Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013"

Transkript

1 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013

2 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet. Vi engagerade hela kommunledningen för att ge arbetet kraft och vi döpte processen till Hållbar jämställdhet i Västerås. Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Vi har gjort kartläggningar, utbildat oss och fått en ökad medvetenhet om de ojämställdhetsproblem som finns i vår stad. Ett problem är att vi många gånger saknar kunskap om vilka effekter olika beslut och en budget får för män och kvinnor, flickor och pojkar. Detta har vi nu börjat synliggöra och viljan att få in genusperspektivet i styrningen är väl förankrad. Nu redovisas könsuppdelad statistik. Vi arbetar vidare med att också analysera statistiken. Det har varit en svag punkt och här ska vi förbättra oss. Jämställdhetsarbetet är förankrat i stadens alla förvaltningar som också utsett jämställhetspiloter som en resurs till förvaltningscheferna. Vi lägger nu fast en policy för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Jämställdhetspolicyn ska beslutas i kommunfullmäktige. Jämställdhetsarbetet ska integreras i det ordinarie arbetet, och kommer årligen att följas upp på kommunledningsnivå. Ulla Persson Kommunstyrelsens ordförande Bo Dahllöf Stadsdirektör Västerås stad 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 5 Programmål och utfall... 6 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Västerås stad 3

4 Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Arbetet har fokuserat på sex punkter: 1. Att arbeta med systematisk användning av statistik 2. Att ta fram en jämställdhetspolicy 3. Att medverka till kunskapsinhämtning 4. Att uppnå ökad medvetenhet 5. Att gå från kunskap och medvetenhet till det faktiska görandet 6. Att systematisera jämställdhetsarbetet i ordinarie processer Arbetet har resulterat i ett antal aktiviteter. Exempel på aktiviteter: - Vi har könsuppdelat individbaserad statistik - Vi har tagit fram en jämställdhetspolicy - Vi har jämställdhetsintegrerat stadens styrdokument successivt - Vi har tagit fram en checklista för användning av bilder på hemsidan och i publikationer - Vi har utarbetat checklista för dialogmöten med invånarna vid olika planprocesser - Vi har kartlagt andelen taltillfällen i kommunfullmäktige - Vi har gjort förändring vid upphandling av evenemanget Idrottsgalan - Vi har kartlagt och analyserat västeråsarnas resvanor - Vi analyserar investeringar - Vi har tagit fram en biblioteksplan

5 Effekter vi kan se i dag är att: - Vi arbetar aktivt med att säkerställa att vårt bemötande är likvärdigt oavsett kön - Mammor och pappor får ett jämställt bemötande då de kommer till öppna förskolan - Andelen bokinköp på öppna förskolan där huvudpersonen är en flicka ökar och därigenom blir det jämnare könsfördelning i bokinnehavet - Vi har fått en jämnare fördelning av antalet taltillfällen i kommunfullmäktige - Nu har vi tätare och snabbare busstrafik - Beslut om att gång- och cykelvägar till busshållplatser kommer att få prioriterad snöplogning till vintern - Bilderna på stadens hemsida väljs utifrån kriterier på checklistan Bakgrund Det var kommunfullmäktige i Västerås stad som i mars 2009 undertecknade CEMRdeklarationen och som initierade ett samlat strategiskt jämställdhetsarbete. Stadsledningskontoret har drivit och koordinerat processen i vilken stadens förvaltningar och bolag deltagit i olika stor omfattning. Totalt har 3.1 miljoner kronor beviljats från HÅJ. Arbetet har till största delen genomförts inom den ordinarie verksamheten, men med stöd av konsulter. Resultat Västerås stads tidigare erfarenheter av jämställdhetsarbete handlar till största delen om satsningar på olika enheter i staden. Ett exempel på sådana satsningar var arbetet med jämställdhetspedagoger. Även om det arbetet var värdefullt så fick det inte önskvärd spridning och implementerades inte vidare i organisationen. I dag har arbetet fått en stark förankring i högsta politiska och tjänstemannaledningen. På stadsledningskontoret finns kopplingen mellan styrning, ekonomi och verksamhet. Jämställdhet är en del av kvalitetsarbetet. Nu återstår att få processen att fortplanta sig på varje enhet, så att tjänster och bemötande verkligen ges utifrån behov, oavsett traditionella könsmönster. I samband med att nytt styrsystem tas fram kommer också it-stöd att kopplas till detta för att tydliggöra styrprocessen och underlätta uppföljningen. Västerås stad 5

6 Programmål och utfall Här följer en övergripande sammanställning av våra programmål. I förvaltningarnas redovisningar som finns med som bilagor ges en mer uttömmande beskrivning av processen och utfallet. Indikator Aktivitet Mål Utfall 1. Andelen deltagare på utbildning 80% Antalet partier som deltar minst 80% Andelen taltillfällen i kommunfullmäktige ska vara lika i förhållande till andelen män och kvinnor i kfm 2 Utbildning och handledning Utbildning för politiker Politiska partierna erbjuds utbildning i retorik Ny kartläggning av andelen taltillfällen ska genomföras i kfm Förvaltningarna redovisar sina förbättringar. Den politiska rollen. Kommunens kommunikation ska överensstämma med CEMR och främja positiva genusbilder. 80% av förvaltningarna ska ha redovisat minst två verksamhetsförbättring ar Närvaron har varit hög på utbildningarna och män och kvinnor har deltagit i ungefär lika stor utsträckning. Sex av sju partier har haft utbildning i retorik. Närvaron har inte överstigit 60%. Preliminära resultat visar att andelen taltillfällen nu är lika i förhållande till andelen ledamöter av respektive kön. Män är överrepresenterade då det gäller att tala många gånger. Målet är uppnått, men kvaliteten på förbättringarna varierar stort. Västerås stad 6

7 Indikator Aktivitet Mål Utfall 3 Kartläggning av socialtjänstens insatser resulterade i två projekt som handlar om a) mammor med långvarigt försörjningsstöd och b)projekt för romska kvinnor och män i syfte att fler ska få arbete och egen försörjning. Andelen som går vidare till arbete, studier eller arbetsmarknads-åtgärd. Skapa en grupp som träffas kontinuerligt. Jämställd medborgarservice gällande sociala insatser CEMR artikel 15 a) Av totalt 74 kvinnor så har 30 avslutats. I den gruppen så har drygt 65% gått vidare till arbete, studier eller en arbetsmarknads-åtgärd. b) man arbetar utifrån teman kring jämställdhet och mänskliga rättigheter. Man har en romsk man och en romsk kvinna som fungerar som brobyggare. 4. Utbildning och framtagande av checklista Kartlägga några av stadens publikationer Antalet bilder i stadens hemsida och publikationer ska vara 50/50 Det ska vara jämställdhetsperspektiv på bilder På hemsidan har det skett förbättringar både vad det gäller kvantitativa mått och kvalitativa. I publikationer finns fortfarande mycket att göra. Västerås stad 7

8 Indikator Aktivitet Mål Utfall 4.2 Flera forskningscirklar har genomförts, några utifrån flickors psykiska ohälsa Kartlägga fritidsgårdarna och öppna förskolorna ur ett könsperspektiv Jämställd medborgarservice CEMR artikel 20 och 21 Mammor och pappor får ett jämställt bemötande då de kommer till öppna förskolan Andelen bokinköp där huvudpersonen är en flicka på öppna förskolan ökar och därigenom blir det jämnare könsfördelning i bokinnehavet. Man har designat lokalerna på ett nytt sätt och försökt få dem mer könsneutrala. Ambitionen är att personalen visar att de kan göra alla sysslor oavsett kön. Man försöker bryta normer på fritidsgården. På flera ställen har man tagit bort särskilda tjej- och killgrupper. Västerås stad 8

9 Indikator Aktivitet Mål Utfall 5. Genomförande av handlingssplan kopplad till kartläggningen. Planen innehåller fyra delmål: Ökat fokus på jämställdhet i styrdokument Medvetandegöra Resursfördelning Ökade kunskaper Varje delmål har åtgärder och aktiviteter kopplade till sig Kultur-idrotts och fritidsnämndens förvaltning ska använda kartläggningen i sitt fortsatta arbete. Medvetenheten om frågorna har ökat och ingår i nämndens strategiska arbete Avtal kring genomförande av den årliga Idrottsgalan har fått jämställdhetskrav och det finns inskrivet i kontraktet. Böcker till biblioteken ska locka även pojkar att läsa. Man köper in fler böcker med tema idrott. Vallby friluftsmuseum arbetar nu med ett team av en manlig och en kvinnlig pedagog och det har påverkat hur historien berättas. Den pedagogiska verksamheten har breddats i dramatiseringar. Såväl manliga som kvinnliga hantverks lyfts fram på ett naturligt sätt. SISU utbildarna har fått ett uppdrag och håller i ett nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. Utbildning och inspirations-möten för föreningar Föreningar har kartlagt sin verksamhet, hur ekonomiska resurser fördelas inom föreningen, könsfördelning inom styrelsen och bland ledare. Västerås stad 9

10 Indikator Aktivitet Mål Utfall 6. Genomfört resvaneundersökning Analyserat resvanemönster för män och kvinnor. 8. Man dokumenterar vilka deltagare som kommer till olika möten. Man anpassar mötesplatsen och mötestider till olika behov och intressen. Anpassat information, innehåll och arbetsform efter målgrupp utifrån en ny kommunikationsplan. Stadens investeringar i infrastruktur fördelat på män och kvinnor ska motiveras. Utifrån målgruppsbestämingen så har man nått ca 75% på ett urval av dialogmöten. Antalet referensgrupper kopplade mot kommunledningen ska öka från 4 till 10. Öka jämställdheten i transportstystemet. CEMR artikel 21 och 26 Säkerhet och trygghet samt rörlighet och transport. Medborgardialog. Jämställd översiktsplaneprocess. CEMR artikel Hållbar stadsutveckling, stadsplanering, rörlighet och transport. Beslutade investeringar har analyserats. Resultaten kommer att inarbetas i checklistor. Grupperna man träffat på samråd har varit mer heterogena jämfört med tidigare. Intressantare möten för många, såväl män som kvinnor. Antalet referensgrupper har ökat från 4 till 8. Utifrån olika samrådsprocesser så har en checklista tagits fram. Eftersom sociala nämndernas förvaltning valde att inte tillsätta en kvinnocoach så använde vi oss i stället av en konsult i jämställdhetsarbetet. Konsulten har stöttat förvaltningarna och jämställdhetspiloterna liksom processledaren på stadsledningskontoret. Utvärderingen MakEQuality har krävt en hel del kartläggningar och utredningar där har det varit bra med konsultstöd. Det tar tid att starta processer, särskilt då vi också valt att arbeta med föreningslivet. Förankringen är viktig och intresset från föreningarna har varit stort, men det är ännu för tidigt att kunna spåra effekterna. Vi skulle mäta psykisk hälsa och framtidstro hos ungdomar. Många insatser har gjorts i verksamheterna och man satsade också på forskningscirklar i samverkan med Mälardalens högskola. Unga flickor deltog i detta arbete tillsammans med medarbetare från olika verksamheter. Rapporten är ännu inte publicerad, men en faktor som framstod som viktig var bemötandet. Om någon känner sig illa bemött eller kränkt, så är risken stor att det påverkar den psykiska hälsan. Genom landstingets undersökningar följer vi indikatorerna psykisk hälsa och framtidstro. Den senaste undersökningen kom 2012 och nästa undersökning genomförs Förhoppningsvis ska vi då kunna se en positiv trend, men det är också ganska kort tid för att insatserna ska få effekt. Det finns många olika faktorer som Västerås stad 10

11 kommunen inte kan påverka som också är viktiga, till exempel familjens ekonomiska situation samt föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Västerås stad genomförde med start i januari 2013 en omfattande organisationsförändring inom de mjuka förvaltningarna. Detta har tagit tid och energi som påverkat andra processer. Särskilt tydligt har detta varit inom Barn- och utbildningsförvaltingen. Genomförande Arbetet har bedrivits inom ordinarie organisation och det har återrapporterats till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har haft projektledarrollen och förvaltningscheferna har utsett en jämställdhetspilot på sin förvaltning som stöd i arbetet. Jämställdhetspiloterna har träffats två gånger per termin. Utbildning har varvats med erfarenhetsutbyte och handledning. Folkhälsostrategen på stadsledningskontoret har fungerat som projektledare. Periodvis har vi haft konsultstöd som arbetat med förvaltningarna och stadsledningen. Utbildning har erbjudits kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, presidier i nämnder och bolag, stadens samtliga chefer, förvaltningschefer samt jämställdhetspiloterna. Vi har också haft en större projektredovisning där vi bjöd in kommunerna i Västmanland, andra organisationer samt invånarna. Närvaron har varit hög på utbildningarna och könsfördelningen har motsvarat den rådande i organisationen. Under projektperioden är det några föreläsare som återkommit flera gånger och som också använts för konsultation, utbildning och handledning. Torbjörn Messing, som var anställd på Mälardalens högskola, höll i en processledarutbildning för jämställdhetspiloterna. Torbjörn har varit involverad i många utbildningar för flera förvaltningar och i arbetet med forskningscirklar. Gertrud Åström har haft utbildningar för alla chefer och förtroendevalda. Pernilla B. Lovén och Fredrik Bondestam har hållit i seminarier för politiker och tjänstemän i kommunledningen och har också varit anlitade på förvaltningarna för olika uppdrag. Kartläggningar varvat med utbildning och ökad medvetenhet bidrar till fortsatta verksamhetsförbättringar. Vi har arbetat hårt för att verkligen ha invånar- och kundfokus. Frågan om hur vi kan uppnå och beskriva effekterna av arbetet har också varit viktig. Här återstår mycket att göra men vi har kommit en bit på väg. Vi gjorde en uppskattning av vilken plats mäns och kvinnors resande tar i anspråk. Omsatt i yta motsvarar skillnaden 80 stycken Stora Torget i Västerås. Arbetet med att styra över resandet från bil till gång, cykel och kollektivtrafik är prioriterad. Männen behöver minska sin andel av ytorna i Västerås om alla intressen ska kunna tillgodoses. Genom att kartlägga och ta fram statistik på huvudrollsinnehavare i barnböcker på öppna förskolan blev det tydligt att fördelningen mellan pojkar och flickor haltade. Nu prioriteras inköp med flickor i huvudrollen för att kompensera detta. På öppna förskolan bemötte man pappor på annorlunda sätt jämfört med mammor då de kom första gången. Nu bemöter man mammor och pappor lika och visar runt och berättar om samma saker oavsett kön. Detta uppskattas. På kommunledningsnivå finns det fortfarande mycket att göra då det gäller att göra analyser av framtagen statistik. Här krävs mer kunskap och vilja för att detta ska genomföras. Västerås stad 11

12 Budget I tabellen redovisas de externa kostnaderna. De interna kostnaderna då medarbetares arbetstid också ingår uppskattas till ca 5 miljoner kronor under programtiden. För hela programtiden Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) :- Processledning (konsultarvoden) :- Litteratur och dokumentation :- Utbildning :- SUMMA 3.1 milj Hållbarhet Vi kommer att arbeta vidare utifrån CEMR-deklarationen och den jämställdhetspolicy som varit ute till stadens alla förvaltningar och nu är på väg för beslut. Kommunledningen, politiker och tjänstemän, förvaltningsledning och jämställdhetspiloter bidrar alla till ett samlat jämställdhetsarbete. Detta är väl förankrat. Processen med att ta fram ett nytt styrsystem för staden har påbörjats och det innebär möjligheter att integrera jämställhet i dokumenten. Vi samverkar mellan olika enheter på stadsledningskontoret, till exempel inom kvalitet, jämställdhet, ekonomi och hållbar utveckling ur alla dimensioner. Det mesta av jämställdhetsarbetet har bedrivits med ordinarie personal. Konsulter har agerat som processtöd, men har inte själva drivit arbetet. Flera förvaltningar avsätter resurser för fortsatt arbete Eftersom den politiska ledningen efterfrågar resultat så finns det goda förutsättningar för en fortsatt bra process. Utbildning och kommunikation Innehållet i utbildningarna har handlat om, jämställdhet i historiskt perspektiv, beskrivning av jämställdhet och ojämställdhet, normer och normkritiskt tänkande, jämställdhetsintegrering, retorik och härskartekniker. Dessutom har jämställdhetspiloterna fått utbildning i att driva utvecklings- och förändringsarbete, att möta motstånd och vikten av implementering. Utbildningarna har skett i form av föreläsningar, grupparbeten och handledning. Västerås stad 12

13 Rubriker från några seminarier: Vad är genus, det vill säga vår uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt och hur kvinnor och män ska vara.? Hur upptäcker vi ojämställdhet? Vad innebär jämställdhet i din roll som förtroendevald? Jämställdhet ur ett rättvise- och nyttoperspektiv. Jämställdhet ur ett historiskt perspektiv. Att skriva fritt är stort, att göra rätt är större konkret jämställdhetsintegrering i styrsystem. Från fluffiga formuleringar till hängivna handlingar jämställdhetsintegrering på riktigt. Vi har kommunicerat utvecklingsarbetet på kommunledningsnivå, med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, koncernledningen, stadsledningskontoret och förvaltningarnas jämställdhetspiloter. Det har varierat mellan olika förvaltningar i vilken utsträckning som medarbetarna deltagit i processen. Vi har intervjuats i lokaltidningen, lokal-tv och lokalradio några gånger. Dessutom har vi skrivit om det på hemsidan och på stadens sida i lokaltidningarna. Vi har skickat ut pressmeddelanden vid några tillfällen. Chefer och medarbetare från Räddningstjänsten i Västerås deltog i mässtält och parad på årets Pridefestival i Västerås. Utvärdering och lärdomar Vi har genomfört MakEQuality vid två tillfällen. Det blev tydligt vilka områden som var starka och var vi behövde förbättra oss. Det finns två delmål kring systematiskt förbättringsarbete. Poängen utgår från en tiogradig skala där tio är bästa poäng. Vi har förflyttat oss fyra steg i positiv riktning inom område Kommunen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för en jämställd verksamhet, från 2,0 till 6,1 1.2 Systematiska förbättringsarbetet för jämställdhet genomförs, från 3,3 till 7,8 Inom målområde 2, Kvinnor och män har lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen, har vi förbättrat oss från 4,6 till 7,0. De områden där vi har låga poäng handlar om hur vi på ett likvärdigt sätt fördelar resurser, 3,1 poäng, samt avtal med samarbetspartners som främjar jämställdhet en etta. Nu när vi gjort två undersökningar, så blir det intressant att göra en plan för det fortsatta arbetet. Det står helt klart att det arbete vi lagt ned under projektperioden också resulterat i stora förbättringar då det gäller det systematiska arbetet, men att det också måste omsättas i resursfördelning och upphandling. Arbeten pågår i ett par förvaltningar för att titta på ekonomisk resursfördelning. Vi har också använt oss av extern processutvärdering under hela processen. Intervjuerna som genomförts har varit av särskilt värde. Förvaltningschefer, politiker och jämställdhetspiloter har medvetandegjorts om processen och deras roll i arbetet. Det blir också tydligt att jämställdhetspiloterna har en tuff uppgift och att det gäller att de har ett bra stöd från sin chef för att det ska fungera. Kontinuitet är också viktigt då det gäller utbildningar och Västerås stad 13

14 erfarenhetsutbyten. Några av piloterna önskar tätare möten, medan andra har svårt att kunna prioritera in planerade aktiviteter. Det har varit bra att bedriva arbetet inom ordinarie verksamhet, men det ställer också krav på att prioritera arbetet. För att jämställdhetspiloterna ska få genomslag för sitt arbete krävs att de har legitimitet och att de har koppling till förvaltningens ledningsgrupp. Detta har varierat stort mellan de olika förvaltningarna och det har också visat sig i de faktiska effekterna av arbetet. Vi har haft utbyte med Mälardalens högskola under projekttiden. Inledningsvis och sporadiskt under processen har vi också haft utbyte med Länsstyrelsen. Varje år genomför Västerås och Eskilstuna i samverkan med Mälardalens högskola så kallade bemötandedagar. Dessa är mycket välbesökta och brukar bli fullbokade. Innehållet handlar om de olika jämlikhetsperspektiven. I höst arrangeras ett särskilt program på samma tema för näringslivet i Västerås. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 1B Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Åtgärdsplan utifrån kartläggning av västeråsarnas kultur-, idrotts och fritidsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv Bilaga 2 Bilaga 2B Tekniska nämndens stab Jämställdhet i trafikplaneringen i Västerås rekommendationer och förslag på åtgärder, Trivector Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Sociala nämndernas förvaltning proaros Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Bilaga 7 Bilaga7B Bilaga 7C Mälardalens brand- och räddningstjänst Plan för lika rättigheter och möjligheter Redovisning av genomförda åtgärder under 2012 gällande Plan för lika möjligheter och rättigheter Bilaga 8 Bilaga 9 Stadsledningskontoret Rapport Genusperspektivet i översiktsplanen Västerås stad 14

15 Detta tillkommer i december Vem har ordet? taltillfällen i kommunfullmäktige (ska redovisas i kommunfullmäktige 5 december, därefter kan den spridas) 2. Rapport Jämställdhet i styrdokumenten 3. Utbildning, arbete, lön och pension i ett jämställdhetsperspektiv så här ser det ut i Västerås (ska presenteras på KS 25 nov) 4. Jämställdhetspolicy (ska till kommunstyrelsen 25 okt och planeras till fullmäktige 5 december) 5. Jämställdhetsperspektiv bilder 6. Checklista Jämställdhetsperspektiv i bilder 7. Processutvärdering MakEQuality finns tillgänglig på Västerås stad 15

16 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Västerås stad Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet. Vi engagerade hela kommunledningen för att ge arbetet kraft och vi döpte processen till Hållbar jämställdhet i Västerås. Syftet med utvecklingsarbetet har varit: att med ny kunskap hos Västerås stads ledande förtroendevalda, chefer och strateger skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånare och kunder ges tjänster och bemötande på lika villkor. Vi har gjort kartläggningar, utbildat oss och fått en ökad medvetenhet om de ojämställdhetsproblem som finns i vår stad. Det handlar om lokaler, investeringsbudgetar, trafik, bilder, bemötande, attityder, barnböcker, föreningslivet, minoritetsgrupper, arbetsmarknad, näringsliv, taltillfällen, resursfördelning, idrottsgalan och en del annat också. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Solveig Sandberg Västerås stad, 15 november 2013 Besök: Stadshuset, Västerås Telefon:

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE

Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Lärande uppföljning för jämställda verksamheter HANDLEDNING OCH FRÅGEGUIDE Förord För att skapa långsiktiga effekter av jämställdhetsarbete behövs bra verktyg. Det kan exempelvis vara metoder för reflektion

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012.

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Innehåll 1 Inledning...sid 2 2 Sammanfattning av resultat och slutsats...sid 2 3 Genomförande...

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård SLUTRAPPORT Landstingets kansli 2010-12-13 Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård LANDSTINGET KRONOBERG 2010-11-30 2 (10) Inledning Genom åren har eldsjälar i Landstinget

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00 Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Förord 3 Inledning 4 SLL:s verksamhet gentemot länets invånare 7 SLL som arbetsgivare 9 Strategier 10 Anvisningar för införande av SLL:s jämställdhetspolicy

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär Örebro kommun 2015 01 21 Ks 1130/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR UTFORMANDE AV ENKÄTER PROGRAM

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategi för ett jämställt Örebro

Strategi för ett jämställt Örebro PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Strategi för ett jämställt Örebro År 2016 2025 Örebro kommun 2015-09-22 Ks 424/2014 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer