Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter."

Transkript

1 R-2008/0578 Stockholm den 19 september 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/4174/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 maj 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47). Sammanfattning Sveriges advokatsamfund tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet, förutom vad avser avsnitt 2.3 Utformning av förbehåll i hyresavtal om hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll, avsnitt 3 När en lägenhet förstörs, avsnitt 5 Anmaningar och underrättelser vid uppsägning samt avsnitt Uppskovsbeslut beträffande lokaler. Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter Utformning av förbehåll i hyresavtal om hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att lagen bör förtydligas i förevarande hänseende. Invändningar måste dock riktas mot utredningens förslag till definition av sedvanligt underhåll. Utredningen uppger att förslaget grundas på Högsta domstolens överväganden och avgörande i NJA 2002 s. 278 och att principerna i det avgörandet bör vara vägledande. Enligt Advokatsamfundet kan emellertid utredningens förslag förenas med Högsta domstolens överväganden och avgörande. I Högsta domstolens dom definieras underhåll som arbeten som på grund av förslitning eller liknande omständighet måste vidtas för bibehålla fastighetens skick och funktion och sedvanliga underhållsarbeten som åtgärder som är någorlunda förutsebara och sedvanliga i betydelsen allmänt brukliga.

2 2 Utredningens lagförslag beaktar inte Högsta domstolens väl övervägda definition. Utredningen har i stället valt att som sedvanligt underhåll beteckna det som inte utgör större ombyggnader. Det finns inget stöd i rättspraxis för att från det avtalbara utrymmet exkludera alla slags ombyggnadsarbeten som innebär omfattande ombyggnader. I själva verket torde det vara mycket vanligt att underhållsarbete inbegriper omfattande åtgärder på huset såsom stamledningsbyte och något skäl för att redan på grund av arbetets omfattning undanta detta från det avtalsfria utrymmet kan svårligen åberopas. I själva verket sträcker sig förslaget avsevärt längre än det av Högsta domstolen bestämda avtalsfria området (som inkluderar åtgärder i form av byte av stamledningar, fasadunderhåll, takomläggning eller utbyte av balkonger). Även den centrala frågan om arbetets sedvanlighet ( allmänt brukliga ) lämnar utredningen helt därhän vid sina överväganden. Utredningen säger sig vilja ta till utgångspunkt Högsta domstolens fastslående av att hyresnedsättning (av utredningen benämnd ersättning, s. 48) skall utgå om arbetena tar längre tid än normalt. Advokatsamfundet anser att en bedömning av i vad mån arbeten av detta slag tar längre tid än normalt måste grundas på ett objektivt övervägande, eftersom det är en bedömning av objektivt slag att utröna vilka befogade förväntningar en hyresgäst skall kunna ha. Mot vad utredningen anför (s. 48 nederst) är det olämpligt att låta frågan bero av utfallet av en prövning av vad hyresgästen haft anledning att räkna med från tidssynpunkt (föreslagna fjärde stycket). Förutom de stora svårigheter som det skulle medföra att utreda vad hyresgästen i det enskilda fallet på förhand haft anledning att räkna med, hans befogade förväntningar, är sådant rimligen utan varje intresse vid en bedömning av vad som är normalt. Mot denna bakgrund anser Advokatsamfundet att förslaget i denna del därför bör arbetas om och inte läggas till grund för lagstiftning i förevarande skick. 3. När en lägenhet förstörs De kan konstateras att praxis på området är knapphändig. Idag föreligger även två relativt färska tingsrättsavgöranden (båda överklagade) som går i motsatt riktning. I Södertörns tingsrätt dom meddelad den 25 september 2007 i mål T (betänkandet s. 58) befanns hyresavtalet ha förfallit. Tingsrätten framhöll i domen, med hänvisning till uttalande i äldre förarbeten, att det saknar betydelse om hyresvärden har för avsikt att i omedelbar eller nära anslutning till branden återställa lägenheten. Enligt Advokatsamfundets mening torde detta vara en riktig tolkning utifrån gällande lagtext och uttalanden i förarbeten. Varken lagtexten eller sagda uttalanden i förarbetena beaktar hyresvärdens avsikt att återställa lägenheten. Sålunda är det idag inte fråga om att domstolarna gör någon form av prövning när det gäller hyresvärdens avsikter eller om dessa avsikter framstår som skäliga. Den prövning som skall göras är om lägenheten kan anses vara så förstörd att hyresavtalet har förfallit. Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det ibland kan framstå som närmast stötande att ett hyresavtal skall anses vara förfallet trots att hyresvärden redan från början

3 3 har för avsikt att återställa/återuppföra lägenheten. Utredningen föreslår att nuvarande reglering skall förses med ett undantag vad avser bostadslägenheter. Sålunda skall hyresavtalet bestå om hyresgästen, utan att ha varit vållande till händelsen, motsätter sig att avtalet upphör att gälla och hyresvärden avser att återställa eller har återställt lägenhet för samma ändamål som den använts före händelsen. Advokatsamfundet förutsätter att den föreslagna undantagsregeln inte skall kunna tillämpas ifall huset brunnit ned till grunden och återställandet därefter tar sikte på att uppföra en ny byggnad med samma ändamål men med en annan utformning (lägenhetsantal, planlösning etc.) än det nedbrunna husets. I så fall kan man inte tala om ett sådant återställande av lägenheten som den föreslagna bestämmelsen avses reglera. Advokatsamfundet förutsätter att denna och näraliggande situationer ägnas uppmärksamhet i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 5. Anmaningar och underrättelser vid uppsägning I betänkandet föreslås att vid prövning av om hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas ska, enligt huvudregeln, hyresvärden ha gett hyresgästen en rättelseanmaning för att avtalet skall upphöra. Lagtekniskt föreslås att bestämmelsen i 12 kap. 46 jordabalken kompletteras med ett nytt andra stycke som stadgar att Vid prövning enligt första stycket 2 ska särskild hänsyn tas till om hyresvärden uppmanat hyresgästen att vidta rättelse. Utredningen föreslår sålunda att det även vid en förlängningstvist, där hyresvärden åberopar åsidosatta förpliktelser enligt 46 första stycket 2. skall införas ett krav som i princip motsvarar kraven på en hyresvärd som gör gällande att hyresrätten är förverkad. En förutsättning för att hyresrätten förverkas är att det föreligger någon förverkandegrund enligt bestämmelsen i 12 kap. 42 jordabalken och detta oavsett om hyresvärden sagt upp hyresavtalet till hyrestidens utgång eller till förtida upphörande. Det fordras vidare att förverkandet inte hindras av bestämmelserna i 43 eller 44 i samma kapitel samt att hyresvärden i övrigt iakttagit de formkrav som gäller vid förverkande (se t.ex. 25 jämfört med 42 första stycket 6 p. och 42 tredje stycket om rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden. Här bortses från särskilt allvarliga störningar i boendet.) Frågan om behovet av att komplettera nuvarande regler har utretts tidigare års hyreslagstiftningsutredning bedömde i slutbetänkande (SOU 1996:148) inte att det var motiverat med lagändring. Två senare utredningar (SOU 2001:95 och SOU 2005:88) har inte heller lett till något lagförslag. Såvitt framgår av betänkandet föreligger ett förslag, som för närvarande bereds hos Socialstyrelsen, innebärande att ändringar föreslås i socialtjänstförordningen och lagen om bostadsbidrag, med ambitionen att undvika framtida avhysningar framförallt sådana som föranletts av slarv med betalning av hyra.

4 4 Som utredningen konstaterar brukar hyresvärdar normalt skicka ut anmaningar, även när fråga om förverkande inte avses att föras till en rättslig prövning. Nuvarande praxis innebär att en hyresvärd för att vinna framgång i en förlängningstvist där inte förverkande utan endast åsidosatta förpliktelser åberopas i princip är tvungen att först anmoda en hyresgäst att vidta rättelse i anledning av sena hyresbetalningar eller störningar i boendet. I vart fall krävs normalt att hyresvärden tydliggjort för hyresgästen att försenade hyresbetalningar inte accepteras. Det förtjänar här att nämnas att de flesta hyresupplåtelser sker enligt skriftligt hyresavtal, vari nästan undantagsvis framgår att hyresgästen när det gäller en bostadslägenhet har att erlägga hyran månadsvis i förskott, vilket motsvarar lydelsen i 12 kap. 20 jordabalken. Härtill kommer att de flesta hyresvärdar aviserar hyran. För en absolut majoritet av hyresgästerna råder det därför inget tvivel om när hyran skall betalas. Att förlora sin bostad kan emellertid få mycket långtgående konsekvenser, särskilt när det är fråga om barnfamiljer. Enligt utredningens förslag är huvudsyftet att införa en regel som innebär att hyresgästen skall få klart för sig att försenade hyresbetalningar kan få allvarliga följder. I betänkandet anges att det under utredningsarbetet har framkommit att det i hyresnämnderna inte anses oskäligt att vid upprepade betalningsförseningar låta hyresavtalet upphöra, trots att hyresgästen inte fått del av någon rättelseanmaning. I betänkandet anges vidare att detta blir konsekvensen då hyresgästen inte invänt att han eller hon inte förstod eller inte fått besked om konsekvensen av de upprepade betalningsförsummelserna. Huruvida detta är generellt vanligt förekommande i hyresnämnderna har Advokatsamfundet svårt att uttala sig om. Den praxis som utvecklats i Svea hovrätt, avd. 16, förefaller dock ta fasta på att hyresvärden, i det fall hyresgästen inte tillställts någon formell anmodan eller bara rutinmässiga betalningspåminnelser, skall ha tydliggjort för hyresgästen att försenade hyresbetalningar inte accepteras. Advokatsamfundet hänvisar till Svea hovrätts, avd. 16, beslut den 3 september 2008 i mål nr ÖH Hyresnämnden ansåg det vara oskäligt att hyresavtalet skulle upphöra då hyresgästen fått betalningspåminnelser och inkassokrav beträffande sina hyresskulder, men inte någon uppmaning att vidta rättelse. Hovrätten slog fast att hyresgästen då hon mottog hyresvärdens uppsägning (för avtalets upphörande vid hyrestidens utgång) måste ha fått klart för sig att hyresvärden inte accepterade fortsatta betalningsförsummelser. Då hyresgästen även efter uppsägningen (och anhängiggörandet av förlängningstvisten) fortsatt att betala hyran för sent ansåg hovrätten det inte vara oskäligt att hyresavtalet upphörde. Hovrätten tog sålunda fasta på att hyresgästen även på annat sätt än genom uttrycklig rättelseanmaning kan upplysas om att hyresvärden inte accepterar fortsatta betalningsförsummelser, här genom uppsägningen. I betänkandet framgår en huvudregel om att hyresvärden måste anmana hyresgästen att vidta rättelse som en förutsättning för att hyresavtalet skall upphöra även efter upprepade betalningsförsummelser. Utredningen anser att regeln lagtekniskt bör utformas som att det

5 5 vid prövningen skall tas särskild hänsyn till om hyresvärden gjort rättelseanmaning. Utredningen föreslår dock inget formkrav vad avser anmaningens utformning. Enligt Advokatsamfundet syftar förslaget uppenbarligen till att kodifiera gällande praxis på området. Advokatsamfundet anser dock inte att utredningen anfört tillräckliga skäl för den föreslagna lagändringen i denna del. Med lagtextens språkliga utformning uppnås inte heller det som utredningen vill åstadkomma, nämligen att hyresvärden måste anmana en betalningsförsumlig hyresgäst att vidta rättelse för att förverkande skall föreligga. Advokatsamfundet anser att införandet av en ny lagregel inte är nödvändigt. Gällande praxis på området tillgodoser erforderliga krav på rättssäkerhet för hyresgästen, liksom berättigade fastighetsägarsynpunkter. Det finns inte anledning att ytterligare tynga hyreslagen med detaljregler. Advokatsamfundet tillstyrker emellertid utredningens förslag att hyresnämnden skall underrätta socialnämnden om störningar i boendet i de fall som inte hyresvärden redan har lämnat sådan underrättelse Uppskovsbeslut beträffande lokaler Under åberopande av skäl som inte övertygar förordas i betänkandet att överklagandeförbudet behålls när det gäller uppskovsbeslut ifråga om lokaler. Det rådande överklagandeförbudet är enligt Advokatsamfundet i högsta grad betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det kan ifrågasättas om hyresnämnderna uppfyller Europakonventionens krav på vad som utgör en domstol (se prop. 1990/91:98 och prop. 2005/06:10). Det är otillfredsställande att de statliga hyresnämnderna, som i regeringsformens mening är myndigheter och inte domstolar, fattar beslut i ifrågavarande hänseenden som inte kan överklagas. Lokalhyresavtal avser regelmässigt avtal med kommersiella aktörer och näringsidkare som parter. Ett uppskovsärende beträffande lokal avgörs med en lagfaren domare och två intresseledamöter. De båda senare rekryteras från lokalhyresgästs- respektive lokalhyresvärdssidan och de behåller sin anknytning dit. De tre ledamöterna har var sin röst. Ärendet innebär prövning av om ett avtal mellan sådana kommersiella aktörer skall förlängas (vare sig det kallas uppskov eller annat, så fortsätter avtalsförhållandet) mot ena partens vilja. Sådan förlängning kan mot parts vilja ske, sedan 1988, under en tid av upp till två år. Uppskov kan alltså beslutas mot parts vilja och detta trots att en eller båda av dem har sagt upp det tidsbundna avtalet till upphörande vid utgången av den på förhand överenskomna avtalstiden. Det är vanligt att själva frågan om huruvida förlängning/ uppskov skall beviljas är tvistig, i den mening att ena parten motsätter sig att uppskov alls beviljas. Inget hindrar att en uppskovsansökan ges in till hyresnämnden, av hyresgästen eller hyresvärden, på hyrestidens sista dag. Att uppskov sökts kan en halvannan vecka därefter komma som en överraskning för motparten. I uppskovsärenden råder ofta tvist, ej endast i frågan om uppskov överhud taget skall beviljas, utan också beträffande vilka villkor som skall gälla under en uppskovstid. Vid tidpunkten för själva uppskovssamman-

6 6 trädet i nämnden som avhålls skilt från medlingssammanträdet och först sedan medlingen strandat kan således ovisshet råda både i frågan om uppskov kommer att beviljas som i frågan om villkoren för nyttjandet under en för parterna då till längden okänd uppskovstid. Skillnaden mellan parternas ståndpunkter i fråga om ersättningens storlek är inte sällan betydande. Exempel: I ett uppskovsärende vid hyresnämnden i Stockholm (dnr ) var det fråga om ett hyresavtal avseende en kontorslokal om ca m 2 som löpt under en tid av 13 år och som sagts upp av båda parterna. Hyresgästen ansökte fem månader före hyrestidens utgång om uppskov med avflyttningen och yrkade att hyran under uppskovstiden skulle bestämmas till kr per år (att jämföra med årshyran inklusive hyrestillägg vid hyrestidens utgång, ca kr). Hyresvärden bestred uppskovsyrkandet och yrkade i andra hand att ersättningen skulle bestämmas till kr per år. Tvisteföremålet enbart när det gäller ersättningen för nyttjandet var således kr. Hyresnämndens beslut innebar att uppskov beviljades för en tid av ett år och att under det året villkoren i det uppsagda avtalet skulle gälla i tillämpliga delar. Hyresnämndens beslut gick hyresvärden emot i det att han inte kunde upplåta lokalen eller del därav till annan hyresgäst förrän tidigast ett år efter den avtalade avtalstidens utgång. Parterna kände stort missnöje med myndighetens ställningstaganden. Beslutet gick hyresgästen emot på så sätt att ersättningen som hyresgästen fick betala för nyttjandet bestämdes till ett belopp som med ca kr översteg vad hyresgästen hade yrkat. Ingen av parterna, som båda är renodlat kommersiella aktörer med verksamhet även i andra länder, kunde få till stånd en domstolsprövning av detta beslut, genom överklagande eller på annat sätt. Advokatsamfundet känner väl till att såväl handläggningsrutiner, förfaranderegler och bedömningar i sak som praxis påtagligt kan variera mellan landets hyresnämnder. Det fakultativa samarbetsorganet, kallat BAHS (betänkandet s. 147), råder inte bot på detta faktum. Förutsättningarna för en enhetlig praxisbildning vilar därför på bräcklig grund. Utredningens argument att uppskovstider ibland kan vara korta och att parterna vill ha ett snabbt avgörande, bör inte kunna anföras som skäl mot en överklaganderätt. Att parterna vill ha ett snabbt avgörande måste ses mot bakgrund av den oförutsebara och osäkra ordning som den nuvarande lagen ger upphov till. Med rätten idag att avvakta med en uppskovsansökan till just före hyrestidens utgång, följer att motparten har tvingats lära sig leva i ovisshet om hyresförhållandet upphör eller inte vid hyrestidens utgång. Advokatsamfundets erfarenhet är för övrigt att någon eller några av landets hyresnämnder inte behandlar ärendet med den skyndsamhet som bör iakttas. Det utgör inte heller godtagbart skäl mot införandet av överklaganderätt att en sådan skulle ställa krav på en omfattande och krånglig reglering. Mot bakgrund av det starka rättssäkerhetsintresse som här gör sig gällande och att det får anses otillfredsställande att beslutanderätten idag tillkommer en myndighet och utan möjlighet till överklagande, anser Advokatsamfundet att en överklagandemöjlighet måste införas även i detta avseende.

7 7 Möjlighet finns också att komma till rätta med de tveksamheter utredningen påtalat (ventil, prövningstillstånd) genom att införa krav på att en uppskovsansökan skall ges in viss tid, två månader, före hyrestidens utgång (jfr 12 kap. 59 jordabalken) samt på att hyrestvist som rör uppskov med avflyttningen från lokal skall handläggas särskilt skyndsamt (jfr 12 kap. 72 jordabalken). Detta skulle ge incitament för hyresnämnderna att ändra den handläggningsordning som f.n. regelmässigt tillämpas och som i sig skapar onödig fördröjning för parterna. Den förhärskande ordningen innebär nämligen att medlingsärendet enligt 12 kap. 58 eller 58 a jordabalken och ett uppskovsärende enligt 12 kap. 59 jordabalken mellan samma parter handläggs vid skilda sammanträden, i stället för vid ett och samma tillfälle. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att utredningen inte tillräckligt övervägt frågan liksom att skälen för att inte föreslå införande av en rätt för part i lokalhyresförhållande att likt parter i bostadshyresförhållanden överklaga ett uppskovsbeslut som går honom emot inte är av tillräcklig tyngd för att underlåta införandet av en sådan rätt. Advokatsamfundet anser dessutom att en sådan rätt bör införas i lagen. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 KLAGANDE InfiniCom AB under företagsrekonstruktion, 556448-8194, Karlaplan 2, 114 60 STOCKHOLM Ställföreträdare:

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen Ändringar i bostadsrättslagen De förändringar som görs avser bestämmelserna om intygsgivning i samband med bildande av en ny bostadsrättsförening. Vidare har man gjort en översyn av bestämmelserna om bostadsrättshavarens

Läs mer

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95)

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) UFV 2000/2060 REMISSYTTRANDE 2001 03 15 Justitiedepartementet Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) IFF avstyrker att utredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. De principiella skälen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om

Såvitt gäller enbart bostäder, som står i centrum för utredningen, förekommer i dag i JB och BrL regler om R 7215/2000 2001-03-14 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kooperativ hyresrätt, SOU 2000:95. Med

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 januari 2014 Karin Enström Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 maj 2005 T 4000-02 KLAGANDE KF MOTPART Trafikförsäkringsföreningen, 802005-9286, 115 87 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen BE, samma

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet

Det indirekta besittningsskyddet Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt fastighetsrätt 30 högskolepoäng med praktik Det indirekta besittningsskyddet Ändamålsenlighet, syfte och rättstillämpning Författare:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55)

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55) REMISSVAR 2008-10-28 Dnr 2008/494 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

Stockholm den 22 september 2014

Stockholm den 22 september 2014 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ökad kontroll av vapen Enligt en

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Bävernytt. Trubbel i tvättstugan. Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar. Bildtext ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Nr 3 juni 2003.

Bävernytt. Trubbel i tvättstugan. Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar. Bildtext ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA. Nr 3 juni 2003. Bävernytt Herr Bäver säger: Nr 3 juni 2003 ORGAN FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Bildtext Bostadsrättslagen ändrad Lyckade städdagar Trubbel i tvättstugan En växtmarodörs bekännelser Jag har aldrig haft någon större

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 september 2011 T 1528-09 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Olof Knagge, 716413-4830 Ombud: SA Ombud: HE MOTPART HM Ombud: Advokat GL SAKEN

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer