Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden"

Transkript

1 Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63

2 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror. Bytesrätten är inte obligatorisk, rätten till underhåll kan ifrågasättas, skyddet mot slaskvärdar är svagt, besittningsskyddet har brister, överlåtelsemöjligheterna är för svaga, rättigheterna vid större åtgärder är urusla. Ombyggnader är den fråga som oroar våra medlemmar och förtroendevalda mest just nu. Begränsningar att byta hyresrätter mot andra boendeformer har skadat bostadsmarknadens dynamik och anpassningen av boendet till behoven. Kraven på ekonomisk solvens för att få byta lägenhet har blivit orimliga när t.ex. pensionärer som önskar mindre bostad vägras byta trots lägre hyra efter byte. Alla skall ha en rätt till bostad. Hyresgästen är rättslös vid bränder och andra större katastrofer och saknar rättigheter att återinflytta efter renoveringen. Det är nu dags att sätta igång ett arbete för att få fram alla de förslag till lagändringar som vi anser vara önskvärda och rimliga. Föreslår förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att leda ett arbete med att ta fram förslag till förbättringar av hyresgästernas ställning genom förslag till förändrad lagstiftning Region Stockholm Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Sammanfattning Motionsskrivaren pekar på ett antal områden där hyresgästernas ställning är alltför svag. Motionsskrivaren förslår därför att förbundsstyrelsen ska leda ett arbete med att ta fram förslag till förbättringar av hyresgästernas ställning genom att ta fram förslag till förändrad lagstiftning Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad. Förbundsstyrelsens övervägande Hyreslagen är en social skyddslagstiftning till hyresgästernas fördel. Trots det finns det flera områden där skyddet inte är tillräckligt. Motionsskrivaren lyfter fram ett antal områden som bytesrätten, besittningsskyddet, överlåtelser och ombyggnader. 64

3 Hyresgästföreningen arbetar kontinuerligt med att hitta områden där villkoren för hyresgäster bör förbättras. I första hand försöker vi åstadkomma önskade förändringar genom uppgörelser med motparter. Där är såväl boinflytande som förhandlingar viktiga instrument. I de olika verksamhetsråden lyfts aktuella rättsfrågor fram, och vi tar fram förslag till lagändringar och uppvaktar regeringen. Som exempel kan nämnas att vi föreslagit rot- avdrag för hyresgäster och till- och frånval i hyresrätten. För snart två år sedan skrev Hyresgästföreningen till regeringen och lämnade förslag på lagändringar som skulle stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnad. Därefter har Hyresgästföreningen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en strategi för att stärka hyresgästernas ställning vid ombyggnad. Arbetsgruppen tar fram förslag på hur hyresgästernas inflytande kan stärkas inom gällande regelverk, och även förslag till lagändringar. Hyresgästföreningen deltar även aktivt i statliga utredningar och verkar där på olika sätt för att stärka hyresgästerna ställning. Ett exempel på detta är delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt, som lämnat förslag på lagändringar på en rad viktiga områden; hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll, när en lägenhet förstörs (brand), bytesrätt m.m. Vi följer kontinuerligt hur olika förslag mottas och följs upp. Vi svarar även på remisser, under 2013 bland annat en remiss om ett stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster, vilket har lett till en proposition. Att förändra lagstiftning är ett omfattande och tidskrävande arbete. Vår uppfattning är att den mest framgångsrika modellen är att verka för förändringar på vissa angelägna områden. Det finns mycket i hyreslagen som är viktigt att bevara. Vi vill därför inte riskera de värden som finns i lagen genom att föreslå en generell översyn, med risk att en sådan faktiskt skulle kunna försämra för hyresgästerna. Därför väljer vi i stället att fokusera på och lyfta fram enskilda frågor i vilka hyresgästernas ställning behöver förbättras. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen är besvarad. 65

4 Motion 23 Hyressättning vid ombyggnader behöver en ny lagstiftning och avtal Större underhållsåtgärder och ombyggnad har kommit att bli ett hot mot hyresgästerna där hyresgästens maktlöshet blir tydlig och där hyreskonsekvenserna ofta är så våldsamma att det inte blir några möjligheter att bo kvar eller återvända. Prövningar i hyresnämnd av åtgärder och hyror faller sällan ut på ett för hyresgästerna rimligt eller nöjaktigt sätt. Frågorna om ombyggnader är bland dem som oroar våra förtroendevalda och medlemmar mest för närvarande. De höga hyreshöjningarna innebär att en allt mindre del av hyresrättsbeståndet håller hyresnivåer som med rimlig boendestandard kan klaras av stor del av hushållen. En del kan och bör uppnås genom att vi förstärker vårt stöd till hyresgästerna i de aktuella fallen vid samråd, hyressättning och hyresnämndsprövningar. Men den praxis som har utvecklats hos hyresnämnd och bland fastighetsägare kan inte brytas på det sättet. Utan kräver lagändringar för att utveckla ny praxis. Viktiga led i en ny lagstiftning bör vara att allt underhåll ska ingå i hyran och inte föranleda hyreshöjning när det utförs och att alla standardförbättringar ska vara valbara för hyresgästerna i lägenheterna och för hyresgästerna gemensamt i fastigheten. Vidare måste lagstiftningen göra klart att hyresförändringar för standardförbättringar ska vara i proportion till standardhöjningen. Föreslår förbundsstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att i samverkan med anställda och förtroendevalda i regionerna ta fram förslag till förändringar av hyreslag och praxis. att driva dem politiskt för att ge hyresgästerna en stark ställning vid större underhållsåtgärder och ombyggnad. att man inom rörelsen med regionernas delegationer startar samordnad debatt och översyn av underhålls- och uppgraderingsavtalen. Region Stockholm Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 23 Hyressättning vid ombyggnader behöver en ny lagstiftning och avtal Sammanfattning I motionen tar motionärerna upp det stora problem som i dag finns för hyresgästerna i samband med upprustning. Motionen behandlar dels bristande inflytande vid ombyggnad, dels de höga hyreshöjningar som innebär att en allt mindre del av hyresrättsbeståndet håller hyresnivåer som med 66

5 rimlig boendestandard kan klaras av en stor del av hushållen. Motionärerna vill införa lagändringar och utveckla ny praxis där allt underhåll ska ingå i hyran och inte föranleda hyreshöjning när det utförs. Att alla standardförbättringar ska vara valbara för hyresgästerna och att standardförbättringar ska vara i proportion till standardhöjningen. Motionärerna föreslår att förbundsstämman uppdrar till förbundsstyrelsen Att i samverkan med anställda och förtroendevalda i regionerna ta fram förslag till förändringar av hyreslag och praxis Att driva dem politiskt för att ge hyresgästerna en stark ställning vid större underhållsåtgärder och ombyggnad. Att man inom rörelsen med regionernas delegationer startar samordnad debatt och översyn av underhålls- och uppgraderingsavtalen. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens övervägande Förbundsstyrelsen delar motionärernas oro över situationen för landets hyresgäster i samband med ombyggnader. Problemen kring ombyggnationer rör framför allt inflytandeprocessen och de höga hyresnivåer som etablerats i samband med stora ombyggnader. Hyresgästföreningen, både lokalt och centralt, har under de senaste åren lagt ner ett betydande arbete på att komma tillrätta med de problem som uppkommer i samband med ombyggnader. Hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka boendet, och upprustningar ombyggnader och renoveringar ska ske utifrån att hyresgästerna ska kunna bo kvar efteråt. Arbetet med ombyggnadsfrågor sker dagligen inom verksamhetsområdena förhandling, juridik och lokalt utvecklingsarbete där en integrerad arbetsprocess verksamheterna emellan är en avgörande faktor för en lyckad ombyggnadsprocess. Föreningen har tillskrivit Justitiedepartementet om behovet av lagändringar inom området. Föreningen har ställt krav på ett ökat inflytande för hyresgästerna och på att större hänsyn tas till hyresgästernas intressen vid hyresnämndens intresseavvägning i godkännandeprocessen vid förbättringsarbeten. Förbundsstyrelsens delar motionärens uppfattning att det krävs lagändringar på området men på kort sikt måste man agera för att stärka hyresgästernas inflytande utifrån det befintliga regelverket. Därför har en nationell arbetsgrupp för ombyggnadsfrågor tillsatts av Hyresgästföreningens ledningsgrupp. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en strategi och handledning för ombyggnationer. Ett led i vårt framtida arbete med ombyggnader är att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnader genom att få till stånd fler samråd med hyresvärdar i samband med ombyggnationer än vi har i dag. 67

6 Ett led i arbetet med att nå större framgång vid hyresnämndsprövningar gällande godkännandeprocesser är att analysera och justera vår argumentation i både Hyresnämnd och Svea hovrätt. Hyressättning vid ombyggnation är en av Hyresgästföreningens största och viktigaste frågor och även i den frågan pågår det arbete inom ramen för den nationella ombyggnadsgruppen. Att överenskommelser träffas så att hyresgästen kan välja mellan olika upprustningsalternativ är en viktig del i det fortsatta arbetet. Arbetet med att lyfta fram problemen med det nuvarande systemet, och visa på konsekvenser av det, kommer att fortsätta. Vi kommer att verka för att problemen ytterligare uppmärksammas i massmedia. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 68

7 Motion 24 Stärk hyresgästernas ställning Jag, liksom många andra hyresgäster i äldre fastigheter, står nu inför ett stambyte på Barkassvägen 5 15 i Baggeby på Lidingö. I samband med det passar fastighetsägaren, J Mattson, på att uppgradera lägenheterna till en standard som motiverar en mycket hög hyreshöjning, i vårt fall någonstans mellan 60% - 100%. Fastighetsägaren har i många år underlåtit att sköta det löpande underhållet, för att i denna situation vi nu befinner oss i, verkligen kunna peka på behovet av denna makeover. Detta förfaringssätt förefaller vara mer regel än undantag i dessa tider. Barkassv. är en femtiotalsfastighet, med div detaljer som väggfasta köksskåp mm., som majoriteten gärna vill behålla. Men vi vinner inget gehör hos värden i denna fråga såväl som allt annat som rör den här renoveringen. Fastigheten är lyhörd, kall och dragig som exempel på åtgärder som INTE kommer att göras. Istället ska all inredning rivas ut och ersättas med ny köksinredning, nytt proppskåp och nydragen el, målning, tapetsering, nya golv ev klinkers osv. Summan av kardemumman är en makeover som endast är en makeup. Vi hyresgäster får betala för kalaset, vare sig vi vill eller inte och då renoveringen är klar flytta tillbaka till lägenheter som är dubbelt så dyra, fortfarande lika lyhörda och dragiga, samt inte längre bära ett enda spår av våra forna hem. En arbetsgrupp upprättades omedelbart, när informationen nådde oss hyresgäster. Vi har huvudsakligen arbetat med att försöka få till stånd en dialog med JM vid åtminstone tre personliga möten med vd Siv Malmgren. Utan att lyckas! Våra önskemål är bl a att få ha ett ord med i laget vid ett sådant omfattande ingrepp i våra hem. För detta kan inte nog tryckas på lägenheten som vi hyr är vårt hem! Vi har, om och om igen, bett om att renoveringens utformning ska ha två eller helst tre olika alternativ en lightversion som bara innefattar stambytet, en mellanvariant där man kan välja till div och slutligen en mer lyxig variant. Och den som väljer det sistnämnda får naturligtvis betala för detta. Men att det finns en valmöjlighet! Detta innebär för många utav oss hyresgäster att vi inte kan bo kvar! Vilket är en personlig och social katastrof! För argumentet: då är det väl bara att byta till ett billigare boende, håller inte. Är man en pensionär, ensamstående, arbetslös, deltidsarbetande eller sjuk får man i dagens läge ofta nobben av andra fastighetsägare eftersom inkomsten är för liten. Detta innebär att Åke, 82 år, som flyttade in i fastigheten då den var nybyggd och som fram till för sex, sju år sen har känt sig trygg med JM som värd, nu kastas ut på gatan. Eller, Marianne, sjukpensionerad, och snart en av alla dessa fattigpensionärer vars antal kommer att växa lavinartat närmsta åren. Hon kommer inte heller att kunna bo kvar. Liksom Malte, arbetslös småbarnspappa, med delad vårdnad om barnen, som också står inför utsikten att förlora sitt boende. Frågan är vart ska alla ta vägen? Vi anser att Hyresgästföreningen inte har kunnat hjälpa oss på det sätt som man skulle önska, eftersom lagstiftningen ser ut som den gör. I grundlagen står bl a: att tak över huvudet är en mänsklig rättighet! Låt Hyresgästföreningen kämpa för att det verkligen blir så också. 69

8 Vi föreslår att Hyresgästföreningen beslutar att bifalla motionen: Stärk hyresgästens rätt rent juridiskt! Stärk hyresgästens medbestämmande vid renovering/uppgradering! Annika Alm, ordförande i arbetsgruppen, på Barkassvägen 5 15, Lidingö Förbundsstyrelsens utlåtande över motion nummer 24 Stärk hyresgästernas ställning Sammanfattning Motionären vill att Hyresgästföreningen ska verka för att hyresgästerna får större inflytande vid ombyggnader. Man vill att ombyggnader ska föregås av samråd, där flera ombyggnadsalternativ tas fram med olika hyresnivåer, som hyresgästerna kan välja mellan, så att de har möjlighet att bo kvar. I dag ger inte lagstiftningen hyresgästerna rätt till det inflytande de bör ha. Och man lever inte upp till grundlagens som säger att tak över huvudet är en mänsklig rättighet! Motionären vill att Hyresgästföreningen ska kämpa för att det verkligen blir så. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad. Förbundsstyrelsens övervägande Förbundsstyrelsen delar motionärernas oro över situationen i samband med ombyggnader för landets hyresgäster. Problemen kring ombyggnationer rör framför allt inflytandeprocessen och de höga hyresnivåer som etablerats i samband med stora ombyggnader. Hyresgästföreningen, både lokalt och centralt, har under de senaste åren lagt ner ett betydande arbete med att komma tillrätta med de problem som uppkommer i samband med ombyggnader. Ambitionen är att hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka boendet och utgångspunkten är att upprustningar, ombyggnader och renoveringar måste ske utifrån målet att hyresgästerna ska kunna bo kvar efteråt. Föreningen har skrivit till Justitiedepartementet om behovet av lagändringar inom området. Föreningen har ställt krav på ett ökat inflytande för hyresgästerna och att större hänsyn tas till hyresgästernas intressen vid hyresnämndens intresseavvägning i godkännandeprocessen vid förbättringsarbeten. Förbundsstyrelsens delar motionärens uppfattning att det krävs lagändringar på området men att man på kort sikt måste agera för att stärka hyresgästernas inflytande utifrån befintligt regelverk. En nationell arbetsgrupp för ombyggnadsfrågor har därför tillsatts av Hyresgästföreningens ledningsgrupp. Uppdraget är att ta fram en strategi och handledning för ombyggnationer. Ett led i vårt framtida arbete med ombyggnader är att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnader genom att få till stånd fler samråd med hyresvärdar i samband med ombyggnationer än vi har i dag. 70

9 Ett led i arbetet med att nå större framgång vid hyresnämndsprövningar gällande godkännandeprocesser är att analysera och justera vår argumentation i både hyresnämnd och Svea hovrätt. Hyressättning vid ombyggnation är en av Hyresgästföreningens största och viktigaste frågor och även i den frågan pågår det arbete inom ramen för den nationella ombyggnadsgruppen. Att överenskommelser träffas så att hyresgästen kan välja mellan olika upprustningsalternativ är en viktig del i det fortsatta arbetet. Arbetet med att lyfta fram problemen med det nuvarande systemet och visa på konsekvenser av det, kommer att fortsätta. Vi kommer att verka för att problemen ytterligare uppmärksammas i massmedia. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen motionen besvarad. 71

10 Motion 25 Till HYRESGÄSTFÖRENINGENS FÖRBUNDSSTÄMMA Ang. omvärdering av kaklade badrum och därmed hyreshöjning En hel del fastighetsägare tvingas till att byta så kallade stammar i sina äldre hyreshus. Då gäller det i regel både kök och badrum, där ledningar bytes ut. I samband med att det görs, är det inte ovanligt att hyresvärden samtidigt beslutar sig för att kakla badrummet helt eller delvis och kallar det för standardhöjning, något som hyresgästen inte upplever på samma vis. Sedan förhandlas om en hyreshöjning med minst 250 kr/månad och det har hittills godkänts av Hyresgästföreningens förhandlare. För hyresgästen betyder funktionen mest och den fungerar lika bra både med kaklat badrum eller med annat nyare material. Nu börjar hyresgästerna tröttna på att betala minst kr mer i hyra per år för en förändring, som inte upplevs som höjd standard. I media har det senaste året hävdats, att dagens så kallade våtrumstapeter (som ej har skarvar i hörnen, utan går runt om väggarna) samt nya våtrumsmattor på golvet, är väl så bra som tidigare material. Mattan viks upp mot väggen och in under våtrumstapeten, vilket medför att det inte blir någon skarv mellan golv och vägg, där fukt kan tränga in. I kaklade badrum händer det att fukt tränger in i skarvar m m och kan orsaka mögel. Vidare anses av hygienspecialist att s k golvklinkers (plattor av olika slag) med skarvar inte är lika hygieniskt som en våtrumsmatta utan skarvar. I fogarna mellan plattorna är det svårt att hålla rent och där samlas bakterier. Våtrumsmattan har en slät yta, som är lättare att hålla ren. Med anledning av vad som här anförts föreslår Norberg-Fagersta Hyresgästförening, 0098 att Förbundsstämman beslutar att uppdra åt Hyresgästföreningen att undersöka och rådgöra med experter samt verka för att en ändring sker, så att nya material beaktas och används i stället för den fördyring, som sker för hyresgästen, om kakling av badrum sker vid så kallade stambyten. Norberg den 28 november 2013 För Norberg-Fagersta Hyresgästförenings styrelse, 0098 Roland Ax, ordförande Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 25 Ang. omvärdering av kaklade badrum och därmed hyreshöjning Sammanfattning I motion 16 skriver motionären om att det i samband med renoveringar av badrum sker en fördyring när fastighetsägaren installerar kakel istället för våtrumsmatta vilket leder till en standardhöjning som gör att hyresnivån går upp. Motionärerna föreslår att förbundsstämman 72

11 uppdrar till förbundsstyrelsen att undersöka och rådgöra med experter samt verka för att en ändring sker, så att nya material beaktas och används i stället för den fördyring, som sker för hyresgästen, omkakling av badrum sker vid så kallade stambyten. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anse motionen besvarad Förbundsstyrelsens övervägande Hyresnämnden och Svea hovrätt har flera gånger fastställt att kakel är något som anses standardhöjande jämfört med våtrumsmatta i samband med upprustningar. Allt flera i teknikbranschen konstaterar dock att våtrumsmatta har många fördelar i samband med upprustningar. Bland annat att fukt inte kan tränga in i skarvar, att plastmattan inte har några fogar att hålla rena samt att kostnaden för att lägga in plastmattan är betydligt lägre jämfört med kakel. Dock håller inte plastmattan lika länge som kakel, och en del hyresgäster uppskattar dessutom det estetiska med kakel. En nationell arbetsgrupp arbetar för närvarande med att ta fram en ny strategi och handledning för ombyggnader. Ett led i vårt framtida arbete med ombyggnader är bland annat att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnader genom att få till stånd fler samråd med fastighetsägaren. I dessa samråd har Hyresgästföreningen möjlighet att påverka ombyggnationens utformning och innehåll. Men beslutet om att installera kakel eller plastmatta måste bygga på lokala överväganden och det är svårt att ange någon principiell inställning för eller emot det ena alternativet. I diskussion med hyresvärdar och vid argumentationen i hyresnämnd och hovrätt har vi också möjligheter att lyfta fram argument för våtrumsmatta för att få en förändring av praxis. Med hänvisning till ovanstående anser förbundsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 73

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten SÄRSKILT OM BETYDELSEN AV HYRESHÖJNINGAR Karin Wetterberg Baserat på författarens examensarbete i juridik, tillgängligt här. Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65)

Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-07 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Jan-Ove Östbrink Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:65) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 JU2017/03853/L1 2017-08-23 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har fått möjlighet att

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016 Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling 21 november 2016 Riktlinjer och upp till bevis Förhandlingsarbetet i Region Stockholm har sin utgångspunkt i de nationella förhandlingsriktlinjerna Förhandlingsriktlinjerna

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan)

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan) TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:655-709 Planering- och utvecklingsenheten 2017-02-10 1/3 Handläggare Carin Berglund 0152-292 99 Socialnämnden Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

VITA BJÖRN RENOVERING MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER

VITA BJÖRN RENOVERING MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER VITA BJÖRN RENOVERING MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER DIALOG MED ER HYRESGÄSTER > Genom samrådsmöten > Vid Öppet hus i visningslägenhet > Enskilda möten och samtal med våra hyresgäster > Planeringsarbetet har

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Regional arbetsinriktning och rutiner vid upprustning förslag till beslut

Regional arbetsinriktning och rutiner vid upprustning förslag till beslut 1 Regional arbetsinriktning och rutiner vid upprustning förslag till beslut Syfte Syftet med rutinerna är att genom arbetssättet säkra att upprustningen sker på hyresgästernas villkor, så att alla hyresgäster

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Rapport från Upprustningsgruppen för allmännyttan i Stockholms stad.

Rapport från Upprustningsgruppen för allmännyttan i Stockholms stad. januari 2016 1 (11). Rapport från Upprustningsgruppen för allmännyttan i Stockholms stad. - Klarhet i vad som är underhåll och vad som är standardförbättring. - Ingen hyreshöjning för underhåll och rimliga

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

SÄRSKILDA BOENDEFORMER

SÄRSKILDA BOENDEFORMER SÄRSKILDA BOENDEFORMER Beräkning av ny hyra Vilunda 19:7, kv Messingen 5, Brobackens vårdboende Antal lgh 9 Nybyggt hyreshus 2015 för särskilt boende, specialbostad för äldre eller funktionshindrade med

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

BESLUT 2013-12-13 Stockholm

BESLUT 2013-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 BESLUT 2013-12-13 Stockholm Mål nr ÖH 90-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2012-12-19 i ärende nr 3301-12, se bilaga A KLAGANDE 1. Monica

Läs mer

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna

Hyresförhandlingar utan HGF. Lokalavdelningarna Hyresförhandlingar utan HGF Lokalavdelningarna 2012-02-16 Kollektiv hyressättning HGF förhandlar för alla medlemmar och alla andra hyresgäster i ett hus Hyresförhandlingslagen Förhandlingsordningen Förhandlingsklausulen

Läs mer

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden Motion 3 Motion 4 Motion 5 med utlåtanden 11 Motion 3 Stämmans roll i verksamhetsplaneringen Sammanfattning Regionstyrelsen i Region Mitt föreslår i en motion att förbundsstämman ges en förstärkt roll

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden ÅRSSTÄMMA 2013 Propositioner från styrelsen Motioner och styrelsens yttranden Proposition 1 Bildande av aktiebolag för drift Allt fler föreningar bildar ett aktiebolag vilket står för bland annat hyra

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Bostads AB Poseidon (Poseidon) Org.nr. 556120-3398 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:Bo522 av Lars Werner m.fl. (vpk) Bomiljölag )

Motion till riksdagen. 1988/89:Bo522 av Lars Werner m.fl. (vpk) Bomiljölag ) Motion till riksdagen 1988/89:Bo522 av Lars Werner m.fl. (vpk) Bomiljölag För 50 år sedan kom den första rapporten om sjuka hus i Sverige. Det var LubbeNordström som redovisade sina intryck från en bostadsinspektionsresa.

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer