Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013."

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning ÖH Rotel Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut i ärende nr , se bilaga A KLAGANDE Ali Mohammed Al Taee, Tenstavägen Spånga MOTPART AB Hjulstahem, Box Stockholm Ombud: Fastighetsjuristen Ulric Höij Fastighetsägarna Service Stockholm AB Box Stockholm SAKEN Förlängning av hyresavtal HOVRATTENS AVGÖRANDE Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT BESLUT ÖH Avdelning 02 YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN Sedan Ali Mohammed Al Taee överklagat hyresnämndens beslut har han medgett AB Hjulstahems talan. AB Hjulstahem har, enligt Ali Mohammed Al Taees begäran, medgett att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni HOVRÄTTENS SKÄL Till följd av parternas talan här ska hyresnämndens beslut ändras på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni Hovrättens beslut får enligt 10 lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt inte överklagas. I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kazimir Åberg och Patrik Schöldström samt hovrättsassessorn Marianne Trägårdh, referent. Avgörandet är enhälligt.

3 HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL BESLUT Sid l (5) Aktbilaga 12 Ärende nr Rotel Anges vid kontakt med nämnden Nämnden Ordförande: Hyresrådet Cecilia Tallkvist Övriga ledamöter: Herje Larsson och Staffan Wahlström SVEA HOVKATT Avd. Bilaga f\ till beslut Protokollförare Susanne Schlyter Plats för sammanträde Nämndens kansli Fastighet/Adress Honunge 5, Tenstavägen 108, Spånga Sökande AB Hjulstahem, c/o Einar Mattson Byggnads AB Box Stockholm Närvarande genom ombud Ombud: Helene Sandbacka Greneby Adress som ovan Motpart Ali Mohammed Al Taee, Tenstavägen Spånga Ej närvarande Saken Förlängning av hyresavtal Dok.Id Postadress Box Stockholm Besöksadress Ulriksborgsgatan 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

4 HYRESNÄMNDEN I PROTOKOLL STOCKHOLM Sid 2 Då ärendet ropas på infinner sig inte Ali Mohammed Al Taee. Efter en kortare paus ropas ärendet på igen. Ali Mohammed Al Taee infinner sig inte då heller. Det antecknas att han delgivits handlingarna i ärendet och kallelse till dagens sammanträde. Av kallelsen framgår att ärendet kan komma att avgöras även om han uteblir från sammanträdet. Några omständigheter har inte framkommit som innebär att det finns anledning anta att han har laga förfall för sin utevaro. Hyresnämnden beslutar därför att avgöra ärendet utan hinder av Ali Mohammed Al Taees utevaro. Helene Sandbacka Greneby uppger att Ali Mohammed Al Taee per e-post har meddelat hyresvärden att han inte har för avsikt att komma till dagens sammanträde. Ordföranden går igenom handlingarna i de delar som behövs. Det antecknas att Ali Mohammed Al Taee hyr en lägenhet om två rum och kök, 58 kvm, på Tenstavägen 108 i Spånga. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet för upphörande till den 31 augusti Helene Sandbacka Greneby: Hyresvärden yrkar i enlighet med ansökan att Ali Mohammed Al Taees hyresavtal ska förklaras ha upphört den 31 augusti 2012 och att han ska åläggas att avflytta. Grunden för uppsägningen är att han enligt hyresvärdens uppfattning har upplåtit lägenheten till annan utan tillstånd och att han dessutom saknar behov av den. Bestämmelserna i 12 kap 46 första stycket 2 och 10 jordabalken åberopas. Hyresvärden har för avsikt att lämna lägenheten för förmedlingtill någon i den interna bostadskön eller till bostadsförmedlingen. Helene Sandbacka Greneby: Ali Mohammed Al Taee har under lång tid, och i vart fall sedan 2009 utan tillstånd hyrt ut sin lägenhet i andra hand. Tre andra personer har blivit folkbokförda på adressen, en av dem 2009, och de två andra Härefter redogör Helena Sandbacka Greneby i korthet för den ingivna sammanställningen rörande hyresvärdens kontakter med hyresgästen, aktbilaga 6. Hyresvärden har sökt Ali Mohammed Al Taee i lägenheten sedan februari De har då träffat en annan person som bor i lägenheten. Ali Mohammed Al Taee har hävdat att han är i Irak och

5 HYRESNÄMNDEN I PROTOKOLL STOCKHOLM Sid att han är på väg hem. Hon uppger vidare att Ali Mohammed Al Taee "dök upp" den 18 juli Han uppgav då att han varit hos släktingar i Australien, hos sin sjuka mamma i Irak och att han hade arbete i England. Han sa även att det räckte att han var i lägenheten under en dag/år för att han skulle få behålla den. I e-post till hyresvärden har han dessutom angett att han inte kan nås på sin mobiltelefon eftersom han har tappat sitt telefonkort. Han vill ha lägenheten kvar för att få sin post dit. Han har även sagt att han studerar utomlands. Han har aldrig ansökt om att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ali Mohammed Al Taee är folkbokförd på lägenhetens adress. Ordföranden redogör för att Ali Mohammed Al Taee har per e-post den 29 juli 2012 hört av sig till hyresnämnden, aktbilaga 8. Sammanträdet, vilket pågick kl , förklaras avslutat med besked att beslut i ärendet kommer att meddelas tisdagen den 20 november 2012 kl genom att hållas tillgängligt på hyresnämndens kansli. Efter enskild överläggning fattar hyresnämnden följande BESLUT (att meddelas den 20 november 2012 kl ) Slut 1. Hyresnämnden bifaller hyresvärdens ansökan. Härav följer att hyresavtalet mellan AB Hjulstahem och Ali Mohammed Al Taee, beträffande bostadslägenhet på Tenstavägen 108 i Spånga, upphörde den 31 augusti Hyresnämnden ålägger Ali Mohammed Al Taee med stöd av 13 a lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder att avflytta från lägenheten senast vid den tidpunkt då detta beslut vinner laga kraft.

6 HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL Sid 4 3. För tiden från det att hyresavtalet upphörde till dess avflyttning sker ska avtalets villkor gälla oförändrade i tillämpliga delar. Skäl Angående yrkanden m.m. och partemas utveckling av talan, se protokollet ovan och handlingarna i ärendet. Förlängningstvisten ska prövas med stöd av 12 kap. 46 första stycket 2 och 10 jordabalken. Enligt bestämmelserna får en hyresgästs rätt till förlängning vika om hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas eller om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. - Det primära syftet med besittningsskyddsreglerna i lagrummet är att skydda hyresgästens besittning till hemmet. Som grund för att hyresavtalet ska upphöra har hyresvärden gjort gällande dels att Ali Mohammed Al Taee utan tillstånd upplåtit lägenheten i andra hand, dels att han saknar behov av lägenheten. Hyresvärden har i en bilaga till ansökan lämnat en utförlig redogörelse för vad som kommit fram under hyresvärdens utredning. Ali Mohammed Al Taee har fått del av handlingarna i ärendet. Han har yttrat sig kortfattat i ett e-postmeddelande den 29 juli 2012 till nämnden. Han har inte inställt sig till sammanträdet inför nämnden. Enligt hyresvärdens uppgifter, som är oemotsagda från Ali Mohammed Al Taees sida, har hyresvärdens representanter under perioden februari till juli 2012 inte kunnat påträffa Ali Mohammed Al Taee i lägenheten på Tenstavägen 108 i Spånga, eftersom han varit utomlands. Uppgifterna vinner till viss del stöd av Ali Mohammed Al Taees egna uppgifter i ett e-posrmeddelandet, där han som svar på hyresvärdens ansökan förklarar att han har varit hos sin mamma i Irak. Hyresvärden har redogjort för att

7 HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM PROTOKOLL Sid 5 hyresvärdens representanter under perioden kommit i kontakt med Jaaz Besam och Alajelee Hamdam Jameed, vilka bott i lägenheten och varit folkbokförda på adressen sedan mars 2011 respektive april Vidare har hyresvärden påstått att ytterligare en person, Aboud Feisal, varit folkbokförd på lägenhetens adress alltsedan år Även hyresvärdens redogörelse om att andra personer bott i lägenheten får stöd av Ali Mohammed Al Taees uppgifter i e-postmeddelandet. I e-postmeddelandet bekräftar Ali Mohammed Al Taee att en vän har delat boende med honom och han uppger att han nu har bett personen att lämna lägenheten. Sammantaget finner hyresnämnden att hyresvärden har visat att andra personer har haft en självständig rätt att nyttja lägenheten under tiden februari -juli 2012 när Ali Mohammed Al Taee varit utomlands. Hyresavtalet ska därför upphöra på den grunden att Ali Mohammed Al Taee har allvarligt åsidosatt sina förpliktelser genom att utan tillstånd hyra ut lägenheten i andra hand. Hyresvärdens ansökan ska således bifallas. Mot bakgrund av vad hyresnämnden kommit fram till ovan, saknas anledning att pröva frågan om Ali Mohammed Al Taees har ett skyddsvärt intresse av lägenheten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt senast den 11 december 2012) Susanne Schlyte Protokollet uppvisat ^0

BESLUT 2013-12-13 Stockholm

BESLUT 2013-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 BESLUT 2013-12-13 Stockholm Mål nr ÖH 90-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2012-12-19 i ärende nr 3301-12, se bilaga A KLAGANDE 1. Monica

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 2010-11-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 7080-09 1 KLAGANDE X mbh MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 26 augusti 2009 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

BESLUT 2015-05-15 Stockholm

BESLUT 2015-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 BESLUT 2015-05-15 Stockholm Ärende nr ÖÄ 7351-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE CD Ombud: Advokat PN MOTPART CE Ombud:

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BESLUT 2014-09-30 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A

BESLUT 2014-09-30 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A Avdelning 6 2014-09-30 Stockholm Ärende nr Sid 1 (7) 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm slutliga beslut 2013-12-23 i ärende nr 3898-13 och 3899-13, se bilaga A KLAGANDE 1. H B 2. I S M

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-06-13 Stockholm

DOM 2013-06-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-13 Stockholm Mål nr P 2238-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr P 3996-12, se

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2014-05-20 Stockholm

DOM 2014-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0712 DOM 2014-05-20 Stockholm Mål nr T 10009-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2012-10-15 i mål T 12304-11, se bilaga A KLAGANDE Party Store of Sweden

Läs mer