Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner vid kommunal hyresgaranti"

Transkript

1 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera människors bostadsproblem. Under flera år har det funnits sociala kontrakt i Katrinholm kommun och liksom i många andra kommuner har antalet sociala kontrakt ökat under flera år i kommunen. För utveckla arbetet med bostadssociala frågor har kommunledningsförvaltningen utarbetat ett förslag till system med kommunal hyresgaranti och riktlinjer för hanteringen av kommunal hyresgaranti. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och att få en hyresrätt med besittningsskydd. Kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar fastighetsägares hyresgästs skyldighet att betala hyran. Hyresgarantin innebär inte att hyresgästen kan underlåta att betala hyra. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att kräva tillbaka skulden från hyresgästen. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar. Kommunen tecknar enkel borgen innebärandes att kommunen blir betalningsskyldig först sedan fastighetsägare uttömt alla möjligheter att driva in skulden. Villkoren för att kommunen ska lämna hyresgaranti är bl.a. att den enskilde annars vägras förhyrning på grund av att försörjningsstöd inte godtagits som inkomst, att den enskilde får en bostad med besittningsrätt och att den enskilde ska kunna betala hyran. Verksamheten ska förvaltas av socialnämnden. Riktlinjerna innebär att kommunens borgensåtagande omfattar högst hyran under fem månader och under en tid av ett år från det åtagandet börjar gälla. Den enskilde kan beviljas max tre hyresgarantier under sin livstid. Rutiner vid kommunal hyresgaranti Kommunal hyresgaranti omfattar medborgare skrivna i s kommun. Fastighetsägare i s kommun har möjlighet att ansöka om kommunal hyresgaranti. En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunen att betala en hyresgästs hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och att få en hyresrätt med besittningsskydd.

2 2 (4) Villkor Villkoren för att kommunen ska lämna hyresgaranti är bl.a. att den bostadssökande har försörjningsstöd genom s kommun och har därigenom ekonomi samt inkomst för att klara av att betala hyra. Hyresgarantin är dock en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den enskilde som söker bostad får ett eget hyreskontrakt på en bostad. Ansökan ska göras i samarbete med hyresvärden. Den bostadssökande söker lägenhet enligt de villkor som gäller för övriga bostadssökande. Bostadssökande måste bevaka utbudet av lägenheter, göra intresseanmälningar och registrerar sig i eventuella marknadssystem. Kommunen ordnar således inte med bostaden. Krav för beviljande Vid ansökan gör hyresvärden en utvärdering av den bostadssökande som fått erbjudandet och som tackat ja till en specifik lägenhet. Värdegrunden är lika oavsett vem vilka som ska utvärderas. Vid de tillfällen då en bostadssökande kvalificerat sig till ett hyreskontrakt och har försörjningsstöd som del av eller enda inkomstkälla ska följande göras: Hyresvärdens fyller i en blankett Förfrågan om hyresgaranti och skickar den till utsedd utredare på kommun. Hyresvärdens säkerställer att den bostadssökande ger sitt medgivande till att förfrågan görs. Tjänsteman vid kommun återkommer med en respons inom 1-2 arbetsdagar där det framgår om hyresgarantin är beviljad eller inte. Om hyresgarantin beviljas erbjuder hyresvärdens den bostadssökande bostadskontrakt. Den bostadssökande måste således själv ha blivit erbjuden en lägenhet av en hyresvärd, men att hyresvärden kräver en borgensman. Vid Förfrågan om hyresgaranti gör s kommun via socialförvaltningen en bedömning för att se om den bostadssökande har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala för bostaden. Kommunen tittar på den bostadssökandes totala ekonomi och eventuella skulder samt betalningsanmärkningar. Bostadssökande som söker om kommunal hyresgaranti får inte ha förfallna hyresskulder. I behovsprövningen kontrolleras även att den bostadssökande inte har ett eget boende idag samt att den bostadssökande inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti. Hyra och hemförsäkring 1. Kvitto på senast betald hyra ska redovisas i samband med utbetalning/ansökan om försörjningsstöd. 2. Hyresgästen ska ha hemförsäkring tecknad av hyresgästen. Kvitto redovisas i samband med utbetalning/ansökan om försörjningsstöd.

3 3 (4) Hyresgarantins omfattning Hyresgarantin omfattar hyran under fem månader och gäller under ett år från och med kontraktsdag. Den enskilde kan beviljas max tre hyresgarantier under sin livstid. Hyresgarantin innebär inte att hyresgästen kan underlåta att betala hyra. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att kräva tillbaka skulden från hyresgästen. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar. Garantin omfattar kostnader även för de fall där individuell debitering tillämpas, exempelvis för uppvärmning och vatten. I övrigt gäller samma regler vid störningar, sen eller utebliven hyresinbetalning som för övriga hyresgäster. Ansökan I ansökan ska en skriftlig förklaring från hyresvärden bifogas om att den sökande inte får hyra bostaden om inte hyresgaranti ges. Inkomst, tillgångar och skulder skall styrkas med skriftligt underlag vilket ska bifogas ansökan. Lämpligt underlag för bedömning är kreditupplysning, lönespecifikationer, kontoutdrag mm. För fastighetsägaren/hyresvärden Utgångspunkten är de som bostadssökande många gånger klarar av hyresbetalningarna utan några problem men ändå uppfyller den bostadssökande inte riktigt de krav som hyresvärdar ställer på till exempel stabil inkomst. Genom en kommunal hyresgaranti kan hyresvärdar få en extra säkerhet och därigenom möjlighet att erbjuda lägenheter till en större kundkrets. En kommunal hyresgaranti är i första hand ett stöd till den bostadssökande. Om det finns en potentiell hyresgäst där hyresvärden ser ett behov av en hyresgaranti bör hyresvärden meddela den potentiella hyresgästen detta och den personen i sin tur godkänner ansökan om hyresgaranti hos kommunen. Avhysning s kommun ersätter hyresvärden för kostnader i samband med avhysning som till exempel kostnader för tingsrätt och delgivningsmän. Information Hyresvärden ska verka för att s kommun ska få tidiga signaler vid störningar eller hyresskulder. Målet med detta är att kommunen i samråd med hyresvärden ska bedriva ett strukturerat arbete för ett hållbart boende. Vid eventuell misskötsel ska kommunen skyndsamt vidta åtgärder för att ge hushållet stöd. Vid upprepad misskötsel tillämpas hyresvärdens ordinarie riktlinjer och rutiner. Hyresgarantins omfattning Hyresgarantin omfattar hyran under fem månader och gäller under ett år från och med kontraktsdag. Därefter upphör s kommuns åtagande.

4 4 (4) Övergång från sociala kontrakt till hyresgaranti I samband med införandet av systemet med kommunal hyresgaranti ska socialförvaltningen gå igenom befintliga sociala kontrakt och använda hyresgarantin för att omvandla dem som går till förstahandskontrakt. Sociala kontrakt kan i undantagsfall kvarstå vid provboende, tidigare vräkning eller utslussning från institution. Detta är dock undantagsfall och bedömningen görs av socialförvaltningen. Jenny Bolander Förvaltningschef

5 Rutiner sociala kontrakt - beslut fattas av verksamhetschef, försörjningsstöd - träff mellan beslutsfattare, sökande och bostadssamordnare. Genomgång av socialnämndens kontrakt och påskrift medgivande till kontakt med fastighetsägare - bostadssamordnare kontaktar fastighetsägare som nämnden samarbetar med - när bostad kan erbjudas äger möte rum mellan fastighetsägare, sökande och bostadssamordnare. - vid OK från fastighetsägare skriver bostadssamordnare ett förstahandskontrakt med fastighetsägare. - bostadssamordnare tecknar en hemförsäkring, med i första hand, Moderna Försäkringar. Denna försäkring tecknas helårsvis och påförs hyran månad för månad. - bostadssamordnare skriver ett andrahandskontrakt med sökande, gärna tillsammans med aktuell beslutsfattare. Kontraktsskrivningen innehåller följande: Medgivande om hemförsäkring, Kontrakt (2 ex) med eventuella tilläggsvillkor, Besittningsrätten avtalas bort Genomgång av besiktningsprotokoll, Information om fastighetsägare, regler-och villkor, Sökande informeras om att han/hon själv måste teckna sitt eget elabonnemang. Sökande undertecknar medgivande om nyckelkvittens, en av dessa nycklar behåller nämnden som hyresvärd, Sökande uppmanas att noga gå igenom besiktningsprotokoll vid tillträde av lgh. - kopior på kontrakt och besiktningsprotokoll till handläggare. Avståendet från besittningsrätten (original) och kopia på hyreskontrakt skickas till arrende- och hyresnämnden i Västerås. Kontrakt med tillhörande handlingar förvaras hos bostadssamordnare. - boendelista justeras till administration och arkiv. Nyckel hängs in på aktuellt nummer i nyckelskåp (arkiv). - bostadssamordnare har skyldighet att hålla alla listor uppdaterade och förse övriga involverade med dessa. - Handläggare ansvarar och initierar uppföljning av beslut var tredje månad. Uppföljning sker tillsammans med bostadssamordnare/boendestöd (om behov finns) - Vid klagomål och störningar, tätare uppföljningar med fastighetsägare och handläggare/boendestöd - Vid uteblivna hyresinbetalningar kontaktas handläggare alternativ kravbrev (om person är självförsörjande) Administratör är ansvarig

6 - skriva anmodan om rättelse /varningsbrev/uppsägningar. Administratör/ bostadssamordnare ansvarig. - förnya/flytta om hemförsäkringar varje helår. Administratör (kontrakt tecknade efter 1/1 2011), handläggare ansvarig för resterande kontrakt - bostadssamordnare initierar förfrågan om eget kontrakt om rätt förutsättningar föreligger. Normalt sett ett år efter kontraktsskrivning. Handläggaren meddelar bostadssamordnare när det har gått ett år. - vid omflyttningar, uppsägningar och eget kontrakt, besiktningar med fastighetsägare och bostadssamordnare. Utskick till sökande med bl.a. en städlista. Besiktningar vid in flytt och utflytt ska vara skriftliga och påskrivna av bostadssamordnare. Ska läggas i akt - avsluta kontrakt, återlämna nycklar. Bostadssamordnare ansvarig

7 Rutin sociala kontrakt Rutin uppföljningar sociala kontrakt Uppföljning ska ske minst var 6:e månad. Vid behov var 3:e månad eller oftare Uppföljning initieras av är socialsekreterare som avgör vilka som skall vara med tex ev boendestödjare, fastighetsägare, boendesamordnare, verksamhetsledare eller/och verksamhetschef. Uppföljning ska ske i bostaden. Tänk på att inte göra hembesök själv utan ta med en handläggare. Om hembesök måste göras själv ska en riskanalys göras av chef. Vad skall följas upp: - Genomförandeplan - Har förutsättningar förändrats: Familjebild, fysisk/psykisk hälsa, sysselsättning, försörjning - Status på bostaden: förslitningar, skadegörelse ( titta på besiktningsprotokoll) - Skötsel av bostad, kontakt med fastighetsägaren, föreligger misskötsel, störningar etc. - Ekonomi: Gamla skulder, finns avbetalningsplan, har det blivit nya skulder, erbjud om behov finns budget och skuldrådgivning, förmedlingsmedel. Överväg om det finns behov av god man/förvaltare, hjälp till med ansökan. - Har klienten skött inbetalningar av hyra och hemförsäkringen, koll med hyresadministratör - Hur ska sökande kunna få ett eget kontrakt? - Vad gör sökande för att få ett eget kontrakt? Ny genomförandeplan ska upprättas med tid uppföljning Överväg om det är det möjligt att ansöka om eget kontrakt. Handläggare tar kontakt med bostadssamordnare. I de fall där klienten skött sin bostad, har reglerat skulder kan det bli aktuellt med en ansökan om eget kontrakt Nina Överkvist Verksamhetschef

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad?

Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad? Rapport 2013:21 REGERINGSUPPDRAG Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad? redovisning av regeringsuppdrag att undersöka hur förutsättningarna för privatuthyrning av bostäder

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer