VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som syftar till att ge enskilda större trygghet vid fastighetsaffärer samt följer upp ett rättsfall som vi tidigare rapporterat om angående den s.k. semesterparagrafen i hyreslagen. VI TAR UPP NÅGRA INTRESSANTA RÄTTSFALL angående tobaksrökning som uppfattades som störande från en grannes balkong, om uppsägning av hyresgäst med anledning av otillåten andrahandsuthyrning, om bevisbördan vid delgivning av uppsägningshandlingar samt ett ärende om hyressättning av lägenhet i ett gruppboende. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. VILL DU LÄSA TIDIGARE NUMMER AV EXPERTEN I HUSET så kan du besöka vår hemsida och logga in på Experten i Huset. Där hittar du alla våra nyhetsbrev samt rättsfall som vi tidigare publicerat. Anders Hildebrand och Petter Ingemarsson Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning ARTIKLAR Ny fastighetsmäklarlag... sid 3 UPPFÖLJNING Experten i Huset nr 34...sid 4 RÄTTSFALL Tobaksrökning från balkong ej förbjudet...sid 5 Hyresgästens otillåtna andrahandsuthyrning ansågs inte utgöra åsidosättande av hyresavtalets förpliktelser...sid 7 Fråga om bevisvärdering vid delgivning av uppsägning...sid 10 En hyresgästs begäran om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende lämnades utan bifall...sid 12 KPI, referensränta m.m... sid 14 Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 2

3 Artiklar Ny fastighetsmäklarlag Regeringen har lagt fram en proposition om ny fastighetsmäklarlag som skall ersätta den nuvarande lagen från Den föreslagna lagen syftar i huvudsak till att ge enskilda en större trygghet i samband med fastighetsaffärer som förmedlas genom fastighetsmäklare. Genom proposition 2010/11:15 föreslår regeringen en ny fastighetsmäklarlag som ska gälla för förmedling som riktas till eller utförs åt både konsumenter och näringsidkare. Förslagets syfte är att ge enskilda trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker genom fastighetsmäklares förmedling. Samtidigt ges också mäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. En viktig del i regeringens förslag är att mäklarens roll som opartisk mellanman tydliggörs. En annan praktiskt viktig nyhet i förhållande till 1995 års lag är att mäklaren får något ökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling, d v s sidoverksamhet, utan att det ska anses rubba förtroendet för mäklaren. Det klargörs vidare att mäklaren inom ramen för god fastighetsmäklarsed särskilt ska beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Mäklaren får dock inte i anslutning till förmedlingsuppdraget köpa en fastighet som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla och inte heller förmedla en fastighet till eller från någon närstående. En annan nyhet är att mäklaren ska vara skyldig att föra anteckningar över förmedlingsuppdraget och upprätta en förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten. Denna dokumentation ska sedan överlämnas till säljaren och köparen. Beträffande information till säljare och köpare föreslås även regler om att mäklaren i större utsträckning blir skyldig att i fler avseende lämna skriftlig information, bl a om en köpares ansvar att undersöka fastigheten och att objektsbeskrivningen ska innehålla ytterligare uppgifter som exempelvis driftskostnader och gemensamhetsanläggningar. Därutöver ska det i den nya lagen anges inom vilken tid en köpare eller säljare som vill kräva skadestånd av mäklare ska underrätta denne. Vill du läsa mer >> Regeringens proposition 2010/11:15, Ny fastighetsmäklarlag Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 3

4 Uppföljning Experten i Huset nr 34 Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd angående avgörande avseende den s.k. semesterparagrafen 32 hyreslagen. Experten i Huset skrev i Nr 34, December 2009, om Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T , meddelad den 17 november Hovrättsavgörandet visar att det inte är nödvändigt för en hyresvärd att ange skälen för vägrat samtycke till överlåtelse när hyresgäst önskar besked om hyresvärden godtar överlåtelse av lokalhyresavtal. Målet överklagades till Högsta domstolen (HD) av svarandebolaget. Eftersom HD inte har meddelat prövningstillstånd står hovrättens dom fast. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 4

5 Rättsfall Tobaksrökning från balkong ej förbjudet Granne till en rökande vann inget gehör i Miljödomstolen för att begränsa möjligheterna för sin granne att röka. En hyresgäst bosatt i Helsingborg lämnade klagomål till Miljönämnden i Helsingborgs kommun avseende sin grannes tobaksrökning. Miljönämnden genomförde inspektioner i den aktuella lägenheten och kunde då konstatera att tobaksrök från grannen kom in i personens lägenhet när balkongdörren var öppen, men ej under tid den var stängd. Enligt miljönämndens bedömning får den som bor i ett flerfamiljshus tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster, altandörrar eller balkongdörrar är öppna. Det var med andra ord inte rimligt att kräva att rökande grannar eller fastighetsägare vidtar särskilda åtgärder i en sådan situation. Hyresgästen överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen och anförde att han drabbats av kvalsterallergi på grund av att han inte kunde vädra sin bostad. På grund av grannens myckna rökande, cigaretter per dag, från dennes balkong kunde hyresgästen inte vädra sin lägenhet då den enda möjligheten att vädra var genom balkongdörren. Länsstyrelsen lämnade hyresgästens överklagande utan bifall och anförde följande som skäl för beslutet. Enligt 2 kap 3 miljöbalken föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Av 2 kap 7 miljöbalken framgår vidare att kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Enligt 9 kap 3 miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av handlingarna i ärendet framgick att tobaksröken från hyresgästens grannes balkong endast trängde in i hyresgästens bostad när balkongdörren eller sovrumsfönstret var öppet. Länsstyrelsen instämde därefter i miljönämndens resonemang och konstaterade att det i ett sådant fall inte fanns stöd i praxis för att kräva åtgärder för att begränsa grannens rökning. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 5

6 Hyresgästen överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen som lämnade överklagandet utan bifall. Miljödomstolen resonerade på samma sätt som länsstyrelsen och anförde att det inte i förevarande fall fanns stöd för att kräva åtgärder för att begränsa grannens rökning. Vill du läsa mer >> Miljödomstolens dom i mål M Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 6

7 Hyresgästens otillåtna andrahandsuthyrning ansågs inte utgöra åsidosättande av hyresavtalets förpliktelser En man hyrde, på grund av vistelse utomlands, ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresvärden sa upp hyresgästens hyresavtal på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Med ändring av hyresnämndens beslut avslår hovrätten hyresvärdens talan. Enligt hyreslagen får inte en hyresgäst utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd upplåta lägenhet i dess helhet i andra hand. Brister hyresgästen i denna skyldighet kan hyresrätten bli förverkad med stöd av 42 första stycket 3 hyreslagen eller hyresförhållandet bringas att upphöra med stöd av 46 första stycket 2 hyreslagen. I beslut av Svea hovrätt meddelat den 25 oktober 2010, mål nr ÖH 85-09, behandlades frågan om en hyresrätt var förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning eller om hyresavtalet skulle upphöra till följd av att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärden yrkade hos hyresnämnden att hyresförhållandet skulle upphöra och hyresgästen åläggas att avflytta. Bakgrunden till hyresvärdens uppsägning var att en manlig hyresgäst, som på grund av arbete utomlands, under oktober 2007 lämnade in en begäran om medgivande till andrahandsupplåtelse till den tidigare fastighetsägaren. Hyresgästen fick inget svar och någon ansökan skickades heller inte till hyresnämnden. Den nye fastighetsägaren tillträdde fastigheten den 1 februari 2008 och kort därefter uppdagades det att det bodde två kvinnor i lägenheten, varpå hyresvärden skickade en varning till hyresgästen som vidtog rättelse. En tid senare visade det sig att det fanns en ny andrahandshyresgäst i lägenheten, en man, som inte disponerat hela prövningslägenheten. Mannen hade nyttjat lägenheten under i vart fall några veckor fram till hyresvärdens uppsägning den 18 mars Hyresvärden sa upp bostadshyresavtalet och uppgav som grund att hyresgästen utan hyresvärdens samtycke överlåtit hyresrätten till annan person, alternativt upplåtit nyttjanderätten i andra hand utan medgivande av vare sig hyresvärd eller hyresnämnd. Hyresgästen bestred yrkandena och angav att han skickat ansökan om medgivande till upplåtelse i andra hand till den tidigare fastighetsägaren. Då han aldrig hörde av hyresvärden utgick han från att han hade fått tillstånd. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 7

8 Den tidigare hyresvärden hade känt till andrahandsupplåtelsen men inte reagerat på denna i rätt tid. Gällande den manlige andrahandshyresgästen uppgav hyresgästen att han inte kände till att denne bodde i lägenheten, då det var hans son som hade upplåtit lägenheten. Hyresgästen hade inte lämnat sitt tillstånd till att sonen skulle hyra ut lägenheten till mannen. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att det inte framkommit att den tidigare hyresvärden genom sitt beteende, eller på annat sätt, kunnat ge hyresgästen intryck av att han gett sitt samtycke till andrahandsupplåtelsen. Det var således inte visat annat än att något samtycke från hyresvärdens sida inte hade förelegat och andrahandsupplåtelsen till kvinnorna ansågs vara otillåten. Hyresgästen hade dock vidtagit rättelse avseende denna upplåtelse. Gällande den manlige andrahandshyresgästen konstaterade hyresnämnden inledningsvis att hyresgästen, som var utomlands, inte hade haft någon kontroll över lägenheten under den aktuella tiden, februari mars 2008, och att mannen därför haft en självständig rätt att nyttja den del av lägenheten som han disponerade. Lägenheten ansågs ha varit upplåten i andra hand till mannen. Hyresgästens son hade på hyresgästens uppdrag förmedlat upplåtelsen till kvinnorna. Hyrestiden sträckte sig fram till den 30 april Hyresnämnden ansåg att inte annat hade framkommit än att hyresgästen hade lämnat fullmakt åt sin son innefattande ett uppdrag att hyra ut lägenheten under angiven tid. Då hyresgästen inte återkallat uppdraget eller fullmakten hade sonen rättshandlat med bindande verkan för sin far när han upplät lägenheten till mannen. Eftersom förverkande inte åberopats som grund för hyresvärdens yrkande, saknade hyresnämnden skäl att pröva om förutsättningar för förverkande enligt 42 hyreslagen. Däremot ansåg hyresnämnden att sedan hyresgästen utan tillstånd upplåtit sin lägenhet i andra hand hade han efter rättelseanmaning visserligen förmått kvinnorna som då bodde i lägenheten att lämna densamma, men han hade inom kort ånyo upplåtit lägenheten i andra hand. Hyresgästen ansågs vid ett sådant förhållande ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls därför med stöd av 46 första stycket 2 hyreslagen. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut. I hovrätten åberopade hyresvärden i första hand att hyresrätten var förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning (46 första stycket 1 hyreslagen) och i andra hand att hyresavtalet skulle upphöra till följd av att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas (46 första stycket 2 hyreslagen). Hovrätten konstaterade gällande yrkandet om förverkande att hyresgästen vidtagit rättelse beträffande upplåtelsen till kvinnorna. Avseende andrahandsupplåtelsen till mannen saknades, enligt hovrätten, förutsättningar för att förverka hyresavtalet då hyresvärden hade brustit i att anmoda hyresgästen om att vidta rättelse. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 8

9 I hovrätten hölls bl.a. vittnesförhör med en representant för den tidigare fastighetsägaren som förklarade att hyresgästen hade fått muntlig tillåtelse att hyra ut lägenheten samt att den nye fastighetsägaren inte hade fått kännedom om detta. Hovrätten anförde vid sin prövning av om hyresgästen allvarligt hade åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet att det inte var utrett att den nye fastighetsägaren hade fått kännedom om det muntliga tillstånd som den tidigare ägaren hade lämnat avseende andrahandsuthyrningen till kvinnorna. Tillståndet var därför inte bindande för den nye fastighetsägaren. Vid uthyrningen under hösten 2007 hade hyresgästen haft tillstånd till uthyrning i andra hand av lägenheten. Fastigheten hade därefter överlåtits och den nuvarande hyresvärden tillträdde fastigheten i februari 2008 när hyresgästen befann sig utomlands. Det var ostridigt att rättelse hade vidtagits till följd av den anmodan som hyresvärden gjorde i februari Hovrätten fann att det var fråga om en otillåten uthyrning i andra hand till mannen. Då han endast bodde omkring två veckor i lägenheten hade den otillåtna uthyrningen i detta fall pågått under en mycket begränsad tid. Annat hade inte framkommit än att hyresgästen vid den ursprungliga uthyrningen hade försökt att efterleva reglerna om andrahandsuthyrning och vidtagit rättelse utan dröjsmål. Vid en samlad bedömning fann hovrätten att hyresgästen inte hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skulle upphöra. Hovrätten ändrade således hyresnämndens beslut och avslog hyresvärdens talan, varför hyresavtalet löper vidare med oförändrade villkor. Vill du läsa mer >> Svea Hovrätts beslut i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 9

10 Fråga om bevisvärdering vid delgivning av uppsägning Hyresvärd lyckades styrka att uppsägningshandling funnits med i det material som tillställdes hyresgästen i samband med delgivning av uppsägning. Hyresgästen hyrde av hyresvärden en lokal om sammanlagt kvm som användes som parkeringsgarage. Hyresvärden sa under 2004 upp hyresavtalet för villkorsändring och begärde nya villkor för förlängning av hyresavtalet. Frågan i målet gällde om hyresgästen delgivits uppsägningshandlingen med underrättelsen om att hyresgästen har inom två månader från uppsägningen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Hyresvärden väckte talan vid Stockholms tingsrätt och begärde att hyresgästen omedelbart skulle förpliktigas att avflytta från den förhyrda lokalen. Grunden för stämningsansökan var att hyresvärden sagt upp avtalet till upphörande för villkorsändring, och att något nytt avtal inte hade träffats mellan parterna. Därför förelåg inget hyresförhållande mellan parterna och hyresgästen ägde inte rätt att nyttja lokalen. Delgivning av uppsägningen utfördes av anlitad delgivningsman och de handlingar som delgavs var ett försättsblad undertecknat av hyresvärden, en uppsägningshandling med underrättelsen om rätt för hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägningen, samt ett hyresavtal med nya villkor. Hyresgästen bestred hyresvärdens talan och anförde att uppsägningen inte hade uppfyllt formkraven i 12 kap 58 jordabalken, varför uppsägningen då saknade verkan. Någon grund för avhysning förelåg därmed inte. Hyresgästen anförde vidare att det var korrekt att de delgivits försättsbladet samt det nya hyresavtalet, dock fanns inte uppsägningshandlingen med meddelandet om att hänskjuta tvisten till hyresnämnden med bland de handlingar som delgavs dem. Denna handling måste enligt hyresgästen ha konstruerats i efterhand då den inte kunnat återfinnas bland hyresgästens handlingar. Enligt tingsrätten ålåg det hyresvärden att styrka att delgivning skett på det sätt som påståtts. Det var ostridigt i målet att mottagningserkännandet i uppsägningshandlingen inte hade undertecknats av hyresgästen. Uppsägningshandlingen som sådan gav därför inget stöd för att den ingick i de handlingar som delgavs hyresgästen. Inte heller ger hänvisningen i försättsbladet till en bifogad uppsägning tillräckligt stöd för att uppsägningshandlingen faktiskt fanns bifogad när delgivning skedde. Då hyresvärdens vittnen, bl a i form av delgivningsmannen, enbart kunnat hänvisa till de allmänna rutiner som fanns vid uppsägningar och delgivning av dessa, och inte kunde bekräfta att uppsägningshandlingen fanns med i just detta fall, gav det enligt tingsrätten inte tillräckligt stöd för att uppsägningshandlingen var bifogad i förevarande mål. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 10

11 Hyresvärden lyckades enligt tingsrätten inte styrka att hyresgästen mottagit uppsägningshandlingen med meddelandet att hänskjuta tvisten vid hyresnämnden, och uppsägningen var därmed utan verkan. Hyresvärden överklagade målet till Svea hovrätt som meddelade dom i målet. Hovrätten konstaterade inledningsvis att bevisbördan för att uppsägningshandlingen delgivits hyresgästen låg på hyresvärden. Av de vittnesförhör som hölls i tingsrätten framgick att alla hyresvärdens vittnen haft som rutin att i ett ärende som detta kontrollera bland annat just uppsägningshandlingen. Sådana vittnesuppgifter bör, i avsaknad av bärkraftiga uppgifter som talar i annan riktning, kunna läggas till grund för bedömningen enligt hovrätten. Frågan var då vilka uppgifter som talade i en annan riktning. Två av hyresgästens vittnen, som ingen av dem var verksamma i hyresgästsbolaget vid tidpunkten för delgivningen, uppgav att uppsägningshandlingen inte funnits med vid ett möte med hyresvärden i anledning av uppsägningen. Ett tredje av hyresgästens vittnen uppgav att en av hyresvärden undertecknad uppsägningshandling inte hade återfunnits i hans akt, varken vid tidpunkten för mötet eller därefter. Dock uppgav han att den uppsägningshandling som fanns ingiven i målet hela tiden hade funnits i akten, även vid tiden för mötet. Hovrätten anförde att det förhållandet att uppsägningshandlingen inte må ha varit med vid mötet inte kunde anses med någon styrka tala för att den inte ingick bland de handlingar som delgavs hyresgästen. Inte heller fanns det enligt hovrätten i övrigt någon bärkraftig utredning som talade i annan riktning än att delgivning skett. Hovrätten hade då att utgå från att även uppsägningshandlingen delgivits hyresgästen och vid denna bedömning var det inte tvistigt att hyresgästen sagts upp från hyresavtalet på korrekt sätt. Överklagandet bifölls och hyresgästen hade således att avflytta från lokalen. Vill du läsa mer >> Svea hovrätts dom meddelad i mål T Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 11

12 En hyresgästs begäran om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende lämnades utan bifall En man yrkade hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett gruppboende. Hyresnämnden bedömde hyran efter en allmän skälighetsbedömning grundad bl.a. på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten och det underlag som parterna hade lagt fram och lämnade hyresgästens talan utan bifall. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som hyresnämnden gjort och avslog hyresgästens talan. Enligt 55 hyreslagen ska hyran bestämmas till ett skäligt belopp om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek. Hyran är därvid inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Vid prövningen ska främst beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Med bruksvärde avses vad en lägenhet med hänsyn till beskaffenhet och förmåner samt övriga faktorer kan anses vara värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. För att lägenheter ska vara likvärdiga krävs att de i grova drag motsvarar varandra. I beslut av Svea Hovrätt meddelat den 8 oktober 2010, mål nr ÖH , behandlas frågan om hyressänkning avseende en bostadslägenhet i ett LSSboende anpassat för personer med särskilt vårdbehov (gruppboende). Hyresgästen yrkade hos hyresnämnden att hyran för bostadslägenheten i ett gruppboende skulle sänkas från kr per månad till kr per månad inklusive el eftersom gemensamhetsytorna inte skulle räknas in i underlaget. För det fall gemensamhetsytorna skulle räknas in yrkades att hyran skulle sänkas till kr per månad. Han hade vidare yrkat att villkorsändringen skulle gälla från det att hyresförhållandet inleddes, dvs. den 1 november Som skäl för att hyressänkningen skulle gälla retroaktivt anförde hyresgästen att någon hyresförhandling inte ägde rum vid förhyrningen. Vidare anförde han att gemensamhetsytorna användes mest av personalen vid gruppboendet och inte av hyresgästen samt att det finns lägenheter i gruppboendet som har lägre hyra än de andra. Hyresgästen åberopade ett blockhyresavtal som jämförelsematerial. Hyresvärden, som utgjordes av en kommun, bestred yrkandet och ändringstidpunkten samt ansåg att parterna hade kommit överens om hyran i oktober 2008 och att hyresvärden hade varit tydlig med att hyresgästerna behandlats lika. Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 12

13 Hyresvärden har enligt praxis rätt att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen och jämförelsehyrorna var framförhandlade den 28 maj 2008 enligt förhandlingsordning. Hyran som utgick låg i linje med den bruksvärdeshyra man kan få vid jämförelse med andra LSS-boenden och motsvarande lägenheter. Hyresnämnden konstaterade att det i praxis har godtagits att hyran för en lägenhet med vissa särskilda förmåner ligger avsevärt högre än hyran för i övrigt jämförbara lägenheter. Vidare hindrar inte den omständigheten att boendet har beviljats enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att värdet av tillgång till personal, gemensamhetsutrymmen och andra förmåner beaktas vid hyressättningen. Hyresnämnden fann att någon jämförelse med blockhyresavtalet redan pga. skillnaden i storlek inte kunde göras. Gällande de lägenheter som finns i gruppboendet och som hade lägre hyra var dessa att betrakta som undantagsfall eftersom de skulle höjas successivt och var inte representativa för vad som kan antas utgöra bruksvärdet för lägenheterna. Hyresvärden hade jämfört med lägenheter i AB Täbyhus och LSS-lägenheter i Vallentuna. LSS-lägenheterna i Vallentuna på 1 rok var 30, 40 respektive 41 kvm och hade en månadshyra på kr, kr respektive kr. Någon besiktigning hade inte gjorts. Hyresnämnden fann sig hänvisad till att med beaktande av vad parterna anfört och åberopat göra en skälighetsbedömning grundad på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten, varvid de vanliga lägenheterna hos AB Täbyhus samt LSS-lägenheterna i Vallentuna kunde tjäna som bakgrundsmaterial. Vid jämförelse främst med dessa senare lägenheter fann hyresnämnden att månadshyran för prövningslägenheten var skälig. Hyresgästens talan skulle därför lämnas utan bifall. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut samt åberopade ytterligare skriftlig bevisning. Han åberopade även vittnesförhör med två personer. Hovrätten konstaterade att hyresnämnden gjort sin bedömning av hyran efter en allmän skälighetsbedömning grundad bl.a. på nämndens allmänna kännedom om hyresläget på orten och det underlag som parterna har lagt fram och gjorde samma bedömning som hyresnämnden gjort. Vid en sådan allmän skälighetsbedömning var de åberopade vittnesförhören enligt hovrätten obehövliga och skulle därför avvisas. Hovrätten lämnade således hyresgästens talan utan bifall. Vill du läsa mer >> Svea Hovrätts beslut i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 13

14 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 juli ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Oktober ,57 September ,60 Augusti ,06 Juli ,04 Juni ,97 Maj ,92 April ,36 Mars ,32 Februari ,59 Januari ,79 December ,69 November ,03 Oktober ,11 September ,35 Augusti ,42 Juli ,80 Juni ,17 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Kommande frukostmöten Vårens teman för frukostmöten är ännu inte färdigställda, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort. Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra frukostmöten Experten i Huset Nr 37 December 2010 / sid 14

15 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Biträdande jurist Petter Ingemarsson Ekonomi Katarina Heijbel Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Miria Montagner Ansvarig utgivare: Harry Steinmann Redaktion: Anders Hildebrand och Petter Ingemarsson Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m E-post: Advokatfirman Steinmann AB, 2010 Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 40 / September 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 40 I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 49 / December 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 49 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för regeringens förslag till lagändring innebärande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kooperativ hyresrätt; SFS 2002:93 Utkom från trycket den 19 mars 2002 utfärdad den 7 mars 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2014 T 2031-13 KLAGANDE Hypestreetwear Aktiebolag i konkurs, 556491-4116 c/o TH Ombud: Advokat JO MOTPARTER 1. S:t Erik Försäkrings

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter.

Advokatsamfundet har beträffande dessa förslag följande kritiska synpunkter. R-2008/0578 Stockholm den 19 september 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/4174/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 maj 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Frågor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 51. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 51 / Juli 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 51. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 51 / Juli 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 51 / Juli 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 51 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för lagändringen i hyreslagen innebärande

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

Hyresförhandlingslagen

Hyresförhandlingslagen BENGT BILLQUIST LARS OLSSON Hyresförhandlingslagen (och anslutande lagstiftning) En kommentar NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Förkortningar 14 Inledning 15 Kommentarens innehäll 15 Grundläggande

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.

Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Hyreslagen Jordabalk (1970:994) Kap 12 Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1970:994#k12 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel avser avtal, genom vilka

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN

RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN RIKTLINJER FÖR LÄGENHETSBYTEN Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad. Rättsbildningen i bytesärenden sker hos landets

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Syftet med riktlinjerna En väl fungerande fastighetsmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. Mot denna bakgrund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske.

5. Fråga om att anta medlem. Har införts nytt stycke om kreditupplysning i syfte att upplysa den som söker medlemskap att så kan komma att ske. Kommentarer Stadgar Sida 1 av 5 2007-06-04 Kommentarer Stadgar Följande kommentarer är till stor del hämtade från HSBs PM framtaget av Kjell Ring i samarbete med HSB Skåne avseende förändringar i stadgar

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner M A R S 2 0 0 5 R Ä T T S F A L L S R E F E R A T #1 Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner I en anläggningsentreprenad hävde beställaren kontraktet med hänvisning till att entreprenören

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer