Jämställdhets- och mångfaldsplan tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan SOFN Sammanfattning Jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om att skapa en organisation som är fri från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhet och mångfald under. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna Jämställdhets- och mångfaldsplan. Beslutsunderlag Jämställdhets- och mångfaldsplan - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga [Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.] SIGNERAD

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Anna Linhard Stadsområdesförvaltning Norr HR-avdelning

3 I Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan... 1 Jämställdhet och mångfald... 3 Jämställdhet och mångfald skapar mervärde i verksamheten... 3 Ansvarsfördelning... 4 Plan för... 5 Uppföljning av 2014 års mål och åtgärder... 7 Mål Jämställdhet och mångfaldsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och ska planeras och bedrivas metodiskt Mål En fortlöpande jämställdhets- och mångfaldsdialog ska vara en del av personal- och verksamhetsutvecklingen Mål En jämnare könsfördelning ska uppnås i verksamheter där det finns mindre än 40% anställda av ena könet Mål Könsdiskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska inte förekomma Mål Stadsområdesförvaltning Norr ska öka antal anställda med utländsk bakgrund till att motsvara Malmö stads andel medborgare med utländsk bakgrund Könsuppdelad statistik Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur Sjukfrånvarostatistik Deltidsanställda och arbetstid Lönestatistik Utländsk bakgrund Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

4 Jämställdhet och mångfald I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor är lika värda. Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor har lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. För mångfald i arbetslivet finns i nuläget ingen enhetlig definition. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Man kan säga att mångfald står för representation av många olika grupper. I Stadsområdesförvaltning Norr ses jämställdhet och mångfald som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Jämställdhet- och mångfaldsarbetet handlar om att ta tillvara de individuella resurser som finns bland medarbetare och arbetssökande och skapa grund för acceptans och respekt. Förvaltningen arbetar med att ta tillvara medarbetarnas personliga kompetens, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och stimulerande arbetsmiljö. Jämställdhet och mångfald skapar mervärde i verksamheten En organisation med medarbetare med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ökar kreativiteten och förbättrar effektiviteten och kvaliteten i verksamheten och bidrar samtidigt till att fördomar motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos brukaren på ett kvalitativt bättre sätt. Alla nivåer i våra verksamheter måste därför genomsyras av jämställdhets- och mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Chefer och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen. För att skapa förändring inom jämställdhets- och mångfaldsområdet krävs ökade kunskaper. Genom ökade kunskaper kan attityder förändras och en större acceptans för alla våra olikheter skapas. Utbildning, informationsträffar och ständig dialog kring jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är därför viktiga åtgärder för att uppnå ökad mångfald och förändring i attityder. 3 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

5 Jämställdhet- och mångfaldsplanen i förhållande till Malmö stads styrdokument för arbetet med jämställdhet, antidiskriminering och mångfald Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om Plan för jämställd personalpolitik samt att inriktningsmålen integreras i årsbudgeten. Kommunstyrelsen har ansvaret för att styra, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden vad gäller jämställdhetsarbetet. Nämnder har besluts-, genomförande- och uppföljningsansvar för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning. Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljningsoch samordningsinsatser. För stöd, rådgivning och information till förvaltningarna samt omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Stadsområdesdirektören med sin ledningsgrupp är ansvarig för genomförandet av förvaltningens jämställdhets-/mångfaldsplan. I varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i jämställdhets- /mångfaldsfrågor som har mandat från ledningsgruppen att driva jämställdhets-/mångfaldsfrågorna på förvaltningen. Kontaktpersonen ingår i ett stadsövergripande JÄMÅ-nätverk (jämställdhets- och mångfaldsnätverk). Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. Medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för samarbete och utveckling kring jämställdhetsfrågorna. Jämställdhets- och mångfaldsgruppen arbetar med att utveckla och följa upp förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete. I jämställdhets- och mångfaldsgruppen ingår representanter från Vård och omsorg, Individ och familjeomsorg samt Områdesutveckling och dialog förs med de fackliga organisationerna. Mångfaldsgruppen samordnas av HR-konsult från HR-avdelningen. 4 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

6 Plan för Övergripande styrdokument Mål Åtagande/ Aktivitet Att göra för Norr Tidplan/ Ansvar Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Likvärdiga anställningsvillkor Lika arbetsförhållanden Jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika yrkeskategorier Arbeta mer med jämställd rekrytering med syfte att få fler sökande av underrepresenterat kön och Chef/HRavdelning Plan för jämställd personalpolitik Förhindra osakliga skillnader i lön Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö stads rekryteringar ska vara fria från diskriminering Förhindra osakliga löneskillnader i Norr. Analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader inom förvaltningen för såväl lika som likvärdigt arbete Skapa tydliga och öppna system för karriärutveckling Vid nylönesättning samt i den årliga löneöversynen. Genomföra löneanalys inklusive handlingsplan i samband med löneöversyn. Kvalitetssäkra att individuella utvecklingsplaner upprättas samt följs upp i samband med medarbetarsamtalet och Chef/HRavdelning 2015 och Chef/HRavdelning 2015 och Chef Förvaltningen ska fortsätta att rekrytera kandidater till Malmö stads program Framtida ledare. Rekryteringen till programmet ska ske strukturerat, transparent och fritt från diskriminering. Marknadsföra programmet samt planera introduktion inom förvaltningen. Ledningsgrupp /HR-avdelning Tillämpa Malmö stads kompetensbaserade rekryteringsprocess Kvalitetssäkra att Malmö stads beslutade rekryteringsprocess följs i alla rekryteringar. I varje rekryteringsprocess. Chef/HRavdelning 5 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

7 Det ska vara lätt för både män och kvinnor anställda i Malmö stad att förena förvärvsarbete och föräldraskap Malmö stad ska vara en arbetsplats som är fri från trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier Implementera gemensamma riktlinjer mot kränkande särbehandling Säkerställa att implementeringen av riktlinjerna är gjord senast mars Mars 2015 Ledningsgrupp /HR-avdelning Arbetsförhållandena och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla kvinnor och män anställda i Malmö stad Vid annonsering av tillsvidaretjänster ska förvaltningen uppge att Malmö stad erbjuder heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Säkerställa att det i annonser för tjänster som är tillsvidare och på deltid framgår att Malmö stad erbjuder anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. Vid varje annonseringstillfälle som gäller tillsvidareanställning på deltid. HR-avdelning Jämställdhetsanaly ser sker kontinuerligt i det ordinarie arbetet i syfte att identifiera förvaltningens specifika utvecklingsområd en. Jämställdhetsanalyser ska göras inom samtliga verksamheter i Norr. År 2015 och Ledningsgrupp Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Ett aktivt arbete med kompetensutveckling för kommunens medarbetare inom området diskriminering Redovisa kompetensutveckling inom antidiskriminering sområdet för alla verksamheter Mäta kompetensutveckling genom förvaltningsspecifik statistik för de chefer/medarbetare som gått diskrimineringsutbildning? År HR-avdelning Budgetmål beslutade av Kommunfullmäktige Implementera Malmö stads Plan för jämställd personalpolitik Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Säkerställa en hög kompetens inom organisationen genom att kontinuerligt genomföra en utbildning för alla ledare och chefer inom den egna organisationen i antidiskriminering Planen tas upp i ledningsgrupper och berörs på arbetsplatsträffar. Identifiera utvecklingsområden inom jämställdhetsområdet. Kvalitetssäkra att fler medarbetare utbildas i jämställdhetsanalys, för att kunna genomföra fler jämställdhetsanalyser i förvaltningen. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i förvaltningens ledarforum. År Ledningsgrupp /chef År 2015 och Ledningsgrupp År 2015 och Ledningsgrupp År 2015 och Ledningsgrupp Malmö stad ska ligga i Antidiskriminerings- År 2015 och 6 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

8 framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområ det Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen. perspektivet ska integreras i förvaltningens ledarforum. Checklista för diskrimineringsfri kommunikation ska användas när förvaltningen producerar egna informations- och textmaterial. Implementera checklista för diskriminetringsfri kommunikation i förvaltningen. Beakta mångkulturell kompetens vid rekrytering av medarbetare på alla nivåer, såväl chefer som medarbetare. Ledningsgrupp /HR-avdelning År 2015 och Kommunikationsavdelning År Kommunikatio nsavdelning I varje rekryteringsprocess 2015 och. Chef/HRavdelning Uppföljning av 2014 års mål och åtgärder I syfte att följa upp 2014 års mål och åtgärder, skickades en webbaserad enkät med tio frågor ut till förvaltningens chefer. 43 av förvaltningens 48 chefer besvarade alla eller flera av frågorna i enkäten. Bakgrunden till uteblivna svar kan diskuteras och bör beaktas i relation till resultatet av enkätsvaren. På sex av tio frågor är bortfallet 19 %, då respondenten valt att inte svara alls på frågan. På de olika frågorna är det således olika svarsfrekvens. Under varje mål återges de enkätfrågor som hör till respektive mål. Mål 1 Jämställdhet och mångfaldsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och ska planeras och bedrivas metodiskt. Åtgärder/Aktiviteter Informerar du medarbetare om följande dokument vid nyanställning? - 90 % av cheferna uppger att de informerar nyanställda medarbetare om Malmö stads personalpolicy (totalt antal svarande på frågan = 42) % av cheferna svarar att de informerar nya medarbetare om Stadsområdesförvaltning Norrs jämställdhets- och mångfaldsplan (totalt antal svarande på frågan = 40) % av cheferna uppger att de informerar nyanställda om Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (totalt antal svarande på frågan= 40). 7 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

9 Är du förtrogen med innehållet i förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan? % av cheferna svarar att de känner sig förtrogna med innehållet (totalt antal svarande på frågan =39). Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier kommer implementeras i förvaltningen senast mars Information har gått ut till samtliga chefer i oktober Förvaltningen räknar med att kunna tillgodose merparten av de som önskar högre tjänstgöringsgrad våren En dialog förs med den fackliga organisationen om en förvaltningsövergripande överenskommelse om tidbank inom Vård och omsorg, där majoriteten av de medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad återfinns. Nyanställda medarbetare har haft möjlighet att delta på Nyanställdas dag, en gång på våren och en gång på hösten I samband med Nyanställdas dag presenterades Malmö stads grundläggande värderingar utifrån Malmö stads Personalpolicy och värdegrund. Följande jämställdhetsanalyser har gjorts eller påbörjats i förvaltningen under 2014: Färdiga jämställdhetsanalyser 2014 Individ och Familjeomsorg Områdesutveckling Finns det ett jämställdhetsproblem utifrån vilka insatser kvinnor respektive män beviljas efter ansökan om missbruksbehandling? Erbjuder våra fritidsgårdar, flickor och pojkar i åldern som besöker oss, en meningsfull fritid? Påbörjade jämställdhetsanalyser 2014 Vård- och omsorg Kommunikationsavdelningen Får kvinnor och män ledsagarservice på lika villkor och aktivt delta i samhällslivet? Jämställdhetsanalys av Norrs webbsidor. Mål 2 En fortlöpande jämställdhets- och mångfaldsdialog ska vara en del av personal- och verksamhetsutvecklingen. Åtgärder/Aktiviteter 8 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

10 2014 års jämställdhets- och mångfaldsplan förankrades hos alla chefer i Norr genom information i ledningsgrupper samt på förvaltningens ledarforum. Planen finns också med i introduktionsmaterialet för nya chefer samt tillgänglig på Komin. Tar du upp jämställdhets-och mångfaldsfrågorna på APT? - 81% av cheferna svarar att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna tas upp och diskuteras (totalt antal svarande på frågan= 36). Mål 3 En jämnare könsfördelning ska uppnås i verksamheter där det finns mindre än 40% anställda av ena könet. Åtgärder/Aktiviteter Texten vi strävar efter jämnare könsfödelning inkluderas sällan vid annonsering av tjänster, för att uppmana sökande av underrepresenterat kön. Däremot har andra metoder använts för att främja att fler av underrepresenterat kön söker tjänster. Har du använt dig av något verktyg/någon metod, i en rekrytering, som syftat till att främja jämnare könsdördelning i verksamheten? - 11% av cheferna svarar att de använt sig av något verktyg/någon metod som syftat till att främja jämnare könsfördelning i verksamheten. Två chefer uppger att de arbetat med att genustvätta annonser. Exempel på en jämställd rekrytering som genomförts i Norr under 2014: Biblotekarieannons med syfte att attrahera fler manliga sökande. 50 % män och 50 % kvinnor sökte tjänsten, att jämföra med 10 % män och 90 % kvinnor som sökt i tidigare rekryteringar. Metoden resulterade således i att fler män sökte, det var också en man som fick den utannonserade tjänsten efter att kvalifikationer och erfarenhetskrav beaktats. Löneanalys 2014 Förvaltningen har gjort en jämställdhetsanalys av lönerna i syfte att identifiera och åtgärda eventuella, osakliga, löneskillnader. Löneanalysen bygger på löner för Malmö stads månadsanställda per den 31 maj Uppgifter om lön är hämtade från rapporten lönestatistik i Koll. Koll är Malmö stads system för uppföljning och statistik. Då Koll saknar information om medelålder har dessa uppgifter tagits fram via Utdatarapporten C71 medelålder per yrkeskategori som finns i Malmö stads personalsystem Personec P. Resultatet visar att det inte finns några osakliga löneskillnader inom förvaltningen. 9 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

11 Nedan presenteras en analys av de yrkeskategorier i vilka det skiljer mer än 2 % mellan mäns och kvinnors löner och som samtidigt är representerade i övrig statistik i den här planen. Undersköterska Kön Antal Medelålder 10:e perc Median 90:e Perc Totalt Kvinna Man Kommentar läggs till i v.3 Skillnad kv/män medellön kr Kv medellön i % av mäns medellön % Kön Antal Medelålder Fritidsassistent 10:e perc Median 90:e Perc Skillnad kv/män medellön kr Kv medellön i % av mäns medellön Totalt Kvinna % Man Kommentar: Kvinnorna har mycket lång erfarenhet i yrket, medan männen är nya i yrket och därav drar ner männens medellön. Således beror löneskillnaderna på individuell lönesättning främst i förhållande till erfarenhet och år i yrket. Kön Antal Medelålder Fritidsledare 10:e perc Median 90:e Perc Skillnad kv/män medellön kr Kv medellön i % av mäns medellön Totalt Kvinna % Man Kommentar: De medarbetare som ligger högre i lön, har avsevärt längre erfarenhet i yrket, än de med lägre lön. Bland de som har högst i lön är två kvinnor och en man. Kön Antal Medelålder Sjuksköterska 10:e perc Median 90:e Perc Skillnad kv/män medellön kr Kv medellön i % av mäns medellön Totalt Kvinna % Man Kommentar: Löneskillnaden bedöms bero på att männen har längre arbetslivserfarenhet än kvinnorna. Några få män med lång erfarenhet i yrket drar upp medellönen för männen. 10 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

12 Bjuder du in föräldralediga medarbetare att delta på utbildnings- /planeringsdagar? - 72% av cheferna uppger att de bjuder in föräldralediga att delta på utbildnings-/planeringsdagar, (totalt antal som svarat på frågan= 36). - 77% svarar också att de informerar föräldralediga medarbetare och majoriteten svarar att det sker via e-post eller telefon (totalt antal som svarat på frågan = 36) % av cheferna svarar att de inte haft några föräldralediga medarbetare under Mål 4 Könsdiskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska inte förekomma. Går du igenom Malmö stads handlingsplan mot diskriminering när du introducerar nya medarbetare? - 61% av cheferna svarar att nyanställda informeras om Malmö stads handlingsplan mot diskriminering (totalt antal svarande på frågan= 36) Frågan ställs i medarbetarsamtalet för att ge medarbetaren möjlighet att prata om upplevelser av trakasserier eller kränkande särbehandling, så att chefen kan vidta eventuella åtgärder (Förvaltningens övergripande handlingsplan medarbetarenkät 2014). Mål 5 Stadsområdesförvaltning Norr ska öka antal anställda med utländsk bakgrund till att motsvara Malmö stads andel medborgare med utländsk bakgrund. Vid annonsering av lediga tjänster är följande text inkluderad: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov *Beaktar du mångkulturell kompetens när du rekryterar nya medarbetare? - 81% av cheferna svarar att de beaktar mångkulturell kompetens vid rekrytering av nya medarbetare (totalt antal svarande på frågan= 36). Könsuppdelad statistik Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur 11 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

13 I september 2014 var det 967 månadsavlönade anställda i Stadsområdesförvaltning Norr, 86 % kvinnor och 14 % män. Av förvaltningens 50 chefer var 80% kvinnor och 20% män. Förvaltningens ledningsgrupp bestod av 7 kvinnor och 2 män Verksamhet Kvinna Man Stadsområdesförvaltning Norr 84,4 15,6 Vård och omsorg, Verksamhet 86,9 13,1 Vård och omsorg, Bistånd 95,5 4,5 Individ och famljeomsorg 91,8 8,2 Områdesutveckling 53,2 46,8 Statistiken för september 2014 är hämtad ur KOLL. Siffrorna visar att andelen män har ökat i förvaltningen totalt jämfört med september Andelen män har också ökat specifikt inom Individ och familjeomsorg och områdesutveckling 2013 Verksamhet Kvinna Man Stadsområdesförvaltning Norr 85,8 14,2 Vård och omsorg, Verksamhet 88,0 12,0 Vård och omsorg, Bistånd 92,8 7,7 Individ och famljeomsorg 92,5 7,5 Områdesutveckling 55,8 44,2 Statistiken för september 2013 är hämtad ur KOLL. I tabellerna nedan presenteras medelåldern för medarbetarna på förvaltningsnivå, avdelningsvis och uppdelat på kön Verksamhet Kvinna Man Total Stadsområdesförvaltning Norr Vård och omsorg, Verksamhet Vård och omsorg, Bistånd Individ och famljeomsorg Områdesutveckling Statistiken för september 2014 är hämtad ur utdatarapporten C7 medelålder per organisationstyp, som finns i Malmö stads personalsystem Personec P. Högst medelålder har kvinnor inom vård och omsorg verksamhet och män i staben. Lägst medelålder har män inom vård och omsorg bistånd. 12 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

14 2013 Verksamhet Kvinna Man Total Stadsområdesförvaltning Norr Vård och omsorg, Verksamhet Vård och omsorg, Bistånd Individ och famljeomsorg Områdesutveckling Stab Statistiken för september 2013 är hämtad ur utdatarapporten C7 medelålder per organisationstyp, som finns i Malmö stads personalsystem Personec P. Högst medelålder har män inom individ och familjeomsorgen och staben. Lägst medelålder har män inom vård och omsorg bistånd. Åldersstrukturen i de yrkeskategorier med 20< medarbetare 2014: Yrkeskategori Antal Kvinna Man Total Undersköterska Vårdbiträde Sjuksköterska Socialsekreterare Fritidsledare/-assistent Sektionschef Statistiken för september 2014 är hämtad ur utdatarapporten C71 medelålder per yrkeskategori, som finns i Malmö stads personalsystem Personec P. Högst medelålder har män som arbetar som sjuksköterskor, men snittet dras upp på grund av att det är få män med en högre medelålder. Lägst medelålder har kvinnor som arbetar som fritidsledare/fritidsassistenter, men skillnaden i medelålder mellan kvinnor och män är liten i yrkeskategorin. Åldersstrukturen i de yrkesgrupper med 20< medarbetare 2013: Yrkeskategori Antal Kvinna Man Total Undersköterska Vårdbiträde Sjuksköterska Socialsekreterare Fritidsledare/fritidsassistent Sektionschef Statistiken för september 2013 är hämtad ur utdatarapporten C71 medelålder per yrkeskategori, som finns i Malmö stads personalsystem Personec P. Högst medelålder har män som arbetar som sjuksköterskor, men snittet dras upp på grund av att det är få män med en högre medelålder. Lägst medelålder har kvinnor som arbetar som fritidsledare/fritidsassistenter, men skillnaden i medelålder mellan kvinnor och män är liten i yrkeskategorin. 13 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

15 Sjukfrånvarostatistik Nedan visas sjukfrånvarostatistik för tertial 3, 2014, jämfört med tertial 3, Verksamhet Kvinna Man Totalt Stadsområdesförvaltning Norr 7,17 4,96 6,83 Vård och omsorg, verksamhet 7,99 5,79 7,70 Vård och omsorg, bistånd 2,60 10,66 2,95 Individ och familjeomsorg 5,38 2,28 5,08 Områdesutveckling 5,02 4,74 4,89 Statistiken för september-december 2014 är hämtad ur KOLL Verksamhet Kvinna Man Totalt Stadsområdesförvaltning Norr 6,80 4,57 6,49 Vård och omsorg, verksamhet 7,44 5,96 7,26 Vård och omsorg, bistånd 1,26 0,82 1,23 Individ och familjeomsorg 5,85 1,09 5,51 Områdesutveckling 6,23 3,12 4,82 Statistiken för september-december 2013 är hämtad ur KOLL. Deltidsanställda och arbetstid I september 2014 var 29 % av förvaltningens medarbetare deltidsanställda jämfört med 25 % i september Majoriteten av de medarbetare som är deltidsanställda är kvinnor och arbetar inom vård och omsorg Verksamhet Man antal Man Procent Kvinna antal Kvinna procent 14 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan Totalt antal Totalt Procent Malmö stad % % % Norr 41 14% % % Vård och omsorg 38 14% % % Individ och familjeomsorg 0 0% 2 100% 2 2% Områdesutveckling 3 33% 6 66% 9 15% Statistiken för september 2014 är hämtad ur KOLL. Siffrorna visar antal deltidsanställda i Malmö stad, förvaltningen totalt och per verksamhetsområde.

16 Vård och omsorg är den verksamhet i Norr där störst andel medarbetare arbetar deltid och majoriteten, 86 %, är kvinnor. Nämnas bör att 87 % av det totala antalet medarbetare i Norr är kvinnor och att flest deltidsanställda har 75 % - 99 % i tjänstgöringsgrad Verksamhet Man antal Man procent Kvinna antal Kvinna procent Totalt antal Totalt Procent Malmö stad % % % Norr 29 13% % % Vård och omsorg 27 12% % % Individ och familjeomsorg 0 0% 2 100% 2 2% Områdesutveckling 1 14% 7 86% 7 13% Statistiken för september 2013 är hämtad ur KOLL. Siffrorna visar antal deltidsanställda i Malmö stad, förvaltningen totalt och per verksamhetsområde. Vård och omsorg är den verksamhet i Norr där störst andel medarbetare arbetar deltid och majoriteten, 88 %, är kvinnor. Nämnas bör att 87 % av det totala antalet medarbetare i Norr är kvinnor och att flest deltidsanställda har 75 % - 99 % i tjänstgöringsgrad. Lönestatistik 2014 Yrkeskategori Meddellön Total Kvinna 15 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan Man Undersköterska Vårdbiträde Sjuksköterska Socialsekr Fritidsledare/Fritidsassistent Sektionschef Tabellen visar en jämförelse mellan medellönerna för september 2014, i förvaltningen, könsuppdelat för de yrkeskategorier med 20< medarbetare Yrkeskategori Total Kvinna Man Undersköterska Vårdbiträde Sjuksköterska Socialsekr Fritidsledare/Fritidsassistent Sektionschef

17 Tabellen visar en jämförelse mellan medellönerna för september 2013, i förvaltningen, könsuppdelat för de yrkeskategorier med 20< medarbetare. Utländsk bakgrund Med utländsk bakgrund menas personer födda i utlandet eller personer som är födda Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands. De siffror som redovisas bygger på statistik från Statistiska centralbyrån. I Stadsområdesförvaltning Norr är andelen medarbetare med utländsk bakgrund xxxxx än i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Kvinna Man Totalt 2013 Kvinna Man Totalt Malmö stad 30,5 30,7 30,6 Stadsområdesförvaltning Norr 37,1 42,5 37,8 Målet är att medarbetare och chefer i Malmö stad ska spegla malmöborna. 31 december 2013 var det 37,8 % av stadsområdesförvaltning Norrs medarbetare som hade utländsk bakgrund jämfört med x % 2014, av Malmös invånare hade x % 2013 och x % 2014 utländsk bakgrund. (Antal chefer med utländsk bakgrund resovisas inte, då antalet är färre än 5? Stadsområdersförvaltning hade x antal chefer anställda vi mättillfället.) Siffrorna kommer i slutet av vecka Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 GYVF-2014-830

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Bilaga 5 KONTAKTPERSON Ann-Charlotte Heldenius Personalenheten 08-737 24 65 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Familjebostäders arbete med jämställdhet och mångfald utgår från bolagets mångfalds- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Daterad 2015-06-05 Framtagen 2014 Reviderad juni 2015 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-24 Arbetsgrupp Linda Nilsson,

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer