Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter."

Transkript

1 R-2008/0578 Stockholm den 19 september 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/4174/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 maj 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47). Sammanfattning Sveriges advokatsamfund tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet, förutom vad avser avsnitt 2.3 Utformning av förbehåll i hyresavtal om hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll, avsnitt 3 När en lägenhet förstörs, avsnitt 5 Anmaningar och underrättelser vid uppsägning samt avsnitt Uppskovsbeslut beträffande lokaler. Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter Utformning av förbehåll i hyresavtal om hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att lagen bör förtydligas i förevarande hänseende. Invändningar måste dock riktas mot utredningens förslag till definition av sedvanligt underhåll. Utredningen uppger att förslaget grundas på Högsta domstolens överväganden och avgörande i NJA 2002 s. 278 och att principerna i det avgörandet bör vara vägledande. Enligt Advokatsamfundet kan emellertid utredningens förslag förenas med Högsta domstolens överväganden och avgörande. I Högsta domstolens dom definieras underhåll som arbeten som på grund av förslitning eller liknande omständighet måste vidtas för bibehålla fastighetens skick och funktion och sedvanliga underhållsarbeten som åtgärder som är någorlunda förutsebara och sedvanliga i betydelsen allmänt brukliga.

2 2 Utredningens lagförslag beaktar inte Högsta domstolens väl övervägda definition. Utredningen har i stället valt att som sedvanligt underhåll beteckna det som inte utgör större ombyggnader. Det finns inget stöd i rättspraxis för att från det avtalbara utrymmet exkludera alla slags ombyggnadsarbeten som innebär omfattande ombyggnader. I själva verket torde det vara mycket vanligt att underhållsarbete inbegriper omfattande åtgärder på huset såsom stamledningsbyte och något skäl för att redan på grund av arbetets omfattning undanta detta från det avtalsfria utrymmet kan svårligen åberopas. I själva verket sträcker sig förslaget avsevärt längre än det av Högsta domstolen bestämda avtalsfria området (som inkluderar åtgärder i form av byte av stamledningar, fasadunderhåll, takomläggning eller utbyte av balkonger). Även den centrala frågan om arbetets sedvanlighet ( allmänt brukliga ) lämnar utredningen helt därhän vid sina överväganden. Utredningen säger sig vilja ta till utgångspunkt Högsta domstolens fastslående av att hyresnedsättning (av utredningen benämnd ersättning, s. 48) skall utgå om arbetena tar längre tid än normalt. Advokatsamfundet anser att en bedömning av i vad mån arbeten av detta slag tar längre tid än normalt måste grundas på ett objektivt övervägande, eftersom det är en bedömning av objektivt slag att utröna vilka befogade förväntningar en hyresgäst skall kunna ha. Mot vad utredningen anför (s. 48 nederst) är det olämpligt att låta frågan bero av utfallet av en prövning av vad hyresgästen haft anledning att räkna med från tidssynpunkt (föreslagna fjärde stycket). Förutom de stora svårigheter som det skulle medföra att utreda vad hyresgästen i det enskilda fallet på förhand haft anledning att räkna med, hans befogade förväntningar, är sådant rimligen utan varje intresse vid en bedömning av vad som är normalt. Mot denna bakgrund anser Advokatsamfundet att förslaget i denna del därför bör arbetas om och inte läggas till grund för lagstiftning i förevarande skick. 3. När en lägenhet förstörs De kan konstateras att praxis på området är knapphändig. Idag föreligger även två relativt färska tingsrättsavgöranden (båda överklagade) som går i motsatt riktning. I Södertörns tingsrätt dom meddelad den 25 september 2007 i mål T (betänkandet s. 58) befanns hyresavtalet ha förfallit. Tingsrätten framhöll i domen, med hänvisning till uttalande i äldre förarbeten, att det saknar betydelse om hyresvärden har för avsikt att i omedelbar eller nära anslutning till branden återställa lägenheten. Enligt Advokatsamfundets mening torde detta vara en riktig tolkning utifrån gällande lagtext och uttalanden i förarbeten. Varken lagtexten eller sagda uttalanden i förarbetena beaktar hyresvärdens avsikt att återställa lägenheten. Sålunda är det idag inte fråga om att domstolarna gör någon form av prövning när det gäller hyresvärdens avsikter eller om dessa avsikter framstår som skäliga. Den prövning som skall göras är om lägenheten kan anses vara så förstörd att hyresavtalet har förfallit. Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det ibland kan framstå som närmast stötande att ett hyresavtal skall anses vara förfallet trots att hyresvärden redan från början

3 3 har för avsikt att återställa/återuppföra lägenheten. Utredningen föreslår att nuvarande reglering skall förses med ett undantag vad avser bostadslägenheter. Sålunda skall hyresavtalet bestå om hyresgästen, utan att ha varit vållande till händelsen, motsätter sig att avtalet upphör att gälla och hyresvärden avser att återställa eller har återställt lägenhet för samma ändamål som den använts före händelsen. Advokatsamfundet förutsätter att den föreslagna undantagsregeln inte skall kunna tillämpas ifall huset brunnit ned till grunden och återställandet därefter tar sikte på att uppföra en ny byggnad med samma ändamål men med en annan utformning (lägenhetsantal, planlösning etc.) än det nedbrunna husets. I så fall kan man inte tala om ett sådant återställande av lägenheten som den föreslagna bestämmelsen avses reglera. Advokatsamfundet förutsätter att denna och näraliggande situationer ägnas uppmärksamhet i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 5. Anmaningar och underrättelser vid uppsägning I betänkandet föreslås att vid prövning av om hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas ska, enligt huvudregeln, hyresvärden ha gett hyresgästen en rättelseanmaning för att avtalet skall upphöra. Lagtekniskt föreslås att bestämmelsen i 12 kap. 46 jordabalken kompletteras med ett nytt andra stycke som stadgar att Vid prövning enligt första stycket 2 ska särskild hänsyn tas till om hyresvärden uppmanat hyresgästen att vidta rättelse. Utredningen föreslår sålunda att det även vid en förlängningstvist, där hyresvärden åberopar åsidosatta förpliktelser enligt 46 första stycket 2. skall införas ett krav som i princip motsvarar kraven på en hyresvärd som gör gällande att hyresrätten är förverkad. En förutsättning för att hyresrätten förverkas är att det föreligger någon förverkandegrund enligt bestämmelsen i 12 kap. 42 jordabalken och detta oavsett om hyresvärden sagt upp hyresavtalet till hyrestidens utgång eller till förtida upphörande. Det fordras vidare att förverkandet inte hindras av bestämmelserna i 43 eller 44 i samma kapitel samt att hyresvärden i övrigt iakttagit de formkrav som gäller vid förverkande (se t.ex. 25 jämfört med 42 första stycket 6 p. och 42 tredje stycket om rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden. Här bortses från särskilt allvarliga störningar i boendet.) Frågan om behovet av att komplettera nuvarande regler har utretts tidigare års hyreslagstiftningsutredning bedömde i slutbetänkande (SOU 1996:148) inte att det var motiverat med lagändring. Två senare utredningar (SOU 2001:95 och SOU 2005:88) har inte heller lett till något lagförslag. Såvitt framgår av betänkandet föreligger ett förslag, som för närvarande bereds hos Socialstyrelsen, innebärande att ändringar föreslås i socialtjänstförordningen och lagen om bostadsbidrag, med ambitionen att undvika framtida avhysningar framförallt sådana som föranletts av slarv med betalning av hyra.

4 4 Som utredningen konstaterar brukar hyresvärdar normalt skicka ut anmaningar, även när fråga om förverkande inte avses att föras till en rättslig prövning. Nuvarande praxis innebär att en hyresvärd för att vinna framgång i en förlängningstvist där inte förverkande utan endast åsidosatta förpliktelser åberopas i princip är tvungen att först anmoda en hyresgäst att vidta rättelse i anledning av sena hyresbetalningar eller störningar i boendet. I vart fall krävs normalt att hyresvärden tydliggjort för hyresgästen att försenade hyresbetalningar inte accepteras. Det förtjänar här att nämnas att de flesta hyresupplåtelser sker enligt skriftligt hyresavtal, vari nästan undantagsvis framgår att hyresgästen när det gäller en bostadslägenhet har att erlägga hyran månadsvis i förskott, vilket motsvarar lydelsen i 12 kap. 20 jordabalken. Härtill kommer att de flesta hyresvärdar aviserar hyran. För en absolut majoritet av hyresgästerna råder det därför inget tvivel om när hyran skall betalas. Att förlora sin bostad kan emellertid få mycket långtgående konsekvenser, särskilt när det är fråga om barnfamiljer. Enligt utredningens förslag är huvudsyftet att införa en regel som innebär att hyresgästen skall få klart för sig att försenade hyresbetalningar kan få allvarliga följder. I betänkandet anges att det under utredningsarbetet har framkommit att det i hyresnämnderna inte anses oskäligt att vid upprepade betalningsförseningar låta hyresavtalet upphöra, trots att hyresgästen inte fått del av någon rättelseanmaning. I betänkandet anges vidare att detta blir konsekvensen då hyresgästen inte invänt att han eller hon inte förstod eller inte fått besked om konsekvensen av de upprepade betalningsförsummelserna. Huruvida detta är generellt vanligt förekommande i hyresnämnderna har Advokatsamfundet svårt att uttala sig om. Den praxis som utvecklats i Svea hovrätt, avd. 16, förefaller dock ta fasta på att hyresvärden, i det fall hyresgästen inte tillställts någon formell anmodan eller bara rutinmässiga betalningspåminnelser, skall ha tydliggjort för hyresgästen att försenade hyresbetalningar inte accepteras. Advokatsamfundet hänvisar till Svea hovrätts, avd. 16, beslut den 3 september 2008 i mål nr ÖH Hyresnämnden ansåg det vara oskäligt att hyresavtalet skulle upphöra då hyresgästen fått betalningspåminnelser och inkassokrav beträffande sina hyresskulder, men inte någon uppmaning att vidta rättelse. Hovrätten slog fast att hyresgästen då hon mottog hyresvärdens uppsägning (för avtalets upphörande vid hyrestidens utgång) måste ha fått klart för sig att hyresvärden inte accepterade fortsatta betalningsförsummelser. Då hyresgästen även efter uppsägningen (och anhängiggörandet av förlängningstvisten) fortsatt att betala hyran för sent ansåg hovrätten det inte vara oskäligt att hyresavtalet upphörde. Hovrätten tog sålunda fasta på att hyresgästen även på annat sätt än genom uttrycklig rättelseanmaning kan upplysas om att hyresvärden inte accepterar fortsatta betalningsförsummelser, här genom uppsägningen. I betänkandet framgår en huvudregel om att hyresvärden måste anmana hyresgästen att vidta rättelse som en förutsättning för att hyresavtalet skall upphöra även efter upprepade betalningsförsummelser. Utredningen anser att regeln lagtekniskt bör utformas som att det

5 5 vid prövningen skall tas särskild hänsyn till om hyresvärden gjort rättelseanmaning. Utredningen föreslår dock inget formkrav vad avser anmaningens utformning. Enligt Advokatsamfundet syftar förslaget uppenbarligen till att kodifiera gällande praxis på området. Advokatsamfundet anser dock inte att utredningen anfört tillräckliga skäl för den föreslagna lagändringen i denna del. Med lagtextens språkliga utformning uppnås inte heller det som utredningen vill åstadkomma, nämligen att hyresvärden måste anmana en betalningsförsumlig hyresgäst att vidta rättelse för att förverkande skall föreligga. Advokatsamfundet anser att införandet av en ny lagregel inte är nödvändigt. Gällande praxis på området tillgodoser erforderliga krav på rättssäkerhet för hyresgästen, liksom berättigade fastighetsägarsynpunkter. Det finns inte anledning att ytterligare tynga hyreslagen med detaljregler. Advokatsamfundet tillstyrker emellertid utredningens förslag att hyresnämnden skall underrätta socialnämnden om störningar i boendet i de fall som inte hyresvärden redan har lämnat sådan underrättelse Uppskovsbeslut beträffande lokaler Under åberopande av skäl som inte övertygar förordas i betänkandet att överklagandeförbudet behålls när det gäller uppskovsbeslut ifråga om lokaler. Det rådande överklagandeförbudet är enligt Advokatsamfundet i högsta grad betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det kan ifrågasättas om hyresnämnderna uppfyller Europakonventionens krav på vad som utgör en domstol (se prop. 1990/91:98 och prop. 2005/06:10). Det är otillfredsställande att de statliga hyresnämnderna, som i regeringsformens mening är myndigheter och inte domstolar, fattar beslut i ifrågavarande hänseenden som inte kan överklagas. Lokalhyresavtal avser regelmässigt avtal med kommersiella aktörer och näringsidkare som parter. Ett uppskovsärende beträffande lokal avgörs med en lagfaren domare och två intresseledamöter. De båda senare rekryteras från lokalhyresgästs- respektive lokalhyresvärdssidan och de behåller sin anknytning dit. De tre ledamöterna har var sin röst. Ärendet innebär prövning av om ett avtal mellan sådana kommersiella aktörer skall förlängas (vare sig det kallas uppskov eller annat, så fortsätter avtalsförhållandet) mot ena partens vilja. Sådan förlängning kan mot parts vilja ske, sedan 1988, under en tid av upp till två år. Uppskov kan alltså beslutas mot parts vilja och detta trots att en eller båda av dem har sagt upp det tidsbundna avtalet till upphörande vid utgången av den på förhand överenskomna avtalstiden. Det är vanligt att själva frågan om huruvida förlängning/ uppskov skall beviljas är tvistig, i den mening att ena parten motsätter sig att uppskov alls beviljas. Inget hindrar att en uppskovsansökan ges in till hyresnämnden, av hyresgästen eller hyresvärden, på hyrestidens sista dag. Att uppskov sökts kan en halvannan vecka därefter komma som en överraskning för motparten. I uppskovsärenden råder ofta tvist, ej endast i frågan om uppskov överhud taget skall beviljas, utan också beträffande vilka villkor som skall gälla under en uppskovstid. Vid tidpunkten för själva uppskovssamman-

6 6 trädet i nämnden som avhålls skilt från medlingssammanträdet och först sedan medlingen strandat kan således ovisshet råda både i frågan om uppskov kommer att beviljas som i frågan om villkoren för nyttjandet under en för parterna då till längden okänd uppskovstid. Skillnaden mellan parternas ståndpunkter i fråga om ersättningens storlek är inte sällan betydande. Exempel: I ett uppskovsärende vid hyresnämnden i Stockholm (dnr ) var det fråga om ett hyresavtal avseende en kontorslokal om ca m 2 som löpt under en tid av 13 år och som sagts upp av båda parterna. Hyresgästen ansökte fem månader före hyrestidens utgång om uppskov med avflyttningen och yrkade att hyran under uppskovstiden skulle bestämmas till kr per år (att jämföra med årshyran inklusive hyrestillägg vid hyrestidens utgång, ca kr). Hyresvärden bestred uppskovsyrkandet och yrkade i andra hand att ersättningen skulle bestämmas till kr per år. Tvisteföremålet enbart när det gäller ersättningen för nyttjandet var således kr. Hyresnämndens beslut innebar att uppskov beviljades för en tid av ett år och att under det året villkoren i det uppsagda avtalet skulle gälla i tillämpliga delar. Hyresnämndens beslut gick hyresvärden emot i det att han inte kunde upplåta lokalen eller del därav till annan hyresgäst förrän tidigast ett år efter den avtalade avtalstidens utgång. Parterna kände stort missnöje med myndighetens ställningstaganden. Beslutet gick hyresgästen emot på så sätt att ersättningen som hyresgästen fick betala för nyttjandet bestämdes till ett belopp som med ca kr översteg vad hyresgästen hade yrkat. Ingen av parterna, som båda är renodlat kommersiella aktörer med verksamhet även i andra länder, kunde få till stånd en domstolsprövning av detta beslut, genom överklagande eller på annat sätt. Advokatsamfundet känner väl till att såväl handläggningsrutiner, förfaranderegler och bedömningar i sak som praxis påtagligt kan variera mellan landets hyresnämnder. Det fakultativa samarbetsorganet, kallat BAHS (betänkandet s. 147), råder inte bot på detta faktum. Förutsättningarna för en enhetlig praxisbildning vilar därför på bräcklig grund. Utredningens argument att uppskovstider ibland kan vara korta och att parterna vill ha ett snabbt avgörande, bör inte kunna anföras som skäl mot en överklaganderätt. Att parterna vill ha ett snabbt avgörande måste ses mot bakgrund av den oförutsebara och osäkra ordning som den nuvarande lagen ger upphov till. Med rätten idag att avvakta med en uppskovsansökan till just före hyrestidens utgång, följer att motparten har tvingats lära sig leva i ovisshet om hyresförhållandet upphör eller inte vid hyrestidens utgång. Advokatsamfundets erfarenhet är för övrigt att någon eller några av landets hyresnämnder inte behandlar ärendet med den skyndsamhet som bör iakttas. Det utgör inte heller godtagbart skäl mot införandet av överklaganderätt att en sådan skulle ställa krav på en omfattande och krånglig reglering. Mot bakgrund av det starka rättssäkerhetsintresse som här gör sig gällande och att det får anses otillfredsställande att beslutanderätten idag tillkommer en myndighet och utan möjlighet till överklagande, anser Advokatsamfundet att en överklagandemöjlighet måste införas även i detta avseende.

7 7 Möjlighet finns också att komma till rätta med de tveksamheter utredningen påtalat (ventil, prövningstillstånd) genom att införa krav på att en uppskovsansökan skall ges in viss tid, två månader, före hyrestidens utgång (jfr 12 kap. 59 jordabalken) samt på att hyrestvist som rör uppskov med avflyttningen från lokal skall handläggas särskilt skyndsamt (jfr 12 kap. 72 jordabalken). Detta skulle ge incitament för hyresnämnderna att ändra den handläggningsordning som f.n. regelmässigt tillämpas och som i sig skapar onödig fördröjning för parterna. Den förhärskande ordningen innebär nämligen att medlingsärendet enligt 12 kap. 58 eller 58 a jordabalken och ett uppskovsärende enligt 12 kap. 59 jordabalken mellan samma parter handläggs vid skilda sammanträden, i stället för vid ett och samma tillfälle. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att utredningen inte tillräckligt övervägt frågan liksom att skälen för att inte föreslå införande av en rätt för part i lokalhyresförhållande att likt parter i bostadshyresförhållanden överklaga ett uppskovsbeslut som går honom emot inte är av tillräcklig tyngd för att underlåta införandet av en sådan rätt. Advokatsamfundet anser dessutom att en sådan rätt bör införas i lagen. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020102 BESLUT 2016-10-24 Stockholm Mål nr ÖH 2792-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Västerås, beslut 2016-03-10 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Din Bostad i Köping

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1)

Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1) Stockholm 2009-01-12 Dnr 673/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1) Sammanfattning Förslagen har sin grund i önskemål från

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Enligt

Läs mer

Förslag till ändringar i hyreslagen angående avstående från besittningsskydd Remiss från Justitiedepartementet

Förslag till ändringar i hyreslagen angående avstående från besittningsskydd Remiss från Justitiedepartementet Bilaga 4:2 till kommunstyrelsens protokoll den 19 februari 2003, 10 PM 2003 RIII (Dnr 643-2391/2002) Förslag till ändringar i hyreslagen angående avstående från besittningsskydd Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 T 1462-06 KLAGANDE MS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat BS MOTPART Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna,

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Remissen över betänkandet "Moderna hyreslagar" (SOU 2009:35). Svar på remiss

Remissen över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). Svar på remiss Martin Lundberg Verksamhetsstöd 076-129 46 23 Martin.lundberg@fsk.stockholm.se Till: Fastighetsnämnden 2009-08-25 Remissen över betänkandet "Moderna hyreslagar" (SOU 2009:35). Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Promemoria. Tillval i hyresrätt

Promemoria. Tillval i hyresrätt Promemoria Tillval i hyresrätt Underlag för kompletterande remissomgång i ärende nr Ju2008/9044/L1. Förslagen i promemorian är upprättade av Justitiedepartementet med utgångspunkt i Tillvalsutredningens

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i Promemoria Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning TP PT Lagen FPT Innehållsförteckning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2014 T 5065-12 KLAGANDE Tjörns kommun 471 80 Skärhamn Ombud: Advokat TW MOTPARTER 1. MH 2. MJ Ombud för 2: Jur.kand. JG och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden. Mikael Gulliksson (Justitiedepartementet)

Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden. Mikael Gulliksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2004 Lars-Erik Lövdén Mikael Gulliksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 mars 2016 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2003 T 2176-03 KLAGANDE A. W. Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten P. F. MOTPART R. H. Ombud, tillika

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer