2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten"

Transkript

1 Stockholm Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt i utredningens bedömningar och har ingen erinran mot förslagen. 2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Enligt gällande rätt kan hyresvärden och hyresgästen med bindande verkan träffa avtal om inskränkning i den rätt hyresgästen annars har att få nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt. Utredningen föreslår en precisering av begreppet sedvanligt underhåll som innebär en kodifiering av gällande rättspraxis. Förslaget tillstyrks. Enligt förslaget ska, även om parterna har avtalat om inskränkning i rätten till hyresnedsättning, hyresgästens rätt till nedsättning finnas kvar om underhållsarbetena tagit längre tid i anspråk än normalt eller om arbetena medfört påtagliga och oväntade olägenheter för hyresgästen. I lagtexten uttrycks detta så att hyresgästens rätt till nedsättning av hyran kvarstår, om arbetet har tagit längre tid än hyresgästen haft anledning att räkna med eller medfört påtagliga och svårförutsebara olägenheter för hyresgästen. Utredningen anför att det är hyresgästens befogade förväntningar som skyddas och att man i det enskilda fallet får göra en objektiv bedömning av vad som kan anses rimligt. Avgörande ska vara vad en hyresgäst Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2290 Birger Jarls torg STOCKHOLM

2 2 i allmänhet typiskt sett kan förvänta sig vid sedvanligt underhåll såvitt avser påfrestningar av olika slag. Hovrätten tillstyrker förslaget i sak. Att bedömningen ska göras utifrån objektiva kriterier framgår dock inte av den föreslagna lagtexten. Det skulle kunna uttryckas enligt följande. om arbetet har tagit längre tid än vad man som hyresgäst har anledning att räkna med eller. 3 När en lägenhet förstörs Hovrätten tillstyrker förslaget att det beträffande bostadslägenheter görs ett undantag från huvudregeln att hyresavtalet förfaller, om lägenheten har blivit så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Tvister som hänför sig till 12 kap. jordabalken (hyreslagen) prövas antingen av allmän domstol (ofta med början hos kronofogdemyndigheten) eller av hyresnämnd. Uppdelningen i två parallella system medför vissa problem och framstår många gånger som komplicerad och svårbegriplig. Frågan om lägenheten blivit så förstörd att den inte längre kan användas för det avsedda ändamålet och rätten till skadestånd prövas enligt gällande rätt av allmän domstol. Hovrätten vill anmärka att den aktuella bestämmelsen innefattar frågor där prövningen lämpligen skulle kunna göras av hyresnämnd. Nämnderna har dock i princip inte behörighet att pröva skadeståndsfrågor. Bestämmelsen kan sägas utgöra ett exempel på att kompetensfördelningen prövningsmyndigheterna emellan ingalunda är självklar. 4 Bostadshyresgästens bytesrätt Hovrätten kan i och för sig tillstyrka att regleringen ändras så att olaglig handel med hyreskontrakt försvåras. Den föreslagna konstruktionen med en omvänd bevisbörda för hyresgästen när hyresvärden visat omständigheter som ger anledning anta att otillåten ersättning lämnas för lägenhe-

3 3 ten kan dock ifrågasättas. Frågan är om det inte är att gå väl långt att kräva att hyresgästen ska visa att otillåten ersättning inte förekommer. Vad hyresgästen har möjlighet att göra är närmast att påvisa omständigheter som ger en godtagbar förklaring till det som annars kunde framstå som otillbörligt. Om man i stället utformar första stycket i 35 hyreslagen så att hyresvärden får en lättnad i beviskravet när det gäller att påvisa andra särskilda skäl som talar emot bytet, alltså att otillåten ersättning förekommer, skulle förslaget om omvänd bevisbörda kunna undvaras. Bedömningen skulle bli beroende av dels de omständigheter hyresvärden anför och som ger anledning att anta att det förekommer otillåten ersättning, dels hur hyresgästen kan förklara att det ändå inte är fråga om något otillbörligt. Bestämmelsen (första stycket andra meningen) skulle kunna utformas enligt följande. Tillstånd ska lämnas, utan påtaglig olägenhet för hyresvärden om det inte finns anledning att anta att otillåten ersättning för hyresrätten förekommer eller det annars finns särskilda skäl som talar emot bytet. 5 Anmaningar och underrättelser vid uppsägning Hovrätten tillstyrker förslaget om att hyresvärden som huvudregel även vid uppsägning till hyrestidens utgång ska ha gett hyresgästen en rättelseanmaning för att hyresavtalet ska upphöra. En sådan skyldighet för hyresvärden kan beträffande betalningsförsummelser sägas följa redan av hittillsvarande rättspraxis. Det är en fördel att kravet nu görs generellt och förtydligas i lag. Hovrätten instämmer i bedömningen att något formkrav inte bör ställas upp för rättelseanmaningen och att en skriftlig sådan ska anses lämnad till hyresgästen när den har skickats i ett rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress.

4 4 Vid förverkandeuppsägning på grund av försummelser beträffande hyresbetalning och störningar i boendet finns det i dag en skyldighet att underrätta socialnämnden. Underrättelsen är en formell förutsättning för att hyresrätten ska vara förverkad. Enligt förslaget ska vid tvist enligt 46 första stycket 2 hyreslagen, då hyresvärden åberopar dröjsmål med betalning av hyran eller störningar i boendet, hyresnämnden lämna en underrättelse till socialnämnden, om inte hyresvärden redan har gjort det. Hovrätten tillstyrker förslaget. Underrättelseskyldigheten motsvarar alltså den som gäller vid förverkandeuppsägning och är begränsad till betalningsförsummelser och störningar i boendet. Utredningen har kommit fram till att skyldigheten inte bör utvidgas till att omfatta också andra fall då hyresgästen påstås ha åsidosatt sina förpliktelser. När det gäller vanvård har utredningen framhållit att det finns avgränsningsproblem och även hänvisat till att det i dag inte finns någon underrättelseskyldighet vid förverkandeuppsägning på grund av vanvård. Enligt hovrättens mening är dock frågan om underrättelse till socialnämnden vid vanvård både vid förverkandeuppsägning och vid uppsägning till hyrestidens utgång förtjänt av ytterligare överväganden. Vanvård bottnar vanligen i psykiska eller sociala problem. Socialtjänstens insatser skulle där kunna bli av stor betydelse. Förslaget att underrättelse enligt 44 hyreslagen ska delges enligt jordabalkens bestämmelser tillstyrks. 6 Rätten att installera parabolantenn Organisationerna på hyresmarknaden har på senare tid enats om en standardklausul och rekommendationer om uppsättning av parabolantenner. Hovrätten instämmer i utredningens bedömning att det mot denna bakgrund inte är motiverat att nu införa någon närmare reglering i hyreslagstiftningen.

5 5 7 Överklagande av hyresnämndens beslut Utredningen har gjort rimliga avvägningar och hovrätten har ingen erinran mot förslaget i denna del. 8 Förbudet mot dubbelöverlåtelse Hovrätten instämmer i de skäl utredningen anfört mot att upphäva förbudet mot dubbelupplåtelse. 9 Medlemskapet vid ombildning av hyresrätt Hovrätten har ingen erinran mot att också hyresgäster som inte är medlemmar i bostadsrättsföreningen underrättas om ombildningen och att meddelandet kan skickas i rekommenderat brev. Underrättelsen ska innehålla en upplysning om att föreningen har beslutat att förvärva huset och även ge information om ettårsfristen. Denna frist ska börja löpa när föreningen har lämnat underrättelsen och när föreningen har förvärvat huset. Utgångspunkten för fristen måste vara det som inträffat sist, antingen att underrättelsen lämnats eller att förvärvet skett. Den föreslagna lagtexten bör omarbetas så att detta tydligt framgår. 10 Underrättelse till socialnämnden som rör bostadsrätt Hovrätten instämmer i utredningens bedömning att nuvarande underrättelseskyldighet ska finnas kvar och att någon utökad sådan skyldighet inte bör införas Behovet av övergångsbestämmelser Om en ny bevisregel införs i 35 hyreslagen, kan det tänkas att handläggningen och förhandlingen inför hyresnämnden äger rum före ikraft-

6 6 trädandet medan nämndens beslut i bytesärendet meddelas först efter det att bestämmelsen trätt i kraft. I en sådan situation synes en övergångsbestämmelse vara befogad. Den kunde utformas så, att om ansökan om lägenhetsbyte kommit in till hyresnämnden före ikraftträdandet, äldre bestämmelser ska gälla. Den nya bestämmelsen i 46 förutsätter att även en uppsägning till hyrestidens utgång har föregåtts av en anmaning att vidta rättelse. Det uttrycks i lagtexten så att det vid prövningen ska tas särskild hänsyn till om hyresvärden uppmanat hyresgästen att vidta rättelse. Även här kunde det övervägas om det finns behov av en övergångsbestämmelse. Den kunde i så fall innebära att den nya bestämmelsen bara ska tillämpas på en uppsägning som gjorts efter ikraftträdandet. Å andra sidan är ju inte kravet på rättelseanmaning ovillkorligt och den angivna situationen kan beaktas vid hyresnämndens prövning på så sätt att man inte ställer större krav på rättelseanmaning än vad som gällt hittills. Också beträffande underrättelse om ombildning till bostadsrätt till hyresgäster som inte är medlemmar i bostadsrättsföreningen kan övergångsfrågor aktualiseras. Om bostadsrättsföreningen beslutat att förvärva fastigheten före ikraftträdandet men någon underrättelse inte har lämnats och fastighetsförvärvet sedan sker efter ikraftträdandet, synes den nya underrättelseskyldigheten inte böra gälla. En övergångsbestämmelse om detta bör övervägas. I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Cecilia Renfors och hovrättsrådet Måns Edling, föredragande. Fredrik Wersäll Måns Edling

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslagen Källa: regeringskansliets rättsbas SFS nr: 1991:614 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003

Komplement. Stadgar. till. HSBs korta normal- för bostadsrättsförening 2003 Komplement till HSBs korta normal- Stadgar för bostadsrättsförening 2003 Jan 2004 KOMPLEMENT till HSBs korta normalstadgar för brf 2003 Komplement till 2003 års kortstadgar Normalstadgar för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer