Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35)."

Transkript

1 R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). Advokatsamfundet hänvisar till sitt tidigare yttrande över hyreslagsutredningens delbetänkande Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47). Sammanfattning Advokatsamfundet är kritisk till förslaget att bryta ut den s.k. hyreslagens bestämmelser ur jordabalken och att skapa en särskild bostadshyreslag och en särskild lokalhyreslag. Advokatsamfundet har även en rad kritiska synpunkter på de materiella förslag som lämnas i betänkandet, vilket framgår i det följande. Formen för den föreslagna lagstiftningen - en särskild hyreslagstiftning skild från jordabalken Advokatsamfundet är kritisk till förslaget att lyfta ut i princip hela regelsystemet från jordabalken för att i stället skapa en särskild bostadshyreslag och lokalhyreslag. Advokatsamfundets kritiska inställning ligger i stort i linje med den kritik som riktades mot 1989 års hyreslagskommitté. Enligt Advokatsamfundet medför det nu aktuella förslaget att hyreslagstiftningen blir svårare att överskåda och mindre tillgänglig, bland annat genom det parallella regelsystem som därmed uppkommer. En lagstiftning som rör så centrala frågor som reglering av hyra av bostad och lokaler måste i förstone för den enskilde vara lätt att förstå och agera utifrån. Advokatsamfundet är av uppfattningen att den sedan länge gällande regleringen i jordabalken, utgör en sådan klar och välsystematiserad lagstiftning.

2 2 Ett införande av de två lagarna kommer vidare att medföra att hyreslagstiftningen tappar sin naturliga plats inom ramen för jordabalkens väl genomtänkta regelsystem, bl.a. de även för hyresavtal viktiga bestämmelserna i 7 kap. jordabalken. Advokatsamfundet anser att huvudsyftena med förslaget till införande av en bostadslag och en lokalhyreslag relativt enkelt i stället kan vinnas genom att i förening med önskvärd redaktionell och språklig modernisering införa ytterligare rubriker i 12 kap. jordabalken och därigenom bättre än idag tydliggöra vilka bestämmelser som gäller för bostad och/eller lokal. Om betänkandets förslag likväl läggs till grund för lagstiftning vill Advokatsamfundet, rörande innehållet i sig, anföra följande synpunkter. Förslag till lag om ändring i jordabalken samt förslag till bostadshyreslag och lokalhyreslag Förslaget till ändring i jordabalken Definitionsfrågor I förslaget till lydelse i 12 kap. 1 första stycket jordabalken definieras hyra som ett avtal. Advokatsamfundet anser snarare att hyra är en nyttjande- och upplåtelseform och anser att någon förändring härvidlag inte bör ske. I fråga om förslaget till en ny lydelse av 12 kap. 1 andra stycket och 4 1 jordabalken, vari begreppet lägenhet definieras som antingen bostadslägenhet eller lokal. Samfundet anser att det av tydlighetsskäl i lagstiftningen genomgående bör anges om regleringen tar sikte på bostadslägenhet eller lokal. Förslagen till bostadshyreslag Hyresavtalet, hyrestid och uppsägning Enligt betänkandets förslag ska tidsbestämda avtal upphöra att gälla vid hyrestidens utgång om uppsägningsskyldighet inte har avtalats. Detta har betydelse vid bostadshyra, men störst betydelse vid lokalhyra där ju hyrestiden oftast är bestämd. Enligt Advokatsamfundet är den föreslagna bestämmelsen missvisande på så sätt att det som förefaller vara en huvudregel egentligen är ett mycket sällan tillämpligt undantag, vilket kan ge upphov till missuppfattning och rättsförlust för den enskilde. Enligt samfundet uppfattning bör bestämmelsen lyda på följande sätt för att klarare uttrycka vad som är huvudregel och vad som är undantagsregel. Hyresavtal som gäller för bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla vid hyrestidens utgång om hyresförhållandet har varat mer än nio månader i följd. Om hyresförhållandet vid hyrestidens utgång varat kortare tid upphör avtalet då att gälla, om inte något annat har avtalats.

3 3 Advokatsamfundet förordar även att rubriken till 2 kap. 5 BHL kan orsaka missförstånd och ge anledning till den felaktiga tron att det är förlängningstiden som blir bestämd. Rubriken bör i stället lyda Förlängning av tidsbestämda hyresavtal eller Förlängning av hyresavtal som gäller på bestämd tid. Delgivning av uppsägningar Advokatsamfundet anser även att 2 kap. 17 första stycket BHL i stället inleds: En uppsägning ska delges den som söks för uppsägning, om inte annat följer av 18, 19 eller 21. Delgivning Bestämmelsen i 2 kap. 18 BHL om s.k. surrogatdelgivning har betydelse endast om det är hyresvärden som ska säga upp avtalet. Av detta följer enligt Advokatsamfundets uppfattning att bestämmelsen i andra punkten bör utgå, med åtföljande ändring av lydelsen i andra stycket. Det är inte rimligt att hyresvärden ska kunna tillgripa alternativet att lämna ett exemplar till någon anställd på en rörelsedrivande bostadshyresgästs kontor. Det måste även ifrågasättas om det ska ankomma på en hyresvärd att behöva leta efter anställda på en eventuellt rörelsedrivande bostadshyresgästs kontor. Lägenhetens skick samt hinder i hyresrätten Advokatsamfundet ifrågasätter om inte det otidsenliga och svårtolkade begreppet men i 3 kap. 11, 13 och 14, liksom 7 kap. 2 BHL i stället bör ersättas med olägenhet eller med nackdel. I fråga om lydelsen av 7 kap. 2 BHL föreslår Advokatsamfundet att bestämmelsen på ett tydligare sätt klargör att hyresgästen har en rätt att inhysa utomstående i lägenheten. Bestämmelsen föreslås därför i stället lyda Hyresgästen får inrymma utomstående i lokalen, om inte hyresvärden visar att det kan medföra olägenhet för hyresvärden. Samma synpunkter gäller för motsvarande regler i LHL. Hyresgästens användning av lägenheten Enligt Advokatsamfundet är begreppet förbättringsarbeten i 7 kap. 13 BHL missvisande och bör förtydligas. Av doktrinen framgår att regleringen träffar inte endast förbättringar i meningen standardförbättringar, utan även reparations- och underhållsarbeten (se t.ex. Walin, Allmänna hyreslagen, 5 u. 1969, s. 115 och Holmqvist/Thomsson, Hyreslagen, En kommentar, 9 u. 2009, sid. 228 och 232). Paragrafen skulle vinna i tydlighet på att det klargörs att även sådana arbeten omfattas.

4 4 I motsvarande bestämmelse i 5 kap. 12 fjärde stycket LHL bör avsnittet om åtgärdsföreläggande strykas, eftersom sådana förelägganden enligt samfundets uppfattning inte förekommer vid lokalhyra. Hyresgästen försätts i konkurs Högsta domstolen har med avseende på bestämmelsen i 5 kap. 24 LHL om ansvar för konkursbo klargjort att konkursboet undgår massaansvar redan om boet inom angiven tid förklarar att det inte gör anspråk på lokalen (NJA 2009 s. 41). Advokatsamfundet konstaterar mot denna bakgrund att lagstadgandet inte uttrycker rättsläget tillräckligt klart. I konsekvens med Högsta domstolens dom förordar därför Advokatsamfundet att orden gör detta stryks och ersätts av orden klargör att konkursboet inte gör anspråk på lokalen. Upplåtelse i andra hand Advokatsamfundet tillstyrker förslaget till förtydligande av bestämmelser som återfinns i 6 kap. 7 LHL. När hyresförhållandet inte förlängs Advokatsamfundet ifrågasätter varför 8 kap. 6 3 LHL angående ombyggnad innehåller en uppdelning i a) och b) medan dess punkt 2 om rivning med i sak samma bestämmelser saknar sådan uppdelning. Den redaktionella utformningen förvirrar mer än den underlättar för läsaren. Advokatsamfundet anser inte att det finns anledning att ändra nuvarande lydelse i 12 kap. 57 jordabalken. I 8 kap. 8 LHL används begreppet flytta medan utredningen i 9 använder begreppet lämna lokalen, dvs. samma två (olika) begrepp som idag används i 12 kap. 58 första respektive tredje stycket jordabalken. Enligt samfundet saknas skäl att använda två olika begrepp, särskilt mot bakgrund av att det senare begreppet har inneburit tillämpningsproblem i rättspraxis (se NJA 1998 s 252 och RH 1987:87). Begreppet flytta bör användas även i 8 kap. 9 LHL. I 8 kap. 9 första stycket första meningen LHL bör, för klarhets skull lyda inom två månader från hyresvärdens uppsägning i stället för att hänvisa till tidsangivelsen i 8 första stycket. Därigenom blir bestämmelsen tydligare och man undviker en onödig hänvisning till annan bestämmelse. Uppskov med avflyttning När det gäller 8 kap. 14 jämfört med 9 kap. 6 LHL (det nuvarande överklagandeförbudet avseende beslut om uppskov med avflyttningen) hänvisar Advokatsamfundet till sitt remissyttrande över delbetänkandet SOU 2008:47). Av de skäl som anfördes i sagda remissyttrande är det av största vikt att parterna ges möjlighet att få ett beslut om uppskov

5 5 överprövat, även med beaktande av att hyresnämnderna inte tillämpar bestämmelsen om uppskov på ett enhetligt sätt. Advokatsamfundet vidhåller därmed de synpunkter som lämnades i remissyttrande över delbetänkandet. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95)

Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) UFV 2000/2060 REMISSYTTRANDE 2001 03 15 Justitiedepartementet Betänkandet Kooperativ hyresrätt (SOU 2000:95) IFF avstyrker att utredningens förslag läggs till grund för lagstiftning. De principiella skälen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Stockholm den 30 januari 2013

Stockholm den 30 januari 2013 R-2012/1987 Stockholm den 30 januari 2013 Till Justitiedepartementet Ju2012/7154/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596

Stockholm den 22 december 2008 R-2008/1032. Till Finansdepartementet. Fi2008/2596 R-2008/1032 Stockholm den 22 december 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2596 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

C-UPPSATS. Lokalhyra

C-UPPSATS. Lokalhyra C-UPPSATS 2006:025 Lokalhyra En jämförelse mellan gällande rätt och ett standardavtal Fredrik Hertzman Marcus Östman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer