Resultat av brukarundersökningar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av brukarundersökningar 2009"

Transkript

1 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar som Handikappomsorgen har genomfört. Här presenteras hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten. Du styr dokumentet genom att klicka dig fram och läsa om resultatet. Tryck på fortsätt i högra hörnet

2 Sammanfattning av brukarundersökningar 2009 Varje person som brukar en tjänst inom handikappomsorgen i Skellefteå, ska bli bemött med respekt och professionalism. Lika viktigt är det att personen har egenmakt och kan påverka insatsernas innehåll. Personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen, har under 2009/2010 gett sina synpunkter på hur de upplever tjänsternas utförande. Dels genom deltagande av enkät eller intervju. Sammanfattningsvis så visar enkäten inom personlig assistans en stor nöjdhet, där personen som brukar tjänsten känner förtroende för sina assistenter och får ett bra bemötande av personalen. De upplever också delaktighet i utförandet och kan påverka schemaläggning och rekrytering till viss del. På Daglig verksamhet är det fortsatt en hög andel som tycker det känns bra att ha en daglig verksamhet att gå till. Inom flera andra frågeområden visar enkäten på försämringar bl a bestämmande över det egna stödet och påverkan över innehållet i den dagliga verksamheten. Två brukarrevisioner har genomförts på två boenden inom socialpsykiatrin. De har gett en mer ingående och detaljerad bild över livet i boendet. De visar bl a att bemötande är en färskvara och att det framförs krav på att boendet ska ha en inflytandeplan, där de boende är med och bestämmer riktlinjerna Inom boende så har det under 2009 och början av 2010 skett en mer ingående undersökning av personers förväntan av tjänsten. Intervjuer och fokusgrupper har genomförts. Med hjälp av resultaten som presenteras här så kommer varje enhet inom Handikappavdelningen att studera, analysera och hitta förbättringsåtgärder. Handikappomsorgen tackar dig som besvarat enkät eller deltagit i intervju!

3 Huvudmeny Enkätresultat Personlig assistans Enkätresultat Daglig verksamhet Enkätresultat Pictostat Resultat Boende Resultat Revision boende

4 Personlig assistans Enkätresultat personlig assistans Enkäten skickades ut till 76 personer. Enkäten besvarades av 50 personer (66 %). En minskning jämfört med 2007 då 79 % besvarade enkäten. 25 kvinnor och 23 män har besvarat enkäten. 2 personer har inte fyllt i genus. 26 personer anger att de själva har besvarat enkäten. 11 stycken tog hjälp av god man/förvaltare och 13 personer har uppgett annan person (närstående, assisten m.fl.) som stöd vid ifyllandet av enkäten.

5 Personlig assistans VAD är det vi mäter? Enkätfrågor gör det möjligt att ta reda på subjektiva upplevelser och attityder. Enkäter är ett sätt att mäta förväntningar, behov och önskemål. Resultaten kan visa på viktiga förbättringsområden. Fördelen med enkäter är många personer förfrågas. Nackdelen kan vara att frågorna domineras av handikappomsorgens förförståelse. Den person som besvarar enkäten får kanske inte möjlighet att berätta det som är viktigt. Varje enskild person har tolkningsföreträde till sina egna upplevda erfarenheter. Detta innebär att vi tolkar sanningen olika.

6 Personlig assistans Sammanfattning personlig assistans Enkäten besvarades av 50 personer. En minskning jämfört med 2007 då 79 % besvarade enkäten. För att mäta mot styrkortet så studeras nöjdhet, genom att fråga den person som brukar tjänsten, om insatsens utförande och vilket bemötande personal inom omsorgen ger. Enkätfrågorna mäter också om personen känner förtroende för assistenten och att antalet assistenter inte är för stort. Resultatet visar att; 92 % är nöjda med insatsens utförande var nöjdheten 91 % och visar på fortsatt hög andel som är nöjda med de insatser de får av sina personliga assistenter. 96 % får ett bra bemötande av sina personliga assistenter. Det har skett en ökning från 2007 då 86 % angav sig få ett bra bemötande av sina assistenter. 80 % får ett bra bemötande från övriga handikappomsorgen. En minskning har skett från 2007 då 83 % angav att de får ett bra bemötande. 96 % har förtroende för sina assistenter. Det har skett en ökning från 2007 då 86 % angav att de har förtroende för sina assistenter. 72 % är nöjda med omsättningen i personalen. 24 % beskriver att det är för stor omsättning av personliga assistenter uppgav 21 % att de fick byta assistenter för ofta medan 74 % var nöjda med sin omsättning av personal.

7 Personlig assistans Sammanfattning personlig assistans För att mäta mot styrkortet så studeras eget bestämmande och delaktighet genom att fråga person som brukar tjänsten Om delaktighet i utförande, i schemaläggning och vid rekrytering. Här frågas också om tillräcklig information om LSS givits och hur tillgänglighet hos bemanningsassistenter och chefer är. Resultatet visar att; 90 % har bestämmande över sin vardag och över sina aktivteter. Sedan 2007 kan ses en fortsatt hög andel bestämmande över sin vardag och sina aktiviteter (90 %). 90 % besvarar att insatserna utförs tillsammans med assistenterna. Från 2007 har en ökning skett då 86 % uppgav att de utförde insatserna tillsammans med assistenterna.. 46 % anser att de är delaktiga i schemaläggningen av sina assistent timmar. En minskning kan ses från 2007 då 72% angav att de var delaktiga i planeringen av sina assistent timmar. 56 % ser sig som delaktiga i anställning av ny personal eller vikarie. Det visar på en relativt liknande andel som 2007 (59 %). 66 % beskriver att de fått tillräcklig information om LSS. Från 2007 har en ökning skett då 55 % uppgav att de fått tillräcklig information om LSS. 62 % uppger att de når chefer som de önskar och 68 % uppger att de når bemanningsassistenter som de önskar. Denna fråga är omformulerad sedan 2007 men ger en indikation på att det är svårare att få tag på personer inom handikappavdelningen 2009.

8 Personlig assistans Enkätfrågor, styrkort A Nöjdhet insatsens utförande Respektfullt bemötande Förtroende för assistenten Nej 4% Ej svar 4% Ej svar 4% 40 Antal Personlig assistent Övrig personal Ja 92% Ja Nej Ej svar Ja 96% Omsättning av personal Ej svar 4% Ja 24% Nej 72%

9 Personlig assistans Enkätfrågor, styrkort B Bestämmande över sin egen Ej svar vardag 8% Nej 2% Delaktighet i utförandet Nej 6% Ej svar 4% Delaktighet i schemaläggning Antal Ja Nej Ej svar Ja 90% Ja 90% Delaktighet vid rekrytering Har fått god information om LSS Tillgänglighet av arbetsledning och bemanning Antal Antal Antal Ja Nej Ej svar 5 0 Ja Nej Ej svar 0 Tillgänglighet chefer Ja Nej Ej svar Tillgänglighet bemanning

10 Personlig assistans Nöjdhet insatsens utförande Nej 4% Ej svar 4% 46 personer (92 %) beskriver att de är nöjda med de insatser de får av sina personliga assistenter. 2 personer (4 %) anser sig inte vara nöjda. 2 personer (4 %) har inte gett svar på frågan var nöjdheten 91 % och därmed är det fortsatt hög andel som är nöjda med de insatser de får av sina personliga assistenter. Ja 92%

11 Personlig assistans Respektfullt bemötande Antal personer (96 %) beskriver att de får ett bra bemötande av sina personliga assistenter. 1 person (2 %) uppger sig inte vara nöjd med bemötandet. 1 person (2 %) har inte givit något svar. Det har skett en ökning från 2007 då 86 % angav sig få ett bra bemötande av sina assistenter Personlig assistent Ja Nej Ej svar Övrig personal 40 personer (80 %) beskriver sig få ett bra bemötande från övriga handikappomsorgen. 5 personer (1 %) anger sig inte få ett bra bemötande från handikappavdelningen. 3 personer (6 %) har inte gett svar på frågan. En minskning har skett från 2007 (83 %).

12 Personlig assistans Förtroende för assistenten Ej svar 4% 48 personer (96 %) beskriver att de har förtroende för sina assistenter. 2 personer (4 %) har inte gett svar på frågan. Andelen personer som uppger att de har förtroende för sina assistenter har ökat från 2007 då det var 86 %. Ja 96%

13 Personlig assistans Omsättning av personal Ej svar 4% Ja 24% 12 personer (24 %) beskriver att det är för stor omsättning av personliga assistenter. 36 personer (72 %) tycker inte att omsättningen är för stor. 2 personer (4 %) har inte gett svar på frågan uppgav 21 % att de fick byta assistenter för ofta medan 74 % var nöjda med sin omsättning av personal. Nej 72%

14 Personlig assistans Bestämmande över sin egen vardag Nej 2% Ej svar 8% 45 personer (90 %) anser sig ha bestämmande över sin vardag och över sina aktivteter. 1 person (2 %) anser sig inte ha ett bestämmande över sin vardag och sina aktiviteter. 4 personer (8 %) har inte besvarat frågan års undersökning visar på fortsatt hög andel bestämmande över sin vardag och sina aktiviteter, då resultatet 2007 även visade på 90 %. Ja 90%

15 Personlig assistans Delaktighet i utförandet Nej 6% Ej svar 4% 45 personer (90 %) besvarar att insatserna utförs tillsammans med assistenterna. 3 person (6 %) besvarar att insatserna inte utförs tillsammans med assistenterna. 2 personer (4 %) har inte besvarat frågan. Från 2007 har en ökning skett då 86 % uppgav att de utförde insatserna tillsammans med assistenterna. Ja 90%

16 Personlig assistans Delaktighet i schemaläggning personer (46 %) anser att de är delaktiga i schemaläggningen av sina assistanstimmar. 26 personer (52 %) anser att de inte är delaktiga i schemaläggningen av assistanstimmar. 1 person (2 %) har ej besvarat frågan. Antal En minskning kan ses från 2007 då 72% angav att de var delaktiga i planeringen av sina assistent timmar. 5 0 Ja Nej Ej svar

17 Personlig assistans Delaktighet vid rekrytering av personal Antal Ja Nej Ej svar 28 personer (56 %) ser sig som delaktiga i anställning av ny personal eller vikarie. Det visar på en relativt liknande andel som 2007 (59 %). 20 personer (40 %) ser sig inte delaktig i anställning av ny personal eller vikarie. 2 personer (4 %) har inte svarat på frågan. Ingen av dessa grupper uppger att de vill vara mer delaktiga vid anställningar av personliga assistenter. Däremot ser de positivt på att vara delaktiga och har uppgett följande skäl; Att få bestämma vem det ska vara Att få träffa dem och veta vilken erfarenhet/utbildning, ålder de har Deras bakgrund Vill föreslå någon person själv Kunna påverka könet på assistenten Att se till att dom har utbildning m.m. som motsvarar det krav som brukaren har Mera möten med ansvarig chef av tillsättningen, arbetsträning för den nya assistenten behövs i större utsträckning Träffa dom. Mera inskolning Intervjuer Vill träffa ass som är nya någon dag före de börjar här (för info om mig) Mer information Jag vill att den nya assistenten får mera information och bättre inskolning Provanställning. Personkemin Vid svårt sjuka brukare bör assistenter med sjukvårdsutbildning placeras I vissa fall ex. LAS lagen

18 Personlig assistans Har fått god information om LSS Antal personer (66 %) beskriver att de fått tillräcklig information om LSS. 16 personer (32 %) anser sig inte fått tillräckligt med information om LSS. 1 person (2 %) har ej besvarat frågan. Från 2007 har en ökning skett då 55 % uppgav att de fått tillräcklig information om LSS. 5 0 Ja Nej Ej svar

19 Personlig assistans Tillgänglighet av arbetsledning och bemanning personer (62 %) uppger att de når chefer som de önskar personer (30 %) uppger att de inte når cheferna personer (8%) har inte angett svar. 25 Antal personer (68 %) uppger att de når bemanningsassistenter som de önskar Tillgänglighet chefer Tillgänglighet bemanning 10 personer (20 %) uppger att de inte når bemanningsassistenterna. 6 personer (12 %) har inte angett svar. Ja Nej Ej svar Denna fråga är omformulerad sedan 2007 och kan generellt ge en indikation på att 2009 är det svårare att få tag på personer inom handikappavdelningen.

20 Personlig assistans Synpunkter på Personlig assistans Har en önskan att när inte cheferna finns vid telefonen bör telefonsvarare användas Tycker att det fungerar bra med assistenten. Har bra assistenter Utöka rekryteringens telefontid Aktivitetshus för personer över 65 Sjukvårds utbildning bör eftersträva Bättre tillgång till färdtjänst Anställa fler vikarier Det kan ibland gå en hel vecka utan att jag kan komma i kontakt med min Ass. Chef Måste assistentcheferna sitta i sammanträde nästan varje dag. Det är något som är fel i organisationen Att man kan nå dom bättre på kontoret Snabbare handläggning, tar ibland 3 mån att verkställa beslut som tagits Mera tätare kommunikation Mer stimulans och fantasi vad man kan göra för aktiviteter Ja! Jag tycker att väntan på begärd o beviljad BOSTADSANPASSNING tar alldeles för lång tid. Vi har väntat i 4-5 månader nu! Viktiga förändringar som behövs Mer inflytande angående schemaförslag Få vara med på PK ett par gånger per år i alla fall Först och främst mer svarsalternativ ej bara ja och nej Det är kommunens hemtjänst som utför assistans sysslorna hos mig Se till att ni anställer föreståndare som är kompetenta, lyhörda, förstående, ej ringer runt med missvisande info. utan kollar upp mm.

21 Enkätresultat daglig verksamhet Enkäten skickades ut till 120 personer. Enkäten besvarades av 87 personer (73 %). 57 män och 28 kvinnor besvarade enkäten. 2 personer angav ej genus. 30 stycken besvarade själv enkäten. 33 personer med stöd av personal och 17 personer tog hjälp av god man/närstående hade motsvarande enkät en svarfrekvens på 47 %.

22 Enkät avgränsning År 2007 så omfattades delar (arbetsenheten) av enkäten. Begreppet arbetsenheten existerar inte längre, men enkäten har genomförts på de enheter som tidigare ingått i arbetsenheten genomförde daglig verksamhet två testgrupper av Pictostat. Modellen möjliggör för brukare (som har svårt att omvandla text och tal) att via bilder kommunicera så har en av dessa grupper genomfört enkäten via Pictostat. Redovisas under avsnittet Pictostat (se huvudmeny).

23 VAD är det vi mäter? Enkätfrågor gör det möjligt att ta reda på subjektiva upplevelser och attityder. Enkäter är ett sätt att mäta förväntningar, behov och önskemål. Resultaten kan visa på viktiga förbättringsområden. Fördelen med enkäter är många personer förfrågas. Nackdelen kan vara att frågorna domineras av handikappomsorgens förförståelse. Den person som besvarar enkäten får kanske inte möjlighet att berätta det som är viktigt. Varje enskild person har tolkningsföreträde till sina egna upplevda erfarenheter. Detta innebär att vi tolkar sanningen olika.

24 Sammanfattning daglig verksamhet För att mäta mot styrkortet så har nöjdhet uppskattats genom att fråga om det känns bra att gå till sin dagliga verksamhet och att man känner trivsel. Bemötande har mätts genom att ställa frågor om man känner sig lyssnad på av personal och chefer. Det handlar också om att känna sig omtyckt, att man får beröm och att det känns tryggt att ge synpunkter på sin dagliga verksamhet. Det här blev resultatet; 92 % beskriver att de är nöjda med att ha en daglig verksamhet att gå till. Från 2007 kan ses en fortsatt hög andel som tycker det känns bra att ha en daglig verksamhet att gå till (93 %). 83 % anger att de trivs på sin dagliga verksamhet. Sedan 2007 har det skett en minskning då 87 % angav att de trivs på den dagliga verksamheten. 85 % anger att de känner sig lyssnade på av personalen. Från 2007 ses en minskning då 96 % angav svar på samma fråga. 68 % anger att de känner sig lyssnade på av personal från handikappavdelningen. En ökning på kan ses från undersökningen 2007 då 60 % angav att de känner sig lyssnad på. 85 % vågar säga synpunkter till personalen visar på samma resultat som % anger att de känner sig omtyckta i sin dagliga verksamhet visar att det är en färre andel som känner sig omtyckta mot undersökningen gjord 2007 (94 %) 92 % anger att de får beröm av personalen. Likt resultatet 2007 visar det på fortsatt hög andel.

25 Sammanfattning daglig verksamhet För att mäta styrkortet så har det mätts om personen som brukar tjänsten är delaktig i utförandet och har möjlighet att påverka arbete, aktivitet och arbetsplats. Det har också frågats om personen får den hjälp han/hon behöver och fått information om sina rättigheter. Det här blev resultatet; 70 % anser sig vara med att bestämma vilket stöd och hjälp de behöver. Från 2007 visar det på en minskning då 87 % uppgav att de var med och bestämde när de behövde hjälp. 61% anger att de bestämmer vad de vill göra i sin daglig verksamhet. Från 2007 har det skett en minskning då 70 % angav att de var med och bestämde vad de ville göra i sin dagliga verksamhet. 52 % är med på möten som rör arbetsplatsen. Ny fråga för 2009, så därför finns ingen jämförelse. 74 % uppger att de får prova ett annat arbete /aktivitet när denne önskar det. En ökning kan ses från 2007 då 69 % uppgav att de får prova annat arbete. 56 % har uppgett att de får veta vilken hjälp de har rätt till. Från 2007 har ökning har skett då 51 % uppgav att de får veta vilken hjälp de har rätt till. 76 % har svarat att de får den hjälp de behöver. En ökning har skett från 2007 då 70 % angav att de får den hjälp de behöver.

26 Enkätfrågor, styrkort A Nöjdhet att ha en daglig verksamhet att gå till Nej 3% Ej svar 5% Nöjdhet att känna trivsel på sin dagliga verksamhet Nej 9% Ej svar 8% Bemötande att bli lyssnad på Antal Lyssnad på av personalen Lyssnad på av handikappavd. Ja 92% Ja 83% Ja Nej Ej svar Bemötande att ge synpunkter Nej 10% Ej svar 5% Bemötande att mötas med respekt Antal Ja 85% 0 Känner sig omtyckt Ja Nej Ej svar Får beröm

27 Enkätfrågor, styrkort B Delaktighet i utförandet Ej svar 16% Bestämmande över innehållet i daglig verksamhet Byte av arbetsplats / aktivitet Ej svar 14% Nej 14% Antal Nej 13% 10 Ja 70% 0 Bestämmande över innehåll Deltagande i möten som rör arbetsplatsen Ja 73% Ja Nej Ej svar Information om rättigheter Ej svar 15% Får den hjälp som behövs Ej svar 9% Nej 15% Nej 29% Ja 56% Ja 76%

28 Nöjdhet att ha en daglig verksamhet att gå till Nej 3% Ej svar 5% 80 personer (92 %) beskriver att de är nöjda med att ha en daglig verksamhet att gå till. 3 personer (3,5 %) anser sig inte vara nöjda. 4 personer (4,5 %) har inte gett svar på frågan. Från 2007 kan ses en fortsatt hög andel som tycker det känns bra att ha en daglig verksamhet att gå till (93 %). Ja 92%

29 Nöjdhet att känna trivsel på sin dagliga verksamhet Nej 9% Ej svar 8% 72 personer (83 %) anger att de trivs på sin dagliga verksamhet. 8 personer (9 %) anger att de inte trivs på sin dagliga verksamhet. 7 personer (8 %) har inte gett svar på frågan. Sedan 2007 en minskning skett då 87 % angav att de känner trivsel på den dagliga verksamheten. Ja 83%

30 Bemötande att bli lyssnad på Antal Lyssnad på av personalen Ja Nej Ej svar Lyssnad på av handikappavd. 74 personer (85 %) anger att de känner sig lyssnade på av personalen på daglig verksamhet 7 personer (8 %) anger att de inte känner sig lyssnade på av personalen på daglig verksamhet. 6 personer (7 %) har inte gett något svar visar att brukarna känner sig mindre lyssnade på jämfört med 2007 (96 %). 59 personer ( 68 %) anger att de känner sig lyssnade på av personal från handikappavdelningen. 8 personer (9 %) har angett att de inte känner sig lyssnade på från handikappavdelningen, medan 20 personer (23 %) ej svarat på frågan. En ökning kan ses från undersökningen 2007 då 60 % angav att de känner sig lyssnad på.

31 Bemötande att ge synpunkter Nej 10% Ej svar 5% Om något är fel så anger 74 personer ( 85 %) att de vågar säga till personalen. 9 personer (10 %) anger att de inte vågar säga till personalen. 4 personer (5 %) har inte svarat på frågan visar på samma resultat som Ja 85%

32 Bemötande att mötas med respekt personer ( 88,5%) anger att de känner sig omtyckta i sin dagliga verksamhet. Antal personer (4,5 %) anger att de inte känner sig omtyckta på daglig verksamhet. 6 personer (7 %) har inte svarat på frågan visar att det är färre som känner sig omtyckta mot undersökningen gjord 2007 (94 %). 80 personer (92 %) anger att de får beröm av personalen Känner sig omtyckt Ja Nej Ej svar Får beröm 5 personer ( 6 %) har angett att de inte känner att de får beröm av personalen. 1 person (2 %) har inte svarat på frågan års undersökning visar på fortsatt hög andel som får beröm av personalen, 92 %, 2007.

33 Delaktighet i utförandet Ej svar 16% 61 personer ( 70 %) anser sig vara med att bestämma vilket stöd och hjälp de behöver. 12 personer (14 %) anser sig inte vara medbestämmande i vilket stöd de behöver. 14 personer (16 %) har inte besvarat frågan. Nej 14% Sedan 2007 har det skett en minskning då 87 % uppgav att de var med och bestämde när de behövde hjälp. Ja 70%

34 Bestämmande över innehållet i daglig verksamhet Antal Bestämmande över innehåll Ja Nej Ej svar Deltagande i möten som rör arbetsplatsen 53 personer (61%) anger att de bestämmer vad de vill göra i sin daglig verksamhet. 25 personer (29 %) anger att de inte bestämmer vad de ska göra i sin daglig verksamhet. 9 personer (10 %) har inte besvarat frågan. Det är en minskning då 2007 uppgav 70 % att de var med och bestämde vad de ville göra i sin dagliga verksamhet. 45 personer (52 %) är med på möten som rör arbetsplatsen. 35 personer (40 %) har angett att de inte är med på möten som rör arbetsplatsen. 7 personer (8 %) ej svarat på frågan. Ny fråga för 2009, så därför finns ingen jämförelse.

35 Byte av arbetsplats / aktivitet Nej 13% Ej svar 14% 64 personer ( 73 %) uppger att de får prova ett annat arbete /aktivitet när denne önskar det. 11 personer (13 %) uppger att de inte får prova annan aktivitet /arbete. 12 personer (14 %) har inte besvarat frågan. En ökning kan ses då 2007 uppgav 69 % att de får prova annat arbete Ja 73%

36 Information om rättigheter Ej svar 15% 49 personer (56 %) har uppgett att de får veta vilken hjälp de har rätt till. 25 personer (29 %) har inte fått veta vilken hjälp de har rätt till. 13 personer (15 %) har inte gett svar på frågan. Nej 29% Ja 56% En ökning har skett från 2007 då 51 % uppgav att de får veta vilken hjälp de har rätt till.

37 Får den hjälp som behövs Nej 15% Ej svar 9% 66 personer (76 %) har svarat att de får den hjälp de behöver. 13 personer (15 %) får inte den hjälp de behöver. 8 stycken ( 9%) har inte gett svar på frågan. En ökning har skett från 2007 då 70 % angav att de får den hjälp de behöver. Ja 76%

38 Trivs på jobb och med arbetskamraterna, är nöjd med arbetsledarna Synpunkter på Daglig verksamhet Följer inte med personal på aktiviteter, har inte göra på fritiden Vill gärna byta jobb Är besviken på vad X är för något lät jättebra när vi fick informationen men lever ej upp till denna. Man skulle få prova olika arbeten, som man var intresserad av men så är det inte Dåligt betalt För dyr bussbiljett. Jag tycker att resor och mat borde vara gratis Skulle vilja ha en manlig arbetsledare också Det var bättre då jag hade närmare till jobbet förut, än idag. Arbetstiderna är jag nöjd med Fungerar bra på jobbet. Trivs bra. Tråkigt som bara den. Vissa saker känns nervärderande som att man inte kan. Jag vet ju vad jag kunde innan jag fick min skada. Man känner sig nervärderande ibland. Vill inte ha med handikappade att göra. Det är bra att ha ett jobb att gå till. Jag trivs med det jag gör och med arbetsledarna, men inte med arbetskamraterna. Antingen har de för grova handikapp eller så är de för unga. De är inte på samma nivå som mig. Det är ett mycket bra ställe att vara på! Vill gärna baka mera Ibland pågår särbehandling från vissa Pga. orättvisor. Och sånt vill jag inte det ska förekomma, på en arbetsplats. Alla är lika värda även om man har olika typer av handikapp, en del e inte synliga, en del är det. En del är duktigare, en del är och behöver olika tid på sej i olika arbetsuppgifter. Får för dåligt betalt skulle gärna vilja få mer betalt än Flytpeng! 15 kronor om dagen räcker till lite mer än en liter bensin. Men, inte mer i år eller lite mer än en timmes parkering

39 Resultat Pict O Stat Pic-O-Stat är ett verktyg för att personer med svårigheter kring kommunikation i tal och skrift ska kunna uttrycka sig. Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av inspelat tal, text, pictogrambilder och fotografier. Programmet är web-baserat och innehåller både färdiga enkäter, och möjlighet att bygga upp egna frågor och enkäter. Flera dagliga verksamheter i Sverige har under senare år provat programmets möjligheter. Pict-O-Stat prövades 2007 av två daglig verksamheter i Skellefteå. År 2009 har en av dessa prövat verktyget. De har använt samma frågor som tidigare undersökning. 14 personer har ingått i undersökningen.

40 Fysisk arbetsmiljö Om fysisk arbetsmiljö så har en fråga ställts; Är det för mycket ljud på jobbet? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 31,25 % av 16 tillfrågade upplevde för mycket ljud på jobbet, och 37,5 % svarade att de ibland upplever för mycket ljud.

41 Information Om information så har två frågor ställts; Har du ett schema där du ser vad du ska göra under dagen? Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på jobbet? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 62,5 % av 16 tillfrågade hade ett schema på jobbet. 81, 25 % av de tillfrågade visste också vem de skulle prata med på jobbet.

42 Psykosocial miljö Om psykosocial miljö så har sex frågor ställts; Hur känner du dig när du jobbar? Hur känner du när du kommer till jobbet på morgonen? Kan du äta din lunch i lugn och ro? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 50 % av 16 tillfrågade kände sig glad på jobbet, medan 37,50 % angav inget särskilt visade att 56,25 % av 16 tillfrågade kände sig glad av att gå till jobbet, medan 31,25 % angav inget särskilt visade att 56,25 % av 16 tillfrågade åt sin lunch i lugn och ro.

43 Psykosocial miljö fortsättning på psykosocial miljö; Tycker du om dina arbetskamrater? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 87,5 % av 16 tillfrågade tycker om sina arbetskamrater, medan 6,25 % angett ibland. Tycker du om personalen? 2007 visade att 75 % av 16 tillfrågade tycker om personalen, medan 12,5 % angett ibland. Är det något du är rädd för på jobbet? 2007 visade att 18,75 % av 16 tillfrågade är rädd för något på jobbet.

44 Kommunikation Om kommunikation har en fråga ställts; Lyssnar personalen på dig? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 62,5 % av 16 tillfrågade upplevde att personalen lyssnar, och 12,5 % svarade att de upplever det ibland.

45 Påverkan och maktbalans Om påverkan och maktbalans så har två frågor ställts; Får du bestämma om viktiga saker på jobbet? Har du haft möte med personalen om hur du haft det på jobbet? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 50 % av 16 tillfrågade bestämmer om viktiga saker på jobbet, och 31,25 % bestämmer ibland. 62,5 % av de 16 tillfrågade har haft möte med personalen om hur de haft det på jobbet.

46 Sysselsättning Om sysselsättning så har två frågor ställts; Vill du vara i din grupp? Är jobbet viktigt för dig? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 87,5 % av 16 tillfrågade vill vara i sin grupp, och 6,25 uppgav att de ibland vill vara i gruppen. 75 % av de 16 tillfrågade anser att jobbet är viktigt. Övriga 25 % angav vet inte.

47 Uppskattning och respons Om uppskattning och respons så har en fråga ställts; Får du beröm av personalen när du gör någonting bra? 2007 genomfördes samma undersökning som visade att 81,25 % av 16 tillfrågade upplevde att de får beröm när de gjort något bra, och 12,50 % svarade att de ibland får beröm.

48 Boende Resultat boende Under 2009/2010 har handikappomsorgen i Skellefteå haft ett pågående projekt som genomfört intervjuer och fokusgrupper. Resultatet består av tre rapporter; Läs rapport om hur personer inom Handikappomsorgen, Skellefteå kommun som bor i Bostad med särskild service upplever insatsen Läs rapport om rutiner, förhållningssätt och arbetsmetoder inom Boende med särskild service Läs rapport om kvalitet i boendet i ett framtidsperspektiv

49 Boende Resultat Brukarrevision Brukarrevision av ett gruppboende inom socialpsykiatrin, Föreningarnas Hus genomförde under våren 2009 en brukarrevision av ett gruppboende inom socialpsykiatrin. Av sju aktuella personer tackade fem ja till intervju. Fyra områden behandlades: bemötande, inflytande, kunskap och kompetens samt genomförandeplan. Dessutom tittade man på den fysiska och psykiska boendemiljön. När det gäller förbättringsområden så lyftes följande fram: Bemötande är en färskvara och ska vara en diskussionspunkt på varje bomöte. Personalen ska ha utbildning i bemötandefrågor ur ett brukarperspektiv. Boendet ska ha en inflytandeplan, där de boende är med och bestämmer riktlinjerna. Anställ personal med rätt utbildning och erfarenhet. Genomförandeplanerna ska följas upp och utvärderas. Byt ut ordet genomförandeplaner till återhämtningsplaner. När det gäller boendemiljön så var lokalerna nybyggda och fina, men signalerar ändå institution. Personalrummet var låst och delades med en annan personalgrupp. Det egna utrymmet kunde kännas litet, att bo i gruppboende inkräktar på privatlivet. En positiv aspekt var att man känner sig mindre isolerad och finns i en gemenskap. Förslag till förbättring av boendemiljön är att de boende får sätta sin personliga prägel på boendet, t.ex. utanför sin dörr. Mer blommor, tavlor och textilier kan också bidra till att man med små medel får en mer hemlik miljö. Det viktigaste är att personalen hela tiden ger hopp och uppmuntrar de boende att gå framåt i sin återhämtning. Det måste finnas en långsiktighet i det arbetet. Se det positiva, inte problemen (titeln på rapporten är Uppmuntra oss ).

50 Boende Resultat Brukarrevision Uppföljning av brukarrevision av ett boendestöd inom socialpsykiatrin, 2009 En första Brukarrevision vid boendestödet gjordes klar våren När uppföljningen nu gjordes så deltog åtta personer, men det var bara två av dessa som var med vid den ursprungliga revisionen. På så sätt får man se rapporten som både en uppföljning och en ny revision. En del av reflektionerna från förra revisionen var att boendestödet har en låg grad av institution, bemötandet från personalens sida var man också i stort sett nöjd med. Förbättringsområden var bl.a; Ökad kompetens, utbildning i bemötande och dubbeldiagnosproblematik. Husmöten ska hållas kontinuerligt och vara tillgängliga för alla. Vad har då hänt två år efter revisionen? Personalen har fått en del av den då efterfrågade utbildningarna, men nya utbildningsbehov dyker ständigt upp t.ex ADHD och tvång. Husmöten har inte blivit bättre, personalen styr fortfarande i allt för hög grad innehållet. Genomförandeplanerna ska hela tiden vara aktuella och användas som ett verktyg för återhämtning. Personalens största uppgift är dock att förmedla hopp om framtiden. Hopp, engagemang och respekt ska vara grundtonen (titeln på rapporten är Respektera oss ).

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Norlander RAPPORT Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter OOF. Hjälppersoner:

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014

Granskningsrapport. Brukarrevision. Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014 Granskningsrapport Brukarrevision Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014 Daglig verksamhet INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012 Granskningsrapport Brukarrevision Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt okt-nov 2012 Nominerad till 2009 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att

Läs mer

Hur nöjd är du på ditt arbete?

Hur nöjd är du på ditt arbete? Hur nöjd är du på ditt arbete? En brukarundersökning inom daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun. Genomförd ht 2013 med enkätverktyget Pict-O-Stat. V u x e n f ö r v a l t n i n g e n

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014

Granskningsrapport. Brukarrevision. Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014 Granskningsrapport Brukarrevision Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

Bidrag till kvalitetspris!

Bidrag till kvalitetspris! Bidrag till kvalitetspris! Jag har under min teamledarutbildning arbetat fram en enkät som vi ska använda som underlag vid våra närståendeträffar. Detta för att ständigt kunna förbättra och finjustera

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2014-11-11 Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision Bergsjöhöjd Boendeverksamheten Social resursförvaltning Återrevision

Granskningsrapport Brukarrevision Bergsjöhöjd Boendeverksamheten Social resursförvaltning Återrevision Granskningsrapport Brukarrevision Bergsjöhöjd Boendeverksamheten Social resursförvaltning Återrevision 2012 Nominerad till 2009 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11 Granskningsrapport Brukarrevision 13 november 2007 Boende för intellektuellt funktionshindrade Klareborgsgatan 11 INLEDNING Brukarrevisionerna som genomfördes 2006 var ett försök att se om vi i Göteborgs

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde?

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Rapport från en fokusgrupp April 2016 stockholm.se Vad är god kvalitet i mötet med din biståndsbedömare i Älvsjö stadsdelsområde?

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun PROCENT

Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun PROCENT Föräldraenkät förskolan i Kiruna kommun 2016 - PROCENT 3. Jag upplever att det alltid finns utrymmen på förskolan där det är lugn och ro. 10 9 8 7 6 4 3 2 1 8.5% 31.4% 29.7% 22.9% 7.6% 4. Jag upplever

Läs mer

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Varför sitter ni där och jag står här? Människor efterfrågar ökat ansvar och handlingsfrihet, vilket också ställer nya krav på människors

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer