Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN Sammanfattning Jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om att skapa en organisation som är fri från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhet och mångfald under Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ansvariga Britten Synnergren Förvaltningschef SIGNERAD

2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Anna Linhard Stadsområdesförvaltning Norr HR-avdelningen

3 Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Vad menar vi med jämställdhet och mångfald?... 3 På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten?... 3 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad... 4 Ansvarsfördelning... 4 Uppföljning... 5 Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur... 5 Åldersstruktur... 6 Deltidsanställda och arbetstid... 6 Utländsk bakgrund... 7 Lönestatistik... 7 Rekrytering... 7 Mål och åtgärder Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

4 Vad menar vi med jämställdhet och mångfald? I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter. Alla människor har ett lika värde. Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet i arbetslivet innebär att män och kvinnor har lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. För mångfald i arbetslivet finns i nuläget ingen enhetlig definition. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Enligt svenska akademins ordlista betyder mångfald mängd av enheter. Man kan säga att mångfald står för representation av många olika grupper. I stadsområdesförvaltning Norr ses jämställdhet och mångfald som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Jämställdhet- och mångfaldsarbetet handlar om att ta tillvara de individuella resurser som finns bland medarbetare och arbetssökande och skapa grund för acceptans och respekt. Förvaltningen arbetar med att ta tillvara medarbetarnas personliga kompetens, erfarenhet och drivkraft och verkar för en bra och stimulerande arbetsmiljö. På vilket sätt gynnar jämställdhet och mångfald verksamheten? En organisation med medarbetare med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ökar kreativiteten och förbättrar effektiviteten och kvaliteten i verksamheten och bidrar samtidigt till att fördomar motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service. Mångfald gör det möjligt att möta behov hos brukaren på ett kvalitativt bättre sätt. Alla nivåer i våra verksamheter måste därför genomsyras av jämställdhetsoch mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsledare och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen. För att skapa förändring inom jämställdhets- och mångfaldsområdet krävs ökade kunskaper. Genom ökade kunskaper kan attityder förändras och en större acceptans för alla våra olikheter skapas. Utbildning, informationsträffar och ständig dialog kring jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är därför viktiga åtgärder för att uppnå ökad mångfald och förändring i attityder. 3 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

5 Jämställdhet- och mångfaldsplanens roll i förhållande till övriga jämställdhetsdokument i Malmö stad Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från CEMR:s Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Syftet med utvecklingsplanen är att kvalitetssäkra våra verksamheter både ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv så de blir jämställda och icke-diskriminerande. Följs upp och revideras minst en gång per mandatperiod. Plan för jämställd personalpolitik är beslutad i kommunfullmäktige och omfattar enbart mål och åtgärder på det personalpolitiska området. Plan för jämställd personalpolitik blir därför ett sätt att uppfylla utvecklingsplanens intentioner utifrån arbetsgivarperspektivet. Följs upp och revideras vart tredje år. Förvaltningarnas handlingsplaner är beslutade i respektive nämnd och ska täcka in både Plan för jämställd personalpolitik och Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv. Följs upp och revideras årligen. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret att fatta beslut om Plan för jämställd personalpolitik samt att inriktningsmålen integreras i årsbudgeten. Kommunstyrelsen har ansvaret för att styra, samordna och följa upp nämndernas och styrelsernas mål och åtaganden vad gäller jämställdhetsarbetet. Nämnder har besluts-, genomförande- och uppföljningsansvar för jämställdhetsarbetet i förvaltningen. Mål och åtaganden ska ingå i verksamhetsplaner och budget och följas upp i delårsrapporter och årsredovisning. Stadskontoret ansvarar för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. För stöd, rådgivning och information till förvaltningarna samt omvärldsbevakning på jämställdhetsområdet. Stadsområdesdirektören med sin ledningsgrupp är ansvarig för genomförandet av förvaltningens jämställdhets-/mångfaldsplan. I varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i jämställdhets- /mångfaldsfrågor som har mandat från ledningsgruppen att driva jämställdhets-/mångfaldsfrågorna på förvaltningen. Kontaktpersonen ingår i ett stadsövergripande JÄMÅ-nätverk (jämställdhets- och mångfaldsnätverk). Chefer på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. Medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för samarbete och utveckling kring jämställdhetsfrågorna 4 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

6 Uppföljning Stadsområdesförvaltning Norr kommer att bilda en styrgrupp som under år 2014 arbetar förvaltningsövergripande med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Styrgruppen ansvarar för att ta fram förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan Med anledning av att stadsområdesförvaltning Norr är en ny förvaltning från 1 juli 2013, kommer ingen uppföljning att göras av 2013 i den här jämställdhets- och mångfaldsplanen. Istället presenteras könsuppdelad statistik som speglar förvaltningens utgångsläge. I januari 2015 kommer uppföljning att göras på denna planen. Antal månadsavlönade, könsfördelning och åldersstruktur I september 2013 var det 898 månadsavlönade anställda i Stadsområdesförvaltning Norr, 86 % kvinnor och 14 % män. Av förvaltningens 54 arbetsledare var 72 % kvinnor och 28 % män. Förvaltningens ledningsgrupp bestod av 7 kvinnor och 2 män. Tabell 1. Jämförelse av kvinnor och män inom Stadsområdesförvaltning Norr för de största yrkeskategorierna; procentuell fördelning och antal samt andel deltidsanställda. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Yrkeskategori Totalt antal månadsavlöna de/ yrkeskategori och (kv/m) Proce nt kv/m (totalt antal) Deltidstjä nst i % kv/män Sjukfrånva rovolym % kv/m Undersköterskor 424 (390/34) 92/8 33/2 6,7/4,5 Vårdbiträden 113 (87/26) 77/23 33/13 8,1/9,6 Sjuksköterskor/Distriktsskö 50 (44/6) 88/12 12/4 5,5/1,2 terskor Socialsekreterare 74 (71/3) 96/4 3/0 7,8/2,2 Fritidsledare/fritidsassistent 39 (18/21) 46/54 11/10 er - Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Socialsekreterare och undersköterskor är de yrkesgrupper där den procentuella skillnaden mellan män och kvinnor är störst. 1 november 2013 tog Stadsområdesförvaltning Norr över två vårdboenden, Kasper och Västergård. Det innebär att vård och omsorgs verksamhet har utökats med ca 80 medarbetare. Kasper och Västergård finns inte med i statistikunderlaget. På båda vårdboendena arbetar ca 90 % av medarbetarna (undersköterskor och vårdbiträden) deltid. På Kasper är 85 % av medarbetarna kvinnor och 15 % är män, på Västergård är 9 % män och 91 % kvinnor. 5 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

7 Åldersstruktur Tabell 2. Visar medelåldern i Malmö stad, förvaltningen totalt och per verksamhetsområde inom förvaltningen och uppdelat på kön. Område Kvinnor Män Totalt Stadsområdesförvaltning Norr Vård och omsorg verksamhet Vård och omsorg Bistånd Individ och familjeomsorg Områdesutveckling 46 år 45 år 46 år 47 år 46 år 47 år 45 år 37 år 44 år 42 år 49 år 42 år 45 år 41 år 43 år Statistik hämtad på antal månadsavlönade i september Deltidsanställda och arbetstid I september var totalt 25 % av medarbetarna i förvaltningen deltidsanställda. Majoriteten av de deltidsanställda finns inom vård och omsorg. Tabell 3. Visar andel deltidsanställda i procent i Malmö stad, förvaltning totalt och uppdelat på kön. Med deltidsanställda menas de som har ordinarie tjänstgöringsgrad deltid, d.v.s. ej partiellt tjänstlediga. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad 3 % 15 % 18 % Totalt, Stadsområdesförvaltning 3 % 22 % 25 % Norr Vård och omsorg, SoF Norr 4 % 28 % 32 % Individ och familjeomsorg, SoF 0 % 2 % 2 % Norr Områdesutveckling, SoF Norr 4 % 10 % 14 % Statistik hämtad på antal deltidsanställda i september Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

8 Utländsk bakgrund Med utländsk bakgrund menas personer födda i utlandet eller personer som är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda utomlands. De siffror som redovisas bygger på statistik från Statistiska centralbyrån. I Stadsområdesförvaltning Norr är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än i Malmö stad. Tabell 4. Statistik över andelen anställda med utländsk bakgrund uppdelat kvinnor och män och totalt för förvaltningen. Område Män Kvinnor Totalt Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr Månadsavlönade ,7 % 30,5 % 30,6 % 42,5 % 37,1 % 37,8 % Målet är att medarbetare och chefer i Malmö stad ska spegla malmöborna. 31 december 2013 var det 37, 8 % av stadsområdesförvaltning Norrs medarbetare som hade utländsk bakgrund, av Malmös invånare hade 30,6% utländsk bakgrund. Antal chefer med utländsk bakgrund resovisas inte då antalet är färre än 5. Stadsområdersförvaltning hade 54 chefer vi mättillfället. Lönestatistik Tabell 6. Jämförelse mellan medellönerna uppdelat på kvinnor och män, i de största yrkeskategorierna i Stadsområdesförvaltning Norr. Yrkeskategori Antal kvinnor Medellön Antal män Medellön Löneskillnad Undersköterskor (äldreomsorg) Vårdbiträden Sjuksköterskor Socialsekreterare Fritidsledare/friti dsassistenter Rekrytering Malmö stads rekryteringsprocess som antogs våren 2012, säkerställer att rekrytering genomförs på ett korrekt och icke-diskriminerande sätt, att den blir dokumenterad och att arbetsledaren har tagit mångfald och jämställdhet i beaktande vid utformandet av kravprofil och annons samt vid urval, intervju och anställning. Vid rekrytering är förvaltningens HR-avdelning 7 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

9 behjälplig i vissa delar och stöttar cheferna genom processen utifrån deras behov. Vid rekrytering av nya chefer medverkar representanter från HRavdelningen i rekryteringsprocessens alla steg. En kravprofil tas alltid fram, som ligger till grund för annonsering, urval och intervju och den som erbjuds tjänsten är den som bäst uppfyller kraven i kravprofilen. På så sätt minskar risken att rekryteringen görs på ett diskriminerande sätt. Alla platsannonser innehåller meningen I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar därför sökande med olika etnisk och kulturell bakgrund. Vid annonsering av deltidstjänster finns alltid texten med som tydliggör att möjlighet finns till ökad tjänstgöringsgrad utifrån Malmö stads riktlinjer. Ibland används formuleringar med syfte att öka andelen sökande av underrepresenterat kön. Enligt diskrimineringslagen får positiv särbehandling utifrån kön ske vid rekrytering, ingen annan diskrimineringsfaktor får positivt särbehandlas vid rekrytering. 8 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

10 Mål och åtgärder Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och ska planeras och bedrivas metodiskt. Åtgärd Ansvarig När? Alla medarbatare ska informeras om Malmö stads personalpolicy, Stadsområdesförvaltning Norrs jämställdhets- och mångfaldsplan, Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stads Handlingsplan mot diskriminering samt förvaltningens policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Närmaste chef När den nyanställde börjar Förvaltningen/HR-avdelningen ska identifiera medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda och i största möjliga utsträckning erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Malmö stads riktlinjer skall följas och vara kända av medarbetare och chefer. Vid Nyanställdas dag ska deltagare få introduktion i de grundläggande värderingar som samtliga medarbetare i sitt dagliga arbete ska utgå från. Värdegrund för Malmö stad beskriver detta. Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: I Stadsområde Norr strävar vi efter att våra medarbetare skall kunna välja önskad tjänstgöringsgrad. Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Därför ska personalpolicyn vara ständigt närvarande i all verksamhet, vid möten, i processer, i vårt dagliga arbete. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Handlingsplan mot diskriminering Fortsätta arbetet med att informera om och implementera Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Chef tillsammans med HR-avdelning HR-avdelningen Alla chefer/hravdelningen Alla Alla chefer Alla chefer, HRavdelningen Alla chefer, HRavdelningen Kontinuerligt Två gånger per år Vid annonsering Alltid Vid nyanställning och löneöversyn Under 2014 Under 2014 All individbaserad HR-statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad, enligt Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering HR-avdelningen Under 2014 Jämställdhetsanalyser ska genomföras inom valda verksamhetsområden. Beslut i ledningsgrupp Under Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

11 2. En fortlöpande jämställdhets- och mångfaldsdialog ska vara en del av personal- och verksamhetsutvecklingen. Åtgärd Ansvarig När? Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska förankras hos Ledningsgrupp Under 2014 samtliga chefer inom förvaltningen. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna ska diskuteras vid samverkansmöten och arbetsplatsträffar för en ökad kunskap och medvetandegörande av fördomar och attityder; både uttalade och underförstådda. Information om verktyg och tips på aktiviteter för att skapa diskussion och ökad medvetenhet kring jämställdhet och mångfald ska finnas på Komin och på HR-avdelningen. Närmaste chef/ Kommunikationsstrateg/ HR-avdelning Kontinuerligt Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska finnas tillgänglig på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Kommunikationsstrateg Våren 2014 Alla former av textmaterial; rutiner, riktlinjer, dokument, policys, blanketter, text och foto på Komin, ska framställas med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Ledningsgruppen Kontinuerligt 10 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

12 3. En jämnare könsfördelning ska uppnås i verksamheter där det finns mindre än 40 % anställda av endera könet. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster på arbetsplatser med ojämn könsfördelning ska texten Vi strävar efter jämnare könsfördelning inkluderas för att uppmana sökande av underrepresenterat kön att söka. Chefer/HRavdelningen Vid annonsering I en rekryteringssituation där män och kvinnor har likvärdiga meriter ska det underrepresenterade könets meriter väga tyngre. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Stadsområdesförvaltning Norr ska utifrån lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader för såväl lika som likvärdigt arbete. Anställda i Stadsområdesförvaltning Norr ska aldrig känna att anställningsvillkor eller möjligheterna till ett aktivt och meningsfullt arbete inskränks på grund av föräldraskapet. Fortsatt användande och tillämpning av alternativa arbetstidsformer ska fortgå i den utsträckning det finns möjlighet inom verksamheterna. Eftersom föräldraledighet till största del tas ut av kvinnor, ska anställda män uppmuntras och stöttas till att ta ut föräldraledighet. Cheferna i Stadsområdesförvaltning Norr ska informera sina manliga medarbetare som är nyblivna föräldrar att man har en positiv hållning till att medarbetare tar ut föräldraledighet och att man ser föräldraledigheten som en värdefull erfarenhet. Vid utbildnings- och planeringsdagar ska även föräldralediga medarbetare erbjudas medverka, för att underlätta återkomsten till arbetet. HR-chef Närmaste chef Närmaste chef Närmaste chef I den årliga löneöversynen Alltid Alltid Alltid 11 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

13 4. Könsdiskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska inte förekomma. Åtgärd Ansvarig När? Malmö stads Handlingsplan mot Diskriminering och Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier ska presenteras i samband med introduktion för nya medarbetare. Närmaste chef I anslutning till anställningens start oavsett anställningsform Stadsområdesförvaltning Norr ska ta fram förslag på riktlinjer mot kränkande särbehandling. Handlingsplanerna ska finnas tillgängliga på intranätet Komin och om möjligt anslås på respektive arbetsplats. Vid eventuell förekomst av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier ska chefen tillsammans med HR-avdelningen hantera ärendet skyndsamt. HR-avdelning Under 2014 tillsammans med stadskontoret Kommunikationsstrateg Alltid Närmaste chef tillsammans med HRkonsult Attityder, språkbruk, jargong som uppfattas som diskriminerande ska aktivt motverkas. Närmaste chef Alltid 5. Stadsområdesförvaltning Norr ska öka antal anställda med utländsk bakgrund till att motsvara Malmö stads andel medborgare med utländsk bakgrund. Åtgärd Ansvarig När? Vid annonsering av lediga tjänster ska följande text inkluderas: Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Chefer/ HRavdelningen Vid annonsering Mångkulturell kompetens ska särskilt beaktas vid rekrytering, framförallt vid på arbetsplatser med homogen sammansättning av medarbetarnas mångkulturella kompetens. Mångkulturell kompetens ska också särskilt beaktas vid rekrytering av chefer. Rekryteringsansvarig Vid rekrytering Förvaltningen ska ha en positiv inställning till ledigheter i samband med religiösa, nationella eller andra högtider för att medarbetare ska uppleva att det går att kombinera olika traditioner med yrkeslivet. Närmaste chef Alltid 12 Stadsområdesförvaltning Norr Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

- och mångfal ldsplaner

- och mångfal ldsplaner Bilaga 6 STADSLEDNINGSKONTORET AVDELNINGEN Sida 1 (9) 2013-08-21 Riktlinjer för nämnde ers och styrelsers jämställdhets - och mångfal ldsplaner Inledning Jämställdhet och mångfald är ettt förbättrings-

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer