Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN Sammanfattning Jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om att skapa en organisation som är fri från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhet och mångfald under Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Anna Linhard Stadsområdesförvaltning Norr HR-avdelningen

3 Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Vad menar vi med jämställdhet och mångfald?... 3 På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten?... 3 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad... 4 Ansvarsfördelning... 4 Uppföljning... 5 Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur... 5 Åldersstruktur... 6 Deltidsanställda och arbetstid... 6 Utländsk bakgrund... 7 Lönestatistik... 7 Rekrytering... 7 Mål och åtgärder Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

4 Vad menar vi med jämställdhet och mångfald? I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor har ett lika värde. Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor har lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. För mångfald i arbetslivet finns i nuläget ingen enhetlig definition. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Enligt svenska akademins ordlista betyder mångfald mängd av enheter. Man kan säga att mångfald står för representation av många olika grupper. I stadsområdesförvaltning Norr ses jämställdhet och mångfald som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Jämställdhet- och mångfaldsarbetet handlar om att ta tillvara de individuella resurser som finns bland medarbetare och arbetssökande och skapa grund för acceptans och respekt. Förvaltningen arbetar med att ta tillvara medarbetarnas personliga kompetens, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och stimulerande arbetsmiljö. På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten? En organisation med medarbetare med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ökar kreativiteten och förbättrar effektiviteten och kvaliteten i verksamheten och bidrar samtidigt till att fördomar motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos brukaren på ett kvalitativt bättre sätt. Alla nivåer i våra verksamheter måste därför genomsyras av jämställdhetsoch mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsledare och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen. För att skapa förändring inom jämställdhets- och mångfaldsområdet krävs ökade kunskaper. Genom ökade kunskaper kan attityder förändras och en större acceptans för alla våra olikheter skapas. Utbildning, informationsträffar och ständig dialog kring jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är därför viktiga åtgärder för att uppnå ökad mångfald och förändring i attityder. 3 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

5 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från CEMR:s Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Syftet med utvecklingsplanen är att kvalitetssäkra våra verksamheter både ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv så de blir jämställda och icke-diskriminerande. Följs upp och revideras minst en gång per mandatperiod. Plan för jämställd personalpolitik är beslutad i kommunfullmäktige och omfattar enbart mål och åtgärder på det personalpolitiska området. Plan för jämställd personalpolitik blir därför ett sätt att uppfylla utvecklingsplanens intentioner utifrån arbetsgivarperspektivet. Följs upp och revideras vart tredje år. Förvaltningarnas handlingsplaner är beslutade i respektive nämnd och ska täcka in både Plan för jämställd personalpolitik och Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv. Följs upp och revideras årligen. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om Plan för jämställd personalpolitik samt att inriktningsmålen integreras i årsbudgeten. Kommunstyrelsen har ansvaret för att styra, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden vad gäller jämställdhetsarbetet. Nämnder har besluts-, genomförande- och uppföljningsansvar för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning. Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. För stöd, rådgivning och information till förvaltningarna samt omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Stadsområdesdirektören med sin ledningsgrupp är ansvarig för genomförandet av förvaltningens jämställdhets-/mångfaldsplan. I varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i jämställdhets- /mångfaldsfrågor som har mandat från ledningsgruppen att driva jämställdhets-/mångfaldsfrågorna på förvaltningen. Kontaktpersonen ingår i ett stadsövergripande JÄMÅ-nätverk (jämställdhets- och mångfaldsnätverk). Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. Medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för samarbete och utveckling kring jämställdhetsfrågorna 4 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

6 Uppföljning Stadsområdesförvaltning Norr kommer att bilda en styrgrupp som under år 2014 arbetar förvaltningsövergripande med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Styrgruppen ansvarar för att ta fram förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan Med anledning av att stadsområdesförvaltning Norr är en ny förvaltning från 1 juli 2013, kommer ingen uppföljning att göras av 2013 i den här jämställdhets- och mångfaldsplanen. Istället presenteras könsuppdelad statistik som speglar förvaltningens utgångsläge. I januari 2015 kommer uppföljning att göras på denna planen. Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur I september 2013 var det 898 månadsavlönade anställda i Stadsområdesförvaltning Norr, 86 % kvinnor och 14 % män. Av förvaltningens 54 arbetsledare var 72 % kvinnor och 28 % män. Förvaltningens ledningsgrupp bestod av 7 kvinnor och 2 män. Tabell 1. Jämförelse av kvinnor och män inom Stadsområdesförvaltning Norr för de största yrkeskategorierna; procentuell fördelning och antal samt andel deltidsanställda. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Yrkeskategori Totalt antal månadsavlöna de/ yrkeskategori och (kv/m) Proce nt kv/m (totalt antal) Deltidstjä nst i % kv/män Sjukfrånva rovolym % kv/m Undersköterskor 424 (390/34) 92/8 33/2 6,7/4,5 Vårdbiträden 113 (87/26) 77/23 33/13 8,1/9,6 Sjuksköterskor/Distriktsskö 50 (44/6) 88/12 12/4 5,5/1,2 terskor Socialsekreterare 74 (71/3) 96/4 3/0 7,8/2,2 Fritidsledare/fritidsassistent 39 (18/21) 46/54 11/10 er - Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Socialsekreterare och undersköterskor är de yrkesgrupper där den procentuella skillnaden mellan män och kvinnor är störst. 1 november 2013 tog Stadsområdesförvaltning Norr över två vårdboenden, Kasper och Västergård. Det innebär att vård och omsorgs verksamhet har utökats med ca 80 medarbetare. Kasper och Västergård finns inte med i statistikunderlaget. På båda vårdboendena arbetar ca 90 % av medarbetarna (undersköterskor och vårdbiträden) deltid. På Kasper är 85 % av medarbetarna kvinnor och 15 % är män, på Västergård är 9 % män och 91 % kvinnor. 5 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

7 Åldersstruktur Tabell 2. Visar medelåldern i Malmö stad, förvaltningen totalt och per verksamhetsområde inom förvaltningen och uppdelat på kön. Område Kvinnor Män Totalt Stadsområdesförvaltning Norr Vård och omsorg verksamhet Vård och omsorg Bistånd Individ och familjeomsorg Områdesutveckling 46 år 45 år 46 år 47 år 46 år 47 år 45 år 37 år 44 år 42 år 49 år 42 år 45 år 41 år 43 år Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Deltidsanställda och arbetstid I september var totalt 25 % av medarbetarna i förvaltningen deltidsanställda. Majoriteten av de deltidsanställda finns inom vård och omsorg. Tabell 3. Visar andel deltidsanställda i procent i Malmö stad, förvaltning totalt och uppdelat på kön. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad 3 % 15 % 18 % Totalt, Stadsområdesförvaltning 3 % 22 % 25 % Norr Vård och omsorg, SoF Norr 4 % 28 % 32 % Individ och familjeomsorg, SoF 0 % 2 % 2 % Norr Områdesutveckling, SoF Norr 4 % 10 % 14 % Statistik hämtad på antal deltidsanställda i september Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

8 Utländsk bakgrund Med utländsk bakgrund menas personer födda i utlandet eller personer som är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands. De siffror som redovisas bygger på statistik från Statistiska centralbyrån. I Stadsområdesförvaltning Norr är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än i Malmö stad. Tabell 4. Statistik över andelen anställda med utländsk bakgrund uppdelat kvinnor och män och totalt för förvaltningen. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Månadsavlönade ,7 % 30,5 % 30,6 % 42,5 % 37,1 % 37,8 % Målet är att medarbetare och chefer i Malmö stad ska spegla malmöborna. 31 december 2013 var det 37, 8 % av stadsområdesförvaltning Norrs medarbetare som hade utländsk bakgrund, av Malmös invånare hade 30,6% utländsk bakgrund. Antal chefer med utländsk bakgrund resovisas inte då antalet är färre än 5. Stadsområdersförvaltning hade 54 chefer vi mättillfället. Lönestatistik Tabell 6. Jämförelse mellan medellönerna uppdelat på kvinnor och män, i de största yrkeskategorierna i Stadsområdesförvaltning Norr. Yrkeskategori Antal kvinnor Medellön Antal män Medellön Löneskillnad Undersköterskor (äldreomsorg) Vårdbiträden Sjuksköterskor Socialsekreterare Fritidsledare/friti dsassistenter Rekrytering Malmö stads rekryteringsprocess som antogs våren 2012, säkerställer att rekrytering genomförs på ett korrekt och icke-diskriminerande sätt, att den blir dokumenterad och att arbetsledaren har tagit mångfald och jämställdhet i beaktande vid utformandet av kravprofil och annons samt vid urval, intervju och anställning. Vid rekrytering är förvaltningens HR-avdelning 7 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

9 behjälplig i vissa delar och stöttar cheferna genom processen utifrån deras behov. Vid rekrytering av nya chefer medverkar representanter från HRavdelningen i rekryteringsprocessens alla steg. En kravprofil tas alltid fram, som ligger till grund för annonsering, urval och intervju och den som erbjuds tjänsten är den som bäst uppfyller kraven i kravprofilen. På så sätt minskar risken att rekryteringen görs på ett diskriminerande sätt. Alla platsannonser innehåller meningen I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar därför sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund. Vid annonsering av deltidstjänster finns alltid texten med som tydliggör att möjlighet finns till ökad tjänstgöringsgrad utifrån Malmö stads riktlinjer. Ibland används formuleringar med syfte att öka andelen sökande av underrepresenterat kön. Enligt diskrimineringslagen får positiv särbehandling utifrån kön ske vid rekrytering, ingen annan diskrimineringsfaktor får positivt särbehandlas vid rekrytering. 8 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

10 Mål och åtgärder Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och ska planeras och bedrivas metodiskt. Åtgärd Ansvarig När? Alla medarbatare ska informeras om Malmö stads personalpolicy, Stadsområdesförvaltning Norrs jämställdhets- och mångfaldsplan, Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stads Handlingsplan mot diskriminering samt förvaltningens policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Närmaste chef När den nyanställde börjar Förvaltningen/HR-avdelningen ska identifiera medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda och i största möjliga utsträckning erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Malmö stads riktlinjer skall följas och vara kända av medarbetare och chefer. Vid Nyanställdas dag ska deltagare få introduktion i de grundläggande värderingar som samtliga medarbetare i sitt dagliga arbete ska utgå från. Värdegrund för Malmö stad beskriver detta. Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: I Stadsområde Norr strävar vi efter att våra medarbetare skall kunna välja önskad tjänstgöringsgrad. Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Därför ska personalpolicyn vara ständigt närvarande i all verksamhet, vid möten, i processer, i vårt dagliga arbete. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Handlingsplan mot diskriminering Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Chef tillsammans med HR-avdelning HR-avdelningen Alla chefer/hravdelningen Alla Alla chefer Alla chefer, HRavdelningen Alla chefer, HRavdelningen Kontinuerligt Två gånger per år Vid annonsering Alltid Vid nyanställning och löneöversyn Under 2014 Under 2014 All individbaserad HR-statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad, enligt Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering HR-avdelningen Under 2014 Jämställdhetsanalyser ska genomföras inom valda verksamhetsområden. Beslut i ledningsgrupp Under Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

11 2. En fortlöpande jämställdhets- och mångfaldsdialog ska vara en del av personal- och verksamhetsutvecklingen. Åtgärd Ansvarig När? Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska förankras hos Ledningsgrupp Under 2014 samtliga chefer inom förvaltningen. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ska diskuteras vid samverkansmöten och arbetsplatsträffar för en ökad kunskap och medvetandegörande av fördomar och attityder; både uttalade och underförstådda. Information om verktyg och tips på aktiviteter för att skapa diskussion och ökad medvetenhet kring jämställdhet och mångfald ska finnas på Komin och på HR-avdelningen. Närmaste chef/ Kommunikationsstrateg/ HR-avdelning Kontinuerligt Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska finnas tillgänglig på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Kommunikationsstrateg Våren 2014 Alla former av textmaterial; rutiner, riktlinjer, dokument, policys, blanketter, text och foto på Komin, ska framställas med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Ledningsgruppen Kontinuerligt 10 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

12 3. En jämnare könsfördelning ska uppnås i verksamheter där det finns mindre än 40 % anställda av endera könet. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster på arbetsplatser med ojämn könsfördelning ska texten Vi strävar efter jämnare könsfördelning inkluderas för att uppmana sökande av underrepresenterat kön att söka. Chefer/HRavdelningen Vid annonsering I en rekryteringssituation där män och kvinnor har likvärdiga meriter ska det underrepresenterade könets meriter väga tyngre. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Stadsområdesförvaltning Norr ska utifrån lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader för såväl lika som likvärdigt arbete. Anställda i Stadsområdesförvaltning Norr ska aldrig känna att anställningsvillkor eller möjligheterna till ett aktivt och meningsfullt arbete inskränks på grund av föräldraskapet. Fortsatt användande och tillämpning av alternativa arbetstidsformer ska fortgå i den utsträckning det finns möjlighet inom verksamheterna. Eftersom föräldraledighet till största del tas ut av kvinnor, ska anställda män uppmuntras och stöttas till att ta ut föräldraledighet. Cheferna i Stadsområdesförvaltning Norr ska informera sina manliga medarbetare som är nyblivna föräldrar att man har en positiv hållning till att medarbetare tar ut föräldraledighet och att man ser föräldraledigheten som en värdefull erfarenhet. Vid utbildnings- och planeringsdagar ska även föräldralediga medarbetare erbjudas medverka, för att underlätta återkomsten till arbetet. HR-chef Närmaste chef Närmaste chef Närmaste chef I den årliga löneöversynen Alltid Alltid Alltid 11 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

13 4. Könsdiskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska inte förekomma. Åtgärd Ansvarig När? Malmö stads Handlingsplan mot Diskriminering och Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier ska presenteras i samband med introduktion för nya medarbetare. Närmaste chef I anslutning till anställningens start oavsett anställningsform Stadsområdesförvaltning Norr ska ta fram förslag på riktlinjer mot kränkande särbehandling. Handlingsplanerna ska finnas tillgängliga på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Vid eventuell förekomst av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier ska chefen tillsammans med HR-avdelningen hantera ärendet skyndsamt. HR-avdelning Under 2014 tillsammans med stadskontoret Kommunikationsstrateg Alltid Närmaste chef tillsammans med HRkonsult Attityder, språkbruk, jargong som uppfattas som diskriminerande ska aktivt motverkas. Närmaste chef Alltid 5. Stadsområdesförvaltning Norr ska öka antal anställda med utländsk bakgrund till att motsvara Malmö stads andel medborgare med utländsk bakgrund. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Chefer/ HRavdelningen Vid annonsering Mångkulturell kompetens ska särskilt beaktas vid rekrytering, framförallt vid på arbetsplatser med homogen sammansättning av medarbetarnas mångkulturella kompetens. Mångkulturell kompetens ska också särskilt beaktas vid rekrytering av chefer. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Förvaltningen ska ha en positiv inställning till ledigheter i samband med religiösa, nationella eller andra högtider för att medarbetare ska uppleva att det går att kombinera olika traditioner med yrkeslivet. Närmaste chef Alltid 12 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för. miljö- och räddningstjänstförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen antagen 26 mars 2014 av miljö- och räddningstjänstnämnden Sid 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2015-2017

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2015-2017 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-04 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181)

ï*'r I 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 6 (16) 5se Jämställdhets- och mångfaldspla n 2Ot2-2014 (KS 20t2.181) Beslut Arbetsutskottets frirslag: Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Produktionsnämnden för vård och bildning 2007 Fastställd 2007-01-25 1 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund, kartläggning av utgångsläget Sid 2 Uppdrag till verksamhetsområdeschefer,

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18, 60 1. Inledning Likabehandlingsplanen gäller förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Malung-Sälens kommun. Planen är ett

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Jämställdhet: Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika värde och lika möjligheter när det gäller anställningsvillkor,

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 BUN/ 2015:360 Sid 1 (15) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Barn och utbildningsnämnden Inledning och övergripande målsättning Eskilstuna kommuns interna jämställdhets- och mångfaldsarbete ska

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer