Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (7) Protokoll Sammanträdestid , kl Plats Paragrafer Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) ersättare Anders Fyhn (M) Lirije Latifi (S) Preben Andersson (S) Ulla-Britt Mattisson (S) Emin Chukru (S) Lena Hamilton (M) Lars Myllenberg (M) Marianne Norman (M) Elin Westerberg (MP) ersättare Lutfi Zuta (MP) Ulla Herbert (FP) Anders Olsson (SD) Valentina Stojanovska (S) Paul Andersson (S) Eyüp Kurtulmus (S) Mira Markovinovic (S) Lutfi Zuta (MP) Ted Shirazi (V) Anders Fyhn (M) Thomas Wallenberg (M) Halid Osman (FP) Nima Gholam Ali Pour (SD) Britt-Marie Pettersson, stadsområdesdirektör Annika Rausin, chef ekonomi Annikki Tinmark, chef individ och familjeomsorg Jesper Lindkvist, nämndsekreterare Montaser Eneim (M) Elin Westerberg (MP) Maria Andersson (S) Hannah Qvarsebo (M) Christel Kampmark (M)

2 2 (7) 142 Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning Ordförande informerar om att ärende 11 Rapport angående beviljade prestationsbaserade medel inom det strategiska arbetet med att förhindra psykisk ohälsa hos barn och unga samt boendestöd riktad till vuxna med psykisk funktionsnedsättning utfår från dagordningen. Ärendet tas upp för beslut under Stadsområdesnämnden Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att fastställa dagordningen. 143 Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering att utse Lars Myllenberg (M) och Lirije Latifi (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt att protokollet justeras senast onsdagen den 5 november 2014 kl i stadsdelshuset, Agnesfridsvägen 2, Malmö. 144 Information och eventuell ajournering för medborgardialog Föreningen Somaliska Freds informerar om sin verksamhet. Drömmarnas hus presenterar sitt arbete med föreställningen Wanted Robin Hood. 145 Stadsområdesdirektören informerar Tillsättning av ny avdelningschef inom IoF Aktiviteter på korttidsenheterna Budgetkonferens för nämnden, den 26 november mellan kl Planerade insatser för nämndens räkning 2015.

3 3 (7) 146 Förslag till reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 SOFÖ I Delårsrapport 2, 2014 (DR2) prognostiserades ett underskott, justerat för hemlösheten, om 11 Mkr. I prognosen har hänsyn tagits till bedömd helårseffekt av pågående arbete med den åtgärdsplan som beslutades i april Mot bakgrund av prognosen i DR2 har föreliggande förslag till reviderad åtgärdsplan tagits fram. Underskottet finns med undantag från hemlösheten i sin helhet inom vård och omsorg och förslaget till reviderad åtgärdsplan innehåller åtgärder inom detta område för en budget i balans. En nära och effektiv samverkan mellan avdelningarna inom vård och omsorg krävs för att anpassa verksamheten till beslutad budget. Det finns osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen under resten av året. Vidare återstår endast två månader för genomförande av åtgärderna. Sammantaget görs bedömningen att arbetet med en ekonomi i balans riskerar ge full ekonomisk effekt först under sgång Anders Olsson (SD) lämnar ett särskilt yttrande, (bilaga 1). Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 G-Tjänsteutlåtande Åtgärdsplan Förslag till reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 Bilaga 1 - Åtgärdsplan april Lokalförsörjningsplan SOFÖ Föreliggande förslag till Lokalförsörjningsplan utgår ifrån kommuncentrala anvisningar. Dessa bygger på en utveckling av planen, som innebär att den blir ett tydligare ekonomiskt styrdokument med en starkare koppling till Malmö stads investeringsplan. Vissa krav har därför införts inför framtagandet. Arbetet med att tydliggöra planen ska ses som ett utvecklingsarbete som startar i och med föreliggande plan. Förslaget till lokalförsörjningsplan innehåller bland annat en beskrivning av nuvarande lokalanvändning och av verksamhetens utveckling och framtida behov.

4 4 (7) att godkänna föreliggande förslag till Lokalförsörjningsplan G-Tjänsteskrivelse AU Lokalförsörjningsplan Förslag till Lokalförsörjningsplan SoF Öster 148 Tillsyn av socialtjänstens arbete med hemlösa barn SOFÖ Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utförde i januari 2014 tillsyn över Stadsområdesförvaltning Östers arbete med hemlösa barn. Utifrån denna ställer IVO krav på förvaltningen att vidta följande åtgärder: Att enligt 4 kap. 4 SOSFS 2011:9 utarbeta och fastställa de rutiner som behövs och ge-nom egenkontroll säkerställa verksamhetens kvalitet. Att se till att barnets bästa beaktas i valet av boende vid hemlöshet så att barnet enligt 4 kap. 1 tredje stycket SoL tillförsäkras en skälig levnadsnivå i beslut om bistånd till bo-ende. Att se till att barn enligt 11 kap. 10 SoL får relevant information vid åtgärder som rör barnet samt ges möjlighet att framföra sina åsikter. Stadsområdesförvaltning Öster har påbörjat ett arbete med att utforma och omarbeta nödvändiga rutiner, processer och riktlinjer i syfte att säkerställa barns behov i samband med hemlöshet. Förvaltningen kommer också att säkerställa att egenkontroller utförs en gång per år. Genom de beskrivna egenkontrollerna kommer åtgärderna att följas upp och verksamheternas kvalitet säkras. att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg Tillsyn av socialtjänstens arbete med hemlösa barn vid stadsområde Öster, Malmö stad. Tjänsteskrivelse AU Tillsynsärende hemlösa barn Yttrande AU Tillsynsärende hemlösa barn

5 5 (7) 149 Intern kontroll Att genomförande-/vårdplaner finns och att det finns mätbara mål i planerna SOFÖ I de individuella klientärendena inom individ- och familjeomsorgen (IoF) ska det finnas vårdplaner och genomförandeplaner. Verksamheten arbetar med att få SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta och ansvarsfördelade) mål i planerna. Resultatet för IoF totalt visar att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov för att nå målet att alla ärenden ska ha planer samt att det finns ett behov av att göra målen SMARTA. att lägga rapporten till handlingarna G-Tjänsteskrivelse AU Intern kontroll - Att genomförande-/vårdplaner finns och att det finns mätbara mål i planerna 150 Intern kontroll Att allvarliga hot- och våldssituationer i anslutning till besök i verksamheten hanteras i enlighet med gällande rutiner SOFÖ Det ska finnas skriftliga rutiner inom Individ- och familjeomsorgen (IoF) för hur allvarliga hot- och våldsituationer i anslutning till besök i verksamheten ska hanteras. För perioden 1/1-14 till 18/9-14 hade det inkommit 19 tillbudsrapporter inom IoF. Vid granskning av samtliga rapporter framgår att de har hanterats enligt gällande rutiner. att lägga rapporten till handlingarna G-Tjänsteskrivelse AU Intern kontroll Att allvarliga hot- och våldssituationer i anslutning till besök i verksamheten hanteras i enlighet med gällande rutiner

6 6 (7) 151 Uppföljning av Jag bor i Malmö - Policy för ungas inflytande 2014 SOFÖ Stadskontoret gör på uppdrag av Kommunfullmäktige en kommunövergripande uppföljning och utvärdering av Jag bor i Malmö Policy för ungas inflytande. I underlaget ställs ett antal fördjupningsfrågor som ska besvaras. att avge yttrande till Kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag Protokoll från Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande 2013 Missivskrivelse Rapport från Folkhälsorådet Frågor för utredningsarbetet Uppföljning av Jag bor i Malmö - Policy för ungas inflytande Inkomna och avgivna skrivelser att lägga informationen till handlingarna. Stadsbyggnadskontoret, bekräftelse, Stadskontoret, Försörjningsstödssatsningen om 30 mkr, Markör, Rapport: Undersökning om diskriminering i Malmö stad, Stadsområdesförvaltning Öster, Samverkansgrupp, Sverigedemokraterna, skrivelse,

7 7 (7) 153 Delegationsbeslut att lägga informationen till handlingarna. Stadsområdesförvaltning Öster, HR tillsvidareanställning, Stadsområdesförvaltning Öster, Barn och familj, Stadsområdesförvaltning Öster, Barn och familj, Stadsområdesförvaltning Öster, Boende, Stadsområdesförvaltning Öster, Vuxna, Stadsområdesförvaltning Öster, Ekonomiskt bistånd, Ordförande Andreas Konstantinides (S) Sekreterare Jesper Lindkvist Justerande Lars Myllenberg (M) Lirije Latifi (S)

8

Eyup Kurtulmus (S) Mira Markovinovic (S) Torgny Anderberg (V) Lutfi Zuta (MP) Halid Osman (FP) Anders Olsson (SD) Emelie Johansson, SACO

Eyup Kurtulmus (S) Mira Markovinovic (S) Torgny Anderberg (V) Lutfi Zuta (MP) Halid Osman (FP) Anders Olsson (SD) Emelie Johansson, SACO Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2014-01-22, kl. 17.30 19.20 Plats Matsalen, Höjaskolan, Skillinggatan 1 Paragrafer 1-12 Ledamöter Ersättare Fackliga företrädare Övriga

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2014-03-26, kl. 17.30 19.40 Plats Draken, Agnesfridsvägen 2 Paragrafer 41-58 Ledamöter Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser

Läs mer

Birgitta Nimgård, Vision Emelie Johansson, SACO/SSR Dorcas Dadzie, Kommunal

Birgitta Nimgård, Vision Emelie Johansson, SACO/SSR Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Protokoll Sammanträdestid 2014-05-28, klockan 17.30 19.55 Plats Paragrafer 75-98 Konferensrum Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Ersättare Personalföreträdare

Läs mer

Agnesfridsvägen 2, Mötesrum Draken

Agnesfridsvägen 2, Mötesrum Draken Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (11) Protokoll Sammanträdestid 2014-09-24, 17.30 Plats Paragrafer 118-142 Agnesfridsvägen 2, Mötesrum Draken Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Andreas

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning. 2. Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering

1. Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning. 2. Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (8) Stadsområdesnämnd Öster Protokoll Sammanträdestid 2013-08-22, 17.30 18.20 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal

Läs mer

Medborgarförslag konstgräsplaner på Husiegårds idrottsplats

Medborgarförslag konstgräsplaner på Husiegårds idrottsplats Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-24 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Medborgarförslag konstgräsplaner på Husiegårds idrottsplats

Läs mer

Medborgarförslag Uppförande av ny simhall i stadsområde Öster

Medborgarförslag Uppförande av ny simhall i stadsområde Öster Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-24 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Medborgarförslag Uppförande av ny simhall i stadsområde

Läs mer

Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö

Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (9) Protokoll Sammanträdestid 2015-04-28, kl. 17.30 19.30 Plats Paragrafer 69-82 Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) ordförande Sadiye

Läs mer

Protokoll. Sammanträdestid

Protokoll. Sammanträdestid Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Sammanträdestid Ledamöter Ersättare Protokoll 2015-11-25 kl. 17.30-20.50 ajournering kl 19.35-19.45 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

Protokoll. Möteslokal Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö

Protokoll. Möteslokal Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (12) Protokoll Sammanträdestid 2015-02-25, kl. 17.30 19.25 Plats Paragrafer 26-43 Möteslokal Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Ersättare Fackliga företrädare

Läs mer

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-08-26 kl. 17:30-19:55 ajournering 19:20-19:30 Plats Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Ledamöter Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

kl. 17: Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö

kl. 17: Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Protokoll Sammanträdestid Plats 2015-06-18 kl. 17:30-19.45 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Ersättare Fackligt förtroendevalda Ej närvarande Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (8) Sammanträdestid 2014-03-26, kl. 17.30 Plats Draken, Agnesfridsvägen 2. Ledamöter Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije Latifi

Läs mer

kl Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö

kl Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Sammanträdestid Ledamöter Ersättare Övriga deltagare 2015-12-16 kl. 17.30-20.30 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Protokoll Andreas Konstantinides (S), Ordförande Lutfi

Läs mer

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö

Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (19) Sammanträdestid 2015-03-26, kl. 17.30 20.40 Plats Paragrafer 44-68 Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Protokoll Ledamöter Andreas Konstantinides (S) ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (11) Sammanträdestid 2014-11-26, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (6) Sammanträdestid 2014-06-19, kl. 17.30 Plats Ledamöter Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Marianne Norman (M) Lirije

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 28 september 2016 17:30 Plats Tegelsalen, Dicksons väg 3 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Andreas Konstantinidis

Läs mer

Valentina Stojanovska. Sadiye Altundal (V) Lena Hamilton (M) Ingrid Gunnarson (M) Ulla Herbert. Anders Olsson (SD) Nima Gholam Ali Pour (SD)

Valentina Stojanovska. Sadiye Altundal (V) Lena Hamilton (M) Ingrid Gunnarson (M) Ulla Herbert. Anders Olsson (SD) Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Protokoll Sammanträdestid Plats ande Övriga närvarande: Ersättare 2016-04-27 kl. 17.30-19.30, ajournering kl 17.35-17.40 Sammanträdeslokal Draken, Agnesfridsvägen 2,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Protokoll. Anders Nilsson (S) Yasmina Moussaoui Fazzaa (S) Malmö stad Stadsområdesnämnd Innerstaden 1 (12) Sammanträdestid , kl

Protokoll. Anders Nilsson (S) Yasmina Moussaoui Fazzaa (S) Malmö stad Stadsområdesnämnd Innerstaden 1 (12) Sammanträdestid , kl Malmö stad Stadsområdesnämnd Innerstaden 1 (12) Sammanträdestid 2015-02-25, kl. 17.00 20.00 Plats Västra Rönneholmsvägen 39 A, rum 517 Paragrafer 19-32 Protokoll Ledamöter Emma-Lina Johansson (V), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.30 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (8) Sammanträdestid 2014-04-23, kl. 17.30 Plats Ledamöter Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Marianne Norman (M) Lirije

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 9:40 10:00. i sekretessärenden, se separat B-protokoll. ande Ersättare Göran Gredfors,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats tisdag 27 oktober 2015 17:30 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats torsdag 25 februari 2016 kl 17:30 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats torsdag 28 januari 2016 kl 17:30 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20.15 ande Persson, Reino (s) ordf. 1-6 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 1-6 Hellman, Gertrud (m) 2:e vice ordf. 1-6 Eriksson, Lennart (s) 1-6 Andersson,

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.50 ande Andreas Trygg (V), ordförande 8-10 samt 12-15, utgår på grund av jäv i ärende 11 Carl-Inge Westberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats torsdag 24 september 2015 17:30 Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Ledamöter Andreas Konstantinides (S), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-23

Socialnämnden 2014-10-23 Socialnämnden 2014-10-23 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (10) Sammanträdestid 2014-08-27 klockan 17.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Södra Bulltoftavägen 16, lokal Galaxen Petra

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (14) Sammanträdestid 2015-03-26, kl. 17.30 Plats Ledamöter Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) John Roslund (M) Lirije

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 29/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 29/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 29/2015 Socialnämnd öster Datum: 2015-06-11 Klockan: 14:00-17:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer