Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för lägga informationen till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna."

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Maria Hultin Controller Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för Verksamhetsplanerna beskriver förvaltningens arbete utifrån nämndens mål och ekonomiska ramar i Internbudget Verksamhetsplanerna beslutas av respektive avdelningschef och går till nämnden för information. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner 2014 Verksamhetsplan staben 2014 Verksamhetsplan individ- och familjeomsorgen 2014 Verksamhetsplan områdesutveckling 2014 Verksamhetsplan vård och omsorg 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Stadsområdesförvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner för 2014, som svar på nämndens internbudget. Verksamhetsplanerna innehåller avdelningarnas åtaganden för 2014 kopplat till nämndens mål och till andra politiska styrdokument. Stabens plan innehåller också åtaganden för styrande, ledande och stödjande verksamhet. Avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för områdesutveckling har tagit fram varsin plan medan avdelningen för bistånd inom vård och omsorg och avdelningen för vård och omsorg har tagit fram en gemensam plan. Staben har också tagit fram en gemensam plan för HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen. SIGNERAD

2 Ansvariga Christer Eriksson, ekonomichef Anna Persson-Öhman, kommunikationschef Annika Andersson, HR-chef Eva Stener, chef för individ- och familjeomsorgen Lars G Larsson, chef för bistånd inom vård och omsorg Helen Hansson, chef för vård och omsorg Gaby Wallström, chef för områdesutveckling 2 (2)

3 2014 Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för individ- och familjeomsorg Stadsområdesförvaltning StadsområdesförvaltningSöder Söder

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Hur följs verksamhetsplanen upp?... 14

5 1 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

6 2 Förutsättningar och strategier för planeringen I det här kapitlet kan du läsa om de förutsättningar som individ- och familjeomsorgen står inför vid planeringen för 2014, exempelvis befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjningen och lokalförsörjningen. Du kan också läsa om individ- och familjeomsorgens viktigaste utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Individ- och familjeomsorgens verksamhet är mycket beroende av vad som händer i omvärlden, den nära världen och inom den egna organisationen Malmö stad. Förändringar i bland annat befolkningsstrukturen eller i människors förutsättningar att hitta ett jobb påverkar verksamheten direkt och kan få följder för resursbehov och utvecklingssatsningar. I planeringen av verksamheten måste individ- och familjeomsorgen beakta förändringar som kan komma att påverka verksamheten under kommande år Befolkningsutveckling Enligt befolkningsprognosen för Malmö , kommer antalet invånare i stadsområde Söder att öka med 1,2 % under år 2014 (från till kvinnor, män, flickor eller pojkar). Detta innebär en något lägre ökningstakt för Söder än för Malmö som helhet, där prognosen utgörs av en ökning med ca 1,6 % under I stadsområde Söder är prognosen att vissa åldersgrupper kommer att öka mer än andra. Den sannolikt viktigaste förändringen för individ- och familjeomsorgen att ta hänsyn till, är att åldersgrupperna 0-12 antas öka med 3 % under 2014 medan åldersgrupperna antas minska med ungefär samma andel. Vad detta innebär för verksamheten är att antalet barn och barnfamiljer som är i behov av insatser och stöd, kan komma att öka. Samtidigt kan antalet ungdomar som blir aktuella för utreningar och insatser, komma att minska under året. I praktiken kan detta medföra att vissa delar av verksamheten blir något mer belastade än vad som varit fallet under Detta är viktigt att ta hänsyn till vid verksamhetens fördelning av resurser och personal. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

7 Antal och andel invånare i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Antal invånare Antal invånare enligt prognos 2018 Procentuell ökning eller minskning Andel i procent av totalen 2012 Andel i procent av totalen år % 9% 9% 6-9 år % 5% 5% år % 3% 4% år % 3% 3% år % 5% 4% år % 60% 59% år % 11% 12% år % 4% 3% 90- år % 1% 1% Totalt % 100% 100% Andelen kvinnor och män i stadsområde Söder 2012 och 2018 fördelat på ålder Åldersgrupp Andel kvinnor 2012 Andel kvinnor 2018 Andel män 2012 Andel män år 48% 49% 52% 51% 6-9 år 49% 48% 51% 52% år 50% 48% 50% 52% år 47% 49% 53% 51% år 50% 50% 50% 50% år 49% 49% 51% 51% år 53% 53% 47% 47% år 62% 62% 38% 38% 90- år 76% 73% 24% 27% Totalt 50% 50% 50% 50% Förändringar i omvärlden, närvärlden och den egna organisationen Under 2014 kommer individ- och familjeomsorgen att börja tillämpa nya riktlinjer vid handläggning av ekonomisk hjälp (Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt). Dessa riktlinjer innebär dels förtydliganden avseende vissa bedömningsgrunder, men också krav på en tätare uppföljningsfrekvens än i dagsläget. För 2014 finns det avsatt särskilda medel som är riktade till åtgärder för att minska antalet försörjningsstödstagare i Malmö. Planeringen i stadsområde Söder är att dessa medel ska användas bland annat till att minska ärendemängden hos flera av socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd och därigenom frigöra tid till uppföljningar och möten med klienterna. Under 2014 slutförs arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsvård (Riktlinjer för barn- och ungdomsvården, Malmö stad). Arbetet påbörjades redan under andra Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

8 halvåret 2013 men beräknas inte vara helt klart förrän i slutet av Syftet med riktlinjerna är att öka kvaliteten i ärenden som rör barn, ungdomar och deras familjer. Riktlinjerna syftar också till att betona vikten av noggrann planering och uppföljning av såväl utredningar som insatser. Under 2014 förväntas en övergripande handlingsplan för diskriminering antas och gälla för samtliga Malmö stads verksamheter. I vilken omfattning detta påverkar verksamheten för 2014 är oklart, men kommer att bevakas under året. 2.2 Resurser Individ- och familjeomsorgen Söder är en verksamhet där resurserna i mycket hög grad utgörs av avdelningens medarbetare. Det är deras kompetens och engagemang som avgör hur bra verksamheten blir. Förutom medarbetarnas bidrag är det viktigt att ha tillgång till rätt lokaler i form av framför allt reception, kontor och samtalsrum Lokaler Individ- och familjeomsorgens huvudsakliga verksamhet kommer även under 2014 att vara lokaliserad tillsammans med övriga förvaltningen på Eriksfältsgatan 28. Under året kommer emellertid ett antal nya socialsekreterare samt sektionschef att anställas för att jobba med ekonomiskt bistånd utifrån särskilt tillsatta medel. Denna personalförändring kommer medföra ett behov av ytterligare kontorslokaler och i nuläget är det oklart vilka lokaler som kan tas i anspråk för detta. Utgångspunkten är att de nyanställda medarbetarna ska kunna vara lokaliserade tillsammans med övriga organisationen på Eriksfältsgatan Personal och kompetens Individ- och familjeomsorgen har per den 1 januari 2014 ca 175 medarbetare, varav merparten är socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare är socionomer. En utmaning för verksamheten är att kunna rekrytera samt behålla kompetent personal. De flesta av tjänsterna innebär myndighetsutövning på hög nivå, vilket ställer krav på att personalen har rätt erfarenhet och kunskaper. I vissa fall är det svårt att rekrytera just erfaren personal till myndighetsarbetet. Det viktiga i sammanhanget är då att verksamheten kan säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 2.3 Utveckling Utvecklingsområden 2012 startade verksamheten Områdesteamet, med fokus på arbete med försörjningsstödstagare boende på Lindängen. Områdesteamet arbetar utifrån att den enskilde socialsekreteraren ska ha ett färre antal ärenden på sin tjänst än i grundorganisationen. Detta leder till att socialsekreteraren har möjlighet att arbeta med motiverande och stödjande insatser som i sin tur kan leda till självförsörjning. Verksamheten är samlokaliserad med andra relevanta aktörer till exempel Jobb- Malmö och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att vägen till planering kortas. I de jämförelser som har gjorts kan man se att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd, inte ökar i samma takt som i stadsområde Söder som helhet. Utifrån de erfarenheter som gjorts i Områdesteamet, planerar individ- och familjeomsorgen att under 2014 börja arbeta utifrån samma fokus även i övriga sektionerna för ekonomiskt bistånd. Under 2014 kommer samtliga individ- och familjeomsorgsverksamheter i Malmö att utforma sina mottagningsgrupper utifrån en och samma modell. Detta innebär en överflyttning av vissa ar- Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

9 betsuppgifter mellan de nuvarande mottagningsgrupperna, men det innebär inte något praktisk skillnad avseende verksamhetens arbetsuppgifter. Förändringen är ett centralt beslut som kommer ur tanken om att vi ska göra lika i alla stadsområden. Inom ramen för verksamhetens satsning på Lean, kommer ett löpande utvecklingsarbete att pågå. Under 2012 och 2013 har samtlig personal genomgått etappvis utbildning med inriktning på bland annat kundfokus, värdeflödesanalys och målarbete. Under 2014 kommer satsningen övergå till att bli mer verksamhetsnära med exempelvis tavelstyrning och mer praktiskt användande av de kunskaper som förvärvats. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kommer individ- och familjeomsorgen undersöka former att arbeta med brukarmedverkan. Detta kan komma att ske på flera olika nivåer och både inom avgränsade delar såväl som i hela verksamheten. Under 2014 kommer arbetet med att minska hemlösheten att ha särskild fokus. Kostnaderna för de olika boendeformer som individ- och familjeomsorgen tillhandahåller är ständigt höga och verksamheten kommer att satsa särskilt på att förebygga vräkningar i stort samt hemlöshet hos barnfamiljer Samarbeten internt och externt Inom ramen för områdessatsningen bedriver individ- och familjeomsorgen verksamhet på Lindängen, det s.k. Områdesteamet. Tanken med den verksamheten är att komma nära brukarna och få möjlighet att arbeta aktivt för att få män och kvinnor med försörjningsstöd att bli självförsörjande. En av strategierna i detta arbete är att individ- och familjeomsorgen arbetar tillsammans med JobbMalmö och Arbetsförmedlingen för att korta vägen från ansökan till planering för självförsörjning. Rent konkret är de olika verksamheterna samlokaliserade i Framtidens hus på Lindängen, vilket innebär att samarbetet blir smidigt och enklare. Planeringen är att individ- och familjeomsorgen kommer arbeta för att kunna ha JobbMalmö och Arbetsförmedlingen mycket nära även den övriga dagliga verksamheten. Detta skulle kunna innebära att man även här samlokaliserar verksamheterna, men det kan även innebära att man sitter i olika byggnader fast samtidigt geografiskt nära varandra. Ytterligare en möjlig idé är att samarbetspartners som Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen finns tillgängliga i IOF:s lokaler vissa veckodagar eller tider. Exakt hur samverkan kommer att utformas går inte att precisera i dagsläget, men IOF:s mål är att ha ett mycket tätt samarbete med dessa aktörer utifrån att kunna erbjuda så bra planering och insatser som möjligt till de kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd. Områdesteamet på Framtidens hus har inlett ett samarbete med Fosietorps vårdcentral. Detta samarbete medför en snabbare och enklare väg för de män och kvinnor som kommer i kontakt med Områdesteamet, att få tid på vårdcentralen. Även enheten för barn och familj planerar ett möjligt samarbete med vårdcentralen kring klienter som är aktuella på utredningssektionerna för barn och familjer. Dessutom har medarbetare på enheten för vuxna träffat företrädare för Fosietorps vårdcentral för att diskutera ett eventuellt samarbete med fokus på unga vuxna. Detta projekt kommer eventuellt att få finansiering från Finsam. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

10 3 Mål och åtaganden Nedan följer de mål som kommunfullmäktige antagit i budget för år Kommunfullmäktigemålen är nedbrutna i nämndsmål, vilket uttrycker på vilket sätt stadsområdesnämnden ska bidra till uppfyllelsen av de gemensamma målen. I varje avdelnings verksamhetsplan bryts nämndsmålen ned i åtaganden. Åtagandena uttrycker vad avdelningen åtar sig att uppnå i förhållande till kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Varje avdelning ska bidra till målen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att vissa avdelningar kanske kan göra mer än andra för att nå målen. Samtliga avdelningars åtaganden avspeglar tillsammans på vilket sätt förvaltningen ska arbeta mot målen. 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män i åldern år ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient år. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient år och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande Öka och rikta insatser till försörjningsstödstagare för att fler kvinnor och män ska bli självförsörjande Mätetal: Tid med handläggare per klient. Uppdelat i kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Mätetal: Genomsnittligt antal uppföljningsträffar per klient och kvartal. Uppdelat på kvinnor och män. Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

11 3.2.2 Öka samarbetet med övriga interna och externa aktörer, näringsliv och ideell sektor för att hitta rätt lösningar för kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd Mätetal: Kvalitativ bedömning. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad. 3.3 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Förebygga fler vräkningar för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Andelen erhållna anstånd med avhysning i förhållande till samtliga inkomna underrättelser om avhysning. Uppdelat i kvinnor och män: Rapporteringsfrekvens: DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för hur det vräkningsförebyggande arbetet ska utföras. Säkerställa att alla medarbetare på individ- och familjeomsorgen har kunskap om hur man kan arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder på sin tjänst. Undersöka möjligheterna att sprida kunskapen om det vräkningsförebyggande arbetet till övriga interna samarbetspartners Öka arbetet med att upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som har svårt att betala hyran, för att bidra till att hemlösheten inte ökar Mätetal: Antal kvinnor och män som fått hjälp med att betala hyresskulder och som inte behövt ytterligare hjälp med hyresskulder inom 6 månader. Rapporteringsfrekvens: Årsanalys Åtagande Ta fram en tydlig arbetsmodell för att kunna upptäcka och rikta insatser till kvinnor och män som är aktuella på individ- och familjeomsorgen och har svårt att betala hyran. 3.4 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Jämställdhetsintegrera stadsområdesnämndens mål och uppföljning Mätetal: Andelen av stadsområdesnämndens mål som är jämställdhetsintegrerade. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

12 Åtagande Upprätta verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Beköna alla mätetal, så långt det är möjligt Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamheter i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet genomförda jämställdhetsanalyser per verksamhet. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Ta fram ett lättanvänt verktyg för genomförande av jämställdhetsanalyser. Säkerställa att samtliga sektions- och enhetschefer har kunskap om hur man använder verktyget. Genomföra jämställdhetsanalyser i verksamheten. 3.5 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Utbilda och stödja medarbetarna i arbetet med att uppmärksamma bemötandet av brukare och Malmöbor, såväl kvinnor som män Mätetal: Andel av stadsområdets avdelningar som utfört minst en utbildning där bemötandet uppmärksammas. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Genomföra utbildningar med fokus på bemötande, i samtliga sektioner inom IOF. 3.6 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Öka andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Mätetal: Andelen av stadsområdesförvaltningens bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Vid leasing av nya bilar, enbart leasa bilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Successivt byta ut de av verksamhetens nuvarande bilar som drivs av annat än biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

13 3.7 Luftföroreningarna ska minska Minska antalet taxiresor i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. Prioritera andra färdsätt för kortare resor, framför taxi Öka efterlevnaden av Malmö stads resepolicy i förvaltningen Mätetal: Antalet taxiresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Mätetal: Antalet flygresor. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Säkerställa att alla medarbetare känner till Malmö stads resepolicy. 3.8 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Öka andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen Mätetal: Andelen rättvisemärkta och ekologiska inköp i stadsområdesförvaltningen. Rapporteringsfrekvens: DR1, DR2 samt Årsanalys Åtagande Prioritera att välja rättvisemärkta och ekologiska produkter vid inköp till verksamheten. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

14 4 Verksamhetsspecifika mål och åtaganden 4.1 Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad är kommunens styrdokument för de insatser, det stöd och den service som bedrivs inom verksamhetsområdet. Den är också ett medel för att främja den kommunala likställighetsprincipen. Planen fastställs av Kommunfullmäktige och är tillsammans med Malmö stads årliga budget, det viktigaste kommunala styrdokumentet för verksamhetsområdet. Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad innehåller inriktningsmål samt effektmål för de fyra huvudområdena ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård samt hemlöshet Ekonomiskt bistånd Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att de som får försörjningsstöd blir självförsörjande och säkerställa en skälig levnadsnivå för dem som inte själv kan tillgodose sina behov. Effektmål 1: Den genomsnittliga biståndstiden ska vara kortare än föregående år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Ta fram en metod tillsammans med Region Skåne (Fosietorp vårdcentral), för att bättre kunna samarbeta kring gruppen unga vuxna med ohälsa. Utveckla ett arbetsätt för att kunna fånga upp och erbjuda stöd till unga vuxna som bor i hushåll med försörjningsstöd och avslutar gymnasiestudier. Skapa förutsättningar för socialsekreterarna att få mer tid till att träffa de män och kvinnor som erhåller försörjningsstöd. Utveckla arbetet med barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd. Utarbeta samarbetsformer med Försäkringskassan avseende rehabiliteringsärenden. Utveckla samarbetet med de aktörer som tillhandahåller SFI-utbildningar i Malmö stad Barn- och ungdomsvård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att alla barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ge stöd och insatser till dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

15 Effektmål 1: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering. Åtagande Vidareutveckla samarbetet med grundskoleförvaltningen, bl a genom samverkan med rektorer på skolorna. Implementera och utveckla användandet av SMARTA mål i genomförandeplaner. Använda materialet Utsluss för de familjehemsplacerade barnen där utflytt planeras. Effektmål 2: Antalet oplanerade avbrott under pågående vård utanför hemmet ska minska jämfört med föregående år. Åtagande Använda nätverksmöten mer, inför placering i familjehem samt i samband med placering respektive utsluss från institution Använda den nya metoden BraFam för bedömning i rekryteringsprocessen av nya familjehem Missbruks- och beroendevård Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att missbruket minskar samt tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Effektmål 1: Andelen personer som genomgår behandling med gott resultat ska öka varje år. Effektmål 2: Varje år ska fler än föregående år nå målen i sin individuella planering Åtagande Aktivt verka för att samordnade individuella planer upprättas där det bedöms lämpligt. Tillsammans med klienten sätta realistiska mål och följa upp dessa Hemlöshet Inriktningsmål: Individ- och familjeomsorgen ska verka för att minska antalet hemlösa och tillhandahålla stöd och insatser åt dem som behöver det. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

16 Effektmål 1: Varje år ska antalet hemlösa personer minska. Effektmål 2: Varje år ska andelen barnfamiljer av de hemlösa minska Åtagande Erbjuda alla hemlösa män och kvinnor som har vårdats på institution, ett drogfritt boende efter avslutad behandling. Utveckla arbetet med att förebygga hemlöshet hos barnfamiljer. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

17 5 Hur följs verksamhetsplanen upp? Verksamhetsplanen och dess åtaganden följs upp varje år genom en verksamhetsberättelse. De åtaganden som är kopplade till ett nämndsmål används också i uppföljningen i årsanalysen, som är nämndens samlade berättelse om vad som gjorts under året i förhållande till mål och budget. Avdelningen för individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan (14)

18 Foto: Jacob Härnqvist Verksamhetsplan 2014 Avdelningen för områdesutveckling Stadsområdesförvaltning Söder

19 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Förutsättningar och strategier för planeringen Omvärldsbevakning Resurser Utveckling Mål och åtaganden Verksamhetsspecifika mål och åtaganden Styrdokument för avdelningen områdesutveckling Områdesprogram Lindängen Avdelningens verksamhet Åtaganden 2014 utifrån styrdokument Hur följs verksamhetsplanen upp? Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

20 1 Sammanfattning Stadsområdesförvaltning Söder Budgeten för Stadsområdesförvaltning Söder år 2014 innehåller tkr för resursfördelad verksamhet och tkr för anslagsfinansierad verksamhet. Det totala kommunbidraget för Stadsområdesnämnd Söder är tkr. Stadsområdesnämnd Söder har fått minskad investeringsram från tkr till tkr jämfört med Detta innebär att det blir mycket svårt att göra reinvesteringar i lokaler, IT-utrustning och övriga inventarier utifrån nuvarande behov i verksamheten. Avdelningen för områdeutveckling har en budget som uppgår till tkr 2014, fördelad på tkr i anslagsfinansierad verksamhet och tkr i resursfördelad verksamhet. Stadsområdesnämnden har brutit ned kommunfullmäktigemålen i egna nämndsmål. Nämndsmålen beskriver det resultat som förvaltningen ska uppnå under 2014 och visar vilket bidrag som Stadsområdesnämnd Söder tänker göra till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Nämndsmålen är satta i relation till de ekonomiska ramarna och beskriver vad som är möjligt att utföra med de medel som nämnden tilldelats för året. Avdelningen för områdesutveckling styrs dels utifrån relevanta nämndsmål, dels utifrån andra politiska antagna planer och policies. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

21 Vad är en verksamhetsplan? Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande mål för kommunen. Därefter tar stadsområdesnämnden fram Internbudget Verksamhet och ekonomi, ett dokument som innehåller nämndsmål och resursfördelning för stadsområdesförvaltningens verksamheter. Som ett svar på internbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram verksamhetsplaner som berättar hur man kommer att arbeta för att uppnå målen vilka åtaganden som avdelningarna gör. Verksamhetsplanerna är ingen politisk produkt, utan förvaltningens budskap till stadsområdesnämnden och till de egna medarbetarna om hur man planerar att arbeta. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

22 2 Förutsättningar och strategier för planeringen Avdelningen för områdesutveckling har ansvar för medborgarkontor, bibliotek, mötesplatser, fritidsverksamhet, fältgrupp och förebyggande verksamhet och samordnar förvaltningens arbete med stadsutveckling, närdemokrati, trygghet, folkhälsa, föreningsliv, näringsliv, lokal kultur och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Det är också avdelningen för områdesutveckling som ansvarar för områdesprogrammet för Lindängen. Avdelningens grunduppdrag innebär att fokus ligger på att skapa engagemang och fånga medborgarnas behov. Avdelningen ska initiera och möjliggöra utveckling av nya former av verksamhet i nära kontakt med medborgare och brukare samt den övriga organisationen. I detta kapitel redogörs för de förutsättningar som avdelningen för områdesutveckling står inför vid planeringen av år 2014, exempelvis förändringar i omvärlden och verksamhetens resurser. Här presenteras även verksamhetens utvecklingsområden under året. 2.1 Omvärldsbevakning Avdelningen för områdesutvecklings uppdrag har tydliga kopplingar till såväl Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö som till arbetet med och förslagen som getts av Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Här är Bygga-om-dialogen på Lindängen en viktig del. Förvaltningen fick i november 2013 beslut om fortsatt finansiering av EU-projektet Lindängen mot framtiden vilket för 2014 innebär en fortsatt förstärkning av områdesprogram Lindängen. EUprojektet kommer att utvärderas tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som leder följeforskningen av det pågående utvecklingsarbetet. Inför 2015 behöver finansieringen säkras för det fortsatta arbetet med de lyckade delarna av områdessatsningen. Avdelningen för områdesutveckling, Verksamhetsplan (21)

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer