Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun"

Transkript

1 PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Förhandskopia xx

2 PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Kund Elgiganten Logistik AB Möbelvägen JÖNKÖPING Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Daniel Lundby, Elgiganten Logistik AB Reino Erixon, WSP Samhällsbyggnad 2 (23)

3 Innehåll 1 INLEDNING 4 2 LOGISTIK OCH HANTERING AV YTOR I NULÄGET 4 3 TRAFIKFLÖDEN OCH LOGISTIK TRAFIKFLÖDEN LOGISTIK M.M ALTERNATIVA UTFORMNINGSFÖRSLAG ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV (23)

4 1 Inledning I samband med Elgigantens planerade utbyggnad av ett nytt höglager som skall förläggas längs den östra sidan av fastigheten önskar man även förbättra logistiken inom fastigheten/tomten. Den planerade utbyggnaden framgår av bild 1.1 nedan Bild 1.1 Illustration av planerad utbyggnad. 2 Logistik och hantering av ytor i nuläget I nuläget sker all in- och utfart till terminalen av lastbilar via Soffvägen till en gemensam vaktbyggnad/gate för kontroll av fordonen. In- och utpassage sker via en fil för inkommande och en fil för utgående lastbilar. Byggnaden är placerad centriskt i norra änden av fastigheten, längs med befintligt järnvägsutdragsspår för grannfastigheten Ikea:s lager norr om anläggningen. Gods till och från terminalen kan även angöra fastigheten via järnväg, vilken ansluter i norra delen av terminalbyggnaden. Personbilsparkeringen har egen in- och utfart från Möbelvägen. Noteras kan att det i anslutning till fastigheten även finns busshållplatser, såväl i söder som i norr som trafikeras av Jönköpings länstrafik, vilket möjliggör att nå området med kollektivtrafik. Se även bild 2.1 nedan. 4 (23)

5 UPPSTÄLLNINGS- PLATSER UPPSTÄLL- NINGSPLATS VAKT FÖR IN OCH UTGÅENDE GODS SOFFVÄGEN JÄRNVÄGS- ANSLUTNING INLASTNING BOK- STAVSPORTAR PERSONBILS- PARKERING INLASTNING BCD2-PORTAR PLOMBERING UT- GÅENDE GODS HUVUDENTRÉ BCD1-BYGGNAD FÖR FRAKTSEDLAR UTLASTNINGS- PORTAR ANSL. SOM NU ÄR STÄNGD Bild 2.1 Översiktsbild över Elgigantens fastighet som är belägen inom Torsviks industriområde. Bild 2.2 I nuläget sker all in- och utfart av lastbilar via en gemensam vaktbyggnad. För den ankommande trafiken sker här i första hand endast en kontroll av att bilens registreringsnummer stämmer med bokningen/föranmälan. 5 (23)

6 Därefter åker lastbilen till området för lossning och chauffören kontaktar lossningspersonalen. Här sker även den fortsatta ankomstkontrollen (att fraktsedlar stämmer med godset). Av personalen erhåller chauffören sedan en transponder ( puck ) som visar vilken port han skall angöra och ett meddelade erhålls sedan när han skall köra fram till porten för lossning. Lossning av inkommande gods sker antingen via bokstavsportarna (C-N, 12 stycken portar) som är belägna på norra sidan eller via BCD2- portarna (Boking, Checking, Department, 20 stycken portar (nr 54-73)) på östra sidan av byggnaden. I anslutning till dessa områden/portar finns ca 5 (i närheten av kontorsbyggnaden) respektive ca 13 stycken uppställningsplatser. Bild 2.3 Bokstavsportarna på norra sidan av fastigheten som hanterar både inkommande och utgående gods. Bild 2.4 BCD2-portarna på östra sidan av fastigheten som hanterar inkommande gods. 6 (23)

7 Om chauffören kommer tidigt till terminalen finns även inom terminalområdet uppställningsytor (A-parkering, med som max ca 30 platser varav 26 platser är uppmålade) där de kan övernatta. Det är inte tillåtet att övernatta mer än 1 natt. Utgående gods lastas ut via portarna (52 stycken) på västra sidan av byggnaden eller via bokstavsportarna på norra sidan. I södra delen finns även 8 stycken uppställningsplatser (E-parkeringen) som är belägna i anslutning till matsalen samt ca 6 platser (F-parkeringen, mellan belysningsmasterna) i anslutning till portarna (parallellt med Möbelvägen). De lastbilar som skall plomberas kör sedan vidare till en särskild uppställningsplats. Bild 2.5 Utlastning av gods sker via portarna på västra sidan av fastigheten. Plombering av utgående lastbilar sköts i huvudsak via en separat vaktbyggnad som är placerad inom den västra delen av fastigheten (parallellt med Möbelvägen) medan fraktsedlar hämtas i BCD1-byggnaden som är belägen mittemot vaktbyggnaden. Ofta uppstår det köer utefter staket i samband med plomberingen. Under lågsäsong och under vissa tider under förmiddagar sker plombering hos vakten som är placerad vid in- och utfartskontrollen. Vid utfarten sker i nuläget ingen stickprovskontroll, men på sikt kan detta bli aktuellt. 7 (23)

8 Bild 2.6 Avgående lastbilar som väntar på att bli plomberade. Då tidsmarginalerna är små utgör i nuläget in- och utfarten en flaskhals. Om det uppstår några oväntade problem (t.ex. om all dokumentation inte stämmer) med någon lastbil så uppstår köer som bland annat medför att bokstavsportarna bli blockerade och som därmed inte kan angöras, vilket i sin tur leder till ytterligare problem. Bild 2.7 I söder finns även en uppställningsplats (D-parkeringen) för containrar och lastbilssläp (33 stycken platser). Personalparkeringen är belägen strax norr om fastigheten. Antalet platser bedöms enligt Elgiganten i huvudsak motsvara behovet, dock kan det ibland i samband med 8 (23)

9 att skiften börjar/slutar tillfälligtvis uppstå problem med att hitta parkeringsplats. Störst belastning har parkeringsplatsen vid skiftbytet vid 15-tiden. Noteras skall att huvuddelen av personalen har sina arbetsplatser förlagda till den mellersta och södra delen av fastigheten. Bild 2.8 Personalparkeringen är belägen norr om terminalbyggnaden. 3 Trafikflöden och logistik 3.1 Trafikflöden I nuläget är högsta antalet inkommande lastbilar ca 123 fordon/dygn medan antalet avgående lastbilar är 119 fordon/dygn (uppmättes i december år 2013). Under ett medeldygn anländer i nuläget 81 stycken lastbilar med gods till Elgigantens lager medan antalet lastbilar som kommer till lagret för att hämta gods för vidare transport till affärerna uppgår till 65 stycken. Normalt är antalet inkommande lastbilar som högst under november månad medan antalet utgående lastbilar är som störst under december. Fram till år 2020 förväntar Elgiganten en trafikökning med ca 5 % per år. Detta innebär att antalet inkommande fordon (maxflöde) då beräknas uppgår till ca 123*1,05 7 = 123*1.41 = 173 stycken och antalet avgående fordon till 119*1,05 7 = 119*1.41 = 167 stycken. Detta innebär alltså att antalet inkommande respektive avgående fordon under maxdygnet är relativt lika. 9 (23)

10 3.2 Logistik m.m. Följande förutsättningar gäller bland annat: I medel uppehåller sig ett fordon som skall lossa gods ca 2 timmar inom terminalområdet. Någon begränsning finns dock inte i nuläget för hur tidigt ett fordon får ankomma till terminalen. Ett fordon (chaufförsbundet, ca 70 % av transporterna) som kommer för lastning uppehåller ca 2,5 timmar inom terminalområdet. Ett fordon (ej chaufförsbundet, ca 30 % av transporterna) som kommer för att lämna respektive hämta en container uppehåller sig ca 0,5 timmar inom området. I huvudsak kommer ankommande gods mellan kl Man kan lossa ca 8-9 stycken fordon/timma. I förhållande till avgående fordon så är de ankommande fordonen mer jämt fördelade över tiden. Avgående fordon är relativt jämt fördelade mellan kl medan det mellan kl är ett färre antal/timma som lämnar terminalen. Själva in- och utpassagen hos vakten tar ca 2 min (identitets - och registreringsnummerkontroll). Att plombera en lastbil tar i snitt ca 5 minuter. Om en föranmäld lastbil inte ankommer enligt den bokade tiden finns möjlighet till att ta in en annan lastbil. Lastbilar får högst stå en natt på uppställningsplatsen (A-parkeringen). Inom området finns dragbilar som drar fram släp och containrar från uppställningsplatsen i söder för lastning. Järnvägen trafikeras ca 3 ggr/dygn (mellan , och vid tiden). Utlastning sker mestadels via 10 stycken portar där lastbilarna har samma avgångstid. Transponders ( puckar ) täcker i nuläget i huvudsak endast området ut mot E4:an. När lastbilen ankommer till porten tar lossningspersonal hand om transponden. Vakten inne i huvudbyggnaden har inget med godstransporterna att göra. Nybyggnaden beräknas medföra att portar kommer att försvinna. Nya portar kommer därmed att behöva tas upp, preliminärt i nära anslutning till den planerade tillbyggnaden. Antalet inkommande respektive avgående lastbilar är i medel under maxdygnet i nuläget ca 123/16 = 8 stycken/timma respektive 119/17 = 7 stycken/timma. Under ett medeldygn uppgår motsvarande värde till 81/16 = 5 stycken/timma respektive 65/17 = 4 stycken/timma. År 2020 förväntas att antalet inkommande respektive avgående lastbilar under maxdygnet i medel är 173/16 = 11 stycken/timma respektive 167/17 = 10 stycken/timma. Under ett medeldygn uppgår motsvarande värde till 10 (23)

11 (81*1.41)/16 = 7 stycken/timma respektive (65*1.41)/17 = 5 stycken/timma. På sikt bedöms att antalet lastbilar med utgående gods kommer att öka, då det bedöms bli mindre volym per lastbil för att kunna kundanpassa transporterna. 4 Alternativa utformningsförslag Viktigt är att eventuella temporära lösningar skall kunna ingå som en del i den framtida långsiktiga helhetslösningen. 4.1 Alternativ 1 Utformningsförslaget innebär bland annat att en gemensam vaktbyggnad/gate anläggs för såväl in- och utfartskontroll som för plombering. En betydligt längre infartsväg tillskapas som minskar risken för att lastbilar skall behöva ställas upp längs med Soffvägen. Nuvarande utfart från personbilsparkeringen föreslås stängas. Risken för att nuvarande konfliktyta i anslutning till bokstavsparkeringen skall bli blockerad reduceras betydligt när utfarten flyttas längre väster ut och nya/fler uppställningsytor erhålls. Det tillskaps även mer yta för uppställning av utgående lastbilar med gods. Antalet parkeringsplatser för personbilar kommer i norr minska från ca 390 till ca , d.v.s. 262 platser. Se bild nedan. 11 (23)

12 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 1, delen i norr. För att kompensera för detta föreslås att en personbilsparkering som rymmer ca 110 parkeringsplatser tillskapas i söder med anslutning från Möbelvägen (kräver tillstånd från /Trafikverket). Då personalbehovet är störst i södra delen av byggnaden kommer många anställda att erhålla en närmare väg till sin arbetsplats. Se även bild nedan. 12 (23)

13 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 1, delen i söder. Alternativet medför att köutrymme för ca 9-10 stycken lastbilar erhålls innan Soffvägen behöver tas i anspråk. I anslutning till vaktbyggnaden erhålls dessutom ytterligare 3 stycken uppställningsplatser. Antalet separata uppställningsplatser för avgående lastbilar med gods uppgår till ca 9 stycken och för lastbilar som lämnat gods till ca 12 stycken dessutom ryms 2 stycken lastbilar i anslutning till vaktbyggnaden, d.v.s. sammanlagt 23 stycken platser. Då in- och utfartskontrollen flyttas längre väster ut kan täckningen för transpondrarna komma att behöva förstärkas upp. 13 (23)

14 4.2 Alternativ 2 I förhållande till alternativ 1 erhålls enligt detta alternativ ytterligare ett körfält för ankommande lastbilar, vilket rymmer ca 5-6 stycken fordon. Se även bild nedan. Alternativ 2 innebär även att två filer för utfart och plombering tillskapas, som kan nyttjas vid högtrafik. Befintlig vaktkur förutsätts kunna återanvändas. En eventuell alternativ möjlighet är att kunna nyttja ena utfartsfilen även för infart om så önskas vid vissa tillfällen om köbildning av någon anledning skulle uppstå även vid infart. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 2. Alternativet medför i förhållande till alternativ 1 att antalet parkeringsplatser för personbilar minskar på huvudparkeringen från ca 262 stycken till ca 227 stycken, d.v.s. med 35 stycken parkeringsplatser. Båda alternativen ger ett betydlig robustare in- och utfartssystem som tål viss köbildning, utan att olägenheter uppstår för övriga verksamheter/fordonsrörelser inom området. 14 (23)

15 4.3 Alternativ 3 Alternativ 3 är en vidareutveckling av i huvudsak alternativ 2 enligt ovan. Skillnaden är framförallt att i detta alternativ erhålls fler parkeringsplatser för personbilar (350 stycken i förhållande till 227 stycken) genom att delar av nuvarande yta som används som uppställningsplatser (A-parkeringen) tas i anspråk och att antalet uppställningsplatser för avgående fordon minskar från 12 till 8 stycken. Förslaget innebär att det även efter ombyggnaden ryms ca 13 uppställningsplatser inom eller i anslutning till nuvarande A-parkeringen. Nya uppställningsplatser (62 stycken) tillskapas i norr längs i huvudsak den östra fasaden. Åtgärden kräver dock att ytan för den befintliga dagvattendammen/branddammen tas i anspråk. Detta medför att ytterligare mark behöver förvärvas och att de befintliga kommunala VA-ledningarna (V 400, TS 225 och TS125) kan komma att behöva flyttas på en betydligt längre sträcka än vad som erfordras för själva tillbyggnaden av lagret. Möjlighet finns även att ta ytterligare yta i anspråk från uppställningsytan och därigenom kunna erhålla fler parkeringsplatser för personbilar. Se även bild nedan. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i norr. 15 (23)

16 I söder finns möjlighet till att utöka antalet uppställningsplatser från nuvarande 33 till ca 96 stycken platser. Förslaget innebär även att jordtäckning erhålls runt befintlig sprinkleranläggning, vilken är positivt med hänsyn till frysrisken. Om bedömningen är att dessa uppställningsplatser i söder räcker för hela terminalområdet kan uppställningsplatserna i norr utgå och därmed behöver inte ytterligare mark förvärvas och behovet av att flytta VA-ledningarna på en längre sträcka än vad som erfordras för själva tillbyggnaden utgår. Se även bild nedan. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i söder, vinkelrätt parkering längs den östra fasaden. Ett alternativt utförande av uppställningsplatserna i anslutning till den östra fasaden framgår av bild nedan. Denna utformning är t.ex. lämplig som en mer korttidsuppställningsplats, då den är lättare att angöra respektive att lämna eftersom den inte kräver att man backar. I förhållande till ovanstående alternativ minskar antalet uppställningsplatser med 10 stycken, dvs till sammantaget 86 stycken. 16 (23)

17 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i söder med snedställda parkeringsplatser längs den östra sidan av byggnaden. En variant av in- och utpassage är även möjlig där all trafik inom området hänvisas till att i huvudsak komma in- och ut längs med Möbelvägen, vilket innebär en begränsad körtrafik sker tvärs entrépassagen för gående från parkeringen till huvudentrén. Detta ger högre säkerhet för gående, men med ett ökat trafikarbete inom området med många möten mellan lastbilar. T.ex. erhålls en konfliktyta mellan lastbilar som håller på att angöra portar för avgående gods och för lastbilar som är på väg in med gods. Denna variant bedöms medföra ett mindre robust transport-/logistiksystem inom området. Se även bild nedan. För att tillskapa fler parkringsplatser för personbilar kan antalet uppställningsplatser i anslutning till utfarten minskas. Se bild och nedan. 17 (23)

18 Bild Alternativt utformningsförslag med 4 stycken uppställningsplatser i anslutning till utfarten för fordon som varit och lämnat gods. Alternativet medför i förhållande till alternativ 3 att ytterligare ca 15 stycken parkeringsplatser erhålls för personbilar men samtidigt minskar antalet uppställningsplatser i anslutning till utfarten för lastbilar som varit och lämnat gods från 8 till 4 stycken. 18 (23)

19 Bild Alternativt utformningsförslag utan uppställningsplatser i anslutning till utfarten för fordon som varit och lämnat gods. Alternativet medför i förhållande till alternativ 3 att ytterligare ca 39 stycken parkeringsplatser tillskapas för personbilar men inga uppställningsplatser erhålls i anslutning till utfarten för utgående lastbilar som varit och lämnat gods. Ytterligare ett alternativ till att utformning av parkeringsplatser för personbilar att de 13 uppställningsplatserna enligt alternativ 3 tas i anspråk samtidigt som en delyta undviks att byggas ut med hänsyn till befintliga VA-ledningar passerar genom område. I förhållande till alternativ 3 minskar antalet parkeringsplatser med 4 stycken. Se även bild nedan. 19 (23)

20 Bild Alternativt utformningsförslag med ändrad personbilsparkering i öster i förhållande till alternativ (23)

21 4.4 Alternativ 4 Alternativet innebär att inga lastbilar längre kommer att kunna passera förbi längs den norra fasaden utan samtliga lastbilar (såväl ankommande som avgående) kommer att bli hänvisade till att köra längs den västra fasaden, vilket innebär en ökad körlängd för att t.ex. nå BCD2-portarna och Bokstavsportarna. Även i detta alternativ erhålls två utfarter för avgående lastbilar. Utformningen medför även att inga avgående lastbilar längre kommer att stå i vägen och blockera angöringen till Bokstavsportarna. Vidare erhålls en ökad trafiksäkerhet för t.ex. personalen, som inte längre kommer att behöva korsa någon körbana för den tunga trafiken, när de skall till sina arbetsplatser via huvudentrén. Antalet uppställningsplatser för ankommande fordon efter vaktbyggnaden, t.ex. för lastbilar vars dokumentation inte stämmer, har i förhållande till alternativ 3 ökats från 3 stycken till 7 stycken medan antalet platser för utgående lastbilar har ökats från 9 stycken till 14 stycken. Antalet parkeringsplatser för personbilar uppgår till ca 446 stycken. Bild Utformningsförslag enligt alternativ (23)

22 Alternativet 4 förutsätter ingen utbyggnad sker i nordöstra hörnet, t.ex. görs ingen påverkan av befintlig damm och inte heller erfordras någon flyttning av VAledningar tillhörande (V400, TS225 och TS125) på denna del. Den östra delen av personbilsparkeringen kommer att delvis hamna över Jönköpings kommuns VA-ledningar (V 225 och TS 125). Se även figur nedan. Nuvarande markyta mellan spåren är idag en grop med en brunn med kupolsil i botten och befintlig ravin är redan kulverterad genom både grop och de två järnvägsbankarna. Även kommunens ledning är förlagd i skyddsrör varför en uppfyllning med höjning av befintlig brunn som kan nyttjas för avledning av dagvatten från p-ytan bör kunna utföras utan problem till rimlig kostnad. Befintliga VA-ledningar berörs mellan järnvägsspåren av föreslagen personbilsparkering. Bild Befintliga VA-ledningar som berörs av ytterkanten av personbilsparkeringen. 22 (23)

23 I söder anläggs totalt 97 stycken uppställningsplatser varav 37 stycken i direkt anslutning till den södra fasaden. Även i detta alternativ finns möjlighet till att anlägga snedställda parkeringsplatser i anslutning till den östra fasaden för t.ex. korttidsuppställning. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 4 delen i söder. Vid ökad trafik för rundkörning när alla lastbilar skall passera runt byggnaden i söder bör en form av mittrefug eller barriär placeras vid sydväst hörnet av befintligt höglager för att motverka tillbud mellan mötande lastbilar. Detta alternativ kan lätt ändras tillbaka till motsvarande alternativ 3 med 4 stycken uppställningsplatser och rundkörningsmöjlighet för avgående lastbilar enligt bild ovan. Även lastytan för väntande lastbilar, del av A-parkeringen, kan lätt återskapas i en framtid om behovet av p-platser för personbilar förändras. Den nya utformningen medför att nuvarande in-och utfart från Möbelvägen till personbilsparkeringen kan stängas. Ny in- och utfart kommer att ske via den gemensamma in- och utfarten med lastbilstrafiken (via Soffvägen). Att minska antalet anslutningar till Möbelvägen är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Med beaktande av ovanstående föreslås att alternativ 4 blir föremål för fortsatt arbete. 23 (23)

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Trafikutredning Tavelstället 13

Trafikutredning Tavelstället 13 Opsis AB Malmö 2011-11-21 Datum 2011-11-21 Uppdragsnummer 61661147231000 Utgåva/Status Erik Hedman Erik Björke Erik Hedman Johan Irvenå Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

RAPPORT. Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan Oskarshamns kommun

RAPPORT. Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan Oskarshamns kommun RAPPORT Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan 2014-05-22 Upprättad av: Jonas Mörhed Granskad av: Reino Erixon Godkänd av: Reino

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan 2014-05-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/478-052 (KFKS 2013/742-040) Tekniska nämnden Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan Förslag till beslut

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Medverkande. WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Bo Lindelöf, , Foton/illustrationer: WSP Uppdragsnr:

Medverkande. WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Bo Lindelöf, , Foton/illustrationer: WSP Uppdragsnr: Medverkande Beställare: Munkedals kommun Kontakt: Ronny Larsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se Foton/illustrationer: WSP Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn Trafikutredning norra och södra Koholmen Beställare: s kommun 41 0 Skärhamn Beställarens representant: Åsa Jönsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 4 402 6 Göteborg Maria Young Terese

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1740/2011 FASTIGHETEN PUKSLAGAREN ÖSTRA 2 BERGA, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren GERP Maxi Helsingborg KB den 20 oktober 2011.

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15 PM TRAFIK HUS 15 2014-06-03, Uppdaterat 2014-09-25 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Fastighet: Flaskebo 4:3

Fastighet: Flaskebo 4:3 Uppdragsnr: 10195632 1 (43) Fastighet: Flaskebo 4:3 Ekvivalent ljudnivå 61/62 Maximal ljudnivå 62/63 330*4m Alternativ skärm: 1 815 000+/2 kr 114 000 kr 275*2,5 m Beräknad ljudnivå med alternativ skärm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan UPPDRAG Trafikutredning Södermalmsskolan - Workshop UPPDRAGSNUMMER 2334190000 UPPDRAGSLEDARE Sofia Wedin UPPRÄTTAD AV Sofia Wedin DATUM Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan 2015-06-23-14 S w e co

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER RAPPORT - TRAFIK Uppdrag Fjällvyn Loftsdalen UPPDRAGSNUMMER 16034 Uppdragsledare Truls Persson Datum 2016-08-25 Upprättad av: Truls Persson Granskad av: Olov Näslund Innehållsförteckning 1 Uppdrag och

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm

Dalen 21 förprojektering Åstorpsringen REFLEX ARKITEKTER AB. Slutversion. Stockholm REFLEX ARKITEKTER AB Åstorpsringen Slutversion Stockholm 2016-12-02 Åstorpsringen Datum 2016-12-02 Uppdragsnummer 1320024601 Utgåva/Status Granskningsversion Magnus Olsson Alexine Wirén Jens Svensson Uppdragsledare

Läs mer

Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING

Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING 2014 1. Syfte och avgränsning Larsmo kommun har under hösten 2013 startat ett revideringsarbete av detaljplanen för kommuncentrum i Holm. Planeområdet

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer