Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007"

Transkript

1 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska trakasserier 4 Egna övergripande mål 4 Mål 4 Långsiktiga mål 5 Kortsiktiga mål 5 Kommunikationsstrategi 5 Åtgärder 5 Organisation 6 Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållande 6 Rekryteringsprocess 6 Etniska trakasserier 7 Egna mål 7 Sammanfattning 7 6 2

3 Inledning Räddningstjänsten i Landskrona har som ett led i Landskrona kommuns arbete med integrationsfrågor reviderat handlingsplanen för Integration och Etnisk Mångfald. Planen skall följas upp och revideras årligen, varvid hänsyn skall tas till den utveckling som varit under det gångna året. All personal skall känna till innehållet i Räddningstjänstens handlingsplan. Under 2007 kommer Landskrona räddningstjänst Integration och etnisk mångfaldsplan att sammanställas med följande lagar (pga lagarna kommer att bilda en ny lag 2008), Lag om åtgärder Jämställdhetslag i arbetslivet Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lag om åldersdiskriminering (kommer 2008). Räddningstjänsten målsättning är Att arbeta för en ökad integration, mångfald, och motverka all form av rasism och främlingsfientlighet. Att alla oavsett etniskt ursprung och tillhörighet, tillförsäkras goda och likvärdiga arbetsvillkor. Att vid nyanställning ta hänsyn till befolkningens etniska sammansättning i kommunen. Att inga etniska trakasserier får förekomma på vår arbetsplats. Att vara en attraktiv arbets- eller praktikplats för personer oavsett etnisk bakgrund. Handlingsplanen bygger på följande övergripande mål. 1. Organisation 2. Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållande. 3. Rekryteringsprocess 4. Förhindra etniska trakasserier 5. Förvaltningens egna mål Nulägesanalys Nulägesanalysen fångar situationen på förvaltningen i dag. Vi har valt att fokusera på följande områden och försökt beskriva dessa vilket redovisas nedan. 1. Organisation I dagsläget finns det en person som är ansvarig för integrationsfrågorna. Något dokument som beskriver delegationer för integrationsfrågor finns ej. 3

4 Vi har i våra budgetmål försökt att inlemma integrationsfrågorna, men det kan bli bättre och framförallt tydligare. Det finns 50 anställda, 7 kvinnor och 43 män, var av en man och en kvinna med utomnordiskt bakgrund. Vid årsskiftet anställdes tre brandmän. Den 15 januari anställs det ytterligare en brandman med utomnordisk bakgrund. 2. Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållande Vår arbetsplats är i fysisk och i social bemärkelse förberedd för integration. Vi har utrymme för personal/elever som vill få möjlighet att utöva sin religion under arbetstid. Det är möjligen ur en psykosocial aspekt vi kan ha problem. Det finns fortfarande nedsättande och kränkande attityder och värderingar mot personer med annan etnisk bakgrund i mer allmän mening. 3. Rekryteringsprocess Förvaltningen behöver nyanställa personal de närmsta åren (om medarbetarna utnyttjar sin möjlighet till pension vid femtioåtta års ålder). Våra rekryteringsrutiner är för räddningstjänstpersonalen är anpassade för att nå målet för integration och etnisk mångfald. Vi har också en ny situation vid rekrytering till brandmannatjänsterna med det nya utbildningssystemet. Vi tillämpar i dag ej positiv särbehandling av någon grupp. 4. Etniska trakasserier Det är svårt att bedöma om etniska trakasserier förekommer. Speciellt bland de människor vi utbildar, eller de som besöker oss. 5. Egna mål Räddningstjänstens personal träffar årligen ca 4000 kommuninvånare. Ett problem är att utomnordiska invandrare ofta inte vet vad vi kan stå till tjänst med. Det händer ofta att vi uppfattas som poliser etc. Samtidigt som vi inte förstår invandrarnas kultur. Vi är dåliga på att ta tillvara våra möjligheter att informera om vår egen organisation. Det finns inte någon djupare tradition att ta emot praktikanter. Mål Utifrån vår nulägesanalys har vi följande mål för vårt integrations och etniska mångfaldsarbete. Vi delar upp våra mål i långsiktiga och kortsiktiga mål. Med kortsiktiga mål förstås ett års tidshorisont, medan långsiktiga mål avser fem år. 4

5 Långsiktiga mål Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Vi skall skapa ökad förståelse mellan oss och olika etniska grupper Vi skall eliminera negativa attityder till integration. Kortsiktiga mål Under 20075skall arbetsgivaransvaret för integrations och mångfaldsarbetet klargöras och dokumenteras. Vi skall ha en tydlig policy för mångfaldsfrågorna Under året skall föreläsningar genomföras om integrations och mångfaldsfrågor för personalen. Alla arbetsledare och fackliga ledare skall få fördjupad utbildning i integrations och etniska mångfaldsfrågor. Nya rekryteringsrutiner skall provas och utvärderas. Riktad information till personer med annan etnisk bakgrund skall fortsätta för att öka intresset för förvaltningen som arbetsgivare. En enkätundersökning skall årligen genomföras bland personalen om integrationsfrågor och relationer. Kommunikationsstrategi Vi avser att på följande sätt informera om vårt mångfaldsarbete Internt Morgonsamlingar. Intranätet. Skriftligt. Externt Information. Vår hemsida. I samband med annonser. I samband med informationskampanjer. Uppsökarverksamhet genom att besöka invandrar föreningar i kommunen. Åtgärder För att nå de kortsiktiga målen och bidra till uppnåendet av de långsiktiga målen kommer följande åtgärder att vidtas. 5

6 Organisation Att arbeta för en ökad integration, mångfald, och motverka all form av rasism och främlings fientlighet. Fortsätta tydliggöra ansvarsområden gällande integration Fortsätta utbilda arbetsledare Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållande Oavsett etniskt ursprung och tillhörighet, tillförsäkras goda och likvärdiga arbetsvillkor Förändra personalens attityder och värderingar mot personer med annan etnisk bakgrund Eventuella trakasserier ska motarbetas Öka förståelse för personer med andra etniska ursprung för att motverka och förebygga trakasserier Fortsätta utbilda personalen i Etniska relationer. Åtgärdsplan upprättas 2007 Aktivt verka för att låta praktikanter med annan etnisk bakgrund få praktikplats på räddningstjänsten Rekryteringsprocess Vid nyanställning skall vi ta hänsyn till befolkningens etniska sammansättning i kommunen. Testa våra nya rekryteringsrutiner. Öka andelen sökande med utländsk bakgrund Låta olika personer med annan etniskbakgrund prova på att vara brandman och samtidigt testas enligt våra nya rutiner Annonser som uppmuntrar personer med utländsk bakgrund att söka Informera grundskoleelever, gymnasister och andra ungdomar 6

7 Förhindra etniska trakasserier Inga etniska trakasserier får förekomma på vår arbetsplats Fortsätta utbilda arbets- och fackliga ledare i integrationsfrågor Fortsätta klargöra för all personal vad etniska trakasserier innebär samt kunna identifiera ev. trakasserier på arbetsplatsen. Utbilda under året Utbildning/information i samband med morgonmöten och genom utbildning 2007 Egna mål Att vara en attraktiv organisation, arbetseller praktikplats för människor oavsett etnisk bakgrund. Aktivt verka för att människor med olika etniska bakgrunder skall se räddningstjänsten som en positiv organisation, arbets- eller praktikplats. Under hösten 2007 kontakta olika invandrargrupper, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen. För att finna praktikanter och olika etniska organisationer. Informera olika etniska grupper hösten 2007 Bereda praktikplats/platser Sammanfattning I denna reviderade handlingsplan för integration och etnisk mångfald har Räddningstjänsten genomfört en ny kartläggning av nuläget. Det har visat på vissa detaljer som är anmärkningsvärda. Det är: Dålig representation av personer med annan etnisk bakgrund Negativa attityder till personer med annan etnisk bakgrund Utifrån denna kartläggning har ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål tagits fram. De långsiktiga målen är att öka andelen personer med annan etnisk bakgrund som speglar kommunens invånaresammansättning och vara en attraktiv arbetsgivare för alla, se till att resurser för utbildning blir jämnt fördelade, ha en tydligare ansvarsfördelning av mångfaldsfrågorna samt att eliminera de negativa attityderna till integrationsarbetet. De kortsiktiga målen är att klargöra delegationsordningen för mångfaldsfrågorna, utbilda arbetsledare i integrations och mångfaldsfrågor, se över rekryteringsrutinerna, rikta information till personer med annan etnisk bakgrund. Utveckla vår interna och externa hemsida samt genomföra en enkätundersökning bland personalen om integrationsfrågor. 7

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015

Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Jämställdhet: Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika värde och lika möjligheter när det gäller anställningsvillkor,

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN År 2012-2014 2012-01-19 Dramatens definition av jämställdhet och mångfald Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2011 2013

Likabehandlingsplan 2011 2013 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN Dnr 230-2668-2010/11 Likabehandlingsplan 2011 2013 Handlingsplan för en inkluderande arbetsplats Inledning 3 Samverkan 3 Avgränsning 4 Disposition 4 Arbetsförhållanden 5 Förvärvsarbete

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För Jämställdhetsplan 2014-2016 För Haparanda kommun Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg och Kirsi Heino - företräder arbetstagarna. Kjell Mäki, Rektor, Barn-

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer