Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN Sammanfattning Jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om att skapa en organisation som är fri från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhet och mångfald under Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Anna Linhard Stadsområdesförvaltning Norr HR-avdelningen

3 Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Vad menar vi med jämställdhet och mångfald?... 3 På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten?... 3 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad... 4 Ansvarsfördelning... 4 Uppföljning... 5 Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur... 5 Åldersstruktur... 6 Deltidsanställda och arbetstid... 6 Utländsk bakgrund... 7 Lönestatistik... 7 Rekrytering... 7 Mål och åtgärder Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

4 Vad menar vi med jämställdhet och mångfald? I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor har ett lika värde. Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor har lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. För mångfald i arbetslivet finns i nuläget ingen enhetlig definition. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Enligt svenska akademins ordlista betyder mångfald mängd av enheter. Man kan säga att mångfald står för representation av många olika grupper. I stadsområdesförvaltning Norr ses jämställdhet och mångfald som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Jämställdhet- och mångfaldsarbetet handlar om att ta tillvara de individuella resurser som finns bland medarbetare och arbetssökande och skapa grund för acceptans och respekt. Förvaltningen arbetar med att ta tillvara medarbetarnas personliga kompetens, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och stimulerande arbetsmiljö. På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten? En organisation med medarbetare med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ökar kreativiteten och förbättrar effektiviteten och kvaliteten i verksamheten och bidrar samtidigt till att fördomar motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos brukaren på ett kvalitativt bättre sätt. Alla nivåer i våra verksamheter måste därför genomsyras av jämställdhetsoch mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsledare och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen. För att skapa förändring inom jämställdhets- och mångfaldsområdet krävs ökade kunskaper. Genom ökade kunskaper kan attityder förändras och en större acceptans för alla våra olikheter skapas. Utbildning, informationsträffar och ständig dialog kring jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är därför viktiga åtgärder för att uppnå ökad mångfald och förändring i attityder. 3 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

5 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från CEMR:s Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Syftet med utvecklingsplanen är att kvalitetssäkra våra verksamheter både ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv så de blir jämställda och icke-diskriminerande. Följs upp och revideras minst en gång per mandatperiod. Plan för jämställd personalpolitik är beslutad i kommunfullmäktige och omfattar enbart mål och åtgärder på det personalpolitiska området. Plan för jämställd personalpolitik blir därför ett sätt att uppfylla utvecklingsplanens intentioner utifrån arbetsgivarperspektivet. Följs upp och revideras vart tredje år. Förvaltningarnas handlingsplaner är beslutade i respektive nämnd och ska täcka in både Plan för jämställd personalpolitik och Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv. Följs upp och revideras årligen. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om Plan för jämställd personalpolitik samt att inriktningsmålen integreras i årsbudgeten. Kommunstyrelsen har ansvaret för att styra, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden vad gäller jämställdhetsarbetet. Nämnder har besluts-, genomförande- och uppföljningsansvar för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning. Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. För stöd, rådgivning och information till förvaltningarna samt omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Stadsområdesdirektören med sin ledningsgrupp är ansvarig för genomförandet av förvaltningens jämställdhets-/mångfaldsplan. I varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i jämställdhets- /mångfaldsfrågor som har mandat från ledningsgruppen att driva jämställdhets-/mångfaldsfrågorna på förvaltningen. Kontaktpersonen ingår i ett stadsövergripande JÄMÅ-nätverk (jämställdhets- och mångfaldsnätverk). Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. Medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för samarbete och utveckling kring jämställdhetsfrågorna 4 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

6 Uppföljning Stadsområdesförvaltning Norr kommer att bilda en styrgrupp som under år 2014 arbetar förvaltningsövergripande med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Styrgruppen ansvarar för att ta fram förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan Med anledning av att stadsområdesförvaltning Norr är en ny förvaltning från 1 juli 2013, kommer ingen uppföljning att göras av 2013 i den här jämställdhets- och mångfaldsplanen. Istället presenteras könsuppdelad statistik som speglar förvaltningens utgångsläge. I januari 2015 kommer uppföljning att göras på denna planen. Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur I september 2013 var det 898 månadsavlönade anställda i Stadsområdesförvaltning Norr, 86 % kvinnor och 14 % män. Av förvaltningens 54 arbetsledare var 72 % kvinnor och 28 % män. Förvaltningens ledningsgrupp bestod av 7 kvinnor och 2 män. Tabell 1. Jämförelse av kvinnor och män inom Stadsområdesförvaltning Norr för de största yrkeskategorierna; procentuell fördelning och antal samt andel deltidsanställda. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Yrkeskategori Totalt antal månadsavlöna de/ yrkeskategori och (kv/m) Proce nt kv/m (totalt antal) Deltidstjä nst i % kv/män Sjukfrånva rovolym % kv/m Undersköterskor 424 (390/34) 92/8 33/2 6,7/4,5 Vårdbiträden 113 (87/26) 77/23 33/13 8,1/9,6 Sjuksköterskor/Distriktsskö 50 (44/6) 88/12 12/4 5,5/1,2 terskor Socialsekreterare 74 (71/3) 96/4 3/0 7,8/2,2 Fritidsledare/fritidsassistent 39 (18/21) 46/54 11/10 er - Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Socialsekreterare och undersköterskor är de yrkesgrupper där den procentuella skillnaden mellan män och kvinnor är störst. 1 november 2013 tog Stadsområdesförvaltning Norr över två vårdboenden, Kasper och Västergård. Det innebär att vård och omsorgs verksamhet har utökats med ca 80 medarbetare. Kasper och Västergård finns inte med i statistikunderlaget. På båda vårdboendena arbetar ca 90 % av medarbetarna (undersköterskor och vårdbiträden) deltid. På Kasper är 85 % av medarbetarna kvinnor och 15 % är män, på Västergård är 9 % män och 91 % kvinnor. 5 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

7 Åldersstruktur Tabell 2. Visar medelåldern i Malmö stad, förvaltningen totalt och per verksamhetsområde inom förvaltningen och uppdelat på kön. Område Kvinnor Män Totalt Stadsområdesförvaltning Norr Vård och omsorg verksamhet Vård och omsorg Bistånd Individ och familjeomsorg Områdesutveckling 46 år 45 år 46 år 47 år 46 år 47 år 45 år 37 år 44 år 42 år 49 år 42 år 45 år 41 år 43 år Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Deltidsanställda och arbetstid I september var totalt 25 % av medarbetarna i förvaltningen deltidsanställda. Majoriteten av de deltidsanställda finns inom vård och omsorg. Tabell 3. Visar andel deltidsanställda i procent i Malmö stad, förvaltning totalt och uppdelat på kön. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad 3 % 15 % 18 % Totalt, Stadsområdesförvaltning 3 % 22 % 25 % Norr Vård och omsorg, SoF Norr 4 % 28 % 32 % Individ och familjeomsorg, SoF 0 % 2 % 2 % Norr Områdesutveckling, SoF Norr 4 % 10 % 14 % Statistik hämtad på antal deltidsanställda i september Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

8 Utländsk bakgrund Med utländsk bakgrund menas personer födda i utlandet eller personer som är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands. De siffror som redovisas bygger på statistik från Statistiska centralbyrån. I Stadsområdesförvaltning Norr är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än i Malmö stad. Tabell 4. Statistik över andelen anställda med utländsk bakgrund uppdelat kvinnor och män och totalt för förvaltningen. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Månadsavlönade ,7 % 30,5 % 30,6 % 42,5 % 37,1 % 37,8 % Målet är att medarbetare och chefer i Malmö stad ska spegla malmöborna. 31 december 2013 var det 37, 8 % av stadsområdesförvaltning Norrs medarbetare som hade utländsk bakgrund, av Malmös invånare hade 30,6% utländsk bakgrund. Antal chefer med utländsk bakgrund resovisas inte då antalet är färre än 5. Stadsområdersförvaltning hade 54 chefer vi mättillfället. Lönestatistik Tabell 6. Jämförelse mellan medellönerna uppdelat på kvinnor och män, i de största yrkeskategorierna i Stadsområdesförvaltning Norr. Yrkeskategori Antal kvinnor Medellön Antal män Medellön Löneskillnad Undersköterskor (äldreomsorg) Vårdbiträden Sjuksköterskor Socialsekreterare Fritidsledare/friti dsassistenter Rekrytering Malmö stads rekryteringsprocess som antogs våren 2012, säkerställer att rekrytering genomförs på ett korrekt och icke-diskriminerande sätt, att den blir dokumenterad och att arbetsledaren har tagit mångfald och jämställdhet i beaktande vid utformandet av kravprofil och annons samt vid urval, intervju och anställning. Vid rekrytering är förvaltningens HR-avdelning 7 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

9 behjälplig i vissa delar och stöttar cheferna genom processen utifrån deras behov. Vid rekrytering av nya chefer medverkar representanter från HRavdelningen i rekryteringsprocessens alla steg. En kravprofil tas alltid fram, som ligger till grund för annonsering, urval och intervju och den som erbjuds tjänsten är den som bäst uppfyller kraven i kravprofilen. På så sätt minskar risken att rekryteringen görs på ett diskriminerande sätt. Alla platsannonser innehåller meningen I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar därför sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund. Vid annonsering av deltidstjänster finns alltid texten med som tydliggör att möjlighet finns till ökad tjänstgöringsgrad utifrån Malmö stads riktlinjer. Ibland används formuleringar med syfte att öka andelen sökande av underrepresenterat kön. Enligt diskrimineringslagen får positiv särbehandling utifrån kön ske vid rekrytering, ingen annan diskrimineringsfaktor får positivt särbehandlas vid rekrytering. 8 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

10 Mål och åtgärder Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och ska planeras och bedrivas metodiskt. Åtgärd Ansvarig När? Alla medarbatare ska informeras om Malmö stads personalpolicy, Stadsområdesförvaltning Norrs jämställdhets- och mångfaldsplan, Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stads Handlingsplan mot diskriminering samt förvaltningens policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Närmaste chef När den nyanställde börjar Förvaltningen/HR-avdelningen ska identifiera medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda och i största möjliga utsträckning erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Malmö stads riktlinjer skall följas och vara kända av medarbetare och chefer. Vid Nyanställdas dag ska deltagare få introduktion i de grundläggande värderingar som samtliga medarbetare i sitt dagliga arbete ska utgå från. Värdegrund för Malmö stad beskriver detta. Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: I Stadsområde Norr strävar vi efter att våra medarbetare skall kunna välja önskad tjänstgöringsgrad. Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Därför ska personalpolicyn vara ständigt närvarande i all verksamhet, vid möten, i processer, i vårt dagliga arbete. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Handlingsplan mot diskriminering Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Chef tillsammans med HR-avdelning HR-avdelningen Alla chefer/hravdelningen Alla Alla chefer Alla chefer, HRavdelningen Alla chefer, HRavdelningen Kontinuerligt Två gånger per år Vid annonsering Alltid Vid nyanställning och löneöversyn Under 2014 Under 2014 All individbaserad HR-statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad, enligt Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering HR-avdelningen Under 2014 Jämställdhetsanalyser ska genomföras inom valda verksamhetsområden. Beslut i ledningsgrupp Under Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

11 2. En fortlöpande jämställdhets- och mångfaldsdialog ska vara en del av personal- och verksamhetsutvecklingen. Åtgärd Ansvarig När? Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska förankras hos Ledningsgrupp Under 2014 samtliga chefer inom förvaltningen. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ska diskuteras vid samverkansmöten och arbetsplatsträffar för en ökad kunskap och medvetandegörande av fördomar och attityder; både uttalade och underförstådda. Information om verktyg och tips på aktiviteter för att skapa diskussion och ökad medvetenhet kring jämställdhet och mångfald ska finnas på Komin och på HR-avdelningen. Närmaste chef/ Kommunikationsstrateg/ HR-avdelning Kontinuerligt Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska finnas tillgänglig på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Kommunikationsstrateg Våren 2014 Alla former av textmaterial; rutiner, riktlinjer, dokument, policys, blanketter, text och foto på Komin, ska framställas med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Ledningsgruppen Kontinuerligt 10 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

12 3. En jämnare könsfördelning ska uppnås i verksamheter där det finns mindre än 40 % anställda av endera könet. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster på arbetsplatser med ojämn könsfördelning ska texten Vi strävar efter jämnare könsfördelning inkluderas för att uppmana sökande av underrepresenterat kön att söka. Chefer/HRavdelningen Vid annonsering I en rekryteringssituation där män och kvinnor har likvärdiga meriter ska det underrepresenterade könets meriter väga tyngre. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Stadsområdesförvaltning Norr ska utifrån lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader för såväl lika som likvärdigt arbete. Anställda i Stadsområdesförvaltning Norr ska aldrig känna att anställningsvillkor eller möjligheterna till ett aktivt och meningsfullt arbete inskränks på grund av föräldraskapet. Fortsatt användande och tillämpning av alternativa arbetstidsformer ska fortgå i den utsträckning det finns möjlighet inom verksamheterna. Eftersom föräldraledighet till största del tas ut av kvinnor, ska anställda män uppmuntras och stöttas till att ta ut föräldraledighet. Cheferna i Stadsområdesförvaltning Norr ska informera sina manliga medarbetare som är nyblivna föräldrar att man har en positiv hållning till att medarbetare tar ut föräldraledighet och att man ser föräldraledigheten som en värdefull erfarenhet. Vid utbildnings- och planeringsdagar ska även föräldralediga medarbetare erbjudas medverka, för att underlätta återkomsten till arbetet. HR-chef Närmaste chef Närmaste chef Närmaste chef I den årliga löneöversynen Alltid Alltid Alltid 11 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

13 4. Könsdiskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska inte förekomma. Åtgärd Ansvarig När? Malmö stads Handlingsplan mot Diskriminering och Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier ska presenteras i samband med introduktion för nya medarbetare. Närmaste chef I anslutning till anställningens start oavsett anställningsform Stadsområdesförvaltning Norr ska ta fram förslag på riktlinjer mot kränkande särbehandling. Handlingsplanerna ska finnas tillgängliga på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Vid eventuell förekomst av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier ska chefen tillsammans med HR-avdelningen hantera ärendet skyndsamt. HR-avdelning Under 2014 tillsammans med stadskontoret Kommunikationsstrateg Alltid Närmaste chef tillsammans med HRkonsult Attityder, språkbruk, jargong som uppfattas som diskriminerande ska aktivt motverkas. Närmaste chef Alltid 5. Stadsområdesförvaltning Norr ska öka antal anställda med utländsk bakgrund till att motsvara Malmö stads andel medborgare med utländsk bakgrund. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Chefer/ HRavdelningen Vid annonsering Mångkulturell kompetens ska särskilt beaktas vid rekrytering, framförallt vid på arbetsplatser med homogen sammansättning av medarbetarnas mångkulturella kompetens. Mångkulturell kompetens ska också särskilt beaktas vid rekrytering av chefer. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Förvaltningen ska ha en positiv inställning till ledigheter i samband med religiösa, nationella eller andra högtider för att medarbetare ska uppleva att det går att kombinera olika traditioner med yrkeslivet. Närmaste chef Alltid 12 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-01-09 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan SOFN-2014-518 Sammanfattning

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 GYVF-2014-830

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-24 Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet för andra

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2 (13) Gäller från: 2015 01-01 2017-12-31 Reviderad: 2016-05-13 Framtagen: av HR avdelningen Beslutad av: förvaltningschefen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Innehåll Inledning 3 Styrdokument 3 Diskrimineringslagen 4 Begrepp 4 Mål och aktiviteter 5 Arbetsförhållanden 5 Föräldraskap 6 Trakasserier

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter KULTURFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Plan för lika rättigheter och möjligheter Kulturförvaltningens uppdrag är att skapa möjligheter för alla i Stockholm att ta del av kultur av hög kvalitet som är angelägen

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer