Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, Stockholm, telefon e-post: hemsida:

2 2 Årsmöte 2012 Årsmötet hölls traditionsenligt på ABF-huset i mars. Våra gäster var Fredrik Jensen, arkitekt från Stockholms stadsbyggnadskontor. Han gjorde en intressant presentation av arkitekturprogrammet för Stockholm. Därefter följde PO Brogren, pressombudsman från Hyresgästföreningen Region Stockholm. Han hade många intressanta exempel på hur det kan gå när antigen hyresvärden eller hyresgästen inte sköter sig! Vår budget tillät inte personlig kallelse med post till medlemmarna, varför deltagandet inte blev så stort. Valberedning Valberedarna har genomfört ett noggrant och välplanerat arbete. Fullmäktige Är för alla Hyresgästföreningar i hela Stockholm, förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen väljs på Föreningarnas årsmöten. Vi skriver motioner själva och ihop med de övriga innerstadsföreningarna. Alla går inte igenom men med lite tålamod kan vi återkomma och ibland få igenom det vid ett annat fullmäktige. Vi får bättre gehör på fler motioner nu än för några år sen. Några frågor drev vi inte som motioner denna gång utan har sökt andra vägar, det krävs mycket arbete men är ett bättre sätt för vissa frågor. Vi lägger våra motioner på hemsidan och är tacksamma för synpunkter från våra medlemmar. Alla medlemmar är också välkomna att komma med förslag till motioner, har du något du vill att HGF ska ta upp så hör av dej till någon i styrelsen. Vi kan gärna skriva den tillsammans om du vill eller så skriver styrelsen under på ditt förslag om vi anser det. Detta är en fantastisk möjlighet att i kunna vara med och påverka på ett demokratiskt sätt. Fullmäktige är också öppet för alla, kom gärna med och lyssna, dock har bara de förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen röst- och yttranderätt i talarstolen. Men du kan be någon av oss om du vill ha sagt något som vi instämmer i. Om du är medlem och vill delta i lunchen anmäler du det till regionkansliet innan. Års (vår)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i april. Motionstiden brukar gå ut till nyår och ska då vara inne till regionkontoret. Om vi styrelsen för HGF ska hinna ta motionen som vår behöver vi den senast till vårt styrelsemöte i november. Budget (höst)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i november Samarbete med andra föreningar Styrelsemedlemmar har deltagit i de konferenser som HGF region Stockholm anordnat för ordförandeoch au (arbetsutskott). Samarbetet med de övriga Hyresgästföreningarna i innerstaden är fortsatt gott genom de träffar vi har ett par gånger per termin i KNÖS (= Kungsholmen,, Östermalm, Södermalm). Vi samordnar motioner (se vår hemsida till HGF Stockholms Fullmäktige m.m. Den 7 maj arrangerade sföreningen i samarbete med Adolf Fredrik City lokala hyresgästförening ett allmänt hyresgästmöte i ABF-huset. Regionordföranden Terje Gunnarson informerade om genomförda och planerade förändringar på hyresområdet. Regionens förhandlingschef Maria Palme orienterade om hyresförhandlingarna. I oktober hade vi ett öppet medlemsmöte tillsammans med HGF Kungsholmen i Filadelfiakyrkans lokaler. Maria Palme chef för förhandlingsenheten informerade från scenen. Fredrik Ericsson ordförande

3 3 i HGF Södermalm, ledde mötet. I en sal bredvid satt de anställda förhandlarna för föreningarna och svarade på frågor och tog emot synpunkter från medlemmarna. Våra verksamhetsplanerare och personal ställde också upp och gjorde ett fantastiskt arbete, tack ska ni ha. Det hela ansågs som mycket lyckat. Vi är stödmedlemmar i paraplyorganisationen Ekoparksförbundet och i Hembygdsföreningen å. Förbundsstämman Så har det då varit ett år med Stämma i juni för HGF i hela landet med Riksförbundet. Denna gång var vi i Stockholm och höll till i Globe hotells konferenslokaler, och vi bodde alla på Globe hotel. Det var bättre ordnat än de senaste stämmornas kaotiska arrangemang. Totalt sett en av de bättre stämmor vi haft anser Beatrice som var där. Hyresförhandlingar sföreningens befattning med hyressättning och hyresförhandlingar under år 2011 har bestått i verksamhet i föreningens förhandlingsråd, aktiviteter genom representation i olika förhandlingsdelegationer inom regionen samt information till och utbildning av husombud/kontaktpersoner såsom redovisas under avsnittet utbildning. Förhandlingsrådet Förhandlingsrådens uppgift är att tillsammans med regionkontorets förhandlingsansvariga följa hyresutvecklingen, se till att hyresgäster i fastigheter för särskild förhandling blir representerade och medverka vid urval av fastigheter för särskild granskning. Rådet är också huvudman för husombuden. sföreningens förhandlingsråd har sammanträtt ett par gånger under året. Då har bl.a. diskuterats erfarenheter från hyresförhandlingarna, från genomförda enkäter till hyresgästerna, vilka fastighets- och lägenhetsfakta som är viktigast för förhandlingsverksamheten samt vilka kriterier som främst ska gälla för prioritering av fastigheter för särskild förhandling. Det stora behovet av husombud/kontaktpersoner har noterats liksom behovet av utbildning för dem. Under året har det varit svårt att följa utvecklingen på det sätt som vi vill och som medlemmarna har rätt att förvänta sig. Detta beror främst på att det var omöjligt att komma överens med de privata fastighetsägarna om ett ramavtal. Förhandlingarn drog ut på tiden och förhandlingarna fick föras med varje fastighetsägare för sig. För närvarande finns ett antal tvister anmälda till Hyresnämnden av fastighetsägarna. Vad resultatet blir följer vi noga och kommer att diskutera i det kommande arbetet. Hyresförhandlingar Förhandlingarna om hyrorna för år 2012 präglades av de ändringar i lagarna på området som infördes år Ändringarna innebar bl.a. att tidigare regler enligt vilka hyressättningen i de kommunala bostadsföretagen skulle vara vägledande slopades. Hyrorna ska nu sättas i relation till lägenheternas och fastigheternas allmänna bruksvärde och nivån för andra förhandlade hyror. Affärsmässiga principer ska i högre grad än tidigare styra de kommunala bostadsföretagens hyror. Hyresgästernas inflytande på hyressättningen utövas främst genom förhandlingsdelegationer, stora delegationer och små delegationer. sföreningen har varit representerad i dessa delegationer, både i förhandlingsdelegationen för förhandlingar med de privata fastighetsägarna om ramavtal för Stockholms stad och dels i de förhandlingsdelegationer som slutit hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen i Stockholm.

4 4 Sedan flera år tillbaka har avtal träffats om lägesdifferentierade hyreshöjningar, vilket innebär att hyrorna i innerstaden blivit successivt högre än i stadens ytterområden, nu i genomsnitt mellan 20 och 30 procent. Delegaterna från har inte lyckats förhindra ytterligare lägesdifferentiering. Delegationen för Stockholmshem Som förtroendevalda medlemmar för oss på har Gunnila Everskog tillsammans med Rosario Mario och Keleb Isacson suttit i den stora delegationen för förhandlingar om hyran i Stockholmshems alla bostäder i Stockholm. Bor du i Stockholmshem och vill att de ska ta upp något i förhandligarna kontaktar du dem. Se vår hemsida för kontaktuppgifter. Delegationen för Micasa Hyresförhandlingar, med representanter från i delegationen, har pågått med Micasa under januari och februari vid ett flertal tillfällen. Objekten har varit kommunala service- och vårdboenden. En överenskommelse om hyrorna för 2013 har träffats. Delegationen ansåg att man lyckats sänka kraven så långt som möjligt, även om man krävde och önskade mindre ökningar. Hyresgästföreningens privata delegation för Stockholms stad Förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ramavtal för hyrorna för lägenheter i privatägda fastigheter för år 2012 resulterade inte i något avtal. Fastighetsägarna frånträdde i början av år 2012 förhandlingarna. I det läget fick Hyresgästföreningen förhandla med de enskilda fastighetsägarna utan den lättnad i form av förenklat förfarande som ett ramavtal ger. Inom Hyresgästföreningen upprättades då en fördelningsnyckel som förhandlingsstöd. Med denna nyckel gavs rekommendationer för hyresförändringar med hänsyn tagen till ett flertal förhållanden. En grov indelning gavs med uppdelning på Innerstad, Inre ytterstad och Ytterstad. Andra faktorer som skulle ha inflytande på hyressättningen var bebyggelsetyp, upprustningsstatus i fastigheten, medelvärden för normhyrorna i privatägda och kommunägda fastigheter samt nivån för utgående hyra. För lägenheter med låg hyra i förhållande till bruksvärdet rekommenderades en större höjning. De rekommenderade procenttalen för höjning låg för innerstaden i intervallet 1,15 till 3,40. Höjningstidpunkterna våren 2012 varierade. Hyresförhandlingarna för år 2013 inleddes redan under oktober De privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna Stockholm, gick först ut och med höga yrkanden, alltså före de kommunala bolagen. De hade krav på tidig uppgörelse med höjningar att gälla fr.o.m. den 1 januari Enligt centrala direktiv från föreningsledningen till förhandlingsdelegationerna skulle avtal få träffas endast på mycket låga nivåer och dessutom förankras centralt. Privata förhandlingsdelegationen träffade i november 2012 ett ramavtal för år 2013 med rekommenderat ikraftträdande den 1 januari Överenskommelsen innebär att hyressättningen främst ska baseras på byggår, ombyggnadsår, område, standard samt förvaltningskvalitet. Förutsättning för tillämpning fullt ut av avtalet ska vara god och sedvanlig standard enligt Fastighetsägarnas etiska regler. Höjningarna ska fördelas med intervallet 1,05-2,7 procent med hänsyn till utgående hyror och läget i Innerstad, Inre ytterstad eller Yttre ytterstad. I Stockholms innerstad beräknas ca 89 procent av lägenheterna få hyreshöjningar om 2,7 procent och 11 procent höjning med 1,65 procent. Allmännyttan Våra medlemmar har på ett årsmöte beslutat att varje hus eller sammanhängande husgruppering, som ägs av ett Allmännyttigt bolag, är en Lokal Hyresgästförening (LH), det spelar då ingen roll om ni är en vilande LH eller om ni har en aktiv styrelse. Varje LH kan välja en delegat till HGF:s förhandlingsdelegation som förhandlar med bolaget. Du som bor i ett hus ägt av ett Allmännyttigt bolag

5 5 hör av dig till HGF om du, eller om du vet någon annan som du tror skulle kunna ställa upp. Du behöver inte vara en tuff förhandlingsräv, det enda som egentligen krävs är att du kan sätta av några kvällar till möten under förhandlingsperioden och att du sedan röstar i delegationen enligt hyresgästerna på s vilja. Det är många i delegationen som hjälps åt, den leds av både en förtroendevald och en anställd och du får utbildning där. Denna stora delegation väljer en liten delegation som förhandlar med fastighetsägaren och då ska framföra vad den stora delegationen beslutat. Det råder ett akut behov av fler förtroendevalda i de Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna. Om vi hade en från varje Allmännyttigt LH-område skulle vi bättre kunna få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna. Delegationerna för Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stadsholmen Tyvärr har vi inte haft några delegater från med i förhandlingsdelegationerna under året, vilket vi beklagar och förväntar oss att den kommande styrelsen prioriterar frågan. Lokala Hyresgästföreningar (LH) Liksom tidigare år har verksamhet bedrivits inom Adolf Fredrik/City lokala hyresgästförening, vars område i princip sträcker sig från Kungstensgatan i norr till Strömmen i söder, i öster till Döbelnsgatan och i väster till Klarastrandsleden. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flyckt har tagit mycket tid för att bistå LH. Två styrelseledamöter har varit aktiva i LH Sabbatsberg och tillsammans med Johan Flyckt organisera information och förhandlingar med fastighetsägaren om de problem som finns i fastigheten. En genomgripande sanering är att vänta och det ställer en mängd frågor. En stor oro bland de boende är naturlig och flera möten har genomförts liksom enkäter utförda av LH. Regionkontoret biträder med personal och juridisk stöd. Möten med övriga LH har genomförts i den mån behov har påkallats. Under februari nystartades föreninge LH Aulan Familjebostäder och har också nominerat en ledamot till Familjebostäders stora förhandlingsdelegation. Familjebostäders förhandlingsdelegation. Vi försöker samarbeta, stötta, bilda och återbilda flera aktiva LH i vårt område. Husombud Det behövs i princip ett HO i varje hus, speciellt viktigt nu när hyressättningen enligt den nya lagstiftningen ska utvecklas. Då behöver alla husens allmänna utrymmen och alla lägenheter inventeras med vilken standard och vilket skick och underhåll som råder. Det är omöjligt för de anställda förhandlarna att känna till allt om alla hus, så vi försöker få minst en hyresgäst till HO i varje privatägt hus. Även till Allmännyttans hus kan det vara bra med HO. Ett HO meddelar den anställde förhandlaren på HGF Region Stockholm om förhållandena i sitt hus, inför förhandlingarna, som startar på hösten för nästa års hyra. Regionens nya riktlinjer för förhandlingar med en starkare betoning på Husombuden, ger oss stöd för ökad aktivitet. Ett nyhetsbrev med information till Husombuden är under utformning och kommer ut under våren.

6 6 Verksamhet Bildning Styrelsens ledamöter erbjuds utbildning för nya ledamöter och ett flertal av ledamöterna deltog vid vårens utbildning som genomfördes av Regionen. Regionens utbildning Juridik 1 och juridik 2 har också haft flera deltagare från föreningen. Övrig utbildning har under året varit fokuserad på Husombuden. Under ett antal kampanjveckor genomfördes information och utbildning av intresserade medlemmar. Kampanjen har medfört att vi har fått flera nya Husombud. Under 2013 planerar vi att fortsätta verksamheten när utväderingen genomförts och nytt utbildningsmaterial arbetats fram. Föreningslokalen Lokalen på Vanadisplan 3 D är en stor tillgång för föreningens verksamhet. Den fungerar bra som möteslokal och en mötesplats för medlemmarna. Föreningens olika möten som styrelse, au husombudsutbildning, förhandlingsråd, LH, och möten med övriga föreningar och regionsstyrelsen gör att utnyttjandegraden är hög men det finns utrymme för flera aktiviteter. Det borde vara möjligt att göra lokalen än mera använd och en mer uttalad mötesplats. Arbetet med att utöka användandet av lokalen fortsätter under året. Vi håller öppet för alla, första onsdagen i månaden kl , inte under sommaren eller helger, ring innan Kom gärna in och träffa oss i styrelsen, berätta vad du vill att vi ska göra, vad du kan delta med, eller låna vår kontorsarbetsplats. Eller vill du bara prata till en fika. Ibland har vi temakväll med program, se i våra tidningar och på vår hemsida, kom gärna med idéer till teman. Lokalen har upprustats med nya ändamålsenliga förvaringsutrymmen för dokumentation och ny dator och videoprojektor har införskaffats. Det återstår dock mer att göra för att lokalen ska bli som vi vill ha den, men det arbetet får komma efter tid och råd. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit sammanträde varje månad utom under juni och juli, tillsammans tio ordinarie sammanträden och två extra möten för planering av styrelsearbetet och verksamhetsplanering. Arbetsutskottet har haft möten inför varje styrelsemöte, där man förbereder styrelsens arbete och föreslår dagordning. Vidare har AU haft möten när behov har uppstått. Remisser och stadsplaneärenden Sopplanen för Stockholm, där instämde vi i det HGF Kungsholmen skrev. En grönare stad, Beatrice var på samrådsmöte och tog del av handlingarna samt skrev ett svar från oss. Odenplan, vi instämde i vad medlemmarna yttrat och skrev ett yttrande. sföreningens hemsida, Föreningens hemsida har etablerats och är förhållandevis välbesökt. Kalendariet finns integrerat och uppdateras kontinuerligt. Lokalens bokningar finns också att läsa på hemsidan. Vidare finns styrelsens

7 7 protokoll tillgänglig för alla intresserade. En förteckning över alla förtroendevalda med kontaktuppgifter och uppdrag finnas också att hämta på hemsidan. En ny utvecklad hemsida är under utveckling genom samarbete med regionkontoret och beräknas vara klar under våren. Hyrespressen s representanter i redaktionsrådet har varit Gunila Edin och Torsten Wahlund. Tidningen har under året kommit ut i fyra nummer, varav ett dubbelnummer. Tidningen görs av de förtroendevalda från föreningarna på Kungsholmen,, Södermalm och Östermalm, men alla medlemmar i innerstaden som har något intressant de vill förmedla i text eller bild är välkomna att höra av sig till redaktionen. Förtroendevalda Vi sänder alltid ut ett brev till dem som blir förtroendevalda, där vi hälsar dem välkomna till sitt uppdrag. Brevet går ut via regionkontoret. Utbildning i sammarbete med regionkontoret erbjuds alla nyvalde ledamöter. Nya medlemmar Regionkontoret sänder alltid ut ett brev till nya medlemmar för att hälsa dem välkomna. Regionkontoret sänder också alltid med ett eget brev från savdelningen. Ekonomi Det kan än en gång konstanteras att föreningen fortfarande har en snäv budget för att genomföra den stadgebundna verksamheten. Önskar vi göra något arrangemang utöver det stadgebundna, måste vi söka extra medel från HGF Region Stockholm. Planeringskonferens Den årliga planeringskonferensen för att fastställa verksamhetsplan och budget för 2013 genomfördes i vår lokal i november. Budgeten blir inte större, så vi måste använda mycket kreativ tänkande för att få den att räcka till det vi vill genomföra i Adventsfika Vi bjöd våra medlemmar på fika med extra allt och trevliga diskussioner, första onsdagkvällen i december i år (i stället för lördag eftermiddag i advent). Vi hade hoppats att det skulle komma fler då, men det var årets värsta snöoväder o allmänna kommunikationer fungerade inte. Några tappra övervann snöhindren, men ska vi fortsätta denna trevliga tradition med Öppet hus och mys för medlemmarna i adventstid då måste fler komma. Öppet hus Har vi haft 1:a onsdagen varje månad i medlemslokalen Vanadisplan 3 D. Ove Kronbjörk har hållit en föreläsning med bilder En promenad på kartan i Vasastan, en uppskattad kväll. En kväll skulle vi haft Strindbergsafton men uppläsaren fick förhinder så vi visade en film istället och bjöd på soppa och mackor.

8 8 Personal anställd på HGF Region Stockholm Vi har i många år haft stor hjälp av assistent Ann-Marie Lekström anställd på regionkontoret, tråkigt nog får vi inte behålla henne men vi sänder henne ett stort TACK för gott samarbete. Vi har fått en ny assistent, Kerstin Krebs, som vi hälsar välkommen. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flykt hjälper både oss och våra LH (Lokala Hyresgästföreningar). Slutord Välkommen att samarbeta med oss! Det är mer inspirerande och roligare om vi är fler! Vi har under några år arbetat för att förbättra representationen inom Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna, men kan konstatera att vi inte har nått den nivå som vi önskar. En person från varje allmännyttigt LH-område är målet för att få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna och varje hus eller sammanhängande husgrupp är ett LH-område. Vi kommer under kommande år att arbeta för att vi ska nå en bättre representation. De förtroendevalda i sföreningen arbetar ideellt på sin fritid. Arbetet i föreningen har präglats av ett stort engagemang där medlemmarnas rätt till ett bra boende är ledande för verksameten. Vi anser att det ska vara likvärdiga ekonomiska villkor mellan olika boendeformer vad gäller bidrag, avdrag och andra förmåner. Förhandlingsrollen har präglats av att säkra rimliga hyror och bättre förvaltningskvallitet även om vi inte nått den nivå medlemmarna har rätt att förvänta sig. Styrelsen har fokuserat på dessa frågor och har till Regionfullmäktige lämnat ett antal motioner med syfte att förbättra resultatet. Styrelsens inre arbete har diskuterats med syfte att nå en förbättrad verksamhet som ger medlemmarna större inflytande och bättre kontakt med förtroendevalda. Vår förhoppning är att den nya styrelsen fortsätter detta arbete med medlemsnyttan i förgrunden under kommande år. Vi tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet under året och önskar den nya styrelsen samma positiva arbete under det kommande året med fokus på medlemsnyttan.

9 9 Styrelsen för HGF Beatrice Eriksson Ordförande, AU, Tomtebogat 4, Stockholm , Sören Kroon Sekreterare, AU, Karlbergsvägen 4, lgh 1401, Stockholm , Inger Mörtstedt Ekonomiansvarig, AU, v. lokalansvarig Tegnérgat 15, Stockholm Fatima Fransson Surbrunnsgatan 42, Stockholm Gunila Edin Rådmansgat 50, Stockholm Torsten Wahhlund Torsgränd 3, 8tr, Stockholm Patrik Carlsson Torsgränd 21, Stockholm Birgitta Lanér Wallingatan 44a, 5tr, Stockholm

10 10

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer