Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik och hantering av ytor inom Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Jönköpings kommun"

Transkript

1 PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Förhandskopia xx

2 PM Elgigantens fastighet Barnarps - Kråkebo1:49, Torsviks industriområde, Kund Elgiganten Logistik AB Möbelvägen JÖNKÖPING Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Daniel Lundby, Elgiganten Logistik AB Reino Erixon, WSP Samhällsbyggnad 2 (23)

3 Innehåll 1 INLEDNING 4 2 LOGISTIK OCH HANTERING AV YTOR I NULÄGET 4 3 TRAFIKFLÖDEN OCH LOGISTIK TRAFIKFLÖDEN LOGISTIK M.M ALTERNATIVA UTFORMNINGSFÖRSLAG ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV ALTERNATIV (23)

4 1 Inledning I samband med Elgigantens planerade utbyggnad av ett nytt höglager som skall förläggas längs den östra sidan av fastigheten önskar man även förbättra logistiken inom fastigheten/tomten. Den planerade utbyggnaden framgår av bild 1.1 nedan Bild 1.1 Illustration av planerad utbyggnad. 2 Logistik och hantering av ytor i nuläget I nuläget sker all in- och utfart till terminalen av lastbilar via Soffvägen till en gemensam vaktbyggnad/gate för kontroll av fordonen. In- och utpassage sker via en fil för inkommande och en fil för utgående lastbilar. Byggnaden är placerad centriskt i norra änden av fastigheten, längs med befintligt järnvägsutdragsspår för grannfastigheten Ikea:s lager norr om anläggningen. Gods till och från terminalen kan även angöra fastigheten via järnväg, vilken ansluter i norra delen av terminalbyggnaden. Personbilsparkeringen har egen in- och utfart från Möbelvägen. Noteras kan att det i anslutning till fastigheten även finns busshållplatser, såväl i söder som i norr som trafikeras av Jönköpings länstrafik, vilket möjliggör att nå området med kollektivtrafik. Se även bild 2.1 nedan. 4 (23)

5 UPPSTÄLLNINGS- PLATSER UPPSTÄLL- NINGSPLATS VAKT FÖR IN OCH UTGÅENDE GODS SOFFVÄGEN JÄRNVÄGS- ANSLUTNING INLASTNING BOK- STAVSPORTAR PERSONBILS- PARKERING INLASTNING BCD2-PORTAR PLOMBERING UT- GÅENDE GODS HUVUDENTRÉ BCD1-BYGGNAD FÖR FRAKTSEDLAR UTLASTNINGS- PORTAR ANSL. SOM NU ÄR STÄNGD Bild 2.1 Översiktsbild över Elgigantens fastighet som är belägen inom Torsviks industriområde. Bild 2.2 I nuläget sker all in- och utfart av lastbilar via en gemensam vaktbyggnad. För den ankommande trafiken sker här i första hand endast en kontroll av att bilens registreringsnummer stämmer med bokningen/föranmälan. 5 (23)

6 Därefter åker lastbilen till området för lossning och chauffören kontaktar lossningspersonalen. Här sker även den fortsatta ankomstkontrollen (att fraktsedlar stämmer med godset). Av personalen erhåller chauffören sedan en transponder ( puck ) som visar vilken port han skall angöra och ett meddelade erhålls sedan när han skall köra fram till porten för lossning. Lossning av inkommande gods sker antingen via bokstavsportarna (C-N, 12 stycken portar) som är belägna på norra sidan eller via BCD2- portarna (Boking, Checking, Department, 20 stycken portar (nr 54-73)) på östra sidan av byggnaden. I anslutning till dessa områden/portar finns ca 5 (i närheten av kontorsbyggnaden) respektive ca 13 stycken uppställningsplatser. Bild 2.3 Bokstavsportarna på norra sidan av fastigheten som hanterar både inkommande och utgående gods. Bild 2.4 BCD2-portarna på östra sidan av fastigheten som hanterar inkommande gods. 6 (23)

7 Om chauffören kommer tidigt till terminalen finns även inom terminalområdet uppställningsytor (A-parkering, med som max ca 30 platser varav 26 platser är uppmålade) där de kan övernatta. Det är inte tillåtet att övernatta mer än 1 natt. Utgående gods lastas ut via portarna (52 stycken) på västra sidan av byggnaden eller via bokstavsportarna på norra sidan. I södra delen finns även 8 stycken uppställningsplatser (E-parkeringen) som är belägna i anslutning till matsalen samt ca 6 platser (F-parkeringen, mellan belysningsmasterna) i anslutning till portarna (parallellt med Möbelvägen). De lastbilar som skall plomberas kör sedan vidare till en särskild uppställningsplats. Bild 2.5 Utlastning av gods sker via portarna på västra sidan av fastigheten. Plombering av utgående lastbilar sköts i huvudsak via en separat vaktbyggnad som är placerad inom den västra delen av fastigheten (parallellt med Möbelvägen) medan fraktsedlar hämtas i BCD1-byggnaden som är belägen mittemot vaktbyggnaden. Ofta uppstår det köer utefter staket i samband med plomberingen. Under lågsäsong och under vissa tider under förmiddagar sker plombering hos vakten som är placerad vid in- och utfartskontrollen. Vid utfarten sker i nuläget ingen stickprovskontroll, men på sikt kan detta bli aktuellt. 7 (23)

8 Bild 2.6 Avgående lastbilar som väntar på att bli plomberade. Då tidsmarginalerna är små utgör i nuläget in- och utfarten en flaskhals. Om det uppstår några oväntade problem (t.ex. om all dokumentation inte stämmer) med någon lastbil så uppstår köer som bland annat medför att bokstavsportarna bli blockerade och som därmed inte kan angöras, vilket i sin tur leder till ytterligare problem. Bild 2.7 I söder finns även en uppställningsplats (D-parkeringen) för containrar och lastbilssläp (33 stycken platser). Personalparkeringen är belägen strax norr om fastigheten. Antalet platser bedöms enligt Elgiganten i huvudsak motsvara behovet, dock kan det ibland i samband med 8 (23)

9 att skiften börjar/slutar tillfälligtvis uppstå problem med att hitta parkeringsplats. Störst belastning har parkeringsplatsen vid skiftbytet vid 15-tiden. Noteras skall att huvuddelen av personalen har sina arbetsplatser förlagda till den mellersta och södra delen av fastigheten. Bild 2.8 Personalparkeringen är belägen norr om terminalbyggnaden. 3 Trafikflöden och logistik 3.1 Trafikflöden I nuläget är högsta antalet inkommande lastbilar ca 123 fordon/dygn medan antalet avgående lastbilar är 119 fordon/dygn (uppmättes i december år 2013). Under ett medeldygn anländer i nuläget 81 stycken lastbilar med gods till Elgigantens lager medan antalet lastbilar som kommer till lagret för att hämta gods för vidare transport till affärerna uppgår till 65 stycken. Normalt är antalet inkommande lastbilar som högst under november månad medan antalet utgående lastbilar är som störst under december. Fram till år 2020 förväntar Elgiganten en trafikökning med ca 5 % per år. Detta innebär att antalet inkommande fordon (maxflöde) då beräknas uppgår till ca 123*1,05 7 = 123*1.41 = 173 stycken och antalet avgående fordon till 119*1,05 7 = 119*1.41 = 167 stycken. Detta innebär alltså att antalet inkommande respektive avgående fordon under maxdygnet är relativt lika. 9 (23)

10 3.2 Logistik m.m. Följande förutsättningar gäller bland annat: I medel uppehåller sig ett fordon som skall lossa gods ca 2 timmar inom terminalområdet. Någon begränsning finns dock inte i nuläget för hur tidigt ett fordon får ankomma till terminalen. Ett fordon (chaufförsbundet, ca 70 % av transporterna) som kommer för lastning uppehåller ca 2,5 timmar inom terminalområdet. Ett fordon (ej chaufförsbundet, ca 30 % av transporterna) som kommer för att lämna respektive hämta en container uppehåller sig ca 0,5 timmar inom området. I huvudsak kommer ankommande gods mellan kl Man kan lossa ca 8-9 stycken fordon/timma. I förhållande till avgående fordon så är de ankommande fordonen mer jämt fördelade över tiden. Avgående fordon är relativt jämt fördelade mellan kl medan det mellan kl är ett färre antal/timma som lämnar terminalen. Själva in- och utpassagen hos vakten tar ca 2 min (identitets - och registreringsnummerkontroll). Att plombera en lastbil tar i snitt ca 5 minuter. Om en föranmäld lastbil inte ankommer enligt den bokade tiden finns möjlighet till att ta in en annan lastbil. Lastbilar får högst stå en natt på uppställningsplatsen (A-parkeringen). Inom området finns dragbilar som drar fram släp och containrar från uppställningsplatsen i söder för lastning. Järnvägen trafikeras ca 3 ggr/dygn (mellan , och vid tiden). Utlastning sker mestadels via 10 stycken portar där lastbilarna har samma avgångstid. Transponders ( puckar ) täcker i nuläget i huvudsak endast området ut mot E4:an. När lastbilen ankommer till porten tar lossningspersonal hand om transponden. Vakten inne i huvudbyggnaden har inget med godstransporterna att göra. Nybyggnaden beräknas medföra att portar kommer att försvinna. Nya portar kommer därmed att behöva tas upp, preliminärt i nära anslutning till den planerade tillbyggnaden. Antalet inkommande respektive avgående lastbilar är i medel under maxdygnet i nuläget ca 123/16 = 8 stycken/timma respektive 119/17 = 7 stycken/timma. Under ett medeldygn uppgår motsvarande värde till 81/16 = 5 stycken/timma respektive 65/17 = 4 stycken/timma. År 2020 förväntas att antalet inkommande respektive avgående lastbilar under maxdygnet i medel är 173/16 = 11 stycken/timma respektive 167/17 = 10 stycken/timma. Under ett medeldygn uppgår motsvarande värde till 10 (23)

11 (81*1.41)/16 = 7 stycken/timma respektive (65*1.41)/17 = 5 stycken/timma. På sikt bedöms att antalet lastbilar med utgående gods kommer att öka, då det bedöms bli mindre volym per lastbil för att kunna kundanpassa transporterna. 4 Alternativa utformningsförslag Viktigt är att eventuella temporära lösningar skall kunna ingå som en del i den framtida långsiktiga helhetslösningen. 4.1 Alternativ 1 Utformningsförslaget innebär bland annat att en gemensam vaktbyggnad/gate anläggs för såväl in- och utfartskontroll som för plombering. En betydligt längre infartsväg tillskapas som minskar risken för att lastbilar skall behöva ställas upp längs med Soffvägen. Nuvarande utfart från personbilsparkeringen föreslås stängas. Risken för att nuvarande konfliktyta i anslutning till bokstavsparkeringen skall bli blockerad reduceras betydligt när utfarten flyttas längre väster ut och nya/fler uppställningsytor erhålls. Det tillskaps även mer yta för uppställning av utgående lastbilar med gods. Antalet parkeringsplatser för personbilar kommer i norr minska från ca 390 till ca , d.v.s. 262 platser. Se bild nedan. 11 (23)

12 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 1, delen i norr. För att kompensera för detta föreslås att en personbilsparkering som rymmer ca 110 parkeringsplatser tillskapas i söder med anslutning från Möbelvägen (kräver tillstånd från /Trafikverket). Då personalbehovet är störst i södra delen av byggnaden kommer många anställda att erhålla en närmare väg till sin arbetsplats. Se även bild nedan. 12 (23)

13 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 1, delen i söder. Alternativet medför att köutrymme för ca 9-10 stycken lastbilar erhålls innan Soffvägen behöver tas i anspråk. I anslutning till vaktbyggnaden erhålls dessutom ytterligare 3 stycken uppställningsplatser. Antalet separata uppställningsplatser för avgående lastbilar med gods uppgår till ca 9 stycken och för lastbilar som lämnat gods till ca 12 stycken dessutom ryms 2 stycken lastbilar i anslutning till vaktbyggnaden, d.v.s. sammanlagt 23 stycken platser. Då in- och utfartskontrollen flyttas längre väster ut kan täckningen för transpondrarna komma att behöva förstärkas upp. 13 (23)

14 4.2 Alternativ 2 I förhållande till alternativ 1 erhålls enligt detta alternativ ytterligare ett körfält för ankommande lastbilar, vilket rymmer ca 5-6 stycken fordon. Se även bild nedan. Alternativ 2 innebär även att två filer för utfart och plombering tillskapas, som kan nyttjas vid högtrafik. Befintlig vaktkur förutsätts kunna återanvändas. En eventuell alternativ möjlighet är att kunna nyttja ena utfartsfilen även för infart om så önskas vid vissa tillfällen om köbildning av någon anledning skulle uppstå även vid infart. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 2. Alternativet medför i förhållande till alternativ 1 att antalet parkeringsplatser för personbilar minskar på huvudparkeringen från ca 262 stycken till ca 227 stycken, d.v.s. med 35 stycken parkeringsplatser. Båda alternativen ger ett betydlig robustare in- och utfartssystem som tål viss köbildning, utan att olägenheter uppstår för övriga verksamheter/fordonsrörelser inom området. 14 (23)

15 4.3 Alternativ 3 Alternativ 3 är en vidareutveckling av i huvudsak alternativ 2 enligt ovan. Skillnaden är framförallt att i detta alternativ erhålls fler parkeringsplatser för personbilar (350 stycken i förhållande till 227 stycken) genom att delar av nuvarande yta som används som uppställningsplatser (A-parkeringen) tas i anspråk och att antalet uppställningsplatser för avgående fordon minskar från 12 till 8 stycken. Förslaget innebär att det även efter ombyggnaden ryms ca 13 uppställningsplatser inom eller i anslutning till nuvarande A-parkeringen. Nya uppställningsplatser (62 stycken) tillskapas i norr längs i huvudsak den östra fasaden. Åtgärden kräver dock att ytan för den befintliga dagvattendammen/branddammen tas i anspråk. Detta medför att ytterligare mark behöver förvärvas och att de befintliga kommunala VA-ledningarna (V 400, TS 225 och TS125) kan komma att behöva flyttas på en betydligt längre sträcka än vad som erfordras för själva tillbyggnaden av lagret. Möjlighet finns även att ta ytterligare yta i anspråk från uppställningsytan och därigenom kunna erhålla fler parkeringsplatser för personbilar. Se även bild nedan. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i norr. 15 (23)

16 I söder finns möjlighet till att utöka antalet uppställningsplatser från nuvarande 33 till ca 96 stycken platser. Förslaget innebär även att jordtäckning erhålls runt befintlig sprinkleranläggning, vilken är positivt med hänsyn till frysrisken. Om bedömningen är att dessa uppställningsplatser i söder räcker för hela terminalområdet kan uppställningsplatserna i norr utgå och därmed behöver inte ytterligare mark förvärvas och behovet av att flytta VA-ledningarna på en längre sträcka än vad som erfordras för själva tillbyggnaden utgår. Se även bild nedan. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i söder, vinkelrätt parkering längs den östra fasaden. Ett alternativt utförande av uppställningsplatserna i anslutning till den östra fasaden framgår av bild nedan. Denna utformning är t.ex. lämplig som en mer korttidsuppställningsplats, då den är lättare att angöra respektive att lämna eftersom den inte kräver att man backar. I förhållande till ovanstående alternativ minskar antalet uppställningsplatser med 10 stycken, dvs till sammantaget 86 stycken. 16 (23)

17 Bild Utformningsförslag enligt alternativ 3 delen i söder med snedställda parkeringsplatser längs den östra sidan av byggnaden. En variant av in- och utpassage är även möjlig där all trafik inom området hänvisas till att i huvudsak komma in- och ut längs med Möbelvägen, vilket innebär en begränsad körtrafik sker tvärs entrépassagen för gående från parkeringen till huvudentrén. Detta ger högre säkerhet för gående, men med ett ökat trafikarbete inom området med många möten mellan lastbilar. T.ex. erhålls en konfliktyta mellan lastbilar som håller på att angöra portar för avgående gods och för lastbilar som är på väg in med gods. Denna variant bedöms medföra ett mindre robust transport-/logistiksystem inom området. Se även bild nedan. För att tillskapa fler parkringsplatser för personbilar kan antalet uppställningsplatser i anslutning till utfarten minskas. Se bild och nedan. 17 (23)

18 Bild Alternativt utformningsförslag med 4 stycken uppställningsplatser i anslutning till utfarten för fordon som varit och lämnat gods. Alternativet medför i förhållande till alternativ 3 att ytterligare ca 15 stycken parkeringsplatser erhålls för personbilar men samtidigt minskar antalet uppställningsplatser i anslutning till utfarten för lastbilar som varit och lämnat gods från 8 till 4 stycken. 18 (23)

19 Bild Alternativt utformningsförslag utan uppställningsplatser i anslutning till utfarten för fordon som varit och lämnat gods. Alternativet medför i förhållande till alternativ 3 att ytterligare ca 39 stycken parkeringsplatser tillskapas för personbilar men inga uppställningsplatser erhålls i anslutning till utfarten för utgående lastbilar som varit och lämnat gods. Ytterligare ett alternativ till att utformning av parkeringsplatser för personbilar att de 13 uppställningsplatserna enligt alternativ 3 tas i anspråk samtidigt som en delyta undviks att byggas ut med hänsyn till befintliga VA-ledningar passerar genom område. I förhållande till alternativ 3 minskar antalet parkeringsplatser med 4 stycken. Se även bild nedan. 19 (23)

20 Bild Alternativt utformningsförslag med ändrad personbilsparkering i öster i förhållande till alternativ (23)

21 4.4 Alternativ 4 Alternativet innebär att inga lastbilar längre kommer att kunna passera förbi längs den norra fasaden utan samtliga lastbilar (såväl ankommande som avgående) kommer att bli hänvisade till att köra längs den västra fasaden, vilket innebär en ökad körlängd för att t.ex. nå BCD2-portarna och Bokstavsportarna. Även i detta alternativ erhålls två utfarter för avgående lastbilar. Utformningen medför även att inga avgående lastbilar längre kommer att stå i vägen och blockera angöringen till Bokstavsportarna. Vidare erhålls en ökad trafiksäkerhet för t.ex. personalen, som inte längre kommer att behöva korsa någon körbana för den tunga trafiken, när de skall till sina arbetsplatser via huvudentrén. Antalet uppställningsplatser för ankommande fordon efter vaktbyggnaden, t.ex. för lastbilar vars dokumentation inte stämmer, har i förhållande till alternativ 3 ökats från 3 stycken till 7 stycken medan antalet platser för utgående lastbilar har ökats från 9 stycken till 14 stycken. Antalet parkeringsplatser för personbilar uppgår till ca 446 stycken. Bild Utformningsförslag enligt alternativ (23)

22 Alternativet 4 förutsätter ingen utbyggnad sker i nordöstra hörnet, t.ex. görs ingen påverkan av befintlig damm och inte heller erfordras någon flyttning av VAledningar tillhörande (V400, TS225 och TS125) på denna del. Den östra delen av personbilsparkeringen kommer att delvis hamna över Jönköpings kommuns VA-ledningar (V 225 och TS 125). Se även figur nedan. Nuvarande markyta mellan spåren är idag en grop med en brunn med kupolsil i botten och befintlig ravin är redan kulverterad genom både grop och de två järnvägsbankarna. Även kommunens ledning är förlagd i skyddsrör varför en uppfyllning med höjning av befintlig brunn som kan nyttjas för avledning av dagvatten från p-ytan bör kunna utföras utan problem till rimlig kostnad. Befintliga VA-ledningar berörs mellan järnvägsspåren av föreslagen personbilsparkering. Bild Befintliga VA-ledningar som berörs av ytterkanten av personbilsparkeringen. 22 (23)

23 I söder anläggs totalt 97 stycken uppställningsplatser varav 37 stycken i direkt anslutning till den södra fasaden. Även i detta alternativ finns möjlighet till att anlägga snedställda parkeringsplatser i anslutning till den östra fasaden för t.ex. korttidsuppställning. Bild Utformningsförslag enligt alternativ 4 delen i söder. Vid ökad trafik för rundkörning när alla lastbilar skall passera runt byggnaden i söder bör en form av mittrefug eller barriär placeras vid sydväst hörnet av befintligt höglager för att motverka tillbud mellan mötande lastbilar. Detta alternativ kan lätt ändras tillbaka till motsvarande alternativ 3 med 4 stycken uppställningsplatser och rundkörningsmöjlighet för avgående lastbilar enligt bild ovan. Även lastytan för väntande lastbilar, del av A-parkeringen, kan lätt återskapas i en framtid om behovet av p-platser för personbilar förändras. Den nya utformningen medför att nuvarande in-och utfart från Möbelvägen till personbilsparkeringen kan stängas. Ny in- och utfart kommer att ske via den gemensamma in- och utfarten med lastbilstrafiken (via Soffvägen). Att minska antalet anslutningar till Möbelvägen är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Med beaktande av ovanstående föreslås att alternativ 4 blir föremål för fortsatt arbete. 23 (23)

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER PM VÄGTRAFIK Detaljplan industrispår i Rundvik, Nordmaling. Bakgrund och syfte Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar till att koppla på ett industrispår till befintlig växel på

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2016-02-10 REVIDERING Kommentarer Disposition och mått parkeringsplatser

Läs mer

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK NACKA KOMMUN Förstudie Älta Centrum UPPDRAGSNUMMER 3730116000 MEDVERKANDE: JOHAN INGELSHED YLVA ALMQVIST Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Befintliga Ältavägen och planerad bebyggelse 1 3 Korsningspunkter

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Upprättad av: Jonas Mörhed Ombud/Granskare: Reino Erixon TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Kund Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping

Läs mer

PM TRAFIK HUS 13. Dp Hus 13, Nacka strand Trafik

PM TRAFIK HUS 13. Dp Hus 13, Nacka strand Trafik 03, Uppdaterat 2014-09-30 Dp Hus 13, Nacka strand Trafik Augustendalsvägen Hus 13 ligger på norra sidan av Augustendalsvägen, i början av backen ner mot kajen i Nacka strand. Körbanan är ca 5,5-6 m bred

Läs mer

VA-UTREDNING Kv. Blåmesen 13 m.fl. fastigheter Oskarshamns kommun A 5012

VA-UTREDNING Kv. Blåmesen 13 m.fl. fastigheter Oskarshamns kommun A 5012 VA-UTREDNING Oskarshamns kommun PM 2015-03-10 Upprättad av: Jonas Mörhed Granskad av: Reino Erixon Godkänd av: Reino Erixon A 5012 VA-UTREDNING Oskarshamns kommun KUND ICA Fastigheter AB Truckgatan 15

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

TILLÄGG TRAFIKUTREDNING, HEJANS LYCKA - KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT

TILLÄGG TRAFIKUTREDNING, HEJANS LYCKA - KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT TILLÄGG TRAFIKUTREDNING, HEJANS LYCKA - KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT 2017-03-21 TILLÄGG TRAFIKUTREDNING TILLÄGG TRAFIKUTREDNING HEJANS LYCKA, KARLSKRONA KOMMUN 2017-03-21 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG

TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG TRAFIKUTREDNING NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE I ROSERSBERG 2012-10- INNEHÅLL Bakgrund och Syfte 3 Förutsättningar 3 Effekter av planerat verksamhetsområde 3 Framkomlighet 3 Alternativ 1 - anslutning till Skansvägen

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg December 2013 Medverkande Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB Kontakt: Jan-Anders Börjesson Konsult:

Läs mer

Trafikutredning Tavelstället 13

Trafikutredning Tavelstället 13 Opsis AB Malmö 2011-11-21 Datum 2011-11-21 Uppdragsnummer 61661147231000 Utgåva/Status Erik Hedman Erik Björke Erik Hedman Johan Irvenå Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

ÖSTRAND BIORAFFINADERI. Trafikutredning avseende ANSLUTNING TILL JÄRNVÄGSGATAN. 1 Bakgrund. 2 Förutsättningar, trafik. Innehåll:

ÖSTRAND BIORAFFINADERI. Trafikutredning avseende ANSLUTNING TILL JÄRNVÄGSGATAN. 1 Bakgrund. 2 Förutsättningar, trafik. Innehåll: ÖSTRAND BIORAFFINADERI Trafikutredning avseende ANSLUTNING TILL JÄRNVÄGSGATAN Innehåll: 1. Bakgrund 2. Förutsättningar, trafik 3. Bedömning av framkomlighet 1 Bakgrund SCA planerar för en utbyggnad av

Läs mer

PM Trafik Detaljplan. Uppdragsnr: (7) Uppsala WSP Sverige AB. Gunilla Sortti

PM Trafik Detaljplan. Uppdragsnr: (7) Uppsala WSP Sverige AB. Gunilla Sortti Uppdragsnr: 10219448 1 (7) PM PM Trafik Detaljplan Uppsala 2016-02-12 WSP Sverige AB Gunilla Sortti WSP Sverige AB Box 1516 751 45 Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr:

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ICA SUPERMARKET SKÄRBLACKA

PARKERINGSUTREDNING ICA SUPERMARKET SKÄRBLACKA PM PARKERINGSUTREDNING ICA SUPERMARKET SKÄRBLACKA SLUTRAPPORT 2017-05-22 INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 3 2 NULÄGE... 3 3 BEDÖMNING... 4 3.1 ICAS BEHOV AV YTTERLIGARE PARKERING...4 3.2 YTTERLIGARE PARKERINGSBEHOV

Läs mer

Jakobsbergsplatsen. Trafikutredning. Hannes Englesson Trivector Traffic. Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden

Jakobsbergsplatsen. Trafikutredning. Hannes Englesson Trivector Traffic. Trivector Traffic Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden 1 PM 2015:103 Jesper Nordlund Hannes Englesson 2016-01-20 Jakobsbergsplatsen Trafikutredning Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2

Läs mer

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Beställare: Box 205 178 23 Ekerö Beställarens representant: Emelie Greiff Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Karl Grankvists väg 1A

Läs mer

Trafikutredning Tvetavägen

Trafikutredning Tvetavägen Telge Inköp AB Version 1 Stockholm 2018-08-17 Datum 2018-08-17 Uppdragsnummer 1320035759 Utgåva/Status Version 1 Svante Nyberg Malin Lagervall Andreas Samuelsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

TRAFIK- OCH KAPACITETSANALYS AV STORGATAN I VÄXJÖ

TRAFIK- OCH KAPACITETSANALYS AV STORGATAN I VÄXJÖ RAPPORT TRAFIK- OCH KAPACITETSANALYS AV STORGATAN I VÄXJÖ FÖRHANDSKOPIA 2017-08-18 UPPDRAG 278989, Korsningar Storgatan- Smedjegatan/Arabygatan Titel på rapport: Trafik- och kapacitetsanalys av Storgatan

Läs mer

RAPPORT. Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan Oskarshamns kommun

RAPPORT. Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan Oskarshamns kommun RAPPORT Utredning färjeterminal Oskarshamn Alternativa sätt att tömma Gotlandsfärjan samt annan placering av Ölandsfärjan 2014-05-22 Upprättad av: Jonas Mörhed Granskad av: Reino Erixon Godkänd av: Reino

Läs mer

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING

HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING RAPPORT HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING 2018-06-01 UPPDRAG 286841, Herrgårdsgärdet Tenhult - trafik- och bullerutredning Titel på rapport: Herrgårdsgärdet Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2018-06-01

Läs mer

TRAFIKALSTRING BRILLINGE ÅVC

TRAFIKALSTRING BRILLINGE ÅVC RAPPORT TRAFIKALSTRING BRILLINGE ÅVC RAPPORT 2016-12-16 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-000522, 2016-12-16 UPPDRAG 272040, Kretsloppsparken Brillinge ÅVC Titel på rapport: Trafikalstring

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Marieholmstunneln 1 (7) 2009-10-19 BILAGA PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Göteborgs Stad har genom Trafikkontoret i PM 2009-09-07 beskrivit planerad trafikering som i framtiden direkt

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, 2016-11-03 Projektnummer: 128078 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning

Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Dnr: 1721/10 2014-02-12 Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Dnr: 1721/10 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Lundagatan. PM Trafik Uppdragsnummer: Författare: Pär Båge Datum: 9 november Historik Rev Datum Beskrivning Sign

Lundagatan. PM Trafik Uppdragsnummer: Författare: Pär Båge Datum: 9 november Historik Rev Datum Beskrivning Sign Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Lundagatan PM Trafik Uppdragsnummer: 4753 Författare: Pär Båge Datum: 9 november 2017 Historik Rev Datum Beskrivning

Läs mer

PM Trafikutredning McDonald s

PM Trafikutredning McDonald s PM Trafikutredning McDonald s Utformning av in- och utfart SLUTVERSION 2015-03-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 In- och utfart till McDonald s... 4 2.1

Läs mer

PM NY INFARTSGATA TILL GRÄNNA HAMN GRÄNNA SÖDRA INFARTEN

PM NY INFARTSGATA TILL GRÄNNA HAMN GRÄNNA SÖDRA INFARTEN PM NY INFARTSGATA TILL GRÄNNA HAMN GRÄNNA SÖDRA INFARTEN Uppskattning blivande trafik Bakgrund I synnerhet sommartid under högsäsong har genomfartstrafiken och trafiken till- och från Visingsö svårigheter

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell 2017-05-16 SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10

Läs mer

PM 2. Sickla Vägplan: Trafiksimuleringar Inledning

PM 2. Sickla Vägplan: Trafiksimuleringar Inledning Uppdragsnr: 10183321 1 (8) PM 2 Sickla Vägplan: Trafiksimuleringar 14-09-30 \\SER01COL1SE\Common Projects\5661\10183321\3_Dokument\36_PM_Rapport\Trafik\PM 2 - Sickla köpkvarter trafiksimuleringar_140921.docx

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

PM TRAFIKALSTRING & BULLER

PM TRAFIKALSTRING & BULLER PM TRAFIKALSTRING & BULLER Bakgrund Torsås kommun planerar att planlägga ett nytt område för handel/centrumändamål på ca 1,3 ha norr om Bergkvaravägen inom Torsås 2:42. Rubricerat PM syftar till att studera

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Trafikering

Trafikering Huddinge kommun planerar för en utbyggnad av Gräsvretens industriområde och en ny in-och utfart till området. Kommunen behöver stöd med att bedöma trafikmängder till och från det planerade området, få

Läs mer

Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken

Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (7) Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Johan Örn, 016-710 54 79 Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken I samband med exploatering öst om

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Fastighet: Flaskebo 4:3

Fastighet: Flaskebo 4:3 Uppdragsnr: 10195632 1 (43) Fastighet: Flaskebo 4:3 Ekvivalent ljudnivå 61/62 Maximal ljudnivå 62/63 330*4m Alternativ skärm: 1 815 000+/2 kr 114 000 kr 275*2,5 m Beräknad ljudnivå med alternativ skärm

Läs mer

TRAFIK PM - FÖRSKOLA BALINGSNÄS

TRAFIK PM - FÖRSKOLA BALINGSNÄS TRAFIK PM - FÖRSKOLA BALINGSNÄS KONCEPT 2018-05-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 SYFTE OCH MÅL...3 2 NULÄGE... 4 2.1 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.2 UPPTAGNINGSOMRÅDE...5 2.3 BESKRIVNING AV HÄMTNING

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Hammarö Kommun. Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun

Hammarö Kommun. Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum 2018-09-10 Uppdragsnummer 1320032649 Utgåva/Status Slutrapport Matilda Brogård Uppdragsledare Olle Evenäs Granskare Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Nya Öjersjövägen. Trafikutredning. Partille kommun

Nya Öjersjövägen. Trafikutredning. Partille kommun Trafikutredning Nya Öjersjövägen Partille kommun ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-40151 Göteborg Sverige Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com Org.nr 556185-2103,

Läs mer

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan Finnshyttan Filipstads kommun Trafikutredning till detaljplan 2017-05-22 Beställare: Filipstads kommun Projektledare: Roger Danielsson Konsult: Wermlands Infrakonsult AB (Wikon) Verkstadsgatan 20A, 652

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl 1(111) Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl Aktuell trafikutredning redovisar trafikmiljön vid Karossen 5, dess påverkan av föreslagen detaljplan samt förslag på åtgärder. 2(11) Bakgrund...

Läs mer

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning KARLSSONS ÄNG, KALMAR 2016-09-02 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Göran Sätterström Godkänd av: Daniel Elm KUND Kalmar kommun Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten Klara Johansson

Läs mer

TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM

TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM RAPPORT TRAFIKUTREDNING BJÖRKLUNDA I HÄSSLEHOLM SLUTRAPPORT 2017-07-07 UPPDRAG 277661, Björklunda trafikutredning Titel på rapport: Trafikutredning Björklunda i Hässleholm Status: Datum: 2017-07-07 MEDVERKANDE

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden Uppdragsnummer: 100909 Trafikutredning Roxenbaden 2 (25) Denna utredning har utförts mars-april 2009 med följanden projektorganisation: Beställare Namn: Linköpings Kommun Teknik och samhällsbyggnad Adress:

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Rv 23/119 Stoby, kollektivtrafik Trafikutredning

Rv 23/119 Stoby, kollektivtrafik Trafikutredning Beställare: Trafikverket Kristianstad Box 543 291 25 KRISTIANSTAD Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hjälmaregatan 3 211 18 Malmö Mats Hörnfeldt Stefan Krii/ Marcelo

Läs mer

RAPPORT. DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. HÖRBY KOMMUN. Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö. David Edman. Rapport ver. 1.

RAPPORT. DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. HÖRBY KOMMUN. Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö. David Edman. Rapport ver. 1. HÖRBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR HÄGGENÄS 3:7 m.fl. Uppdragsnummer 27000678 Rapport ver. 1.0 Malmö 2015-02-12 Sweco Transport system AB Södra regionen, Malmö David Edman 1 (13) Sweco Hans Michelsensgatan 2

Läs mer

Förslag till skyddsåtgärd för farligt gods, Kallebäck 2:3

Förslag till skyddsåtgärd för farligt gods, Kallebäck 2:3 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DATUM 15. maj 2014 SIDA 1/5 REF HIDA/KRSA PROJEKTNR A030660 Förslag till skyddsåtgärd för farligt

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer: 1(5) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn Trafikutredning norra och södra Koholmen Beställare: s kommun 41 0 Skärhamn Beställarens representant: Åsa Jönsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 4 402 6 Göteborg Maria Young Terese

Läs mer

PM gällande utformning av cirkulationsplats

PM gällande utformning av cirkulationsplats gällande utformning av cirkulationsplats Uppdrag Beställare Från Till nummer Kungsbacka kommun Anton Nilsson Charlotta Ljungkull DP-01 Datum 2018-11-29 Ramböll Sverige AB Box 5343,Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafik-PM till detaljplaner i Dingelsundet

Trafik-PM till detaljplaner i Dingelsundet Sid 1(13) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Rapport, daterad 2017-06-16 Karl Borgstrand karl.borgstrand@karlstad.se Trafik-PM till detaljplaner i Dingelsundet Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1740/2011 FASTIGHETEN PUKSLAGAREN ÖSTRA 2 BERGA, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren GERP Maxi Helsingborg KB den 20 oktober 2011.

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis Kv. Päronet 2 Kompletterande handling - Trafik Utredare Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis 2016-01-13 Innehåll Kompletterande trafikutredning Kv. Päronet 2... 3 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Kompletterande

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan 2014-05-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/478-052 (KFKS 2013/742-040) Tekniska nämnden Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan Förslag till beslut

Läs mer