Paragrafer Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00"

Transkript

1 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer Närvarande ledamöter Håkan Norrgård Ola Janfjäll Christer Daweu Jörgen Johansson Terje Gunnarson Leif Falkenstedt David Peña Pehr-Anders Waern Icke närvarande ledamöter Gunvor Lillan Wallén Stig Hägerstrand Protokolljustering Tid för justering Christer Daweu sekreterare

2 Sid 2 av 8 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO 36. Sammanträdet öppnas Håkan Norrgård öppnade sammanträdet kl 13, Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning. 38. Närvaro Närvarande ledamöter framgår av upprättad närvaroförteckning. Det konstaterades att styrelsen är beslutför. Det antecknades att Gunvor Lillan Wallén och Stig Hägerstrand har anmält förhinder och att justerar dagens protokoll KONSTITUERING 39. Styrelsen På årsmötet den 25 mars 2006 valdes ordförande och övriga ledamöter till föreningsstyrelsen. Styrelsen har sedan att inom sig utse övriga styrelseposter. Föreslogs att Terje Gunnarson utses som vice ordförande. Föreslogs att Christer Daweu utses som sekreterare. Föreslogs att Pehr-Anders Waern utses som vice sekreterare. att som sekreterare utse Christer Daweu

3 Sid 3 av 8 som vice ordförande utse Terje Gunnarson som vice sekreterare utse Pehr Anders Waern Det antecknades att årsmötet till föreningsordförande valt Håkan Norrgård och till vid årsmötet 2005 valdes Ola Janfjäll till kassör. 40. Adjungering Föreslogs att till styrelsen adjungera Rolf Falk i frågor som rör Svenska Bostäder. adjungera Rolf Falk. 41. Arbetsutskott Föreslogs att till arbetsutskott utse Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu. att till arbetsutskottet utse Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu. 42. Teckningsrätt m m Grunden för tecknings- och attesträtt i föreningen är att tre styrelseledamöter (ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig) tecknar firman två i förening. Vad gäller attesträtten föreslås att ordföranden, sekreteraren och den ekonomiansvarige var för sig har attesträtt. Vad gäller attesträtten för DHPkontot och projektet PUR äger även Marianne Atteskär attesträtt. att Hyresgästföreningen Syd-Ost tecknas av Håkan Norrgård Ola Janfjäll och Christer Daweu två i förening.

4 Sid 4 av 8 att Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu var för sig har attesträtt. att för DHP-kontot och projektet PUR äger även Marianne Atteskär attesträtt. att förutom tredje att-satsen ovan äger regionkontoret ingen attesträtt. Det antecknades att Terje Gunnarson i egenskap av regionstyrelsens ordförande har teckningsrätt. Det antecknades att beslut om teckningsrätt och attesträtt omedelbart justerades. 43. Verksamhetsindelning Vid föreningens verksamhets- och budgetmöte i oktober lades grunden för verksamheten Föreningsstyrelsen har därefter fastställt verksamhetsplanen. Förelåg förslag om indelning i ansvarsområden och ansvariga för dessa. att till ansvarsområde Bildning Föreningsexpeditionen och Servicestationerna Årsmöte och verksamhetskonferens, styrelsens arbete Integrationsfrågor Förhandlingsverksamhet - Svenska Bostäder - Stockholmshem - Familjebostäder - Stadsholmen - Privata Information och dokumentation Projekt utse Håkan Norrgård Leif Falkenstedt Pehr-Anders Waern Christer Daweu Håkan Norrgård Ola Janfjäll David Peña Jörgen Johansson Rolf Falk Leif Falkenstedt Jörgen Johansson Jörgen Johansson Christer Daweu Ola Janfjäll Terje Gunnarson

5 LH Medlemsvård Ekonomi Remisser Opinionsbildning och bostadspolitik Sid 5 av 8 Pehr-Anders Waern Gunvor Lillan Wallén Ola Janfjäll Stig Hägerstrand 44. Handkassa För mindre kontanta inköp föreslås en handkassa för föreningsstyrelsen och en för projektet PUR att Ola Janfjäll skall han en handkassa på /ettusen/ kronor och att Sven Löfberg skall ha en handkassa på /ettusen/ kronor Det antecknades att beslutet om handkassa omedelbart justerades. 45. Brevpapper, visitkort, kuvert Föreslogs att föreningen skaffar egna kuvert med avsändaradress Föreslogs att föreningen skaffar personliga visitkort till styrelsemedlemmarna. Föreslogs att ta fram brevpappersmallar som överensstämmer med Hyresgästföreningens grafiska profil. att trycka egna kuvert med avsändaradress och visitkort till styrelsens medlemmar att ta fram brevpappersmallar som överensstämmer med Hyresgästföreningens grafiska profil.

6 Sid 6 av Projektansökan, Spindelnätet Till föreningsstyrelsen har inkommit en projektansökan gällande Spindelprojektet. Då förslaget är ganska omfattande och bl a innehåller anställd personal föreslås att överlämna handläggningen till regionen att överlåta handläggningen av projektansökan gällande Spindelprojektet till regionstyrelsen. 47. Kartläggning av lokala hyresgästföreningar inom Syd-Osts verksamhetsområde Föreningsstyrelsen uppdrog åt Pehr-Anders Waern att handlägga frågan kring så kallade vita fläckar vad gäller LH inom föreningens verksamhetsområde. 48. Revisionsanmärkning Revisorerna har gjort en granskning av Lokala hyresgästföreningen Vävstolen av vilken bland annat följande framgår. I styrelseprotokoll noteras att föreningen bedrivit verksamhet med projektpengar från Stockholmshem. Dessa projekt har ej redovisats i föreningens löpande verksamhet. I övrigt noteras kostnader för el, lokal, tele och möten samt en resa till Dragets kanal ( kronor). Denna har kommenterats i styrelseprotokoll. Vidare har noterats en julfest kronor samt en räkfest kronor, arbetsersättning 200 kronor och musik arrangemang kronor (Erik Gadd i styrelsen). Revisorernas bedömning att verksamhetsplanen och styrelseprotokoll generellt kan förbättras och struktureras så att det klart framgår av styrelseprotokollen vilka aktiviteter som planeras att genomföras och därtill hörande budget. Vidare att genomförda aktiviteter följs upp både vad gäller medlemsnytta och ekonomiskt utfall. Den löpande bokföring har generellt handlagts korrekt dock med vissa undantag för ett antal bristfälliga underlag såsom hänförligt till aktiviteter och

7 Sid 7 av 8 kostnader vilkas rörelsetillhörighet därmed kan ifrågasättas. I övrigt noteras att föreningen bedriver omfattande solarie- och bastuverksamhet vilket kan leda till en bedömning att man bedriver rörelseverksamhet (skatt och moms). Föreningsstyrelsen konstaterar att det är upp till de boende vad som skall göras med fritidsmedel och att det är en relation mellan bostadsbolaget och den lokala hyresgästföreningen och inte mellan LH och Hyresgästförening eller Region. All ekonomi i en LH skall hållas under samma tak. Föreningen kommer på en LH-konferens hösten 2006 att informera bland annat om riskerna och reglerna kring att driva rörelseverksamhet inom en LH. Det antecknades att Christer Daweu inte deltog i handläggningen av revisorernas granskning. 49. LH i Rågsved Ett antal lokala hyresgästföreningar inom Snösätra i Rågsved ha bett om föreningsstyrelsens godkännande till sammanslagning Föreningsstyrelsen godkänner sammanslagningen och uppdrar åt Henrik Person att handlägga frågan för föreningens sida. 50. Mötesdagar fram till nästa årsmöte. Föreslogs att styrelsens sammanträden skall förläggas, som tidigare, till andra måndagen i månaden kl 18,30 med följande undantag, i juli inget sammanträde i augusti tredje måndagen i augusti och december startar sammanträdet kl 17,30. att föreningsstyrelsens sammanträden skall hållas andra måndagen i månaden kl 18,30 med undantag för juli då inget sammanträde hålls, augusti då

8 Sid 8 av 8 sammanträde hålls den tredje måndagen och att sammanträdena i augusti och december startar kl 17,30 att styrelsemedlemmarna, Rolf Falk och Henry Nilsson skall anses kallade. 51. Styrelsens arvode. Årsmötet beslutade att kostnads- och arvodesersättning för styrelsen skall vara kr att fritt fördela inom styrelsen. Föreslogs att underlaget för styrelsearvodet skall, som tidigare, vara pinnar. att styrelsens arvode, inom ramen för av årsmötet beslutat belopp, skall fördelas mellan styrelsens ledamöter efter nedlagt arbete redovisat enligt systemet med pinnar. NÄSTA 52 Nästa styrelsesammanträde Nästa sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost skall hållas måndagen den 103 april 2007 kl på föreningsexpeditionen 53 Avslut Håkan Norrgård avslutade sammanträdet kl 14,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer