Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan SOFS Sammanfattning I delårsrapport 2 följs perioden januari till augusti 2015 upp. Rapporten innehåller bokslut för perioden, årsprognos, redogörelse för verksamhetens viktigaste händelser samt måluppföljning. I samband med delårsrapport 2 följer förvaltningen också upp arbetet med åtgärdsplanen för att uppnå ekonomisk balans Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna delårsrapport och skicka den till kommunstyrelsen, att godkänna rapporten Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti) och skicka den till kommunstyrelsen samt, att justera paragrafen omedelbart. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Delårsrapport med uppföljning av åtgärdsplan Delårsrapport Stadsområdesnämnd Söder Bilaga 1 - Verksamhetsmått Bilaga 2 - Månadsrapport augusti 2015 Bilaga 3 - Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti) Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Den kommungemensamma uppföljningen av budgeten sker genom att nämnden lämnar rapporter till kommunstyrelsen i form av utfallsprognoser, delårsrapporter och årsanalys. Delårsrapporter upprättas vid två tillfällen per år. Den första rapporten omfattar perioden januari till april och den andra rapporten perioden januari till augusti. Delårsrapporterna innehåller bokslut för perioden, årsprognos, redogörelse av viktiga händelser i verksamheten samt uppföljning av målen. I samband med delårsrapport 2 följer förvaltningen SIGNERAD

2 även upp arbetet med åtgärdsplanen för att uppnå ekonomisk balans (2) Ansvariga Lena Wetterskog-Sjöstedt, stadsområdesdirektör Christer Eriksson, ekonomichef

3 Delårsrapport Stadsområdesförvaltning Stadsområdesnämnd Söder Söder

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål Målområde 1 - En ung, global och modern stad Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv Målområde 3 - En stad för barn och unga Målområde 4 - En öppen stad Målområde 5 - En stad för alla Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad Målområde 7 - En kreativ stad Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor Uppföljning av verksamhet Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Utfall och prognos Utfall och prognos per verksamhet Investeringsram Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsmått Bilaga 2: Månadsrapport augusti 2015 Bilaga 3: Uppföljning av åtgärdsplan budget i balans (augusti). Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

5 1 Sammanfattning Delårsrapporten för januari till augusti sammanfattar den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen under perioden samt innehåller uppföljning av målen. I denna prognos ingår Stadsområdesnämnd Söder beslutade åtgärdsplan på tkr. Åtgärdsplanen beslutades i april. Åtgärdsplanen samt uppföljning av åtgärdsplanen vid DR 2 finns som bilaga till denna skrivelse. Nämnden prognostiserar ett underskott med tkr. Räknas 75 procent av underskottet för hemlösheten ifrån prognostiseras totalt ett underskott med tkr. Detta är en positiv utveckling utifrån det prognostiserade underskottet vid årets början. Åtgärdsplanen som beslutades i april månad prognostiseras att vara tillräcklig för att få en budget i balans. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett nollresultat om 75 procent av underskottet räknas ifrån. Ledning och administration förväntas lämna ett överskott med tkr för att finansiera de 25 procent av underskottet avseende hemlösheten som Stadsområde Söder är resultatansvariga för. Den köpta vården för barn och ungdomar och den köpta vården för vuxna prognostiserar ett nollresultat. Boendeverksamheten (hemlösheten) prognostiserar ett underskott om tkr. Underskottet beror på ett ökat behov av placeringar. Det är inte ovanligt att dessa placeringar består av stora familjer. Även om kostnaden per boendedygn har minskat så har antalet boendedygn ökat. Vård- och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på tkr för helåret. Det enskilt största underskottet prognostiseras för särskilt boende med totalt tkr. Orsaken är framförallt att i genomsnitt 345 platser beräknas köpas in under året vilket kan jämföras med budgeten som ligger på 328 platser. Denna ökning står för tkr av underskottet. Under januari-augusti köptes i genomsnitt 347 platser in. Detta kan jämföras med i genomsnitt 337 platser 2014 och 316 platser För köp av LSS-verksamhet prognostiseras ett underskott på totalt tkr. Huvudsakligen rör det sig om personlig assistans och köp av korttidstillsyn (handikapphemvister). Detta beror framförallt på att antalet brukare beräknas bli fler än budgeterat. Inom korttidstillsyn beräknas 37 brukare mot budgeterade 31. Inom personlig assistans beräknas i genomsnitt 27 brukare mot budgeterade 25 brukare. Budgeten för personlig assistans har ökat i storleksordningen 75 procent de senaste 2 åren. Fritid och kultur (avdelning för områdesutveckling) prognostiserar totalt ett underskott på tkr för helåret. Övrig och gemensam verksamhet prognostiserar totalt ett överskott på tkr för helåret. Stadsområdesnämnd Söder har följt upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till de mål som har beslutats av nämnden och resultatet har satts i relation till respektive kommunfullmäktigemål. Möjligheten till måluppfyllelse har uppskattats och bedömts utifrån en tregradig skala. Sex av tio nämndsmål bedöms kunna uppnås under året, det vill säga att indikatorer, åtaganden och mått visar på måluppfyllelse. I resterande fyra bedöms målen bli delvis uppfyllda. Resultatet visar att stadsområdesnämnden har bidragit till alla kommunfullmäktigemålen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

6 2 Mål Malmö stad har genomfört ett kommunövergripande förändringsarbete kring styrning och ledning med mål och den nya strukturen - med bland annat nya målnivåer och utveckling av formerna för uppföljning och analys - håller på att implementeras. Detta innebär att det är första gången som rapportering sker enligt den nya modellen. Anpassning till modellen och arbetet för att hitta formerna för exempelvis rapportering förväntas pågå under hela hösten. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 om nio områden med 10 mål för mandatperioden. I budgeten fick stadsområdesnämnderna i uppdrag att samordna arbetet med nämndsmålen i syfte att ta fram mål som var gemensamma för alla nämnderna. Resultatet blev tio gemensamma nämndsmål och 18 gemensamma indikatorer. Därutöver har Stadsområdesnämnd Söder ytterligare tre indikatorer till målområde 4 och 6. Nämndsmålen beskriver på vilket sätt som stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen och sedan mars då nämnden beslutade om nämndsmålen - har alla avdelningar upprättat verksamhetsplaner och brutit ned nämndsmålen i verksamhetsspecifika åtaganden och mått. Stadsområdesförvaltningarna har fortsatt arbetet med att fastställa mätmetoder för de gemensamma indikatorerna i syfte att säkerställa att indikatorerna följs upp på samma sätt och att jämförelse mellan stadsområdena möjliggörs. Flera av stadsområdesnämndens indikatorer ska mätas först vid årsskiftet och detta medför att analysen i denna delårsrapport till viss del baseras på uppföljning av målkedjan. Några av indikatorerna kräver även nya typer av mätningar och kommer sannolikt inte kunna följas upp under året. Stadsområdesnämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till de mål som är beslutade av nämnden. För varje nämndsmål ska nämnden även uppskatta möjligheten till måluppfyllelse enligt en tregradig skala utifrån färgerna grön, gul och röd. Nämndsmålen bedöms som långsiktiga och därför har färgskalan satts i relation till måluppfyllelsen av indikatorer, åtaganden och mått. Resultatet på nämndsnivå ska även kopplas till respektive kommunfullmäktigemål och redovisas till kommunstyrelsen genom delårsrapporten. I denna delårsrapport följs perioden januari till augusti upp och nästa uppföljning av målen sker i samband med årsanalysen. 2.1 MÅLOMRÅDE 1 - EN UNG, GLOBAL OCH MODERN STAD Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att utveckla möjligheten till dialog, inflytande och delaktighet för de kvinnor och män, flickor och pojkar som på olika sätt kommer i kontakt med nämndens verksamheter. Det handlar om ökat inflytande och delaktighet genom genomförandeplaner vid beviljade insatser, om ökad kunskap i fråga om att genomföra medborgardialoger samt att möjliggöra nya former för dialog såsom inrättandet av ett Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

7 ungdomsråd. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat för att det ska finnas genomförandeplaner i alla ärenden där det är relevant. Detta medför att de kvinnor och män, flickor och pojkar som är aktuella inom avdelningen för individ- och familjeomsorg får ett tydligt och dokumenterat inflytande och delaktighet i den insats som beviljats. Avdelningen har ännu inte lyckats säkerställa att genomförandeplaner finns i alla ärenden, men arbetar vidare med åtgärder för att detta ska kunna uppnås framöver. Avdelningen för områdesutveckling har erbjudit och genomfört en utbildning i medborgardialog för politiker och tjänstemän. Avdelningen har även samordningsansvaret för nämndens medborgardialoggrupp. Allaktivitetshusen, fritidsgårdarna och i viss utsträckning biblioteken har ordnat aktiviteter utifrån besökarnas önskemål. Fritidsgårdarna ingår i det nationella KEKSnätverket (Kvalitet och kompetens i samverkan) och den årliga brukarundersökningen i nätverket används för att öka inflytande och delaktighet i den fortsatta utvecklingen av fritidsgårdarnas verksamhet. Till hösten kommer avdelningen för vård och omsorg att genomföra stickprovskontroller av genomförandeplaner från hela verksamheten. I oktober kommer det första mötet med det nyinrättade ungdomsrådet att hållas. Ungdomsrådet består av 14 ungdomar och 6 politiker från stadsområdesnämnden. 2.2 MÅLOMRÅDE 2 - EN STAD FÖR ARBETE OCH NÄRINGSLIV Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande. Arbetet har bedrivits i samverkan med andra nämnder, myndigheter och ideella organisationer. Verksamheten har också satsat på tätare uppföljning med de kvinnor och män som ansöker om försörjningsstöd. Resultatet visar att antalet hushåll med försörjningsstöd - som blivit självförsörjande - har ökat under året i jämförelse med föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Fler kvinnor och män i stadsområde Söder ska bli självförsörjande. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat på olika sätt för att fler kvinnor och män med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Avdelningen har fokuserat på att öka samverkan med andra relevanta aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö och Försäkringskassan. Samtidigt har avdelningen arbetat parallellt för att uppföljningskontakterna med de kvinnor och män som ansöker om försörjningsstöd ska bli tätare. Avdelningen för områdesutveckling har på Framtidens hus fortsatt att vidareutveckla metoderna för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande. Samarbetet med ideella organisationer - såsom exempelvis Röda Korsets cykelskola - bidrar till måluppfyllelsen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

8 Nämndsmål Kommentar Antal unika hushåll med försörjningsstöd i stadsområde Söder uppgår till för perioden januari-augusti Detta kan jämföras med samma period föregående år då antalet unika hushåll var 3 750, vilket innebär att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat något. Antal hushåll med försörjningsstöd som blivit självförsörjande under perioden januari-augusti 2015 är 697. Motsvarande siffra för samma period föregående år är 653, vilket innebär att antalet hushåll som blivit självförsörjande har ökat. 2.3 MÅLOMRÅDE 3 - EN STAD FÖR BARN OCH UNGA Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar. Det pågår ett arbete inom nämndens verksamhet för att säkerställa att barnens behov identifieras och tillgodoses när en familj erbjuds boende. För att öka graden av delaktighet och inflytande har rutinerna för uppföljning av familjehemsplacerade flickor och pojkar utvecklats genom bedömning och dokumentation av samtalsfrekvensen i varje enskilt ärende. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ och familjeomsorg arbetat med utveckling av rutiner för att säkerställa lagstiftningens krav på att ansvarig socialsekreterare besöker de familjehemsplacerade flickorna och pojkarna minst fyra gånger per år. Detta arbete har medfört förändringar avseende dokumentation i genomförandeplanerna och uppföljningar av arbetet sker regelbundet i gruppen. Avdelningen har även arbetat vidare med att säkerställa att barnens behov ska vara vägledande vid placering av en familj som ansöker om boende. Efter en halvårsuppföljning kan konstateras att dokumentationen inte var komplett i samtliga aktuella ärenden. Avdelningen kommer därför under hösten att arbeta vidare med åtgärder för att säkerställa att arbetet fungerar som avsett. 2.4 MÅLOMRÅDE 4 - EN ÖPPEN STAD Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att erbjuda en likvärdig verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Två förvaltningsövergripande utbildningsinsatser - som syftar till att öka kunskapen om jämställdhet och antidiskriminering - har påbörjats. Inom individ- och familjeomsorgen har jämställdhetsombud utsetts för att möjliggöra ett mer verksamhetsnära arbete. Indikatorn för att bedöma graden av måluppfyllelse handlar både om antalet genomförda jämställdhetsanalyser och om genomförda åtgärder efter analyser. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

9 Hitintills har nämndens verksamheter genomfört två jämställdhetsanalyser men utan att några åtgärder behövt vidtas. Kunskapen om genomförandet av jämställdhetsanalyser behöver utvecklas och utifrån detta har en utbildning i jämställdhets- och jämlikhetsanalys initierats. Därmed är det knappast troligt att det kommer genomföras några åtgärder efter jämställdhetsanalyser under året. Detta med tanke på att utbildningen i jämställdhets- och jämlikhetsanalys pågår året ut och att åtgärderna är avhängt att analyser genomförs. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltningen har ett förvaltningsövergripande nätverk för arbetet med antidiskriminering och jämställdhet som leds av en samordnare. Utgångspunkten är Malmö stads utvecklingsplaner för jämställdhetsintegrering och för arbetet mot diskriminering. Styrande är också de mål som anges i Malmö stads budget samt stadsområdesnämndens nämndsmål. Nätverket har ansökt om och tilldelats medel från stadskontoret för att genomföra två utbildningar för chefer och medarbetare. En halvdagsutbildning för all personal i normkritik och genus genomförs under september och oktober. Utbildning omfattande tre halvdagar i jämställdhets- och jämlikhetsanalys har påbörjats med medarbetare från alla avdelningar. Utbildningen kommer att avslutas under december. En del av utbildningen är att genomföra jämställdhetsanalyser. Individ- och familjeomsorgen har utsett sju jämställdhetsombud som ska stödja arbetet med jämställdhet inom sektionerna. Ekonomiavdelningen har sammanställt uppgifter om köpt vård och delat upp den på kön. En analys över materialet kommer att göras under året. Två jämställdhetsanalyser har hitintills genomförts. Den ena genomfördes vid utredning av en mötesplats för barn, den andra omfattade en analys av utredningar och beviljade rehabiliteringsinsatser inom vård och omsorg. Inom avdelningen för områdesutveckling har fritidsgårdarnas jämställdhetsgrupp gjort en analys av framgångsfaktorerna för en jämställd fritidsverksamhet. 2.5 MÅLOMRÅDE 5 - EN STAD FÖR ALLA Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att insatser och stöd ska utformas utifrån individens behov och önskemål. Inom individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgsverksamheten finns ett fokus på att utveckla genomförandeplaner. Planerna upprättas tillsammans med de kvinnor, män, flickor och pojkar som verksamheterna möter. Gemensam planering ökar delaktigheten och sätter individen i centrum, vilket ger inflytande och möjlighet att påverka utformningen av det stöd och den hjälp som ges. Arbetet för att kvinnor, män, flickor och pojkar ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stödet och hjälpen utformas kräver ett långsiktigt engagemang och gemensamt arbete. Stadsområdesnämnden bedömer därför att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

10 Nämndsmål Kommentar Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet. Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat för att det ska finnas genomförandeplaner och vårdplaner i alla ärenden där detta är relevant. Då planerna tas fram gemensamt av socialsekreteraren och klienten, får de kvinnor och män, flickor och pojkar som är aktuella inom avdelningen för individ- och familjeomsorg ett direkt inflytande över hur insatsen utformas. Avdelningen har ännu inte lyckats säkerställa att genomförandeplaner finns i alla ärenden där detta är relevant, men arbetar vidare med åtgärder för att detta ska kunna uppnås framöver. Avdelningen för vård och omsorg har inom delar av verksamheten undersökt hur brukarnas upplever sitt inflytande över hur och när insatser utförs. Resultatet presenteras i samband med årsanalysen. Det finns planer på att testa att schemaläggning av insatser genomförs tillsammans med brukare utifrån deras önskemål. 2.6 MÅLOMRÅDE 6 - EN TRYGG OCH TILLGÄNGLIG STAD Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom insatser för att motverka våld i nära relationer och för att öka tryggheten i både hemmet och i stadsområdet. Individoch familjeomsorgen har satsat på kompetenshöjande insatser för de socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor och män. Det pågår ett förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor bland de kvinnor och män som får stöd och hjälp av hemtjänsten. Nämndens verksamheter bedriver även ett förebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med exempelvis polis och fastighetsägare. Under våren anordnade Framtidens hus på Lindängen en trygghetsdag tillsammans med olika aktörer såsom räddningstjänsten, polisen, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har individ- och familjeomsorgen arbetat med utbildningsinsatser för socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor och män. Avdelningen för vård och omsorg kommer så snart den nya primärvårdschefen för Gullviksborgs vårdcentral tillträtt att starta arbetet med läkemedelsgenomgångar. Avdelningen för vård och omsorg använder det nationella kvalitetsregistret Senior alert i det fallpreventiva arbetet. Ett kontinuerligt arbete sker kring enskilda brukare, och nästa steg är att stärka det systematiska arbetet. Införandet av rutin för fallprevention inom del av hemtjänsten planeras under hösten och kommer sedan att utvärderas utifrån statistikuttag. Nuläget för indikatorn fallolyckor inom ordinärt boende har tagits fram för perioden maj till augusti För brukare i åldersgruppen 71 år och äldre registrerades 311 fallolyckor inom ordinärt boende. Av dessa var fördelningen 215 för kvinnor och 96 för män. Avdelningen för vård och omsorg har sedan tidigare anhörigkonsulenter som konsulter åt verksamheten i frågor gällande våldsutsatta brukare i nära relationer. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

11 2.7 MÅLOMRÅDE 7 - EN KREATIV STAD Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att utveckla stadsområdets fritids- och kulturutbud. Utvecklingen sker i dialog med de kvinnor och män, flickor och pojkar som besöker verksamheterna och en viktig beståndsdel i arbetet är samverkan med externa aktörer såsom ideella organisationer. Under året har antalet besökare vid nämndens mötesplatser ökat i jämförelse med föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Stadsområdesbiblioteken Lindängen och Oxie har under perioden januari till augusti fortsatt samverka med externa aktörer för att berika kulturutbudet i stadsområdet. Fritidsgårdarna har fortsatt att utveckla formerna för samverkan via KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). En av de bidragande faktorerna till vidareutveckling av externa samarbeten grundas i de svar som den årliga enkätundersökningen gett för att kartlägga besökarnas framtida önskningar och behov samt analysera besökarnas upplevelser av fritidsgårdsverksamheten. Allaktivitetshusen Hermodsdal och Lindängen fortsätter att utgå från kvinnor, mäns, flickors och pojkars behov och önskningar vid aktivitetsutformning. Ideella föreningar, boende samt frivilliga är med och utformar aktiviteter under terminerna. Avdelningen för områdesutveckling har under året arbetat aktivt med att få en budget i balans. De aktiviteter som erbjuds kommuninvånarna är av fortsatt god kvalitet. Utbudet i höst/vinter kommer att begränsas för att få en verksamhet som stämmer överens med en tilldelad budgetram. Besöksantalet på mötesplatserna har i jämförelse med föregående år ökat. Efter planerade budgetanpassningar under hösten 2015 förväntas deltagarantalet att minska. 2.8 MÅLOMRÅDE 8 - EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Insatser för att stödja kvinnor och män till ett förstahandskontrakt har genomförts liksom samverkan med hyresvärdar för att förhindra avhysningar. Samrådsprocessen kring detaljplanen för Lindängens centrum kommer att starta under hösten 2015 och processen har föregåtts av en tät samverkan med andra nämnder och externa aktörer. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

12 Nämndsmål Kommentar Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Söder, ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Inom nämndens ansvarsområde har avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat med olika insatser som ska leda till att fler kvinnor och män - som bor i lägenheter som tilldelats från lägenhetsenheten - ska kunna ta över förstahandskontraktet på bostaden. Dessa insatser omfattar exempelvis att tillhandahålla viss utbildning eller information till de boende, såväl som att samverka med andra aktörer för att förhindra avhysningar. Avdelningen för individ- och familjeomsorg har också arbetat vidare med att säkerställa att barnens behov ska vara vägledande vid placering av en familj som ansöker om boende. Efter en halvårsuppföljning kan konstateras att dokumentationen inte var komplett i samtliga aktuella ärenden. Avdelningen kommer därför under hösten att arbeta vidare med åtgärder, för att säkerställa att arbetet fungerar som avsett. Avdelningen för områdesutveckling har under perioden fortsatt samverkan med Malmö stads förvaltningar och privata aktörer för att ta fram en hållbar och realistisk plan kring Lindängen centrum. Samrådsprocessen kring detaljplanen startar under hösten Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Nämndens verksamheter har fokuserat på hållbara transporter och ekologiska och rättvisemärkta inköp. Antalet tjänsteresor med taxi har minskat och andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade livsmedel och produkter har ökat i förhållande till föregående år. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att uppfyllas. Nämndsmål Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Kommentar Nämndsmålet bedöms kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltningen har arbetat aktivt för att öka andelen inköp av ekologiskt och etiskt certifierade livsmedel och produkter samt för att minska antalet tjänsteresor med taxi. Under perioden januari till augusti 2015 har andelen inköp av miljömärkta och fairtrade livsmedel ökat med 10 procentenheter i jämförelse med samma period Avdelningarna har genomfört olika aktiviteter som bedömts påverka resultatet i en positiv riktning. Det har exempelvis anordnats utbildning i elektronisk handel då vikten av att handla ekologiskt och rättvisemärkt diskuterats och förvaltningens checklista EKOrt vid inköp har delats ut. Vård- och omsorgsverksamheten - som står för ungefär 80 procent av förvaltningens inköp - använder sedan i maj lathunden EKOrts fusklapp. Lathunden underlättar för beställarna att välja mejeriprodukter som både är ekologiska och inom ramen för livsmedelsbudgeten. Antalet tjänsteresor med taxi och antalet kilometer resta med taxi har minskat under året i förhållande till Antalet resor har minskat med 20 procent och antalet kilometer med 21 procent. Avdelningarna har med hjälp av statistik kartlagt taxivanorna och diskuterat dessa i förhållande till Malmö stads resepolicy. Exempelvis har teamet för samordnad vårdplanering - som under första halvåret 2015 stått för 20 procent av förvaltningens taxikostnader - leasat en miljövänlig bil för de resor då varken gång-, cykel- eller kollektivtrafik är tillämplig. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

13 2.9 MÅLOMRÅDE 9 - EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Stadsområdesnämnd Söder har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Nämndens verksamheter har fokuserat på att öka andelen trygga anställningar genom att minska andelen timavlönade timmar till förmån för månadsanställningar och att tillgodose medarbetarnas önskemål om önskad tjänstgöringsgrad. Detta genom att bland annat säkerställa att det inte finns några tillsvidareanställda medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Arbetet har gett positivt resultat med undantag för andelen timavlönade timmar som ökat med drygt en procentenhet. Under året har även sjukfrånvaron ökat med nästan två procentenheter och frisknärvaron minskat med drygt en procentenhet. Åtgärder som planeras syftar till att öka chefernas kunskap om rehabiliteringsprocessen och om det förebyggande arbetet. Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet delvis kommer att uppnås under året och därmed bedöms även nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet att delvis uppfyllas. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Kommentar Nämndsmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Stadsområdesförvaltning Söder har under året arbetat för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Andelen timavlönade timmar har ökat från 6,5 procent 2014 till 7,7 procent 2015 under årets första halvår. Övriga stadsområdesförvaltningar har minskat sin andel timavlönade liksom Malmö stad totalt. Förvaltningen ligger trots detta på ungefär samma nivå som övriga stadsområdesförvaltningar vilket tros beror på att förvaltningen aktivt arbetat med frågan under fler år än övriga förvaltningar. Arbetet med att uppnå en budget i balans har påverkat förvaltningens måluppfyllelse under året då det ekonomiska målet har varit överordnat måluppfyllelse. Sjukfrånvaron har ökat med 1,9 procentenheter i jämförelse med samma period förra året. Detta är något högre ökning än den som skett i övriga stadsområden. Ökningen motsvarar dock den nationella trenden. Ökningen har skett främst inom vård och omsorgs verksamheter. Orsakerna till ökningen kommer att analyseras under hösten. Andelen ofrivilligt deltidsanställda har ökat från 0 medarbetare till 1 medarbetare vid mättidpunkterna juli 2014 och juli Dock har samtliga önskemål tillgodosetts inom tidsramen 6 månader. Andelen heltidstjänster i maj 2015 har ökat med 0,34 procentenheter jämfört med maj Detta trots att antalet anställda minskat från 1007 till 983. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

14 3 Uppföljning av verksamhet 3.1 VIKTIGA HÄNDELSER I detta avsnitt beskrivs de viktiga händelser som påverkat förvaltningen och dess verksamheter under året, såväl planerade som oförutsedda. Syftet är att ge en bild av vad som hänt - och kommer att hända - som påverkar genomförandet av målen och nämndens budget för året Individ och familj Stadsområdesnämnd Söder har under våren upprättat en åtgärdsplan för att nå en budget i balans Detta har medfört kostnadsminskningar för avdelningarna och har påverkat verksamheterna i varierande utsträckning. Avseende individ- och familjeomsorgen kan konstateras att avdelningen följer den lagda planen väl och har hittills uppnått kostnadsbesparingar som är bättre än väntat. Under 2015 hade individ- och familjeomsorgen i Stadsområdesförvaltning Söder planerat att omfördela 5-6 tjänster från den egna öppenvården till avdelningens myndighetsarbete. Detta skulle innebära att den egna öppenvården behövde reduceras med en fjärdedel, samtidigt som en sådan omfördelning var nödvändig för att klara av att upprätthålla en rättssäker verksamhet. Inom ramen för åtgärdsplanen hade avdelningen för områdesutveckling föreslagit en flytt av 6 tjänster från fältgruppen till avdelningen för individ- och familjeomsorg. Vid sammanträdet i april beslutade nämnden att genomföra den föreslagna flytten av tjänsterna, vilket har resulterat i att fältgruppen har upphört istället för att överföra tjänster från öppenvården. Avveckling av fältgruppen och överföring av tjänster till individ- och familjeomsorgen gäller från och med den 1 maj. Under perioden januari till augusti kan konstateras en stor ökning av ensamkommande barn hos individ- och familjeomsorgen. Detta påverkar framför allt utredningssektionerna som redan är hårt belastade, samt i förlängningen familjehemsvården som hanterar placeringarna. Antalet barn som lever i hemlöshet har ökat drastiskt under perioden januari till augusti 2015 jämfört med samma period föregående år. Under augusti 2015 var antalet hemlösa barn 152, att jämföra med 52 för augusti Det stora inflödet medför att de tillfälliga resurser som förvaltningen har att tillgå snabbt blir fyllda. Detta i kombination med begränsade möjligheter att få familjer vidare till andra boendeformer gör att många barn riskerar att bo kvar i tillfälliga lösningar under längre tid än vad som är önskvärt. Den ökade ärendemängden medför också att familjernas behov inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning och att uppföljningsfrekvensen blir lägre. Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en nationell tillsyn under 3 år med fokus på arbetsmiljön för socialsekreterare. Tillsynsarbetet inleddes under tertial 1 och Arbetsmiljöverket återkopplade resultatet i början av sommaren i form av en muntlig föredragning samt ett inspektionsmeddelande. Vad granskningen innebär för avdelningen, är ett omfattande arbete med fokus på arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöverket ska senast den 30 november ha svar på hur avdelningen för individ- och familjeomsorg har arbetat med de krav på åtgärder som presenterats i inspektions- Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

15 meddelandet. Detta kan antingen innebära att åtgärder har vidtagits och/eller att åtgärder är planerade. I det senare fallet ska en utförlig och tidssatt handlingsplan presenteras. Arbetet med att åtgärda Arbetsmiljöverkets krav kommer att innebära att mycket av avdelningens resurser behöver tas i anspråk. I en redan ansträngd situation medför detta att vissa andra arbetsrelaterade uppgifter kommer att behöva prioriteras bort under hösten. Exakt vad detta kommer att innebära för avdelningen kan ännu inte sägas Vård och omsorg Stadsområdesförvaltning Söder har från den 1 april 2015 en sammanhållen vård- och omsorgsorganisation. Arbetet med åtgärdsplanen för att få budgeten i balans har genomsyrat perioden januari till augusti och kommer att fortsätta under året. Året har också präglats av andra förändringar på chefsnivå inom avdelningen, vilket har inneburit många rekryteringar och interimistiska lösningar. Detta har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete och försenat vissa satsningar. I verksamheten har drivits ett utvecklingsarbete där alla professioner inbjudits till att föreslå förbättringsförslag. Detta syftar till att hitta nya metoder och effektiviseringar som gynnar både medarbetare och brukare. Arbetet har gått in i en ny fas och nu ska de förslag som inkom bearbetas vidare i samverkan mellan chefer och medarbetare. Arbetet går vidare som kunskapscirklar i samarbete med Malmö högskola. Malmö stad har infört en gemensam prislista för platser inom särskilt boende. Med anledning av detta och rådande budgetläge har bemanningen inom särskilt boende sänkts och ligger sedan den 2 mars på den kommungemensamma nivån. I augusti blev fördelningen av regeringens stimulansmedel till kommunal vård och omsorg klar. Den innebär att avdelningen för vård och omsorg får drygt 3 miljoner kronor att använda under hösten Pengarna ska gå till att öka bemanningen i brukarnära arbete. Under det första tertialet ökade antalet vakanta platser inom förvaltningens särskilda boenden, vilket har inneburit ett betydande intäktsbortfall. Under våren och sommaren har beläggningen ökat men inkomstbortfallet för de vakanta platserna under början av året kvarstår. Avdelningen för vård och omsorg har haft förhöjda kostnader med anledning av inhyrning av personal och övertid för sjuksköterskor på grund hög personalomsättning. Under hösten förväntas det vara fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Nya föreskrifter för basal hygien inom vård och omsorg träder i kraft 1 januari Föreskrifterna innebär att arbetskläder ska användas i brukarnära arbete och dessa ska bytas minst en gång om dagen. Beredskap för att hantera detta vad gäller omklädningsrum, dusch och tvätt finns inte i dagsläget. Det saknas idag finansiering för de anpassningar som kommer att krävas. De fem stadsområdesförvaltningarna i Malmö stad har ansökt om medel för att införa nyckelfri hemtjänst samt tids- och insatsrapportering, med målsättning om införande under Investeringen förväntas sänka kostnaderna genom minskad tidsåtgång för nyckelhantering. Två hemtjänstgrupper inom Stadsområdesförvaltning Söder är piloter för digitala lås inom hemtjänsten. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

16 Projektet med att använda pekplattor tillsammans med Triageappen inom hemsjukvården i Söder tilldelades Vitalisstipendiet Appen - som personalen använder på pekplattorna - är en digital variant av bedömningssystemet Triage som används för att bedöma patienters symptom i akuta situationer. Övergången till det nya verksamhetssystemet Procapita och införandet av bedömningsinstrumentet Behov i centrum, BIC, har tagit tid och resurser i anspråk. Under början av året innebar kopplingen mellan verksamhetssystemet, BIC och nya avgifter problem med faktureringen. Malmö stad saknade beredskap för att möta den anstormning av frågor och synpunkter som kom från brukare och anhöriga gällande fakturor och ökade avgifter. Detta kan komma att ge utslag i brukarundersökningen 2015, då denna genomfördes vid tidpunkten för problemen Fritid och kultur Avdelningen för områdesutveckling har haft en temporär organisation i väntan på rekrytering av en ny avdelningschef samt stått inför utmaningen att utifrån existerande budgetramar utarbeta nya innovativa lösningar baserat på medborgarnas önskemål tillsammans med civilsamhället och övriga aktörer. En ny avdelningschef - som tillträder den 1 november - har rekryterats. Avdelningen har återrapporterat åtgärdsförslag under tertial 2 som kommer få konsekvenser i form av kostnadsanpassningar inom framförallt fritidsverksamheterna. Stadsområdesnämnden har fattat beslut att utreda Gnistans verksamhet och resultatet kommer att redovisas för nämnden i september. Under perioden har fältgruppen Söder avvecklats och resurser överförts till individoch familjeomsorgen. Kostnadsanpassningar på Allaktivitetshusen och Fritidsgård Lindängen pågår och kommer fortsätta under hösten. Anpassningarna medför minskade öppettider och minskat utbud av aktiviteter. Oxiebiblioteket och medborgarservice har flyttat till en tillfällig lokal på grund av renovering och ombyggnad, samtidigt som man planerar för utökad verksamhet och ett större innehåll är öppettiderna begränsade. Ett begränsat utbud av medier och service erbjuds under byggtiden. Invigningen av ett nytt bibliotek i Oxie planeras ske i slutet av november. I Stadsområdesförvaltning Söder har en arbetsgrupp bildats med representanter från områdesutveckling, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. Arbetsgruppens uppdrag handlar om att kartlägga resurser och behov av mötesplatser år samt ge förslag på hur befintliga resurser kan nyttjas i form av lokaler och kompetenser för att skapa alternativa mötesplatser i stadsområdet. Samarbetet med VA-Syd har inletts kring återvinningscentralen ReTuren och denna planeras flytta in på Lindgården i november Övrig och gemensam verksamhet Stabens åtagande och uppdrag enligt verksamhetsplanen är att dess avdelningar ska vara mer effektiva tillsammans för att kunna stödja de olika verksamheterna inom förvaltningen. Stadsområdets negativa ekonomiska situation har förbättras under En av anledningarna är ett intensivt arbete från staben och verksamheterna för att få en budget i balans. En viktig del i detta arbete är en fungerande kommunikation till medarbetare och förtroendevalda. Det innebär bland annat att alla medarbetare i stadsområdesförvaltningen har samma bild av de åtgärder som krävs Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

17 för att få en fungerande verksamhet och en budget i balans. Staben har också till uppgift att samordna rapporteringen för hela förvaltningen till stadskontoret avseende måluppfyllelse och de olika uppdragen från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. På grund av den ekonomiska situationen med underskott har staben vakanshållit en planeringssekreterare samt förvaltningschefens sekreterare som är föräldraledig året ut. Detta innebär en extra arbetsbelastning för att fullfölja uppdraget. Detta kan på sikt påverka kvalitén på rapporteringen och service till nämnden. Det fortsatta arbetet på Lindängen I april 2015 tog fastighetsägaren Trianon första spadtaget i byggandet av 120 nya lägenheter på Vårsången. I ett samarbete mellan Trianon och Malmö stad ska det även skapas nya arbetstillfällen till Malmöbor på Lindängen. I Malmö stads budgetskrivelse för 2016 beslutades att 4 mkr ska gå till Framtidens hus på Lindängen. Lindängemodellen - där fler Malmöbor blir självförsörjande - ska enligt budgetskrivelsen spridas i hela Malmö. 3.2 NETTOKOSTNADSUTVECKLING Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,7 Kostnader ,4 Nettokostnad ,6 Under respektive verksamhet redovisas nettokostnadsutvecklingen Individ och familj Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,5 Kostnader ,5 Nettokostnad ,5 Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen beräknas öka med 2,5 % för helåret Ökningen av intäkterna beror på en ökning av kommunbidraget för hemlösheten. När det gäller kostnadssidan så beror ökningen av kostnader framförallt på ökade kostnader för hemlösheten samt uppräkningen för löner och övrigt. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

18 3.2.2 Vård och omsorg Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,4 Kostnader ,3 Nettokostnad ,1 Nettokostnaden för vård och omsorg beräknas öka med 1,1% för helåret, vilket är en förhållandevis låg ökning. När det gäller minskningen av intäkter beror detta framförallt på överlämnandet av korttidsverksamheten på Söderkullahemmet till Stadsområdesförvaltning Öster under 2014 samt att de interna priserna för särskilda boendeplatser har sänkts i samband med en ny intern prismodell. När det gäller kostnadssidan beror minskningen av kostnader dels på anpassningen av kostnader på egna särskilda boenden, en minskning av interna priser för särskilda boendeplatser samt åtgärder för att minska kostnaderna för biståndsbeslut Fritid och kultur Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,4 Kostnader ,4 Nettokostnad ,3 Nettokostnaderna för fritid och kultur beräknas öka med 12,3% för helåret. När det gäller minskningen av intäkter beror detta framförallt på bortfall av EU-intäkter till områdesprogrammet och allaktivitetshuset Lindängen. När det gäller kostnadssidan beror ökning framförallt på kostnader för uppräkning av löner och övrigt. En annan orsak är att allaktivitetshusen har en volym av aktiviteter som ligger över budgetram för Övrig och gemensam verksamhet Nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,8 Kostnader ,2 Nettokostnad ,8 Nettokostnaderna för övrig och gemensam verksamhet beräknas minska med 6,8% för helåret. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

19 När det gäller ökning av intäkter beror detta på ett nytt hanteringssätt med fasta fördelningar av overheadkostnader (OH-kostnader) till verksamheterna. Overheadkostnaderna är bland annat interna IT-tjänster och vaktmästeri. När det gäller ökningen av kostnader beror detta precis som på intäktssidan av det nya hanteringssättet med fasta fördelningar av OH-kostnader till verksamheterna dvs kostnaden bokförs i sin helhet under övrig och gemensam verksamhet. Motsvarande intäkt kommer från verksamheterna via en fast fördelning. En annan orsak till de ökade kostnaderna är att det fanns vakanser i verksamheten år 2014 som nu är besatta. Även uppräkning av löner och övrigt är en orsak till kostnadsökningen. Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

20 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 UTFALL OCH PROGNOS Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos Budget Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommentar till utfall Den totala avvikelsen mellan kommunbidrag och det bokförda resultatet januari-augusti är tkr eller 1,0% för resursfördelad verksamhet och anslagsfördelad verksamhet tillsammans. Orsaken till avvikelsen redovisas under avsnitt 4.1. Avvikelsen avseende intäkter och övriga kostnader beror till största delen på att köp och sälj har varit större inom stadsområdesförvaltning Söder och från andra förvaltningar inom Malmö stad än budgeterat Kommentar till prognos I denna prognos ingår Stadsområdesnämnd Söder beslutade åtgärdplan på tkr. Åtgärdplanen beslutades i april. Åtgärdsplanen samt uppföljning av åtgärdsplanen vid DR 2 finns som bilaga till denna skrivelse. Nämnden prognostiserar ett underskott med tkr. Räknas 75 % av underskottet för hemlösheten ifrån prognostiseras totalt ett underskott med tkr. Detta är Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

21 en positiv utveckling. Anledningen till underskottet är framför allt ökade kostnader inom vård och omsorg. Underskott inom vård och omsorg prognostiseras för köp av särskilda boendeplatser. Här prognostiseras att i genomsnitt köpa in 345 platser mot budgeterade 328 platser. Denna ökning står för tkr av underskottet. Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för hemlösheten ökat. Trots detta prognostiseras ett nollresultat om 75 % av underskottet i hemlösheten räknas ifrån. Stadsområde Söder har ett resultatansvar för 25 % av underskottet avseende hemlösheten. Inom fritid- och kulturverksamheten pågår ett arbetet med att minska kostnader. Under hösten kommer allaktivitetshusen att minska sina aktivitet med hälften jämfört med våren aktiviteter Beslutade/planerade åtgärder I bilaga till denna skrivelse finns en nämndsbeslutad åtgärdsplan på tkr. Åtgärdsplanen beslutades av nämnden i april. 4.2 UTFALL OCH PROGNOS PER VERKSAMHET Individ och familj Utfall och prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos varav hemlöshet Tkr Nettokostnad Utfall jan-aug Prognos sept-dec Helårsprognos Avstämningsbelopp Avvikelse Den resursfördelade individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett totalt ett underskott om tkr. Ledning och administration förväntas lämna ett överskott med tkr för att finansiera de 25 % av underskottet i hemlösheten som stadsområde Söder är resultatansvariga för. Den köpta vården för barn och ungdomar och den köpta vården för vuxna förväntas också lämna ett nollresultat. Under 2015 har det tillkommit nya rutiner för uppbokning av intäkter från Migrationsverket. Under tiden har handläggningstiden från Migrationsverket blivit kortare, vilket har gjort att vi med säkerhet kunnat boka upp nya intäkter som har en positiv påverkan på resultatet för den köpta vården januari till augusti Stadsområdesnämnd Söder, Delårsrapport januari-augusti (22)

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-01-02 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32

Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-02-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för intern kontroll 2015 SOFS-2015-32 Sammanfattning Intern

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-08-06 Vår referens. Catharina Edgren HR-konsult Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-08-06 Vår referens Catharina Edgren HR-konsult Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport första halvåret 2015, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-2015-1100

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer