VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som syftar till att ge enskilda större trygghet vid fastighetsaffärer samt följer upp ett rättsfall som vi tidigare rapporterat om angående den s.k. semesterparagrafen i hyreslagen. VI TAR UPP NÅGRA INTRESSANTA RÄTTSFALL angående tobaksrökning som uppfattades som störande från en grannes balkong, om uppsägning av hyresgäst med anledning av otillåten andrahandsuthyrning, om bevisbördan vid delgivning av uppsägningshandlingar samt ett ärende om hyressättning av lägenhet i ett gruppboende. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. VILL DU LÄSA TIDIGARE NUMMER AV EXPERTEN I HUSET så kan du besöka vår hemsida och logga in på Experten i Huset. Där hittar du alla våra nyhetsbrev samt rättsfall som vi tidigare publicerat. Anders Hildebrand och Petter Ingemarsson Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning ARTIKLAR Ny fastighetsmäklarlag... sid 3 UPPFÖLJNING Experten i Huset nr 34...sid 4 RÄTTSFALL Tobaksrökning från balkong ej förbjudet...sid 5 Hyresgästens otillåtna andrahandsuthyrning ansågs inte utgöra åsidosättande av hyresavtalets förpliktelser...sid 7 Fråga om bevisvärdering vid delgivning av uppsägning...sid 10 En hyresgästs begäran om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende lämnades utan bifall...sid 12 KPI, referensränta m.m... sid 14 Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 2

3 Artiklar Ny fastighetsmäklarlag Regeringen har lagt fram en proposition om ny fastighetsmäklarlag som skall ersätta den nuvarande lagen från Den föreslagna lagen syftar i huvudsak till att ge enskilda en större trygghet i samband med fastighetsaffärer som förmedlas genom fastighetsmäklare. Genom proposition 2010/11:15 föreslår regeringen en ny fastighetsmäklarlag som ska gälla för förmedling som riktas till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Förslagets syfte är att ge enskilda trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker genom fastighetsmäklares förmedling. Samtidigt ges också mäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En viktig del i regeringens förslag är att mäklarens roll som opartisk mellanman tydliggörs. En annan praktiskt viktig nyhet i förhållande till 1995 års lag är att mäklaren får något ökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling, d v s sidoverksamhet, utan att det ska anses rubba förtroendet för mäklaren. Det klargörs vidare att mäklaren inom ramen för god fastighetsmäklarsed särskilt ska beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Mäklaren får dock inte i anslutning till förmedlingsuppdraget köpa en fastighet som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla och inte heller förmedla en fastighet till eller från någon närstående. En annan nyhet är att mäklaren ska vara skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten. Denna dokumentation ska sedan överlämnas till säljaren och köparen. Beträffande information till säljare och köpare föreslås även regler om att mäklaren i större utsträckning blir skyldig att i fler avseende lämna skriftlig information, bl a om en köpares ansvar att undersöka fastigheten och att objektsbeskrivningen ska innehålla ytterligare uppgifter som exempelvis driftskostnader och gemensamhetsanläggningar. Därutöver ska det i den nya lagen anges inom vilken tid en köpare eller säljare som vill kräva skadestånd av mäklare ska underrätta denne. Vill du läsa mer >> Regeringens proposition 2010/11:15, Ny fastighetsmäklarlag Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 3

4 Uppföljning Experten i Huset nr 34 Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd angående avgörande avseende den s.k. semesterparagrafen 32 hyreslagen. Experten i Huset skrev i Nr 34, December 2009, om Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T , meddelad den 17 november Hovrättsavgörandet visar att det inte är nödvändigt för en hyresvärd att ange skälen för vägrat samtycke till överlåtelse när hyresgäst önskar besked om hyresvärden godtar överlåtelse av lokalhyresavtal. Målet överklagades till Högsta domstolen (HD) av svarandebolaget. Eftersom HD inte har meddelat prövningstillstånd står hovrättens dom fast. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 4

5 Rättsfall Tobaksrökning från balkong ej förbjudet Granne till en rökande vann inget gehör i Miljödomstolen för att begränsa möjligheterna för sin granne att röka. En hyresgäst bosatt i Helsingborg lämnade klagomål till Miljönämnden i Helsingborgs kommun avseende sin grannes tobaksrökning. Miljönämnden genomförde inspektioner i den aktuella lägenheten och kunde då konstatera att tobaksrök från grannen kom in i personens lägenhet när balkongdörren var öppen, men ej under tid den var stängd. Enligt miljönämndens bedömning får den som bor i ett flerfamiljshus tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster, altandörrar eller balkongdörrar är öppna. Det var med andra ord inte rimligt att kräva att rökande grannar eller fastighetsägare vidtar särskilda åtgärder i en sådan situation. Hyresgästen överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen och anförde att han drabbats av kvalsterallergi på grund av att han inte kunde vädra sin bostad. På grund av grannens myckna rökande, cigaretter per dag, från dennes balkong kunde hyresgästen inte vädra sin lägenhet då den enda möjligheten att vädra var genom balkongdörren. Länsstyrelsen lämnade hyresgästens överklagande utan bifall och anförde följande som skäl för beslutet. Enligt 2 kap 3 miljöbalken föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Av 2 kap 7 miljöbalken framgår vidare att kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Enligt 9 kap 3 miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av handlingarna i ärendet framgick att tobaksröken från hyresgästens grannes balkong endast trängde in i hyresgästens bostad när balkongdörren eller sovrumsfönstret var öppet. Länsstyrelsen instämde därefter i miljönämndens resonemang och konstaterade att det i ett sådant fall inte fanns stöd i praxis för att kräva åtgärder för att begränsa grannens rökning. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 5

6 Hyresgästen överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen som lämnade överklagandet utan bifall. Miljödomstolen resonerade på samma sätt som länsstyrelsen och anförde att det inte i förevarande fall fanns stöd för att kräva åtgärder för att begränsa grannens rökning. Vill du läsa mer >> Miljödomstolens dom i mål M Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 6

7 Hyresgästens otillåtna andrahandsuthyrning ansågs inte utgöra åsidosättande av hyresavtalets förpliktelser En man hyrde, på grund av vistelse utomlands, ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresvärden sa upp hyresgästens hyresavtal på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Med ändring av hyresnämndens beslut avslår hovrätten hyresvärdens talan. Enligt hyreslagen får inte en hyresgäst utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd upplåta lägenhet i dess helhet i andra hand. Brister hyresgästen i denna skyldighet kan hyresrätten bli förverkad med stöd av 42 första stycket 3 hyreslagen eller hyresförhållandet bringas att upphöra med stöd av 46 första stycket 2 hyreslagen. I beslut av Svea hovrätt meddelat den 25 oktober 2010, mål nr ÖH 85-09, behandlades frågan om en hyresrätt var förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning eller om hyresavtalet skulle upphöra till följd av att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärden yrkade hos hyresnämnden att hyresförhållandet skulle upphöra och hyresgästen åläggas att avflytta. Bakgrunden till hyresvärdens uppsägning var att en manlig hyresgäst, som på grund av arbete utomlands, under oktober 2007 lämnade in en begäran om medgivande till andrahandsupplåtelse till den tidigare fastighetsägaren. Hyresgästen fick inget svar och någon ansökan skickades heller inte till hyresnämnden. Den nye fastighetsägaren tillträdde fastigheten den 1 februari 2008 och kort därefter uppdagades det att det bodde två kvinnor i lägenheten, varpå hyresvärden skickade en varning till hyresgästen som vidtog rättelse. En tid senare visade det sig att det fanns en ny andrahandshyresgäst i lägenheten, en man, som inte disponerat hela prövningslägenheten. Mannen hade nyttjat lägenheten under i vart fall några veckor fram till hyresvärdens uppsägning den 18 mars Hyresvärden sa upp bostadshyresavtalet och uppgav som grund att hyresgästen utan hyresvärdens samtycke överlåtit hyresrätten till annan person, alternativt upplåtit nyttjanderätten i andra hand utan medgivande av vare sig hyresvärd eller hyresnämnd. Hyresgästen bestred yrkandena och angav att han skickat ansökan om medgivande till upplåtelse i andra hand till den tidigare fastighetsägaren. Då han aldrig hörde av hyresvärden utgick han från att han hade fått tillstånd. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 7

8 Den tidigare hyresvärden hade känt till andrahandsupplåtelsen men inte reagerat på denna i rätt tid. Gällande den manlige andrahandshyresgästen uppgav hyresgästen att han inte kände till att denne bodde i lägenheten, då det var hans son som hade upplåtit lägenheten. Hyresgästen hade inte lämnat sitt tillstånd till att sonen skulle hyra ut lägenheten till mannen. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att det inte framkommit att den tidigare hyresvärden genom sitt beteende, eller på annat sätt, kunnat ge hyresgästen intryck av att han gett sitt samtycke till andrahandsupplåtelsen. Det var således inte visat annat än att något samtycke från hyresvärdens sida inte hade förelegat och andrahandsupplåtelsen till kvinnorna ansågs vara otillåten. Hyresgästen hade dock vidtagit rättelse avseende denna upplåtelse. Gällande den manlige andrahandshyresgästen konstaterade hyresnämnden inledningsvis att hyresgästen, som var utomlands, inte hade haft någon kontroll över lägenheten under den aktuella tiden, februari mars 2008, och att mannen därför haft en självständig rätt att nyttja den del av lägenheten som han disponerade. Lägenheten ansågs ha varit upplåten i andra hand till mannen. Hyresgästens son hade på hyresgästens uppdrag förmedlat upplåtelsen till kvinnorna. Hyrestiden sträckte sig fram till den 30 april Hyresnämnden ansåg att inte annat hade framkommit än att hyresgästen hade lämnat fullmakt åt sin son innefattande ett uppdrag att hyra ut lägenheten under angiven tid. Då hyresgästen inte återkallat uppdraget eller fullmakten hade sonen rättshandlat med bindande verkan för sin far när han upplät lägenheten till mannen. Eftersom förverkande inte åberopats som grund för hyresvärdens yrkande, saknade hyresnämnden skäl att pröva om förutsättningar för förverkande enligt 42 hyreslagen. Däremot ansåg hyresnämnden att sedan hyresgästen utan tillstånd upplåtit sin lägenhet i andra hand hade han efter rättelseanmaning visserligen förmått kvinnorna som då bodde i lägenheten att lämna densamma, men han hade inom kort ånyo upplåtit lägenheten i andra hand. Hyresgästen ansågs vid ett sådant förhållande ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls därför med stöd av 46 första stycket 2 hyreslagen. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut. I hovrätten åberopade hyresvärden i första hand att hyresrätten var förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning (46 första stycket 1 hyreslagen) och i andra hand att hyresavtalet skulle upphöra till följd av att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas (46 första stycket 2 hyreslagen). Hovrätten konstaterade gällande yrkandet om förverkande att hyresgästen vidtagit rättelse beträffande upplåtelsen till kvinnorna. Avseende andrahandsupplåtelsen till mannen saknades, enligt hovrätten, förutsättningar för att förverka hyresavtalet då hyresvärden hade brustit i att anmoda hyresgästen om att vidta rättelse. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 8

9 I hovrätten hölls bl.a. vittnesförhör med en representant för den tidigare fastighetsägaren som förklarade att hyresgästen hade fått muntlig tillåtelse att hyra ut lägenheten samt att den nye fastighetsägaren inte hade fått kännedom om detta. Hovrätten anförde vid sin prövning av om hyresgästen allvarligt hade åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet att det inte var utrett att den nye fastighetsägaren hade fått kännedom om det muntliga tillstånd som den tidigare ägaren hade lämnat avseende andrahandsuthyrningen till kvinnorna. Tillståndet var därför inte bindande för den nye fastighetsägaren. Vid uthyrningen under hösten 2007 hade hyresgästen haft tillstånd till uthyrning i andra hand av lägenheten. Fastigheten hade därefter överlåtits och den nuvarande hyresvärden tillträdde fastigheten i februari 2008 när hyresgästen befann sig utomlands. Det var ostridigt att rättelse hade vidtagits till följd av den anmodan som hyresvärden gjorde i februari Hovrätten fann att det var fråga om en otillåten uthyrning i andra hand till mannen. Då han endast bodde omkring två veckor i lägenheten hade den otillåtna uthyrningen i detta fall pågått under en mycket begränsad tid. Annat hade inte framkommit än att hyresgästen vid den ursprungliga uthyrningen hade försökt att efterleva reglerna om andrahandsuthyrning och vidtagit rättelse utan dröjsmål. Vid en samlad bedömning fann hovrätten att hyresgästen inte hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skulle upphöra. Hovrätten ändrade således hyresnämndens beslut och avslog hyresvärdens talan, varför hyresavtalet löper vidare med oförändrade villkor. Vill du läsa mer >> Svea Hovrätts beslut i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 9

10 Fråga om bevisvärdering vid delgivning av uppsägning Hyresvärd lyckades styrka att uppsägningshandling funnits med i det material som tillställdes hyresgästen i samband med delgivning av uppsägning. Hyresgästen hyrde av hyresvärden en lokal om sammanlagt kvm som användes som parkeringsgarage. Hyresvärden sa under 2004 upp hyresavtalet för villkorsändring och begärde nya villkor för förlängning av hyresavtalet. Frågan i målet gällde om hyresgästen delgivits uppsägningshandlingen med underrättelsen om att hyresgästen har inom två månader från uppsägningen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Hyresvärden väckte talan vid Stockholms tingsrätt och begärde att hyresgästen omedelbart skulle förpliktigas att avflytta från den förhyrda lokalen. Grunden för stämningsansökan var att hyresvärden sagt upp avtalet till upphörande för villkorsändring, och att något nytt avtal inte hade träffats mellan parterna. Därför förelåg inget hyresförhållande mellan parterna och hyresgästen ägde inte rätt att nyttja lokalen. Delgivning av uppsägningen utfördes av anlitad delgivningsman och de handlingar som delgavs var ett försättsblad undertecknat av hyresvärden, en uppsägningshandling med underrättelsen om rätt för hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägningen, samt ett hyresavtal med nya villkor. Hyresgästen bestred hyresvärdens talan och anförde att uppsägningen inte hade uppfyllt formkraven i 12 kap 58 jordabalken, varför uppsägningen då saknade verkan. Någon grund för avhysning förelåg därmed inte. Hyresgästen anförde vidare att det var korrekt att de delgivits försättsbladet samt det nya hyresavtalet, dock fanns inte uppsägningshandlingen med meddelandet om att hänskjuta tvisten till hyresnämnden med bland de handlingar som delgavs dem. Denna handling måste enligt hyresgästen ha konstruerats i efterhand då den inte kunnat återfinnas bland hyresgästens handlingar. Enligt tingsrätten ålåg det hyresvärden att styrka att delgivning skett på det sätt som påståtts. Det var ostridigt i målet att mottagningserkännandet i uppsägningshandlingen inte hade undertecknats av hyresgästen. Uppsägningshandlingen som sådan gav därför inget stöd för att den ingick i de handlingar som delgavs hyresgästen. Inte heller ger hänvisningen i försättsbladet till en bifogad uppsägning tillräckligt stöd för att uppsägningshandlingen faktiskt fanns bifogad när delgivning skedde. Då hyresvärdens vittnen, bl a i form av delgivningsmannen, enbart kunnat hänvisa till de allmänna rutiner som fanns vid uppsägningar och delgivning av dessa, och inte kunde bekräfta att uppsägningshandlingen fanns med i just detta fall, gav det enligt tingsrätten inte tillräckligt stöd för att uppsägningshandlingen var bifogad i förevarande mål. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 10

11 Hyresvärden lyckades enligt tingsrätten inte styrka att hyresgästen mottagit uppsägningshandlingen med meddelandet att hänskjuta tvisten vid hyresnämnden, och uppsägningen var därmed utan verkan. Hyresvärden överklagade målet till Svea hovrätt som meddelade dom i målet. Hovrätten konstaterade inledningsvis att bevisbördan för att uppsägningshandlingen delgivits hyresgästen låg på hyresvärden. Av de vittnesförhör som hölls i tingsrätten framgick att alla hyresvärdens vittnen haft som rutin att i ett ärende som detta kontrollera bland annat just uppsägningshandlingen. Sådana vittnesuppgifter bör, i avsaknad av bärkraftiga uppgifter som talar i annan riktning, kunna läggas till grund för bedömningen enligt hovrätten. Frågan var då vilka uppgifter som talade i en annan riktning. Två av hyresgästens vittnen, som ingen av dem var verksamma i hyresgästsbolaget vid tidpunkten för delgivningen, uppgav att uppsägningshandlingen inte funnits med vid ett möte med hyresvärden i anledning av uppsägningen. Ett tredje av hyresgästens vittnen uppgav att en av hyresvärden undertecknad uppsägningshandling inte hade återfunnits i hans akt, varken vid tidpunkten för mötet eller därefter. Dock uppgav han att den uppsägningshandling som fanns ingiven i målet hela tiden hade funnits i akten, även vid tiden för mötet. Hovrätten anförde att det förhållandet att uppsägningshandlingen inte må ha varit med vid mötet inte kunde anses med någon styrka tala för att den inte ingick bland de handlingar som delgavs hyresgästen. Inte heller fanns det enligt hovrätten i övrigt någon bärkraftig utredning som talade i annan riktning än att delgivning skett. Hovrätten hade då att utgå från att även uppsägningshandlingen delgivits hyresgästen och vid denna bedömning var det inte tvistigt att hyresgästen sagts upp från hyresavtalet på korrekt sätt. Överklagandet bifölls och hyresgästen hade således att avflytta från lokalen. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts dom meddelad i mål T Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 11

12 En hyresgästs begäran om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende lämnades utan bifall En man yrkade hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende. Hyresnämnden bedömde hyran efter en allmän skälighetsbedömning grundad bl.a. på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten och det underlag som parterna hade lagt fram och lämnade hyresgästens talan utan bifall. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som hyresnämnden gjort och avslog hyresgästens talan. Enligt 55 hyreslagen ska hyran bestämmas till ett skäligt belopp om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek. Hyran är därvid inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid prövningen ska främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Med bruksvärde avses vad en lägenhet med hänsyn till beskaffenhet och förmåner samt övriga faktorer kan anses vara värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. För att lägenheter ska vara likvärdiga krävs att de i grova drag motsvarar varandra. I beslut av Svea Hovrätt meddelat den 8 oktober 2010, mål nr ÖH , behandlas frågan om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett LSSboende anpassat för personer med särskilt vårdbehov (gruppboende). Hyresgästen yrkade hos hyresnämnden att hyran för bostadslägenheten i ett gruppboende skulle sänkas från kr per månad till kr per månad inklusive el eftersom gemensamhetsytorna inte skulle räknas in i underlaget. För det fall gemensamhetsytorna skulle räknas in yrkades att hyran skulle sänkas till kr per månad. Han hade vidare yrkat att villkorsändringen skulle gälla från det att hyresförhållandet inleddes, dvs. den 1 november Som skäl för att hyressänkningen skulle gälla retroaktivt anförde hyresgästen att någon hyresförhandling inte ägde rum vid förhyrningen. Vidare anförde han att gemensamhetsytorna användes mest av personalen vid gruppboendet och inte av hyresgästen samt att det finns lägenheter i gruppboendet som har lägre hyra än de andra. Hyresgästen åberopade ett blockhyresavtal som jämförelsematerial. Hyresvärden, som utgjordes av en kommun, bestred yrkandet och ändringstidpunkten samt ansåg att parterna hade kommit överens om hyran i oktober 2008 och att hyresvärden hade varit tydlig med att hyresgästerna behandlats lika. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 12

13 Hyresvärden har enligt praxis rätt att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen och jämförelsehyrorna var framförhandlade den 28 maj 2008 enligt förhandlingsordning. Hyran som utgick låg i linje med den bruksvärdeshyra man kan få vid jämförelse med andra LSS-boenden och motsvarande lägenheter. Hyresnämnden konstaterade att det i praxis har godtagits att hyran för en lägenhet med vissa särskilda förmåner ligger avsevärt högre än hyran för i övrigt jämförbara lägenheter. Vidare hindrar inte den omständigheten att boendet har beviljats enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att värdet av tillgång till personal, gemensamhetsutrymmen och andra förmåner beaktas vid hyressättningen. Hyresnämnden fann att någon jämförelse med blockhyresavtalet redan pga. skillnaden i storlek inte kunde göras. Gällande de lägenheter som finns i gruppboendet och som hade lägre hyra var dessa att betrakta som undantagsfall eftersom de skulle höjas successivt och var inte representativa för vad som kan antas utgöra bruksvärdet för lägenheterna. Hyresvärden hade jämfört med lägenheter i AB Täbyhus och LSS-lägenheter i Vallentuna. LSS-lägenheterna i Vallentuna på 1 rok var 30, 40 respektive 41 kvm och hade en månadshyra på kr, kr respektive kr. Någon besiktigning hade inte gjorts. Hyresnämnden fann sig hänvisad till att med beaktande av vad parterna anfört och åberopat göra en skälighetsbedömning grundad på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten, varvid de vanliga lägenheterna hos AB Täbyhus samt LSS-lägenheterna i Vallentuna kunde tjäna som bakgrundsmaterial. Vid jämförelse främst med dessa senare lägenheter fann hyresnämnden att månadshyran för prövningslägenheten var skälig. Hyresgästens talan skulle därför lämnas utan bifall. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut samt åberopade ytterligare skriftlig bevisning. Han åberopade även vittnesförhör med två personer. Hovrätten konstaterade att hyresnämnden gjort sin bedömning av hyran efter en allmän skälighetsbedömning grundad bl.a. på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten och det underlag som parterna har lagt fram och gjorde samma bedömning som hyresnämnden gjort. Vid en sådan allmän skälighetsbedömning var de åberopade vittnesförhören enligt hovrätten obehövliga och skulle därför avvisas. Hovrätten lämnade således hyresgästens talan utan bifall. Vill du läsa mer >> Svea Hovrätts beslut i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 13

14 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 juli ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Oktober ,57 September ,60 Augusti ,06 Juli ,04 Juni ,97 Maj ,92 April ,36 Mars ,32 Februari ,59 Januari ,79 December ,69 November ,03 Oktober ,11 September ,35 Augusti ,42 Juli ,80 Juni ,17 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Kommande frukostmöten Vårens teman för frukostmöten är ännu inte färdigställda, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort. Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra frukostmöten Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 14

15 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Biträdande jurist Petter Ingemarsson Ekonomi Katarina Heijbel Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Miria Montagner Ansvarig utgivare: Harry Steinmann Redaktion: Anders Hildebrand och Petter Ingemarsson Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m E-post: Advokatfirman Steinmann AB, 2010 Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 38 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 38 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till höjd stämpelskatt för juridiska

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 40 / September 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 40 I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Promemoria. Tillval i hyresrätt

Promemoria. Tillval i hyresrätt Promemoria Tillval i hyresrätt Underlag för kompletterande remissomgång i ärende nr Ju2008/9044/L1. Förslagen i promemorian är upprättade av Justitiedepartementet med utgångspunkt i Tillvalsutredningens

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SVARTHANDEL Otillåten ekonomisk kompensation, t.ex. HG tar betalt vid byte av hyreskontrakt. HG får rabatt vid byte i samband med

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020102 BESLUT 2016-10-24 Stockholm Mål nr ÖH 2792-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Västerås, beslut 2016-03-10 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Din Bostad i Köping

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde Författningsförslag 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag innehåller bestämmelser om yrkesmässig fastighetsförmedling

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 49 / December 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 49 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för regeringens förslag till lagändring innebärande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

PROTOKOLL BESLUT

PROTOKOLL BESLUT BESLUT 2017-01-04 Sid 1 (5) Aktbilaga 14 Ärende nr Rotel 3 Anges vid kontakt med nämnden Nämnden Hyresrådet Cecilia Tallkvist, ordförande Tommy Jansson och Anders Loosme, övriga ledamöter Protokollförare

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020105 BESLUT 2016-11-03 Stockholm Mål nr ÖH 3864-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2016-04-19 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Wåhlin Fastigheter

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060307 2016-11-24 Stockholm Mål nr M 5221-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 1094-16, se bilaga KLAGANDE SBIS

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 2017-03-31 Stockholm Mål nr ÖH 6240-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2016-06-29 i ärende nr 1065-16, se bilaga A KLAGANDE Förbo Aktiebolag,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kooperativ hyresrätt; SFS 2002:93 Utkom från trycket den 19 mars 2002 utfärdad den 7 mars 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Medlemskap & 2:a hand

Medlemskap & 2:a hand Medlemskap & 2:a hand Ronneby 26 maj 2016 Camilla Alm-Eriksson Chef juridik *Medlemskap Vem beslutar om medlemskap? Hur går medlemskapsprövningen till? Har stadgarna någon betydelse för prövningen? Vad

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2014 Ö 1892-13 KLAGANDE GT Ombud: Advokat NR MOTPART Trafikverket Box 810 781 89 Borlänge ÖVRIG SAKÄGARE GöT Ombud: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer