Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111

2 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare och företagare. Slutprodukten av detta arbete är ett utvecklat, bättre bemötande. Tjörns kommun vill ta fram ett strukturerat systematiskt arbete för att upptäcka mönster och strukturer som är diskriminerande. Ojämställdhet i verksamheterna synliggörs och organisationen utvecklas för ett ökat lärande som på så sätt skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling i Tjörns kommun behöver våra invånare oavsett kön, social och etnisk bakgrund ha arbete, känna sig hemma, klara sig bra i skolan, vara friska och må bra samt ha förtroende för varandra och demokratin. Medvetenheten har ökat inom organisationen. Skolan och förskolan arbetar med könsuppdelad statistik och har uppmärksammat att möjligheten till läsutveckling skiljer sig för pojkar och flickor i åk 1-5. Socialförvaltningen har analyserat och arbetat med att jämställdhetsintegrera biståndsprocessen. Tjörns bostads AB har förbättrat belysning mm i sina bostadsområden. Kommunen kommer att delta i Jämställdhetskartan, ett arbete för att ta fram könsuppdelad statistik, tillsammans med Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun kommer att fortsätta med ett Värdegrundsarbete, att kvalitetssäkra verksamheten med ett lednings och uppföljningssystem och med Vision Tjörn Tjörns kommun Johan Fritz Kommunchef Tjörns kommun 2

3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 6 Programmål och utfall... 7 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Tjörns kommun 3

4 4 Sammanfattning Syftet är att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Det långsiktiga målet för kommunen är att jämställdhetsarbetet och arbetet med alla diskrimineringsgrunder ska genomsyra alla nivåer i organisationen och skapa förutsättningar för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En rapport och metod bok om jämställhetsarbete på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser finns i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. Alla nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på kön. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Effekter vi kan se är bl.a: Medvetenheten och insikten om bemötande, service och ojämställdhet har ökat. Belysning och ett minskat antal buskar och träd runt bostäder gör att kvinnor upplever mindre otrygghet. Resultatet på Nationella prov och betyg uppdelat på kön medför att undervisning och betygssättning analyseras både av elever och lärare. Korrelationen mellan betyg och nationella prov har ökat för både flickor och pojkar. Läromedel analyseras utifrån ett könsperspektiv. Biståndsprocessen har analyserats utifrån ett könsperspektiv och beslutsunderlagen och besluten ses över. Tjörns kommun 4

5 5 Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen, förskolan och två av skolorna tog initiativ att delta i HÅJ. Alla verksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen har genomfört kartläggningar av verksamhetens vardag under första programperioden. Kartläggningen har gjort utifrån olika metoder. När kartläggningen var genomförd har den gemensamma analysen genomförts genom att synliggöra och problematisera de föreställningar och könsmyter som fanns i verksamheten. Uppdraget enl. styrdokumenten är ju att motverka traditionella könsmönster. De övergripande frågorna vid analysen av observationerna, har varit: Finns traditionella könsmönster baserade på könsmönster? Behandlar pedagogerna flickor och pojkar olika utifrån kön? Behandlar barn och elever flickor och pojkar olika utifrån kön? Hur ska vi arbeta för att skapa lika möjligheter för pojkar och flickor att utvecklas utifrån sina intressen och förutsättningar i förskola, grundskola och på gymnasiet? Förändringar när det gäller jämställdhet handlar mycket om bemötande, bedömningar och förväntning och att förändra det tar tid. Det handlar om bryta invanda mönster. Alla verksamheter i har skrivit en handlingsplan. Jämställdhetsplanen är en del av likabehandlingsplanen i skolan och förskolan. Jämställdhetsarbetet och likabehandlingsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skola och förskola med årlig uppföljning och kartläggning. Vårt utvecklingsarbete har genererat förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet och den kontinuerliga analysen, bedömningen och utvärderingen i skola och förskola. Det finns ett dokument som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och de olika aktiviteterna är beslutade över tid i ett årshjul. Under den andra programperioden har arbetet utvidgats till att omfatta hela kommunen. I Tjörns kommun har det arbete, som redan genomförts på Barn- och utbildningsförvaltningen, kommit att utvidgats. I Välkommen involveras kommunens alla verksamheter (förvaltningar och bolag). Arbetet har organiserats i utvecklingsgrupper. I alla verksamheter har det funnits Tjörns kommun 5

6 6 serviceutvecklare. Alla medarbetare, oavsett på vilken nivå i organisationen man befinner sig, ska vara medvetna om sitt förhållningssätt. Det kommunövergripande arbetet har sitt ursprung i några olika sammanhang: Regeringens beslut 2007 om särskild satsning på jämställd medborgarservice genom att avsätta pengar att fördelas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för programmet Hållbar jämställdhet Tjörns kommun har beviljats kr kr. Resultat I Tjörns kommun saknades en medvetenheten om betydelsen av förhållningssätt bemötande och service. Resultatet av bemötande, förhållningssätt och ojämställdhet behövde synliggöras. Arbetet med jämställd medborgarservice, service och bemötande, i Välkommen har fungerat bra. Uppdraget kommer från den politiska majoriteten och chefsgruppen. Arbetet har genomförts med mandat från våra politiker både i kommunstyrelsen och Barn och utbildnings- nämnden. Projektet har haft en styrgrupp med mandat i chefsgruppen och i rektorsgruppen. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Alla verksamhet i Barn och utbildningsförvaltningen har två konkrets jämställdhetsmål och jämställdhetsplan som ingår i likabehandlingsplansarbetet och i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Samarbete från förskola till grundskola innebar att alla elever omfattades i kommunen. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och med att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport och metodbok om jämställhetsarbetet på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser har tagits fram i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En struktur för kvalitetsarbetet och ett årshjul finns idag för Barn och utbildningsförvaltningen. Alla Nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på Kön Chefsgruppen har genomfört samtal i dialoggrupper om hur jämställd medborgarservice ska genomsyra kommunens verksamhet. Kommunens jämställdhetsstrateger/servieutvecklare finns kvar i verksamheten och ska fortsätta med jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande tillsammans med enhetscheferna. I Budget Mål och Inriktning för Tjörns kommun är service och bemötande ett prioriterat utvecklingsområde. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Under 2014 kommer ett värdegrundsarbete att starta under ledning av kommunchefen. Tjörns kommun 6

7 7 Programmål och utfall Aktiviteter Utfall Mål Utfall Kartläggning/analys. Handlingsplan tas fram. Utbildningsinsatser genomförs Intervjustudie av personal på skolan Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar till kunskapsspridning inom Tjörns kommun maj september 2013 Konkreta förändringar av metoder, rutiner etc genomförs så att en service och bemötande förbättras och ojämställdhet synliggörs och motverkas Mål 1 Jämställt förhållningssätt, bemötande och service Rapport Mål 2 Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i grundskolan I detta mål handlade arbetet om att väcka intresse kring och jämställdhetsarbete, service och bemötande. Alla verksamheter deltar i nätverk med serviceutvecklare. Mål 3 spridning av erfarenheter. Medarbetarna blir på detta sätt medvetna om sina egna "ryggsäckar" och kan därmed förändra sina attityder och sitt beteende. Verksamheten tar del av rapporten och analyserar den Genom att knyta utvecklingsarbetet till konkreta problem i verksamheterna och koppla dessa till åtgärder främjas det organisatoriska lärandet och sannolikheten att jämställdhetsfrågan blir en naturlig del i verksamheten stärks. Tjörns kommun 7

8 8 Tidplan Kompetenshöjande åtgärder för att förstå service, bemötande och ojämställdhet stöd nätverk och chefer Start Kartläggning Bemötande/service Utbildning 2011 Val av bemötande /tjänst/ service Jan 2013 ering Processkartläggning Utveckling av bemötande, jämställdhet, service eller tjänst Införande av det som utvecklats okt 2013 Utvärd- V Målen nås 31/ Möten serviceutvecklare uppföljning och planering.2011, 2012 = 24/10 och 5/ = 6/2, 20/3, 15/5, 12/6, 28/8, 23/10 och 11/12. Januari 2014 arbetet fortsätter i linjeorganisation. Välkommen-projektet dokumenteras på intranät under Projekt Möjligheternas ö Tidsplanen har varit snäv och organisationen kommer att behöva flera år för att kunna utveckla bemötande, jämställdhet och service. Håj har varit ett bra stöd för uppstarten av detta arbete. Medvetenheten har ökat hos chefer och medarbetarna. Här följer några exempel på mål från handlingsplaner framtagna under projekttiden. Handlingsplan barn- och utbildning Öka nöjdheten hos föräldrar till pojkar och flickor i förskolan Se till att flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller läs- och skrivutveckling Få fler elever, pojkar och flickor, att känna sig delaktiga i skolan Möjligheternas ö Tjörns kommun 8

9 9 Observation Ensamstående kvinnor utan barn får i snitt lägre bistånd än ensamstående män utan barn Möjligheternas ö Handlingsplan sociala Ta fram information på lättläst svenska Göra kundundersökningar som underlag i ett kvalitetsledningssystem Arbeta med medarbetarskapet Enkät med bemötande- och kvalitetsfrågor visade ett missnöje med formulerade beslut. Ekonomiskt bistånd fattar flest beslut. Möjligheternas ö Tjörns kommun 9

10 10 Handlingsplan Tjörns Miljö AB Processkartläggning över kommunikationsvägarna internt och externt för att utveckla dem Arbeta med bemötande mot varandra och mot kunderna Uppnå ett jämställt bemötande oavsett ålder, yrkesroller, kön etc Möjligheternas ö Genomförande Verksamheten arbetar systematiskt med bemötande, service och värdegrundsfrågor. I arbetet ingår beskrivning av nuläget, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat samt utvecklingsåtgärder med nya mål. 1. kartläggning 2. konkreta åtgärder för utveckling, 3. Analys och utvärdering 4. handlingsplan, 5. effekter, resultat och utvärderingsbara mål Möjligheternas ö I arbetet i Tjörns kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunkansliet, Tjörns hamnar, Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB deltagit. Tjörns kommun 10

11 11 Alla verksamheterna har haft serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har arbetat med utvecklingsarbetet. Utvecklingsområden valdes utifrån genomförda enkätundersökningar, klagomålshantering, nationell statistik och resultat. Varje verksamhet skulle ta fram minst två mål och därefter skriva en handlingsplan. Uppdraget kommer från Fullmäktige. Chefsgruppen har varit ansvariga för arbetet. Arbetet leds av en styrgrupp som består av personalchefen, nämndsekretare, informationschefen, näringslivsutvecklaren och utvecklingsledare på Kommunkansliet. Varje verksamhet har utsett en eller flera serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har genomfört kartläggningarna och skrivit handlingsplanerna tillsammans med ansvariga chefer. Serviceutvecklarna har träffats regelbundet i nätverk tillsammans med styrgruppen. Styrgruppen har haft regelbundna möten. En kommunikationsplan har tagit fram. Serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger har tillsammans med enhetscheferna diskuterat och arbetat med medarbetarna i kommunens förvaltningar och bolag. Projektet har haft en utvärderare anställd som har följt arbetet. Hennes rapport kommer i jan Utbildningsinsatser och litteraturstudier har genomförts både för serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna och alla chefer. Chefens uppdrag är tydligt formulerat så att utvecklingsarbetet blir hållbart över tid. Alla enhetschefer ska rapportera till Kommunchefen om hur deras verksamhet har arbetat i projektet. From. Jan 2014 kommer enhetschefen att vara ansvarig för arbetet. Barn och utbildningsförvaltningen har könsuppdelad statistik i sina redovisningar av kvalitetsarbete. Tjörns kommun planerar att delta i Västra Götalandsregionens arbete med Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan sammanställer nationell statistik uppdelad på kön samt kommunens egen statistik. Personalavdelningen kommer att lämna underlag till Jämställdhetskartan. Genom socialförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete med biståndsprocessen har vi upptäckt ojämställdhet i biståndsbedömning på Tjörn. Tjörns bostads AB har genomfört en enkät till sina boende. Resultaten har analyserats utifrån kön. En effekt av detta är att soprum och vägen dit, har röjts från sly och småbuskar och att området numera är upplyst ordentligt. Arbetet på Tjörns Bostads AB har kommit de boende tillgodo och fått kvinnorna att känna sig tryggare. Tjörns kommun 11

12 12 Budget Konstnadsslag Projektledning (handledning) Processledning (Jämställdhetsstrateger/serviceutvecklare) Workshop, litteratur, resor Kronor kr kr Total kostnad: kr Hållbarhet Enhetscheferna ska ta över ansvaret för att Välkommen projektet fortsätter. Inför budget 2014 finns målsättningen kvar. Att arbeta med service, bemötande och jämställdhet är en process som kommer att pågå under flera år. Förändringsarbetet kräver en beteendeförändring. Effekter och resultat kommer att följas upp över tid. Kommunen ska arbeta vidare i nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Jämställt Västra Götaland ska lanseras på en konferens den 19 dec. Fullmäktige har varit remissinstans. Utbildning och kommunikation I projektet har vi arbetat med processledd kartläggning. Varje verksamhet har kartlagt sina tjänster, bemötande och ojämställdhet. Därefter har de tagit fram två mål för att förbättra sin service, sina tjänster och bemötande. I kartläggningen som bestått av bl.a. enkäter, intervjuer, observationer och processbeskrivningar har kön varit en av faktorerna som analysen utgått ifrån. Vi har också haft externa föreläsningar av genuspedagoger, t.ex Lisa Andersson. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har läst litteratur och sedan har litteraturen diskuterats på de regelbundna nätverksträffarna. Alla verksamheter har boken Jämställd medborgarservice, goda råd om jämställdhetsintegrering SOU 2007:15. Socialförvaltningen serviceutvecklare har deltagit i SKLs utbildning om att jämställdhetsintegrera socialtjänsten. De arbetar också med jämställd kommunikation som tagits fram av SKL. Jämställd kommunikation har alla serviceutvecklare tagit del av. Annan litteratur vi använt har varit Jämställdhetsarbete i Kommuner och Landsting, Gör det jämt i praktiken samt Ge kunden en positiv chock De nya rutinerna, servicen, bemötandet och tjänsterna håller på att implementeras. Enhetscheferna ska ansvara för detta och beskriva för kommunchefen hur de arbetar. Tjörns kommun 12

13 13 Nya medarbetarriktlinjer har tagits fram och där är service, bemötande och förhållningssätt viktigt. Jämställdhetsplanen gäller för och en ny intern jämställdhetsplan håller också på att tas fram. I arbetet med HÅJ 2 har alla styrdokument jämställhetsanalyserats och en rapport tagits fram. Här finns ett underlag för vidare arbete med styrdokumenten. Informationsavdelningen har tagit fram en kommunikationsplan för Välkommen som vi använder internt i Kommunen. Det har funnits information på intranät som uppdaterats kontinuerligt. Det finns också information på hemsidan. Kommunen har deltagit i en spridningskonferens. Vi har också deltagit på aktiviteter för spridning som anordnats av HÅJ. Boken om jämställdhetsarbetet Det gär att förändra har spridits till många kommuner och även intern. Lärarna har varit i GR (Göteborgs Regionens kommunalförbund) på deras chefgruppsnätverk och berättat om sitt arbete. Vi har även spridit materialet om läromedelsgranskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, internt, till närliggande kommuner liksom till Skolverket. Utbildningsinsatser har genomförts med hjälp av material från SKL (Sveriges kommuner och Landsting), Filmer, litteratur och med Lisa Andersson, genuspedagog. PG Wittsjö har pratat om service och bemötande i en organisation. Vårt mål med kommunikationen har varit att jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande ska bli känt i kommunen samt externt både på regional och nationell nivå. Att nå ut till alla medarbetare är ett omfattande arbete. Enhetscheferna har här ett stort ansvar. Arbetet ska nu implementeras och alla chefer ska informera kommunchefen om hur enheterna har arbetat med Välkommen. Utvärdering och lärdomar I projektet har vi anställt en utvärderare som följer arbetet. Hon deltar på nätverksmöten, styrgruppsmöten och kommer att göra intervjuer till rapporten. Rapporten ska vara färdig i januari Hon har också gjort en effektutvärdering av jämställdhetsarbetet på en av våra skolor. Arbetet på Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med Jämställt Västra Götaland har varit en medkraft i arbetet. Även information om Jämställdhetskartan, med könsuppdelad statistik, är en god hjälp. Mycket positivt med stödet från Tillväxtverket och likaså stödet från SKL med forumgrupper, kommunikationsträning, analysseminarium och projektplatsen. Detta har varit mycket bra stöd för oss i arbetet. Länsstyrelsen har startat ett jämställdhetsnätverk som Tjörn deltar i. Länsstyrelsen har anordnat nätverksträffar och workshops i arbetet med ett Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun 13

14 14 Mycket positivt att Länsstyrelsen och Västra Götalands regionen samarbetar. Vi har också haft stöd av andra kommuner inom HÅJ. Vi har inte uppnått de jämställdhetspolitiska målen och att vara en serviceorganisarion. Att vi deltagit i HÅJ har varit en god hjälp för vårt arbete. Organisationen internt med serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger är mycket bra. Kunskapen finns kvar i organisationen efter projektets slut. Nu kommer ansvaret för det fortsatta arbetet i linjeorganisationen att ligga på cheferna. Det kommer att vara ett budgetmål i budget Implementering ut till alla medarbetare och sedan återkoppling är en omfattande process i en kommun. Uppföljning av arbetet över tid är viktigt liksom återrapporteringen. I Barn och utbildningsförvaltningen är alla nyckeltal redovisade utifrån kön på förvaltningsnivå, skolnivå och förskolenivå. Dessa redovisningar av kvalitetsarbete och arbetet för att förebygga kränkningar och trakasserier finns på kommunens hemsida. Legitimiteten och ledningen måste fungera för att det ska ske en förändring och att beteendet ska ändras. Från att organisationen till stora delar varit omedvetet omedveten har medvetenheten ökat hos chefer och medarbetare. Återkoppling och efterfrågan av resultat är svagheter liksom enhetscheferna. Det är viktigt att högsta ledningen frågar efter projektresultaten och hur arbetet fortskrider. Implementering i alla led och till alla medarbetare är också en svårighet och svaghet. Kommunen har också satsat egna medel i form av personaltid. All personal ska delta på utbildning. Vi har också erhållit annan extern finansiering. Vi skulle anställt en administratör som skötte administrationen och informationen under projekttiden. Det är ett långsiktigt arbete. Förändringsarbete tar tid. Det finns inga quick fix som fungerar mer än kortsiktigt. Medarbetare och chefer ska arbeta mot samma mål. Styrgrupp och ägarskap är viktigt liksom att efterfråga resultat och effekter. Att alla fyra (fem) nivåerna är med, dvs. politiken, förvaltningsledning, enhetschefer och medarbetare. Att ansvaret tydligt läggs på enhetschefen av förvaltningschef och kommunchef. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har varit viktiga för att driva arbetet framåt. Tjörns kommun 14

15 15 Bilagor Bilaga 1:Jämställdhetsanalys-statistikstudie över ekonomiskt bistånd Bilaga 2: Jämställdhetsperspektivets omfattning i Tjörns kommuns lokala styrdokument Bilaga 3: Könsuppdelad statistik Bilaga 4: Jämställdhetsintegrering - en fallstudie Bilaga 5: Läromedelsanalys-lite tips på hur man kan gå tillväga Bilaga 6: Det går att förändra Bilaga 7: Handledning Bilaga 8 Klistermärken Bilaga 9: Affisch Bilaga 10: Effekter av ett jämställdhetsarbete i förskolan Tjörns kommun 15

16 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Tjörns kommun Syftet är att erbjuda en god service och ett bra bemötande samt att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Mål 1. Jämställt förhållningssätt, service och bemötande. Mål 2. Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i skolan. Mål 3. Spridning av erfarenheter. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Margareta Ringius Utvecklingsledare Kommunkansliet Kommunnamn, Tjörns kommun Post: kroksdalsvägen 1 Telefon:

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer