Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, Stockholm, telefon e-post: hemsida:

2 2 Årsmöte 2012 Årsmötet hölls traditionsenligt på ABF-huset i mars. Våra gäster var Fredrik Jensen, arkitekt från Stockholms stadsbyggnadskontor. Han gjorde en intressant presentation av arkitekturprogrammet för Stockholm. Därefter följde PO Brogren, pressombudsman från Hyresgästföreningen Region Stockholm. Han hade många intressanta exempel på hur det kan gå när antigen hyresvärden eller hyresgästen inte sköter sig! Vår budget tillät inte personlig kallelse med post till medlemmarna, varför deltagandet inte blev så stort. Valberedning Valberedarna har genomfört ett noggrant och välplanerat arbete. Fullmäktige Är för alla Hyresgästföreningar i hela Stockholm, förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen väljs på Föreningarnas årsmöten. Vi skriver motioner själva och ihop med de övriga innerstadsföreningarna. Alla går inte igenom men med lite tålamod kan vi återkomma och ibland få igenom det vid ett annat fullmäktige. Vi får bättre gehör på fler motioner nu än för några år sen. Några frågor drev vi inte som motioner denna gång utan har sökt andra vägar, det krävs mycket arbete men är ett bättre sätt för vissa frågor. Vi lägger våra motioner på hemsidan och är tacksamma för synpunkter från våra medlemmar. Alla medlemmar är också välkomna att komma med förslag till motioner, har du något du vill att HGF ska ta upp så hör av dej till någon i styrelsen. Vi kan gärna skriva den tillsammans om du vill eller så skriver styrelsen under på ditt förslag om vi anser det. Detta är en fantastisk möjlighet att i kunna vara med och påverka på ett demokratiskt sätt. Fullmäktige är också öppet för alla, kom gärna med och lyssna, dock har bara de förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen röst- och yttranderätt i talarstolen. Men du kan be någon av oss om du vill ha sagt något som vi instämmer i. Om du är medlem och vill delta i lunchen anmäler du det till regionkansliet innan. Års (vår)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i april. Motionstiden brukar gå ut till nyår och ska då vara inne till regionkontoret. Om vi styrelsen för HGF ska hinna ta motionen som vår behöver vi den senast till vårt styrelsemöte i november. Budget (höst)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i november Samarbete med andra föreningar Styrelsemedlemmar har deltagit i de konferenser som HGF region Stockholm anordnat för ordförandeoch au (arbetsutskott). Samarbetet med de övriga Hyresgästföreningarna i innerstaden är fortsatt gott genom de träffar vi har ett par gånger per termin i KNÖS (= Kungsholmen,, Östermalm, Södermalm). Vi samordnar motioner (se vår hemsida till HGF Stockholms Fullmäktige m.m. Den 7 maj arrangerade sföreningen i samarbete med Adolf Fredrik City lokala hyresgästförening ett allmänt hyresgästmöte i ABF-huset. Regionordföranden Terje Gunnarson informerade om genomförda och planerade förändringar på hyresområdet. Regionens förhandlingschef Maria Palme orienterade om hyresförhandlingarna. I oktober hade vi ett öppet medlemsmöte tillsammans med HGF Kungsholmen i Filadelfiakyrkans lokaler. Maria Palme chef för förhandlingsenheten informerade från scenen. Fredrik Ericsson ordförande

3 3 i HGF Södermalm, ledde mötet. I en sal bredvid satt de anställda förhandlarna för föreningarna och svarade på frågor och tog emot synpunkter från medlemmarna. Våra verksamhetsplanerare och personal ställde också upp och gjorde ett fantastiskt arbete, tack ska ni ha. Det hela ansågs som mycket lyckat. Vi är stödmedlemmar i paraplyorganisationen Ekoparksförbundet och i Hembygdsföreningen å. Förbundsstämman Så har det då varit ett år med Stämma i juni för HGF i hela landet med Riksförbundet. Denna gång var vi i Stockholm och höll till i Globe hotells konferenslokaler, och vi bodde alla på Globe hotel. Det var bättre ordnat än de senaste stämmornas kaotiska arrangemang. Totalt sett en av de bättre stämmor vi haft anser Beatrice som var där. Hyresförhandlingar sföreningens befattning med hyressättning och hyresförhandlingar under år 2011 har bestått i verksamhet i föreningens förhandlingsråd, aktiviteter genom representation i olika förhandlingsdelegationer inom regionen samt information till och utbildning av husombud/kontaktpersoner såsom redovisas under avsnittet utbildning. Förhandlingsrådet Förhandlingsrådens uppgift är att tillsammans med regionkontorets förhandlingsansvariga följa hyresutvecklingen, se till att hyresgäster i fastigheter för särskild förhandling blir representerade och medverka vid urval av fastigheter för särskild granskning. Rådet är också huvudman för husombuden. sföreningens förhandlingsråd har sammanträtt ett par gånger under året. Då har bl.a. diskuterats erfarenheter från hyresförhandlingarna, från genomförda enkäter till hyresgästerna, vilka fastighets- och lägenhetsfakta som är viktigast för förhandlingsverksamheten samt vilka kriterier som främst ska gälla för prioritering av fastigheter för särskild förhandling. Det stora behovet av husombud/kontaktpersoner har noterats liksom behovet av utbildning för dem. Under året har det varit svårt att följa utvecklingen på det sätt som vi vill och som medlemmarna har rätt att förvänta sig. Detta beror främst på att det var omöjligt att komma överens med de privata fastighetsägarna om ett ramavtal. Förhandlingarn drog ut på tiden och förhandlingarna fick föras med varje fastighetsägare för sig. För närvarande finns ett antal tvister anmälda till Hyresnämnden av fastighetsägarna. Vad resultatet blir följer vi noga och kommer att diskutera i det kommande arbetet. Hyresförhandlingar Förhandlingarna om hyrorna för år 2012 präglades av de ändringar i lagarna på området som infördes år Ändringarna innebar bl.a. att tidigare regler enligt vilka hyressättningen i de kommunala bostadsföretagen skulle vara vägledande slopades. Hyrorna ska nu sättas i relation till lägenheternas och fastigheternas allmänna bruksvärde och nivån för andra förhandlade hyror. Affärsmässiga principer ska i högre grad än tidigare styra de kommunala bostadsföretagens hyror. Hyresgästernas inflytande på hyressättningen utövas främst genom förhandlingsdelegationer, stora delegationer och små delegationer. sföreningen har varit representerad i dessa delegationer, både i förhandlingsdelegationen för förhandlingar med de privata fastighetsägarna om ramavtal för Stockholms stad och dels i de förhandlingsdelegationer som slutit hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen i Stockholm.

4 4 Sedan flera år tillbaka har avtal träffats om lägesdifferentierade hyreshöjningar, vilket innebär att hyrorna i innerstaden blivit successivt högre än i stadens ytterområden, nu i genomsnitt mellan 20 och 30 procent. Delegaterna från har inte lyckats förhindra ytterligare lägesdifferentiering. Delegationen för Stockholmshem Som förtroendevalda medlemmar för oss på har Gunnila Everskog tillsammans med Rosario Mario och Keleb Isacson suttit i den stora delegationen för förhandlingar om hyran i Stockholmshems alla bostäder i Stockholm. Bor du i Stockholmshem och vill att de ska ta upp något i förhandligarna kontaktar du dem. Se vår hemsida för kontaktuppgifter. Delegationen för Micasa Hyresförhandlingar, med representanter från i delegationen, har pågått med Micasa under januari och februari vid ett flertal tillfällen. Objekten har varit kommunala service- och vårdboenden. En överenskommelse om hyrorna för 2013 har träffats. Delegationen ansåg att man lyckats sänka kraven så långt som möjligt, även om man krävde och önskade mindre ökningar. Hyresgästföreningens privata delegation för Stockholms stad Förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ramavtal för hyrorna för lägenheter i privatägda fastigheter för år 2012 resulterade inte i något avtal. Fastighetsägarna frånträdde i början av år 2012 förhandlingarna. I det läget fick Hyresgästföreningen förhandla med de enskilda fastighetsägarna utan den lättnad i form av förenklat förfarande som ett ramavtal ger. Inom Hyresgästföreningen upprättades då en fördelningsnyckel som förhandlingsstöd. Med denna nyckel gavs rekommendationer för hyresförändringar med hänsyn tagen till ett flertal förhållanden. En grov indelning gavs med uppdelning på Innerstad, Inre ytterstad och Ytterstad. Andra faktorer som skulle ha inflytande på hyressättningen var bebyggelsetyp, upprustningsstatus i fastigheten, medelvärden för normhyrorna i privatägda och kommunägda fastigheter samt nivån för utgående hyra. För lägenheter med låg hyra i förhållande till bruksvärdet rekommenderades en större höjning. De rekommenderade procenttalen för höjning låg för innerstaden i intervallet 1,15 till 3,40. Höjningstidpunkterna våren 2012 varierade. Hyresförhandlingarna för år 2013 inleddes redan under oktober De privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna Stockholm, gick först ut och med höga yrkanden, alltså före de kommunala bolagen. De hade krav på tidig uppgörelse med höjningar att gälla fr.o.m. den 1 januari Enligt centrala direktiv från föreningsledningen till förhandlingsdelegationerna skulle avtal få träffas endast på mycket låga nivåer och dessutom förankras centralt. Privata förhandlingsdelegationen träffade i november 2012 ett ramavtal för år 2013 med rekommenderat ikraftträdande den 1 januari Överenskommelsen innebär att hyressättningen främst ska baseras på byggår, ombyggnadsår, område, standard samt förvaltningskvalitet. Förutsättning för tillämpning fullt ut av avtalet ska vara god och sedvanlig standard enligt Fastighetsägarnas etiska regler. Höjningarna ska fördelas med intervallet 1,05-2,7 procent med hänsyn till utgående hyror och läget i Innerstad, Inre ytterstad eller Yttre ytterstad. I Stockholms innerstad beräknas ca 89 procent av lägenheterna få hyreshöjningar om 2,7 procent och 11 procent höjning med 1,65 procent. Allmännyttan Våra medlemmar har på ett årsmöte beslutat att varje hus eller sammanhängande husgruppering, som ägs av ett Allmännyttigt bolag, är en Lokal Hyresgästförening (LH), det spelar då ingen roll om ni är en vilande LH eller om ni har en aktiv styrelse. Varje LH kan välja en delegat till HGF:s förhandlingsdelegation som förhandlar med bolaget. Du som bor i ett hus ägt av ett Allmännyttigt bolag

5 5 hör av dig till HGF om du, eller om du vet någon annan som du tror skulle kunna ställa upp. Du behöver inte vara en tuff förhandlingsräv, det enda som egentligen krävs är att du kan sätta av några kvällar till möten under förhandlingsperioden och att du sedan röstar i delegationen enligt hyresgästerna på s vilja. Det är många i delegationen som hjälps åt, den leds av både en förtroendevald och en anställd och du får utbildning där. Denna stora delegation väljer en liten delegation som förhandlar med fastighetsägaren och då ska framföra vad den stora delegationen beslutat. Det råder ett akut behov av fler förtroendevalda i de Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna. Om vi hade en från varje Allmännyttigt LH-område skulle vi bättre kunna få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna. Delegationerna för Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stadsholmen Tyvärr har vi inte haft några delegater från med i förhandlingsdelegationerna under året, vilket vi beklagar och förväntar oss att den kommande styrelsen prioriterar frågan. Lokala Hyresgästföreningar (LH) Liksom tidigare år har verksamhet bedrivits inom Adolf Fredrik/City lokala hyresgästförening, vars område i princip sträcker sig från Kungstensgatan i norr till Strömmen i söder, i öster till Döbelnsgatan och i väster till Klarastrandsleden. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flyckt har tagit mycket tid för att bistå LH. Två styrelseledamöter har varit aktiva i LH Sabbatsberg och tillsammans med Johan Flyckt organisera information och förhandlingar med fastighetsägaren om de problem som finns i fastigheten. En genomgripande sanering är att vänta och det ställer en mängd frågor. En stor oro bland de boende är naturlig och flera möten har genomförts liksom enkäter utförda av LH. Regionkontoret biträder med personal och juridisk stöd. Möten med övriga LH har genomförts i den mån behov har påkallats. Under februari nystartades föreninge LH Aulan Familjebostäder och har också nominerat en ledamot till Familjebostäders stora förhandlingsdelegation. Familjebostäders förhandlingsdelegation. Vi försöker samarbeta, stötta, bilda och återbilda flera aktiva LH i vårt område. Husombud Det behövs i princip ett HO i varje hus, speciellt viktigt nu när hyressättningen enligt den nya lagstiftningen ska utvecklas. Då behöver alla husens allmänna utrymmen och alla lägenheter inventeras med vilken standard och vilket skick och underhåll som råder. Det är omöjligt för de anställda förhandlarna att känna till allt om alla hus, så vi försöker få minst en hyresgäst till HO i varje privatägt hus. Även till Allmännyttans hus kan det vara bra med HO. Ett HO meddelar den anställde förhandlaren på HGF Region Stockholm om förhållandena i sitt hus, inför förhandlingarna, som startar på hösten för nästa års hyra. Regionens nya riktlinjer för förhandlingar med en starkare betoning på Husombuden, ger oss stöd för ökad aktivitet. Ett nyhetsbrev med information till Husombuden är under utformning och kommer ut under våren.

6 6 Verksamhet Bildning Styrelsens ledamöter erbjuds utbildning för nya ledamöter och ett flertal av ledamöterna deltog vid vårens utbildning som genomfördes av Regionen. Regionens utbildning Juridik 1 och juridik 2 har också haft flera deltagare från föreningen. Övrig utbildning har under året varit fokuserad på Husombuden. Under ett antal kampanjveckor genomfördes information och utbildning av intresserade medlemmar. Kampanjen har medfört att vi har fått flera nya Husombud. Under 2013 planerar vi att fortsätta verksamheten när utväderingen genomförts och nytt utbildningsmaterial arbetats fram. Föreningslokalen Lokalen på Vanadisplan 3 D är en stor tillgång för föreningens verksamhet. Den fungerar bra som möteslokal och en mötesplats för medlemmarna. Föreningens olika möten som styrelse, au husombudsutbildning, förhandlingsråd, LH, och möten med övriga föreningar och regionsstyrelsen gör att utnyttjandegraden är hög men det finns utrymme för flera aktiviteter. Det borde vara möjligt att göra lokalen än mera använd och en mer uttalad mötesplats. Arbetet med att utöka användandet av lokalen fortsätter under året. Vi håller öppet för alla, första onsdagen i månaden kl , inte under sommaren eller helger, ring innan Kom gärna in och träffa oss i styrelsen, berätta vad du vill att vi ska göra, vad du kan delta med, eller låna vår kontorsarbetsplats. Eller vill du bara prata till en fika. Ibland har vi temakväll med program, se i våra tidningar och på vår hemsida, kom gärna med idéer till teman. Lokalen har upprustats med nya ändamålsenliga förvaringsutrymmen för dokumentation och ny dator och videoprojektor har införskaffats. Det återstår dock mer att göra för att lokalen ska bli som vi vill ha den, men det arbetet får komma efter tid och råd. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit sammanträde varje månad utom under juni och juli, tillsammans tio ordinarie sammanträden och två extra möten för planering av styrelsearbetet och verksamhetsplanering. Arbetsutskottet har haft möten inför varje styrelsemöte, där man förbereder styrelsens arbete och föreslår dagordning. Vidare har AU haft möten när behov har uppstått. Remisser och stadsplaneärenden Sopplanen för Stockholm, där instämde vi i det HGF Kungsholmen skrev. En grönare stad, Beatrice var på samrådsmöte och tog del av handlingarna samt skrev ett svar från oss. Odenplan, vi instämde i vad medlemmarna yttrat och skrev ett yttrande. sföreningens hemsida, Föreningens hemsida har etablerats och är förhållandevis välbesökt. Kalendariet finns integrerat och uppdateras kontinuerligt. Lokalens bokningar finns också att läsa på hemsidan. Vidare finns styrelsens

7 7 protokoll tillgänglig för alla intresserade. En förteckning över alla förtroendevalda med kontaktuppgifter och uppdrag finnas också att hämta på hemsidan. En ny utvecklad hemsida är under utveckling genom samarbete med regionkontoret och beräknas vara klar under våren. Hyrespressen s representanter i redaktionsrådet har varit Gunila Edin och Torsten Wahlund. Tidningen har under året kommit ut i fyra nummer, varav ett dubbelnummer. Tidningen görs av de förtroendevalda från föreningarna på Kungsholmen,, Södermalm och Östermalm, men alla medlemmar i innerstaden som har något intressant de vill förmedla i text eller bild är välkomna att höra av sig till redaktionen. Förtroendevalda Vi sänder alltid ut ett brev till dem som blir förtroendevalda, där vi hälsar dem välkomna till sitt uppdrag. Brevet går ut via regionkontoret. Utbildning i sammarbete med regionkontoret erbjuds alla nyvalde ledamöter. Nya medlemmar Regionkontoret sänder alltid ut ett brev till nya medlemmar för att hälsa dem välkomna. Regionkontoret sänder också alltid med ett eget brev från savdelningen. Ekonomi Det kan än en gång konstanteras att föreningen fortfarande har en snäv budget för att genomföra den stadgebundna verksamheten. Önskar vi göra något arrangemang utöver det stadgebundna, måste vi söka extra medel från HGF Region Stockholm. Planeringskonferens Den årliga planeringskonferensen för att fastställa verksamhetsplan och budget för 2013 genomfördes i vår lokal i november. Budgeten blir inte större, så vi måste använda mycket kreativ tänkande för att få den att räcka till det vi vill genomföra i Adventsfika Vi bjöd våra medlemmar på fika med extra allt och trevliga diskussioner, första onsdagkvällen i december i år (i stället för lördag eftermiddag i advent). Vi hade hoppats att det skulle komma fler då, men det var årets värsta snöoväder o allmänna kommunikationer fungerade inte. Några tappra övervann snöhindren, men ska vi fortsätta denna trevliga tradition med Öppet hus och mys för medlemmarna i adventstid då måste fler komma. Öppet hus Har vi haft 1:a onsdagen varje månad i medlemslokalen Vanadisplan 3 D. Ove Kronbjörk har hållit en föreläsning med bilder En promenad på kartan i Vasastan, en uppskattad kväll. En kväll skulle vi haft Strindbergsafton men uppläsaren fick förhinder så vi visade en film istället och bjöd på soppa och mackor.

8 8 Personal anställd på HGF Region Stockholm Vi har i många år haft stor hjälp av assistent Ann-Marie Lekström anställd på regionkontoret, tråkigt nog får vi inte behålla henne men vi sänder henne ett stort TACK för gott samarbete. Vi har fått en ny assistent, Kerstin Krebs, som vi hälsar välkommen. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flykt hjälper både oss och våra LH (Lokala Hyresgästföreningar). Slutord Välkommen att samarbeta med oss! Det är mer inspirerande och roligare om vi är fler! Vi har under några år arbetat för att förbättra representationen inom Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna, men kan konstatera att vi inte har nått den nivå som vi önskar. En person från varje allmännyttigt LH-område är målet för att få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna och varje hus eller sammanhängande husgrupp är ett LH-område. Vi kommer under kommande år att arbeta för att vi ska nå en bättre representation. De förtroendevalda i sföreningen arbetar ideellt på sin fritid. Arbetet i föreningen har präglats av ett stort engagemang där medlemmarnas rätt till ett bra boende är ledande för verksameten. Vi anser att det ska vara likvärdiga ekonomiska villkor mellan olika boendeformer vad gäller bidrag, avdrag och andra förmåner. Förhandlingsrollen har präglats av att säkra rimliga hyror och bättre förvaltningskvallitet även om vi inte nått den nivå medlemmarna har rätt att förvänta sig. Styrelsen har fokuserat på dessa frågor och har till Regionfullmäktige lämnat ett antal motioner med syfte att förbättra resultatet. Styrelsens inre arbete har diskuterats med syfte att nå en förbättrad verksamhet som ger medlemmarna större inflytande och bättre kontakt med förtroendevalda. Vår förhoppning är att den nya styrelsen fortsätter detta arbete med medlemsnyttan i förgrunden under kommande år. Vi tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet under året och önskar den nya styrelsen samma positiva arbete under det kommande året med fokus på medlemsnyttan.

9 9 Styrelsen för HGF Beatrice Eriksson Ordförande, AU, Tomtebogat 4, Stockholm , Sören Kroon Sekreterare, AU, Karlbergsvägen 4, lgh 1401, Stockholm , Inger Mörtstedt Ekonomiansvarig, AU, v. lokalansvarig Tegnérgat 15, Stockholm Fatima Fransson Surbrunnsgatan 42, Stockholm Gunila Edin Rådmansgat 50, Stockholm Torsten Wahhlund Torsgränd 3, 8tr, Stockholm Patrik Carlsson Torsgränd 21, Stockholm Birgitta Lanér Wallingatan 44a, 5tr, Stockholm

10 10

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2010 Styrelsens ledamöter Christer Lundenius, ordförande Bo Dahlberg, kassör, t o m april Niclas Bergquist,

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra Skutskär den 24 mars 2015 Projekt för Rättvisare Hyra Vilka är vi? Eva Henebäck, VD - Älvkarlebyhus Tel: 026-83352 E-post: eva.heneback@alvkarlebyhus.se Martin Svaleryd, ekonomichef - Älvkarlebyhus Tel:

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Inledning Vision Övergripande mål

Inledning Vision Övergripande mål 1 Inledning På årets kongress var organisationen och dess arbetssätt det som upptog den mesta tiden. Det togs en hel del inriktningsbeslut som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Rita Lundin Ordförande

Rita Lundin Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydost:s Expedition, Högdalen. Tisdagen den 13 januari 2009 mellan klockan 19:00 och 21:00 Närvarande ledamöter; Rita Lundin, vice ordförande Ola Janfjäll,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer