Hållbar Jämställdhet. Jämställd vård. Uppdrag. Vad har vi gjort? Jämlikhet. Jämställdhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "--- ---- Hållbar Jämställdhet. Jämställd vård. Uppdrag. Vad har vi gjort? Jämlikhet. Jämställdhet"

Transkript

1 Hållbar Jämställdhet Jämställd vård Uppdrag Arbeta för att säk erställa en jämställd och säker vård för kvinnor och mä n/flickor och pojkar i Landstinget Dalarn a Integreras i allt förbättringsarbete med särsk ild tyngdpunkt i patientsäkerhets arbete och kva litet. Samverka med sjuksk rivn ings processen ~i n g kvinnors ohälsa. Vad har vi gjort? \JlOlldat ca Boachefer. och medarbelare Oppna forelasningar kring gcnu~lcin Integrerat genus i pollc~ och bchandliogsnkl~n,er i Ifa sjuksknvniogsproeenen. TagIt Iram verk.lyg och sloddokumel'1l'or se n~ ltllegreriogav senus. j ett ~erta l projekt i LTD bla a psykiatrin mellersta - sakerstalta Jamstal!d sjukskrw";ng cenosene- for sökning av artiklar i databas Jämlikhet Jämställdhet Ett samlingsbegrepp som om fattar rättvisa gälland e le x. Etnicilet. funktionshinder, religion, kön och åld er. Ett tillstånd som råder när kvinnor och män har samma - Möjligheter - Rattigheter och - Skyldigheter...inom livets alla om råden.

2 Jämställdhetsintegrering En strategi, ett sätt att arbeta för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Det innebär att: Olikaförhållanden och villkor för kvinnoroch mänska synliggöras. Va~e frågasom berör individerska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv. Konsekvenserna av hur förändringar kan tänkas utfalla för kvinnorrespektive män ska «: Vad gör vi 2011 Genus in i ledningssystem. uppföljning, verksamhetsplaner StOd attvilja kriterierlindikatorer i OJlKvalilelsregisler Integrera genuskunskap i chefs och ledarutvecklingsprogram Stödja verksamhelerlnycl<elpersoner medgenuskunskap i arbeleuförblltringsarbetet Jämställdhetspolitiska mål Samma rätt och möjlighetatt vara aktiva samhällsmedborgare och att formavillkoren för beslutsfattandet. (makt och inflytande) Samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning ocll betalt arbetesom ger ekonomisk självstäncfighet livet ut. (ekonomiskt jämställd) Kvinnoroch mänska ta samma ansvarför hemarbetet och ha möjlighetatt ge och få omsorg på lika villkor. Oämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet) Samma rätt och möjlighettill kroppslig integritet. J1Ans våld mot kvinnorska upphöra r-i "-"--'~ CEMR landstinget Dalarna har skrivit på CEMR deklarationen. Ett politisktdokumentoch instrument för att arbetamed jämställdhet. Kommuner och landsting, regioner har en nyckelroll som stora arbetsgivare, beslutsfattare, opinionsbildare och som pfsvariga för grundläggande Infrastruktur. Jämställd vård Både mänoch kvinnor i alla åldrargagnas aven jämställd vård Det ar en kvalitets-och patientsäkehetsfråga Detgår att arbetamed Jämställd vård på samma sätt som med andra kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Ledningen måsteprioritera Jämställd Vård för att alla ska lyckas Hur kan vi nå ännu längre?

3 r;:~ _ _---I l!'i~~~)ekt Jl611.!!.~!JlllII'llllldhet _.1 Genus aspekter vid läkemedelsanvändning kvinnor och läkemedel FallndlklUanar öwranvlndnlng DchundaranvindnIng..,. t~,~~ F1arblvarknlnglr... :;<iii:;~'-. FICIrlntoraldlDner ~. PDlJfIIlllICI

4 La ndstinget DALARNA Hälso- och sjukvårdens arbete med Hållbar jämstä lldhet - Jämställ d vård - en deji hälso- och sjukvårdens förbättringsarbet e Hur blir det för kvinnor och mön, flickor och ~--..,poj'k or.?... J

5 landstinget DAlARNA Bakgrund Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. Detta innebär att jämställdhetsarbetet har fått ett vidare perspektiv då ett genusperspektiv ska finnas med som en naturlig del i allt arbete inom en organisation. (SKL) CEMR - deklarationen (Council ofeuropean Municipalities and Regions) är ett politiskt dokument och instrument för att arbeta med jämställdhet. Utgångspunkten i deklarationen är att kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll som stora arbetsgivare, som beslutsfattare och opinionsbildare och som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av tjänster som bl.a. skola, vård och omsorg. (SKL) Det innebär att: Olika förhållanden och villkor för kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv. Konsekvenserna av hur förändringar kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. Landstinget Dalarna bedrev under projektet Gender School i samarbete med Stiftelsen Minerva, Vägverket, Länsarbetsnämnden och VH Assistans. Det bestod av fem olika delprojekt: ledarskap, rekrytering, karriärutveckling, ålder och kunskap. Detta tillsammans med CEMR-deklarationen, som våren 2009 undertecknats av Landstingsstyrelsen, ligger till grund för uppdraget kring utvecklingsarbetet runt hållbar jämställdhet och jämställdhetsintegrering av Hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna. Hållbar jämställdhet - Jämställ vård är en fortsättning av det arbetet, med patientfokus. Utvecklingsarbetet innebär en viljeinriktning mot att Hållbar jämställdhet - Jämställd vård ska integreras och synas i allt arbete som utförs. Satsningen handlar om att ett jämställdhets-perspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. Jämställd vård innebär en förändring av attityder och förhållningssätt i det arbetssätt på vilket vi idag bedriver styrning, ledning, förbättringsarbeten, utformning av riktlinjer, vårdprogram. diagnossättning, medicinskt omhändertagande, bemötande av patienter, närstående etc. Definitioner och begrepp Jämlikhet Jämlikhetbetyder att individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämlikhet utgår från alla människors. lika värde. En jämlik hälso-och sjukvård innebäratt människor har möjlighet att få en likvärdigvård där resurser fördelaspå ett jämlikt sätt utifrån de olika och lika behov som kan finnas mellan kön, åldersgrupper, etc. Jämställdhet Jämställdhet avser förhållanden och villkor mellan kvinnoroch män. En jämställd hälso- och sjukvård innebär att män och kvinnor har möjlighet att få en likvärdig hälso- och sjukvård där resurser fördelas utifrån de olika och lika behovsom kanfinnas mellan könen. Jämställd vård tar fasta på att kvinnoroch män delvis är lika, delvis är olika. Kvinnor och män behöver alltså delvis samma typ av vård, delvis könsspecifik vård. Jämställd vård kanalltså bådeinnebära likabehandling, och könsspecifik behandling utifrån kvinnors och mäns olika förutsättningar.

6 , Landstinget '! DAlARNA Exempel på stöddokument från Hälso- och sjukvård Genuskvart Ledningsgrupp 15 minuteravsätts på varje ledningsmöte för att ställa frågan "hur blir det för kvinnor och män, flickor och pojkar"?) Syfte Att upptäcka områden där genusblindhet förekommer/har förekommit i beslut och frågor som rör styrning, beslut och innehåll i verksamhet inom hälso- och sjukvård i Landstinget Dalarna. Att lyfta fram information om likheter och skillnader för kvinnor/män flickor/pojkar när det gäller kvalitet, kostnad, tillgänglighet, effektivitet, patientsäkerhet för att kunna fatta goda beslut. Innan mötet Välj lämplig punkt/er på dagordningen där könsspecifika skillnader kan tänkas finnas, eller där du skulle kunna vara nyfiken ur ett genusperspektiv. Är det av intresse att titta på befintlig könsuppdelad statistik? a. Finns könsuppdelad statistik att tillgå i frågan, ta med det till mötet. b. Om inte, finns möjlighet att få fram inför mötet eller för uppföljning i frågan. Under mötet Hur ser behoven ut för kvinnor/män flickor/pojkar? Finns specifika behov utifrån kön? a. (Hur) vet vi det? b. Hur kan vi ta reda på det? Vad betyder ett beslut i frågan för kvinnor/män? a. Hur fördelas resurser? b. Betyder det skillnader i tillgänglighet, kvalitet eller säkerhet,? c. Skapar det könsskillnader där de inte borde finnås? Finns könsuppdelad statistik att tillgå; fundera på vad den betyder... a. Hur ser fördelningen ut? b. Finns skillnader? Vad består de i? c. Får både män och kvinnor vård i rimlig tid? d. Vilken effekt har vården för kvinnor/män idag? e. Uppfylls både mäns och kvinnors behov idag? f. Hur fördelas resurserna idag? På vilket sätt arbetar vårdverksamhet idag för att ge en jämställd och jämlik vård? Vad behöver vi som ledningsgrupp göra utifrån ett genusperspektiv för att säkra kvalitet, kostnad, tillgänglighet, effektivitet, patientsäkerhet för kvinnor/män i denna fråga?

7 . landstinget DALARNA Exempel på stöddokument från Hälso- och sjukvård Uppföljning av vårdverksamheter För att uppnå en jämställd vård är det vid uppföljning viktigt att vårdresultat liksom skillnader i kvalitet, kostnad och tillgänglighet analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. För att kunna göra en analys ska all statistik redovisas uppdelad på kön. Med hjälp av den könsuppdelade statistiken kan fördelning av resurser mellan kvinnor och män, kvinnors och mäns behov samt skillnader i vårdtillgång göras synliga. Utifrån analysen sätts nya mål och åtgärder. Frågebatteri Hur många patienter möter verksamheten - hur många av dessa är kvinnor respektive män? Hur mycket resurser har gått till kvinnor respektive män? Hur ser fördelning av vårdtillfällen och vårdtid ut för kvinnor respektive män? Hur bemöts kvinnor och män? Vilka åtgärder har vidtagits för att främja en jämställd verksamhet? - certifierad jämställdhetsutbildning? - lokal handlingsplan för omhändertagande av våldsutsattakvinnor? - rutiner för jämställd sjukskrivning? - annan utbildning som rör kunskap om köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnors och mäns hälsa, sjuklighet, bemötande, omhändertagande och behandlingsresultat? Vad behöver vårdgivaren för att kunna utveckla en mer jämställd vård? Hur effektiv har vården varit för kvinnor och män? Har både kvinnor och män fått vård i rimlig tid? Vilken effekt har vården haft för kvinnor och män?

8 landstinget DALARNA Exempel på stöddokument från Hälso- och sjukvård Rutiner för att beakta jämställdhet och jämlikhet vid tjänsteutlåtande Inför större beslut och i underlag till tjänsteutlåtanden ska konsekvenserna ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv anges i underlaget. Syftet med detta är att bedöma effekterna av ett beslut för kvinnoroch män och att framställa ett underlag där det framgår hur beslutet påverkar jämställdhet och jämlikhet i hälso- och sjukvården. För att kunna bedöma vilka konsekvenser ett beslut får behöver en analys göras, där både nuläge och behov ingår. Allstatistik ska redovisas könsuppdelat. Ta om möjligt även hänsyn till den information som finns om ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, socioekonomisk grupp och geografi. Sebilaga för utförligare definitioner. Lyft fram information om likheter och skillnader för kvinnor och män när det gäller kvalitet, kostnad, tillgänglighet, effektivitet, patientsäkerhet. Nedan följer förslag på frågor som kan besvarasi underlag till utredning/genomlysning/tjänsteutlåtande. Behovsbeskrivning Hur ser behoven ut för kvinnor/män, flickor/pojkar? Finns det specifika behov utifrån kön? - Om ja, vad beror det på? - Om nej, motivera gärna. Nulägesbeskrivning Uppfylls både män och kvinnors behov idag? - Om det finns skillnader, är det motiverat? - Om det finns skillnadersom är omotiverade, vilka åtgärder kan förändra detta?

9 : landstinget!,:'/ DALARNA Exempel på stöddokument från Hälso- och sjukvård forts. Rutiner för att beakta jämställdhet och jämlikhet vid tjänsteutlåtande Beskriv exempelvis: Hur mycket resurser går till kvinnor/män? Hur ser fördelning av verksamhet, vårdtillfällen, vårdtid ut för kvinnor/män? Hur upplever kvinnor/män att de blir bemötta? Hur effektiv är vården för kvinnor/män? Får både kvinnor och män vård i rimlig tid? Vilken effekt har vården för kvinnor/män idag? Påvilket sätt arbetar vårdverksamheterna idag för att ge en jämställd och jämlik vård? Analysera: Om resultaten är lika för kvinnor och män - ska de vara lika? Om resultaten är olika - beror det på olika biologiska förutsättningar? Vilken roll spelar eventuell ojämställdhet i processen för likhet eller olikhet i resultaten? Om resultaten är lika - vet man att det inte beror på att den ena gruppen getts bättre tillgång till könsspecifikt anpassad vård än den andra? Finns det utöver biologiska skillnader även samhälleliga orsaker som påverkaren ojämn fördelning? Vilka förbättrade möjligheter ger beslutet för kvinnor och/eller män? Utifrån ovanstående analys görs till sist en sammanfattande beskrivning om konsekvenserna förblir oförändrade, negativa eller positiva. Då bör följande frågor besvaras: Vad görs bra idag? Ange förslag på åtgärderom detfinns risk för ojämlik ellerojämställd vård. Nedan finns förslag till text i tjänsteutlåtandets underrubrik "Konsekvenser för jämlikoch jämställd vård" - Beslutet innebär följande konsekvenser för jämställd och jämlik hälso- och sjukvård... - Beslutet innebär positiva alternativtnegativa konsekvenser för... - Beslutet innebär både positiva och negativa konsekvenser genom att... - Beslutet föranleder inte någon särskild konsekvensbedömning ur ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Konsekvenserna kan beskrivas i särskild bilaga om så anses nödvändigt. Om ett ärende påvisar negativa konsekvenser för jämställd och/eller jämlik hälso- och sjukvård bör särskild prövning av ärendet genomföras.

10 landstinget DALARNA Exempel på checklista för jämlika och jämställda politiska beslut Syfte Att upptäcka områden där genusblindhet förekommer/har förekommit i beslut Att checka av om det finns en jämlikhet-/jämställdhetsanalys i beställningar, beslutsunderlag och utvärderingar av beslut. "1 underlag till beslut om budget, uppdragsbeskrivningar, översyner, avtal och upphandlingar ska jämlik och jämställd vård redovisas enligt följande punkter. Hur ser behoven ut för; kvinnor/män, flickor/pojkar, olika åldersgrupper, i olika delar av länet'(kommuner och stadsdelar) Hur väl tillgodoses dessa behov för respektive grupp/område Hur ser den framtida behovsutvecklingen ut för ovanstående grupper/områden på lång respektive kort sikt Vilka konsekvenser ger detta avtal/uppdrag för ovanstående grupper/områden" JämlikhetIJämställdhet För en offentligt finansierad verksamhet är jämlikhet/jämställdhet en rättvisefråga och kan också innebära höjd kvalitet och effektivitet. Jämlikhet betyder att individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Jämlikhet utgår från alla människors lika värde. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att människor har möjlighet att få en likvärdig vård där resurser fördelas på ett jämlikt sätt utifrån de olika och lika behov. Enjämställd hälso- och sjukvård innebär att män och kvinnor har möjlighet att få en likvärdig hälso- och sjukvård där resurser fördelas utifrån de olika och lika behov som kan finnas mellan könen. Jämställd vård tarfasta på att kvinnor och män delvis är lika, delvis är olika. Kvinnor och män behöver alltså delvis samma typ av vård, delvis könsspecifik vård. Jämställd vård kan alltså både innebära likabehandling, och könsspecifik behandling utifrån kvinnors och mäns olika förutsättningar. När vårdresultat analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv måste vi ta hänsyn till om kvinnor och mäns behov ser likadana ut från början. Denna checklista kan användas som ett bedömningsinstrument för att avgöra i vilken grad ett tjänsteutlåtande har ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten är att bedömaren anser att det, i det aktuella underlaget, är relevant med ett jämställdhetsperspektiv. Det vill säga att tjänsteutlåtandet behandlar ett ärende som rör både kvinnor och män.

11 , landstinget,. DALARNA forts. Checklista för jämlika och jämställda politiska beslut Redovisas statistik könsuppdelat? o Ja, genomgående o Delvis o Nej, inte alls Görs en nulägesbeskrivning där det framgår om både mäns och kvinnors behov uppfylls idag? o Ja, genomgående o Delvis o Nej, inte alls Lyfts positiva konsekvenser för jämställd vård fram? o Ja o Nej Görs en behovsbeskrivning för båda könen där både olika och lika behov beskrivs? o Ja, genomgående o Delvis o Nej, inte alls Görs en fördjupad analys av vilka konsekvenser beslutet/avtalet/uppdraget ger för både kvinnor och män? o Ja o Delvis Nej, inte alls o Ges förslag på åtgärder för ojämställd vård där så identifierats? o Ja o Nej Finns risk för genusbias*? o Ja o Nej * Genusbias innebär att bortse från skillnader och könsspecifika behov där de finns, men också att se skillnader mellan könen där de inte finns. Om jämställdhetsanalysen saknas, utan rimlig motivering, skickas underlaget tillbaka.

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Läkemedelsverket Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1 2016 005862 Datum: 2016-10-31 Förord Läkemedelsverket har genom regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

1 Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan landstinget direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i kvinnors

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016 JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT BKV 26 september 2016 Victoria C Wahlgren, fil.dr. Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor Länsstyrelsen Blekinge län KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! JAG Personligt

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget Dalarna RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning Att främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter där arbetet med jämställdhetsintegrering är

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS

JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Sara Lhådö Jämlikhet handlar om alla människors lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, funktionsgrad, könsidentitet, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Hur kan vi utveckla vår verksamhet genom att jobba med jämställdhet?

Hur kan vi utveckla vår verksamhet genom att jobba med jämställdhet? Hur kan vi utveckla vår verksamhet genom att jobba med jämställdhet? Regeringsformen 1 kap. 2 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lillskogen Emma Datum 2017-01-23 Diarienummer KSN-2016-2706 Kommunstyrelsen Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Tisdagen den 5 juni 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 8.30-15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet 2013 2015

Handlingsplan för jämställdhet 2013 2015 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Enheten för folkhälsa och samhällsmedicin 1 14 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna-Carin Johansson Landstingsstyrelsen

Läs mer

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun

KS 93-557. Policy kring jämställdhet för Skövde kommun KS 93-557 Policy kring jämställdhet för Skövde kommun Antaget av kommunfullmäktige 26 juli 1993, 54 Uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014 INNEHÅLL A. Inledning. 3 B. Jämställdhetspolicy

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext Bilaga 5 Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext 1 2 Jämställdhet en fråga om Rättvisa Kvalitet Effektivitet 3 Jämställd snöröjning i Karlskoga http://vimeo.com/68278764 4 Jämställd ambulans

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Jämställd vård - bättre vård

Jämställd vård - bättre vård Jämställd vård - bättre vård Vi ser inte saker som de är. Vi ser dem som vi är. Anaïs Nin Mänskliga rättigheter Alla människor är lika i värde och rättigheter Alla människor har rätt till alla rättigheter

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Program för ett jämställt Stockholm stockholm.se Juni 2017 Dnr:434-21/2017 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (17) Innehåll Introduktion 4 Inledning 5 Programmets mål 8 1. En jämn fördelning av makt och

Läs mer

Strategi för jämlik vård

Strategi för jämlik vård Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Öberg Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753505 johan.oberg@skane.se Datum 2015-12-02 Dnr 1502601 1 (8) Strategi för jämlik vård 2016-2018

Läs mer

Ett jämt Västernorrland

Ett jämt Västernorrland Västernorrlands Jämställdshetsmål 2008-2010 Ett jämt Västernorrland Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv Västernorrland arbetar för ett jämställt län Jämställdhet mellan

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Jämställda styrdokument

Jämställda styrdokument SÅ GÖR DU: Jämställda styrdokument En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet Om handledningen Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sin remisshanteringsprocess

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet

Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1212-1648 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-06- 1 8 0002 2 Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet

Läs mer

Jämställdhet i akademin. -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.

Jämställdhet i akademin.  -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld. Jämställdhet i akademin http://www.genus.se/aktuellt/nyheter/nyheter/fulltext//nu -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.cid1362910 Jämställdhet = Jämlikhet mellan män och kvinnor 60-40 Aldrig

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting

Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting Förord 3 Inledning 4 SLL:s verksamhet gentemot länets invånare 7 SLL som arbetsgivare 9 Strategier 10 Anvisningar för införande av SLL:s jämställdhetspolicy

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Jämställdhet och Entreprenöriellt förhållningssätt. Inger Jarnkvist Schalander

Jämställdhet och Entreprenöriellt förhållningssätt. Inger Jarnkvist Schalander Jämställdhet och Entreprenöriellt förhållningssätt Inger Jarnkvist Schalander PROGRAM 8 juni 2010 Tanumsfönster 11.00 12.00 Presentationer, utbildningsmaterialet, fakta, terminologi och andra grundkunskaper.

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 eget politikområde 1994 maktperspektiv Foto: COLOURBOX 2006 jämställdhetspolitiska mål Vad

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S)

Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S) Utlåtande 2012: RI (Dnr 334-562/2012) Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:14) av Karin Wanngård

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering Publ nr: 2013:26 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Strategi och Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering 2014-2016 Publ nr: 2013:26 Inledning 2013-12-09 Jämställdhet är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter,

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden Jämställdhet Mål för jämnställdhetspolitiken i Sverige Samma makt för män och kvinnor att påverka samhället och sitt eget liv En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med CEMR deklarationen 2016-2018

Handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med CEMR deklarationen 2016-2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Staben för verksamhets- och 1.0 14 ledningsstöd Utvecklingsenheten Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Löfvenberg

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Upplägg Om Huddinge Vad är jämlikhet och jämlik styrning i Huddinge På lång

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, Fredagsakademin,

Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, Fredagsakademin, Ett jämställdhetsperspektiv i allt som görs - går det? Anne-Charlott Callerstig, anne-charlott.callerstig@oru.se Fredagsakademin, 2016-10-21 1 Forskning om implementering inom offentlig förvaltning Vilka

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Att integrera jämställdhet i kommunal och regional transportplanering - En vägledning för alla som arbetar inom transportsektorn

Att integrera jämställdhet i kommunal och regional transportplanering - En vägledning för alla som arbetar inom transportsektorn Att integrera jämställdhet i kommunal och regional transportplanering - En vägledning för alla som arbetar inom transportsektorn 1. Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 2. Transportsystemet

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer