Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan Vår referens. Malin Björk Sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo."

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV Sammanfattning I grunden handlar allt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor är lika värda. I framtagen jämställdhets- och mångfaldsplan samlas förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering under Planen är skriven mot bakgrund av diskrimineringslagen samt tre andra, av kommunfullmäktige, beslutade planer: utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, plan för jämställd personalpolitik och strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Jämställdhets- och mångfaldsplanens mål, åtaganden och aktiviteter är grupperade under tre inriktningsområden: 1. Utbildning, kunskap och engagemang 2. Analys och kvalitétsutveckling 3. Anställningsvillkor och lön Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att godkänna jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ansvariga SIGNERAD

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Stadsområdesförvaltning Väster Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Malin Björk, Lena Liepe, Anna Vroland Stadsområdesförvaltning Väster Kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen

3 Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhet, antidiskriminering och mångfald... 3 Ansvarsfördelning... 4 Planens roll i förhållande till övriga styrdokument... 5 Handlingsplan mål, åtaganden och aktiviteter... 6 Område 1: utbildning, kunskap och engagemang... 6 Område 2: analys och kvalitetsutveckling... 8 Område 3: anställningsvillkor och lön Begrepp Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

4 Jämställdhet, antidiskriminering och mångfald I grunden handlar allt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor är lika värda. Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Grundtanken är att först när kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhället kan vi få ett mer rättvist och demokratiskt samhälle som främjar kvinnors och mäns kompetens och kreativitet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt samhälle. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitétssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och kvalitétssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. Jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor har lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Diskriminering innebär särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet, och som kränker individens personliga integritet. Diskriminering är en social handling som upprätthåller en viss samhällelig maktstruktur som missgynnar vissa grupper eller individer. En orsak till diskriminering är de normer som råder i samhället och drabbar ofta personer utifrån andra människors fördomar om individer eller grupper. Diskriminering utförs inte alltid medvetet och kan därför vara svår att identifiera, beskriva och bevisa. Som arbetsgivare ska förvaltningen motverka all form av diskriminering vad gäller kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Med mångfald avses likheter och olikheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta till vara på människors olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter och förvalta det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet inom förvaltningens alla verksamheter. Arbetet med jämställdhet, antidiskriminering och mångfald handlar om att ta tillvara de individuella resurser som finns bland medarbetare och arbetssökande och skapa en grund för acceptans och respekt. Det handlar också om att säkerställa likvärdig service, bemötande och myndighetsutövning för alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Förvaltningen arbetar med att ta tillvara medarbetarnas personliga kompetens, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och stimulerande arbetsmiljö fri från diskriminerande strukturer. 3 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

5 Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, plan för jämställd personalpolitik samt strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Kommunstyrelsen har ansvaret för att styra, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden. Nämnderna har besluts-, genomförande- och uppföljningsansvar för Jämställdhets och mångfaldsarbetet i förvaltningen. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning. Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. För stöd, rådgivning och information till förvaltningarna samt omvärldsbevakning. Stadsområdesdirektören med sin ledningsgrupp är ansvarig för genomförandet av förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan. I varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i jämställdhets- och mångfaldsfrågor som har mandat från ledningsgruppen att driva frågorna i förvaltningen. Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhets, antidiskriminerings och mångfaldsarbetet. Medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhets, antidiskriminerings och mångfaldsarbetet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för samarbete och utveckling av arbetet med frågorna. 4 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

6 Planens roll i förhållande till övriga styrdokument I jämställdhets- och mångfaldsplanen samlas förvaltningens arbete med jämställdhet, jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering under 2014 i en gemensam plan. Planen är skriven mot bakgrund av diskrimineringslagen samt tre andra, av kommunfullmäktige, beslutade planer: Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering är beslutad av kommunfullmäktige. Planen utgår från CEMR:s Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Syftet med utvecklingsplanen är att kvalitetssäkra våra verksamheter både ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv för att säkerställa att de blir jämställda och icke-diskriminerande. Plan för jämställd personalpolitik är beslutad av kommunfullmäktige. Planen omfattar enbart mål och åtgärder på det personalpolitiska området. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet och att säkerställa att lagar och övriga styrdokument i Malmö stad följs. Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad är beslutad av kommunfullmäktige. Planen ska synliggöra och motverka den diskriminering som förekommer samt vara en grund för ett inkluderande och öppet samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhets- och mångfaldsplanens mål, åtaganden och aktiviteter är grupperade under tre inriktningsområden: 1. Utbildning, kunskap och engagemang 2. Analys och kvalitetsutveckling 3. Anställningsvillkor och lön Förvaltningens åtaganden i jämställdhets- och mångfaldsplanen återrapporteras i delårsrapporter och årsanalys. CEMR: Council of European Municipalities and Regions. 5 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

7 Handlingsplan mål, åtaganden och aktiviteter Område 1: utbildning, kunskap och engagemang Från kommunövergripande styrdokument Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsintegrering. Ur plan för jämställd personalpolitik: Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. arbetet mot diskriminering: Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för att motverka diskriminering. Förvaltningar uppmärksammas på vikten av att ledningen har engagemang och kompetens för att aktivt driva antidiskrimineringsarbetet framåt. Ledares ansvar uttrycks även tydligt i diskrimineringslagstiftningen. Mål Förvaltningens ledningsgrupp ska vara väl införstådd med innehållet i utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering och plan för jämställd personalpolitik. Åtagande (Ansvar) Planerna ska gås igenom och diskuteras under ett ledningsgruppsmöte. (Ledningsgrupp) Aktiviteter Ansvariga tjänstepersoner på stadskontoret bjuds in till förvaltningens ledningsgruppsmöte i syfte att gå igenom innehållet i planerna och förtydliga chefers roll och ansvar. Förvaltningschef och samordnare för arbetet med jämställdhetsintegrering går gemensamt på det årliga stornätverket den 19 november arbetet mot diskriminering: Malmö stad säkerställer en hög kompetens inom organisationen genom att kontinuerligt genomföra en utbildning för alla ledare och chefer inom den egna organisationen i antidiskriminering och hur man skapar en arbetsplats för alla. Malmö stads ledning behöver grundläggande kunskaper kring genusteori och viktiga jämställdhetsfrågor inom det egna området. Ledares kunskap om jämställdhet, mångfald och antidiskriminering ska öka. Jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektivet ska integreras i utformningen av förvaltningens ledarträffar. (HR-avdelningen) Förvaltningens chefer deltar i chefsutbildning i jämställdhetsintegrering. (Alla avdelningar) Diskussioner kring jämställdhet, diskriminering, kränkningar och trakasserier ska integreras i planeringen och genomförandet av ledarträffar. Föreläsare Sandra Dahlén bjuds in till ledarträff den 9 juni 2014 för att prata om normer, diskriminering, trakasserier och kränkningar. Chefer bjuds in till chefsutbildning i jämställdhetsintegrering som arrangeras av Stadskontoret. 6 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

8 Område 1: utbildning, kunskap och engagemang Från kommunövergripande styrdokument För att skapa motivation, engagemang, få genomslagskraft och nå framgång behöver medarbetare utbildning, kunskap och tid för reflektion. arbetet mot diskriminering: Malmö stads verksamheter har senast år 2016 ett aktivt arbete med kompetensutveckling för kommunens medarbetare inom området diskriminering. Mål Medvetenhet och engagemang avseende jämställdhets och mångfaldsarbete bland medarbetare och ledare ska öka. Åtagande (Ansvar) Ledare ska ge medarbetare möjlighet att delta på Nordiskt Forum och Stora Likarättsdagen. (Alla avdelningar) Samtliga arbetsplatser ska minst en gång om året diskutera jämställdhet och antidiskriminering. (Respektive avdelning) Fikakort tas fram och hålls tillgängligt i förvaltningens fikarum. (Utvecklingsgruppen för jämställdhetsintegrering och kommunikationsavdelningen) Aktiviteter 53 medarbetare går på Nordiskt Forum. 38 medarbetare går på Stora Likarättsdagen. Kommunikationsavdelningen upprättar en jämställdhet och mångfaldssida på Komin med information, länkar och annat material som kan användas som diskussionsunderlag. Fikakort med diskussionsfrågor och fakta som rör jämställdhet, antidiskriminering, trakasserier och mångfald tas fram. Aktiviteten genomförs under förutsättning att förvaltningen beviljas medel från stadskontoret. 7 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

9 Område 2: analys och kvalitetsutveckling Från kommunövergripande styrdokument Ur plan för jämställd personalpolitik: Jämställdhetsanalyser sker kontinuerligt i det ordinarie arbetet i syfte att identifiera förvaltningens specifika utvecklingsområden för att skapa likvärdiga förhållanden och villkor för kvinnor och män. Mål Jämställdhetsanalyser och åtgärder för jämställdhet ska vara en integrerad del i verksamheternas utvecklingsarbete. Åtagande (Ansvar) Under 2014 ska arbete med jämställdhetsanalyser påbörjas. (Kommunikationsavdelningen och Ekonomiavdelningen) Aktiviteter Förvaltningens kommunikationsavdelning och ekonomiavdelning ska påbörja arbete med jämställdhetsanalyser. Skicka ansökan till Boverket om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer. Alla verksamheter i förvaltningen gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet. Ur plan för jämställd personalpolitik: Malmö stads rekryteringar ska vara fria från diskriminering. arbetet mot diskriminering: Malmö stad är en aktivt icke diskriminerande arbetsgivare. Det förekommer inte diskriminering vid rekryteringar. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv innebär hållbar jämställdhet att arbeta för ökad jämställdhet när det gäller alla aspekter av anställning inklusive arbetsorganisation och arbetsvillkor och att motverka alla former av diskriminering. Arbete med att granska rekryteringsprocesser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv ska påbörjas. Samtliga annonser som publiceras ska granskas utifrån ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. (HR-avdelningen) Samtliga chefsrekryteringsprocesser ska vara jämställda och fria från diskriminering. (HR-avdelningen) Ta fram och implementera checklista och annat stödmaterial för jämställd rekrytering. I samband med att rekrytering påbörjas föra dialog och diskussion med rekryterande chef angående kravprofil och annons utifrån ett jämställdhetsoch antidiskrimineringsperspektiv. Representant från HRavdelningen deltar i Malmö stads arbetsgrupp för jämställd rekrytering. Ur plan för jämställd personalpolitik: Förvaltningen skapar tydliga och öppna system för karriärutveckling (krav). Skapa tydliga och öppna system för karriärutveckling. Förvaltningen ska fortsätta att rekrytera kandidater till Malmö stads program Framtida ledare. Rekryteringen till programmet ska ske strukturerat, transparent och fritt från diskriminering. (HR-avdelningen) Marknadsföra och rekrytera till Framtida ledare samt planera och genomföra introduktionsterminen i förvaltningen. 8 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

10 Område 2: analys och kvalitetsutveckling Från kommunövergripande styrdokument arbetet mot diskriminering: Se över informationsmaterial och blanketter ur antidiskrimineringssynpunkt, materialet ska vara fritt från rasistiska och/eller könsstereotypa beskrivningar. Mål Egenproducerat informationsmaterial ska vara fritt från diskriminerande och/eller könsstereotypa bilder och beskrivningar. Åtagande (Ansvar) Checklista diskrimineringsfri kommunikation ska användas när informationsmaterial produceras av kommunikationsavdelningen. (Kommunikationsavdelningen i samarbete med alla avdelningar) Aktiviteter Implementera checklistan i den ordinarie arbetsprocessen. I en jämställdhetsanalys ingår att se över rutiner, praxis och modeller för att bedöma om dessa uppvisar exempel på diskriminering eller om de präglas av stereotypa könsrollsmönster. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Arbete med att jämställdhetsintegrera dokument ska påbörjas. Checklista diskrimineringsfri kommunikation och checklista för beslutsunderlag ska spridas i förvaltningen. (Kommunikationsavdelningen) Checklistorna ska användas vid ärendehantering/handläggning i syfte att jämställdhetsintegrera dokument och beslut samt säkerställa en diskrimineringsfri kommunikation. Ett systematiskt arbetssätt är viktigt för att lyckas med jämställdhetsintegrering. En viktig metod är att göra jämställdhetsanalyser inför beslut för att analysera konsekvenserna av våra beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv 9 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

11 Område 3: anställningsvillkor och lön Från kommunövergripande styrdokument Ur plan för jämställd personalpolitik: Arbetsförhållandena och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla kvinnor och män anställda i Malmö stad. Mål Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Åtagande (Ansvar) Vid annonsering av tjänster som är tillsvidare och på deltid ska följande formulering finnas med i annonsen, i enlighet med Malmö stads rekryteringsprocess: I Malmö stad erbjuder vi anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. (HR-avdelningen) Aktiviteter Säkerställa att det i annonser för tjänster som är tillsvidare och på deltid framgår att Malmö stad erbjuder anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. Kommunen som arbetsgivare arbetar för likvärdiga anställningsvillkor och jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv innebär hållbar jämställdhet att arbeta för ökad jämställdhet när det gäller alla aspekter av anställning inklusive arbetsorganisation och arbetsvillkor och att motverka alla former av diskriminering. Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Anställningar som vid anställningens början bedöms omfatta minst 3 veckor, inklusive sommarvikariat inom vård och omsorg, ska i så stor utstäckning som möjligt vara månadsanställningar. (Alla avdelningar) Uppstart för enheten för kompetensresurs, augusti Enhetens verksamhet förväntas leda till mindre behov av timanställda i verksamheterna samt ökad kontinuitet för brukarna. Ur plan för jämställd personalpolitik: Varje förvaltning/nämnd ska årligen utifrån förvaltningens lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader inom förvaltningen för såväl lika som likvärdigt arbete (krav) Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att kommunen som arbetsgivare arbetar för att förhindra osakliga skillnader i lön till alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Stadsområdesförvaltning Väster. (HR-avdelningen) HR-avdelningen ska årligen utifrån förvaltningens lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader inom förvaltningen, för såväl lika som likvärdigt arbete. Principer för nylönesättning ses över utifrån ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. 10 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

12 Begrepp Diskriminering Jämlikhet Jämställdhet Innebär särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika delar av samhällslivet, och som också kränker individens personliga integritet. Diskriminering är en social handling som upprätthåller en viss typ av samhällelig maktstruktur som missgynnar vissa grupper och individer. (Källa: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad) Handlar om alla individers lika värde avsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet, mm.(källa: Handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.(källa: Jämställdhetsintegrering En strategi för att åstadkomma ett jämställt samhälle. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitétssäkra vår verksamhet riktad till medborgarna och kvalitétssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda. Jämställdhetsintegrering är ett systematiskt förbättringsarbete och en del i verksamhetsutveckling. (Källa: Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering) Jämställdhetsanalys Mångfald En kartläggning av verksamheten i form av bland annat könsuppdelad statistik som analyseras i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. (Källa: Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering) Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. (Källa: Södertälje kommun) 11 Stadsområdesförvaltning Väster Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-2018 för personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund Sida! 2 av! 14 1. Inledning Kalmarsunds gymnasieförbund, som utbildare och arbetsgivare, arbetar aktivt med att motverka

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer