Stockholm den 28 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 28 april 2015"

Transkript

1 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister, bilaga till dnr /113. Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen, dock med undantag för nedan angivna påpekanden. Kort inledande kommentar till innehållet i promemorian När förändringar ska äga rum i regelverk som avser behandling av personuppgifter ska inte bara beaktas vad som är tekniskt möjligt och ändamålsenligt för olika typer av verksamheter, utan även hur förändringarna kan komma att påverka skyddet för den personliga integriteten. Sålunda är det av yttersta vikt att väga risken för att personuppgifter sprids på ett olämpligt sätt mot den nytta regelförändringarna innebär. Advokatsamfundet anser att promemorian saknar närmare analys i detta avseende och en komplettering härvidlag bör övervägas innan promemorian läggs till grund för lagstiftning. Advokatsamfundet har tidigare påtalat att registerlagstiftningen är svåröverblickbar både sett till verkningar på de enskildas personliga integritet samt till den faktiska tillämpningen av de föreslagna lagrummen och rekvisiten, då det finns ett allt för stort antal skilda lagar om myndigheters personuppgifts- och registerhantering samt även bristande överensstämmelse mellan grundläggande begrepp i dessa lagar (se bl.a. Advokatsamfundets remissyttrande över Skatteverkets promemoria Behandling av

2 2 personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar, samt remissyttrande över Skatteverkets promemoria med förslag till ny lag om behandling av personuppgifter i äktenskapsregisterverksamhet m.m.). Advokatsamfundet vidhåller tidigare lämnade synpunkter i detta avseende. Förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter I förslaget till 6 lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter anges att personuppgifter får behandlas om det behövs i nämnda verksamheter. Advokatsamfundet anser att det närmare bör utredas om det går att precisera 6 i förslaget såvitt avser för vilka ändamål personuppgiftsbehandling får ske. Vid en genomgång av ett antal olika speciella registerförfattningar på olika områden, se t.ex. 4 lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, 8 apoteksdatalagen, 3 lagen om det statliga personadressregistret och 2 kap. 7-9 polisdatalagen, konstaterar Advokatsamfundet att man i dessa regelverk mer i detalj har specificerat för vilka ändamål personuppgifter får behandlas. Måhända avser de här angivna regelverken generellt mer integritetskänslig personuppgiftsbehandling än den som äger rum i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter, men Advokatsamfundet anser likväl att skyddet för den enskildes personliga integritet skulle tillvaratas bättre om 6 i förslaget preciserade mer i detalj för vilka syften, ändamål, personuppgiftsbehandling får ske. Promemorian anger i motiveringen till 6 på s. 51 att För det fall det finns en författningsenlig skyldighet för Skatteverket att fullgöra en uppgift måste verket kunna behandla de personuppgifter som kan behövas för att fullgöra denna skyldighet. Därför bör ingen uppräkning ske i lagtexten vilka dessa uppgifter kan vara. Å andra sidan innebär det ett krav på Skatteverket att inte behandla andra uppgifter än vad som är nödvändigt. Advokatsamfundet anser att en uppräkning i lagtexten av vilka uppgifter som får behandlas skulle medföra ett bättre skydd för den enskilde mot att andra uppgifter än vad som är nödvändigt behandlas, sålunda ett bättre skydd för den personliga integriteten. Går det inte att i detalj precisera dessa uppgifter, borde det åtminstone gå att övergripande precisera vilka typer av personuppgifter som får behandlas. Om detta skulle preciseras i lagtexten så långt det är möjligt kan även, för det fall det skulle visa sig att ytterligare personuppgifter behöver behandlas, följande tillägg göras i 6 : Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om de ytterligare uppgifter som får behandlas för här angivna ändamål. I 7 i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter synes det förekomma några mindre korrekturfel. I lagtexten förkortas dels personuppgiftslagen till PuL, en förkortning som torde vara onödig eftersom den inte används senare i lagtexten, utan i 10 skrivs hela den lagens namn ut, dels finns det ett onödigt bindestreck i första meningen där personuppgiftslagen skrivs ut.

3 3 Vidare, för det fall Advokatsamfundets synpunkter rörande 6 hörsammas, dvs. att bara vissa specificerade uppgifter får behandlas, torde denna 7 bli överflödig. I så fall får ju bara vissa preciserade typer av uppgifter behandlas, och enkom för vissa specificerade syften, allt oaktat om det anses vara känsliga personuppgifter eller inte enligt 13 personuppgiftslagen. I flera speciella registerförfattningar som Advokatsamfundet har granskat, där de personuppgifter som får behandlas har räknats upp i lagtexten, finns inte denna reglering för att den torde vara överflödig. I 8 i förslaget begränsas vilka sökbegrepp som får användas vid sökning. Bland annat anges här att som sökbegrepp endast får användas uppgifter som avses i 5 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen. Emellertid i första stycket p. 4 i detta sistnämnda lagrum anges i korthet vad handlingen rör. Detta innebär i så fall att vilka sökbegrepp som helst kan användas, i korthet vad handlingen rör kan ju vara i princip vad som helst. Detta skulle enligt Advokatsamfundet innebära ett för stort intrång i den enskildes personliga integritet. Vidare, med hänsyn till vad Advokatsamfundet har angett beträffande 7, bör andra stycket i 8 ändras. Sammanfattningsvis föreslår därför Advokatsamfundet att 8 får följande lydelse, där förändringarna jämfört med förslaget i promemorian har markerats med fetstil: 8 Vid sökning får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 första stycket punkt 1-3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Vid sökning efter handlingar får dessutom uppgift om namn och person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte känsliga personuppgifter enligt 13 personuppgiftslagen användas. Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet Med hänsyn till Advokatsamfundets påpekande rörande 8 i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter, bör även 2 kap. 10 i förslaget till lag om ändring i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ändras så att som sökbegrepp endast får användas uppgifterna enligt 5 kap. 2 första stycket punkt 1-3 offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet I 13 föreslås att enstaka uppgifter om andra personer än den som begär ut uppgifterna skall få lämnas ut på medium för automatisk databehandling till enskilda. I promemorian på s. 38 och 39 framgår i motiveringen till denna bestämmelse att Det är i första hand ett systematiskt eller återkommande elektroniskt utlämnande av en sammantaget större mängd personuppgifter som kräver begränsningar av integritetsskyddsskäl. Genom att ett utlämnande är begränsat till enstaka uppgifter ingår att en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Nivån på kravet på säkerhet är beroende av de överförda uppgifternas

4 4 känslighet. Det vilar på Skatteverket att bygga upp lämpligt avvägda säkerhetssystem och rutiner för att uppnå den säkerhet de aktuella uppgifterna kräver. Advokatsamfundet instämmer i dessa synpunkter, men ifrågasätter lämpligheten i att detta ska överlämnas till Skatteverket att avgöra, när det rör en så integritetskänslig fråga. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer