Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111

2 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare och företagare. Slutprodukten av detta arbete är ett utvecklat, bättre bemötande. Tjörns kommun vill ta fram ett strukturerat systematiskt arbete för att upptäcka mönster och strukturer som är diskriminerande. Ojämställdhet i verksamheterna synliggörs och organisationen utvecklas för ett ökat lärande som på så sätt skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling i Tjörns kommun behöver våra invånare oavsett kön, social och etnisk bakgrund ha arbete, känna sig hemma, klara sig bra i skolan, vara friska och må bra samt ha förtroende för varandra och demokratin. Medvetenheten har ökat inom organisationen. Skolan och förskolan arbetar med könsuppdelad statistik och har uppmärksammat att möjligheten till läsutveckling skiljer sig för pojkar och flickor i åk 1-5. Socialförvaltningen har analyserat och arbetat med att jämställdhetsintegrera biståndsprocessen. Tjörns bostads AB har förbättrat belysning mm i sina bostadsområden. Kommunen kommer att delta i Jämställdhetskartan, ett arbete för att ta fram könsuppdelad statistik, tillsammans med Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun kommer att fortsätta med ett Värdegrundsarbete, att kvalitetssäkra verksamheten med ett lednings och uppföljningssystem och med Vision Tjörn Tjörns kommun Johan Fritz Kommunchef Tjörns kommun 2

3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Resultat... 6 Programmål och utfall... 7 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor Tjörns kommun 3

4 4 Sammanfattning Syftet är att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Det långsiktiga målet för kommunen är att jämställdhetsarbetet och arbetet med alla diskrimineringsgrunder ska genomsyra alla nivåer i organisationen och skapa förutsättningar för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En rapport och metod bok om jämställhetsarbete på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser finns i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. Alla nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på kön. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Effekter vi kan se är bl.a: Medvetenheten och insikten om bemötande, service och ojämställdhet har ökat. Belysning och ett minskat antal buskar och träd runt bostäder gör att kvinnor upplever mindre otrygghet. Resultatet på Nationella prov och betyg uppdelat på kön medför att undervisning och betygssättning analyseras både av elever och lärare. Korrelationen mellan betyg och nationella prov har ökat för både flickor och pojkar. Läromedel analyseras utifrån ett könsperspektiv. Biståndsprocessen har analyserats utifrån ett könsperspektiv och beslutsunderlagen och besluten ses över. Tjörns kommun 4

5 5 Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen, förskolan och två av skolorna tog initiativ att delta i HÅJ. Alla verksamheter inom Barn och utbildningsförvaltningen har genomfört kartläggningar av verksamhetens vardag under första programperioden. Kartläggningen har gjort utifrån olika metoder. När kartläggningen var genomförd har den gemensamma analysen genomförts genom att synliggöra och problematisera de föreställningar och könsmyter som fanns i verksamheten. Uppdraget enl. styrdokumenten är ju att motverka traditionella könsmönster. De övergripande frågorna vid analysen av observationerna, har varit: Finns traditionella könsmönster baserade på könsmönster? Behandlar pedagogerna flickor och pojkar olika utifrån kön? Behandlar barn och elever flickor och pojkar olika utifrån kön? Hur ska vi arbeta för att skapa lika möjligheter för pojkar och flickor att utvecklas utifrån sina intressen och förutsättningar i förskola, grundskola och på gymnasiet? Förändringar när det gäller jämställdhet handlar mycket om bemötande, bedömningar och förväntning och att förändra det tar tid. Det handlar om bryta invanda mönster. Alla verksamheter i har skrivit en handlingsplan. Jämställdhetsplanen är en del av likabehandlingsplanen i skolan och förskolan. Jämställdhetsarbetet och likabehandlingsarbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skola och förskola med årlig uppföljning och kartläggning. Vårt utvecklingsarbete har genererat förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet och den kontinuerliga analysen, bedömningen och utvärderingen i skola och förskola. Det finns ett dokument som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras och de olika aktiviteterna är beslutade över tid i ett årshjul. Under den andra programperioden har arbetet utvidgats till att omfatta hela kommunen. I Tjörns kommun har det arbete, som redan genomförts på Barn- och utbildningsförvaltningen, kommit att utvidgats. I Välkommen involveras kommunens alla verksamheter (förvaltningar och bolag). Arbetet har organiserats i utvecklingsgrupper. I alla verksamheter har det funnits Tjörns kommun 5

6 6 serviceutvecklare. Alla medarbetare, oavsett på vilken nivå i organisationen man befinner sig, ska vara medvetna om sitt förhållningssätt. Det kommunövergripande arbetet har sitt ursprung i några olika sammanhang: Regeringens beslut 2007 om särskild satsning på jämställd medborgarservice genom att avsätta pengar att fördelas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för programmet Hållbar jämställdhet Tjörns kommun har beviljats kr kr. Resultat I Tjörns kommun saknades en medvetenheten om betydelsen av förhållningssätt bemötande och service. Resultatet av bemötande, förhållningssätt och ojämställdhet behövde synliggöras. Arbetet med jämställd medborgarservice, service och bemötande, i Välkommen har fungerat bra. Uppdraget kommer från den politiska majoriteten och chefsgruppen. Arbetet har genomförts med mandat från våra politiker både i kommunstyrelsen och Barn och utbildnings- nämnden. Projektet har haft en styrgrupp med mandat i chefsgruppen och i rektorsgruppen. Alla förvaltningar och bolag har genomfört kartläggningar och tagit fram en handlingsplan med minst två mål. Alla verksamhet i Barn och utbildningsförvaltningen har två konkrets jämställdhetsmål och jämställdhetsplan som ingår i likabehandlingsplansarbetet och i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Samarbete från förskola till grundskola innebar att alla elever omfattades i kommunen. Lärare och förskollärare arbetade med jämställdhet och med att motverka trakasserier och diskriminering i sina verksamheter. En rapport och metodbok om jämställhetsarbetet på en 6-9 skola finns. Ett material för läromedelsanalyser har tagits fram i grundskolan och förskolan. Jämtspaningar har genomförts av elever och lärare. En rapport om effekterna av jämställdhetsarbetet i förskolan har gjorts. En enkät genomförs årligen med alla elever från åk 1-9 grundskolan. En struktur för kvalitetsarbetet och ett årshjul finns idag för Barn och utbildningsförvaltningen. Alla Nyckeltal i barn och utbildningsförvaltningen redovisas uppdelade på Kön Chefsgruppen har genomfört samtal i dialoggrupper om hur jämställd medborgarservice ska genomsyra kommunens verksamhet. Kommunens jämställdhetsstrateger/servieutvecklare finns kvar i verksamheten och ska fortsätta med jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande tillsammans med enhetscheferna. I Budget Mål och Inriktning för Tjörns kommun är service och bemötande ett prioriterat utvecklingsområde. Arbetet med service, bemötande och jämställdhet har ökat medvetenheten hos personalen om betydelsen av förhållningssätt. Tjörns kommun deltar i länsstyrelsen jämställdhetsnätverk. Under 2014 kommer ett värdegrundsarbete att starta under ledning av kommunchefen. Tjörns kommun 6

7 7 Programmål och utfall Aktiviteter Utfall Mål Utfall Kartläggning/analys. Handlingsplan tas fram. Utbildningsinsatser genomförs Intervjustudie av personal på skolan Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar till kunskapsspridning inom Tjörns kommun maj september 2013 Konkreta förändringar av metoder, rutiner etc genomförs så att en service och bemötande förbättras och ojämställdhet synliggörs och motverkas Mål 1 Jämställt förhållningssätt, bemötande och service Rapport Mål 2 Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i grundskolan I detta mål handlade arbetet om att väcka intresse kring och jämställdhetsarbete, service och bemötande. Alla verksamheter deltar i nätverk med serviceutvecklare. Mål 3 spridning av erfarenheter. Medarbetarna blir på detta sätt medvetna om sina egna "ryggsäckar" och kan därmed förändra sina attityder och sitt beteende. Verksamheten tar del av rapporten och analyserar den Genom att knyta utvecklingsarbetet till konkreta problem i verksamheterna och koppla dessa till åtgärder främjas det organisatoriska lärandet och sannolikheten att jämställdhetsfrågan blir en naturlig del i verksamheten stärks. Tjörns kommun 7

8 8 Tidplan Kompetenshöjande åtgärder för att förstå service, bemötande och ojämställdhet stöd nätverk och chefer Start Kartläggning Bemötande/service Utbildning 2011 Val av bemötande /tjänst/ service Jan 2013 ering Processkartläggning Utveckling av bemötande, jämställdhet, service eller tjänst Införande av det som utvecklats okt 2013 Utvärd- V Målen nås 31/ Möten serviceutvecklare uppföljning och planering.2011, 2012 = 24/10 och 5/ = 6/2, 20/3, 15/5, 12/6, 28/8, 23/10 och 11/12. Januari 2014 arbetet fortsätter i linjeorganisation. Välkommen-projektet dokumenteras på intranät under Projekt Möjligheternas ö Tidsplanen har varit snäv och organisationen kommer att behöva flera år för att kunna utveckla bemötande, jämställdhet och service. Håj har varit ett bra stöd för uppstarten av detta arbete. Medvetenheten har ökat hos chefer och medarbetarna. Här följer några exempel på mål från handlingsplaner framtagna under projekttiden. Handlingsplan barn- och utbildning Öka nöjdheten hos föräldrar till pojkar och flickor i förskolan Se till att flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller läs- och skrivutveckling Få fler elever, pojkar och flickor, att känna sig delaktiga i skolan Möjligheternas ö Tjörns kommun 8

9 9 Observation Ensamstående kvinnor utan barn får i snitt lägre bistånd än ensamstående män utan barn Möjligheternas ö Handlingsplan sociala Ta fram information på lättläst svenska Göra kundundersökningar som underlag i ett kvalitetsledningssystem Arbeta med medarbetarskapet Enkät med bemötande- och kvalitetsfrågor visade ett missnöje med formulerade beslut. Ekonomiskt bistånd fattar flest beslut. Möjligheternas ö Tjörns kommun 9

10 10 Handlingsplan Tjörns Miljö AB Processkartläggning över kommunikationsvägarna internt och externt för att utveckla dem Arbeta med bemötande mot varandra och mot kunderna Uppnå ett jämställt bemötande oavsett ålder, yrkesroller, kön etc Möjligheternas ö Genomförande Verksamheten arbetar systematiskt med bemötande, service och värdegrundsfrågor. I arbetet ingår beskrivning av nuläget, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat samt utvecklingsåtgärder med nya mål. 1. kartläggning 2. konkreta åtgärder för utveckling, 3. Analys och utvärdering 4. handlingsplan, 5. effekter, resultat och utvärderingsbara mål Möjligheternas ö I arbetet i Tjörns kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunkansliet, Tjörns hamnar, Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB deltagit. Tjörns kommun 10

11 11 Alla verksamheterna har haft serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har arbetat med utvecklingsarbetet. Utvecklingsområden valdes utifrån genomförda enkätundersökningar, klagomålshantering, nationell statistik och resultat. Varje verksamhet skulle ta fram minst två mål och därefter skriva en handlingsplan. Uppdraget kommer från Fullmäktige. Chefsgruppen har varit ansvariga för arbetet. Arbetet leds av en styrgrupp som består av personalchefen, nämndsekretare, informationschefen, näringslivsutvecklaren och utvecklingsledare på Kommunkansliet. Varje verksamhet har utsett en eller flera serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger som har genomfört kartläggningarna och skrivit handlingsplanerna tillsammans med ansvariga chefer. Serviceutvecklarna har träffats regelbundet i nätverk tillsammans med styrgruppen. Styrgruppen har haft regelbundna möten. En kommunikationsplan har tagit fram. Serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger har tillsammans med enhetscheferna diskuterat och arbetat med medarbetarna i kommunens förvaltningar och bolag. Projektet har haft en utvärderare anställd som har följt arbetet. Hennes rapport kommer i jan Utbildningsinsatser och litteraturstudier har genomförts både för serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna och alla chefer. Chefens uppdrag är tydligt formulerat så att utvecklingsarbetet blir hållbart över tid. Alla enhetschefer ska rapportera till Kommunchefen om hur deras verksamhet har arbetat i projektet. From. Jan 2014 kommer enhetschefen att vara ansvarig för arbetet. Barn och utbildningsförvaltningen har könsuppdelad statistik i sina redovisningar av kvalitetsarbete. Tjörns kommun planerar att delta i Västra Götalandsregionens arbete med Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan sammanställer nationell statistik uppdelad på kön samt kommunens egen statistik. Personalavdelningen kommer att lämna underlag till Jämställdhetskartan. Genom socialförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete med biståndsprocessen har vi upptäckt ojämställdhet i biståndsbedömning på Tjörn. Tjörns bostads AB har genomfört en enkät till sina boende. Resultaten har analyserats utifrån kön. En effekt av detta är att soprum och vägen dit, har röjts från sly och småbuskar och att området numera är upplyst ordentligt. Arbetet på Tjörns Bostads AB har kommit de boende tillgodo och fått kvinnorna att känna sig tryggare. Tjörns kommun 11

12 12 Budget Konstnadsslag Projektledning (handledning) Processledning (Jämställdhetsstrateger/serviceutvecklare) Workshop, litteratur, resor Kronor kr kr Total kostnad: kr Hållbarhet Enhetscheferna ska ta över ansvaret för att Välkommen projektet fortsätter. Inför budget 2014 finns målsättningen kvar. Att arbeta med service, bemötande och jämställdhet är en process som kommer att pågå under flera år. Förändringsarbetet kräver en beteendeförändring. Effekter och resultat kommer att följas upp över tid. Kommunen ska arbeta vidare i nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Jämställt Västra Götaland ska lanseras på en konferens den 19 dec. Fullmäktige har varit remissinstans. Utbildning och kommunikation I projektet har vi arbetat med processledd kartläggning. Varje verksamhet har kartlagt sina tjänster, bemötande och ojämställdhet. Därefter har de tagit fram två mål för att förbättra sin service, sina tjänster och bemötande. I kartläggningen som bestått av bl.a. enkäter, intervjuer, observationer och processbeskrivningar har kön varit en av faktorerna som analysen utgått ifrån. Vi har också haft externa föreläsningar av genuspedagoger, t.ex Lisa Andersson. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har läst litteratur och sedan har litteraturen diskuterats på de regelbundna nätverksträffarna. Alla verksamheter har boken Jämställd medborgarservice, goda råd om jämställdhetsintegrering SOU 2007:15. Socialförvaltningen serviceutvecklare har deltagit i SKLs utbildning om att jämställdhetsintegrera socialtjänsten. De arbetar också med jämställd kommunikation som tagits fram av SKL. Jämställd kommunikation har alla serviceutvecklare tagit del av. Annan litteratur vi använt har varit Jämställdhetsarbete i Kommuner och Landsting, Gör det jämt i praktiken samt Ge kunden en positiv chock De nya rutinerna, servicen, bemötandet och tjänsterna håller på att implementeras. Enhetscheferna ska ansvara för detta och beskriva för kommunchefen hur de arbetar. Tjörns kommun 12

13 13 Nya medarbetarriktlinjer har tagits fram och där är service, bemötande och förhållningssätt viktigt. Jämställdhetsplanen gäller för och en ny intern jämställdhetsplan håller också på att tas fram. I arbetet med HÅJ 2 har alla styrdokument jämställhetsanalyserats och en rapport tagits fram. Här finns ett underlag för vidare arbete med styrdokumenten. Informationsavdelningen har tagit fram en kommunikationsplan för Välkommen som vi använder internt i Kommunen. Det har funnits information på intranät som uppdaterats kontinuerligt. Det finns också information på hemsidan. Kommunen har deltagit i en spridningskonferens. Vi har också deltagit på aktiviteter för spridning som anordnats av HÅJ. Boken om jämställdhetsarbetet Det gär att förändra har spridits till många kommuner och även intern. Lärarna har varit i GR (Göteborgs Regionens kommunalförbund) på deras chefgruppsnätverk och berättat om sitt arbete. Vi har även spridit materialet om läromedelsgranskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, internt, till närliggande kommuner liksom till Skolverket. Utbildningsinsatser har genomförts med hjälp av material från SKL (Sveriges kommuner och Landsting), Filmer, litteratur och med Lisa Andersson, genuspedagog. PG Wittsjö har pratat om service och bemötande i en organisation. Vårt mål med kommunikationen har varit att jämställdhetsarbetet och arbetet med service och bemötande ska bli känt i kommunen samt externt både på regional och nationell nivå. Att nå ut till alla medarbetare är ett omfattande arbete. Enhetscheferna har här ett stort ansvar. Arbetet ska nu implementeras och alla chefer ska informera kommunchefen om hur enheterna har arbetat med Välkommen. Utvärdering och lärdomar I projektet har vi anställt en utvärderare som följer arbetet. Hon deltar på nätverksmöten, styrgruppsmöten och kommer att göra intervjuer till rapporten. Rapporten ska vara färdig i januari Hon har också gjort en effektutvärdering av jämställdhetsarbetet på en av våra skolor. Arbetet på Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med Jämställt Västra Götaland har varit en medkraft i arbetet. Även information om Jämställdhetskartan, med könsuppdelad statistik, är en god hjälp. Mycket positivt med stödet från Tillväxtverket och likaså stödet från SKL med forumgrupper, kommunikationsträning, analysseminarium och projektplatsen. Detta har varit mycket bra stöd för oss i arbetet. Länsstyrelsen har startat ett jämställdhetsnätverk som Tjörn deltar i. Länsstyrelsen har anordnat nätverksträffar och workshops i arbetet med ett Jämställt Västra Götaland. Tjörns kommun 13

14 14 Mycket positivt att Länsstyrelsen och Västra Götalands regionen samarbetar. Vi har också haft stöd av andra kommuner inom HÅJ. Vi har inte uppnått de jämställdhetspolitiska målen och att vara en serviceorganisarion. Att vi deltagit i HÅJ har varit en god hjälp för vårt arbete. Organisationen internt med serviceutvecklare/jämställdhetsstrateger är mycket bra. Kunskapen finns kvar i organisationen efter projektets slut. Nu kommer ansvaret för det fortsatta arbetet i linjeorganisationen att ligga på cheferna. Det kommer att vara ett budgetmål i budget Implementering ut till alla medarbetare och sedan återkoppling är en omfattande process i en kommun. Uppföljning av arbetet över tid är viktigt liksom återrapporteringen. I Barn och utbildningsförvaltningen är alla nyckeltal redovisade utifrån kön på förvaltningsnivå, skolnivå och förskolenivå. Dessa redovisningar av kvalitetsarbete och arbetet för att förebygga kränkningar och trakasserier finns på kommunens hemsida. Legitimiteten och ledningen måste fungera för att det ska ske en förändring och att beteendet ska ändras. Från att organisationen till stora delar varit omedvetet omedveten har medvetenheten ökat hos chefer och medarbetare. Återkoppling och efterfrågan av resultat är svagheter liksom enhetscheferna. Det är viktigt att högsta ledningen frågar efter projektresultaten och hur arbetet fortskrider. Implementering i alla led och till alla medarbetare är också en svårighet och svaghet. Kommunen har också satsat egna medel i form av personaltid. All personal ska delta på utbildning. Vi har också erhållit annan extern finansiering. Vi skulle anställt en administratör som skötte administrationen och informationen under projekttiden. Det är ett långsiktigt arbete. Förändringsarbete tar tid. Det finns inga quick fix som fungerar mer än kortsiktigt. Medarbetare och chefer ska arbeta mot samma mål. Styrgrupp och ägarskap är viktigt liksom att efterfråga resultat och effekter. Att alla fyra (fem) nivåerna är med, dvs. politiken, förvaltningsledning, enhetschefer och medarbetare. Att ansvaret tydligt läggs på enhetschefen av förvaltningschef och kommunchef. Serviceutvecklarna/jämställdhetsstrategerna har varit viktiga för att driva arbetet framåt. Tjörns kommun 14

15 15 Bilagor Bilaga 1:Jämställdhetsanalys-statistikstudie över ekonomiskt bistånd Bilaga 2: Jämställdhetsperspektivets omfattning i Tjörns kommuns lokala styrdokument Bilaga 3: Könsuppdelad statistik Bilaga 4: Jämställdhetsintegrering - en fallstudie Bilaga 5: Läromedelsanalys-lite tips på hur man kan gå tillväga Bilaga 6: Det går att förändra Bilaga 7: Handledning Bilaga 8 Klistermärken Bilaga 9: Affisch Bilaga 10: Effekter av ett jämställdhetsarbete i förskolan Tjörns kommun 15

16 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Tjörns kommun Syftet är att erbjuda en god service och ett bra bemötande samt att systematiskt jämställa och kvalitetssäkra verksamheten inom Tjörns kommun för medarbetarna, brukarna och medborgarna. Mål 1. Jämställt förhållningssätt, service och bemötande. Mål 2. Effektutvärdering av jämställdhetsarbetet i skolan. Mål 3. Spridning av erfarenheter. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2008 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Margareta Ringius Utvecklingsledare Kommunkansliet Kommunnamn, Tjörns kommun Post: kroksdalsvägen 1 Telefon:

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Ht 10 vt 11. Hyggesvägens förskola

Likabehandlingsplan. Ht 10 vt 11. Hyggesvägens förskola Likabehandlingsplan Ht 10 vt 11 Hyggesvägens förskola 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Uppföljning av fjolårets åtgärder Beskrivning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22

Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning. Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Vi ger kvinnor och män lika villkor till lärande eller gör vi? Om genusperspektiv i utbildning Mia Heikkilä, Fil Dr Nokia, 2012-03-22 Kunskaper om jämställdhet påverkar skolklimatet, skolklimatet påverkar

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012.

Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Kartläggning av jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Kort rapport från Feministiskt initiativ, mars 2012. Innehåll 1 Inledning...sid 2 2 Sammanfattning av resultat och slutsats...sid 2 3 Genomförande...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten

Jämställd medborgarservice i praktiken. Räddningstjänsten Jämställd medborgarservice i praktiken Räddningstjänsten Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att den ska användas som en hjälp

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass

Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN Slutrapport för projektet Jämställdhetsintegrerad skola i världsklass www.stockholm.se Innehållsförteckning Bakgrund 1 Projektets upplägg och organisation 1

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Skatteverket 2014 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn: Fredrik Rosengren, Chef Ekonomistaben Telefon: 010-574 87 30 E-postadress:

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer