Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, Stockholm, telefon e-post: hemsida:

2 2 Årsmöte 2012 Årsmötet hölls traditionsenligt på ABF-huset i mars. Våra gäster var Fredrik Jensen, arkitekt från Stockholms stadsbyggnadskontor. Han gjorde en intressant presentation av arkitekturprogrammet för Stockholm. Därefter följde PO Brogren, pressombudsman från Hyresgästföreningen Region Stockholm. Han hade många intressanta exempel på hur det kan gå när antigen hyresvärden eller hyresgästen inte sköter sig! Vår budget tillät inte personlig kallelse med post till medlemmarna, varför deltagandet inte blev så stort. Valberedning Valberedarna har genomfört ett noggrant och välplanerat arbete. Fullmäktige Är för alla Hyresgästföreningar i hela Stockholm, förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen väljs på Föreningarnas årsmöten. Vi skriver motioner själva och ihop med de övriga innerstadsföreningarna. Alla går inte igenom men med lite tålamod kan vi återkomma och ibland få igenom det vid ett annat fullmäktige. Vi får bättre gehör på fler motioner nu än för några år sen. Några frågor drev vi inte som motioner denna gång utan har sökt andra vägar, det krävs mycket arbete men är ett bättre sätt för vissa frågor. Vi lägger våra motioner på hemsidan och är tacksamma för synpunkter från våra medlemmar. Alla medlemmar är också välkomna att komma med förslag till motioner, har du något du vill att HGF ska ta upp så hör av dej till någon i styrelsen. Vi kan gärna skriva den tillsammans om du vill eller så skriver styrelsen under på ditt förslag om vi anser det. Detta är en fantastisk möjlighet att i kunna vara med och påverka på ett demokratiskt sätt. Fullmäktige är också öppet för alla, kom gärna med och lyssna, dock har bara de förtroendevalda till fullmäktigeförsamlingen röst- och yttranderätt i talarstolen. Men du kan be någon av oss om du vill ha sagt något som vi instämmer i. Om du är medlem och vill delta i lunchen anmäler du det till regionkansliet innan. Års (vår)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i april. Motionstiden brukar gå ut till nyår och ska då vara inne till regionkontoret. Om vi styrelsen för HGF ska hinna ta motionen som vår behöver vi den senast till vårt styrelsemöte i november. Budget (höst)-fullmäktige brukar vara 4:e lördagen i november Samarbete med andra föreningar Styrelsemedlemmar har deltagit i de konferenser som HGF region Stockholm anordnat för ordförandeoch au (arbetsutskott). Samarbetet med de övriga Hyresgästföreningarna i innerstaden är fortsatt gott genom de träffar vi har ett par gånger per termin i KNÖS (= Kungsholmen,, Östermalm, Södermalm). Vi samordnar motioner (se vår hemsida till HGF Stockholms Fullmäktige m.m. Den 7 maj arrangerade sföreningen i samarbete med Adolf Fredrik City lokala hyresgästförening ett allmänt hyresgästmöte i ABF-huset. Regionordföranden Terje Gunnarson informerade om genomförda och planerade förändringar på hyresområdet. Regionens förhandlingschef Maria Palme orienterade om hyresförhandlingarna. I oktober hade vi ett öppet medlemsmöte tillsammans med HGF Kungsholmen i Filadelfiakyrkans lokaler. Maria Palme chef för förhandlingsenheten informerade från scenen. Fredrik Ericsson ordförande

3 3 i HGF Södermalm, ledde mötet. I en sal bredvid satt de anställda förhandlarna för föreningarna och svarade på frågor och tog emot synpunkter från medlemmarna. Våra verksamhetsplanerare och personal ställde också upp och gjorde ett fantastiskt arbete, tack ska ni ha. Det hela ansågs som mycket lyckat. Vi är stödmedlemmar i paraplyorganisationen Ekoparksförbundet och i Hembygdsföreningen å. Förbundsstämman Så har det då varit ett år med Stämma i juni för HGF i hela landet med Riksförbundet. Denna gång var vi i Stockholm och höll till i Globe hotells konferenslokaler, och vi bodde alla på Globe hotel. Det var bättre ordnat än de senaste stämmornas kaotiska arrangemang. Totalt sett en av de bättre stämmor vi haft anser Beatrice som var där. Hyresförhandlingar sföreningens befattning med hyressättning och hyresförhandlingar under år 2011 har bestått i verksamhet i föreningens förhandlingsråd, aktiviteter genom representation i olika förhandlingsdelegationer inom regionen samt information till och utbildning av husombud/kontaktpersoner såsom redovisas under avsnittet utbildning. Förhandlingsrådet Förhandlingsrådens uppgift är att tillsammans med regionkontorets förhandlingsansvariga följa hyresutvecklingen, se till att hyresgäster i fastigheter för särskild förhandling blir representerade och medverka vid urval av fastigheter för särskild granskning. Rådet är också huvudman för husombuden. sföreningens förhandlingsråd har sammanträtt ett par gånger under året. Då har bl.a. diskuterats erfarenheter från hyresförhandlingarna, från genomförda enkäter till hyresgästerna, vilka fastighets- och lägenhetsfakta som är viktigast för förhandlingsverksamheten samt vilka kriterier som främst ska gälla för prioritering av fastigheter för särskild förhandling. Det stora behovet av husombud/kontaktpersoner har noterats liksom behovet av utbildning för dem. Under året har det varit svårt att följa utvecklingen på det sätt som vi vill och som medlemmarna har rätt att förvänta sig. Detta beror främst på att det var omöjligt att komma överens med de privata fastighetsägarna om ett ramavtal. Förhandlingarn drog ut på tiden och förhandlingarna fick föras med varje fastighetsägare för sig. För närvarande finns ett antal tvister anmälda till Hyresnämnden av fastighetsägarna. Vad resultatet blir följer vi noga och kommer att diskutera i det kommande arbetet. Hyresförhandlingar Förhandlingarna om hyrorna för år 2012 präglades av de ändringar i lagarna på området som infördes år Ändringarna innebar bl.a. att tidigare regler enligt vilka hyressättningen i de kommunala bostadsföretagen skulle vara vägledande slopades. Hyrorna ska nu sättas i relation till lägenheternas och fastigheternas allmänna bruksvärde och nivån för andra förhandlade hyror. Affärsmässiga principer ska i högre grad än tidigare styra de kommunala bostadsföretagens hyror. Hyresgästernas inflytande på hyressättningen utövas främst genom förhandlingsdelegationer, stora delegationer och små delegationer. sföreningen har varit representerad i dessa delegationer, både i förhandlingsdelegationen för förhandlingar med de privata fastighetsägarna om ramavtal för Stockholms stad och dels i de förhandlingsdelegationer som slutit hyresavtal med de kommunala bostadsbolagen i Stockholm.

4 4 Sedan flera år tillbaka har avtal träffats om lägesdifferentierade hyreshöjningar, vilket innebär att hyrorna i innerstaden blivit successivt högre än i stadens ytterområden, nu i genomsnitt mellan 20 och 30 procent. Delegaterna från har inte lyckats förhindra ytterligare lägesdifferentiering. Delegationen för Stockholmshem Som förtroendevalda medlemmar för oss på har Gunnila Everskog tillsammans med Rosario Mario och Keleb Isacson suttit i den stora delegationen för förhandlingar om hyran i Stockholmshems alla bostäder i Stockholm. Bor du i Stockholmshem och vill att de ska ta upp något i förhandligarna kontaktar du dem. Se vår hemsida för kontaktuppgifter. Delegationen för Micasa Hyresförhandlingar, med representanter från i delegationen, har pågått med Micasa under januari och februari vid ett flertal tillfällen. Objekten har varit kommunala service- och vårdboenden. En överenskommelse om hyrorna för 2013 har träffats. Delegationen ansåg att man lyckats sänka kraven så långt som möjligt, även om man krävde och önskade mindre ökningar. Hyresgästföreningens privata delegation för Stockholms stad Förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ramavtal för hyrorna för lägenheter i privatägda fastigheter för år 2012 resulterade inte i något avtal. Fastighetsägarna frånträdde i början av år 2012 förhandlingarna. I det läget fick Hyresgästföreningen förhandla med de enskilda fastighetsägarna utan den lättnad i form av förenklat förfarande som ett ramavtal ger. Inom Hyresgästföreningen upprättades då en fördelningsnyckel som förhandlingsstöd. Med denna nyckel gavs rekommendationer för hyresförändringar med hänsyn tagen till ett flertal förhållanden. En grov indelning gavs med uppdelning på Innerstad, Inre ytterstad och Ytterstad. Andra faktorer som skulle ha inflytande på hyressättningen var bebyggelsetyp, upprustningsstatus i fastigheten, medelvärden för normhyrorna i privatägda och kommunägda fastigheter samt nivån för utgående hyra. För lägenheter med låg hyra i förhållande till bruksvärdet rekommenderades en större höjning. De rekommenderade procenttalen för höjning låg för innerstaden i intervallet 1,15 till 3,40. Höjningstidpunkterna våren 2012 varierade. Hyresförhandlingarna för år 2013 inleddes redan under oktober De privata fastighetsägarnas organisation, Fastighetsägarna Stockholm, gick först ut och med höga yrkanden, alltså före de kommunala bolagen. De hade krav på tidig uppgörelse med höjningar att gälla fr.o.m. den 1 januari Enligt centrala direktiv från föreningsledningen till förhandlingsdelegationerna skulle avtal få träffas endast på mycket låga nivåer och dessutom förankras centralt. Privata förhandlingsdelegationen träffade i november 2012 ett ramavtal för år 2013 med rekommenderat ikraftträdande den 1 januari Överenskommelsen innebär att hyressättningen främst ska baseras på byggår, ombyggnadsår, område, standard samt förvaltningskvalitet. Förutsättning för tillämpning fullt ut av avtalet ska vara god och sedvanlig standard enligt Fastighetsägarnas etiska regler. Höjningarna ska fördelas med intervallet 1,05-2,7 procent med hänsyn till utgående hyror och läget i Innerstad, Inre ytterstad eller Yttre ytterstad. I Stockholms innerstad beräknas ca 89 procent av lägenheterna få hyreshöjningar om 2,7 procent och 11 procent höjning med 1,65 procent. Allmännyttan Våra medlemmar har på ett årsmöte beslutat att varje hus eller sammanhängande husgruppering, som ägs av ett Allmännyttigt bolag, är en Lokal Hyresgästförening (LH), det spelar då ingen roll om ni är en vilande LH eller om ni har en aktiv styrelse. Varje LH kan välja en delegat till HGF:s förhandlingsdelegation som förhandlar med bolaget. Du som bor i ett hus ägt av ett Allmännyttigt bolag

5 5 hör av dig till HGF om du, eller om du vet någon annan som du tror skulle kunna ställa upp. Du behöver inte vara en tuff förhandlingsräv, det enda som egentligen krävs är att du kan sätta av några kvällar till möten under förhandlingsperioden och att du sedan röstar i delegationen enligt hyresgästerna på s vilja. Det är många i delegationen som hjälps åt, den leds av både en förtroendevald och en anställd och du får utbildning där. Denna stora delegation väljer en liten delegation som förhandlar med fastighetsägaren och då ska framföra vad den stora delegationen beslutat. Det råder ett akut behov av fler förtroendevalda i de Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna. Om vi hade en från varje Allmännyttigt LH-område skulle vi bättre kunna få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna. Delegationerna för Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stadsholmen Tyvärr har vi inte haft några delegater från med i förhandlingsdelegationerna under året, vilket vi beklagar och förväntar oss att den kommande styrelsen prioriterar frågan. Lokala Hyresgästföreningar (LH) Liksom tidigare år har verksamhet bedrivits inom Adolf Fredrik/City lokala hyresgästförening, vars område i princip sträcker sig från Kungstensgatan i norr till Strömmen i söder, i öster till Döbelnsgatan och i väster till Klarastrandsleden. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flyckt har tagit mycket tid för att bistå LH. Två styrelseledamöter har varit aktiva i LH Sabbatsberg och tillsammans med Johan Flyckt organisera information och förhandlingar med fastighetsägaren om de problem som finns i fastigheten. En genomgripande sanering är att vänta och det ställer en mängd frågor. En stor oro bland de boende är naturlig och flera möten har genomförts liksom enkäter utförda av LH. Regionkontoret biträder med personal och juridisk stöd. Möten med övriga LH har genomförts i den mån behov har påkallats. Under februari nystartades föreninge LH Aulan Familjebostäder och har också nominerat en ledamot till Familjebostäders stora förhandlingsdelegation. Familjebostäders förhandlingsdelegation. Vi försöker samarbeta, stötta, bilda och återbilda flera aktiva LH i vårt område. Husombud Det behövs i princip ett HO i varje hus, speciellt viktigt nu när hyressättningen enligt den nya lagstiftningen ska utvecklas. Då behöver alla husens allmänna utrymmen och alla lägenheter inventeras med vilken standard och vilket skick och underhåll som råder. Det är omöjligt för de anställda förhandlarna att känna till allt om alla hus, så vi försöker få minst en hyresgäst till HO i varje privatägt hus. Även till Allmännyttans hus kan det vara bra med HO. Ett HO meddelar den anställde förhandlaren på HGF Region Stockholm om förhållandena i sitt hus, inför förhandlingarna, som startar på hösten för nästa års hyra. Regionens nya riktlinjer för förhandlingar med en starkare betoning på Husombuden, ger oss stöd för ökad aktivitet. Ett nyhetsbrev med information till Husombuden är under utformning och kommer ut under våren.

6 6 Verksamhet Bildning Styrelsens ledamöter erbjuds utbildning för nya ledamöter och ett flertal av ledamöterna deltog vid vårens utbildning som genomfördes av Regionen. Regionens utbildning Juridik 1 och juridik 2 har också haft flera deltagare från föreningen. Övrig utbildning har under året varit fokuserad på Husombuden. Under ett antal kampanjveckor genomfördes information och utbildning av intresserade medlemmar. Kampanjen har medfört att vi har fått flera nya Husombud. Under 2013 planerar vi att fortsätta verksamheten när utväderingen genomförts och nytt utbildningsmaterial arbetats fram. Föreningslokalen Lokalen på Vanadisplan 3 D är en stor tillgång för föreningens verksamhet. Den fungerar bra som möteslokal och en mötesplats för medlemmarna. Föreningens olika möten som styrelse, au husombudsutbildning, förhandlingsråd, LH, och möten med övriga föreningar och regionsstyrelsen gör att utnyttjandegraden är hög men det finns utrymme för flera aktiviteter. Det borde vara möjligt att göra lokalen än mera använd och en mer uttalad mötesplats. Arbetet med att utöka användandet av lokalen fortsätter under året. Vi håller öppet för alla, första onsdagen i månaden kl , inte under sommaren eller helger, ring innan Kom gärna in och träffa oss i styrelsen, berätta vad du vill att vi ska göra, vad du kan delta med, eller låna vår kontorsarbetsplats. Eller vill du bara prata till en fika. Ibland har vi temakväll med program, se i våra tidningar och på vår hemsida, kom gärna med idéer till teman. Lokalen har upprustats med nya ändamålsenliga förvaringsutrymmen för dokumentation och ny dator och videoprojektor har införskaffats. Det återstår dock mer att göra för att lokalen ska bli som vi vill ha den, men det arbetet får komma efter tid och råd. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit sammanträde varje månad utom under juni och juli, tillsammans tio ordinarie sammanträden och två extra möten för planering av styrelsearbetet och verksamhetsplanering. Arbetsutskottet har haft möten inför varje styrelsemöte, där man förbereder styrelsens arbete och föreslår dagordning. Vidare har AU haft möten när behov har uppstått. Remisser och stadsplaneärenden Sopplanen för Stockholm, där instämde vi i det HGF Kungsholmen skrev. En grönare stad, Beatrice var på samrådsmöte och tog del av handlingarna samt skrev ett svar från oss. Odenplan, vi instämde i vad medlemmarna yttrat och skrev ett yttrande. sföreningens hemsida, Föreningens hemsida har etablerats och är förhållandevis välbesökt. Kalendariet finns integrerat och uppdateras kontinuerligt. Lokalens bokningar finns också att läsa på hemsidan. Vidare finns styrelsens

7 7 protokoll tillgänglig för alla intresserade. En förteckning över alla förtroendevalda med kontaktuppgifter och uppdrag finnas också att hämta på hemsidan. En ny utvecklad hemsida är under utveckling genom samarbete med regionkontoret och beräknas vara klar under våren. Hyrespressen s representanter i redaktionsrådet har varit Gunila Edin och Torsten Wahlund. Tidningen har under året kommit ut i fyra nummer, varav ett dubbelnummer. Tidningen görs av de förtroendevalda från föreningarna på Kungsholmen,, Södermalm och Östermalm, men alla medlemmar i innerstaden som har något intressant de vill förmedla i text eller bild är välkomna att höra av sig till redaktionen. Förtroendevalda Vi sänder alltid ut ett brev till dem som blir förtroendevalda, där vi hälsar dem välkomna till sitt uppdrag. Brevet går ut via regionkontoret. Utbildning i sammarbete med regionkontoret erbjuds alla nyvalde ledamöter. Nya medlemmar Regionkontoret sänder alltid ut ett brev till nya medlemmar för att hälsa dem välkomna. Regionkontoret sänder också alltid med ett eget brev från savdelningen. Ekonomi Det kan än en gång konstanteras att föreningen fortfarande har en snäv budget för att genomföra den stadgebundna verksamheten. Önskar vi göra något arrangemang utöver det stadgebundna, måste vi söka extra medel från HGF Region Stockholm. Planeringskonferens Den årliga planeringskonferensen för att fastställa verksamhetsplan och budget för 2013 genomfördes i vår lokal i november. Budgeten blir inte större, så vi måste använda mycket kreativ tänkande för att få den att räcka till det vi vill genomföra i Adventsfika Vi bjöd våra medlemmar på fika med extra allt och trevliga diskussioner, första onsdagkvällen i december i år (i stället för lördag eftermiddag i advent). Vi hade hoppats att det skulle komma fler då, men det var årets värsta snöoväder o allmänna kommunikationer fungerade inte. Några tappra övervann snöhindren, men ska vi fortsätta denna trevliga tradition med Öppet hus och mys för medlemmarna i adventstid då måste fler komma. Öppet hus Har vi haft 1:a onsdagen varje månad i medlemslokalen Vanadisplan 3 D. Ove Kronbjörk har hållit en föreläsning med bilder En promenad på kartan i Vasastan, en uppskattad kväll. En kväll skulle vi haft Strindbergsafton men uppläsaren fick förhinder så vi visade en film istället och bjöd på soppa och mackor.

8 8 Personal anställd på HGF Region Stockholm Vi har i många år haft stor hjälp av assistent Ann-Marie Lekström anställd på regionkontoret, tråkigt nog får vi inte behålla henne men vi sänder henne ett stort TACK för gott samarbete. Vi har fått en ny assistent, Kerstin Krebs, som vi hälsar välkommen. Vår verksamhetsutvecklare Johan Flykt hjälper både oss och våra LH (Lokala Hyresgästföreningar). Slutord Välkommen att samarbeta med oss! Det är mer inspirerande och roligare om vi är fler! Vi har under några år arbetat för att förbättra representationen inom Allmännyttiga förhandlingsdelegationerna, men kan konstatera att vi inte har nått den nivå som vi önskar. En person från varje allmännyttigt LH-område är målet för att få fram våra medlemmars önskemål vid hyresförhandlingarna och varje hus eller sammanhängande husgrupp är ett LH-område. Vi kommer under kommande år att arbeta för att vi ska nå en bättre representation. De förtroendevalda i sföreningen arbetar ideellt på sin fritid. Arbetet i föreningen har präglats av ett stort engagemang där medlemmarnas rätt till ett bra boende är ledande för verksameten. Vi anser att det ska vara likvärdiga ekonomiska villkor mellan olika boendeformer vad gäller bidrag, avdrag och andra förmåner. Förhandlingsrollen har präglats av att säkra rimliga hyror och bättre förvaltningskvallitet även om vi inte nått den nivå medlemmarna har rätt att förvänta sig. Styrelsen har fokuserat på dessa frågor och har till Regionfullmäktige lämnat ett antal motioner med syfte att förbättra resultatet. Styrelsens inre arbete har diskuterats med syfte att nå en förbättrad verksamhet som ger medlemmarna större inflytande och bättre kontakt med förtroendevalda. Vår förhoppning är att den nya styrelsen fortsätter detta arbete med medlemsnyttan i förgrunden under kommande år. Vi tackar för förtroendet att ha fått leda arbetet under året och önskar den nya styrelsen samma positiva arbete under det kommande året med fokus på medlemsnyttan.

9 9 Styrelsen för HGF Beatrice Eriksson Ordförande, AU, Tomtebogat 4, Stockholm , Sören Kroon Sekreterare, AU, Karlbergsvägen 4, lgh 1401, Stockholm , Inger Mörtstedt Ekonomiansvarig, AU, v. lokalansvarig Tegnérgat 15, Stockholm Fatima Fransson Surbrunnsgatan 42, Stockholm Gunila Edin Rådmansgat 50, Stockholm Torsten Wahhlund Torsgränd 3, 8tr, Stockholm Patrik Carlsson Torsgränd 21, Stockholm Birgitta Lanér Wallingatan 44a, 5tr, Stockholm

10 10

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2015 inför årsmötet 2016 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 14 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsens ledamöter, ordförande Karin Spångberg, vice ordförande, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, remissansvarig Lena

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017 HGF Norrmalm Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Mötestid (början slut): Norrmalm

Mötestid (början slut): Norrmalm Styrelse-Protokoll 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm 2013-02-26 18.00-22.00 1. Mötets öppnande Mötesplats Vanadisplan 3 Närvarande: Beatrice Eriksson, Fatima Fransson, Sören Kroon, Birgitta

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2010 för årsmötet 2011

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2010 för årsmötet 2011 HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2010 för årsmötet 2011 Sidan 1/8 Sidan 2/8 HGF NORRMALMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HGF Norrmalm Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012. Lokalen Vanadisplan 3 D. Möte 18:30-21:30

Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012. Lokalen Vanadisplan 3 D. Möte 18:30-21:30 Sida 1 av 5 Protokoll styrelsemöte nr.2 tisdagen den 24 april 2012 Öppnande av möte Lokalen Vanadisplan 3 D Möte 18:30-21:30 2:1 Öppnande Förslag till mötesordförande och sekreterare fastställdes. Ordförande

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2015-01-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00.

Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00. 2006-11-11 Nr 1 / 2006 Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00 Paragrafer 1-13 Närvarande ledamöter Håkan Norrgård

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening Fastställande av röstlängd, antal röstberättigade. a) Årsmötesordförande

Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening Fastställande av röstlängd, antal röstberättigade. a) Årsmötesordförande Årsmötesprotokoll 1(2). Mötesdatum Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening 100322 18.10-19.40 Mötesplats Finska skolan Fridhemsplan Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Leif Falkenstedt Ordförande

Leif Falkenstedt Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 5 November 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 136 150 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2015

Verksamhetsbera ttelse 2015 Verksamhetsbera ttelse 2015 Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en Hyresgästförening inom HGF Region Stockholm. Föreningens geografiska område omfattar församlingarna Enskede, Årsta,

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Hervor Holm, ledamot Sven Löfberg, ledamot Marie-Louise Folkman, ledamot Birgitta Bergholm Sjöblom, verksamhetsutvecklare (skriver protokoll)

Hervor Holm, ledamot Sven Löfberg, ledamot Marie-Louise Folkman, ledamot Birgitta Bergholm Sjöblom, verksamhetsutvecklare (skriver protokoll) Sida 1 av 6 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör P.A. Waern, ledamot Katarina Kalavainen ledamot Jörgen Johansson, ledamot Peter Almqvist, ledamot Rita

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna Hyresförhandlingar utan HGF Lokalavdelningarna 2012-02-16 Kollektiv hyressättning HGF förhandlar för alla medlemmar och alla andra hyresgäster i ett hus Hyresförhandlingslagen Förhandlingsordningen Förhandlingsklausulen

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2010 Styrelsens ledamöter Christer Lundenius, ordförande Bo Dahlberg, kassör, t o m april Niclas Bergquist,

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Kastanjegården måndagen den 11 juni 2007 kl 17,00 18,30 Paragrafer 44-56 Närvarande ledamöter

Läs mer

Plan- & Remissarbete FF1 FF3

Plan- & Remissarbete FF1 FF3 100 Rätt att bo, Råd att bo, Roligt att bo Verksamhetsplan 2017 Specificerad, för löpande uppföljning Uppdaterad 2016-12-17 Version 17-1 Gul markering innebär genomfört eller utgår Att bo är en mänsklig

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016 Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling 21 november 2016 Riktlinjer och upp till bevis Förhandlingsarbetet i Region Stockholm har sin utgångspunkt i de nationella förhandlingsriktlinjerna Förhandlingsriktlinjerna

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost kl

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost kl Mötesmaterial 20161018 Dagordning styrelsemöte Syd-Ost Protokoll september Stadgarna 1. Mötet öppnas 2. Närvaro (anges närvaro/återbud/frånvaro) Sven och Annie ej närvarande 3. Dagordningen godkänns Med

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Nr 1 / 2004 Box Johanneshov Sid 1 av 9

Nr 1 / 2004 Box Johanneshov Sid 1 av 9 Sid 1 av 9 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 januari 2004 kl 18,30 21,15 Paragrafer 1-18 Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat.

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat. Årsmötesprotokoll 2011 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20 Mötesplats Parmmätargatan 3 Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Lena Berg förklarade

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra Skutskär den 24 mars 2015 Projekt för Rättvisare Hyra Vilka är vi? Eva Henebäck, VD - Älvkarlebyhus Tel: 026-83352 E-post: eva.heneback@alvkarlebyhus.se Martin Svaleryd, ekonomichef - Älvkarlebyhus Tel:

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-09-15 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-09-15 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00 Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-09-15 kl 18:30-21:30 Närvarande ledamöter: Frånvaro: Janåke Skoog Rita Lundin (anmält) Karl-Roger Johansson, Katarina Kalavainen (anmält) Ola Janfjäll,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Till Stadsdelsnämnden Inför beslut den 7 februari 2013

Till Stadsdelsnämnden Inför beslut den 7 februari 2013 2013-02-06 Till Stadsdelsnämnden Inför beslut den 7 februari 2013 Yttrande över detaljplan för Odenplan och Adlern Mindre 34 m.m. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-08525 Hyresgästföreningen Norrmalm med

Läs mer

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden

Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60. med utlåtanden Motion 57 Motion 58 Motion 59 Motion 60 med utlåtanden 150 Motion 57 En demokratisk organisation där allas engagemang uppskattas, på riktigt. För att en enskild medlem ska kunna skicka en motion till stämman,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

GUIDE TILL BÄTTRE HYRESFÖRHANDLINGAR

GUIDE TILL BÄTTRE HYRESFÖRHANDLINGAR GUIDE TILL BÄTTRE HYRESFÖRHANDLINGAR Innehåll Guide till bättre hyresförhandlingar 3 Förberedelser inför förhandlingen 4 Förhandlingsåret 6 Under förhandlingen 8 Efter förhandlingen 9 Om ni inte kommer

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11)

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11) HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA 2017-11-18 1 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSPLAN 2018 VALBERDNINGENS FÖRSLAG 2 (11) 3 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA Enligt

Läs mer

3. Dagordning Ingen dagordning utskickad, vi skriver en dagordning på stortavla

3. Dagordning Ingen dagordning utskickad, vi skriver en dagordning på stortavla 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats:, Bandhagen Tid 2014-04-08 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Sophie Kürth-Landwehr, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer