Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion 38 Motion 39. med utlåtanden"

Transkript

1 Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106

2 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll. I de flesta fall löses problemen genom överläggningar och förhandlingar. I en del fall hjälper det inte med överenskommelser eller också går det inte att få till ett möte med fastighetsägaren över huvud taget. Hyresgästernas situation när ärendet drar ut på tiden och inget händer kan var och en förstå. Det dåliga underhållet kan skapa hälsovådliga boendeförhållanden och om tiden går behövs åtgärder som ger direkta resultat. Tvångsförvaltning är en sådan åtgärd. I många fall kan det dock vara problem att få till stånd en tvångsförvaltning. Det kan bero på flera orsaker. En är problemet att hitta en lämplig förvaltare som kan ta hand om fastigheterna under tiden ärendet löper. En lösning på detta skulle vara att kommunerna får ett ansvar att lösa detta. De borde ha ett ansvar för drägligt boende för sina kommuninvånare. I de flesta kommuner finns ett kommunalt bostadsbolag och de skulle kunna vara en lösning vid en tvångsförvaltning. En annan lösning är överenskommelser med andra bostadsbolag på orten att de går in när problemet dyker upp. Det kan komma synpunkter om ersättning för eventuella extra kostnader för de bolag som åtar sej förvaltningen. Möjligheterna att lösa detta bör utredas av förbundet. Det är viktigt att hyresgästerna inte belastas med extra kostnader vi bristfällig förvaltning. Det är inte ofta problemet uppstår, men i de fall det gör det är det hyresgästerna som får leva i problemet. Vi måste därför hitta lösningar för att korta dessa handläggningstider. Vi föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på att förkorta tiderna för handläggning av tvångsförvaltning. att frågan om eventuell ekonomisk ersättning ska finnas med i diskussionen. att detta sker i motionens anda att hyresgästernas intressen ska värnas och att de inte får extra kostnader. att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta upp detta med berörda departement och Sveriges Kommuner och Landsting. att stämman beslutar enligt motionens förslag Skövde Anders Forsberg Billingstorpsvägen 3C SKÖVDE Antogs som föreningens motionen vid föreningens styrelsemöte den 5 september Styrelsen överlämnar den till regionen och föreslår: 107

3 att fullmäktige godkänner motionen och skickar den som regionens till stämman. Anders Forsberg Ordförande Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att ställa sig bakom motionen och skicka den som regionens till stämman Förbundsstyrelsens utlåtande över motion nummer 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Sammanfattning Motionsskrivaren vill att förbundsstyrelsen får i uppdrag att förkorta handläggningstider avseende tvångsförvaltning och diskutera frågor om eventuell ekonomisk ersättning. Man vill värna hyresgästerna och säkerställa att de inte drabbas av extra kostnader. Motionsskrivaren vill att Hyresgästföreningen ska ta upp problematiken med berörda departement och med Sveriges kommuner och landsting. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens övervägande Som motionsskrivaren mycket riktigt påpekar får Hyresgästföreningen ärenden som gäller dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll. I de flesta fall kan vi hitta lösningar på problemen genom att förhandla med hyresvärden. I andra fall är förhandlingsvägen inte framkomlig och Hyresgästföreningen måste vända sig till hyresnämnden och begära särskild förvaltning, det vill säga förvaltningsåläggande eller tvångsförvaltning. I jämförelse med totala antalet ärenden utgör beslut om särskild förvaltning en relativt liten del, men hyresgästerna drabbas hårt. Under 2009 fattade hyresnämnden 9 beslut om särskild förvaltning, beslut, beslut, beslut och beslut. För hyresgästerna, som i dessa fall tvingas leva under svåra förhållanden, är det förstås av stor vikt att man får till stånd särskild förvaltning så snart som möjligt. Trots det är det ofrånkomligt att det krävs en viss tid innan ett ärende kan sättas ut för prövning i hyresnämnden. Innan Hyresgästföreningen kan gå in med en ansökan till hyresnämnden krävs en hel del utredningsarbete från Hyresgästföreningens sida. Man ska presentera ett bra underlag där det tydligt framgår vilka brister det är fråga om skötsel, underhåll eller förvaltning. Inför 108

4 ansökan behöver vi inhämta uppgifter från hyresgäster, göra besiktningar m.m. Självklart ska också alla möjligheter att försöka komma överens med fastighetsägaren först prövas. Allt detta tar sin tid, men Hyresgästföreningen brukar prioritera ärenden som gäller särskild förvaltning eftersom många hyresgäster drabbas och måste värnas. Vi försöker på olika sätt begränsa den egna handläggningstiden till exempel genom att låta en särskild person hantera dessa tvister på regionkontoret. I region Stockholm finns särskild kompetens som jurister i övriga regioner kan vända sig till för råd. Hyresgästföreningen ska, trots att vi redan försöker ha så korta handläggningstider som möjligt, se över rutinerna ytterligare för att försöka korta handläggningstiden i enlighet med motionsskrivarens vilja. Hyresgästföreningen försöker dessutom ofta hitta förvaltare som är villiga att ta på sig förvaltningsuppdraget. Detta för att korta hyresnämndernas handläggningstid, då hyresnämnden har i uppgift att försöka finna förvaltare, vilket kan vara både svårt och tidskrävande. Ofta är det just kommunalt ägda bostadsbolag som kommer i fråga. Hyresnämnden ska i sin tur handlägga ärenden skyndsamt. I ett slags tvärsnitt avgörs ärenden inom 5,5 månader, men hyresnämnderna anger i sina verksamhetsplaner att interimistiska beslut (som t.ex. kan gälla särskild förvaltning), förlängningstvister, störningar, byte och andrahandsärenden ska prioriteras. Dessa ärenden ska sättas ut inom tre månader. Även ärenden som gäller särskild förvaltning prioriteras i praktiken, även om detta inte direkt framgår av verksamhetsplanerna eftersom dessa ärenden är relativt ovanliga. Arbetet med särskild förvaltning är alltså prioriterat av såväl Hyresgästföreningen som hyresnämnderna. Vi ska förstås även fortsättningsvis försöka minimera lidande för drabbade hyresgäster genom att agera både snabbt och kraftfullt, men får nog leva med att det krävs en viss tid för att kunna göra ett fullgott arbete. Hyresgästerna drabbas inte av några kostnader vid särskild förvaltning. Hyresgästföreningen är part i hyresnämnden och bär således sina egna kostnader. Förfarandet i hyresnämnden är gratis. Om fastigheten ställs under särskild förvaltning svarar den utsedda förvaltaren för en tillfredsställande skötsel av fastigheten. Fastighetsförvaltningen ska vara ändamålsenlig. Förvaltaren uppbär hyror och andra löpande intäkter och kan med hyresnämndens tillstånd ta upp lån som krävs för en tillfredsställande fastighetsförvaltning. Förvaltaren har rätt till skäligt arvode, som bestäms av hyresnämnden, vanligen ur fastighetens avkastning, men det är möjligt för hyresnämnden att bestämma att det ska betalas av fastighetsägaren personligen. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen är besvarad. 109

5 Motion 39 En samlad kommunal plattform för lediga hyresrätter Bostadsmarknaden är, på många orter, mycket ansträngd. Allt fler ungdomar tvingas bo kvar hemma längre än de själva önskar, många äldre kan inte sälja sin villa för att flytta till hyresrätt. Företagen kan inte ta hit temporär arbetskraft Idag är det på de flesta orter svårt att få reda på vilka lägenheter som finns tillgängliga. Anledningarna kan vara många. Men en av de mer uppenbara är att lediga lägenheter inte marknadsförs på någon gemensam sökbar plattform. Vill du flytta till en lägenhet och kunna jämföra alternativ så ska du idag kontakta ett stort antal olika hyresvärdar. Du måste då gå till kommunen och få en lista. Sen ska du ställa dig i kö hos dem. De flesta av dem vill att du aktivt kontakter dem igen och igen. Annars tar de bort dig ur kön. De har dessutom olika system. En del tar emot skriftliga önskemål. Andra antecknar dig då du ringer. De stora har egna hemsidor. Några har kontor. Nästan inga av dem hör av sig till dig. Det lönar sig att besöka dem personligen. Du får ett heltidsjobb och är ändå inte alls säker på att du blir rättvist behandlad. Ett sätt att på sikt få ett rättvist system för uthyrning är att skapa en modern IT-baserad lösning, tillräckligt bra för att också de privata hyresvärdarna ska inse fördelarna med en gemensam marknadsplats för lediga lägenheter och en möjlighet att intresseanmäla sig. Utöver detta ger en sådan lösning också kommunerna en bättre bild av bostadssituationen på orten vilket underlättar den kommunala bostadsplaneringen och ger ett bättre underlag för ett framtida bostadsbyggande. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att förbundstyrelsen tar fram ett förslag på hur en sådan gemensam plattform borde strukturerasoch vilka funktioner den borde innehålla Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att nå en överenskommelse med Kommunförbundet om en rekommendation till dess medlemmar Hyresgästföreningen Eskilstuna Hyresgästföreningen Flen Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker Hyresgästföreningen Strängnäs Hyresgästföreningen Östra Sörmland 110

6 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion nr 39 En samlad kommunal plattform för lediga hyresrätter Sammanfattning I motionen föreslås förbundsstyrelsen ta fram ett förslag på en gemensam IT-plattform för lediga hyresrätter. Denna plattform ska Hyresgästföreningen sedan, med hjälp av Kommunförbundet, förmå kommunerna att använda vid uthyrning av lediga hyresrätter. Syftet med plattformen är att öka transparensen på de lokala och regionala hyresmarknaderna, även för privata lägenheter. En positiv bieffekt skulle enligt motionären vara att kommuneranas bostadsplanering skulle underlättas. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens överväganden Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är beklagligt att det fortsatt är svårt för bostadssökande att överblicka utbudet av lediga lägenheter. Det försvårar inte bara möjligheten för individen att hitta en egen bostad, utan innebär också en svårighet för samhällets olika aktörer att överblicka bostadssituationen på orten och i länet. Hyresgästföreningen måste fortsätta arbeta för att det blir fler kommuner som inrättar transparenta system som förmedlar lägenheter på ett begripligt sätt. Arbetet med att få till stånd system av bostadsförmedlingar bör ske på lokal nivå. Det är varje regions och förenings ansvar att arbeta mot att förmå kommunerna att arbeta fram sådana system. En bostadsförmedling som fungerar förhållandevis bra är den i Stockholms stad. Bostadsförmedlingen i Stockholms stad är just en IT-baserad lösning. Många privata hyresvärdar väljer att förmedla lägenheter via Stockholm stads bostadsförmedling, vilket också allt fler av länets kranskommuner gör. Riksförbundet har till uppdrag att förmedla goda exempel på hur bostäder kan förmedlas och på så sätt uppmuntra regionerna att uppvakta kommunerna i frågan. Riksförbundet ska även verka för att hitta nya argument och sätt att främja tillkomsten av system som förmedlar lediga lägenheter. Att däremot på central nivå, tillsammans med Kommunförbundet, ta fram ett konkret IT-system bedömer vi inte vara den mest framkomliga vägen i denna fråga. Med hänvisning till det ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 111

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden Ett häfte om bostadsdiskriminering Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden 1 Samlade kunskaper från projektet Diskriminering på bostadsmarknaden Malmö

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror.

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer