CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se"

Transkript

1 CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3 Hyresgästens uppsägning för villkorsändring...4 Enskilda förhandlingar...4 Medlingssammanträde i hyresnämnden...5 Yttrande om marknadshyra...6 Uppsägning för avflyttning...6 Till sist...6 2

3 Inledning Svensk Handel Juridiks checklista för uppsägning av lokalhyresavtal är en kort sammanfattning av de olika stegen om hur du ska göra när hyresvärden säger upp ditt hyreskontrakt för villkorsändring eller avflyttning eller om du själv säger upp för villkorsändring eller avflyttning samt lite information om regler, formkrav och vad som händer i Hyresnämnden. Hyreslagens regler är krångliga och det är lätt att göra misstag. Ett misstag kan medföra både rättsliga och ekonomiska förluster för dig. Om du känner det minsta oro över hur du gå tillväga när du läst denna checklista är du välkommen att ta kontakt med oss på Svensk Handel Juridik. Tel: Det indirekta besittningsskyddet Hyreslagen är en skyddande lagstiftning till fördel av den svagare parten, hyresgästen. Det innebär att många regler är tvingande till hyresgästens fördel. Det indirekta besittningsskyddet kan beskrivas som ett skydd innebärande rätt till skadestånd för den hyresgäst som tvingas flytta när hyresvärden begär oskäliga hyresvillkor som till exempel en oskälig och icke marknadsmässig hyra. Någon ovillkorlig rätt att få sitt hyreskontrakt förlängt finns dock inte när det gäller lokaler. Om hyresavtalet är uppsagt för avflyttning på grund av att huset skall rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen. En förutsättning för att man ska ha rätt till skadestånd är att hyresgästen hänskjutit, antingen sin egen uppsägning eller hyresvärdens uppsägning till hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägningen. Att ansöka om medling i Hyresnämnden inom angiven tid är mycket viktigt. Det finns ingen anledning att vänta med det. Ansökningsblankett finns att ladda ner och fylla i på Hyresnämndens hemsida: Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring När du får en uppsägning från hyresvärden bör du kontrollera uppsägningen. Det finns formkrav som måste uppfyllas för att uppsägningen ska vara giltig. En uppsägning måste alltid vara skriftlig. Kontrollera att avtalet är uppsägningsbart till den tidpunkt som hyresvärden sagt upp till. Kontrollera att uppsägningen är ställd till rätt part, d v s rätt hyresgäst. Kontrollera att det framgår i uppsägningen vem som sagt upp. 3

4 Kontrollera att du fått uppsägningen i rätt tid, d v s inom uppsägningstiden. Kontrollera att det finns en underrättelse om att du måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom två månader. Om förlängning av hyresförhållandet inte kan komma till stånd och Ni inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b jordabalken, har Ni att inom två månader från denna uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. De nya villkoren som hyresvärden vill ha måste vara noga preciserade i uppsägningshandlingen eller i form av ett förslag till nytt hyresavtal. Hyresgästen ska kunna förstå exakt vad de nya villkoren skulle innebära. Det finns fler aspekter som kan göra uppsägningen ogiltig. Är du osäker på uppsägningens giltighet bör du kontakta en jurist. Hyresgästens uppsägning för villkorsändring Även en lokalhyresgäst kan säga upp avtalet för villkorsändring. Det kan vara för att hyran är för hög eller något annat villkor som du vill försöka ändra på. Även här finns formkrav och kontroller som måste göras för att uppsägningen ska vara giltig och få verkan. Kontrollera att uppsägningen är riktad till hyresvärden. Hyresvärden är oftast fastighetsägaren men inte alltid. Om du är osäker vem som är fastighetsägare kan du börja med att titta på den senaste hyresavin och därefter ringa till Inskrivningsmyndigheten Du bör ha kontraktet framme och fråga vem som är lagfaren ägare till fastigheten XXX i XXX kommun. Uppsägningen kan skickas antingen till hyresvärdens vanliga adress eller till den som är behörig att ta emot hyran för hyresvärden. Ett förvaltningsbolag som förvaltar fastigheten är ett exempel. Man kan alltså skicka till förvaltaren men uppsägningen måste alltid ställas till hyresvärden (Hyresvärden AB c/o Förvaltaren AB). Uppsägningen ska ange de villkor som du vill ändra på och de måste vara noggrant preciserade, t ex hyran du begär i kronor, indexklausul e c t. Du måste också ange datumet när kontraktet löper ut (detta framgår normalt av ditt hyreskontrakt). Uppsägningen måste skickas före uppsägningstidens utgång med rekommenderat brev. När hyresgästen själv säger upp är det Postens datum som gäller som delgivningsdatum. För att uppsägningen ska få verkan måste du ansöka om medling i hyresnämnden inom två månader från att du skickade uppsägningen. Enskilda förhandlingar När du hänskjutit (ansökt om medling) uppsägningen till hyresnämnden brukar hyresnämnden inom ca två veckor skicka en skrivelse till sökanden och till hyresvärden där ärendenummer och rotel framgår samt vilken dag hyresnämnden senast vill ha besked om parterna önskar sätta ut ärendet till sammanträde. 4

5 Du bör kontakta hyresvärden så snart som möjligt och boka in en tid för ett möte och försöka förhandla. Detta kan du göra själv eller anlita ett ombud som för din talan. Inför mötet med hyresvärden bör du förbereda dig och tänka igenom vilka argument du vill ta upp. Det kan vara ekonomiska förutsättningar hur verksamheten går. Det kan även röra marknadsutvecklingen i ditt område. Ett annat argument rör lokalens utformning. Alla dessa argument påverkar din betalningsförmåga, vilken din hyresvärd bör ta hänsyn till vid hyressättningen. För att lyckas bra i förhandlingen bör du samla in uppgifter om lokaler i närheten som i grova drag är jämförbara med din lokal. Med jämförbar menas att lokalerna ska vara liknande i storlek, läge och utformning. Det måste också tillhöra samma lokaltyp, t ex om du bedriver en butik kan du inte jämföra villkoren med en restaurang. De olika lokaltyperna är bland annat: Butikslokal Restaurang/Café Kontor Industrilokal Om det är hyresvärden som har sagt upp avtalet för villkorsändring är det är hyresvärden som ska visa att de villkor han begär i uppsägningen är skäliga och marknadsmässiga. Inför ert möte bör du begära att hyresvärden presenterar sina motiv och sitt jämförelsematerial som utgör underlaget för de begärda villkoren. Om hyresvärden av någon anledning inte vill presentera sitt underlag kanske det inte är någon idé att fortsätta de enskilda förhandlingarna, du bör då kontakta hyresnämnden och be dem sätta ut ett medlingssammanträde. Det är viktigt att du aktivt ser till att handläggningen i Hyresnämnden drivs vidare. Detta eftersom hyresnämnden endast har möjlighet att avge yttrande om marknadshyra före hyrestidens utgång. Medlingssammanträde i hyresnämnden Förhandlingen brukar ske i hyresnämndens lokaler och utan att nämnden besiktigar din lokal. Med på sammanträdet är ett hyresråd, en sekreterare samt ledamöter som är utsedda av respektive branschorganisation. För butikslokaler är det ledamöter utsedda av Svensk Handel och Fastighetsägarna som deltar och rör det sig om en restauranglokal är det ledamöter från Visita på hyresgästsidan. Vid medlingssammanträdet får både du och hyresvärden möjlighet att presentera de argument och jämförelsematerial som ni anser styrker er uppfattning om marknadshyran. Under sammanträdet ska alla omständigheter beaktas och inte bara jämförbara lokaler. Du kan presentera uppgifter om din verksamhets lönsamhet och effektivitet eller/och använda dig av statistik från din bransch. Utifrån parternas uppgifter och material lämnar hyresnämnden ett medlingsbud i syfte att försöka få parterna att komma överens. Om någon av parterna inte vill eller kan acceptera medlingsbudet måste man begära att hyresnämnden avger ett yttrande om marknadshyra för lokalen. 5

6 Yttrande om marknadshyra Förfarandet påminner om medlingssammanträdet med den skillnaden att hyresnämnden inte har någon medlande funktion utan ska utifrån det av båda parter åberopade jämförelsematerial uttala sig om vilken marknadshyran är för aktuell lokal. Hyresnämnden med ledamöter och båda parter besiktigar din lokal samt åberopade jämförelselokaler. Det innebär att man går runt i området och in i lokalerna och ser hur de verkliga förutsättningarna är. Ett yttrande om marknadshyra kan endast avges före hyrestidens utgång. Glöm inte att du aktivt måste se till att ärendet drivs framåt och att sammanträdestider och tid för yttrande om marknadshyra sätts ut i tid. När Hyresnämnden avgett sitt yttrande om marknadshyra måste du och hyresvärden ta ställning om ni ska acceptera yttrandet eller inte. Om båda parter accepterar yttrandet förlängs i regel hyresavtalet på de villkor som anges i yttrandet. Hyresgästen accepterar inte yttrandet För det fall du som hyresgäst inte accepterar yttrandet måste du flytta före hyrestidens utgång om du inte begär uppskov med avflyttningen. Du kan få uppskov med avflyttningen i högst två år. För att få uppskov måste en ansökan inkommit till Hyresnämnden före hyrestidens utgång. Det är Hyresnämnden som beslutar om uppskovets längd. Hyresgästen accepterar yttrandet men hyresvärden gör det inte Du är ändå skyldig att flytta från lokalen. Du kan även här ansöka om uppskov med avflyttningen. Den stora skillnaden är att hyresvärden blir skadeståndsskyldig i och med att han inte accepterar yttrandet om marknadshyra. Eller mer korrekt uttryckt: Hyresnämndens yttrande har presumtionsverkan i en efterföljande skadeståndsprocess i tingsrätten. Det innebär att domstolen utgår från att den hyra som Hyresnämnden har angivit som skälig hyra är marknadshyran om hyresvärden inte kan bevisa att det är uppenbart att marknadshyran är väsentligt högre. Med väsentligt högre menas minst 10 procents avvikelse från Hyresnämndens avgivna nivå. Det måste föreligga mycket speciella skäl för att hyresvärden ska få åberopa nytt jämförelsematerial i skadeståndsprocessen. Förenklat kan man säga att domstolen i princip inte får frångå Hyresnämndens yttrande om marknadshyra om det inte finns mycket speciella omständigheter. Du bör absolut anlita ett kvalificerat ombud som driver domstolsfrågan. Minimibeloppet i hyreslagen är en årshyra i skadestånd. Om du har en verksamhet som du anser vara värd mer måste du beakta detta. Ditt ombud kan berätta mer om skadestånd och vilka regler som gäller. Uppsägning för avflyttning I en uppsägning för avflyttning ska det tydligt framgå att den avser just avflyttning i övrigt är det samma formkrav som i uppsägning för avflyttning. När en hyresvärd säger upp en lokalhyresgäst för avflyttning är han i de flesta fall skyldig att utge ersättning eller ordna fram en godtagbar ersättningslokal till hyresgästen. 6

7 Hyresgästen är skyldig att avflytta från lokalen utan att erhålla ersättning under följande förhållanden. Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i en så hög grad att det inte kan fordras att hyresvärden förlänger hyresförhållandet. Ett exempel är att hyresgästen vid upprepade tillfällen, trots hyresvärdens krav och påpekanden om risk för förverkande, inte betalar hyran i tid. Huset ska rivas och hyresvärden anvisar en annan godtagbar lokal. Huset ska renoveras/byggas om på ett sätt som gör det omöjligt för hyresgästen att sitta kvar i lokalen utan att drabbas av stora störningar samt att hyresvärden anvisar en godtagbar lokal. Hyresvärden har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. Lagstiftaren har valt att inte räkna upp exakt de förhållanden som skulle kunna vara befogad anledning. Här får man fråga en jurist. Även när hyresgästen själv säger upp sitt hyresavtal för avflyttning måste det tydligt framgå att uppsägningen avser just avflyttning. Observera att en uppsägning för avflyttning är definitiv och kan inte ensidigt återkallas av den som gjort uppsägningen. Detta gäller både hyresgästen och hyresvärden. Om du som hyresgäst säger upp för avflyttning kan du aldrig få ersättning för investeringar du gjort i lokalen eller någon annan form av ersättning. En hyresgäst som säger upp sitt avtal kan heller inte ansöka och få uppskov med avflyttningen genom hyresnämnden. Är hyresgästen osäker på om man verkligen vill flytta kan man säga upp för villkorsändring på en väldigt låg hyra. Frågor kring taktik m m bör du fråga en sakkunnig om. Till sist Tillvägagångssättet vid en uppsägning och de efterföljande förhandlingarna kan vara mycket komplicerade. Eftersom det är lätt att göra misstag samt att hyran tillsammans med personalkostnaderna är betydande kostnader för den enskilde näringsidkarens ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet brukar det vara lämpligt att redan i ett tidigt skede anlita en kunnig jurist som kan föra hyresgästens talan både i enskilda förhandlingar och i Hyresnämnden om man själv inte har de rätta kunskaperna. När man som hyresgäst mottar en uppsägning för villkorsändring från sin hyresvärd ska man vara medveten om att det alltid kan innebära en risk att man får flytta från sin lokal om man inte kommer överens med hyresvärden om de nya villkoren. Risken minimeras avsevärt om man antingen själv är påläst och säker på sin sak eller om man anlitar en jurist. 7

8 Tel:

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer