Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för lägga informationen till handlingarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna."

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Maria Hultin Controller Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för Verksamhetsplanerna beskriver förvaltningens arbete utifrån nämndens mål och ekonomiska ramar i Internbudget Verksamhetsplanerna beslutas av respektive avdelningschef och går till nämnden för information. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner 2014 Verksamhetsplan staben 2014 Verksamhetsplan individ- och familjeomsorgen 2014 Verksamhetsplan områdesutveckling 2014 Verksamhetsplan vård och omsorg 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för 2014, som svar på nämndens internbudget. Verksamhetsplanerna innehåller avdelningarnas åtaganden för 2014 kopplat till nämndens mål och till andra politiska styrdokument. Stabens plan innehåller också åtaganden för styrande, ledande och stödjande verksamhet. Avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för områdesutveckling har tagit fram varsin plan medan avdelningen för bistånd inom vård och omsorg och avdelningen för vård och omsorg har tagit fram en gemensam plan. Staben har också tagit fram en gemensam plan för HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. SIGNERAD

2 Ansvariga Christer Eriksson, ekonomichef Anna Persson-Öhman, kommunikationschef Annika Andersson, HR-chef Eva Stener, chef för individ- och familjeomsorgen Lars G Larsson, chef för bistånd inom vård och omsorg Helen Hansson, chef för vård och omsorg Gaby Wallström, chef för områdesutveckling 2 (2)

3 2014 Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för individ- och familjeomsorg Stadsområdesförvaltning StadsområdesförvaltningSöder Söder

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Hur följs verksamhetsplanen upp?... 14

5 1 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

6 2 Förutsättningar och strategier för planeringen I det här kapitlet kan du läsa om de förutsättningar som individ- och familjeomsorgen står inför vid planeringen för 2014, exempelvis befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjningen och lokalförsörjningen. Du kan också läsa om individ- och familjeomsorgens viktigaste utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Individ- och familjeomsorgens verksamhet är mycket beroende av vad som händer i omvärlden, den nära världen och inom den egna organisationen Malmö stad. Förändringar i bland annat befolkningsstrukturen eller i människors förutsättningar att hitta ett jobb påverkar verksamheten direkt och kan få följder för resursbehov och utvecklingssatsningar. I planeringen av verksamheten måste individ- och familjeomsorgen beakta förändringar som kan komma att påverka verksamheten under kommande år Befolkningsutveckling Enligt befolkningsprognosen för Malmö , kommer antalet invånare i stadsområde Söder att öka med 1,2 % under år 2014 (från till kvinnor, män, flickor eller pojkar). Detta innebär en något lägre ökningstakt för Söder än för Malmö som helhet, där prognosen utgörs av en ökning med ca 1,6 % under I stadsområde Söder är prognosen att vissa åldersgrupper kommer att öka mer än andra. Den sannolikt viktigaste förändringen för individ- och familjeomsorgen att ta hänsyn till, är att åldersgrupperna 0-12 antas öka med 3 % under 2014 medan åldersgrupperna antas minska med ungefär samma andel. Vad detta innebär för verksamheten är att antalet barn och barnfamiljer som är i behov av insatser och stöd, kan komma att öka. Samtidigt kan antalet ungdomar som blir aktuella för utreningar och insatser, komma att minska under året. I praktiken kan detta medföra att vissa delar av verksamheten blir något mer belastade än vad som varit fallet under Detta är viktigt att ta hänsyn till vid verksamhetens fördelning av resurser och personal. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

7 Antal och andel invånare i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Antal invånare Antal invånare enligt prognos 2018 Procentuell ökning eller minskning Andel i procent av totalen 2012 Andel i procent av totalen år % 9% 9% 6-9 år % 5% 5% år % 3% 4% år % 3% 3% år % 5% 4% år % 60% 59% år % 11% 12% år % 4% 3% 90- år % 1% 1% Totalt % 100% 100% Andelen kvinnor och män i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Andel kvinnor 2012 Andel kvinnor 2018 Andel män 2012 Andel män år 48% 49% 52% 51% 6-9 år 49% 48% 51% 52% år 50% 48% 50% 52% år 47% 49% 53% 51% år 50% 50% 50% 50% år 49% 49% 51% 51% år 53% 53% 47% 47% år 62% 62% 38% 38% 90- år 76% 73% 24% 27% Totalt 50% 50% 50% 50% Förändringar i omvärlden, närvärlden och den egna organisationen Under 2014 kommer individ- och familjeomsorgen att börja tillämpa nya riktlinjer vid handläggning av ekonomisk hjälp (Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt). Dessa riktlinjer innebär dels förtydliganden avseende vissa bedömningsgrunder, men också krav på en tätare uppföljningsfrekvens än i dagsläget. För 2014 finns det avsatt särskilda medel som är riktade till åtgärder för att minska antalet försörjningsstödstagare i Malmö. Planeringen i stadsområde Söder är att dessa medel ska användas bland annat till att minska ärendemängden hos flera av socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd och därigenom frigöra tid till uppföljningar och möten med klienterna. Under 2014 slutförs arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsvård (Riktlinjer för barn- och ungdomsvården, Malmö stad). Arbetet påbörjades redan under andra Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

8 halvåret 2013 men beräknas inte vara helt klart förrän i slutet av Syftet med riktlinjerna är att öka kvaliteten i ärenden som rör barn, ungdomar och deras familjer. Riktlinjerna syftar också till att betona vikten av noggrann planering och uppföljning av såväl utredningar som insatser. Under 2014 förväntas en övergripande handlingsplan för diskriminering antas och gälla för samtliga Malmö stads verksamheter. I vilken omfattning detta påverkar verksamheten för 2014 är oklart, men kommer att bevakas under året. 2.2 Resurser Individ- och familjeomsorgen Söder är en verksamhet där resurserna i mycket hög grad utgörs av avdelningens medarbetare. Det är deras kompetens och engagemang som avgör hur bra verksamheten blir. Förutom medarbetarnas bidrag är det viktigt att ha tillgång till rätt lokaler i form av framför allt reception, kontor och samtalsrum Lokaler Individ- och familjeomsorgens huvudsakliga verksamhet kommer även under 2014 att vara lokaliserad tillsammans med övriga förvaltningen på Eriksfältsgatan 28. Under året kommer emellertid ett antal nya socialsekreterare samt sektionschef att anställas för att jobba med ekonomiskt bistånd utifrån särskilt tillsatta medel. Denna personalförändring kommer medföra ett behov av ytterligare kontorslokaler och i nuläget är det oklart vilka lokaler som kan tas i anspråk för detta. Utgångspunkten är att de nyanställda medarbetarna ska kunna vara lokaliserade tillsammans med övriga organisationen på Eriksfältsgatan Personal och kompetens Individ- och familjeomsorgen har per den 1 januari 2014 ca 175 medarbetare, varav merparten är socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare är socionomer. En utmaning för verksamheten är att kunna rekrytera samt behålla kompetent personal. De flesta av tjänsterna innebär myndighetsutövning på hög nivå, vilket ställer krav på att personalen har rätt erfarenhet och kunskaper. I vissa fall är det svårt att rekrytera just erfaren personal till myndighetsarbetet. Det viktiga i sammanhanget är då att verksamheten kan säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 2.3 Utveckling Utvecklingsområden 2012 startade verksamheten Områdesteamet, med fokus på arbete med försörjningsstödstagare boende på Lindängen. Områdesteamet arbetar utifrån att den enskilde socialsekreteraren ska ha ett färre antal ärenden på sin tjänst än i grundorganisationen. Detta leder till att socialsekreteraren har möjlighet att arbeta med motiverande och stödjande insatser som i sin tur kan leda till självförsörjning. Verksamheten är samlokaliserad med andra relevanta aktörer till exempel Jobb- Malmö och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att vägen till planering kortas. I de jämförelser som har gjorts kan man se att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd, inte ökar i samma takt som i stadsområde Söder som helhet. Utifrån de erfarenheter som gjorts i Områdesteamet, planerar individ- och familjeomsorgen att under 2014 börja arbeta utifrån samma fokus även i övriga sektionerna för ekonomiskt bistånd. Under 2014 kommer samtliga individ- och familjeomsorgsverksamheter i Malmö att utforma sina mottagningsgrupper utifrån en och samma modell. Detta innebär en överflyttning av vissa ar- Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

9 betsuppgifter mellan de nuvarande mottagningsgrupperna, men det innebär inte något praktisk skillnad avseende verksamhetens arbetsuppgifter. Förändringen är ett centralt beslut som kommer ur tanken om att vi ska göra lika i alla stadsområden. Inom ramen för verksamhetens satsning på Lean, kommer ett löpande utvecklingsarbete att pågå. Under 2012 och 2013 har samtlig personal genomgått etappvis utbildning med inriktning på bland annat kundfokus, värdeflödesanalys och målarbete. Under 2014 kommer satsningen övergå till att bli mer verksamhetsnära med exempelvis tavelstyrning och mer praktiskt användande av de kunskaper som förvärvats. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kommer individ- och familjeomsorgen undersöka former att arbeta med brukarmedverkan. Detta kan komma att ske på flera olika nivåer och både inom avgränsade delar såväl som i hela verksamheten. Under 2014 kommer arbetet med att minska hemlösheten att ha särskild fokus. Kostnaderna för de olika boendeformer som individ- och familjeomsorgen tillhandahåller är ständigt höga och verksamheten kommer att satsa särskilt på att förebygga vräkningar i stort samt hemlöshet hos barnfamiljer Samarbeten internt och externt Inom ramen för områdessatsningen bedriver individ- och familjeomsorgen verksamhet på Lindängen, det s.k. Områdesteamet. Tanken med den verksamheten är att komma nära brukarna och få möjlighet att arbeta aktivt för att få män och kvinnor med försörjningsstöd att bli självförsörjande. En av strategierna i detta arbete är att individ- och familjeomsorgen arbetar tillsammans med JobbMalmö och Arbetsförmedlingen för att korta vägen från ansökan till planering för självförsörjning. Rent konkret är de olika verksamheterna samlokaliserade i Framtidens hus på Lindängen, vilket innebär att samarbetet blir smidigt och enklare. Planeringen är att individ- och familjeomsorgen kommer arbeta för att kunna ha JobbMalmö och Arbetsförmedlingen mycket nära även den övriga dagliga verksamheten. Detta skulle kunna innebära att man även här samlokaliserar verksamheterna, men det kan även innebära att man sitter i olika byggnader fast samtidigt geografiskt nära varandra. Ytterligare en möjlig idé är att samarbetspartners som Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen finns tillgängliga i IOF:s lokaler vissa veckodagar eller tider. Exakt hur samverkan kommer att utformas går inte att precisera i dagsläget, men IOF:s mål är att ha ett mycket tätt samarbete med dessa aktörer utifrån att kunna erbjuda så bra planering och insatser som möjligt till de kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Områdesteamet på Framtidens hus har inlett ett samarbete med Fosietorps vårdcentral. Detta samarbete medför en snabbare och enklare väg för de män och kvinnor som kommer i kontakt med Områdesteamet, att få tid på vårdcentralen. Även enheten för barn och familj planerar ett möjligt samarbete med vårdcentralen kring klienter som är aktuella på utredningssektionerna för barn och familjer. Dessutom har medarbetare på enheten för vuxna träffat företrädare för Fosietorps vårdcentral för att diskutera ett eventuellt samarbete med fokus på unga vuxna. Detta projekt kommer eventuellt att få finansiering från Finsam. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

10 3 Mål och åtaganden Nedan följer de mål som kommunfullmäktige antagit i budget för år Kommunfullmäktigemålen är nedbrutna i nämndsmål, vilket uttrycker på vilket sätt stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av de gemensamma målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Varje avdelning ska bidra till målen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att vissa avdelningar kanske kan göra mer än andra för att nå målen. Samtliga avdelningars åtaganden avspeglar tillsammans på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient år. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient år och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

11 3.2.2 Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd Mätetal: Kvalitativ bedömning. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad. 3.3 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Andelen erhållna anstånd med avhysning i förhållande till samtliga inkomna underrättelser om avhysning. Uppdelat i kvinnor och män: Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för hur det vräkningsförebyggande arbetet ska utföras. Säkerställa att alla medarbetare på individ- och familjeomsorgen har kunskap om hur man kan arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder på sin tjänst. Undersöka möjligheterna att sprida kunskapen om det vräkningsförebyggande arbetet till övriga interna samarbetspartners Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran, för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Antal kvinnor och män som fått hjälp med att betala hyresskulder och som inte behövt ytterligare hjälp med hyresskulder inom 6 månader. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för att kunna upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som är aktuella på individ- och familjeomsorgen och har svårt att betala hyran. 3.4 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning Mätetal: Andelen av stadsområdesnämndens mål som är jämställdhetsintegrerade. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

12 Åtagande Upprätta verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Beköna alla mätetal, så långt det är möjligt Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet genomförda jämställdhetsanalyser per verksamhet. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram ett lättanvänt verktyg för genomförande av jämställdhetsanalyser. Säkerställa att samtliga sektions- och enhetschefer har kunskap om hur man använder verktyget. Genomföra jämställdhetsanalyser i verksamheten. 3.5 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män Mätetal: Andel av stadsområdets avdelningar som utfört minst en utbildning där bemötandet uppmärksammas. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Genomföra utbildningar med fokus på bemötande, i samtliga sektioner inom IOF. 3.6 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Öka andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Mätetal: Andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Vid leasing av nya bilar, enbart leasa bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Successivt byta ut de av verksamhetens nuvarande bilar som drivs av annat än biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

13 3.7 Luftföroreningarna ska minska Minska antalet taxiresor i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. Prioritera andra färdsätt för kortare resor, framför taxi Öka efterlevnaden av Malmö stads resepolicy i förvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Mätetal: Antalet flygresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. 3.8 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Öka andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Prioritera att välja rättvisemärkta och ekologiska produkter vid inköp till verksamheten. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

14 4 Verksamhetsspecifika mål och åtaganden 4.1 Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad är kommunens styrdokument för de insatser, det stöd och den service som bedrivs inom verksamhetsområdet. Den är också ett medel för att främja den kommunala likställighetsprincipen. Planen fastställs av Kommunfullmäktige och är tillsammans med Malmö stads årliga budget, det viktigaste kommunala styrdokumentet för verksamhetsområdet. Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad innehåller inriktningsmål samt effektmål för de fyra huvudområdena ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt hemlöshet Ekonomiskt bistånd Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att de som får försörjningsstöd blir självförsörjande och säkerställa en skälig levnadsnivå för dem som inte själv kan tillgodose sina behov. Effektmål 1: Den genomsnittliga biståndstiden ska vara kortare än föregående år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad Barn- och ungdomsvård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att alla barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

15 Effektmål 1: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering. Åtagande Vidareutveckla samarbetet med grundskoleförvaltningen, bl a genom samverkan med rektorer på skolorna. Implementera och utveckla användandet av SMARTA mål i genomförandeplaner. Använda materialet Utsluss för de familjehemsplacerade barnen där utflytt planeras. Effektmål 2: Antalet oplanerade avbrott under pågående vård utanför hemmet ska minska jämfört med föregående år. Åtagande Använda nätverksmöten mer, inför placering i familjehem samt i samband med placering respektive utsluss från institution Använda den nya metoden BraFam för bedömning i rekryteringsprocessen av nya familjehem Missbruks- och beroendevård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att missbruket minskar samt tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Effektmål 1: Andelen personer som genomgår behandling med gott resultat ska öka varje år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Aktivt verka för att samordnade individuella planer upprättas där det bedöms lämpligt. Tillsammans med klienten sätta realistiska mål och följa upp dessa Hemlöshet Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att minska antalet hemlösa och tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

16 Effektmål 1: Varje år ska antalet hemlösa personer minska. Effektmål 2: Varje år ska andelen barnfamiljer av de hemlösa minska Åtagande Erbjuda alla hemlösa män och kvinnor som har vårdats på institution, ett drogfritt boende efter avslutad behandling. Utveckla arbetet med att förebygga hemlöshet hos barnfamiljer. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

17 5 Hur följs verksamhetsplanen upp? Verksamhetsplanen och dess åtaganden följs upp varje år genom en verksamhetsberättelse. De åtaganden som är kopplade till ett nämndsmål används också i uppföljningen i årsanalysen, som är nämndens samlade berättelse om vad som gjorts under året i förhållande till mål och budget. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

18 Foto: Jacob Härnqvist Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för områdesutveckling Stadsområdesförvaltning Söder

19 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Styrdokument för avdelningen områdesutveckling Områdesprogram Lindängen Avdelningens verksamhet Åtaganden 2014 utifrån styrdokument Hur följs verksamhetsplanen upp? Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

20 1 Sammanfattning Stadsområdesförvaltning Söder Budgeten för Stadsområdesförvaltning Söder år 2014 innehåller tkr för resursfördelad verksamhet och tkr för anslagsfinansierad verksamhet. Det totala kommunbidraget för Stadsområdesnämnd Söder är tkr. Stadsområdesnämnd Söder har fått minskad investeringsram från tkr till tkr jämfört med Detta innebär att det blir mycket svårt att göra reinvesteringar i lokaler, IT-utrustning och övriga inventarier utifrån nuvarande behov i verksamheten. Avdelningen för områdeutveckling har en budget som uppgår till tkr 2014, fördelad på tkr i anslagsfinansierad verksamhet och tkr i resursfördelad verksamhet. Stadsområdesnämnden har brutit ned kommunfullmäktigemålen i egna nämndsmål. Nämndsmålen beskriver det resultat som förvaltningen ska uppnå under 2014 och visar vilket bidrag som Stadsområdesnämnd Söder tänker göra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Nämndsmålen är satta i relation till de ekonomiska ramarna och beskriver vad som är möjligt att utföra med de medel som nämnden tilldelats för året. Avdelningen för områdesutveckling styrs dels utifrån relevanta nämndsmål, dels utifrån andra politiska antagna planer och policies. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

21 Vad är en verksamhetsplan? Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

22 2 Förutsättningar och strategier för planeringen Avdelningen för områdesutveckling har ansvar för medborgarkontor, bibliotek, mötesplatser, fritidsverksamhet, fältgrupp och förebyggande verksamhet och samordnar förvaltningens arbete med stadsutveckling, närdemokrati, trygghet, folkhälsa, föreningsliv, näringsliv, lokal kultur och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Det är också avdelningen för områdesutveckling som ansvarar för områdesprogrammet för Lindängen. Avdelningens grunduppdrag innebär att fokus ligger på att skapa engagemang och fånga medborgarnas behov. Avdelningen ska initiera och möjliggöra utveckling av nya former av verksamhet i nära kontakt med medborgare och brukare samt den övriga organisationen. I detta kapitel redogörs för de förutsättningar som avdelningen för områdesutveckling står inför vid planeringen av år 2014, exempelvis förändringar i omvärlden och verksamhetens resurser. Här presenteras även verksamhetens utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Avdelningen för områdesutvecklings uppdrag har tydliga kopplingar till såväl Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö som till arbetet med och förslagen som getts av Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Här är Bygga-om-dialogen på Lindängen en viktig del. Förvaltningen fick i november 2013 beslut om fortsatt finansiering av EU-projektet Lindängen mot framtiden vilket för 2014 innebär en fortsatt förstärkning av områdesprogram Lindängen. EUprojektet kommer att utvärderas tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som leder följeforskningen av det pågående utvecklingsarbetet. Inför 2015 behöver finansieringen säkras för det fortsatta arbetet med de lyckade delarna av områdessatsningen. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder Internbudget Stadsområdesnämnd Söder 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Nämndens ansvarsområden... 3 3 Förutsättningar och strategier för planeringen... 4 3.1 Omvärldsbevakning...

Läs mer

Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014

Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-09-18 Handläggare Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (5) Datum 2015-04-15 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2015 SOFS-2015-160 Sammanfattning har tagit

Läs mer

Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS Stadsområdesnämnd Söder

Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS Stadsområdesnämnd Söder Foto: istockphoto.com/portugal2004 ÅRSANALYS 2013 Stadsområdesnämnd Söder Vad är en årsanalys? Årsanalysen är en uppföljning av den internbudget som nämnden beslutar om varje år. I internbudgeten beskrivs

Läs mer

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2013-10-10 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssamordnare Jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder

Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Foto: Sanna Dolck Nämndsbudget 2016 Stadsområdesförvaltning Söder Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 5 2.1 Stadsområdesförvaltningen... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad 2012-2016 Övergripande mål Att öka den upplevda tryggheten bland Malmöborna och minska utsattheten för brott. Indikatorer: Trygghetsmätning, aktuell

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum: 2016-03-10 Tjänsteskrivelse Petra Olsson Controller Petra.Olsson6@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med av socialtjänsten och budgeterade

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-07 Vår referens Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2013-2023 SOFV-2013-883 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Verksamhetsplan 2013 Områdesprogram - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-11-29 Siv Jensen Hyllie stadsdelsförvaltning Avdelningen

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2013 med målavstämning

Tjänsteskrivelse. Årsanalys 2013 med målavstämning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-02-13 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Tjänsteskrivelse Lars.Tingsmark@malmo.se Årsanalys 2013 med målavstämning SOFN-2014-21 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller

Tjänsteskrivelse. Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster Vår referens. Carina Hart Controller Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-11 Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad budget stadsområdesnämnd Väster 2016 SOFV-2015-1739

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-09-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan SOFS-2015-214

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-05 Handläggare Ann Gardeström Telefon: 08-50825411 Till Socialnämnden Familjehemsplacerade barn

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer