Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (5) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2015 SOFS Sammanfattning har tagit fram verksamhetsplaner för 2015 som svar på Nämndsbudget Verksamhetsplanerna innehåller bland annat avdelningarnas åtaganden för 2015 kopplat till nämndens mål och till andra politiska styrdokument. Verksamhetsplanerna beslutas av respektive avdelningschef och går till nämnden för information. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Verksamhetsplaner för 2015 Verksamhetsplan avdelning för individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan avdelning vård och omsorg Verksamhetsplan avdelning för områdesutveckling Verksamhetsplan staben Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande målen för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Nämndsbudget, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden och mått. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Måtten anger på vilket sätt åtagandena ska följas upp. Samtliga avdelningars åtaganden beskriver på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen är bara en del av de styrsignaler som verksamheten måste förhålla sig till. Andra exempel är lagstiftning, författningar, planer, handlingsprogram och riktlinjer. Verksamheten kan därför behöva ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen och samtliga åtaganden samlas i avdelningarnas planering. I verk- SIGNERAD

2 samhetsplanerna beskrivs även det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas under året. Verksamhetsplanerna beslutas av respektive avdelningschef och går till nämnden för information. 2 (5) Avdelningen för individ- och familjeomsorg, avdelningen för områdesutveckling och avdelningen för vård och omsorg har tagit fram varsin plan. Staben har tagit fram en gemensam plan för HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. I tabellen nedan finns de åtaganden och mått som stadsområdesförvaltningen satt utifrån nämndsmålen. Målområde Nämndsmål Indikator Åtagande Mått 1 Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med Resultat av brukarundersökningar inom nämndens ansvarsområde avseende inflytande och Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att fortsätta kvalitetsutvecklingen av innehållet i genomförandeplaner Brukarnas (kvinnors och mäns) upplevelse av inflytande och delaktighet i brukarundersökningen nämnder, myndigheter och delaktighet Avdelningen för vård och omsorg Brukarnas (kvinnors och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet Antal medborgarförslag åtar sig att öka brukarnas (kvinnors och mäns) medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan mäns) upplevelse av inflytande och delaktighet i brukarundersökningen 2 Fler kvinnor och män i stadsområde Söder ska bli självförsörjande Andelen kvinnor och män, med egen försörjning (förvärvsfrekvens) Antal hushåll med försörjningsstöd Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten inom två månader från nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till insats, upprätta en vårdplan tillsammans med klienten Avdelning för områdesutveckling åtar sig att erbjuda utbildning i medborgardialog för politiker och tjänstemän Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta aktivt för att antalet kvinnor och män med försörjningsstöd som blir självförsörjande, ska öka Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att öka samverkan med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen genom att öka antalet trepartssamtal med dessa aktörer Avdelning för områdesutveckling åtar sig att fortsätta arbetet på Framtidens Hus på Lindängen Förekomst av genomförandeplan i nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, som är upprättad inom två månader från nybesöket Förekomst av vårdplan i nya ärenden (missbruk) inom sektionen för vuxna Genomförd utbildning och antal deltagare Antal hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande Andel hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande Antal hushåll med försörjningsstöd som avslutats till arbete eller studier Andel hushåll med försörjningsstöd som avslutats till arbete eller studier Antal genomförda trepartssamtal tillsammans med Jobb Malmö Antal genomförda trepartssamtal tillsammans med Arbetsförmedlingen Antal personer i försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier

3 Målområde Nämndsmål Indikator Åtagande Mått 3 Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande Andelen flickor och pojkar inom stadsområdesnämndens fritidsverksamhet som anser sig Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa att avdelningens barnsekreterare har samtal med placerade samt möjliggöra barn och ungas delaktighet vara delaktiga och ha inflytande barn, två gånger per halvår Avdelningen för individ- och år och inflytande Andel flickor och pojkar som varit dokumenterat delaktiga i ärenden som berör dem (slumpmässigt urval) familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, skall barnens behov vara beaktade vid erbjudande om 4 Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov 5 Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet Jämställdhetsanalyser och genomförda åtgärder Andel kvinnor och män anställda inom nämndens verksamhetsområden som genomgått utbildning i normkritik och genus Resultat av brukarundersökningen inom ordinärt boende Resultat av brukarundersökningen inom särskilt boende boende åtar sig att anordna utbildning i jämnställdhetsanalys åtar sig att fortsätta att göra jämställdhetsanalyser åtar sig att erbjuda anställda kvinnor och män utbildning i normkritik och genus Kommunikationsavdelningen åtar sig att gå igenom tryckt material utifrån antidiskrimineringschecklistan Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att öka brukarnas (kvinnors och mäns) medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att genom brukarintervjuer kartlägga trygghetsbegreppet ur brukarnas, kvinnors och mäns, perspektiv Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra en brukarundersökning med de flickor, pojkar, kvinnor och män som erhållit insatser från avdelningens egen öppenvård Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten inom två månader från nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till insats, upprätta en vårdplan tillsammans med klienten Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden på sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn och som rör ansökan om boende, upprätta en genomförandeplan tillsammans med klienten Andel placerade barn som haft samtal med barnsekreterare två gånger per halvår under innevarande Att barnens behov är dokumenterade i ärendet Genomförd utbildning Genomförda åtgärder efter jämställdhetsanalyser Andelen anställda kvinnor och män som genomgått utbildning i normkritik och genus Att en utvärdering och rapport utifrån antidiskrimineringschecklistan på tryckt material genomförts Brukarnas (kvinnors och mäns) upplevelse av inflytande och trygghet i brukarundersökningen Antal intervjuer Genomförd brukarundersökning Förekomst av genomförandeplan i nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, som är upprättad inom två månader från nybesöket Förekomst av vårdplan i nya ärenden (missbruk) inom sektionen för vuxna Förekomst av genomförandeplan i ärenden med insats Boende 3 (5)

4 Målområde Nämndsmål Indikator Åtagande Mått 6 Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet 7 Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter 8 Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder, ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö 8 Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö Upplevd trygghet hos kvinnor och män i Malmös områdesundersökning (MOMS) Fallolyckor bland kvinnor och män 75 år och äldre i hemmet Antal anmälda hatbrott i stadsområde Söder Antal våldsutsatta kvinnor och män som söker stöd och hjälp av individoch familjeomsorgen Könsuppdelad besöksstatistik Åldersuppdelad besöksstatistik Förekomst av samarbetsformer med föreningar och andra delar av civilsamhället kring mötesplatserna Antal kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av sociala orsaker Antal kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av strukturella orsaker Andelen ekologiskt och etiskt certifierade inköp Kommunikationsavdelningen åtar sig att ta fram ett grafiskt uttryck tillsammans med övriga stadsområdesförvaltningar för individ- och familjeomsorgen Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att inom del av hemtjänsten genomföra läkemedelsgenomgång Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att implementera riktlinjer för fallprevention inom delar av hemtjänsten Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att utbilda personal i riskbedömningsinstrumentet FREDA Avdelning för områdesutveckling åtar sig att förse verksamheter inom avdelningen med relevant information gällande kommungemensamma verksamheter inom SRF Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att i mindre skala fortsätta med riktade insatser i samarbetet med kulturinstitutioner och fria aktörer för att öka tillgång till kulturen på Lindängen Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta för att öka antalet kvinnor och män som får förstahandskontrakt till de lägenheter som stadsområdet blivit tilldelade från lägenhetsenheten Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, skall barnens behov vara beaktade vid erbjudande om boende Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden på sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn och som rör ansökan om boende, upprätta en genomförandeplan tillsammans med klienten Avdelningen för områdesutveckling åtar sig att fortsätta arbeta i samverkan med övriga förvaltningar, fastighetsägare och byggföretag för att skapa ett tryggt och attraktivt Lindängen centrum åtar sig att minska antalet tjänsteresor med taxi i jämförelse med 2014 En sammanställning av grafiskt material producerat för individ- och familjeomsorgen i Stadsområdesförvaltning Söder Statistikjämförelse före och efter genomgång Statistikjämförelse före och efter implementering Genomförd utbildning Information genomförd på verksamhetsmöte/apt i alla verksamheter Antal insatser Antal övertag av lägenhetskontrakt Att barnens behov är dokumenterade i ärendet Förekomst av genomförandeplan i ärenden med insats Boende Beskrivning av arbetet kring Lindängen i samverkan med övriga aktörer Antalet tjänsteresor med taxi 4 (5)

5 Målområde Nämndsmål Indikator Åtagande Mått 9 Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar av livsmedel som görs av verksamheten Andel timmar som utförs av timavlönade kvinnor och män Frisknärvaro Sjukfrånvaro Andel heltidstjänster Andel ofrivilligt deltidsanställda kvinnor och män Ansvariga Eva Stener, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen Helen Hansson, avdelningschef för vård och omsorg Anna-Carin Mårtensson, enhetschef för områdesutveckling Christian Hagård, enhetschef för områdesutveckling Christer Eriksson, ekonomichef Katja Ligneman, kommunikationschef Annika Andersson, HR-chef åtar sig att öka andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor i jämförelse med 2014 åtar sig att aktivt arbeta för att frisknärvaron ska uppgå till minst 93 procent för förvaltningens anställda kvinnor och män åtar sig att aktivt arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av månadsavlönade kvinnor och män i förvaltningens verksamheter uppgår till minst 90 procent åtar sig att aktivt arbeta för att säkerställa att det vid samtliga annonserade tillsvidaretjänster erbjuds heltid eller önskad tjänstgöringsgrad åtar sig att aktivt arbeta för att alla tillsvidareanställda medarbetare (kvinnor och män) som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad får sina behov tillgodosedda inom sex månader HR-avdelningen åtar sig att erbjuda förvaltningens chefer utbildning i Adato, rehabiliteringsprocessen och förebyggande arbete för att öka frisknärvaron Andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor Frisknärvaron fördelad på kvinnor och män Andelen timmar som utförs av timavlönade kvinnor och män Andelen annonser där det framgår heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män som fått sitt önskemål tillgodosett inom sex månader Andel chefer (kvinnor och män) som genomgått utbildning 5 (5)

6 VerksamhetsPLaN Avdelningen för individ- och familjeomsorg Stadsområdesförvaltning Söder 2015 Foto: Istockphoto.com

7 1 Inledning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande målen för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Nämndsbudget, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen. Malmö stad använder sig av en målkedja som består av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i åtaganden och aktiviteter. För varje moment i målkedjan konkretiseras vad som ska utföras. Arbetet med att uppnå intentionerna i mål och åtaganden sker genom de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. När verksamhetsplanerna är klara svarar chefer på åtagandena genom att tillsammans med sina medarbetare planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter. Aktiviteterna samlas i enhetens eller sektionens arbetsplan. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen är bara en del av de styrsignaler som verksamheten måste förhålla sig till. Andra exempel är lagstiftning, författningar, planer, handlingsprogram och riktlinjer. Verksamheten kan därför behöva ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen. Det kan exempelvis handla om åtaganden kopplade till styrdokument eller åtaganden för stödfunktioner i förvaltningen. I verksamhetsplanen beskrivs även det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas under året. Kvalitetsarbetet baseras på identifierade förbättringsområden utifrån exempelvis granskningar, tillsyner, analyser, synpunkter och avvikelser. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 2(15)

8 2 Planering av verksamheten 2.1 Omvärld Befolkningsutveckling Antal invånare i stadsområde Söder 2015 fördelat på ålder Förändring 2015 Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Förändringar på nationell, regional och lokal nivå Ny lagstiftning avseende familjehem Den 1 juli 2015 planeras en ny lagstiftning avseende skärpta krav på familjehems- och jourhemsplaceringar träda i kraft. Effekter av detta är att utredningsförfarandet och godkännandet av familjehem och jourhem kan komma att bli mer omfattande samt att det ställs nya krav på tilltänkta familjehem och jourhem i form av obligatorisk utbildning. Svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper Både på nationell och europeisk nivå har det under flera år funnits svårigheter avseende att rekrytera och behålla erfarna socialsekreterare inom barn- och ungdomsvård. Detta har inte förändrats nämnvärt utan är alltjämt aktuellt. Situationen får konsekvenser för de barn och familjer som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen men också för de enskilda socialsekreterarna. Ökande flyktingströmmar Ökande flyktingströmmar till Sverige och Malmö innebär att den lokala befolkningsökningen kan påverkas under flera år framöver. Enligt Migrationsverket måste samhället bereda sig på att ta emot mellan och personer bara under Stadsområdesförvaltning Söder kommer behöva hantera dessa ökade behov, inte enbart avseende försörjning och bostäder, utan också vad gäller stöd- och behandlingsinsatser samt boendelösningar och ett socialt omhändertagande av ensamkommande barn. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 3(15)

9 2.2 Resurser Lokaler Avdelningen för individ- och familjeomsorg har tillgång till cirka 160 lägenheter. Behovet av ytterligare lägenheter kommer sannolikt att öka parallellt med den stadiga befolkningsökningen. Individ- och familjeomsorgen har även ansvaret för 3 sociala boenden med sammanlagt 17 platser. Sedan länge finns långtgående planer på ytterligare ett socialt boende i stadsområdet. Behovet är mycket stort men planeringen har hittills inte kunnat realiseras. har även en beställning hos LiMa (Lokal i Malmö) gällande en lämplig lokal för socialt boende för missbrukare. Denna beställning har ännu inte resulterat i något erbjudande Personal och kompetens Avdelningen för Individ- och familjeomsorg består av 215 medarbetare. Avdelningen är indelad i två enheter med fokus på barn och familj respektive vuxna. 87 procent av avdelningens medarbetare är kvinnor och 13 procent är män. Avdelningens första linjens chefer har i genomsnitt 16,5 medarbetare. Planering pågår för att dela nuvarande enheten för vuxna i 2 enheter med inriktning ekonomiskt bistånd respektive boende och missbruk. En av förvaltningens målsättningar är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och en av utmaningarna för förvaltningen är att säkerställa att dess medarbetare har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg innebär en majoritet av tjänsterna myndighetsutövning vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens. Det har under de senaste åren varit särskilt svårt att rekrytera erfarna medarbetare till enheten för barn och familj och dess utredningssektioner. Dessa rekryteringssvårigheter kan man dock se även på regional och nationell nivå. 2.3 Utveckling Utvecklingsområden Lean och det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen för individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen har sedan 2012 drivit ett utvecklingsarbete avseende implementering av Lean i hela organisationen. Satsningen är genomförd med hjälp av konsulter och 2015 är det sista året som avdelningen planerar att ta hjälp utifrån. Från och med 2016 ska Lean-arbetet stå på egna ben och vidare utveckling samt utbildning av nya medarbetare behöver hanteras inom verksamheten. Detta ställer stora krav på planeringen av innevarande år, så att avdelningen säkert har den kompetens och struktur som behövs för att kunna driva arbetet själv från och med Under 2015 behöver individ- och familjeomsorgen arbeta vidare med att få delarna i kvalitetsledningssystemet på plats. Det innebär primärt att fastställa de kvarvarande arbetsprocesserna, utveckla arbetet med interna och externa tvärprocesser samt ta fram rutiner för hur beslutade förbättringsåtgärder ska återföras in i verksamhetens arbete. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 4(15)

10 Arbete med våld i nära relationer Avdelningen för individ- och familjeomsorg har en speciellt riktad tjänst som ska medföra att kvaliteten i arbetet med våldsutsatta personer förbättras. Medarbetaren som innehar tjänsten ska arbeta som samordnare i dessa ärenden och därmed underlätta för alla inblandade tjänstemän men också för sökanden. Under året kommer ett utvecklingsarbete att bedrivas och externa medel är sökta för detta ändamål. Bland annat ska process och rutiner för arbetet upprättas Samarbeten internt och externt Samarbete med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen I Framtidens hus på Lindängen, bedriver individ- och familjeomsorgen verksamhet inom området ekonomiskt bistånd, det så kallade Områdesteamet. En av strategierna i detta arbete är att arbeta tätt tillsammans med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen för att kunna förkorta vägen från att en kvinna eller man ansöker, till upprättad planering för självförsörjning. Rent konkret så är de olika verksamheterna samlokaliserade i Framtidens hus, vilket innebär att de faktiska avstånden mellan verksamheterna är minimalt och i sin tur medför bättre samverkansmöjligheter. Hittills har detta samarbete kunnat realiseras inom ramen för områdessatsningen på Lindängen. De medel som anslagits för denna satsning upphör under innevarande år, vilket medför att verksamheterna behöver hitta alternativa vägar till finansiering om det nuvarande konceptet ska kunna drivas vidare. Samarbete med Region Skåne Sektionerna för ekonomiskt bistånd (specifikt Team unga vuxna) och Fosietorp vårdcentral har ett samarbetsprojekt som blivit beviljat medel från Finsam under tre år. Syftet med projektet är att utarbeta en metod som efter framtagandet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Tanken är att IOF ska fånga upp ungdomar som uppbär försörjningsstöd och vid behov kunna erbjuda kontakt med Fosietorp vårdcentral i de fall där den sökande har psykisk eller fysisk ohälsa. Samarbetet kommer att fortsätta under Individ- och familjeomsorgen i Malmö stad har utarbetat en lokal överenskommelse som rör arbetet med psykisk ohälsa hos barn och vuxna. I stadsområde Söder kommer IOF tillsammans med en vårdcentral, BUP samt grundskola och förskola, träffas och utarbeta lokala rutiner för ett samarbete kring målgruppen. Samarbete med Utbildningsförvaltningarna Avdelningen för individ- och familjeomsorg har under lång tid haft regelbundna träffar med representanter från skolorna i stadsområdet, med avsikten att på ett bra sätt kunna samverka kring de barn och ungdomar som blir föremål för insatser från IOF. När stadsdelarna slogs samman och skolverksamheten flyttades från stadsområdesförvaltningen, upphörde träffarna helt. Med början 2015 ska detta samarbete byggas upp på nytt och tillsammans kommer verksamheterna bland annat diskutera gemensamma rutiner och hur information kan spridas till berörda tjänstemän (exepelvis hur anmälningsförfarandet till socialtjänsten ska se ut). Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 5(15)

11 3 Mål och åtaganden I detta kapitel är verksamhetens åtaganden samlade. Det är åtaganden till nämndsmål, verksamhetsspecifika mål samt andra styrdokument och verksamhetsområden där verksamheten behöver åtaganden. 3.1 Kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och mått Nedan följer de mål som kommunfullmäktige antagit i budget Kommunfullmäktigemålen är nedbrutna i nämndsmål, vilket uttrycker på vilket sätt stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av de gemensamma målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden och mått. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Måtten anger på vilket sätt åtagandena ska följas upp. Varje avdelning ska bidra till målen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att vissa avdelningar kanske kan göra mer än andra för att nå målen. Samtliga avdelningars åtaganden avspeglar tillsammans på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten inom två månader från nybesöket Förekomst av genomförandeplan i nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, som är upprättad inom två månader från nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till insats, upprätta en vårdplan tillsammans med klienten Förekomst av vårdplan i nya ärenden (missbruk) inom sektionen för vuxna Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning Fler kvinnor och män i stadsområde Söder ska bli självförsörjande Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta aktivt för att antalet kvinnor och män med försörjningsstöd som blir självförsörjande, ska öka Antal hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande Andel hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande Antal hushåll med försörjningsstöd som avslutats till arbete eller studier Andel hushåll med försörjningsstöd som avslutats till arbete eller studier Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 6(15)

12 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att öka samverkan med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen genom att öka antalet trepartssamtal med dessa aktörer Antal genomförda trepartssamtal tillsammans med Jobb Malmö Antal genomförda trepartssamtal tillsammans med Arbetsförmedlingen Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa att avdelningens barnsekreterare har samtal med placerade barn, två gånger per halvår Andel placerade barn som haft samtal med barnsekreterare två gånger per halvår under innevarande år Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, skall barnens behov vara beaktade vid erbjudande om boende Att barnens behov är dokumenterade i ärendet Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov åtar sig att anordna utbildning i jämställdhetsanalys Genomförd utbildning åtar sig att fortsätta göra jämställdhetsanalyser Antal genomförda jämställdhetsanalyser åtar sig att erbjuda anställda kvinnor och män utbildning i normkritik och genus Andelen anställda kvinnor och män som genomgått utbildning i normkritik och genus Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att genomföra en brukarundersökning med de flickor, pojkar, kvinnor och män som erhållit insatser från avdelningens egen öppenvård Genomförd brukarundersökning Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, där det är relevant att arbeta utifrån en genomförandeplan, upprätta en sådan tillsammans med klienten inom två månader från nybesöket Förekomst av genomförandeplan i nya ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, som är upprättad inom två månader från nybesöket Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 7(15)

13 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden inom sektionen för vuxna (missbruk) och som leder till insats, upprätta en vårdplan tillsammans med klienten Förekomst av vårdplan i nya ärenden (missbruk) inom sektionen för vuxna Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden på sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn och som rör ansökan om boende, upprätta en genomförandeplan tillsammans med klienten Förekomst av genomförandeplan i ärenden med insats "Boende" I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att utbilda personal i riskbedömningsinstrumentet FREDA Genomförd utbildning Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder, ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att arbeta för att öka antalet kvinnor och män som får förstahandskontrakt till de lägenheter som stadsområdet blivit tilldelade från lägenhetsenheten Antal övertag av lägenhetskontrakt Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att säkerställa, att för alla hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende, skall barnens behov vara beaktade vid erbjudande om boende Att barnens behov är dokumenterade i ärendet Avdelningen för individ- och familjeomsorg åtar sig att i alla nya ärenden på sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn och som rör ansökan om boende, upprätta en genomförandeplan tillsammans med klienten Förekomst av genomförandeplan i ärenden med insats "Boende" Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö åtar sig att minska antalet tjänsteresor med taxi i jämförelse med 2014 Antalet tjänsteresor med taxi åtar sig att öka andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor i jämförelse med 2014 Andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 8(15)

14 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar åtar sig att aktivt arbeta för att frisknärvaron ska uppgå till minst 93 procent för förvaltningens anställda kvinnor och män Frisknärvaron fördelad på kvinnor och män åtar sig att aktivt arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av månadsavlönade kvinnor och män i förvaltningens verksamheter uppgår till minst 90 procent Andelen timmar som utförs av timavlönade kvinnor och män åtar sig att aktivt arbeta för att säkerställa att det vid samtliga annonserade tillsvidaretjänster erbjuds heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen annonser där det framgår heltid eller önskad tjänstgöringsgrad åtar sig att arbeta för att alla tillsvidareanställda medarbetare (kvinnor och män) som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad får sina behov tillgodosedda inom sex månader Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män som fått sina behov tillgodosedda inom sex månader 3.2 Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Verksamheten behöver även ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen. I detta avsnitt redovisas de verksamhetsspecifika mål som verksamheten behöver förhålla sig till. Det kan handla om mål som finns i kommunövergripande planer eller i andra typer av styrdokument. Styrdokument Effektmål Målindikator Åtaganden Mått Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Det ska vara lätt för både kvinnor och män i Malmö stad att förena förvärvsarbete och föräldraskap Medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet till arbetstid som är flexibel om verksamheten tillåter åtar sig att se över förläggning av möten med hänsyn till föräldrars behov En förvaltning som är fri från trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier åtar sig att, tillsammans med Malmö mot Diskriminering utbilda förvaltningens chefer och förvaltningsråd i diskrimineringslagstiftningen Andel chefer (kvinnor och män) som deltagit i utbildningen vid Ledarforum den 26 januari Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 9(15)

15 Styrdokument Effektmål Målindikator Åtaganden Mått Strategi och handlingsplan för sexuell hälsa Diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska minska. Sexuella trakasserier ska minska Andel av förvaltningens medarbetare som i medarbetarenkäten anger att de varit utsatta för sexuella trakasserier av chef eller kollega på arbetsplatsen ska minska till 1 procent åtar sig att öka medarbetarnas kunskaper om diskrimineringsgrunderna genom månadens fråga 3.3 Övriga åtaganden Förutom åtaganden till nämndsmål och verksamhetsspecifika mål kan verksamheten behöva åtaganden till specifika verksamhetsområden eller processer. Verksamhetsområde eller process Arbetsmiljöprocessen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet Åtaganden åtar sig att öka arbetstagarnas kunskaper inom arbetsmiljöområdet genom att genomföra de åtgärder som den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på Mått Genomförd implementering av det Malmö stad gemensamma introduktionsmaterialet för nya medarbetare Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 10(15)

16 4 Systematiskt kvalitetsarbete Stadsområdesnämnd Söder beslutade i januari 2014 om Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med systemet är att ge stadsområdesförvaltningen en ram för arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkten för styr- och ledningssystemet är bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I styr- och ledningssystemet anges att varje avdelning årligen ska ta fram en planering för sitt kvalitetsarbete. Planeringen ska beskriva vilket utvecklingsarbete som ska bedrivas och baseras på identifierade förbättringsområden utifrån exempelvis granskningar, tillsyn, analyser, synpunkter, avvikelser eller förbättringsförslag från de kvinnor och män som berörs av verksamheten. Planeringen förnyas varje år men en del av utvecklingsarbetet är mer långsiktigt. Nedan beskrivs verksamhetens planerade utvecklingsarbete inom områdena: Processkartläggning och processförbättring Delaktighet hos brukare, medborgare och medarbetare Samverkan Hantering av avvikelser och synpunkter Risk- och händelseanalyser Mäta och analysera resultatet 4.1 Processkartläggning och processförbättring Varje avdelningschef har ansvar för att det finns framtagna beskrivningar över avdelningens viktigaste processer samt rutiner, checklistor och andra standardiserande dokument. Avdelningschefen har även ansvar för att följa upp om processerna efterlevs och vid behov utbilda eller på annat sätt se till att det finns förutsättningar för medarbetarna att följa processerna. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Kartläggning, införande och förbättring av arbetsprocesser IOF Implementering av minst en framtagen arbetsprocess påbörjas av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Kartläggning, införande och förbättring av arbetsprocesser IOF Färdigställande av implementeringen av minst en framtagen arbetsprocess görs av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Upprättande av rutiner och checklistor IOF Identifiering av vilka rutiner och checklistor som behövs för att stödja de egna arbetsprocesserna görs av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Upprättande av rutiner och checklistor IOF Översyn av de befintliga rutinerna och checklistorna samt upprättande av ytterligare rutiner vid behov görs av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 11(15)

17 Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Processuppföljning IOF Påbörja undersökning avseende vilka verktyg (mätpunkter, stickprov, kollegiegranskning, etc.) som kan vara tillämpliga för att följa upp processernas efterlevnad Enhetschefer, Sektionschefer Processuppföljning IOF Ta fram rutin för revidering av arbetsprocesser och tillhörande rutiner Enhetschefer Kommunikation av processer och rutiner IOF Samtliga framtagna arbetsprocesser och tillhörande rutiner och checklistor görs tillgängliga på Komin Lean-koordinator 4.2 Delaktighet hos brukare, medborgare och medarbetare Varje avdelningschef har ansvar för att det finns verktyg för att undersöka vad de kvinnor och män som berörs av avdelningens verksamhet anser är bra kvalitet på verksamheten. Avdelningschefen ska också se till att det finns en utarbetad metod för att arbeta med kvalitetsförbättringar och för att det finns möjligheter för medarbetarna att lyfta fram förbättringsförslag. Det är viktigt att varje avdelning har en uttalad plan för hur medarbetarna ska involveras i planeringen av åtaganden och aktiviteter för året. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet IOF Fortsatt utbildning av samtliga medarbetare i att löpande använda tavelmöten för att på dessa kunna lyfta förslag till förbättringar och även ingå i det praktiska förbättringsarbetet Enhetschefer Medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet IOF Fortsatt utbildning av samtliga arbetsgrupper i att löpande använda tavelmöten för att få regelbunden information om verksamhetens arbete och resultat Enhetschefer Brukarinflytande IOF Påbörja inventering av på vilka sätt som verksamheten arbetar med brukarinflytande i nuläget Enhetschefer, Sektionschefer Brukarinflytande IOF Ta fram förslag till metoder, genom vilka verksamheten kan öka brukarnas möjlighet till inflytande Enhetschefer, Sektionschefer Brukarinflytande IOF Påbörja implementering av metoder, genom vilka verksamheten kan öka brukarnas möjlighet till inflytande 2016 Enhetschefer, Sektionschefer Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 12(15)

18 4.3 Samverkan Processen och rutinerna ska säkerställa att samverkan med andra verksamheter möjliggörs. Syftet med samverkan är att säkerställa att administrativa gränser inte innebär hinder för de kvinnor och män som är berörda av servicen. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Intern och extern samverkan IOF Identifiering av lokala (SoF Söder) processer och rutiner för samverkan som krävs för att säkra den enskildes behov av insatser, påbörjas av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Intern och extern samverkan IOF Framtagande av de lokala processer och rutiner som identifierats, påbörjas av samtliga arbetsgrupper Sektionschefer Intern och extern samverkan IOF Identifiering av interna (Malmö stad) samt externa processer och rutiner för samverkan som krävs för att säkra den enskildes behov av insatser, påbörjas av samtliga arbetsgrupper Enhetschefer, Sektionschefer Intern och extern samverkan IOF Framtagande av de interna och externa processer och rutiner som identifierats, påbörjas av samtliga arbetsgrupper Enhetschefer, Sektionschefer Kommunikation av samverkan IOF Publicering på Komin av identifierade och gällande dokument som reglerar samverkan Lean-koordinator 4.4 Hantering av avvikelser och synpunkter Varje avdelningschef har ansvar för att det finns ett systematiskt arbete med avvikelser för avdelningens verksamhet, i den mån inte ledningsuppgifterna enligt lag eller annan författning åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska. Varje avdelningschef har också ansvar för att det finns ett systematiskt arbete med synpunktshantering för avdelningens verksamhet. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Avvikelsehantering IOF Påbörja arbetet med att upprätta rutin för analys av inkomna avvikelser Kvalitetscontroller Avvikelsehantering IOF Säkerställa att medarbetare känner till möjligheten att använda sig av avvikelser samt att de vet hur man praktiskt gör Kvalitetscontroller Tillsyn och granskning IOF Upprätta rutin för att tillvarata synpunkter från tillsyn och granskning Enhetschefer Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 13(15)

19 Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Åtgärdande av fel IOF Säkerställa att det finns rutiner för åtgärdande av fel som upptäcks via synpunkter/klagomål, avvikelser, intern kontroll, tillsyn, riskanalys och egenkontroll Enhetschefer 4.5 Risk- och händelseanalyser En del av det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att göra risk- och händelseanalyser. Händelseanalyser görs vid en specifik avvikelse eller händelse. Riskanalyser görs löpande genom att avdelningen går igenom verksamhetens risker utifrån verksamhetens processer och verksamhetens mål. Riskerna hanteras både enskilt och tillsammans för att användas som underlag för utvecklingsarbete och intern kontroll. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Rutiner för risk- och händelseanalys IOF Ta fram rutin för risk- och händelseanalys med fokus på: När analys ska genomföras. Hur (med vilket verktyg) analys ska genomföras. Återkoppling av resultatet, in i verksamheten Enhetschefer, Kvalitetscontroller, Utv.sekreterare 4.6 Mäta och analysera resultatet Varje avdelningschef har ansvar för att det finns ett systematiskt arbete med att tillvarata kunskaper från granskningar och tillsyner. Förvaltningschefen har ansvar för att det tas fram resultatindikatorer kopplade till nämndens mål för verksamheten samt övergripande nyckeltal för att följa utvecklingen. Varje avdelningschef har ansvar för att det finns mätetal som följer upp utvecklingen av avdelningens verksamhet. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Kvalitetsuppföljning IOF Ta fram mätpunkter i samtliga sektioner samt på enhets- och avdelningsnivå, med syftet att kunna följa utvecklingen mot uppsatta mål Avdelningschef, Enhetschefer, Sektionschefer Kvalitetsuppföljning IOF Genomgång av nuvarande mall till kvalitetsberättelse i syfte att ta fram förslag på hur den kan förbättras Utv.sekreterare Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 14(15)

20 5 Hur följs verksamhetsplanen upp? Verksamhetsplanen och dess åtaganden följs upp genom olika dokument såsom delårsrapporter, årsanalys, kvalitetsberättelse och vid behov även verksamhetsberättelse. Årsanalysen är stadsområdesnämndens samlade berättelse om vad som gjorts under året i förhållande till mål och budget. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan 15(15)

21 Foto: Andreas Offesson Avdelningen för vård och omsorg VerksamhetsPLAN 2015 Stadsområdesförvaltning Söder

22 Innehållsförteckning 1 Inledning Planering av verksamheten Omvärld Resurser Utveckling Mål och åtaganden Kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och mått Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Övriga åtaganden Systematiskt kvalitetsarbete Processkartläggning och processförbättring Delaktighet hos brukare, medborgare och medarbetare Samverkan Mäta och analysera resultatet Hur följs verksamhetsplanen upp? Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 2(16)

23 1 Inledning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande målen för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Nämndsbudget, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen. Malmö stad använder sig av en målkedja som består av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i åtaganden och aktiviteter. För varje moment i målkedjan konkretiseras vad som ska utföras. Arbetet med att uppnå intentionerna i mål och åtaganden sker genom de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. När verksamhetsplanerna är klara svarar chefer på åtagandena genom att tillsammans med sina medarbetare planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter. Aktiviteterna samlas i enhetens eller sektionens arbetsplan. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen är bara en del av de styrsignaler som verksamheten måste förhålla sig till. Andra exempel är lagstiftning, författningar, planer, handlingsprogram och riktlinjer. Verksamheten kan därför behöva ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen. Det kan exempelvis handla om åtaganden kopplade till styrdokument eller åtaganden för stödfunktioner i förvaltningen. I verksamhetsplanen beskrivs även det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas under året. Kvalitetsarbetet baseras på identifierade förbättringsområden utifrån exempelvis granskningar, tillsyner, analyser, synpunkter och avvikelser. Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 3(16)

24 2 Planering av verksamheten I det här kapitlet kan du läsa om de förutsättningar som vård- och omsorgsverksamheten står inför vid planeringen av år Exempelvis förändringar i omvärlden och verksamhetens resurser. Du kan också läsa om verksamhetens strategier och utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärld Vård- och omsorgsverksamheten berörs av vad som händer i omvärlden, hos exempelvis regering, riksdag och Socialstyrelsen, i Malmöregionen i stort och inom den egna organisationen. Verksamhetens avdelningar har kontinuerlig bevakning av förändringar som kan komma att påverka verksamheten så som förändringar i lagstiftningen, nya föreskrifter som reglerar verksamhetsområdet samt kommunspecifika mål, planer och garantier. Det ställer krav på verksamheterna att ta fram och implementera nya rutiner eller riktlinjer Befolkningsutveckling När det gäller befolkningen som är 65 år och äldre förväntas alla åldersgrupper, förutom gruppen år, att öka. Den procentuellt största ökningen står grupperna år samt 90 år och äldre för. Detta kommer sannolikt att leda till att antalet kvinnor och män som får stöd och hjälp av vård- och omsorgsverksamheten kommer att öka Antal invånare i stadsområde Söder 2015 fördelat på ålder Förändring 2015 Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Förändringar på nationell, regional och lokal nivå Översyn av betalningsansvarslagen och nytt samverkansavtal I början av mars kom slutbetänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Utredningen är en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. I betänkandet framgår förslag om att vårdplanering ska ske på tre istället för fem dagar efter att brukaren är utskrivningsklar. Det pågår även ett arbete att ta fram nytt samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som ska börja gälla Avtalet syftar till att skapa förutsättningar för att bättre samordna insatser från sjukhus, primärvård, äldreomsorg och annan socialtjänst med medborgaren i centrum och fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet. Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 4(16)

25 Ny patientlag Patientlagen infördes i syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Den nya lagen innebär bland annat följande: Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke. Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas. Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Nytt verksamhetssystem och nya arbetssätt En viktig förändring för verksamheten är införandet av ett nytt verksamhetssystem för vård och omsorg. Från och med 1 januari 2015 har dokumentationssystemet Procapita ersatt Origo. Samtidigt startades en nationell implementering av ett nytt bedömningsinstrument där äldres behov är i centrum (BIC). BIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med strukturerad dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Utifrån BIC ska biståndsbeslutet innehålla mål för den samlade insatsen och omfatta vad den enskilde kan utföra själv, samt utgå från ett salutogent syn- och arbetssätt. I Malmö stad har även beslut tagits gällande en modell för biståndsbeslut i tid. Syftet är att ge brukare med behov av stöd från hemtjänsten större möjligheter att i dialog med personalen bestämma hur stödet ska utföras. Övergången till ett nytt verksamhetssystem, införandet av BIC och ICF samt en ny modell för biståndsbeslut tid, kommer att ta resurser i anspråk. Det handlar både om fortsatta utbildningsinsatser för medarbetare och chefer, samt att mer tid behöver avsättas vid dokumentation. Malmö stad har i samband med ovanstående dessutom infört nya avgifter inom vård och omsorg från och med 1 januari Resurser Inom vård och omsorg utgörs resurserna i hög grad av förvaltningens medarbetare. Det är deras kompetens och engagemang som skapar verksamheter av god kvalitet. Förutom medarbetarna är det viktigt att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler i form av exempelvis särskilda boenden Lokaler Vård- och omsorgsverksamheten står inför en generationsväxling med främst 30- och 40-talister som målgrupp. Dessa generationer kommer sannolikt att ha andra krav på både boende och insatser än dagens brukare. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre kommer att öka framöver. I och med att utvecklingen av hemtjänst och hemsjukvård möter fler av de äldres behov görs bedömningen att det inte krävs fler boendeplatser under Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 5(16)

26 Bostadssituationen i stadsområdet är ansträngd, vilket gör det svårt att erhålla en lägenhet. Utbudet av handikappanpassade lägenheter är mycket begränsat. Vård- och omsorgsverksamheten ser ett behov av ett utökat antal seniorlägenheter och SoL-boendeplatser för personer med psykiska diagnoser Personal och kompetens Förvaltningens största verksamhet är vård och omsorg som fram till den 31 mars bestod av två avdelningar. Syftet med att skapa en gemensam avdelning för vård och omsorg var att få en gemensam verksamhetsutveckling och en mer kostnadseffektiv organisering av resurserna. Inom avdelningen för vård och omsorg, med fokus på verksamhet arbetar 647 personer. 93 procent av avdelningens medarbetare är kvinnor och sju procent är män. Första linjens chefer på avdelningen har i genomsnitt 27 medarbetare. Inom enheten för bistånd arbetar 31 personer varav 6 procent är män och 94 procent är kvinnor. En av förvaltningens målsättningar är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. En av utmaningarna för förvaltningen är att säkerställa att varje medarbetare har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Inom vård- och omsorgsverksamheten pågår en generationsväxling bland de kvinnor och män som berörs av vården vilket kommer att innebära ändrade krav på de insatser och boendeformer som tillhandahålls. Dessutom förväntas ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som innebär att fler och mer krävande insatser ska utföras inom hemsjukvården kommer leda till ökat behov och därmed större svårigheter. Båda förändringarna får konsekvenser på de kompetenskrav som ställs på de medarbetare som möter brukarna. Inom vård och omsorg är det redan en ansträngd situation när det gäller att rekrytera och behålla sjuksköterskor i hemsjukvården. Biståndshandläggarna är också en yrkesgrupp där det är svårt att rekrytera erfarna medarbetare som kan hantera det komplexa myndighetsansvaret. Personalomsättningen är stor vilket fått till följd att arbetsbelastningen ökat med risk för sjukskrivningar Förvaltningens bemanningsenhet inom vård och omsorg är en del i förvaltningens personalstrategi för att kvalitetssäkra medarbetarnas kompetens, öka personalkontinuiteten samt minska antalet timavlönade till förmån för trygga anställningar inom förvaltningens vård och omsorgsverksamhet. 2.3 Utveckling I detta kapitel beskrivs viktiga utvecklingsområden för vård och omsorg i söder, samt interna och externa samarbeten Utvecklingsområden Individcentrerat förhållningssätt utifrån brukarens perspektiv Vård och omsorgs satsning på ett individcentrerat och salutogent förhållningssätt är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt i Sveriges kommuner och landstings (SKL) framgångsfaktorer för äldreomsorgen. Som ett led i arbetet med framgångsfaktorerna Individanpassad omsorg och Brukarorienterad organisationskultur fortsätter verksamheten att arbeta utifrån det salutogena synsättet som fokuserar på faktorer som främjar och bevarar brukarnas hälsa. Satsningen syftar till att stärka brukaren så att denne kan behålla sina färdigheter. Arbetssättet understöds av bedömningsmodellen BIC (äldres behov i centrum) som införts Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 6(16)

27 Den nationella brukarundersökningen Syftet med den nationella brukarundersökningen är att kartlägga kvinnor och mäns uppfattning om den vård och omsorg de får. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen för brukarna. Undersökningarna är ett av verksamhetens viktigaste utvärderings- och planeringsunderlag när det gäller att följa brukarnas nöjdhet och verksamhetens kvalitet över tid. Verksamheten kommer fortsätta att ha fokus på ett gott bemötande och hjälpens utförande utifrån brukarens inflytande och delaktighet. Välfärdsteknologi Vård- och omsorgsverksamheten fortsätter jobba med att använda läsplattor och smarta telefoner som arbetsverktyg. Triagehandboken som applikation används som redskap för säkrare bedömningar av vårdnivån inom hemsjukvården. Dessutom fortsätter utvecklingen av dataspel och introduktion av surfplattor för brukare och omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Syftet är att ge brukarna fler möjligheter till social interaktion, öka de kognitiva förmågorna samt erbjuda nya former av förströelser. Sedan 2013 pågår ett testprojekt med digitala lås inom hemtjänstområde Hermodsdal-Gullviksborg, vilket kommer fortsätta under Från januari 2015 har ytterligare ett test med digitala lås startat i hemtjänstområde Balladen och detta kommer att utvärderas året ut. Tillsammans med de fyra andra stadsområdena vill söder under året påbörja upphandling av digitala lås för hemtjänsten inom Malmö stad och införa nyckelfri hemtjänst. En nyckelfri hemtjänst förväntas leda till effektivare vård och omsorg med sänkta kostnader, och en förbättrad arbetsmiljö med mindre stress som följd Samarbeten internt och externt Samarbete med Region Skåne Ett samverkansavtal finns mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Utöver detta finns även ett gemensamt lokalt avtal mellan vård- och omsorgsverksamheten inom Stadsområdesförvaltning Söder, primärvården och psykiatrin där bland annat fortbildningssatsningar för legitimerad personal planeras. Även sektionschefer inom enheten för HSL och bemanning träffar regelbundet verksamhetsansvariga för primärvården för att säkerställa patientsäkerheten. Djur som resurs Vård- och omsorgsverksamheten har sedan tidigare ett samarbete med Sociala resursförvaltningen kring hund i tjänst. Genom att det satsas på djur som resurs har flera undersköterskor utbildats till pedagogiska hundförare som nu är verksamma inom särskilda boenden och dagverksamhet i stadsområdet. Samarbete med HR-strategiska med att bli en attraktivare arbetsgivare De fokusområden som identifierats när det gäller att bli en attraktiv arbetsgivare är att minska andelen timavlönade och öka månadsanställningar. Tre åtgärder är planerade: att upphandla ett schemaverktyg för att optimera planeringen, att kunna erbjuda chef i beredskap och att erbjuda introduktionsdagar för nyanställda biståndshandläggare. Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 7(16)

28 3 Mål och åtaganden I detta kapitel är verksamhetens åtaganden samlade. Det är åtaganden till nämndsmål, verksamhetsspecifika mål samt andra styrdokument och verksamhetsområden där verksamheten behöver åtaganden. 3.1 Kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och mått Nedan följer de mål som kommunfullmäktige antagit i budget Kommunfullmäktigemålen är nedbrutna i nämndsmål, vilket uttrycker på vilket sätt stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av de gemensamma målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden och mått. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Måtten anger på vilket sätt åtagandena ska följas upp. Varje avdelning ska bidra till målen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att vissa avdelningar kanske kan göra mer än andra för att nå målen. Samtliga avdelningars åtaganden avspeglar tillsammans på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att fortsätta kvalitetutvecklingen av innehållet i genomförandeplaner Brukarnas (kvinnors och mäns) upplevelse av inflytande och delaktighet i brukarundersökningen Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att öka brukarnas (kvinnors och mäns) medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan Brukarnas (kvinnors och mäns) upplevelse av inflytande och delaktighet i brukarundersökningen Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning Fler kvinnor och män i stadsområde Söder ska bli självförsörjande Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, åtar sig att anordna utbildning i jämnställdhetsanalys Genomförd utbildning Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 8(16)

29 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet åtar sig att fortsätta att göra jämställdhetsanalyser åtar sig att erbjuda anställda kvinnor och män utbildning i normkritik och genus Genomförda åtgärder efter jämställdhetsanalyser Andelen anställda kvinnor och män som genomgått utbildning i normkritik och genus I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att öka brukarnas (kvinnors och mäns) medverkan vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan Brukarnas (kvinnors och mäns) upplevelse av inflytande och trygghet i brukarundersökningen Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att genom brukarintervjuer kartlägga trygghetsbegreppet ur brukarnas, kvinnors och mäns, perspektiv Antal intervjuer I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att inom del av hemtjänsten genomföra läkemedelsgenomgång Statistikjämförelse före och efter genomgång Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att implementera riktlinjer för fallprevention inom delar av hemtjänsten Statistikjämförelse före och efter implementering Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 9(16)

30 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad Söder, ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar åtar sig att minska antalet tjänsteresor med taxi i jämförelse med 2014 Antalet tjänsteresor med taxi åtar sig att öka andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor i jämförelse med 2014 Andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar åtar sig att aktivt arbeta för att frisknärvaron ska uppgå till minst 93 procent för förvaltningens anställda kvinnor och män Frisknärvaron fördelad på kvinnor och män åtar sig att aktivt arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av månadsavlönade kvinnor och män i förvaltningens verksamheter uppgår till minst 90 procent Andelen timmar som utförs av timavlönade kvinnor och män åtar sig att aktivt arbeta för att säkerställa att det vid samtliga annonserade tillsvidaretjänster erbjuds heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen annonser där det framgår heltid eller önskad tjänstgöringsgrad åtar sig att aktivt arbeta för att alla tillsvidareanställda medarbetare (kvinnor och män) som anmäler önskemål om högre sysselsättningsgrad får sina behov tillgodosedda inom sex Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män som fått sitt önskemål tillgodosett inom sex månader Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 10(16)

31 Kommunfullmäktigemål Nämndsmål Åtaganden Mått månader 3.2 Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Verksamheten behöver även ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen. I detta avsnitt redovisas de verksamhetsspecifika mål som verksamheten behöver förhålla sig till. Det kan handla om mål som finns i kommunövergripande planer eller i andra typer av styrdokument. Styrdokument Effektmål Målindikatorer Åtaganden Mått Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Alla brukare ska aktivt erbjudas att medverka i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Alla brukare ska kunna påverka när och hur beviljade serviceinsatser utförs. Avdelningen för vård och omsorg åtar sig prova brukarplanerad schemaläggning. Antal brukare, kvinnor och män, som erbjudits att delta i schemaläggning Alla brukare ska informeras om någon annan personal än planerat ska utföra hjälpen, eller om den planerade tiden ändras. Brukarens upplevda trygghet ska öka. Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att arbeta i enlighet med Malmö stads värdighets garantier för hemtjänsten Brukarundersökningen Nöjdheten hos brukaren vad gäller bemötande ska öka. Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att fortsätta med dagliga aktiva diskussionerna på arbetsplatserna gällande vad ett gott bemötande innebär, både mellan varandra i personalgruppen såväl som i mötet med brukaren. Protokoll från APT Samtliga stadsområdesnämnder ska rapportera i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativregistret. Avdelningen för vård och omsorg åtar sig att använda de nationella kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och Svenska palliativregistret Utförda åtgärder enligt de nationella kvalitetsregistren Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Det ska vara lätt för både kvinnor och män i Malmö stad att förena förvärvsarbete och föräldraskap Medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet till arbetstid som är flexibel om verksamheten tillåter ser över förläggning av möten med hänsyn till föräldrars behov En förvaltning som är fri från trakasserier, repressalier och sexuella tra- åtar sig att, tillsammans med Malmö mot Diskriminering ut- Andel chefer (kvinnor och män) som deltagit i utbildningen vid Ledarfo- Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 11(16)

32 Styrdokument Effektmål Målindikatorer Åtaganden Mått kasserier bilda förvaltningens chefer och förvaltningsråd i diskrimineringslagstiftningen rum den 26 januari Strategi och handlingsplan för sexuell hälsa Diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska minska. Sexuella trakasserier ska minska Andel av förvaltningens medarbetare som i medarbetarenkäten anger att de varit utsatta för sexuella trakasserier av chef eller kollega på arbetsplatsen ska minska till 1 procent åtar sig att öka medarbetarnas kunskaper om diskrimineringsgrunderna genom månadens fråga 3.3 Övriga åtaganden Förutom åtaganden till nämndsmål och verksamhetsspecifika mål kan verksamheten behöva åtaganden till specifika verksamhetsområden eller processer. Verksamhetsområde eller process Arbetsmiljöprocessen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet Åtaganden åtar sig att öka arbetstagarnas kunskaper inom arbetsmiljöområdet genom att genomföra de åtgärder som den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på Mått Genomförd implementering av det Malmö stad gemensamma introduktionsmaterialet för nya medarbetare Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 12(16)

33 4 Systematiskt kvalitetsarbete Stadsområdesnämnd Söder beslutade i januari 2014 om Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med systemet är att ge stadsområdesförvaltningen en ram för arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkten för styr- och ledningssystemet är bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I styr- och ledningssystemet anges att varje avdelning årligen ska ta fram en planering för sitt kvalitetsarbete. Planeringen ska beskriva vilket utvecklingsarbete som ska bedrivas och baseras på identifierade förbättringsområden utifrån exempelvis granskningar, tillsyn, analyser, synpunkter, avvikelser eller förbättringsförslag från de kvinnor och män som berörs av verksamheten. Planeringen förnyas varje år men en del av utvecklingsarbetet är mer långsiktigt. Nedan beskrivs verksamhetens planerade utvecklingsarbete inom områdena: Processkartläggning och processförbättring Delaktighet hos brukare, medborgare och medarbetare Samverkan Mäta och analysera resultatet 4.1 Processkartläggning och processförbättring Varje avdelningschef har ansvar för att det finns framtagna beskrivningar över avdelningens viktigaste processer samt rutiner, checklistor och andra standardiserande dokument, i den mån inte ledningsuppgifterna enligt lag eller annan författning åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avdelningschefen har även ansvar för att följa upp om processerna efterlevs och vid behov utbilda eller på annat sätt se till att det finns förutsättningar för medarbetarna att följa processerna, i den mån inte ledningsuppgifterna enligt lag eller annan författning åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Kartläggning, införande och förbättring av arbetsprocesser VOO Framtagning av rehabprocess 2015 Utvecklingssekreterare VOO Framtagande av delegeringsprocess inom HSL 2015 MAS Upprättande av rutiner och checklistor VOO Framtagande av rutin gällande granskning av HSLdokumentation 2015 MAS 4.2 Delaktighet hos brukare, medborgare och medarbetare Varje avdelningschef har ansvar för att det finns verktyg för att undersöka vad de kvinnor och män som berörs av avdelningens verksamhet anser är bra kvalitet på verksamheten. Avdelningschefen ska också se till att det finns en utarbetad metod för att arbeta med kvalitetsförbättringar och för att det finns möjligheter för medarbetarna att lyfta fram förbättringsförslag. Det är viktigt att varje avdelning har en uttalad plan för hur medarbetarna ska involveras i planeringen av åta- Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 13(16)

34 ganden och aktiviteter för året. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Brukarinflytande VOO Undersökning av på vilka sätt som verksamheten kan öka brukarnas möjlighet till inflytande. 2015/2016 Avdelningschef Brukarinflytande VOO Utvecklingsarbete gällande genomförandeplaner. 2015/2016 Enhetschefer, SAS Tillgänglighet VOO Upprättande av arbetsformer och rutiner för hur verksamheten ska göras tillgänglig, exempelvis lokaler, telefontider, e-postpolicy, information 2015/2016 Avdelningschef 4.3 Samverkan Processen och rutinerna ska säkerställa att samverkan med andra verksamheter möjliggörs. Syftet med samverkan är att säkerställa att administrativa gränser inte innebär hinder för de kvinnor och män som är berörda av servicen. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Intern och extern samverkan VOO Identifiering av de processer och rutiner för samverkan som krävs för att säkra den enskildes behov av insatser 2015 Avdelningschef Intern och extern samverkan VOO Beskrivning och fastställande av de processer och rutiner för samverkan som krävs för att säkra den enskildes behov av insatser 2015 SAS, MAS, Utvecklingssekreterare Intern och extern samverkan VOO Identifiering av de processer och rutiner som krävs för samverkan mellan nämnder, myndigheter, vårdgivare, föreningar med flera 2015 Avdelningschef Intern och extern samverkan VOO Beskrivning och fastställande de nya processer och rutiner som krävs för samverkan mellan nämnder, myndigheter, vård SAS, MAS, Utvecklingssekreterare Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 14(16)

35 Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande 4.4 Mäta och analysera resultatet givare, föreningar med flera Varje avdelningschef har ansvar för att det finns ett systematiskt arbete med att tillvarata kunskaper från granskningar och tillsyner. Förvaltningschefen har ansvar för att det tas fram resultatindikatorer kopplade till nämndens mål för verksamheten samt övergripande nyckeltal för att följa utvecklingen. Varje avdelningschef har ansvar för att det finns mätetal som följer upp utvecklingen av avdelningens verksamhet. Vad? Vem? Utvecklingsarbete Tidplan Ansvar för utförande Egenkontroll VOO Utveckling av egenkontroller i syfte att säkra verksamhetens kvalitet 2015 Enhetschefer Utveckling av mätetal VOO Framtagande och kontinuerlig uppföljning av nyckeltal för hemtjänsten i samarbete med HR- och ekonomiavdelningen 2015 Enhetschefer Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 15(16)

36 5 Hur följs verksamhetsplanen upp? Verksamhetsplanen och dess åtaganden följs upp genom olika dokument såsom delårsrapporter, årsanalys, kvalitetsberättelse och vid behov även verksamhetsberättelse. Årsanalysen är stadsområdesnämndens samlade berättelse om vad som gjorts under året i förhållande till mål och budget. Avdelningen för vård och omsorg, Verksamhetsplan 16(16)

37 Foto: Johan Bävman Avdelningen för områdesutveckling VerksamhetsPLAN 2015 Stadsområdesförvaltning Söder

38 Innehållsförteckning 1 Inledning Planering av verksamheten Omvärld Resurser Utveckling Mål och åtaganden Kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och mått Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Övriga åtaganden Systematiskt kvalitetsarbete Hantering av synpunkter Risk- och händelseanalyser Mäta och analysera resultat Hur följs verksamhetsplanen upp?... 15

39 1 Inledning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och beslutar samtidigt om de övergripande målen för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Nämndsbudget, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen. Malmö stad använder sig av en målkedja som består av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i åtaganden och aktiviteter. För varje moment i målkedjan konkretiseras vad som ska utföras. Arbetet med att uppnå intentionerna i mål och åtaganden sker genom de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. När verksamhetsplanerna är klara svarar chefer på åtagandena genom att tillsammans med sina medarbetare planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter. Aktiviteterna samlas i enhetens eller sektionens arbetsplan. Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen är bara en del av de styrsignaler som verksamheten måste förhålla sig till. Andra exempel är lagstiftning, författningar, planer, handlingsprogram och riktlinjer. Verksamheten kan därför behöva ta fram kompletterande åtaganden som inte är kopplade till nämndsmålen. Det kan exempelvis handla om åtaganden kopplade till styrdokument eller åtaganden för stödfunktioner i förvaltningen. I verksamhetsplanen beskrivs även det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas under året. Kvalitetsarbetet baseras på identifierade förbättringsområden utifrån exempelvis granskningar, tillsyner, analyser, synpunkter och avvikelser. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan 2(15)

40 2 Planering av verksamheten Avdelning för områdesutveckling ansvarar för medborgarkontor, bibliotek, mötesplatser, fritidsverksamhet, fältgrupp och förebyggande verksamhet samt samordnar förvaltningens arbete med stadsutveckling, närdemokrati, trygghet, folkhälsa, näringsliv och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Områdesprogram Lindängen ligger också under avdelning för områdesutveckling. Avdelningens fokus ligger på att skapa engagemang och fånga upp medborgarnas behov och önskemål. I detta kapitel presenteras de förutsättningar och utmaningar som avdelning för områdesutveckling står inför vid planeringen av år 2015, exempelvis avdelningens resurser samt omvärldsförändringar. 2.1 Omvärld Det ställs allt högre krav på fritids- och kulturverksamheter för att möta förändrade behov och samhällsutmaningar. Bland annat visar befolkningsprognosen på en ökning av antalet barn och unga i stadsområdet. Då många av verksamheterna vänder sig till denna målgrupp kommer den förväntade befolkningsökningen sannolikt att påverka verksamheterna på olika sätt Befolkningsutveckling Prognosen visar att stadsområdets befolkning förväntas att öka med nästan 1,5 procent under 2015 (från till kvinnor, män, flickor och pojkar). De största procentuella ökningarna finns inom åldersgrupperna 6-15 år, år samt 90 år och äldre. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan 3(15)

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-01-02 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Foto: Sanna Dolck Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 5 2.1 Stadsområdesförvaltningen... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-01-09 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan SOFN-2014-518 Sammanfattning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Malmö i siffror 313 000 invånare Ökande befolkning 29 år i rad 31 % födda utomlands 177 nationaliteter 150 språk talas Ung befolkning - 49 % under 35 år Tidigare folkhälsoarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014

Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-03-31 Vår referens Sofi Kimfors Sektionschef sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorg 2014 SOFN-2015-127

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-11 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster 2016 SOFV-2015-1739

Läs mer