Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 SOFN Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens beslut (KS-KOM ) uppmanas samtliga nämnder att inkomma till stadskontoret med en uppföljning av arbetet med Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande senast den 31 oktober Från de förvaltningar som träder i kraft den 1 juli 2013 önskas en rapportering kring hur arbetet med ungas inflytande ska organiseras och genomföras. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag samt att omedelbart justera paragrafen. Beslutsunderlag Yttrande Jag bor i Malmö, policy för ungas inflytande 2013 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norrs arbetsutskott Stadsområdesnämnd Norr Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige antog Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande i mars Policyn arbetades fram genom en process med brett deltagande av ungdomar i åldern år, politiker, föreningar och alla stadens förvaltningar. Centrala aktörer i framtagandet var den sektorsövergripande organisationen som bildades redan 2009 på uppdrag av kommunstyrelsen. SIGNERAD

2 Den sektorsövergripande organisationen, som numera kallas Nätverket Ungas Inflytande, bestod av representanter från samtliga förvaltningar vilka hade i uppgift att bidra till utveckling av policyn samt att internt utveckla varje förvaltnings arbete och förutsättningar för ungas inflytande. Arbetet är nu i en implementeringsfas och Nätverket Ungas Inflytande är en plattform för samordning, stöd och för att skapa ett helhetsperspektiv kring Malmö stads arbete med ungas inflytande. 2 (3) Varje nämnd ansvarar för implementering av policyn och organiserar arbetet efter sina förutsättningar. Enligt policyn ska en uppföljning ske årligen och rapporteras till kommunstyrelsen med eventuella rekommendationer. Från de förvaltningar som träder i kraft 1 juli 2013 önskas en rapportering kring hur arbetet med ungas inflytande ska organiseras och genomföras. Organisation Den samordnare som utsetts har deltagit i processen att ta fram policyn och ingått i Nätverket för Ungas inflytande sedan starten. Organisatoriskt tillhör samordnaren avdelningen för områdesutveckling, där fritidsverksamhet, bibliotek och områdesprogram tillhör, d.v.s. i huvudsak de arenor där Stadsområdesförvaltning Norr möter unga. Inom fritidsverksamheterna är personalen utbildad i ett coachande förhållningssätt i syfte att säkerställa att dialogen sker på de ungas villkor. Fritidsgårdarna är arenor där besökarna har inflytande över verksamheten och kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Detta ger de unga en erfarenhet av demokratiska processer. Personalen är en resurs för ungas möjlighet till inflytande i samhället. På biblioteket finns sedan ett år tillbaka en ungdomsbibliotekarie anställd. Dennes uppdrag är att ta tillvara ungdomars önskemål och behov och bevakar särskilt de frågor som gynnar eller kan vara av intresse för unga. Områdesprogrammet fungerar som en projektmotor för samtliga verksamheter och är en ytterligare kanal för delaktighet och inflytande. Ungas delaktighet och inflytande genomsyrar dessa verksamheter och följaktligen bedrivs ett kontinuerligt arbete i enlighet med flertalet av policyns grundprinciper, dock sällan specifikt kopplat till policyn. Uppföljningsrapportens rekommendationer Uppföljningsrapporten rekommenderar en fortsatt och bredare förankring av policyn i den nya skol- och stadsområdesorganisationen. Förvaltningen delar rapportens syn på hur det fortsatta arbetet kring hur policyn bör genomföras. Rekommendationerna ligger till grund för de åtgärder och aktiviteter som planeras 2014.

3 Planerade åtgärder: Fortsatt deltagande i Nätverket Ungas inflytande Ytterligare förankra policyn hos medarbetare, tjänstemän och politiker Formulera uppföljningsbara mål för arbetet med policyn vilka bryts ner i verksamheterna 3 (3) Genom en bättre förankrad policy och med policyns grundprinciper som en del i verksamheternas målarbete ökar kunskapen i organisationen. Implementering av policyns grundprinciper 1. Barn och ungas rättigheter: Utbildning i FN:s Barnkonvention ska genomföras för tjänstemän. 2. Målgruppsanpassad information och arbetssätt: Kommunikationsavdelningen ska se över den information som förmedlas via malmo.se och åtgärda och anpassa vid behov. 3. Dialog med unga: Förslag finns om inrättande av Medborgardialogen som syftar till att ta initiativ till öppen dialog kring utvecklingen av stadsområdet. 4. Stödja ungas organisering: fortsatt coachande förhållningssätt på de arenor där vi möter unga. 5. Möjlighet att påverka beslut: Förslag finns om inrättande av Medborgardialogen som syftar till att ta initiativ till öppen dialog kring utvecklingen av stadsområdet. 6. Malmö stad som attraktiv arbetsgivare för unga Malmöbor: HR-avdelningen ska se över rekryteringsprocessen och åtgärda och anpassa efter behov. Policyns syfte Policyn i sig blir en påminnelse kring ungas rättigheter och genom att kontinuerligt arbeta i enlighet med policyns grundprinciper ökar kunskapen hos såväl tjänstemän som politiker. Med denna ökade kunskap som grund formuleras verksamhetsuppdrag och mål och efter hand anpassas arbetssätt och organisation att bättre gynna barn och unga, såväl på individ- som kollektiv nivå. Gemensamma utmaningar i Malmö stad En gemensam utmaning är att hur man mäter delaktighet och inflytande och identifierar bra och mätbara indikatorer på policyns genomslagskraft. Ansvariga Carina Opasiak avdelningschef för områdesutveckling Britten Synnergren stadsområdesdirektör

4 Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (2) Datum Diarienummer SOFN Yttrande Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande 2013 STK Stadsområdesnämnd Norr har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr delar rapportens syn på hur det fortsatta arbetet kring hur policyn bör genomföras. Rekommendationerna ligger till grund för de åtgärder och aktiviteter som planeras Yttrande Organisation Den samordnare som utsetts har deltagit i processen att ta fram policyn och ingått i Nätverket för Ungas inflytande sedan starten. Organisatoriskt tillhör samordnaren avdelningen för områdesutveckling, där fritidsverksamhet, bibliotek och områdesprogram tillhör, d.v.s. i huvudsak de arenor där Stadsområdesförvaltning Norr möter unga. Inom fritidsverksamheterna är personalen utbildad i ett coachande förhållningssätt i syfte att säkerställa att dialogen sker på de ungas villkor. Fritidsgårdarna är arenor där besökarna har inflytande över verksamheten och kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Detta ger de unga en erfarenhet av demokratiska processer. Personalen är en resurs för ungas möjlighet till inflytande i samhället. På biblioteket finns sedan ett år tillbaka en ungdomsbibliotekarie anställd. Dennes uppdrag är att ta tillvara ungdomars önskemål och behov och bevakar särskilt de frågor som gynnar eller kan vara av intresse för unga. Områdesprogrammet fungerar som en projektmotor för samtliga verksamheter och är en ytterligare kanal för delaktighet och inflytande. Ungas delaktighet och inflytande genomsyrar dessa verksamheter och följaktligen bedrivs ett kontinuerligt arbete i enlighet med flertalet av policyns grundprinciper, dock sällan specifikt kopplat till policyn.

5 Uppföljningsrapportens rekommendationer Uppföljningsrapporten rekommenderar en fortsatt och bredare förankring av policyn i den nya skol- och stadsområdesorganisationen. Stadsområdesnämnd Norr delar rapportens syn på hur det fortsatta arbetet kring hur policyn bör genomföras. Rekommendationerna ligger till grund för de åtgärder och aktiviteter som planeras (2) Planerade åtgärder: Fortsatt deltagande i Nätverket Ungas inflytande Ytterligare förankra policyn hos medarbetare, tjänstemän och politiker Formulera uppföljningsbara mål för arbetet med policyn vilka bryts ner i verksamheterna Genom en bättre förankrad policy och med policyns grundprinciper som en del i verksamheternas målarbete ökar kunskapen i organisationen. Implementering av policyns grundprinciper 1. Barn och ungas rättigheter: Utbildning i FN:s Barnkonvention ska genomföras för tjänstemän. 2. Målgruppsanpassad information och arbetssätt: Kommunikationsavdelningen ska se över den information som förmedlas via malmo.se och åtgärda och anpassa vid behov. 3. Dialog med unga: Förslag finns om inrättande av Medborgardialogen som syftar till att ta initiativ till öppen dialog kring utvecklingen av stadsområdet. 4. Stödja ungas organisering: fortsatt coachande förhållningssätt på de arenor där vi möter unga. 5. Möjlighet att påverka beslut: Förslag finns om inrättande av Medborgardialogen som syftar till att ta initiativ till öppen dialog kring utvecklingen av stadsområdet. 6. Malmö stad som attraktiv arbetsgivare för unga Malmöbor: HR-avdelningen ska se över rekryteringsprocessen och åtgärda och anpassa efter behov. Ordförande Petra Bergquist Stadsområdesdirektör Britten Synnergren

6 Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Enligt kommunstyrelsens beslut (KS-KOM ) uppmanas samtliga nämnder att inkomma till stadskontoret med en uppföljning av arbetet med Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande senast oktober Från de förvaltningar som träder i kraft den 1 juli 2013 önskas en rapportering kring hur arbetet med ungas inflytande ska organiseras och genomföras. Här följer ett antal frågor som stöd vid er uppföljning: 1. Hur planerar nämnden att organisera arbetet med Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande? Har en samordnare utsetts? Hur tas erfarenheter från tidigare arbete kring ungas inflytande tillvara? 2. På vilket sätt har nämnden beaktat de rekommendationer som presenterades i uppföljningsrapporten för år 2012? 3. Beskriv hur nämnden avser att implementera respektive grundprincip? Princip 1: Barn och ungas r ttigheter Princip 2: M lgruppsanpassad information och arbetss tt Princip 3: Dialog med unga Princip 4: St dja ungas organisering Princip 5: M jlighet att p verka beslut Princip 6: Malm stad som attraktiv arbetsgivare f r unga Malm bor 4. Policyn syftar dels till att utveckla Malmö stads arbetssätt/organisation, dels till att i förlängningen förbättra ungas uppväxtvillkor. På vilket sätt förverkligas detta i er nämnd? 5. Vilka gemensamma utmaningar i Malmö stad vill ni lyfta kring arbetet med ungas inflytande? V lkomna med ert svar senast 31 oktober H nvisa till diarienummer STK F r fr gor ring Mia Norberg tel , Malm Uppföljning Jag bor i Malmö 2013 Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirekt r

7 POLICY Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande

8 INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga Malmöbors kompetenser, åsikter och erfarenheter på ett aktivt och strukturerat sätt. Malmö stads utvecklingsarbete kring ungas inflytande går under parollen Jag bor i Malmö som ska förmedla att alla som bor i Malmö är viktiga för stadens utveckling. VILJEINRIKTNING Malmö ska vara en stad som: har information, arbetssätt och service som är anpassade efter unga Malmöbor aktivt skapar och tillvaratar dialog med unga Malmöbor arbetar med en mångfald av metoder och tillvägagångssätt för att möjliggöra inflytande för alla unga Malmöbor stödjer unga Malmöbors initiativ och engagemang skapar förutsättningar för unga Malmöbors inflytande i beslutsprocesser vill utvecklas, förändras och förbättras med hjälp av unga Malmöbor pratar med och inte om unga Malmöbor förstår att unga Malmöbor är experter på att vara just unga Malmöbor aktivt arbetar för att alla unga Malmöbor ska ha möjlighet att vara delaktiga och känna tillhörighet INFLYTANDE Alla människor har samma rätt till inflytande, men förutsättningarna för att utöva inflytande ser olika ut. Med inflytande menas möjlighet att påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen. Inflytandet kan utövas i olika sociala sammanhang och på olika samhälleliga nivåer. Unga befinner sig ofta i en position där deras röster har svårare att höras och deras väg till inflytande är längre. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår en känsla av maktlöshet.

9 » Unga är inte en homogen grupp. UNGA ÄR INTE EN HOMOGEN GRUPP Det är problematiskt att prata om en generaliserad bild av unga som en grupp med samma behov, visioner och förutsättningar. Det som förenar gruppen unga är att de är i ungefär samma ålder och är på väg mot ökad självständighet. Malmö stads insatser ska beakta unga Malmöbors olika villkor (kön, ålder, intressen, etnicitet, kulturell och socioekonomisk bakgrund, vart man bor, sexuell läggning/uttryck, funktionsnedsättningar) och skapa förutsättningar för en jämlik tillgång och möjlighet till välfärd och inflytande. POLICYN UTGÅR FRÅN DE NATIONELLA MÅLEN FÖR UNGDOMSPOLITIKEN: Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande Policyn vilar på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. Att ha inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation är en mänsklig rättighet och en grundsten i ett demokratiskt samhälle. VEM BERÖRS? Policyn är ett styrdokument för politiker och tjänstemän och ska vara vägledande i arbetet med frågor som rör Malmös utveckling Policyn är ett stöddokument för unga Malmöbors rätt till inflytande Definitionen av unga som de mellan år baseras på Ungdomsstyrelsens målgrupp för den nationella ungdomspolitiken Policyn omfattar de unga som bor i Malmö men även de unga som arbetar, studerar, vistas osv. i Malmö men bor någon annanstans Policyn ska även vara vägledande i Malmö stads samverkan med andra aktörer

10 PRINCIPER FÖR UNGAS IN Nedan beskrivs Malmö stads grundprinciper för arbetet med ungas inflytande. 1: BARN OCH UNGAS RÄTTIGHETER Barn och unga har rätt till inflytande över frågor som rör deras vardag och liv. Det är kommunens skyldighet att säkerställa att rätt möjligheter finns till detta. Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990 och kommuner uppmanades att inrätta system för att kunna följa upp hur barnens bästa förverkligas i det kommunala arbetet. GRUNDPRINCIP 1 a) b) Malmö stads anställda ska ha kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter och den av kommunfullmäktige antagna Barnkonventionen - handledning för politiker och tjänstemän och se till att dessa dokument tillämpas i verksamheten. Malmö stad ska se till att unga i Malmö känner till sina rättigheter och hur de kan utöva dem. 1 2: MÅLGRUPPSANPASSAD INFORMATION OCH ARBETSSÄTT Malmö stads service, information och arbetssätt ska vara anpassade efter befolkningens behov. Andelen unga Malmöbor ökar och verksamheter och strukturer bör ständigt utvecklas och förnyas för att på bästa sätt kunna tillgodose en föränderlig befolkning. En grundförutsättning för att ha verkligt inflytande är kunskap och tillgång till information. Unga i Malmö ska ha den kunskap som krävs om sina rättigheter, demokrati, hur Malmö stad fungerar och möjligheter att påverka. GRUNDPRINCIP 2 a) b) c) Information om Malmö stads verksamheter ska vara anpassad för Malmös unga och göras tillgänglig där de befinner sig. Malmö stad ska aktivt arbeta för att alla ska ha kunskap om hur Malmö stad fungerar och på vilka sätt man kan vara med och påverka. Malmö stads service och arbetssätt ska vara anpassade 2 efter ungas behov. 3: DIALOG MED UNGA Malmö stad genomför flera enkätundersökningar som ger kunskap om unga Malmöbors levnadsvillkor och vardag. Förutom siffror krävs en dialog med unga för att få förståelse och kunskap som kan bidra till kreativ samhällsförändring. Dagligen sker en mängd dialoger med unga inom Malmö stads olika verksamheter. Malmö stad ska bli bättre på att skapa möten, finnas till hands, lyssna, ställa frågor och utveckla strukturer för att fånga upp åsikter och tendenser där unga befinner sig och inkludera dem i planerings- och beslutsprocesser. Det är viktigt att alltid återkoppla resultat till de unga som medverkar. GRUNDPRINCIP 3 a) Malmö stad ska tillvarata den befintliga dialogen med unga Malmöbor och inkludera resultatet i kommunala styrprocesser. b) Malmö stad ska aktivt utveckla nya former för dialog med unga Malmöbor. 3

11 FLYTANDE I MALMÖ STAD 4: STÖDJA UNGAS ORGANISERING Alla unga i Malmö ska ha goda möjligheter att engagera sig i föreningslivet, på mötesplatser, organisera sig i andra forum och i frågor som intresserar dem. Malmö stad och dess anställda ska stödja och uppmuntra ungas idéer och engagemang. Malmö stad ska också stötta icke traditionella möjligheter för unga människor att föra fram åsikter, producera och organisera sig. Att aktivt stödja ungas idéer och organisering kan bidra till positiv förändring för både individer och för Malmö stad. GRUNDPRINCIP 4 a) Malmö stad ska aktivt stödja ungas initiativ, engagemang och organisering. b) Malmö stads anställda ska våga stötta engagemanget där det finns, vara lyhörda och hänvisa rätt inom Malmö stad. 4 5: MÖJLIGHET ATT PÅVERKA BESLUT Representation av alla grupper i samhället ger legitima och kvalitativa underlag i beslutsprocesser. De former för inflytande som fungerar bra idag ska stödjas fortsättningsvis men det krävs även utveckling för att nå olika målgrupper av unga. Malmö stad ska använda sig av olika metoder för god dialog med unga kring beslut som rör Malmö. Unga ska vara delaktiga i att skapa former för inflytande. GRUNDPRINCIP 5 a) Malmös unga befolkning ska ges bättre förutsättningar till inflytande i beslutsprocesser. b) Unga Malmöbor ska ha bra möjligheter att sätta frågor på agendan. 5 6: MALMÖ STAD SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖR UNGA MALMÖBOR Malmö stad ska sträva efter att Malmös unga befolkning tydligt får ta plats i vår organisation. Malmö stad ska låta unga medarbetares kompetenser få utrymme och deras möjlighet till idéutveckling ska stärkas. GRUNDPRINCIP 6 a) Malmös unga befolkning ska ha möjlighet till anställning på alla nivåer inom Malmö stad. 6

12 ORGANISATION OCH ANSVAR» Varje nämnd ansvarar för implementering av policyn och organiserar arbetet efter sina förutsättningar. Policyn förmedlar ett förhållningssätt och ska genomsyra Malmö stads arbete. Grundprinciperna ska beaktas i verksamhetsplaneringen och budgetprocessen. ANSVAR Varje nämnd ansvarar för implementering av policyn och organiserar arbetet efter sina förutsättningar. Ett sektorsövergripande nätverk med förvaltningssamordnare träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, kunskapstankning och diskussion kring policyn och frågor som rör ungas inflytande. Stadskontorets roll är att stimulera och stödja implementering av policyn samt följa upp arbetet med ungas inflytande. KOMMUNIKATION Stadskontoret ansvarar för strategiska kommunikationsinsatser. UTVÄRDERING OCH REVIDERING Stadskontoret ansvarar för en årlig kommungemensam uppföljning av policyn som presenteras för kommunstyrelsen. Policyn utvärderas och revideras vid varje ny mandatperiod. HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM UNGAS INFLYTANDE? På malmo.se/jagborimalmo finns information gällande arbetet med ungas inflytande. För frågor om det kommunövergripande arbetet med ungas inflytande kontakta avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret.

13

14

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Uppföljning av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande

Uppföljning av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-10-17 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Uppföljning av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - skapa möten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande 2013. 2013-09-10 Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för ungas inflytande 2013. 2013-09-10 Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-09-10 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö- policy för

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-07 Handläggare Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om mötesplats

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Förslag till yttrande: Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Ärende 9 UTB 2013-304, GyVF 2013-16

Förslag till yttrande: Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Ärende 9 UTB 2013-304, GyVF 2013-16 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-14 Vår referens Katarina Falk katarina.falk@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande: Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2018-08-29 Inledning FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år

Läs mer

Uppföljning av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande 2014

Uppföljning av Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2014-10-07 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Uppföljning av Jag bor i Malmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 2019 Antagen av Kommunstyrelsen 2019-01-23 Innehållsförteckning Syfte...3 Utvärdering av handlingsplanen...3 Organisation, genomförande

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2018-2024 Reviderad våren 2018 och fastställd av Kommunstyrelsen 2018-08-22. studieförbund gymnastik teater orientering

Läs mer

Program för ungdomars inflytande och verksamhet

Program för ungdomars inflytande och verksamhet Program för ungdomars inflytande och verksamhet 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2009-06-24, 179 Reviderat enligt kf beslut 2010-10-27, 255; 2014-03-26, 66 Program för ungdomars inflytande och verksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Policy. Integrationspolicy

Policy. Integrationspolicy Policy Integrationspolicy 1 Styrdokument Handlingstyp: Översyn av policy för integrationsarbetet Diarienummer: KS/2017:749 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2018-09-03 90 Dokumentansvarig:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning

Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2019-03-04 Socialnämnden Dnr Son 2019/103 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar rapporten och uppföljningen

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en.

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Det här är ett diskussionsmaterial. Det är inte någon färdig LÖK utan ett underlag att använda i diskussioner runt om i Västerås både

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun

Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun Policy för medborgardialog för Ängelholms kommun 2017-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka 1(6) Överenskommelsen Botkyrka Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka Gemensam deklaration Vår gemensamma deklaration om samverkan

Läs mer

Överenskommelse för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad. För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö

Överenskommelse för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad. För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö Överenskommelse för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö Om överenskommelsen Den här överenskommelsen kan användas av den idéburna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och Arbetet med överenskommelsen Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och i Göteborg Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen Inriktningsdokument 2017-05-29 Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen KS 2015/1309 Beslutat av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Ett inriktningsdokument beskriver den långsiktiga

Läs mer

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 (Reviderad 11.12.2013) Inledning Det övergripande målet för det lokala ungdomspolitiska arbetet är: Landskrona stad ska vara en kommun

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 171-1526/2016 Sida 1 (7) 2017-06-16 Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen inflytande i

Läs mer

Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning

Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Tobias Bjöörn, PwC Välkomna! Presentation Barnkonventionen Revision,

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Policy för medborgardialog

Policy för medborgardialog Dnr: KS 16/0035 Antagen av Kommunfullmäktige 51 den 11 maj 2016 www.upplands - bro.se Inledning Innehåll 1 Inledning... 3 2 Övergripande syfte... 4 3 Definitioner... 5 4 Principer för medborgardialog...

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Policy för medborgardialog

Policy för medborgardialog Policy för medborgardialog Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-23 53 U N D E R R U B R I K Policy för medborgardialog Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Kommunikationspolicy policy Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Beslut: Datum- Instans /År Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Ersätter tidigare beslut 2015-12-10 KF 318 Giltighetstid: 2019-12-31

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

DETTA UTKAST ÄR ETT FÖRSLAG OCH INTE ETT FÄRDIGT ANTAGET DOKUMENT. DET SKA LÄSAS OCH FÖRÄNDRAS INFÖR

DETTA UTKAST ÄR ETT FÖRSLAG OCH INTE ETT FÄRDIGT ANTAGET DOKUMENT. DET SKA LÄSAS OCH FÖRÄNDRAS INFÖR DETTA UTKAST ÄR ETT FÖRSLAG OCH INTE ETT FÄRDIGT 2017 ANTAGET DOKUMENT. DET SKA LÄSAS OCH FÖRÄNDRAS INFÖR ETT ANTAL REMISS-MÖTEN SOM SKER I JANUARI OCH FEBRUARI. SLUTLIGEN KOMMER DET ATT ANTAS I MÅNGA

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället

Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället Ks/2016:428 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället Fastställt av

Läs mer

Riktlinje för medborgardialog

Riktlinje för medborgardialog KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Samarbetsplan - idéburen sektor och Malmö stad

Samarbetsplan - idéburen sektor och Malmö stad Överenskommelse Malmöandan Samarbetsplan - idéburen sektor och Malmö stad 2018 2022 Överenskommelse Malmöandan - handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Antogs den

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang Beslutad av kommunstyrelsen 2018-06-18, 155/18. Dnr KS2015.0513 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och önskade effekter... 3 3 Definitioner... 3 3.1

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer