Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111

2 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare och företagare. Slutprodukten av detta arbete är ett utvecklat, bättre bemötande. Tjörns kommun vill ta fram ett strukturerat systematiskt arbete för att upptäcka mönster och strukturer som är diskriminerande. Ojämställdhet i verksamheterna synliggörs och organisationen utvecklas för ett ökat lärande som på så sätt skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling i Tjörns kommun behöver våra invånare oavsett kön, social och etnisk bakgrund ha arbete, känna sig hemma, klara sig bra i skolan, vara friska och må bra samt ha förtroende för varandra och demokratin. Medvetenheten har ökat inom organisationen. Skolan och förskolan arbetar med könsuppdelad statistik och har uppmärksammat att möjligheten till läsutveckling skiljer sig för pojkar och flickor i åk 1-5. Socialförvaltningen har analyserat och arbetat med att jämställdhetsintegrera biståndsprocessen. Tjörns bostads AB har förbättrat belysning mm i sina bostadsområden. Kommunen kommer att delta i Jämställdhetskartan, ett arbete för att ta fram könsuppdelad statistik, tillsammans med Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun kommer att fortsätta med ett Värdegrundsarbete, att kvalitetssäkra verksamheten med ett lednings och uppföljningssystem och med Vision Tjörn Tjörns kommun Johan Fritz Kommunchef Tjörns kommun 2

3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 6 Programmål och utfall... 7 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Tjörns kommun 3

4 4 Sammanfattning Syftet är att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Det långsiktiga målet för kommunen är att jämställdhetsarbetet och arbetet med alla diskrimineringsgrunder ska genomsyra alla nivåer i organisationen och skapa förutsättningar för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En rapport och metod bok om jämställhetsarbete på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser finns i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. Alla nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på kön. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Effekter vi kan se är bl.a: Medvetenheten och insikten om bemötande, service och ojämställdhet har ökat. Belysning och ett minskat antal buskar och träd runt bostäder gör att kvinnor upplever mindre otrygghet. Resultatet på Nationella prov och betyg uppdelat på kön medför att undervisning och betygssättning analyseras både av elever och lärare. Korrelationen mellan betyg och nationella prov har ökat för både flickor och pojkar. Läromedel analyseras utifrån ett könsperspektiv. Biståndsprocessen har analyserats utifrån ett könsperspektiv och beslutsunderlagen och besluten ses över. Tjörns kommun 4

5 5 Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen, förskolan och två av skolorna tog initiativ att delta i HÅJ. Alla verksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen har genomfört kartläggningar av verksamhetens vardag under första programperioden. Kartläggningen har gjort utifrån olika metoder. När kartläggningen var genomförd har den gemensamma analysen genomförts genom att synliggöra och problematisera de föreställningar och könsmyter som fanns i verksamheten. Uppdraget enl. styrdokumenten är ju att motverka traditionella könsmönster. De övergripande frågorna vid analysen av observationerna, har varit: Finns traditionella könsmönster baserade på könsmönster? Behandlar pedagogerna flickor och pojkar olika utifrån kön? Behandlar barn och elever flickor och pojkar olika utifrån kön? Hur ska vi arbeta för att skapa lika möjligheter för pojkar och flickor att utvecklas utifrån sina intressen och förutsättningar i förskola, grundskola och på gymnasiet? Förändringar när det gäller jämställdhet handlar mycket om bemötande, bedömningar och förväntning och att förändra det tar tid. Det handlar om bryta invanda mönster. Alla verksamheter i har skrivit en handlingsplan. Jämställdhetsplanen är en del av likabehandlingsplanen i skolan och förskolan. Jämställdhetsarbetet och likabehandlingsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skola och förskola med årlig uppföljning och kartläggning. Vårt utvecklingsarbete har genererat förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet och den kontinuerliga analysen, bedömningen och utvärderingen i skola och förskola. Det finns ett dokument som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och de olika aktiviteterna är beslutade över tid i ett årshjul. Under den andra programperioden har arbetet utvidgats till att omfatta hela kommunen. I Tjörns kommun har det arbete, som redan genomförts på Barn- och utbildningsförvaltningen, kommit att utvidgats. I Välkommen involveras kommunens alla verksamheter (förvaltningar och bolag). Arbetet har organiserats i utvecklingsgrupper. I alla verksamheter har det funnits Tjörns kommun 5

6 6 serviceutvecklare. Alla medarbetare, oavsett på vilken nivå i organisationen man befinner sig, ska vara medvetna om sitt förhållningssätt. Det kommunövergripande arbetet har sitt ursprung i några olika sammanhang: Regeringens beslut 2007 om särskild satsning på jämställd medborgarservice genom att avsätta pengar att fördelas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för programmet Hållbar jämställdhet Tjörns kommun har beviljats kr kr. Resultat I Tjörns kommun saknades en medvetenheten om betydelsen av förhållningssätt bemötande och service. Resultatet av bemötande, förhållningssätt och ojämställdhet behövde synliggöras. Arbetet med jämställd medborgarservice, service och bemötande, i Välkommen har fungerat bra. Uppdraget kommer från den politiska majoriteten och chefsgruppen. Arbetet har genomförts med mandat från våra politiker både i kommunstyrelsen och Barn och utbildnings- nämnden. Projektet har haft en styrgrupp med mandat i chefsgruppen och i rektorsgruppen. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Alla verksamhet i Barn och utbildningsförvaltningen har två konkrets jämställdhetsmål och jämställdhetsplan som ingår i likabehandlingsplansarbetet och i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Samarbete från förskola till grundskola innebar att alla elever omfattades i kommunen. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och med att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport och metodbok om jämställhetsarbetet på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser har tagits fram i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En struktur för kvalitetsarbetet och ett årshjul finns idag för Barn och utbildningsförvaltningen. Alla Nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på Kön Chefsgruppen har genomfört samtal i dialoggrupper om hur jämställd medborgarservice ska genomsyra kommunens verksamhet. Kommunens jämställdhetsstrateger/servieutvecklare finns kvar i verksamheten och ska fortsätta med jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande tillsammans med enhetscheferna. I Budget Mål och Inriktning för Tjörns kommun är service och bemötande ett prioriterat utvecklingsområde. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Under 2014 kommer ett värdegrundsarbete att starta under ledning av kommunchefen. Tjörns kommun 6

7 7 Programmål och utfall Aktiviteter Utfall Mål Utfall Kartläggning/analys. Handlingsplan tas fram. Utbildningsinsatser genomförs Intervjustudie av personal på skolan Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar till kunskapsspridning inom Tjörns kommun maj september 2013 Konkreta förändringar av metoder, rutiner etc genomförs så att en service och bemötande förbättras och ojämställdhet synliggörs och motverkas Mål 1 Jämställt förhållningssätt, bemötande och service Rapport Mål 2 Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i grundskolan I detta mål handlade arbetet om att väcka intresse kring och jämställdhetsarbete, service och bemötande. Alla verksamheter deltar i nätverk med serviceutvecklare. Mål 3 spridning av erfarenheter. Medarbetarna blir på detta sätt medvetna om sina egna "ryggsäckar" och kan därmed förändra sina attityder och sitt beteende. Verksamheten tar del av rapporten och analyserar den Genom att knyta utvecklingsarbetet till konkreta problem i verksamheterna och koppla dessa till åtgärder främjas det organisatoriska lärandet och sannolikheten att jämställdhetsfrågan blir en naturlig del i verksamheten stärks. Tjörns kommun 7

8 8 Tidplan Kompetenshöjande åtgärder för att förstå service, bemötande och ojämställdhet stöd nätverk och chefer Start Kartläggning Bemötande/service Utbildning 2011 Val av bemötande /tjänst/ service Jan 2013 ering Processkartläggning Utveckling av bemötande, jämställdhet, service eller tjänst Införande av det som utvecklats okt 2013 Utvärd- V Målen nås 31/ Möten serviceutvecklare uppföljning och planering.2011, 2012 = 24/10 och 5/ = 6/2, 20/3, 15/5, 12/6, 28/8, 23/10 och 11/12. Januari 2014 arbetet fortsätter i linjeorganisation. Välkommen-projektet dokumenteras på intranät under Projekt Möjligheternas ö Tidsplanen har varit snäv och organisationen kommer att behöva flera år för att kunna utveckla bemötande, jämställdhet och service. Håj har varit ett bra stöd för uppstarten av detta arbete. Medvetenheten har ökat hos chefer och medarbetarna. Här följer några exempel på mål från handlingsplaner framtagna under projekttiden. Handlingsplan barn- och utbildning Öka nöjdheten hos föräldrar till pojkar och flickor i förskolan Se till att flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller läs- och skrivutveckling Få fler elever, pojkar och flickor, att känna sig delaktiga i skolan Möjligheternas ö Tjörns kommun 8

9 9 Observation Ensamstående kvinnor utan barn får i snitt lägre bistånd än ensamstående män utan barn Möjligheternas ö Handlingsplan sociala Ta fram information på lättläst svenska Göra kundundersökningar som underlag i ett kvalitetsledningssystem Arbeta med medarbetarskapet Enkät med bemötande- och kvalitetsfrågor visade ett missnöje med formulerade beslut. Ekonomiskt bistånd fattar flest beslut. Möjligheternas ö Tjörns kommun 9

10 10 Handlingsplan Tjörns Miljö AB Processkartläggning över kommunikationsvägarna internt och externt för att utveckla dem Arbeta med bemötande mot varandra och mot kunderna Uppnå ett jämställt bemötande oavsett ålder, yrkesroller, kön etc Möjligheternas ö Genomförande Verksamheten arbetar systematiskt med bemötande, service och värdegrundsfrågor. I arbetet ingår beskrivning av nuläget, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat samt utvecklingsåtgärder med nya mål. 1. kartläggning 2. konkreta åtgärder för utveckling, 3. Analys och utvärdering 4. handlingsplan, 5. effekter, resultat och utvärderingsbara mål Möjligheternas ö I arbetet i Tjörns kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunkansliet, Tjörns hamnar, Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB deltagit. Tjörns kommun 10

11 11 Alla verksamheterna har haft serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har arbetat med utvecklingsarbetet. Utvecklingsområden valdes utifrån genomförda enkätundersökningar, klagomålshantering, nationell statistik och resultat. Varje verksamhet skulle ta fram minst två mål och därefter skriva en handlingsplan. Uppdraget kommer från Fullmäktige. Chefsgruppen har varit ansvariga för arbetet. Arbetet leds av en styrgrupp som består av personalchefen, nämndsekretare, informationschefen, näringslivsutvecklaren och utvecklingsledare på Kommunkansliet. Varje verksamhet har utsett en eller flera serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har genomfört kartläggningarna och skrivit handlingsplanerna tillsammans med ansvariga chefer. Serviceutvecklarna har träffats regelbundet i nätverk tillsammans med styrgruppen. Styrgruppen har haft regelbundna möten. En kommunikationsplan har tagit fram. Serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger har tillsammans med enhetscheferna diskuterat och arbetat med medarbetarna i kommunens förvaltningar och bolag. Projektet har haft en utvärderare anställd som har följt arbetet. Hennes rapport kommer i jan Utbildningsinsatser och litteraturstudier har genomförts både för serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna och alla chefer. Chefens uppdrag är tydligt formulerat så att utvecklingsarbetet blir hållbart över tid. Alla enhetschefer ska rapportera till Kommunchefen om hur deras verksamhet har arbetat i projektet. From. Jan 2014 kommer enhetschefen att vara ansvarig för arbetet. Barn och utbildningsförvaltningen har könsuppdelad statistik i sina redovisningar av kvalitetsarbete. Tjörns kommun planerar att delta i Västra Götalandsregionens arbete med Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan sammanställer nationell statistik uppdelad på kön samt kommunens egen statistik. Personalavdelningen kommer att lämna underlag till Jämställdhetskartan. Genom socialförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete med biståndsprocessen har vi upptäckt ojämställdhet i biståndsbedömning på Tjörn. Tjörns bostads AB har genomfört en enkät till sina boende. Resultaten har analyserats utifrån kön. En effekt av detta är att soprum och vägen dit, har röjts från sly och småbuskar och att området numera är upplyst ordentligt. Arbetet på Tjörns Bostads AB har kommit de boende tillgodo och fått kvinnorna att känna sig tryggare. Tjörns kommun 11

12 12 Budget Konstnadsslag Projektledning (handledning) Processledning (Jämställdhetsstrateger/serviceutvecklare) Workshop, litteratur, resor Kronor kr kr Total kostnad: kr Hållbarhet Enhetscheferna ska ta över ansvaret för att Välkommen projektet fortsätter. Inför budget 2014 finns målsättningen kvar. Att arbeta med service, bemötande och jämställdhet är en process som kommer att pågå under flera år. Förändringsarbetet kräver en beteendeförändring. Effekter och resultat kommer att följas upp över tid. Kommunen ska arbeta vidare i nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Jämställt Västra Götaland ska lanseras på en konferens den 19 dec. Fullmäktige har varit remissinstans. Utbildning och kommunikation I projektet har vi arbetat med processledd kartläggning. Varje verksamhet har kartlagt sina tjänster, bemötande och ojämställdhet. Därefter har de tagit fram två mål för att förbättra sin service, sina tjänster och bemötande. I kartläggningen som bestått av bl.a. enkäter, intervjuer, observationer och processbeskrivningar har kön varit en av faktorerna som analysen utgått ifrån. Vi har också haft externa föreläsningar av genuspedagoger, t.ex Lisa Andersson. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har läst litteratur och sedan har litteraturen diskuterats på de regelbundna nätverksträffarna. Alla verksamheter har boken Jämställd medborgarservice, goda råd om jämställdhetsintegrering SOU 2007:15. Socialförvaltningen serviceutvecklare har deltagit i SKLs utbildning om att jämställdhetsintegrera socialtjänsten. De arbetar också med jämställd kommunikation som tagits fram av SKL. Jämställd kommunikation har alla serviceutvecklare tagit del av. Annan litteratur vi använt har varit Jämställdhetsarbete i Kommuner och Landsting, Gör det jämt i praktiken samt Ge kunden en positiv chock De nya rutinerna, servicen, bemötandet och tjänsterna håller på att implementeras. Enhetscheferna ska ansvara för detta och beskriva för kommunchefen hur de arbetar. Tjörns kommun 12

13 13 Nya medarbetarriktlinjer har tagits fram och där är service, bemötande och förhållningssätt viktigt. Jämställdhetsplanen gäller för och en ny intern jämställdhetsplan håller också på att tas fram. I arbetet med HÅJ 2 har alla styrdokument jämställhetsanalyserats och en rapport tagits fram. Här finns ett underlag för vidare arbete med styrdokumenten. Informationsavdelningen har tagit fram en kommunikationsplan för Välkommen som vi använder internt i Kommunen. Det har funnits information på intranät som uppdaterats kontinuerligt. Det finns också information på hemsidan. Kommunen har deltagit i en spridningskonferens. Vi har också deltagit på aktiviteter för spridning som anordnats av HÅJ. Boken om jämställdhetsarbetet Det gär att förändra har spridits till många kommuner och även intern. Lärarna har varit i GR (Göteborgs Regionens kommunalförbund) på deras chefgruppsnätverk och berättat om sitt arbete. Vi har även spridit materialet om läromedelsgranskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, internt, till närliggande kommuner liksom till Skolverket. Utbildningsinsatser har genomförts med hjälp av material från SKL (Sveriges kommuner och Landsting), Filmer, litteratur och med Lisa Andersson, genuspedagog. PG Wittsjö har pratat om service och bemötande i en organisation. Vårt mål med kommunikationen har varit att jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande ska bli känt i kommunen samt externt både på regional och nationell nivå. Att nå ut till alla medarbetare är ett omfattande arbete. Enhetscheferna har här ett stort ansvar. Arbetet ska nu implementeras och alla chefer ska informera kommunchefen om hur enheterna har arbetat med Välkommen. Utvärdering och lärdomar I projektet har vi anställt en utvärderare som följer arbetet. Hon deltar på nätverksmöten, styrgruppsmöten och kommer att göra intervjuer till rapporten. Rapporten ska vara färdig i januari Hon har också gjort en effektutvärdering av jämställdhetsarbetet på en av våra skolor. Arbetet på Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med Jämställt Västra Götaland har varit en medkraft i arbetet. Även information om Jämställdhetskartan, med könsuppdelad statistik, är en god hjälp. Mycket positivt med stödet från Tillväxtverket och likaså stödet från SKL med forumgrupper, kommunikationsträning, analysseminarium och projektplatsen. Detta har varit mycket bra stöd för oss i arbetet. Länsstyrelsen har startat ett jämställdhetsnätverk som Tjörn deltar i. Länsstyrelsen har anordnat nätverksträffar och workshops i arbetet med ett Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun 13

14 14 Mycket positivt att Länsstyrelsen och Västra Götalands regionen samarbetar. Vi har också haft stöd av andra kommuner inom HÅJ. Vi har inte uppnått de jämställdhetspolitiska målen och att vara en serviceorganisarion. Att vi deltagit i HÅJ har varit en god hjälp för vårt arbete. Organisationen internt med serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger är mycket bra. Kunskapen finns kvar i organisationen efter projektets slut. Nu kommer ansvaret för det fortsatta arbetet i linjeorganisationen att ligga på cheferna. Det kommer att vara ett budgetmål i budget Implementering ut till alla medarbetare och sedan återkoppling är en omfattande process i en kommun. Uppföljning av arbetet över tid är viktigt liksom återrapporteringen. I Barn och utbildningsförvaltningen är alla nyckeltal redovisade utifrån kön på förvaltningsnivå, skolnivå och förskolenivå. Dessa redovisningar av kvalitetsarbete och arbetet för att förebygga kränkningar och trakasserier finns på kommunens hemsida. Legitimiteten och ledningen måste fungera för att det ska ske en förändring och att beteendet ska ändras. Från att organisationen till stora delar varit omedvetet omedveten har medvetenheten ökat hos chefer och medarbetare. Återkoppling och efterfrågan av resultat är svagheter liksom enhetscheferna. Det är viktigt att högsta ledningen frågar efter projektresultaten och hur arbetet fortskrider. Implementering i alla led och till alla medarbetare är också en svårighet och svaghet. Kommunen har också satsat egna medel i form av personaltid. All personal ska delta på utbildning. Vi har också erhållit annan extern finansiering. Vi skulle anställt en administratör som skötte administrationen och informationen under projekttiden. Det är ett långsiktigt arbete. Förändringsarbete tar tid. Det finns inga quick fix som fungerar mer än kortsiktigt. Medarbetare och chefer ska arbeta mot samma mål. Styrgrupp och ägarskap är viktigt liksom att efterfråga resultat och effekter. Att alla fyra (fem) nivåerna är med, dvs. politiken, förvaltningsledning, enhetschefer och medarbetare. Att ansvaret tydligt läggs på enhetschefen av förvaltningschef och kommunchef. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har varit viktiga för att driva arbetet framåt. Tjörns kommun 14

15 15 Bilagor Bilaga 1:Jämställdhetsanalys-statistikstudie över ekonomiskt bistånd Bilaga 2: Jämställdhetsperspektivets omfattning i Tjörns kommuns lokala styrdokument Bilaga 3: Könsuppdelad statistik Bilaga 4: Jämställdhetsintegrering - en fallstudie Bilaga 5: Läromedelsanalys-lite tips på hur man kan gå tillväga Bilaga 6: Det går att förändra Bilaga 7: Handledning Bilaga 8 Klistermärken Bilaga 9: Affisch Bilaga 10: Effekter av ett jämställdhetsarbete i förskolan Tjörns kommun 15

16 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Tjörns kommun Syftet är att erbjuda en god service och ett bra bemötande samt att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Mål 1. Jämställt förhållningssätt, service och bemötande. Mål 2. Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i skolan. Mål 3. Spridning av erfarenheter. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Margareta Ringius Utvecklingsledare Kommunkansliet Kommunnamn, Tjörns kommun Post: kroksdalsvägen 1 Telefon:

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.se Kontaktperson på Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun Birgitta

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Västergårdarnas Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På Linbråkan ska alla barn känna sig trygga och bemötas och behandlas med värdighet och respekt. Inget barn ska känna obehag över att gå till förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Vår vision På Kryssets

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-09-06 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-2017 2016-09-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Karlsviks förskola, Disponentvägen 10, 975 94 Luleå Ansvariga för planen: Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Lillåns förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2016-03-02 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-11-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Reveljen för planen är HUT gruppen på Reveljen. HUT = Hållbar Utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer