Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Handläggare Eva Wetterdal HR-chef Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 GYVF Sammanfattning Malmö stad har uppdragit åt varje nämnd att utforma sin jämställdhetsplan. Flertalet förvaltningar har inkorporerat mångfaldsperspektivet i planen för att på så sätt möjliggöra att ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar verksamhetens beslut och vardag. Det finns samordningsvinster i att samla insatserna för att arbeta för ökad måluppfyllelse inom jämställdhets- respektive mångfaldsområdet och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen jämställdhetsplan innefattar även mångfaldsperspektivet. Med Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 uttrycks ambitionen och viljan att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan utgår från Malmö stads övergripande dokument som berör jämställdhet och mångfald; utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa, plan för jämställd personalpolitik och handlingsplan mot diskriminering. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en ny förvaltning sedan 1 juli 2013 och därför finns ingen statistik att jämföra med från föregående år. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta förslag till revidering av Jämställdhets- och mångfaldsplan Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Jämställdhetsplan uppdaterad version Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Se separat skrivelse. SIGNERAD

2 Ansvariga Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör 2 (2)

3 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Bild:

4 Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Om gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplan Definition av jämställdhet och mångfald Plan för jämställd personalpolitik Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa Handlingsplan mot diskriminering Diskrimineringslagen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personalstatistik/lägesbeskrivning Anställda 1 juli Medarbetare 1 juli 2013 uppdelat på ålder och kön... 6 Fördelning chefer... 6 Önskad sysselsättning/ofrivillig deltid... 7 Medellön lärare allmänna ämnen... 7 Medellön lärare yrkesämnen... 7 Medellön lärare praktisk/estetisk... 7 Sjukstatistik Förvaltningsspecifika och operativa mål Uppföljning av jämställdhetstrappa Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

5 1. Om gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplan Malmö stad har uppdragit åt varje nämnd att utforma sin jämställdhetsplan. Flertalet förvaltningar har inkorporerat mångfaldsperspektivet i planen för att på så sätt möjliggöra att ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar verksamhetens beslut och vardag. Det finns samordningsvinster i att samla insatserna för att arbeta för ökad måluppfyllelse inom jämställdhets- respektive mångfaldsområdet och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen jämställdhetsplan innefattar även mångfaldsperspektivet. Med vår jämställdhetsoch mångfaldsplan vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan utgår från Malmö stads övergripande dokument som berör jämställdhet och mångfald; utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa, plan för jämställd personalpolitik och handlingsplan mot diskriminering. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en ny förvaltning sedan 1 juli 2013 och därför finns ingen statistik att jämföra med från föregående år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har besluts- och uppföljningsansvar för förvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplan samt anslår medel för genomförandet av åtgärderna i planen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens direktör är ytterst ansvarig för att jämställdhet- och mångfaldsarbetet bedrivs enligt plan för jämställd personalpolitik, personalpolicyn, Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och gällande lagstiftning. Direktören är ansvarig för att en jämställdhet- och mångfaldsplan plan för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utarbetas och att dess mål och åtgärder omfattar samtliga medarbetare vid förvaltningen. Chefer är skyldiga att informera medarbetarna om jämställdhet-och mångfaldsplanens innehåll. Varje chef har även det operativa ansvaret för jämställdhet- och mångfaldsarbete och ska vara goda förebilder inom området. Varje medarbetare har ett eget ansvar att aktivt medverka i jämställdhet- och mångfaldsarbetet på den egna arbetsplatsen och för ett öppet och tillåtande arbetsklimat som präglas av respekt och förståelse. 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

6 2. Definition av jämställdhet och mångfald Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen. Jämställdhet i arbetslivet innebär kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Ur Malmö stads personalpolicy: Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Vi ska erbjuda alla samma möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 3. Plan för jämställd personalpolitik Sedan januari 2014 har en ny plan för jämställd personalpolitik införts som utgår från Diskrimineringslagen, utvecklingsplan för jämställdhetsintregrering, Malmö stads personalpolicy, handlingsplan mot diskriminering samt Malmö stads personalpolicy. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet och att säkerställa att lagar och övriga styrdokument i Malmö stad följs. Den nya planen ersätter: övergripande plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad och handlingsplan för jämställda löner. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens/nämndens uppgifter är att utifrån effektmål upprätta förvaltningsspecifika operativa mål i jämställdhetsplanen. De operativa målen ska vara konkreta åtgärder som ska utföras och som beskriver hur effektmålen ska uppnås. Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. 4. Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering Plan för jämställd personalpolitik omfattar enbart mål och åtgärder på det personalpolitiska området. Malmö stad har också tagit fram en Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som omfattar både verksamhets- och arbetsgivarperspektivet. Planen blir därför också ett sätt att uppfylla utvecklingsplanens intentioner från arbetsgivarperspektivet. Plan för jämställd personalpolitik grundar sig på Diskrimineringslagen medan Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering grundar sig på CEMR:s deklaration enligt nedan. Diskrimineringslagen och Europeiska deklarationen är två dokument som är framtagna oberoende av varandra. 5.Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions - europeiska kommun- och regionsförbundens samarbetsorganisation) europeiska deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. Därmed har Malmö stad förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter. 4 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

7 Syftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och att kvalitetssäkra våra arbetsplatser så att de blir jämställda och icke diskriminerande. 6. Strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa Sexuell hälsa handlar om förmåga att bejaka sin sexualitet och sin möjlighet till trygg sexuell identitet. Malmö invånares sexuella och reproduktiva hälsa skall vara god och fri från negativa följder. Ett av målen handlar om att diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet samt uttryck skall minska. Uppföljning sker kontinuerligt genom medarbetarenkät och åtgärder kommer att vidtas i förekommande fall. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska också motverka sexuella trakasserier enligt Diskrimineringslagen. 7. Handlingsplan mot diskriminering Malmö stad vill genom handlingsplanen mot diskriminering synliggöra och motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter och likabehandling.alla som arbetar i kommunal verksamhet ska vara medvetna om de normer och strukturer som finns i den egna verksamheten och som utsätter människor för diskriminering. Handlingsplanen mot diskriminering är framtagen av Malmö stads Antidiskrimineringskommitté bestående av förtroendevalda och företrädare för organisationer. Planen ska vara ett stöd för att motverka diskriminering i alla verksamheter. I planen står det bland annat att det ska stå i skolornas likabehandlingsplaner vad man gjort i verksamheten det gångna året och vad man planerar för insatser. 8. Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari Den nya lagen ersatte totalt sju lagar och lagens ändamål är att motverka diskriminering och att verka för jämställdhet. Den nya lagen innebär en del förändringar, antalet diskrimineringsgrunder har ökat till sju, diskrimineringsgrunder är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta jämställdhetsplan var tredje år istället för varje år. Inom Malmö stad gäller ett centralt beslut att jämställdhetsplan ska upprättas varje år. Kränkande behandling reglerades tidigare i Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är inte med i den nya lagen utan har lyfts in i skollagen. Det är viktigt att både ledning, medarbetare och chefer samverkar kring jämställdhet och hjälps åt. Även om ledningen är ytterst ansvarig så ska medarbetare också medverka. I samband med den nya diskrimineringslagen upprättades DO, diskrimineringsombudsmannen som är tillsynsmyndighet och kan kontrollera att arbetsgivaren följer diskrimineringslagen. 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

8 9. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personalstatistik/lägesbeskrivning 2013 Statistiken är hämtad ur Personec P:s utdatafunktion samt KOLL. Anställda 1 juli 2013 Fördelningen av antalet män och kvinnor inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen medarbetare var månadsanställda 1 juli Se fördelning nedan av antalet män och kvinnor. 63 % 37 % Medarbetare 1 juli 2013 uppdelat på ålder och kön Följande diagram visar antalet månadsanställda medarbetare uppdelat på åldersintervall. Fördelning chefer Av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 66 chefer är 34 kvinnor och 32 män. Under 2013 har antalet kvinnor som innehar chefstjänster ökat 6 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

9 med en person och antalet män som innehar chefstjänster har minskat med sju personer mot föregående år. Önskad sysselsättning/ofrivillig deltid För att tillgodose önskad tjänstgöringsgrad beaktas detta vid vakanser innan annan rekrytering kan bli aktuell. Under året har ett intensivt omställningssarbete pågått vilket inneburit att inte alla som önskat högre tjänstgöringsgrad fått det tillgodosett. Totalt under året har nio personer önskat högre tjänstgöringsgrad, varav sju också fått detta. 5 medarbetare erbjudits önskad sysselsättningsgrad under medarbetare har ännu inte fått ö. sysselsättningsgrad. 5 kvinnor 2 män 1 kvinna 1 man Medellön lärare allmänna ämnen Män Kvinnor kr kr Medellön lärare yrkesämnen Män Kvinnor kr kr Medellön lärare praktisk/estetisk Män Kvinnor kr kr Sjukstatistik Statistiken är tagen ur personec p rapportfunktion och avser perioden Den totala sjukfrånvaron under ovanstående period är 3,51% och är fördelad kvinnor 4,24% och män 2,28%. Uppdelad sjukstatistik Män Kvinnor Dag 1 2% 2% Dag % 26% Dag % 4% Dag % 14% Dag % 10% Dag 91-44% 44% 7 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

10 7. Förvaltningsspecifika och operativa mål Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader Förvaltningen/nämnden ska årligen utifrån förvaltningens lönestruktur analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader inom förvaltningen för så väl lika som likvärdigt arbete. Analys och åtgärd ska vara klart i december varje år. Specifika jämställdhetsanalyser av löner ska göras årligen av förvaltningen, under 2014 ska jämförelse göras i manliga och kvinnliga yrken: - Vårdlärare respektive Bygglärare - Manliga respektive kvinnliga idrottslärare - Manliga respektive kvinnliga lärare i allmänna ämnen Åtgärd och tidsplan: Arbetet med jämställdhetsanalys ska påbörjas under kvartal 3 och vara klart i december Malmö stads rekryteringar ska vara fria från diskriminering. Alla oavsett kön ska ges möjlighet att söka lediga tjänster i Malmö stad. Andelen av det underrepresenterade könet ska öka. Stadskontoret ska tillsammans med förvaltningar och HR-service fortsätta utveckla och jämställdhetsgranska vår kompetetensbaserade rekryteringsprocess och omställningsprocess. I omställningsarbetet arbetar förvaltningen utifrån kravprofiler för att säkerställa rätt hantering. Förvaltningen arbetar för att skapa tydliga och öppna system för karriärsutveckling genom medverkan i framtida ledare och rekrytering av förstelärare och lektorer. Åtgärd och tidsplan: Förvaltningen ska under 2014 utbilda samtliga chefer med rekryteringsansvar i kompetensbaserad rekrytering. Utbildningarna påbörjas i maj 2014 och är klara i slutet av kvartal Förena förvärvsarbete och föräldraskap. Det ska vara lätt för både män och kvinnor, anställda i Malmö stad, att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet till arbetstid som är flexibel om verksamheten tillåter det. Medarbetare ska ha möjlighet att arbeta önskad tjänstgöringsgrad, under förutsättning att verksamheten tillåter det. Revidering av föräldraledigas lön görs senast 3 månader efter att medarbetaren åter är i tjänst. Åtgärd och tidsplan: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under våren 2014 upprättat en rutin kring hur förvaltningen ska upprätthålla kontakten med, och förmedla viktig information till medarbetare under längre föräldraledighet. Rutinen ska tas upp i bland annat ledningsgrupp före implementering. 8 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

11 Malmö stad ska vara en arbetsplats som är fri från trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier. Arbetsförhållandena och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla kvinnor och män anställda på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Alla medarbetare ska känna till de lagar, regler, handlingsplaner och rutiner som finns på arbetsplatsen kring trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon utsätts för det. Åtgärd och tidsplan: I medarbetarenkäten som genomfördes i februari/mars ställdes frågor kring trakasserier och om medarbetarena vet var de ska vända sig om de blir utsatta. En uppföljning kommer göras specifikt kring dessa frågor under kvartal och en utbildning i kränkande särbehandling ska hållas så snart HR-strategiska avdelningenär klara med de nya riktlinjerna. Arbetsförhållanden och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla män och kvinnor i Malmö stad. Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Åtgärd och tidsplan: Vid annonsering av tillsvidaretjänster uppger förvaltningen att Malmö stad erbjuder heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Jämställdhetsanalyser sker kontinuerligt i det ordinarie arbetet i syfte att identifiera förvaltningens specifika utvecklingsområdenför att skapa likvärdiga förhållanden och villkor för kvinnor och män. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har särskilda kompetensutvecklingsinsatser gjorts inom ett av våra kvinnodominerade yrken, lokalvårdare. En kompetensutvecklingsdag genomfördes i februari Resultatet från medarbetarenkäten kommer analyserar ur ett jämställdhetsperspektiv under kvartal Förvaltningen har i genomsnitt 80 timanställda och för att kunna minska dessa till förmån för månadsvikariat och tillsvidareanställning görs varje år en kartläggning över timanställda och vilka möjligheter som finns för att minska dessa. Under kvartal ska ska en ny kartläggning och ev. åtgärdsplan vara gjord. 8. Uppföljning av jämställdhetstrappa Jämställdhetstrappan togs fram i syfte att vara ett metodmaterial för förvaltningens chefer/rektorer, ett stöd i att synliggöra ojämställda strukturer på arbetsplatsen. Åtgärd och tidsplan:. Jämställdhetstrappan har inte använts och nytt metodmaterial kommer att tas fram under året. 9 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 - tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-01-09 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan SOFN-2014-518 Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-06-19 Vår referens Therese Herrman HR konsult Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 Ärende 14 2013-296 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling Mångfald och likabehandling Policy och handlingsplan 2009-2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län HR-enheten Wendela Björnell 2009-04-29 POLICY OCH HANDLINGSPLAN 2 (8) Mångfald och likabehandling INNEHÅLL

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Region Halland

Likabehandlingsplan för Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-12-17 RS130059 Regionkontoret Suzanna Klang, personalstrateg HR-utvecklingsavdelningen 035-13 49 06 Regionstyrelsen Likabehandlingsplan för Region Halland 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016

Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region Skåne 2014-2016 Handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i 2014-2016 Datum 2014-01-13 Dnr 1302744 Sammanfattning Arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2 (13) Gäller från: 2015 01-01 2017-12-31 Reviderad: 2016-05-13 Framtagen: av HR avdelningen Beslutad av: förvaltningschefen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Daterad 2015-06-05 Framtagen 2014 Reviderad juni 2015 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-24 Arbetsgrupp Linda Nilsson,

Läs mer