötande då de kommer till öppna förskolan - Andelen bokinköp på öppna förskolan där huvudpersonen är en flicka ökar och därigenom blir det jämnare könsfördelning i bokinnehavet - Vi har fått en jämnare fördelning av antalet taltillfällen i kommunfullmäktige - Nu har vi tätare och snabbare busstrafik - Beslut om att gång- och cykelvägar till busshållplatser kommer att få prioriterad snöplogning till vintern - Bilderna på stadens hemsida väljs utifrån kriterier på checklistan Bakgrund Det var kommunfullmäktige i Västerås stad som i mars 2009 undertecknade CEMRdeklarationen och som initierade ett samlat strategiskt jämställdhetsarbete. Stadsledningskontoret har drivit och koordinerat processen i vilken stadens förvaltningar och bolag deltagit i olika stor omfattning. Totalt har 3.1 miljoner kronor beviljats från HÅJ. Arbetet har till största delen genomförts inom den ordinarie verksamheten, men med stöd av konsulter. Resultat Västerås stads tidigare erfarenheter av jämställdhetsarbete handlar till största delen om satsningar på olika enheter i staden. Ett exempel på sådana satsningar var arbetet med jämställdhetspedagoger. Även om det arbetet var värdefullt så fick det inte önskvärd spridning och implementerades inte vidare i organisationen. I dag har arbetet fått en stark förankring i högsta politiska och tjänstemannaledningen. På stadsledningskontoret finns kopplingen mellan styrning, ekonomi och verksamhet. Jämställdhet är en del av kvalitetsarbetet. Nu återstår att få processen att fortplanta sig på varje enhet, så att tjänster och bemötande verkligen ges utifrån behov, oavsett traditionella könsmönster. I samband med att nytt styrsystem tas fram kommer också it-stöd att kopplas till detta för att tydliggöra styrprocessen och underlätta uppföljningen. Västerås stad 5

6 Programmål och utfall Här följer en övergripande sammanställning av våra programmål. I förvaltningarnas redovisningar som finns med som bilagor ges en mer uttömmande beskrivning av processen och utfallet. Indikator Aktivitet Mål Utfall 1. Andelen deltagare på utbildning 80% Antalet partier som deltar minst 80% Andelen taltillfällen i kommunfullmäktige ska vara lika i förhållande till andelen män och kvinnor i kfm 2 Utbildning och handledning Utbildning för politiker Politiska partierna erbjuds utbildning i retorik Ny kartläggning av andelen taltillfällen ska genomföras i kfm Förvaltningarna redovisar sina förbättringar. Den politiska rollen. Kommunens kommunikation ska överensstämma med CEMR och främja positiva genusbilder. 80% av förvaltningarna ska ha redovisat minst två verksamhetsförbättring ar Närvaron har varit hög på utbildningarna och män och kvinnor har deltagit i ungefär lika stor utsträckning. Sex av sju partier har haft utbildning i retorik. Närvaron har inte överstigit 60%. Preliminära resultat visar att andelen taltillfällen nu är lika i förhållande till andelen ledamöter av respektive kön. Män är överrepresenterade då det gäller att tala många gånger. Målet är uppnått, men kvaliteten på förbättringarna varierar stort. Västerås stad 6

7 Indikator Aktivitet Mål Utfall 3 Kartläggning av socialtjänstens insatser resulterade i två projekt som handlar om a) mammor med långvarigt försörjningsstöd och b)projekt för romska kvinnor och män i syfte att fler ska få arbete och egen försörjning. Andelen som går vidare till arbete, studier eller arbetsmarknads-åtgärd. Skapa en grupp som träffas kontinuerligt. Jämställd medborgarservice gällande sociala insatser CEMR artikel 15 a) Av totalt 74 kvinnor så har 30 avslutats. I den gruppen så har drygt 65% gått vidare till arbete, studier eller en arbetsmarknads-åtgärd. b) man arbetar utifrån teman kring jämställdhet och mänskliga rättigheter. Man har en romsk man och en romsk kvinna som fungerar som brobyggare. 4. Utbildning och framtagande av checklista Kartlägga några av stadens publikationer Antalet bilder i stadens hemsida och publikationer ska vara 50/50 Det ska vara jämställdhetsperspektiv på bilder På hemsidan har det skett förbättringar både vad det gäller kvantitativa mått och kvalitativa. I publikationer finns fortfarande mycket att göra. Västerås stad 7

8 Indikator Aktivitet Mål Utfall 4.2 Flera forskningscirklar har genomförts, några utifrån flickors psykiska ohälsa Kartlägga fritidsgårdarna och öppna förskolorna ur ett könsperspektiv Jämställd medborgarservice CEMR artikel 20 och 21 Mammor och pappor får ett jämställt bemötande då de kommer till öppna förskolan Andelen bokinköp där huvudpersonen är en flicka på öppna förskolan ökar och därigenom blir det jämnare könsfördelning i bokinnehavet. Man har designat lokalerna på ett nytt sätt och försökt få dem mer könsneutrala. Ambitionen är att personalen visar att de kan göra alla sysslor oavsett kön. Man försöker bryta normer på fritidsgården. På flera ställen har man tagit bort särskilda tjej- och killgrupper. Västerås stad 8

9 Indikator Aktivitet Mål Utfall 5. Genomförande av handlingssplan kopplad till kartläggningen. Planen innehåller fyra delmål: Ökat fokus på jämställdhet i styrdokument Medvetandegöra Resursfördelning Ökade kunskaper Varje delmål har åtgärder och aktiviteter kopplade till sig Kultur-idrotts och fritidsnämndens förvaltning ska använda kartläggningen i sitt fortsatta arbete. Medvetenheten om frågorna har ökat och ingår i nämndens strategiska arbete Avtal kring genomförande av den årliga Idrottsgalan har fått jämställdhetskrav och det finns inskrivet i kontraktet. Böcker till biblioteken ska locka även pojkar att läsa. Man köper in fler böcker med tema idrott. Vallby friluftsmuseum arbetar nu med ett team av en manlig och en kvinnlig pedagog och det har påverkat hur historien berättas. Den pedagogiska verksamheten har breddats i dramatiseringar. Såväl manliga som kvinnliga hantverks lyfts fram på ett naturligt sätt. SISU utbildarna har fått ett uppdrag och håller i ett nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. Utbildning och inspirations-möten för föreningar Föreningar har kartlagt sin verksamhet, hur ekonomiska resurser fördelas inom föreningen, könsfördelning inom styrelsen och bland ledare. Västerås stad 9

10 Indikator Aktivitet Mål Utfall 6. Genomfört resvaneundersökning Analyserat resvanemönster för män och kvinnor. 8. Man dokumenterar vilka deltagare som kommer till olika möten. Man anpassar mötesplatsen och mötestider till olika behov och intressen. Anpassat information, innehåll och arbetsform efter målgrupp utifrån en ny kommunikationsplan. Stadens investeringar i infrastruktur fördelat på män och kvinnor ska motiveras. Utifrån målgruppsbestämingen så har man nått ca 75% på ett urval av dialogmöten. Antalet referensgrupper kopplade mot kommunledningen ska öka från 4 till 10. Öka jämställdheten i transportstystemet. CEMR artikel 21 och 26 Säkerhet och trygghet samt rörlighet och transport. Medborgardialog. Jämställd översiktsplaneprocess. CEMR artikel Hållbar stadsutveckling, stadsplanering, rörlighet och transport. Beslutade investeringar har analyserats. Resultaten kommer att inarbetas i checklistor. Grupperna man träffat på samråd har varit mer heterogena jämfört med tidigare. Intressantare möten för många, såväl män som kvinnor. Antalet referensgrupper har ökat från 4 till 8. Utifrån olika samrådsprocesser så har en checklista tagits fram. Eftersom sociala nämndernas förvaltning valde att inte tillsätta en kvinnocoach så använde vi oss i stället av en konsult i jämställdhetsarbetet. Konsulten har stöttat förvaltningarna och jämställdhetspiloterna liksom processledaren på stadsledningskontoret. Utvärderingen MakEQuality har krävt en hel del kartläggningar och utredningar där har det varit bra med konsultstöd. Det tar tid att starta processer, särskilt då vi också valt att arbeta med föreningslivet. Förankringen är viktig och intresset från föreningarna har varit stort, men det är ännu för tidigt att kunna spåra effekterna. Vi skulle mäta psykisk hälsa och framtidstro hos ungdomar. Många insatser har gjorts i verksamheterna och man satsade också på forskningscirklar i samverkan med Mälardalens högskola. Unga flickor deltog i detta arbete tillsammans med medarbetare från olika verksamheter. Rapporten är ännu inte publicerad, men en faktor som framstod som viktig var bemötandet. Om någon känner sig illa bemött eller kränkt, så är risken stor att det påverkar den psykiska hälsan. Genom landstingets undersökningar följer vi indikatorerna psykisk hälsa och framtidstro. Den senaste undersökningen kom 2012 och nästa undersökning genomförs Förhoppningsvis ska vi då kunna se en positiv trend, men det är också ganska kort tid för att insatserna ska få effekt. Det finns många olika faktorer som Västerås stad 10

11 kommunen inte kan påverka som också är viktiga, till exempel familjens ekonomiska situation samt föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Västerås stad genomförde med start i januari 2013 en omfattande organisationsförändring inom de mjuka förvaltningarna. Detta har tagit tid och energi som påverkat andra processer. Särskilt tydligt har detta varit inom Barn- och utbildningsförvaltingen. Genomförande Arbetet har bedrivits inom ordinarie organisation och det har återrapporterats till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har haft projektledarrollen och förvaltningscheferna har utsett en jämställdhetspilot på sin förvaltning som stöd i arbetet. Jämställdhetspiloterna har träffats två gånger per termin. Utbildning har varvats med erfarenhetsutbyte och handledning. Folkhälsostrategen på stadsledningskontoret har fungerat som projektledare. Periodvis har vi haft konsultstöd som arbetat med förvaltningarna och stadsledningen. Utbildning har erbjudits kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, presidier i nämnder och bolag, stadens samtliga chefer, förvaltningschefer samt jämställdhetspiloterna. Vi har också haft en större projektredovisning där vi bjöd in kommunerna i Västmanland, andra organisationer samt invånarna. Närvaron har varit hög på utbildningarna och könsfördelningen har motsvarat den rådande i organisationen. Under projektperioden är det några föreläsare som återkommit flera gånger och som också använts för konsultation, utbildning och handledning. Torbjörn Messing, som var anställd på Mälardalens högskola, höll i en processledarutbildning för jämställdhetspiloterna. Torbjörn har varit involverad i många utbildningar för flera förvaltningar och i arbetet med forskningscirklar. Gertrud Åström har haft utbildningar för alla chefer och förtroendevalda. Pernilla B. Lovén och Fredrik Bondestam har hållit i seminarier för politiker och tjänstemän i kommunledningen och har också varit anlitade på förvaltningarna för olika uppdrag. Kartläggningar varvat med utbildning och ökad medvetenhet bidrar till fortsatta verksamhetsförbättringar. Vi har arbetat hårt för att verkligen ha invånar- och kundfokus. Frågan om hur vi kan uppnå och beskriva effekterna av arbetet har också varit viktig. Här återstår mycket att göra men vi har kommit en bit på väg. Vi gjorde en uppskattning av vilken plats mäns och kvinnors resande tar i anspråk. Omsatt i yta motsvarar skillnaden 80 stycken Stora Torget i Västerås. Arbetet med att styra över resandet från bil till gång, cykel och kollektivtrafik är prioriterad. Männen behöver minska sin andel av ytorna i Västerås om alla intressen ska kunna tillgodoses. Genom att kartlägga och ta fram statistik på huvudrollsinnehavare i barnböcker på öppna förskolan blev det tydligt att fördelningen mellan pojkar och flickor haltade. Nu prioriteras inköp med flickor i huvudrollen för att kompensera detta. På öppna förskolan bemötte man pappor på annorlunda sätt jämfört med mammor då de kom första gången. Nu bemöter man mammor och pappor lika och visar runt och berättar om samma saker oavsett kön. Detta uppskattas. På kommunledningsnivå finns det fortfarande mycket att göra då det gäller att göra analyser av framtagen statistik. Här krävs mer kunskap och vilja för att detta ska genomföras. Västerås stad 11

12 Budget I tabellen redovisas de externa kostnaderna. De interna kostnaderna då medarbetares arbetstid också ingår uppskattas till ca 5 miljoner kronor under programtiden. För hela programtiden Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) :- Processledning (konsultarvoden) :- Litteratur och dokumentation :- Utbildning :- SUMMA 3.1 milj Hållbarhet Vi kommer att arbeta vidare utifrån CEMR-deklarationen och den jämställdhetspolicy som varit ute till stadens alla förvaltningar och nu är på väg för beslut. Kommunledningen, politiker och tjänstemän, förvaltningsledning och jämställdhetspiloter bidrar alla till ett samlat jämställdhetsarbete. Detta är väl förankrat. Processen med att ta fram ett nytt styrsystem för staden har påbörjats och det innebär möjligheter att integrera jämställhet i dokumenten. Vi samverkar mellan olika enheter på stadsledningskontoret, till exempel inom kvalitet, jämställdhet, ekonomi och hållbar utveckling ur alla dimensioner. Det mesta av jämställdhetsarbetet har bedrivits med ordinarie personal. Konsulter har agerat som processtöd, men har inte själva drivit arbetet. Flera förvaltningar avsätter resurser för fortsatt arbete Eftersom den politiska ledningen efterfrågar resultat så finns det goda förutsättningar för en fortsatt bra process. Utbildning och kommunikation Innehållet i utbildningarna har handlat om, jämställdhet i historiskt perspektiv, beskrivning av jämställdhet och ojämställdhet, normer och normkritiskt tänkande, jämställdhetsintegrering, retorik och härskartekniker. Dessutom har jämställdhetspiloterna fått utbildning i att driva utvecklings- och förändringsarbete, att möta motstånd och vikten av implementering. Utbildningarna har skett i form av föreläsningar, grupparbeten och handledning. Västerås stad 12

13 Rubriker från några seminarier: Vad är genus, det vill säga vår uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt och hur kvinnor och män ska vara.? Hur upptäcker vi ojämställdhet? Vad innebär jämställdhet i din roll som förtroendevald? Jämställdhet ur ett rättvise- och nyttoperspektiv. Jämställdhet ur ett historiskt perspektiv. Att skriva fritt är stort, att göra rätt är större konkret jämställdhetsintegrering i styrsystem. Från fluffiga formuleringar till hängivna handlingar jämställdhetsintegrering på riktigt. Vi har kommunicerat utvecklingsarbetet på kommunledningsnivå, med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, koncernledningen, stadsledningskontoret och förvaltningarnas jämställdhetspiloter. Det har varierat mellan olika förvaltningar i vilken utsträckning som medarbetarna deltagit i processen. Vi har intervjuats i lokaltidningen, lokal-tv och lokalradio några gånger. Dessutom har vi skrivit om det på hemsidan och på stadens sida i lokaltidningarna. Vi har skickat ut pressmeddelanden vid några tillfällen. Chefer och medarbetare från Räddningstjänsten i Västerås deltog i mässtält och parad på årets Pridefestival i Västerås. Utvärdering och lärdomar Vi har genomfört MakEQuality vid två tillfällen. Det blev tydligt vilka områden som var starka och var vi behövde förbättra oss. Det finns två delmål kring systematiskt förbättringsarbete. Poängen utgår från en tiogradig skala där tio är bästa poäng. Vi har förflyttat oss fyra steg i positiv riktning inom område Kommunen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för en jämställd verksamhet, från 2,0 till 6,1 1.2 Systematiska förbättringsarbetet för jämställdhet genomförs, från 3,3 till 7,8 Inom målområde 2, Kvinnor och män har lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen, har vi förbättrat oss från 4,6 till 7,0. De områden där vi har låga poäng handlar om hur vi på ett likvärdigt sätt fördelar resurser, 3,1 poäng, samt avtal med samarbetspartners som främjar jämställdhet en etta. Nu när vi gjort två undersökningar, så blir det intressant att göra en plan för det fortsatta arbetet. Det står helt klart att det arbete vi lagt ned under projektperioden också resulterat i stora förbättringar då det gäller det systematiska arbetet, men att det också måste omsättas i resursfördelning och upphandling. Arbeten pågår i ett par förvaltningar för att titta på ekonomisk resursfördelning. Vi har också använt oss av extern processutvärdering under hela processen. Intervjuerna som genomförts har varit av särskilt värde. Förvaltningschefer, politiker och jämställdhetspiloter har medvetandegjorts om processen och deras roll i arbetet. Det blir också tydligt att jämställdhetspiloterna har en tuff uppgift och att det gäller att de har ett bra stöd från sin chef för att det ska fungera. Kontinuitet är också viktigt då det gäller utbildningar och Västerås stad 13

14 erfarenhetsutbyten. Några av piloterna önskar tätare möten, medan andra har svårt att kunna prioritera in planerade aktiviteter. Det har varit bra att bedriva arbetet inom ordinarie verksamhet, men det ställer också krav på att prioritera arbetet. För att jämställdhetspiloterna ska få genomslag för sitt arbete krävs att de har legitimitet och att de har koppling till förvaltningens ledningsgrupp. Detta har varierat stort mellan de olika förvaltningarna och det har också visat sig i de faktiska effekterna av arbetet. Vi har haft utbyte med Mälardalens högskola under projekttiden. Inledningsvis och sporadiskt under processen har vi också haft utbyte med Länsstyrelsen. Varje år genomför Västerås och Eskilstuna i samverkan med Mälardalens högskola så kallade bemötandedagar. Dessa är mycket välbesökta och brukar bli fullbokade. Innehållet handlar om de olika jämlikhetsperspektiven. I höst arrangeras ett särskilt program på samma tema för näringslivet i Västerås. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 1B Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Åtgärdsplan utifrån kartläggning av västeråsarnas kultur-, idrotts och fritidsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv Bilaga 2 Bilaga 2B Tekniska nämndens stab Jämställdhet i trafikplaneringen i Västerås rekommendationer och förslag på åtgärder, Trivector Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Sociala nämndernas förvaltning proaros Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Bilaga 7 Bilaga7B Bilaga 7C Mälardalens brand- och räddningstjänst Plan för lika rättigheter och möjligheter Redovisning av genomförda åtgärder under 2012 gällande Plan för lika möjligheter och rättigheter Bilaga 8 Bilaga 9 Stadsledningskontoret Rapport Genusperspektivet i översiktsplanen Västerås stad 14

15 Detta tillkommer i december Vem har ordet? taltillfällen i kommunfullmäktige (ska redovisas i kommunfullmäktige 5 december, därefter kan den spridas) 2. Rapport Jämställdhet i styrdokumenten 3. Utbildning, arbete, lön och pension i ett jämställdhetsperspektiv så här ser det ut i Västerås (ska presenteras på KS 25 nov) 4. Jämställdhetspolicy (ska till kommunstyrelsen 25 okt och planeras till fullmäktige 5 december) 5. Jämställdhetsperspektiv bilder 6. Checklista Jämställdhetsperspektiv i bilder 7. Processutvärdering MakEQuality finns tillgänglig på Västerås stad 15

16 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Västerås stad Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet. Vi engagerade hela kommunledningen för att ge arbetet kraft och vi döpte processen till Hållbar jämställdhet i Västerås. Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Vi har gjort kartläggningar, utbildat oss och fått en ökad medvetenhet om de ojämställdhetsproblem som finns i vår stad. Det handlar om lokaler, investeringsbudgetar, trafik, bilder, bemötande, attityder, barnböcker, föreningslivet, minoritetsgrupper, arbetsmarknad, näringsliv, taltillfällen, resursfördelning, idrottsgalan och en del annat också. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Solveig Sandberg Västerås stad, 15 november 2013 Besök: Stadshuset, Västerås Telefon:

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelsens handling nr 29/2011 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Datum: 2010-07-20 Handläggare: Anna Johansson 2 (15) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Hållbar Jämställdhet 2012-2013

Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Genderbudget på Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel Resultatrapport Förord Jämställdhet är en viktig fråga i hälso- och sjukvården. Vi skall ge våra patienter vård

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Landstinget Kronoberg ska vara ett jämställt landsting där det kvinnliga och manliga perspektivet ges likvärdiga villkor i

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.se Kontaktperson på Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun Birgitta

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Uppsala kommuns främsta uppgift är att planera och utveckla samhället för Uppsalaborna och för dem som vill flytta hit och verka

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

KS 18 6 NOVEMBER 2013

KS 18 6 NOVEMBER 2013 KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

ANALYSSEMINARIUM 9/5. Styra och leda för hållbar jämställdhet. Hur går vi vidare?

ANALYSSEMINARIUM 9/5. Styra och leda för hållbar jämställdhet. Hur går vi vidare? ANALYSSEMINARIUM 9/5 Styra och leda för hållbar jämställdhet Hur går vi vidare? Detta har vi sett! Detta har vi gjort! Högre förväntningar på kvinnor Myndighetens arbete med jämställdhet, vid biståndsbedömning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Genus och jämställdhet

Genus och jämställdhet Datum Vt-10 Genus och jämställdhet Handlingsplan för: Målområde; Vad ska förändras Vad behöver vi förbättra/lära oss mer om? Arbeta med mitt eget bemötande som pedagog. Den pedagogiska miljön inspirerar

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad Antagen av styrelsen, 2010-09-22 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har antagit visionen Vi ska bli bäst på jämställdhet. Upprättandet av en jämställdhetsstrategi

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Växjö kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Här skriver den högsta politiska- eller tjänstemannaledningen sitt förord på max en sida. Förordet får gärna innehålla ledningens svar

Läs mer

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET No Förord 2008 ställde sig ett enat landstingsfullmäktige bakom den Europeiska jämställdhetsdeklarationen och Norrbottens läns

Läs mer

1 Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan landstinget direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i kvinnors

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Rapport Jämställdhet i styrdokumenten

Rapport Jämställdhet i styrdokumenten Hållbar jämställdhet i Västerås Rapport Jämställdhet i styrdokumenten 2013-03-15 Västerås stad Charlotte Florén, Konsult och Service i samverkan med Solveig Sandberg, Stadsledningskontoret 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan

Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan Checklista för arbete med jämställdhet i översiktsplan Syfte med en översiktsplan är att: Ange övergripande mål och inriktningar för planeringen Identifiera strategiska områden Utveckla genomförande strategier

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Välkomna till workshop om socialt bokslut!

Välkomna till workshop om socialt bokslut! Välkomna till workshop om socialt bokslut! 2013-11-15 1 Upplägg Inledning Vad är ett socialt bokslut? Hur jobbar vi med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet? Hur kan vårt sociala bokslut se

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1 RAPPORT 1(5) Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Aguilar, 0225-34162 ylva.aguilar@hedemora.se Bilaga 1 Kommunkoncernens uppföljning 2015 av arbetet med handlingsplanen till CEMR, Den Europeiska deklarationen

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer