Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl"

Transkript

1

2 Beställare: Falkenbergs kommun Box Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: n:\101\02\ \s\arbetshandlingar\parkeringsutrednin g

3 3 (14) Inledning Falkenbergs kommun avser att upprätta en detaljplan för Kv Strandbaden 3 m fl. Inom planområdet ligger bland annat Falkenberg Strandbad och Klitterbadet. Båda anläggningarna önskar bygga till och komplettera sina anläggningar. Studerade tillbyggnader tar mark i anspråk som idag används för parkering, vilka behöver ersättas med nya. Samtidigt medför nya verksamheter ett ökat parkeringsbehov som behöver tillgodoses med ytterligare biluppställningsplatser. Parkeringsnorm Kommunfullmäktige har 2011 antagit parkeringsnormer som anger hur många biluppställningsplatser som skall tillskapas vid nybyggnad. Normen anger olika behovstal beroende på typ av verksamhet och markanvändning. För hotell och vandrarhem anges att 25 bilplatser skall tillgodoses per 1000 m 2 BTA. För idrottsanläggningar redovisas ingen parkeringsnorm. I normen anges att kravet på ny parkering kan minskas om detaljplan innehåller flera lokalkategorier med olikartade beläggningstal under olika tidsintervall (samutnyttjande). Generellt kan efter särskild behovsutredning avvägningar göras så att kravet på parkeringsutbyggnad modifieras. Beräkningar Ett förslag till samrådshandlingar till detaljplanenen har tagits fram. Nuvarande och framtida parkeringsbehov har beräknats med utgångspunkt från på illustrationskartan redovisade byggnader och tillbyggnadsmöjligheter. Beräkningarna utgår från att samtliga illustrerade tillbyggnader samt andra förändringar är genomförda. Planområdet ligger vid Skrea Strand. Under främst soliga och varma dagar sommartid kommer ett stort antal besökande till stranden. Parkeringsbehovet för dessa besökande har inte bedömts vara möjligt att tillgodose fullt ut inom planområdet och ingår inte i utförda beräkningar.

4 4 (14) Befintliga parkeringsplatser Inom området finns idag ca 370 bilplatser. Av dessa finns ca 25 platser på Klitterbadets innergård med infart från Kattegattvägen. Oklart om dessa används i praktiken. Antal platser ca Kattegattvägen 40 Klitterbadets innergård 25 Gård Klitterbadet/Strandbaden 25 Strandstugevägen 65 Havsbadsallén Befintliga biluppställningsplatser

5 5 (14) Biluppställningsplatser som utgår Utbyggnad enligt illustration innebär att del av nuvarande parkeringar tas i anspråk för tillbyggnader samt annan markanvändning. Sammanlagt försvinner ca 125 platser. Biluppställningsplatser som utgår Antal platser ca Kattegattvägen - 40 Klitterbadets innergård - 25 Gård Klitterbadet/Strandbaden - 25 Havsbadsallén (två kvarter närmast Strandbaden) Bilplatser som utgår

6 6 (14) Tillkommande biluppställningsplatser Genom effektivisering av befintliga parkeringar samt genom att linjera upp platser eller på annat sätt markera dessa kan marken utnyttjas effektivare och fler bilplatser tillskapas. Illustrerad utformning visar att ca 40 platser kan tillkomma. Härutöver föreslås ett parkeringshus vid Kattegattvägen med ca 150 platser. Sammanlagt bedöms ca 190 nya platser kunna tillskapas. Tillkommande biluppställningsplatser Antal platser ca Strandstugevägen + 8 Nya platser väster om Klitterbadet + 6 Havsbadsallén + 25 Parkeringshus i tre våningar Bilplatser som tillkommer

7 7 (14) Framtida antal biluppställningsplatser Inom området bedöms det vara möjligt att anordna ca 435 biluppställningsplatser. Av dessa anordnas ca 150 i ett nytt parkeringshus, medan övriga utgörs av befintliga parkeringsplatser som effektiviseras så att ytterligare uppställningsplatser kan tillkomma. Antal biluppställningsplatser enligt illustration Antal platser ca Befintliga platser 370 Platser som utgår Effektivisering av befintliga parkeringar + 39 Parkeringshus i tre våningar Bilplatser enligt illustration

8 8 (14) Falkenberg Strandbad Befintliga förhållanden Strandbaden disponerar idag ca 140 biluppställningsplatser inom kvartersmark. Anläggningen har idag en bruttoarea på ca 9000 m 2, vilket motsvarar ett parkeringsbehov på ca 225 platser enligt parkeringsnormen. I förhållande till normen har Strandbaden idag ett parkeringsunderskott på ca 80 platser. Strandbaden Bilplatser Parkeringsplatser vid Havsbadsallén 115 Gård Klitterbadet/Strandbaden

9 9 (14) Utbyggnad Förslaget till detaljplan ger exempel på hur hotellet kan byggas ut med nya hotellrum och lokaler för skilda ändamål. I väster lämnas möjlighet att komplettera anläggningen med ytterligare hotellrum. I anslutning till huvudentrén lämnas möjlighet att utveckla spaanläggningen genom en tillbyggnad av länken till Klitterbadet. Denna tillbyggnad får uppföras i två våningar. Även befintlig länk i en våning till Klitterbadet får kompletteras med ytterligare en våning. Planförslaget ger även möjlighet till att täcka över gården mellan Strandbaden och Klitterbadet och skapa en inomhusmiljö. Nordost om huvudbyggnaden redovisas slutligen en tillbyggnadsmöjlighet för konferenslokaler mm. En bedömning av det framtida parkeringsbehovet för Falkenberg Strandbad har gjorts med utgångspunkt från tre skilda scenarier. En gemensam utgångspunkt i de tre scenarierna är att en eventuell övertäckning av gården mellan hotellet och Klitterbadet inte genererar ett utökat parkeringsbehov utan endast utgör en möjlighet att inrymma del av befintlig verksamhet under tak. Gäster till hotellet förutsätts parkera inom de platser som hotellet disponerar inom egen framtida kvartersmark samt i parkeringshus och inte på biluppställningsplatser inom allmän platsmark. Tillbyggnadsmöjligheter

10 10 (14) Scenario 1 enligt parkeringsnorm för hela anläggningen Illustrationen ger exempel på en möjlig utbyggnad med ca 5800 m 2 BTA exklusive övertäckning av gården mellan hotellet och Klitterbadet. Detta innebär ett framtida parkeringsbehov på ca 370 platser enligt kommunens parkeringsnorm. Strandbaden BTA m 2 Parkeringsbehov Befintlig hotellbyggnad Nytt Väster Central del Öster Efter utbyggnad kommer hotellet att disponera ca 90 biluppställningsplatser inom egen tomtmark. Detta innebär att ca 280 platser behöver anordnas på annan plats. I detaljplanen förslås ett nytt parkeringshus med ca 150 platser. Utnyttjas detta fullt ut för Falkenbergs Strandbad kvarstår ett underskott på 130 platser som inte är möjligt att tillgodose inom planområdet. Scenario 2 enligt parkeringsnorm för utbyggnader Hotellet disponerar idag ca 140 biluppställningsplatser. Efter utbyggnad kommer hotellet att disponera ca 90 platser inom egen tomtmark. Strandbaden BTA m 2 Parkeringsbehov Befintlig hotellbyggnad Nytt Väster Central del Öster Scenario 2 utgår från att anläggningens verkliga parkeringsbehov för nuvarande verksamheten är tillgodosett inom befintliga platser (140). Parkeringsbehovet för framtida tillbyggnader beräknas enligt parkeringsnormen för hotell, vilket motsvarar ett parkeringsbehov av ca 145 platser. Detta innebär att ca 200 nya biluppställningsplatser behöver tillskapas som ersättning för bilplatser som försvinner samt för att tillgodose parkeringsbehovet för tillbyggnader. I detaljplanen förslås ett nytt parkeringshus med ca 150 platser. Utnyttjas detta fullt ut för Falkenbergs Strandbad kvarstår ett underskott på ca 50 platser som inte är möjligt att tillgodose inom planområdet.

11 11 (14) Scenario 3 beräknat på antalet hotellrum Förutom hotellrum inrymmer Falkenberg Strandbad lokaler för konferenser, spa, matsalar mm. Enligt ägaren till hotellet står behovet av antalet biluppställningsplatser i proportion till antalet gästrum. Lokaler för konferens, matsalar samt spa utnyttjas huvudsakligen av övernattande gäster. Hotellet har idag 136 hotellrum. I medeltal bor ca 1,6 gäster per rum. Personalstyrkan är ca 80 man och man jobbar i treskift. Scenario 3 utgår från att anläggningens parkeringsbehov är tillgodosett inom befintliga platser för nuvarande verksamheten. Detta innebär att hotellet har tillgång till ca 1,0 biluppställningsplats per gästrum, inkl personalparkering. Planförslaget redovisar en byggrätt på 2500 m 2 BTA väster om huvudbyggnaden. Detta ger möjlighet att uppföra ca 85 hotellrum, vilket motsvarar ett ökat parkeringsbehov på 85 biluppställningsplatser. Uppförs ytterligare hotellrum inom annan del av anläggningen ökar parkeringsbehovet ytterligare. Alternativet innebär ett parkeringsbehov av sammanlagt ca 225 platser. Detta innebär att ca 135 nya biluppställningsplatser behöver tillskapas som ersättning för bilplatser som försvinner samt för att tillgodose parkeringsbehovet för tillbyggnader. Bilplatserna kan i tillgodoses inom det föreslagna parkeringshuset som beräknas inrymma ca 150 platser. Strandbaden Hotellrum Parkeringsbehov Befintlig hotellbyggnad Nytt Klitterbadet Parkeringsbehovet för Klitterbadet inklusive tennis och minigolf har översiktligt uppskattats till ca 100 platser i dagsläget. Illustrerade tillbyggnader bedömts generera ett tillkommande parkeringsbehov på ca platser. Illustrerat förslag visar på sammanlagt 200 biluppställningsplatser inom allmän platsmark. Behovet av besöksparkeringar för Klitterbadet mm bedöms kunna tillgodoses inom allmän plats. Om besökande till Klitterbadet även hänvisas till föreslaget parkeringshus, ökar antalet tillgängliga bilplatser för övriga besökande inom parkeringarna på allmän plats. Skrea Strand Parkeringsbehov för besökande till stranden ingår inte i utförda beräkningar. Framför allt sommartid har stranden ett stort antal besökande och det har inte bedömts

12 12 (14) vara varken möjligt eller lämpligt att tillgodose parkeringsbehovet för dessa besökande inom planområdet. Sammanfattning I detaljplanen skall säkerställas att det finns möjlighet att tillgodose parkeringsbehovet för de byggrätter som redovisas. Föreslagen utformning innebär att vissa befintliga biluppställningsplatser tas i anspråk av nya byggnader. Samtidigt kan nya platser tillskapas genom att utnyttja befintliga parkeringar på ett effektivare sätt. Härutöver föreslås ett parkeringshus i tre våningar. Sammanlagt redovisas möjlighet att tillskapa ca 435 biluppställningsplatser. Vid ett fullt utnyttjande av redovisade byggrätter i enlighet med illustrationsskissen så erfordras följande antal biluppställningsplatser för besökande till Falkenberg Strandbad och Klitterbadet. Biluppställningsplatser enligt illustration 435 Behov efter utbyggnad Scenario Scenario Scenario Beräkningarna ovan visar att det sammanlagda parkeringsbehovet för området inte är möjligt att tillgodose om parkeringsnormens tal för hotell skall tillämpas för befintlig byggnad (scenario 1). Om krav endast ställs på att parkeringsnormen skall uppföras för tillbyggnader kan tillräckligt antal biluppställningsplatser för Falkenberg Strandbad tillskapas i scenario 2, detta dock under förutsättning att del av gästerna till hotellet parkerar på allmänna parkeringar, vilket minskar tillgängligheten till bilplatser för övriga besökande till området. Beräknas parkeringsbehovet med utgångspunkt från antalet hotellrum (scenario 3) så kan detta tillgodoses inom planområdet, under förutsättning att föreslaget parkeringshus uppförs. Hur många parkeringsplatser som krävs prövas slutligen vid bygglov, när man vet hur mycket byggrätt som tas i anspråk.

13 13 (14)

14 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax