Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET"

Transkript

1 Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

2 Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är en viktig och bidragande faktor till god hälsa hos kvinnor och män, flickor och pojkar. I det politiska uppdraget till lanstinget Dalarnas hälso- och sjukvården ingår att erbjuda en vård som är fri från fördomar och förutfattade meningar. Alla människor ska mötas som människor och inte utifrån sin könsidentitet. Produktionen ska redovisas ut ett genusperspektiv och med könsuppdelad statistik. Strategin att främja hälsa och att leva upp till politikens uppdrag om jämställd vård kräver en integrering av jämställdhet i all hälso- och sjukvård Att ha deltagit i programmet för hållbar jämställdhet har starkt bidragit till att vi som organisation har gått från en situation där jämställdhet i stort sett inte fanns på agendan, där jämställdhet betraktades i stort som ett område som chefer eller ledning inte behövde beakta eller kunna något om förutom diskrimineringslagstiftningar, till att - genom massiva utbildningsinsatser väckt intresset för det jämställda perspektivet på hälso- och sjukvård - jämställdhet är integrerats i chefsutbildningsprogrammet - jämställdhet är en modul i utbildning i förbättringskunskap (obligatorisk för alla chefer) - jämställdhet är integrerat i flertalet förbättringsarbeten så som integrering av genus i hela eller delar av projekt bl.a. psykiatrin, säkerställa jämställd sjukskrivning, riktlinjer nutrition, läkemedel och äldre, äldreprocessen, riktlinjer demens. - i de beslutsunderlag som tas ska genusaspekter ska beaktas. - rekrytering av handläggare med jämställdhetsprofil med uppdrag att stödja ledningen inom området. Det övergripande målet för arbetet med hållbar jämställdhet är givetvis jämställd vård för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är viktigt att fortsätta påbörjade förbättringsarbeten, implementera och sprida rutiner, kunskap och metoder och att jämställdhetsintegrering av övergripande styr- och ledningssystem och innebär att verksamheten resultat inom området kontinuerligt ska följas upp för att säkra en hållbar jämställdhet. Elisabet Franson Hälso- och Sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 3 Bakgrund... 4 Resultat... 5 Programmål och utfall... 7 Budget... 9 Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Landstinget Dalarna 3

4 Bakgrund Landstinget Dalarna bedrev under projektet Gender School i samarbete med Stiftelsen Minerva, Vägverket, Länsarbetsnämnden och VH Assistans. I Landstinget arbetade vi med fem olika delprojekt: ledarskap, rekrytering, karriärutveckling, ålder och kunskap. Detta tillsammans med CEMR-deklarationen, som våren 2009 undertecknats av Landstingsstyrelsen, ligger till grund för uppdraget kring utvecklingsarbetet runt hållbar jämställdhet och jämställdhetsintegrering av Hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna. 1 Hållbar jämställdhet (HÅJ) - Jämställ vård blev en naturlig fortsättning av Gender School och en satsning hela vägen ut i verksamheten, på enheter/kliniker/vårdcentraler för en jämställd och säker vård för kvinnor och män/flickor och pojkar. När vi 2009 fick möjlighet att söka projektpengar för att börja gräva mer i detta med jämställd vård fann vi att de processfrågor vi ställde inom detta område, till stor del gick att härröra till kvalitet- och patientsäkerhet, och handlade om att säkerställa god vård för hela vår befolkning oavsett kön. Patientsäkerhet är ett område som ligger högt upp på agendan inom Hälso- och sjukvård och som man på alla nivåer kan relatera till, konkret i sin vardag, oavsett vart i systemet man befinner sig. I sjukskrivningsprocessen hade vi följt och analyserat bland annat diagnosgrupper utifrån kön och började ställa frågor kring hur vi som organisation bedrev vård när vi upptäckte skillnader mellan kön som vi inte kunde förklara och som bitvis syntes omotiverade. Som stöd för HÅJ fanns Landstingsplanen , där det för Landstinget Dalarna, framgick att ojämlikheter inte får förekomma i vare sig forskning om eller prövning av läkemedel, inte heller i bemötande, bedömning eller val av åtgärd. Hälso- och sjukvårdens struktur ska styras av krav på jämlikhet mellan individer. Ingen ska på grund av t.ex. kön missgynnas i tillgången till hälso- och sjukvård. Man poängterade i planen att jämställdhetsfrågorna ska vara i fokus och att jämställt arbete och jämställda arbetsplatser är viktiga för framtidens arbetsgivare och medarbetare. 2 I Landstingsplanen uttalades också en önskan om att Landstinget Dalarna ska uppfattas och arbeta för att vara en mönsterarbetsplats. En samlad ledning ska arbeta likartat och garantera Att jämställdhetsarbetet är av nationell toppklass (sid.6). Jämställd vård är också en del av folkhälsoarbetet där det övergripande målet för en bättre folkhälsa är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. Landstingstyrelsen har i ett yttrande kring jämställdhetsfrågan uttalat att, jämställdhet i hälsa och vård och insatser för att främja jämlik hälsa är aktuella arbetsområden. Medvetenheten och kunskapen om vårdens genusaspekter hos personalen har framför allt aktualiserats i Landstinget Dalarna 4

5 projektet Sjukskrivningsprocessen och i dess fjärde förbättringsområde Kvinnors ohälsa. 3 4 Utvecklingsarbetet innebar en viljeinriktning mot att Hållbar jämställdhet - Jämställd vård ska integreras och synas i allt arbete som utförs. Satsningen handlar om att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. Jämställd vård innebär en förändring av attityder och förhållningssätt i det arbetssätt på vilket vi bedriver styrning, ledning, förbättringsarbeten, utformning av riktlinjer, vårdprogram, diagnossättning, medicinskt omhändertagande, bemötande av patienter, närstående etc. Arbetet med jämställd vård inom ramen för HÅJ har i båda programperioderna omfattat Hälso- och sjukvård amt delar av dess stödfunktion i Central förvaltning. Under första perioden beviljades Landstinget 1,7 milj. kr och under den senare miljon kr. Totalt har beviljats Landstinget Dalarna en summa på 2,7 miljoner kr. Av dessa har vi endast använt drygt 50% Resultat När vi startade arbetet med jämställd vård så fanns få rapporter för könsuppdelad statistik. Få verksamheter presenterade sina resultat könskuppdelat och inte heller på aggregerad nivå var det självklart att presentera data utifrån indelningen kön. Det var svårt att i ett flertal system få fatt i dessa siffror, kön var ofta inte ens valbar som variabel. Frågan fanns i stort sett inte på agendan någonstans utanför personalkontorets väggar. Man pratade mycket sällan i termer om att detta kunde påverka kvalité, bemötande eller säkerheten i utförandet av de tjänster vi tillhandahöll befolkningen. Jämställdhet betraktades i stort inte som ett område som chefer eller ledning behövde beakta eller kunna något kring utom när det handlade om diskrimineringslagstiftningar och ofta hänvisades jämställdheten till att vara en kvinnosaksfråga. Ska man vara lite självkritisk så tror jag inte ens att vi i projektledningsgruppen insåg vad jämställd vård innebar fullt ut i verksamheterna och det gör vi nog fortfarande inte vår resa mot jämställd vård har bara börjat %20Brandt.pdf Landstinget Dalarna 5

6 Hur ser det ut idag då i Landstinget Dalarna fyra år efter starten och vad har egentligen gjorts? Här kommer ett axplock - Mött 85% av alla ledningsgrupper och diskuterat patientsäkerhet och kvalitet utifrån jämställd vård, alla har fått frågan... - Utbildat 556 män och 1819 kvinnor i jämställd vård och genus det motsvarar idag 38% av alla medarbetare 5. - Integrerat jämställdhet och genus i sjukskrivningsprocessens samtliga delar. - Integrerat genus i policys och behandlingsriktlinjer, framförallt i sjukskrivningsprocessen - Tagit fram verktyg och stöddokument för genus, t.ex. - Checklista för stöd i beredningsgrupper 6, tjänsteutlåtanden 7 behandling, bedömning i vård och rehabilitering - Genuskvart i ledningsgrupper - Genusfilter för sökning av artiklar i databas - Integrerat genus i hela eller delar av projekt bl.a. psykiatri mellersta säkerställa jämställd sjukskrivning, riktlinjer nutrition, läkemedel och äldre, äldreprocessen, riktlinjer demens. - Jämställdhetsintegrerat planarbetet med statistik för uppföljning av relevanta mål och mått i verksamhetsplan, ÖJ mm. - Omförhandlat en tjänst 100% med särskilt ansvar inom området jämställdhet och jämlikhet. - Säkerställt att genusperspektiv och jämställd vård kommer att fortsätta ingå i utbildningsplanen för samtliga chefer inom Landstinget Dalarna. - Anordnat öppna föreläsningar kring genusmedicin och våld i nära relationer - Utarbetat Vårdprogram för våld i nära relationer, en särskild grupp finns nu med ansvar för dessa frågor. - Genus och jämställd vård ingår som en obligatorisk modul i förbättringskunskap för chefer och utvecklare. - Systematiskt analyserat könsuppdelad statistik när det gäller tex. sjukskrivning, LÖF, punktprevalensmätningar, läkemedelsförskrivning till äldre, återinläggningar äldre mm. - Likabehandling finns i mallar för ärendehantering 5 Politiker, chefer, nyckelpersoner, medarbetare, studenter. 6 Ett flertal exempel finns framtagna men inget beslutat eller taget i bruk ännu 7 Ett flertal exempel finns framtagna men inget beslutat eller taget i bruk ännu Landstinget Dalarna 6

7 Programmål och utfall Vårt övergripande mål är jämställd vård för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det innebär att kvalitetsbrister pga. kön inte förekommer. Bemötande, behandling/åtgärd och rehabilitering sker utifrån individens behov inte beroende av kulturellt betingad norm eller föreställning om kön. Vårdprogram och riktlinjer är jämställdhetsintegrerade. Ledning och medarbetare har god kunskap om genus och beaktar dessa frågor och tar med självklarhet ställning till detta både i beslutsfattande och verksamhet. Aktiviteter Utfall Mål Utfall Mål och mått uppdelat på kön, följs upp i ordinarie bokslutsarbete årligen Ta fram kvalitetsindikator er för jämställd vård Säkerställa att jämställdhetspers pektivet beaktas i ledningssystem samt verktyg för verksamhets- och kvalitetsuppfölni ng. Ta fram checklista för jämställd vård. Mål o mått finns i övergripande planer och följs upp i bokslut Tre vårdprogram/rik tlinjer är kvalitetssäkrade ur jämställdhetssyn punkt Här syns inget utfall ännu, verksamhetsupp följning undantagen där jämställdamål och mått finns Checklista för jämställd vård finns men är inte beslutad eller tagen i bruk Det ska synas i resultat i våra kvalitetsregister, ÖJ, ordinarie bokslut att vården är mer jämställd. Likvärdig kvalitet för män och kvinnor/ flickor och pojkar i vårdprogram. I kommande förbättringsarbet en som rör tex. patientsäkerhet, tillgänglighet eller sjukskrivningspr ocessen skall det synas att jämställdhetspers pektivet integrerats. Checklista för jämställd vård är känd Mål och mått finns och syns i bokslut men man kan ännu inte dra slutsatser utifrån resultat för befolkningen på aggregerad nivå i kvalitetsregister mm. Hit har vi ännu inte nått fullt ut, verkar vara svårt att applicera kunskapen ända hit i samtliga fall Alla förbättringsproce sser är inte jämställdhetsinte grerade ännu men flera processer har påbörjat och några är integrerade bl.a. sjukskrivning. Endast ett fåtal personer känner till checklistan vid förfrågan Landstinget Dalarna 7

8 Aktiviteter Utfall Mål Utfall Samtliga verksamhetschefer, 1-linjens chefer erbjuds kunskap om genus i vården Minst 80% deltar. Samtliga medarbetare erbjuds kunskap om genus i vården och diskuterar jämställdhetsinte grering vid arbetsplatsträffar. Minst 50% deltar Brukare från valda verksamheter får information om landstingets arbete med jämställdhetsinte grering. Vi har mött 85% av alla ledningsgrupper och 80% av samtliga 1- linjens chefer. Alla enheter och kliniker har erbjudits kunskap. 57% av verksamheterna har deltagit. Totalt har vi utbildat 38% av alla medarbetare inom Hälso- och sjukvård Inga aktiviteter har genomförts med stöd av projektet Vi ska se en förändring på väg mot att leva upp till målen i CEMRdeklarationen. Att vi kan utläsa en början till förändring av attityd och förhållnings-sätt för jämställdhetsintegr ering. Kunskapen om genus i vården har ökat. Påbörjad attitydförändring kan ses. Jämställdhetspersp ektivet syns i det vardagliga arbetet med patienten. 80% vet att strategi för jämställd vård finns Brukare från valda verksamheter får information om landstingets arbete med jämställdhetsintegr ering. Här syns en tendens till att frågorna ställs i fler forum och i fler sammanhang än tidigare, fler efterfrågar könsuppdelad statistik om den inte finns presenterad. Framförallt syns en ökning av jämlikhetsperspe ktivet tydligare i beslut och förbättringsarbet en. Vi möter inte lika ofta attityden att detta är en kvinnosaksfråga utan fler och fler Inga aktiviteter har genomförts med stöd av projektet En jämställd verksamhet fullt ut 2014 har varit HÅJ projektets ambitioner från SKL. Det är ett oerhört högt ställt mål Kunskapen om genus och jämställdhetsfrågor är i Landstinget Dalarna mer spridd på olika nivåer inom organisationen nu än tidigare. Intresse för jämställdhetsfrågorna finns och förståelsen för att detta är en viktig aspekt i Landstinget Dalarna 8

9 vård, behandling och rehabilitering är ett faktum. Vi har påbörjat jämställdhetsintegreringen som nu i stort är en accepterad fråga med fokus på bl.a. kvalitet och patientsäkerhet. Vi kan se att en attitydförändring till jämställdhetsfrågorna har skett. Det är ett långsiktigt arbete men vi tycker att vi kan se en skillnad när det gäller hur frågan lyfts och varifrån den initieras där projektledningen inte längre har ensamrätt på frågan. Vi börjar få konkreta exempel i vården som också gör att vi kan härleda frågorna på ett annat sätt än tidigare, vilket gör att acceptansen för frågorna ökar. Det finns ett par programmål vi satte upp i starten av projektet som vi reviderat och/eller valt att inte arbeta med och flera där vi inte nått dit vi hoppats. Det finns ett flertal faktorer som bidragit till detta bl.a. - målträngsel; med ekonomi, övriga12 statliga överenskommelser mm. - tidbrist/prioriteringsfråga både i utvecklingsarbetet som helhet och för projektledning - mognaden och intresset i organisationen var inte tillräckligt hög när vi startade för att kunna ta emot budskapet och göra verkstad fullt ut. - det tar tid att utveckla och befästa en ny kultur. För organisationen som helhet är det svårt att se att en fullt ut jämställd verksamhet 2014 är möjligt. För detta krävs genomgripande attitydförändring på så många nivåer inom så många områden och bland så många människor samtidigt. Att på så kort tid, med så många samtidiga krav och överenskommelser att uppfylla ute i verksamheterna, samtidigt lyckas jämställdhetsintegrera samtliga dessa frågor är inte genomförbart. Men vi har lagt en god grund och HÅJ är en starkt bidragande faktor till att vi nått dit vi är idag igen, vår resa mot jämställd vård har bara börjat. Budget Konstnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) :- Litteratur :- Resor 4751:- Kopiering mm. 4752:- Total kostnad: :- Landstinget Dalarna 9

10 Hållbarhet En av de strategier som ingått i vår satsning på jämställd vård har varit att inte skapa nya organisationer eller projekt kring jämställdhet utan använda de linjer och fora för kommunikation och beslutsfattande som redan är befintliga. Ett resultat av detta utvecklingsarbete har varit att vi fått span på behovet av samlad kompetens inom området jämställdhet och jämlikhet vilket inneburit att vi omförhandlat en tjänst 100% på stabsnivå med särskilt ansvar för dessa frågor. Detta är en av de åtgärder som vi hoppas borgar för hållbarhet och att frågorna fortsätter att ställas och finnas på agendorna både på övergripande nivå och med uppgift att störa verksamheten med fakta, processfrågor etc. Vi har också säkerställt att kompetensen inom de delar som ansvarar för utbildning sprids på flera personer för att undvika sårbarhet och bredda kompetensen inom organisationen. Jämställdhet och jämlikhet ingår nu i den ordinarie uppföljningen, här har utvecklinsstrategen ett ansvar för bevakning tillsammans med den kommande tjänsten med särskilt ansvar för dessa frågor. Utbildning och kommunikation Syftet med de utbildningsinsatser som gjorts och integrerats i befintliga fora är att öka kunskapen om genus och betydelsen av jämställd vård ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt kopplat till vårt uppdrag God Vård (SoS skrift), till ekonomi och verksamhetsmål. Innehåll: kunskap om genus och kön, vad betyder det när vi gör vård utifrån uppdrag och mål. Riktat mot chefer, verksamhet, projekt, förbättringsarbeten mm. Diskussion kring studier, erfarenhet och evidens utifrån kön och genus. För att öka medvetenheten och kunskapen om genus och jämställd vård i omhändertagandet av patienten har genus och jämställd vård ingått som ett ämne i Landstinget Dalarnas chefsutbildningar. Genusperspektiv och jämställd vård kommer att fortsätta ingå i utbildningsplanen för chefer. Det är också en modul i förbättringskunskapsutbildningen som är obligatorisk för alla chefer inom alla landstingets förvaltningar. Vi har genomfört ett antal seminarier i genusmedicin och våld i nära relationer. För att medarbetare som är involverade i sjukskrivningsprocessen ska få samma grundläggande kunskap om jämställd sjukskrivning, genusperspektiv, hot och våld i nära relation i sjukskrivningsärenden har dessa ämnen beaktats i patientfall och diskussioner i den försäkringsmedicinska utbildningen för ATläkare och i den grundläggande försäkringsmedicinska utbildningen för arbetsterapeuter, samtalsterapeuter, sjukgymnaster och sjuk-sköterskor. Jämställd vård och genuskunskap ingår också i de utbildningar vi har för MMR teamen i sjukskrivningsprocessen. I sjukskrivningsprocessen har vi även utvecklat ett dialogstöd med syfte att höja kvaliteten på innehållet i läkarintyget. Dialogstödet består av ett antal frågor Landstinget Dalarna 10

11 gällande innehållet i läkarintyget, frågor om jämställd sjukskrivning samt med genushanden som kompletterande verktyg. Med fortsatt kunskapsspridning av genushanden till utbildningsläkare och medarbetare så är målet att genushanden ingår i rutinen i varje sjukskrivningsärende för personal som möter personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Utvecklingsarbetet har kommunicerats ffa via den ordinarie chefslinjen, dvs de forum som redan finns förledningsmöten och möten med chefer på olika nivåer inkl. politisk ledning men också via intern hemsida. Utvärdering och lärdomar I Landstinget Dalarna kommer inte att göras någon separat utvärdering av arbetet med jämställd vård, utan ledningen kommer tillsammans med vår utvecklinsstrateg fortsätta att följa utvecklingen i de ordinarie uppföljningarna utifrån de handlingsplaner som finns. Vi är ett relativt litet landsting där samma person ofta finns representerad i många ärenden/arbeten tvärs över organisationen, detta är både en styrka och en svaghet i ett utvecklinsarbete av denna art, då likväl som målträngsel kan uppstå, även gör att synergieffekten blir större när frågorna och kompetensen bottnar hos de enskilda personerna och som i förlängningen underlättar kulturskiften. Det övergripande målet är ett långsiktigt beslut som vilar på Socialstyrelsens God Vård och betyder att vi ska ge vård på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Utvecklingsarbetets framgångsfaktorer har varit att vi integrerat genuskunskapen i de arbeten, projekt och processer som redan pågår. Dels blir det konkret och dels tydligt vad det betyder för patienten och hur man som personal kan tänka, en annan framgångsfaktor har varit att vi griper oss an jämställdhetsfrågan ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv. Jämställdhetsfrågorna blir även då konkreta och begripliga och genuskunskapen direkt applicerbar på mina patienter. Sjukskrivningsprocessen har gett oss draghjälp där vi kan använda befintliga arenor för spridning av kunskap och utrymme för dialog. Jämställd vård och sjukskrivningsprocessen delar arbetsytor vilket ger samarbetet synergieffekter som medfört att vi kunnat lyfta varandras frågor på ett naturligt sätt även utåt i verksamheten. Tydliga och gemensamma strategier där utvecklingsarbetet befruktat varandra. I och med att vi inte driver denna fråga som ett projekt utan ställer frågor i de ordinarie forum som finns så ser vi en, om även långsam migrering av frågan från projektledning till ordinarie forum. Jämställd vård som fråga slåss tillsammans med övriga 12 statliga överenskommelser om utrymme och prioriteringsgrad på agendan på alla nivåer. Utvecklingsarbetet har också legat mitt i ett införande av övergripande nytt journalsystem för hela Hälso- och sjukvården. Jämställd vård är en långsiktig fråga och innebär en utmaning att inlemma frågan i ordinarie rutiner och fora. Vi har en väldigt platt organisation vilket gör att många frågor trängs på samma dagordning vilket i sin tur i viss mån Landstinget Dalarna 11

12 påverkat det aktiva ägarskapet. Denna brist har i viss mån påverkat hur frågan priorieras och sprids i viktiga forum, men framförallt måste man ha förståelse för att attitydförändring tar tid. Attitydförändring när det gäller jämställdhetsfrågor är dessutom av en sån art att vi måste få övergripande systemeffekter innan vi kan mäta och se bestående resultat på medborgarnivå. Detta gör det viktigt att hitta och mäta i små steg för att se framsteg som också blir svårtolkade när vi pratar i termer av konkreta verskamhetsförbättringar. Vi tror inte att vi skulle valt en annan strategi än den vi gjort om vi börjat om idag. Det intressanta med utvecklingsarbeten är att man har mer kunskap om systemet i slutänden än man hade innan man startade. Den kunskapen är ju aldrig överförbar till starten av samma arbete och det är därför svårt att dra slutsatser om ett annat tillvägagångssätt hade varit mer lyckat. Sammantaget kan vi nog säga att utevecklingsarbetet varit tillräckligt lyckat för att vi fortsatt håller fast vid vår strategi att inte göra detta till en egen fråga utan kommer att fortsätta integrera den i det arbete som pågår och kommer att startas upp. Det handlar mer om ett relationsbyggande i en komplex verksamhet, att väcka nyfikenhet och fortsätta störa verksamheten med fakta snarare än direktiv och beslut. Målet är nog ett slags självdrag, mer än ett tryckande från ledningshåll. Vår fasta övertygelse är att till slut kommer självdraget och trycket att mötas. Många droppar små blev en liten å Landstinget Dalarna 12

13 Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Landstinget Dalarna Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är en viktig och bidragande faktor till god hälsa hos kvinnor och män, flickor och pojkar. Alla människor ska mötas som människor och inte utifrån sin könsidentitet. Produktionen ska redovisas ut ett genusperspektiv och med könsuppdelad statistik. Att ha deltagit i programmet för hållbar jämställdhet har starkt bidragit till att vi som organisation har gått från en situation där jämställdhet i stort sett inte fanns på agendan, där jämställdhet betraktades i stort som ett område som chefer eller ledning inte behövde beakta eller kunna något om förutom diskrimineringslagstiftningar till att; - kunskapen om genus och jämställdhetsfrågor är mer spridd på olika nivåer inom organisationen. - Intresset för jämställdhetsfrågorna finns och förståelsen för att detta är en viktig aspekt i vård, behandling och rehabilitering är ett faktum. - Mål o mått finns i övergripande planer och följs upp i bokslut. - Massiva utbildningsinsatser har väckt intresset för det jämställda perspektivet på hälso- och sjukvård - Jämställdhet är integrerat i chefsutbildningsprogrammet. Program för hållbar jämställdhet Det arbete som redovisas i denna rapport har bedrivits genom Program för hållbar jämställdhet. Mellan 2009 och 2013 har SKL lett programsatsningen för att stödja medlemmar som vill arbeta med att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Programmet har finansierats med 240 miljoner kronor av regeringen och genom satsningen har 72 kommuner, landsting, regionförbund, samverkansorgan och privata utförare beviljats stöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten, i planering, beslut, genomförande och uppföljning. Målsättningen har varit att åstadkomma konkreta verksamhetsförbättringar som leder till att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så de svarar mot såväl kvinnors, mäns, flickors och pojkars livsvillkor och önskemål. För upplysningar om Program för hållbar jämställdhet, besök skl.se/jamstalldhet Upplysningar om innehållet Susanne, Arvidsson, Landstinget Dalarna, 2013 Post: Box Besök: ev. Vasagatan Telefon: ev

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

--- ---- Hållbar Jämställdhet. Jämställd vård. Uppdrag. Vad har vi gjort? Jämlikhet. Jämställdhet

--- ---- Hållbar Jämställdhet. Jämställd vård. Uppdrag. Vad har vi gjort? Jämlikhet. Jämställdhet --- ---- Hållbar Jämställdhet Jämställd vård Uppdrag Arbeta för att säk erställa en jämställd och säker vård för kvinnor och mä n/flickor och pojkar i Landstinget Dalarn a Integreras i allt förbättringsarbete

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Norrbottens läns landsting RESULTATRAPPORT PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET No Förord 2008 ställde sig ett enat landstingsfullmäktige bakom den Europeiska jämställdhetsdeklarationen och Norrbottens läns

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Hållbar Jämställdhet 2012-2013

Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Genderbudget på Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel Resultatrapport Förord Jämställdhet är en viktig fråga i hälso- och sjukvården. Vi skall ge våra patienter vård

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 2009-01-30 Strategisk handlingsplan för Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 1. INLEDNING... 3 1.1 VAD INNEBÄR JÄMSTÄLLDHET?... 3 1.2 GENUS... 3 1.3 METOD JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING... 4 2.

Läs mer

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Kronoberg RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Landstinget Kronoberg ska vara ett jämställt landsting där det kvinnliga och manliga perspektivet ges likvärdiga villkor i

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

1 Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan landstinget direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i kvinnors

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Örebro universitets jämställdhetsplan

Örebro universitets jämställdhetsplan Dnr: CF 16-601/2009 Örebro universitets jämställdhetsplan 2009-2010 Fastställd av: rektor Datum: 2009-11-10 Jämställdhetsplan 2009-2010 Detta dokument omfattar anställda och studenter vid Örebro universitet.

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting

Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Jämställdhets- och jämlikhetsintegrering hälso- och sjukvård så här styr och leder vi arbetet idag i vårt landsting Samverkan för jämställdhet länet Personell resurs för jämlikhet, jämställdhet i avd.

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Ett pilotprojekt med genusperspektiv Kvinnor i fokus konferens om sjukskrivning 13-14 okt 2009 1 52 47 42 37 32 27 22 Utvecklingen av ohälsotalet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg är ett samarbetsråd för att öka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring

Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Jämställdhetsintegrering - analys för förändring Eva Wittbom, Ekon.dr Akademin för ekonomistyrning i staten Stockholm Business School www.sbs.su.se/aes Ett gott exempel på politiskt mål som ska nås med

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Mål och aktiviteter, CSN 2014

Mål och aktiviteter, CSN 2014 Mål och aktiviteter, CSN 2014 Aktivitet Mål Resultat Effekt 1. Inkludering av hetsmål och ett jämställt synsätt i arbetet med VP. Ledningsgruppen, controllers, processledare och 2. Information om hetsintegrering

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

för en säker sjukskrivningsprocess

för en säker sjukskrivningsprocess Sjukskrivningsmiljarden 2014 2015 för en säker sjukskrivningsprocess Fortsatt mål att förbättra sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Förord 3 Inledning 4 SLL:s verksamhet gentemot länets invånare 7 SLL som arbetsgivare 9 Strategier 10 Anvisningar för införande av SLL:s jämställdhetspolicy

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Uppsala kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Uppsala kommuns främsta uppgift är att planera och utveckla samhället för Uppsalaborna och för dem som vill flytta hit och verka

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård

Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård SLUTRAPPORT Landstingets kansli 2010-12-13 Landstinget Kronobergs väg till en hållbar jämställdhet och jämlik vård LANDSTINGET KRONOBERG 2010-11-30 2 (10) Inledning Genom åren har eldsjälar i Landstinget

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum

Slutrapport ARBETSMILJÖ VERKET. RAPPORT Datum ARBETSMILJÖ VERKET Vår beteckning 1 (12) Er beteckning A2013/3396/ ARM Enheten för ekonomi och planering Ulrika Söderman Wramsby, 010-730 9954 Regeringen arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer