Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för lägga informationen till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna."

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Maria Hultin Controller Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för Verksamhetsplanerna beskriver förvaltningens arbete utifrån nämndens mål och ekonomiska ramar i Internbudget Verksamhetsplanerna beslutas av respektive avdelningschef och går till nämnden för information. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner 2014 Verksamhetsplan staben 2014 Verksamhetsplan individ- och familjeomsorgen 2014 Verksamhetsplan områdesutveckling 2014 Verksamhetsplan vård och omsorg 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för 2014, som svar på nämndens internbudget. Verksamhetsplanerna innehåller avdelningarnas åtaganden för 2014 kopplat till nämndens mål och till andra politiska styrdokument. Stabens plan innehåller också åtaganden för styrande, ledande och stödjande verksamhet. Avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för områdesutveckling har tagit fram varsin plan medan avdelningen för bistånd inom vård och omsorg och avdelningen för vård och omsorg har tagit fram en gemensam plan. Staben har också tagit fram en gemensam plan för HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. SIGNERAD

2 Ansvariga Christer Eriksson, ekonomichef Anna Persson-Öhman, kommunikationschef Annika Andersson, HR-chef Eva Stener, chef för individ- och familjeomsorgen Lars G Larsson, chef för bistånd inom vård och omsorg Helen Hansson, chef för vård och omsorg Gaby Wallström, chef för områdesutveckling 2 (2)

3 2014 Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för individ- och familjeomsorg Stadsområdesförvaltning StadsområdesförvaltningSöder Söder

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Hur följs verksamhetsplanen upp?... 14

5 1 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

6 2 Förutsättningar och strategier för planeringen I det här kapitlet kan du läsa om de förutsättningar som individ- och familjeomsorgen står inför vid planeringen för 2014, exempelvis befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjningen och lokalförsörjningen. Du kan också läsa om individ- och familjeomsorgens viktigaste utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Individ- och familjeomsorgens verksamhet är mycket beroende av vad som händer i omvärlden, den nära världen och inom den egna organisationen Malmö stad. Förändringar i bland annat befolkningsstrukturen eller i människors förutsättningar att hitta ett jobb påverkar verksamheten direkt och kan få följder för resursbehov och utvecklingssatsningar. I planeringen av verksamheten måste individ- och familjeomsorgen beakta förändringar som kan komma att påverka verksamheten under kommande år Befolkningsutveckling Enligt befolkningsprognosen för Malmö , kommer antalet invånare i stadsområde Söder att öka med 1,2 % under år 2014 (från till kvinnor, män, flickor eller pojkar). Detta innebär en något lägre ökningstakt för Söder än för Malmö som helhet, där prognosen utgörs av en ökning med ca 1,6 % under I stadsområde Söder är prognosen att vissa åldersgrupper kommer att öka mer än andra. Den sannolikt viktigaste förändringen för individ- och familjeomsorgen att ta hänsyn till, är att åldersgrupperna 0-12 antas öka med 3 % under 2014 medan åldersgrupperna antas minska med ungefär samma andel. Vad detta innebär för verksamheten är att antalet barn och barnfamiljer som är i behov av insatser och stöd, kan komma att öka. Samtidigt kan antalet ungdomar som blir aktuella för utreningar och insatser, komma att minska under året. I praktiken kan detta medföra att vissa delar av verksamheten blir något mer belastade än vad som varit fallet under Detta är viktigt att ta hänsyn till vid verksamhetens fördelning av resurser och personal. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

7 Antal och andel invånare i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Antal invånare Antal invånare enligt prognos 2018 Procentuell ökning eller minskning Andel i procent av totalen 2012 Andel i procent av totalen år % 9% 9% 6-9 år % 5% 5% år % 3% 4% år % 3% 3% år % 5% 4% år % 60% 59% år % 11% 12% år % 4% 3% 90- år % 1% 1% Totalt % 100% 100% Andelen kvinnor och män i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Andel kvinnor 2012 Andel kvinnor 2018 Andel män 2012 Andel män år 48% 49% 52% 51% 6-9 år 49% 48% 51% 52% år 50% 48% 50% 52% år 47% 49% 53% 51% år 50% 50% 50% 50% år 49% 49% 51% 51% år 53% 53% 47% 47% år 62% 62% 38% 38% 90- år 76% 73% 24% 27% Totalt 50% 50% 50% 50% Förändringar i omvärlden, närvärlden och den egna organisationen Under 2014 kommer individ- och familjeomsorgen att börja tillämpa nya riktlinjer vid handläggning av ekonomisk hjälp (Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt). Dessa riktlinjer innebär dels förtydliganden avseende vissa bedömningsgrunder, men också krav på en tätare uppföljningsfrekvens än i dagsläget. För 2014 finns det avsatt särskilda medel som är riktade till åtgärder för att minska antalet försörjningsstödstagare i Malmö. Planeringen i stadsområde Söder är att dessa medel ska användas bland annat till att minska ärendemängden hos flera av socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd och därigenom frigöra tid till uppföljningar och möten med klienterna. Under 2014 slutförs arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsvård (Riktlinjer för barn- och ungdomsvården, Malmö stad). Arbetet påbörjades redan under andra Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

8 halvåret 2013 men beräknas inte vara helt klart förrän i slutet av Syftet med riktlinjerna är att öka kvaliteten i ärenden som rör barn, ungdomar och deras familjer. Riktlinjerna syftar också till att betona vikten av noggrann planering och uppföljning av såväl utredningar som insatser. Under 2014 förväntas en övergripande handlingsplan för diskriminering antas och gälla för samtliga Malmö stads verksamheter. I vilken omfattning detta påverkar verksamheten för 2014 är oklart, men kommer att bevakas under året. 2.2 Resurser Individ- och familjeomsorgen Söder är en verksamhet där resurserna i mycket hög grad utgörs av avdelningens medarbetare. Det är deras kompetens och engagemang som avgör hur bra verksamheten blir. Förutom medarbetarnas bidrag är det viktigt att ha tillgång till rätt lokaler i form av framför allt reception, kontor och samtalsrum Lokaler Individ- och familjeomsorgens huvudsakliga verksamhet kommer även under 2014 att vara lokaliserad tillsammans med övriga förvaltningen på Eriksfältsgatan 28. Under året kommer emellertid ett antal nya socialsekreterare samt sektionschef att anställas för att jobba med ekonomiskt bistånd utifrån särskilt tillsatta medel. Denna personalförändring kommer medföra ett behov av ytterligare kontorslokaler och i nuläget är det oklart vilka lokaler som kan tas i anspråk för detta. Utgångspunkten är att de nyanställda medarbetarna ska kunna vara lokaliserade tillsammans med övriga organisationen på Eriksfältsgatan Personal och kompetens Individ- och familjeomsorgen har per den 1 januari 2014 ca 175 medarbetare, varav merparten är socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare är socionomer. En utmaning för verksamheten är att kunna rekrytera samt behålla kompetent personal. De flesta av tjänsterna innebär myndighetsutövning på hög nivå, vilket ställer krav på att personalen har rätt erfarenhet och kunskaper. I vissa fall är det svårt att rekrytera just erfaren personal till myndighetsarbetet. Det viktiga i sammanhanget är då att verksamheten kan säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 2.3 Utveckling Utvecklingsområden 2012 startade verksamheten Områdesteamet, med fokus på arbete med försörjningsstödstagare boende på Lindängen. Områdesteamet arbetar utifrån att den enskilde socialsekreteraren ska ha ett färre antal ärenden på sin tjänst än i grundorganisationen. Detta leder till att socialsekreteraren har möjlighet att arbeta med motiverande och stödjande insatser som i sin tur kan leda till självförsörjning. Verksamheten är samlokaliserad med andra relevanta aktörer till exempel Jobb- Malmö och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att vägen till planering kortas. I de jämförelser som har gjorts kan man se att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd, inte ökar i samma takt som i stadsområde Söder som helhet. Utifrån de erfarenheter som gjorts i Områdesteamet, planerar individ- och familjeomsorgen att under 2014 börja arbeta utifrån samma fokus även i övriga sektionerna för ekonomiskt bistånd. Under 2014 kommer samtliga individ- och familjeomsorgsverksamheter i Malmö att utforma sina mottagningsgrupper utifrån en och samma modell. Detta innebär en överflyttning av vissa ar- Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

9 betsuppgifter mellan de nuvarande mottagningsgrupperna, men det innebär inte något praktisk skillnad avseende verksamhetens arbetsuppgifter. Förändringen är ett centralt beslut som kommer ur tanken om att vi ska göra lika i alla stadsområden. Inom ramen för verksamhetens satsning på Lean, kommer ett löpande utvecklingsarbete att pågå. Under 2012 och 2013 har samtlig personal genomgått etappvis utbildning med inriktning på bland annat kundfokus, värdeflödesanalys och målarbete. Under 2014 kommer satsningen övergå till att bli mer verksamhetsnära med exempelvis tavelstyrning och mer praktiskt användande av de kunskaper som förvärvats. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kommer individ- och familjeomsorgen undersöka former att arbeta med brukarmedverkan. Detta kan komma att ske på flera olika nivåer och både inom avgränsade delar såväl som i hela verksamheten. Under 2014 kommer arbetet med att minska hemlösheten att ha särskild fokus. Kostnaderna för de olika boendeformer som individ- och familjeomsorgen tillhandahåller är ständigt höga och verksamheten kommer att satsa särskilt på att förebygga vräkningar i stort samt hemlöshet hos barnfamiljer Samarbeten internt och externt Inom ramen för områdessatsningen bedriver individ- och familjeomsorgen verksamhet på Lindängen, det s.k. Områdesteamet. Tanken med den verksamheten är att komma nära brukarna och få möjlighet att arbeta aktivt för att få män och kvinnor med försörjningsstöd att bli självförsörjande. En av strategierna i detta arbete är att individ- och familjeomsorgen arbetar tillsammans med JobbMalmö och Arbetsförmedlingen för att korta vägen från ansökan till planering för självförsörjning. Rent konkret är de olika verksamheterna samlokaliserade i Framtidens hus på Lindängen, vilket innebär att samarbetet blir smidigt och enklare. Planeringen är att individ- och familjeomsorgen kommer arbeta för att kunna ha JobbMalmö och Arbetsförmedlingen mycket nära även den övriga dagliga verksamheten. Detta skulle kunna innebära att man även här samlokaliserar verksamheterna, men det kan även innebära att man sitter i olika byggnader fast samtidigt geografiskt nära varandra. Ytterligare en möjlig idé är att samarbetspartners som Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen finns tillgängliga i IOF:s lokaler vissa veckodagar eller tider. Exakt hur samverkan kommer att utformas går inte att precisera i dagsläget, men IOF:s mål är att ha ett mycket tätt samarbete med dessa aktörer utifrån att kunna erbjuda så bra planering och insatser som möjligt till de kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Områdesteamet på Framtidens hus har inlett ett samarbete med Fosietorps vårdcentral. Detta samarbete medför en snabbare och enklare väg för de män och kvinnor som kommer i kontakt med Områdesteamet, att få tid på vårdcentralen. Även enheten för barn och familj planerar ett möjligt samarbete med vårdcentralen kring klienter som är aktuella på utredningssektionerna för barn och familjer. Dessutom har medarbetare på enheten för vuxna träffat företrädare för Fosietorps vårdcentral för att diskutera ett eventuellt samarbete med fokus på unga vuxna. Detta projekt kommer eventuellt att få finansiering från Finsam. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

10 3 Mål och åtaganden Nedan följer de mål som kommunfullmäktige antagit i budget för år Kommunfullmäktigemålen är nedbrutna i nämndsmål, vilket uttrycker på vilket sätt stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av de gemensamma målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Varje avdelning ska bidra till målen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att vissa avdelningar kanske kan göra mer än andra för att nå målen. Samtliga avdelningars åtaganden avspeglar tillsammans på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient år. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient år och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

11 3.2.2 Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd Mätetal: Kvalitativ bedömning. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad. 3.3 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Andelen erhållna anstånd med avhysning i förhållande till samtliga inkomna underrättelser om avhysning. Uppdelat i kvinnor och män: Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för hur det vräkningsförebyggande arbetet ska utföras. Säkerställa att alla medarbetare på individ- och familjeomsorgen har kunskap om hur man kan arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder på sin tjänst. Undersöka möjligheterna att sprida kunskapen om det vräkningsförebyggande arbetet till övriga interna samarbetspartners Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran, för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Antal kvinnor och män som fått hjälp med att betala hyresskulder och som inte behövt ytterligare hjälp med hyresskulder inom 6 månader. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för att kunna upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som är aktuella på individ- och familjeomsorgen och har svårt att betala hyran. 3.4 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning Mätetal: Andelen av stadsområdesnämndens mål som är jämställdhetsintegrerade. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

12 Åtagande Upprätta verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Beköna alla mätetal, så långt det är möjligt Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet genomförda jämställdhetsanalyser per verksamhet. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram ett lättanvänt verktyg för genomförande av jämställdhetsanalyser. Säkerställa att samtliga sektions- och enhetschefer har kunskap om hur man använder verktyget. Genomföra jämställdhetsanalyser i verksamheten. 3.5 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män Mätetal: Andel av stadsområdets avdelningar som utfört minst en utbildning där bemötandet uppmärksammas. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Genomföra utbildningar med fokus på bemötande, i samtliga sektioner inom IOF. 3.6 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Öka andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Mätetal: Andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Vid leasing av nya bilar, enbart leasa bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Successivt byta ut de av verksamhetens nuvarande bilar som drivs av annat än biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

13 3.7 Luftföroreningarna ska minska Minska antalet taxiresor i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. Prioritera andra färdsätt för kortare resor, framför taxi Öka efterlevnaden av Malmö stads resepolicy i förvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Mätetal: Antalet flygresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. 3.8 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Öka andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Prioritera att välja rättvisemärkta och ekologiska produkter vid inköp till verksamheten. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

14 4 Verksamhetsspecifika mål och åtaganden 4.1 Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad är kommunens styrdokument för de insatser, det stöd och den service som bedrivs inom verksamhetsområdet. Den är också ett medel för att främja den kommunala likställighetsprincipen. Planen fastställs av Kommunfullmäktige och är tillsammans med Malmö stads årliga budget, det viktigaste kommunala styrdokumentet för verksamhetsområdet. Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad innehåller inriktningsmål samt effektmål för de fyra huvudområdena ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt hemlöshet Ekonomiskt bistånd Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att de som får försörjningsstöd blir självförsörjande och säkerställa en skälig levnadsnivå för dem som inte själv kan tillgodose sina behov. Effektmål 1: Den genomsnittliga biståndstiden ska vara kortare än föregående år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad Barn- och ungdomsvård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att alla barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

15 Effektmål 1: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering. Åtagande Vidareutveckla samarbetet med grundskoleförvaltningen, bl a genom samverkan med rektorer på skolorna. Implementera och utveckla användandet av SMARTA mål i genomförandeplaner. Använda materialet Utsluss för de familjehemsplacerade barnen där utflytt planeras. Effektmål 2: Antalet oplanerade avbrott under pågående vård utanför hemmet ska minska jämfört med föregående år. Åtagande Använda nätverksmöten mer, inför placering i familjehem samt i samband med placering respektive utsluss från institution Använda den nya metoden BraFam för bedömning i rekryteringsprocessen av nya familjehem Missbruks- och beroendevård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att missbruket minskar samt tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Effektmål 1: Andelen personer som genomgår behandling med gott resultat ska öka varje år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Aktivt verka för att samordnade individuella planer upprättas där det bedöms lämpligt. Tillsammans med klienten sätta realistiska mål och följa upp dessa Hemlöshet Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att minska antalet hemlösa och tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

16 Effektmål 1: Varje år ska antalet hemlösa personer minska. Effektmål 2: Varje år ska andelen barnfamiljer av de hemlösa minska Åtagande Erbjuda alla hemlösa män och kvinnor som har vårdats på institution, ett drogfritt boende efter avslutad behandling. Utveckla arbetet med att förebygga hemlöshet hos barnfamiljer. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

17 5 Hur följs verksamhetsplanen upp? Verksamhetsplanen och dess åtaganden följs upp varje år genom en verksamhetsberättelse. De åtaganden som är kopplade till ett nämndsmål används också i uppföljningen i årsanalysen, som är nämndens samlade berättelse om vad som gjorts under året i förhållande till mål och budget. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

18 Foto: Jacob Härnqvist Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för områdesutveckling Stadsområdesförvaltning Söder

19 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Styrdokument för avdelningen områdesutveckling Områdesprogram Lindängen Avdelningens verksamhet Åtaganden 2014 utifrån styrdokument Hur följs verksamhetsplanen upp? Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

20 1 Sammanfattning Stadsområdesförvaltning Söder Budgeten för Stadsområdesförvaltning Söder år 2014 innehåller tkr för resursfördelad verksamhet och tkr för anslagsfinansierad verksamhet. Det totala kommunbidraget för Stadsområdesnämnd Söder är tkr. Stadsområdesnämnd Söder har fått minskad investeringsram från tkr till tkr jämfört med Detta innebär att det blir mycket svårt att göra reinvesteringar i lokaler, IT-utrustning och övriga inventarier utifrån nuvarande behov i verksamheten. Avdelningen för områdeutveckling har en budget som uppgår till tkr 2014, fördelad på tkr i anslagsfinansierad verksamhet och tkr i resursfördelad verksamhet. Stadsområdesnämnden har brutit ned kommunfullmäktigemålen i egna nämndsmål. Nämndsmålen beskriver det resultat som förvaltningen ska uppnå under 2014 och visar vilket bidrag som Stadsområdesnämnd Söder tänker göra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Nämndsmålen är satta i relation till de ekonomiska ramarna och beskriver vad som är möjligt att utföra med de medel som nämnden tilldelats för året. Avdelningen för områdesutveckling styrs dels utifrån relevanta nämndsmål, dels utifrån andra politiska antagna planer och policies. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

21 Vad är en verksamhetsplan? Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

22 2 Förutsättningar och strategier för planeringen Avdelningen för områdesutveckling har ansvar för medborgarkontor, bibliotek, mötesplatser, fritidsverksamhet, fältgrupp och förebyggande verksamhet och samordnar förvaltningens arbete med stadsutveckling, närdemokrati, trygghet, folkhälsa, föreningsliv, näringsliv, lokal kultur och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Det är också avdelningen för områdesutveckling som ansvarar för områdesprogrammet för Lindängen. Avdelningens grunduppdrag innebär att fokus ligger på att skapa engagemang och fånga medborgarnas behov. Avdelningen ska initiera och möjliggöra utveckling av nya former av verksamhet i nära kontakt med medborgare och brukare samt den övriga organisationen. I detta kapitel redogörs för de förutsättningar som avdelningen för områdesutveckling står inför vid planeringen av år 2014, exempelvis förändringar i omvärlden och verksamhetens resurser. Här presenteras även verksamhetens utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Avdelningen för områdesutvecklings uppdrag har tydliga kopplingar till såväl Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö som till arbetet med och förslagen som getts av Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Här är Bygga-om-dialogen på Lindängen en viktig del. Förvaltningen fick i november 2013 beslut om fortsatt finansiering av EU-projektet Lindängen mot framtiden vilket för 2014 innebär en fortsatt förstärkning av områdesprogram Lindängen. EUprojektet kommer att utvärderas tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som leder följeforskningen av det pågående utvecklingsarbetet. Inför 2015 behöver finansieringen säkras för det fortsatta arbetet med de lyckade delarna av områdessatsningen. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder

Internbudget. Stadsområdesnämnd Söder Internbudget Stadsområdesnämnd Söder 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Nämndens ansvarsområden... 3 3 Förutsättningar och strategier för planeringen... 4 3.1 Omvärldsbevakning...

Läs mer

Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014

Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-09-18 Handläggare Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 År 2014 med uppföljning av åtgärdsplan för att uppnå

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-09-16 Vår referens Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2015 med uppföljning av åtgärdsplan SOFS-2015-214

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten

Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av Socialtjänsten Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (6) Datum 2013-11-26 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer.

Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond: Barnfamiljer på väg - en satsning på barnfamiljer. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-02-03 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse pontus.gleisner@malmo.se Ansökan om medel ur Malmö stads sociala investeringsfond:

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

GARAGET Verksamhetsplan 2014

GARAGET Verksamhetsplan 2014 GARAGET Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014... 4 EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-01-02 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Styr- och ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer